Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Semestrul I
Unitatea de învățare: Democrația:Valori și principii
Nr. de ore alocate: 4
Săptămâna: S1-S4

Unitatea de Obiective de referință/ Activități de învățare Resurse Evaluare


învățare Competențe specifice
Democrația:Valori 1.1 Utilizarea corectă şi adecvată -exerciţii de completare a unor enunţuri Manual de cultură civică,  -observarea
și principii a conceptelor cu conţinut civic în lacunare, de continuare a unui text, de Dakmara Georgescu, sistematică a
diferite contexte comentare şi de rezumare, folosind termeni Doina-Olga Ștefănescu, activităţii şi a
2.1 Analizarea unor concepte şi dintr-o listă dată; Editura Humanitas
comportamentului
valori specifice societăţii -alcătuirea unor liste de termeni pe o temă Educational;
elevilor;
dată, care să cuprindă definirea termenilor, Constituția României;
democratice 
termeni sinonimi, termeni antonimi; Lecții ppt.
5.2 Participarea cetăţenească cu -alcătuirea unor liste de termeni pe o temă Studii de caz -autoevaluarea;
asumarea responsabilităţii pentru dată, care să cuprindă definirea termenilor, Mass-media
consecinţele acţiunilor realizate termeni sinonimi, termeni antonimi; Teste -evaluare în perechi;
-exerciţii de argumentare; Explicația
-discutarea unor cazuri reale sau imaginare Conversația euristică -evaluare continuă,
de conflicte valorice, de Gândirea critică orală;
respectare/încălcare a drepturilor omului; Problematizarea
-dezbaterea unor cazuri preluate din mass- Proiectul -evaluare sumativă
media referitoare la problemele comunităţii Activitate:
şi/sau la problematica respectării  frontală
drepturilor omului;  în perechi
 de grup

1
Unitatea de învățare: Autoritatea
Nr. de ore alocate: 6
Săptămâna: S5-S10

Unitatea de Obiective de referință/ Competențe Activități de învățare Resurse Evaluare


învățare specifice
Autoritatea 1.1. Utilizarea corectă şi adecvată a -exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare, Manual de cultură civică,  -observarea
conceptelor cu conţinut civic în diferite de continuare a unui text, de comentare şi de Dakmara Georgescu, Doina- sistematică a
contexte rezumare, folosind termeni dintr-o listă dată; Olga Ștefănescu, Editura activităţii şi a
2.1. Analizarea unor concepte şi valori -alcătuirea unor liste de termeni pe o temă Humanitas Educational;
comportamentului
specifice societăţii democratice dată, care să cuprindă definirea termenilor, Constituția României;
termeni sinonimi, termeni antonimi; Lecții ppt. elevilor;
2.2. Explicarea principalelor tipuri de
-alcătuirea unor liste de termeni pe o temă Studii de caz 
raporturi existente între cetăţeni şi
autorităţi dată, care să cuprindă definirea termenilor, Mass-media -autoevaluarea;
3.1. Rezolvarea în echipă a unor sarcini termeni sinonimi, termeni antonimi; Teste
de lucru prin utilizarea capacităţilor -exerciţii de argumentare; Explicația -evaluare în perechi;
empatice în diferite situaţii civice -discutarea unor cazuri reale sau imaginare Conversația euristică
4.1. Manifestarea iniţiativei în rezolvarea de conflicte valorice, de respectare/încălcare Gândirea critică -evaluare continuă,
unor probleme ale grupurilor din care a drepturilor omului; Problematizarea orală;
face parte şi ale comunităţii locale -dezbaterea unor cazuri preluate din mass- Proiectul
5.1. Participarea civică în situaţii în care media referitoare la problemele comunităţii Activitate: -evaluare sumativă
este nevoie de acţiune socială şi/sau la problematica respectării drepturilor  frontală
omului;  în perechi
 de grup

2
Unitatea de învățare: Libertatea și responsabilitatea
Nr. de ore alocate: 5
Săptămâna: S11-S15

Unitatea de Obiective de referință/ Activități de învățare Resurse Evaluare


învățare Competențe specifice
Libertatea și 1.1. Utilizarea corectă şi adecvată -construirea şi rezolvarea unor rebusuri cu Manual de cultură  -observarea sistematică a
responsabilitate a conceptelor cu conţinut civic în conţinut civic; civică, Dakmara activităţii şi a
diferite contexte -exerciţii de completare a unor enunţuri Georgescu, Doina-Olga comportamentului elevilor;
lacunare, de continuare a unui text, de Ștefănescu, Editura
1.2. Identificarea unor forme de comentare şi de rezumare, folosind Humanitas Educational;
libertate termeni dintr-o listă dată; Constituția României; -auoevaluarea;
2.3. Explicarea raportului dintre -alcătuirea unor liste de termeni pe tema Lecții ppt.
libertate şi respectarea legilor dată, care să cuprindă definirea Studii de caz -evaluare în perechi;
5.2. Participarea cetăţenească cu termenilor, termeni sinonimi, termeni Mass-media
asumarea responsabilităţii pentru antonimi; Teste -evaluare continuă, orală;
consecinţele acţiunilor realizate -exerciţii de argumentare;
-realizarea de investigaţii, sondaje de Explicația -evaluare sumativă
opinie, scrisori etc.; Conversația euristică
Gândirea critică
Problematizarea
Proiectul

