Sunteți pe pagina 1din 26

Plan de afaceri –plante medicinale

2013

1
CUPRINS

Capitolul .1. DESCRIEREA AFACERII.........................................................................................


1.1. Descrierea firmei...................................................................................................................
1.2. Amplasarea firmei.................................................................................................................

1.3. Importanţa cultivarii plantelor medicinale............................................................................


1.. Anali!a de piaţ".....................................................................................................................
1.#. $roduse%Servicii....................................................................................................................
1.&. Clienţi....................................................................................................................................
1.'. Concurenţa............................................................................................................................
1.(. Furni!ori de seminţe) *n+r","minte ,i tratamente *mpotriva d"un"torilor............................
1.-. $romovarea...........................................................................................................................
Capitolul .2. DESCRIEREA $RD/SER...............................................................................10
2.1. "lenele............................................................................................................................10
2.2. $relucrarea primar" a +"lenelelor.....................................................................................13
2.3. $"tla+ina..............................................................................................................................1
2.. $relucrarea primar" a patla+inei.........................................................................................1&
2.#. u,tar al...........................................................................................................................1'
2.&. $relucrarea primar" a mustarului al..................................................................................1-
Capitolul .3. RES/RSE A4ERIAE.........................................................................................20
Capitolul .. RES/RSE /A5E.................................................................................................21
Capitolul .#. RES/RSE FI5A5CIARE........................................................................................22
Dia+rama antt..............................................................................................................................2
Anali!a S64...............................................................................................................................2#
7ilio+rafie.................................................................................................................................... 2&

2
Capitolul . 1. DESCRIEREA AFACERII

1.1. Descrierea firmei

4endinţele actuale ale pieţei indic" c" piaţa de desfacere a plantelor medicinale este *n
cre,tere) lucru condiţionat de dorinţa oamenilor de a consuma produse ecolo+ic pure) ne
sterili!ate) ne afectate de sustanţe oţinute artificial prin metode c8imice. 9n pre!ent) *n ţar")
e:ist" produc"tori de plante medicinale cu suprafeţe a+ricole impun"toare) ce d" dovad" de
profitailitatea afacerii. Cultura plantelor medicinale este important" ,i prin faptul c" acestea
sunt) de re+ul")culturi ecolo+ice sau c8iar iolo+ice. 5u este permis" aplicarea la aceste culturi
de pesticide care s" polue!e produsul finit care serve,te la vindecarea oamenilor.rient"rile
actuale *n medicin" sunt a!ate tot mai mult pe aplicarea tratamentelor cu produse
farmaceutice naturiste) oţinute din plante medicinale. Aproape ;um"tate din produsele
farmaceutice au la a!" plante medicinale ,i sustanţe e:trase din plante.<2=
SC E>$A54 SR este or+ani!at" ca societate comerciala de tip SR) cu unic
asociat)avand ca domeniu de activitate cultivarea plantelor medicinale ,i aromatice) destinate
*n principal industriei alimentare) farmaceutice ,i cosmetice din Rom?nia dar ,i din str"in"tate.
SC E>$A54 SR *,i va desfasura activitatea pe un teren cu suprafata de  8a)
proprietate personala .Astfel pe suprafaţa unui 8a)se va amena;a un spaţiu de producţie @irou)
sala de prelucrare a plantelor) sala de amalare) depo!itul de materii prime) iar pe suprafata a
3 8a se va *nfiinţa o plantaţie de plante medicinale.Am ales sa cultiv ca plante
medicinaleB+alenele)patla+ina si mustar al)deoarece au cerinţe medii faţ" de factorii
climatici ,i se poate cultiva *n toate !onele ţ"rii cu e:cepţia celor montane.
Firma S.C. E>$A54 S.R.. dore,te ca *n primii # ani de activitate v?n!"rile s"
evolue!e astfelB primii 3 ani vor fi ani de conversie ,i nu se vor oţine venituri din v?n!"ri de
produse certificate io) ci din v?n!"ri de plante medicinale oitnuite) activitatea concentr?ndu
se pe tratarea ,i pre+"tirea terenului.
Investitia initiala este de 30.000 euro @12&.000 lei)ani otinuti de la Fondul European
A+ricol pentru De!voltare Rural" @FEADR. Aceast" sum" este necesar" pentru construirea ,i
amena;area spaţiului de producţie) ac8i!iţionarea ec8ipamentelor) materiilor prime ,i utila;elor
necesare activit"ţii de cultivare a plantelor medicinale.

