Sunteți pe pagina 1din 3

FUNCTil pUBLtCE St CONTRACTUALE -pRtMAR|A ORASULUt BTCAZ

153/2017
LEGEA CADRU NR 153/2 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice pentru anul 201
DEMNITARI
Nr.crt. FUNCTTA STUDII lN DEMNIZATIE LUNARA/Iei
1
I. PRIMAR S 1I440
2. VICEPRIMAR s 9360

VOUCHERE
SALARIUL DE DE VACANTA
Nr. TNDEMNTZAT|A
FUNCJTA STUDII BAZA SPORURI SPORURI (dupd
DE HRANA
LEI a proba rea
bugetul ui)
FUNCTil PUBLTCE DE CONDUCERE
1. SECRETAR ORAS S 7862 347
2. sEF SERVTCtU S 6956 tO%vtza 347
FINANCIAR CONTABIL
CFP
3, SEF SERVICIU S 6956 347
FUNCTil PUBLTCE DE EX CUTIE
1 consilier, clasa I S 636s 347
grad profesional
superior,gradatie 5
2 Politist local, clasa I S 6365 rb rer/zl
grad profesional conform HCL nr.
37/29.O3.20r8.d
superior,gradafie 5 oar pentru
politi$ti locali
3 Consilie r,inspector, S 6209 to% 347
clasa l, grad VIZA CFP
profesional
superior, gradatie 4
A
inspector, clasa l, S 6219 347
grad profesional
principal, gradatie 5
5 inspector, clasa l, S 6067 347
grad profesional
principal, gradatie 4
6 inspector, clasa l, S 5919 347
grad profesional
principal, grada(ie 3
7 Consilier,inspector, S 5426 347
clasa l, grad
profesional asistent,
gradatie 2
8 Referent, clasa lll, M 4865 rb rer/zl
grad profesional conform HCL nr.
37 /29.O3.20r8.d
asistent, gradalie 5 oar pentru
politisti locali

ffi
I Referent, clasa lll, M 44tO 347
grad profesional
asistent, gradatie 2
FUNCTil CONTRACTUALE DE CONDUCERT
SALARIUL DE SPORURI SPORURI INDEMNIZAT VOUC-HERE
Nr.
FUNCTTA STUDII BAZA Cond Cond IA DE DE VAC.
cn.
LEI deosebite vdtdmdtoare HRANA ANTA
t SEF SERVICIU S 6614 347
z Asistent medical sef S 5342 801 347
3 Bibliotecar sef PL 3741 502 347
FUNCTIICONTRACTUALE D EXECUilE
T Consilier lA, gradatie 5 S 6309 347
2 Consilier lA, gradatie 2 S 5719 347
3 Consilier l, gradatie 3 S 5248 347
4 Consilier ll, gradatie L S 4593 347
5 Referent lA, gradatie 5 M 4950 347
6 Administrator, M 4077 347
gradatie 5
7 Paznic,agent paza, M,G 3164 347
gradatie 5
8 Ingrijitor, gradatie5 M,G 3143 347
9 Sofer l, gradatie 5 M 3143 347
10 Sofer l, gradatie 4 M,G 3066 347
1_1. Muncitor calificat, M,G 2850 347
gradatie 5
t2 Muncitor necalificat, M,G 2600 347
gradatia 5
13 Muncitor necalificat, M,G 2357 347
gradatia 2
'J.4 Infirmierd, gradafie 5 M/G 2705 320 347
15 Infirmierd, gradatie 4 2638 3t2 347
t6 Infirmierd, gradafie 2 2452 290 347
17 Ingrijitoare, gradatie 4 2434 308 347
1_8 Ingrijitoare gradatie 3 2333 300 347
1_9 Bibliotecar lA M/G 2887 335 347
20 Asistent personal, gr 5 M/c 2478 347
21 Asistent personal gr4 M/c 2418 347
22 Asistent personal gr 0 2080 34.7
23 Asistent medical PL 4856 728 34.7
principal, gradatie 5
24 Asistent medical PL 4346 304 34.7
comunitar, gr 2
NOTA:*

- lndemnizalia consilierilor locali este stabilitd in conformitate cu prevederile Legii nr 1,53/2017


Si este in
cuantum de tO% din indemnizalia primaruluioragului Bicaz

- se acordd drepturisalariale persoanelor care desfdgoard activitate


in proiecte finanlate din fonduri
europene nerambursabile prin majorarea salariului de bazd cu p0nd la SO%,in functie de nr de ore
efectuate lunar,dupd pontajulvizat de managerulde proiect, in conformitate cu Legea nr I53/ZOI7,cu
modificdrilie gi completdrile ulterioare;

- se acordd indemnizalie de hrand proporfional cu timpul lucrat pentru toli salariafii, cu excepfia
politigtilor locali care beneficiazd de normd de hrand;

- pentru persoanele care exercitd activitate de controlfinanciar preventiv, se va majora salariulde


bazd cu 10% conform oG nr tL9/1999, ordinul nr923/2014, Legii nr 1,s3/20r7,

- pentru salariafii din cadrul compartimentului Cregd, se acordd spor condilii deosebite conform anexei g,
lit A, punctul 3^1 din HG nr. 1,53/2018(conform legislaliei nu se solicitd aviz DSp);;

- Se acordd spor condilii deosebite asistentelor medicale grad pricipal de 15% din salariul de bazd,
conform HG nr 1'53/20L8, anexa 8, lit A, pctul 3(conform legislaliei nu se solicitd aviz DSp);;

- Se acordd spor condilii deosebite asistentei medicale comunitare de7% din salariulde bazd, conform
HG nr 1'53/20L8, anexa 8, lit c, pctul 2 (conform legislaf iei nu se solicitd aviz DSp);

-Se acordd spor condilii vdtdmdtoa re de L5% din salariul de bazd


,pentru salariagii din cadrul Bibliotecii,
pentru funcfiile de bibliotecar lA gi bibliotecar gef, conform HG nr. 360/2018, cu Avizul DSp Suceava.

PRIMAR,
NICOLAE SAMCENru sEF SERV|C|U FtN CONTABTL
RUSCANU DUMITRITA

RESURSE UMANE
cons sup PARNIC MARIC|CA

S-ar putea să vă placă și