Activitate:
 frontală
 în perechi
 de grup

3
Semestrul II
Unitatea de învățare: Dreptatea și egalitatea
Nr. de ore alocate: 5
Săptămâna: S16-S20

Unitatea de Obiective de referință/ Competențe Activități de învățare Resurse Evaluare


învățare specifice
Dreptatea și 1.1. Utilizarea corectă şi adecvată a -construirea şi rezolvarea unor Manual de cultură civică, -observarea sistematică a
egalitatea conceptelor cu conţinut civic în diferite rebusuri cu conţinut civic; Dakmara Georgescu, Doina- activităţii şi a
contexte -exerciţii de completare a unor Olga Ștefănescu, Editura comportamentului elevilor;
enunţuri lacunare, de continuare a Humanitas Educational;
1.3. Identificarea unor forme de dreptate unui text, de comentare şi de Constituția României;
şi de egalitate rezumare, folosind termeni dintr-o Lecții ppt.
-auoevaluarea;
2.4. Compararea formelor şi a situaţiilor listă dată; Studii de caz
de manifestare a dreptăţii şi a nedreptăţii -alcătuirea unor liste de termeni Mass-media
-evaluare în perechi;
2.5. Caracterizarea relaţiilor existente pe tema dată, care să cuprindă Teste
între dreptate şi egalitate în diferite definirea termenilor, termeni
-evaluare continuă, orală;
contexte sinonimi, termeni antonimi; Explicația
2.6. Explicarea modului în care -evaluare sumativă
-exerciţii de argumentare Conversația euristică
acţionează justiţia pentru a apăra şi discutarea unor cazuri reale sau Gândirea critică
înfăptui dreptatea imaginare de conflicte valorice, de Problematizarea
3.2. Analizarea, în echipe de lucru, a unor respectare/încălcare a drepturilor Proiectul
situaţii de manifestare a nedreptăţii şi de omului;
nerespectare a egalităţii de şanse sau a Activitate:
egalităţii în faţa legii  frontală
 în perechi
 de grup

4
Unitatea de învățare: Proprietatea
Nr. de ore alocate: 5
Săptămâna: S21-S25

Unitatea de Obiective de referință/ Activități de învățare Resurse Evaluare


învățare Competențe specifice
Proprietatea 1.1. Utilizarea corectă şi adecvată a -exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare, de Manual de cultură -observarea
conceptelor cu conţinut civic în continuare a unui text, de comentare şi de rezumare, civică, Dakmara sistematică a
diferite contexte folosind termeni dintr-o listă dată; Georgescu, Doina- activităţii şi a
-alcătuirea unor liste de termeni pe o temă dată, care să Olga Ștefănescu, comportamentului
1.4. Identificarea formelor de
cuprindă definirea termenilor, termeni sinonimi, Editura Humanitas elevilor;
proprietate existente în cadrul
termeni antonimi; Educational;
economiei de piaţă
-alcătuirea unor liste de termeni pe o temă dată, care să Constituția României;
2.7. Compararea formelor de -auoevaluarea;
cuprindă definirea termenilor, termeni sinonimi, Lecții ppt.
proprietate specifice economiei de
termeni antonimi; Studii de caz
piaţă -evaluare în
-exerciţii de argumentare; Mass-media
4.2. Corelarea dreptului la perechi;
-discutarea unor cazuri reale sau imaginare de conflicte Teste
proprietate cu responsabilităţile
valorice, de respectare/încălcare a drepturilor omului; Explicația
asociate acestui drept -evaluare continuă,
-dezbaterea unor cazuri preluate din mass-media Conversația euristică
4.3. Manifestarea respectului faţă de orală;
referitoare la problemele comunităţii şi/sau la Gândirea critică
proprietate
problematica respectării drepturilor omului; Problematizarea
-evaluare sumativă
Proiectul
Activitate:
 frontală
 în perechi
 de grup

5
Unitatea de învățare: Patriotismul
Nr. de ore alocate: 6
Săptămâna: S26-S31

Unitatea de Obiective de referință/ Activități de învățare Resurse Evaluare


învățare Competențe specifice
Patriotismul 1.1. Utilizarea corectă şi adecvată a -construirea şi rezolvarea unor rebusuri cu Manual de cultură -observarea sistematică a
conceptelor cu conţinut civic în conţinut civic; civică, Dakmara activităţii şi a
diferite contexte -exerciţii de completare a unor enunţuri Georgescu, Doina- comportamentului
lacunare, de continuare a unui text, de comentare Olga Ștefănescu, elevilor;
1.5. Identificarea formelor de
şi de rezumare, folosind termeni dintr-o listă Editura Humanitas
manifestare a patriotismului
dată; Educational; -auoevaluarea;
2.8. Caracterizarea patriotismului în
-alcătuirea unor liste de termeni pe tema dată, Constituția României;
condiţiile integrării europene
care să cuprindă definirea termenilor, termeni Lecții ppt. -evaluare în perechi;
4.4.Argumentarea complexităţii
sinonimi, termeni antonimi; Studii de caz
identităţii unei persoane pe baza
-exerciţii de argumentare Mass-media -evaluare continuă, orală;
apartenenţei la diferite tipuri de
-discutarea unor cazuri reale sau imaginare de Teste
comunitate
conflicte valorice, de respectare/încălcare a -evaluare sumativă
drepturilor omului; Explicația
Conversația euristică
Gândirea critică
Problematizarea
Proiectul

Activitate:
 frontală
 în perechi
 de grup

Unitatea de învățare: Evaluare finală


Nr. de ore alocate: 3
Săptămâna: S32-S34

6
7