3
1.2. Amplasarea firmei

Firm" va fi amplasat" *n comun" 5icolae 7"lcescu) sat aleni);udetul 7acau dup"


cum se oserv" din fi+ 1.2

Fi+ 1.1. Amplasarea firmei SC E>$A54 SR<1=


9n fi+ 1.2 este pre!entat" sc8ema de amplasare a firmei SC E>$A54 SR)astfel se
poate oserva ca pe suprafaţa unui 8ectar se va amena;a spaţiul de producţie) spaţiu pentru
depo!itarea utila;elor a+ricole)iar suprafaţa celor 3 8a sunt cultivate plantele medicinale.
/tila;e a+ricole
Sala de
prelucrea
plantelor Sala de amalare
Depo!itul de materii prime
7irou

4
Cultivarea +"lenelelor
Cultivarea p"tla+inei

Cultivarea mu,tarului al

Fi+ 1.2 Sc8ema de amplasare a firmei

1.. Importan!a culti"arii plantelor medicinale

$lantele medicinale sunt o cate+orie de specii ve+etale care acumulea!" *n anumite


p"rţi ale plantei diverse principii active utile *n tratarea diferitelor afecţiuni. $lantele
medicinale ,i aromatice au importanţ" deoseit" ,i din punct de vedere economic) deoarece
acestea pot contriui la de!voltarea unei a+riculturi duraile *n conte:tul *n care resursele
naturale se deprecia!") iar populaţia este *ntro continu" cre,tere. 9n producţia de plante
medicinale ,i aromatice calitatea produselor este dat" de conţinutul *n principii active.
 afacere le+at" de cultivarea plantelor aromatice) treuie s" ai" *n vedereB
• Ale+erea terenului potrivit) *n funcţie de caracteristicile plantelor
• 4e8nolo+ia cultiv"rii acestora @pre+"tirea solului) procurarea seminţelor) sem"natul)
*ntreţinerea) prevenirea ,i comaterea olilor etc.
• alorificarea plantelor.
Avanta;ele acestei afaceri suntB
• Cultivarea planetelor medicinale ,i aromatice este favori!at" de condiţiile pedo
climaterice din ţara noastr"
• At?t pe piaţa intern" c?t ,i pe cea european") cererea este *n plin" ascensiune
• Randamentul acestor culturi este unul foarte ridicat
• Investiţia iniţial" este mic" *n raport cu venitul mediu oţinut
• $rofit mare *nc" din primii ani
• unca depus" este puţin" ,i pl"cut"
• 9n+ri;irea plantelor este foarte simpl"

5
• Investiţia se recuperea!" foarte repede.<2=
a ale+erea unei specii pentru un anumit areal de cultur" se are *n vedere
comple:itatea interacţiunii diferiţilor factori de ve+etaţie) astfel *nc?t s" se asi+ure un raport
optim *ntre condiţiile pedoclimatice ,i cerinţele iolo+ice ale plantelor. Se evita astfel situaţiile
*n care condiţiile naturale pot determina cre,terea producţiei de iomasa ve+etal" *n
detrimentul conţinutului *n principii active.
Cultivarea plantelor medicinale are urm"toarele avanta;eB
• diverse domenii de utili!are  *n medicin") cosmetic") parfumerie) panificaţie)
patiserie) cofet"rie) alimentaţie) vinificaţie etc. 4otodat") unele din ele se folosesc ca
plante ornamentale
• +am" variat" de produse faricate dup" reţete standardi!ate  arome) coloranţi) ceai)
uleiuri) aromati!anţi) un+uente) lacuri) creme) ,ampoane) deter+enţi) parfumuri)
e:tracte) emulsii) t?lc) +el) loţiuni) siropuri) tinctur") adaosuri *n "uturi ,i mierea de
aline
• plantele medicinale sunt e:celente plante melifere @de e:emplu) de pe 1 8a de anason ,i
lavand" se oţin 100 G+ miere de aline
asi+ur" o alimentaţie o+at" *n produse naturiste) care duc la o viaţ" s"n"toas". <3=

1.#. Anali$a de pia!%

a nivel mondial) *ntre #0.000 ,i '0.000 de specii de plante sunt utili!ate *n medicin"
4radiţional" ,i *n medicina modern". Cererea pentru acestea este e:trem de concentrat" *n
c?teva centre de comerciali!are) ermania pentru Europa) S/A pentru Americi ,i Hon+ on+
pentru Asia. /ltimul centru se a:ea!" pe medicina tradiţional" a C8inei) *n timp ce *n /E se
pune accent pe medicina modern" ,i pe medicina tradiţional" vestic") de,i sistemele din alte
!one c?,ti+" teren *n /E iar cererea de plante medicinale ,i aromate specifice acestora este *n

cre,tere.
Resursele Rom?niei *n ceea ce prive,te plantele medicinale sunt foarte diversificate.
5umai *n flora spontan" e:ista 3.'00 de specii recunoscute ca av?nd propriet"ţi curative
deoseite) iar 3'0 de specii sunt catalo+ate cu *nsu,iri farmacodinamice @conţin sustanţe
c8imice cu efect medicamentos.

