Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa II.1.1.

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti Domeniul de studii: Inginerie electrică Programul de Studii: Electromecanica
Grila 1L – Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale

Ocupaţii posibile conform COR:


Denumirea calificării: Electromecanica Evaluator - 241210; Inginer de cercetare roboti industriali - 215134; Inginer de cercetare în echipamente de proces - 214461; Inginer
de cercetare în echipamente si instalatii de bord - 214452; Inginer de cercetare în electromecanica - 215131; Inginer de cercetare în
Nivelul calificării : LICENŢĂ telecomenzi si electronica în transporturi - 215233; Inginer electromecanic - 215216; Inginer electromecanic SCB - 215201; Inginer
electromecanic minier - 214403; Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - 325723; Profesor în învatamântul gimnazial -
233002; Proiectant inginer electrotehnic - 215110;

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR:


Inginer testare module informatice ale sistemelor electrice Inginer de încercări în inginerie electrică Inginer de testări în inginerie
electrică Referent de specialitate în domeniul ingineriei electrice

Competenţe profesionale ∗ C1 Aplicarea adecvata C2 Operarea cu C3 Aplicarea adecvata C4 Utilizarea C5 Automatizarea C6 Realizarea
a cunostintelor concepte a tehnicilor de proceselor activitatilor de
fundamentale fundamentale din cunostintelor privind masurare a marimilor electromecanice exploatare, întretinere,
de matematica, fizica stiinta conversia energetica, electrice si neelectrice service, integrare de
,chimie specifice calculatoarelor si fenomenele si a sistem
domeniului tehnologia electromagnetice si sistemelor de achizitie
inginerie electrice informatiei mecanice specifice de
convertoarelor statice, date în sistemele
Descriptori de electromecanice, electromecanice
nivel ai elementelor echipamentelor
electrice si
structurale ale competenţelor profesionale ∗∗ actionarilor
electromecanice

CUNOŞTINŢE

D1. Cunoasterea, întelegerea C1.1 Descrierea C2.1 Descrierea C3.1 Descrierea C4.1 Descrierea C5.1 Definirea notiunilor C6.1 Definirea
conceptelor, teoriilor si metodelor de conceptelor, functionarii si principiilor adecvata a fundamentale privind conceptelor
baza ale domeniului si ale ariei de teoriilor si metodelor de structurii sistemelor de de functionare a conceptelor si modelarea matematica de baza privind
baza calcul transformatoarelor, a principiilor a exploatarea
specializare; utilizarea lor adecvata ale matematicii, fizicii si si a aplicatiilor lor în convertoarelor statice, de baza ale tehnicilor sistemelor de reglare si mentenanta
în comunicarea profesionala chimiei, adecvate ingineria electromecanice, a de automata si sistemelor
domeniului electrica folosind echipamentelor masurare si achizitie de specificarea electromecanice
ingineriei electrice cunostintele electrice, a date elementelor
referitoare la limbajele, principalelor surse de specifice ingineriei componente ale
mediile perturbatii electrice unui sistem de reglare
si tehnologiile de electromagnetice, automata
progra¬mare precum si a normelor în
si la instrumente privind compatibilitatea
specifice electromagnetica
(algoritmi, scheme, (CEM) a
modele, echipamentelor
protocoale etc.). electrice si
electronice

D2. Utilizarea cunostintelor de baza C1.2 Explicarea si C2.2 Explicarea si C3.2 Explicarea si C4.2 Explicarea C5.2 Sintetizarea C6.2 Identificarea si
pentru explicarea si interretarea unor interpretarea interpretarea pachetelor interpretarea regimurilor mijloacelor si algoritmilor selectarea de
variate tipuri de concepte, situatii, fenomenelor de de metodelor de masurare, de reglare clasici, componente
prezentate la programe pentru functionare ale precum si modul de identificarea pentru exploatare,
procese, proiecte etc. asociate disciplinele din proiectarea convertoarelor exploatare a tipurilor de regulatoare mentenanta


Se vor identifica maximum 6 competenţe profesionale
∗∗
Se înscriu în grilă descriptorii de nivel prezentaţi în Matricea Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (Fgura 3) în funcţie de nivelul calificării (Licenţă/Masterat/Doctorat)
domeniului domeniu si de si optimizarea statice, instrumentelor, automate si a metodelor si integrarea in
specialitate, sistemelor electromecanice, a aparatelor si instalatiilor de sistemele
utilizând cunostintele electrice reprezentative echipamentelor de alegere si acordare a electromecanice
fundamentale de electrice si masurare a diverselor parametrilor acestora
matematica, electromecanice marimi
fizica, chimie tehnice

