Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA WP

MUNICIPIUL CHI$INAU
PRIMAR GENERAL
00023 | 65

DISPOZITIE
"''&d- ain
^{tdp^an0,aft Zo/g
Cu privire la revocarea certificatului de urbanism
pentru proiectare nr.8l4l18 din 18.12.2018

Avdnd in vedere demersul Ministerului Educaliei, Culturii qi Cercetdrii al


Republicii Moldova nr. 0512-0916488 din 13.11.2019, in temeiul art.29 alin. (l)
gi alin. (2), art. 32 alin. (l) din Legea nr. 436-xVI din 2g.12.2006
,,privind
administralia publicd locald", art. 15 qi art. 16 alin. (l) din Legea nr. 136 din
17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chiqindu", dispozifia nr. 636-dc din
04.12.2019 ,,Cu privire la delegarea unor atribufii ale Primarului General,
viceprimarilor qi secretarului interimar al Consiliului municipal Chiqindu",
viceprimarul de ramurd al municipiului chigindu DISpuNE:

1. Se revocd certificatul de urbanism pentru proiectare nr.814/18 din


18.12.2018, eliberat Societdfii cu Rdspundere Limiiatd ,,Regata Imobiliare",
pentru elaborarea documentaliei de proiect a unui centru multifunc{ional (social-
cultural ;i de agrement) pe terenul cu nr. cadastral 0100520.184, din contul
demolarii construcliilor cu numerele cadastrale 0100520184.01-0100520. 1g4.04
din str. Maria Cebotari, 20.
2. Directia generald arhitecturd, urbanism gi relatii funciare va comunica
prevederile prezentei dispozilii Societilii cu Rdspundere Limitat6
,,Regata
lmobiliare" qi Ministerului Educafiei, Culturii qi Cercetdrii al Republicii
Moldova. '
3. Direcfia generald arhitecturd, urbanism gi relatii funciare va asigura
controlul executdrii prezentei dispozilii.
4. Prezenta dispozilie poate fi contestatd cu cerere prealabild adresatd
Viceprimarului de ramurd al municipiului Chigindu, .., r.diul in municipiul
Chiqiniu, bd. $tefan cel Mare gi Sfrnt, 83, in termen de 30 zile de la comunicare,
in corespundere cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova.

VICEPRIMAR
ictor CHIRONDA