6
9n Rom?nia) dintre plantele care au propriet"ţi medicinale) numai) apro:imativ) 300 se
recoltea!" ,i se valorifica) unele ca materii prime pentru farici de medicamente) farmacii)
pentru u! intern) altele pentru valorificare *n str"in"tate.
4endinţele actuale ale pieţei indic" c" piaţa de desfacere a plantelor medicinale este *n
cre,tere) lucru condiţionat de dorinţa oamenilor de a consuma produse ecolo+ic pure) ne
sterili!ate) ne afectate de sustanţe oţinute artificial prin metode c8imice. 9n pre!ent) *n ţar")
e:ist" produc"tori de plante medicinale cu suprafeţe a+ricole impun"toare) ce d" dovad" de
profitailitatea afacerii.<=

1.&. Produse'Ser"icii

$rodusele oferite de c"tre SC E>$A54 SR constau *n cultivarea ,i prelucrarea


primar" a urm"toarelor plante medicinaleB +"lenele) p"tla+ina ,i mu,tar al) destinate *n
principal industriei alimentare) farmaceutice ,i cosmetice.

1.(. Clien!i

9n afacerea dat" se va practica v?n!area direct" a plantelor medicinale uscate c"tre


procesatorii de plante medicinale. $rincipalele pieţe de desfacere a plantelor medicinale
cultivate vor fiB
• *ntreprinderile de ac8i!iţie a plantelor medicinale *n scopuri medicale @S.R..
JedFarmaK) ţel. 022%'-2( S.R.. JFarmavitK) ţel. 023(%230&
• *ntreprinderile de prelucrare a plantelor medicinale ,i aromatice cu faricare de uleiuri
eterice @JResend;erK 9..) s. incenii de Los) rnul Re!ina

1.). Concuren!a

Concurenţ" de pe aceast" piaţ" nu este foarte mare) *ntruc?t pe piaţ" nu sau de!voltat
Foarte multe firme cu acest oiect de activitate. $e viitor *ns") este previ!ionata o cre,tere a
num"rului de firme *n acest domeniu) fapt datorat ,i acces"rii tot mai mari de fonduri europene
*n ultima perioad" de timp. Astfel) *n pre!ent) pe piaţa se re+"sesc numeroase firme cu un
oiect de activitate asem"n"tor) ce ar putea fi considerate concurente. $rintre cele mai

7
importante firme care au domeniu de activitate asem"n"tor cu firma SC E>$A54 SR) se
num"r"B<#=
*ANIR+,A SR-
5EA4) RA5
0'22%3'-#
Domeniu activitateB $lante edicinale
SC ,EDP-AN SR-
7IHR) RADEA
02#-%11('
Domeniu activitateB $lante edicinale
ANI,A P-AN
7/C/RES4I
S4R. S$A4AR//I) 5r. 1' is
021%210#-1) 0'%303&3) 0'#%0-(-11
Domeniu activitateB $lante edicinale)
F-+RASAN E/I, S.R.-.
C/L) C/L5A$CA
S4R. 7/CI/) 5r. #) Apt. 3&
02&%#&2(03
Domeniu activitateB $lante edicinale

1.0. Furni$ori de semin!e n3r%4%minte 4i tratamente mpotri"a d%un%torilor

5E,+P6AR,A 7+DU 8ARDEN CENER7 4ar+u ure,


SCDA SECUIENI5EA4 SEC/IE5I

1.9. Promo"area

$entru aceast" afacere) promovarea se va face prin internet dar ,i prin JmarGetin+ul
directK  v?n!area se face la firme speciali!ate *n prelucrarea plantelor medicinale ,i aromatice
care vor fi contactate direct. Se vor trimite liste de preţuri ,i liste cu cantit"ţi propuse spre
comerciali!are. Informarea se va face firm" cu firm".