ABILITĂŢI
D3. Aplicarea unor principii si Aplicarea regulilor si Rezolvarea de Identificarea Aplicarea principiilor Aplicarea metodelor Punerea în
metode de baza pentru rezolvarea de metodelor stiintifice probleme sistemelor de de functiune,
probleme/situatii bine definite, tipice generale pentru uzuale din domeniul electromecanice în baza ale tehnicii analiza a sistemelor încercarea în
domeniului în conditii de asistenta rezolvarea ingineriei electrice functie de masurarii de functionare,
calificata problemelor folosind componenta si achizitiei de date reglare automata, analizarea defectelor
specifice ingineriei pachete de acestora; modelarea pentru pentru si
electrice programe matematica, precum determinarea determinarea depanarea
dedicate si mijloace si marimilor performantelor sistemelor
de descrierea electrice si sistemelor electromecanice
proiectare asistata cinematica si neelectrice în electromecanice
de dinamica a acestora sistemele
calculator ( CAD) electromecanice
adecvate
D4. Utilizarea adecvata de criterii si Aprecierea calitatii, Evaluarea Aprecierea calitatii si Utilizarea adecvata a Alegerea solutiei Utilizarea de metode
metode standard de evaluare pentru avantajelor si rezultatelor performantelor aparatelor de optime si
a aprecia calitatea, meritele si limitele dezavan¬tajelor unor obtinute în urma functionale masura si a privind reglarea mijloace tehnice
unor procese, programe, proiecte, metode si procedee utilizarii ale sistemelor sistemelor de automata pentru
concepte, metode si teorii din pachetelor de electromecanice prin achizitie de a parametrilor cresterea fiabilitatii
domeniul ingineriei programe metode specifice date pentru tehnologici, sistemelor
electrice,precum si a si a mijloacelor de evaluarea ( viteza, pozitia, electromecanice
nivelului de proiectare asistata performantelor si cuplu, temperatura,
documen¬tare de monitorizarea debitul, nivelul,
stiintifica a calculator (CAD ) în sistemelor presiunea,
proiecte¬lor si rezolvarea electromecanice etc.), care sa asigure
a consistentei problemelor îndeplinirea
programelor folosind din domeniul obiectivelor
metode stiintifice si ingineriei de calitate impuse
tehnici electrice
matematice
D5. Elaborarea de proiecte Elaborarea de Elaborarea de Proiectarea de Proiectarea de Proiectarea de Elaborarea de
profesionale cu utilizarea unor proiecte proiecte instalatii instalatii sisteme de planuri
principii si metode consacrate în profesionale, profesionale, electromecanice sau electromecanice reglare automata de întretinere si
domeniu utilizând utilizând electrice care sa care sa reparatii a
adecvat cunostintele adecvat cunostintele includa aparate de rezolve probleme instalatiilor
fundamentale de fundamentale de masura si sisteme solicitate de mediul electromecanice
matematica, fizica, matematica, fizica, de industrial
chimie chimie achizitie numerica a
datelor
Standarde minimale de performanta Utilizarea adecvata a Rezolvarea de Proiectarea unei Proiectarea unei Proiectarea unui Elaborarea unui plan
pentru evaluarea competentei cunostintelor aplicatii instalatii instalatii sistem de
fundamentale de relevante pentru electromecanice de electromecanice de de reglare automata întretinere si reparatii
matematica, fizica, procesarea si complexitate redusa complexitate redusa de pentru un sistem
chimie reprezentarea care complexitate redusa electromecanic de
la elaborarea unui datelor sa includa aparate complexitate redusa
proiect specifice ingineriei de
profesional de electrice masura si sisteme
complexitate redusa de
achizitie numerica a
datelor

Descriptori de nivel ai competenţelor transversale ∗∗ Competenţe transversale Standarde minimale de performanţă pentru evalurea competenţei

D6. Executarea responsabila a CT1 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor Realizarea de proiecte sub coordonare, pentru rezolvarea unor
sarcinilor profesionale, în conditii de disponibile, conditiilor de finalizare a acestora, etapelor probleme specifice domeniului, cu evaluarea
autonomie restransa si asistenta de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare corecta a volumului de lucru, resurselor disponibile, timpului necesar
aferente si riscurilor aferente de finalizare si a riscurilor, în conditii de
calificata aplicare a normelor deontologice si de etica profesionala în domeniu,
precum si de securitate si sanatate în
munca

D7. Familiarizarea cu rolurile si CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o Realizarea unei lucrari/ unui proiect, executând cu responsabilitate
activitatile specifice muncii în echipa echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de sarcini specifice rolului într-o echipa
si distribuirea de sarcini pentru relationare si munca eficienta în cadrul echipei pluridisciplinara
nivelurile subordonate
D8. Constientizarea nevoii de CT3 Utilizarea eficienta a surselor informationale si a Elaborarea, tehnoredactarea si sustinerea în limba româna si într-o
formare continua; utilizarea eficienta resurselor de comunicare si formare profesionala limba de circulatie internationala a unei lucrari
a resurselor si tehnicilor de învatare asistata (portaluri Internet, aplicatii software de de specialitate pe o tema actuala în domeniu, utilizând diverse surse si
specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in instrumente de informare
pentru dezvoltarea personala si limba romana cat si intr-o limba de circulatie
profesionala internationala

S-ar putea să vă placă și