Sunteți pe pagina 1din 4

1. Materia primi de bazl udllzatl peatra eracarea . .

It

a) Benzina de distilare atmosferic! . . . .


b) Amestec de benzină de cocsare ŞI de d1stdare atmosfencă
c) DistiJatul de vid
d) Amestec de gaze C3-C4
eatalltlcl
2. Agentul cald din refierbătoa.rele coloanelor de fracţionare poate fi abur:

a) suprâmcălzit, de înaltă presiune


b) supraîncălzit, de joasă presiune
c) supraîncălzit, de medie presiune
d) saturat de medie sau joasă presiune

3. Utilizarea catalizatorilor pentru transformarea componentelor SOx din


gazele arse de Ia secţiunea de regenerarea instalaţiei de craca re catalitică
presupune:

a) Adaos de metale platinice la catalizatorul de cracare catalitică


b) El!minarea compuşilor organo-metalici pe bază de nichel şi vanadiu din materiile
pnme
c) Mărirea acidităţii catalizatorului
d) Adao.s~lla catalizatorul de cracare catalitică a oxizilor unor metale precum
alumtntu, magneziu, zirconiu

4. Reacţiile de cracare catalitică se desfăşoară prin:


a) Mecan~sm carbocationic înlănţuit
b) Mecanism radicalic înlănţuit
~ Mecan~sm molecular concertat
) Mecamsm combinat radicalic şi molecular

Peatra Producerea de abur p .


loalee ealde e reeomandx11 rt•.nl. recuperare de căldură din Ou ur·
U 1 IZarea de:

ll'CUlat
~ seoc b. ti
...nfo'l1...i apropiate de cea am tan
~mp~~~& .
7. Depunerile de cocs pe suprafaţa catalizatorului se indepirtează •


a) Mecantc .
b) Prin spălare cu solvenţt
c) Prin hidrogenare
d) Prin ardere în curent de aer

8. Aburul saturat uscat are titlul de vapori:

a) x= 1
b) X= 0
c) x = 0,5
d) X= 0,99

9. Pentru producerea de lucru mecanic într-o turbină se poate destinde:

a) abur saturat de presiune înaltă


b) abur supraîncălzit de medie şi înaltă presiune
c) abur mort
d) condens

lO.Pentru încălziri cu sarcini termice ridicate, la temperaturi înalte (peste


250°C) se recomandă utilizarea de:

a) abur saturat de joasă presiune


b) apă caldă la presiune ridicată
c) gaze de ardere
d) fluxuri calde din instalaţiile tehnologice

ll.Ca~~izatorul
fluadazare: este menţinut in regenerator in fazi Ouidizati eu a,___

a) Distilat de vid
b) Abur
c)
s.cataJ.izatorD
a) Catalizatori bifuncţionali de tip metal pe suport acid
b) Catalizatori oxizi sau sulfuri ~ixte ale metalelor din grupele
c) Catalizatori aluminosilicaţi amorfi
d) Catalizatori de tip aluminosilicaţi cristalini

14.Aburul saturat, utilizat ca agent de încălzire, prin condensare

căldură latentă
căldură sensibilă
căldură latentă şi căldură sensibilă
· sau căldură latentă
18.Conversia materiei prime la cracarea catalitică Sf

numar moli de materie prima ramasa n


a) %conversie= --------__:..--------1
numar moli tnaterie prima intr

b) %conversie=% gaze formate+% cocs format

c) ~~conversie= 100-% (distilat usor+ distilat greu+ s

d) %conversie= 100-% (benzina formata+ cocs forma