8
Capitolul .2. DESCRIEREA PR+DUSE-+R

2.1. 8%l:enele

"lenelele sunt ori+inare din !ona mediteranean") fiind cunoscute ca plante


ornamentale) melifere) dar ,i medicinale.
"lenelele se cultiv" pentru florile li+ulate sau pentru inflorescenţele *ntre+i) sau c"
plante ornamentale) ocup?nd un loc de seam" printre plantele medicinale din Rom?nia. Sunt
cunoscute datorit" forţei lor vindec"toare ,i sunt c"utate) astfel c" sunt *nt?lnite nu
doar *n +r"dini) ci ,i ca plante cultivate . "lenelele arat" ca in fi+ 2.1

Fi+ 2.1 $lant" de +"lenele la *nflorire<&=

9
Florile conţin saponine triterpenice) 3M carotenoide @licopina) caroten) :antofila)
flavonoi!i ,i +lico!i!i flavonici) ulei volatil @0)02M) sustanţe amare) mucila+ii @p?n" la M)
vitamina C.Florile au acţiune cola+o+") cicatri!anta) antiinflamatoare calmant" ,i depurativa.
$rincipiile active conţinute *n flori au acţiune in8iatoare asupra stafilococului auriu :ford)
Esc8eric8ia coli ,i Candida alicans. Au acţiune antitric8omona!ica. Au utili!"ri contra
cancerului stomacal) infecţiilor) *nl"tura +reaţ") vom". Intr" *n componenţa ceaiului +astric. Se
pot folosi e:tern su form" de un+uent) de comprese *n tratamentul pl"+ilor) ulceraţiilor pielii
sau arsurilor) precum ,i *n cosmetic". A;ut" la secreţia iliar") datorit" principiului amar din
flori care m"re,te secreţia iliar".

Cerin!e fa!% de clim% 4i sol


Au cerinţe medii faţ" de factorii climatici ,i se poate cultiva *n toate !onele ţ"rii cu
e:cepţia celor montane. 5u are pretenţii deoseite faţ" de plant" premer+"toare) fiind la r?ndul
ei o un" plant" premer+"toare pentru orice cultur". $e solurile profunde) ine drenate) cu
fertilitate un") af?nate ,i care se *nc"l!esc u,or) producţiile cresc considerail.
Amplasarea culturilor.
$lantele de +"lenele nu sunt pretenţioase faţ" de planta premer+"toare) reu,ind dup"
orice cultur") ,i sunt) la randul lor) une plante premer+"toare pentru alte culturi.
9n taelul 2.1 este pre!entat" fisa te8nolo+ic" *n care sunt preci!ateB lucr"rile solului)
perioada de efectuare) mi;loacele mecanice) dar ,i date referitoare la *n+r","mintele aplicate ,i
perioada de *ns"m?nţare.<'=
4aelul 2.1. .Fi,a te8nolo+ic" pentru cultivarea +"lenelelor<(=
5r ucrarea $erioada de i;loacele S"m?nţ") *n+r","minte) pesticide) alte
crt efectuare mecanice materiale
Felul 5orma
1 De!miri,tit Au+ust 4ractorNdisc

2 Fertili!are Au+ust  asina de unoi de +ra;d 10 t%8a


Septemrie imprastiat A!otul  administrat 30 G+ 502
in+rasaminte prim"vara #0 &0 G+ $2#
devreme # G+ 20
$osforul  administrat
toamna ca

10
*n+r","m?nt de a!"
$otasiul  administrat
toamna ca
*n+r","m?nt de a!"
3 Ar"tura d e Septemrie 4ractorNplu+N
a!" +rapa metalica

@2# cm si
+rapat

 9ntreţinere Septemrie 4ractorNdisc


ar"tur" ctomrie
# $re+"tirea artie Cominatorul
patului nivelare)
+erminativ m"runţire
& Sem"nat artie Semanatoare S"m?nţ" &10G+%8a
e,alonat la
2
s"pt"m?ni)
#0 cm *ntre
r?nduri
' $ra,il" ai Cultivatorul
mecanica I
( $ra,il" Iunie Cultivatorul
mecanic" II
- Comatere De cate ori Respectarea
a este asolamentului ,i
olilor si ca!ul i+iena cultural")
daunatorilo Efectuarea la
r timp a
lucr"rilor de
*ntreţinere) a
m"surilor de
i+ien"

11
fitosanitar"
10 Recoltat Au+ust anual sau Inflorescenţe proaspete #000 G+%8a
N treierat cu
comina

2.2. Prelucrarea primar% a 3%l:enelelor

Florile nu se ţin *n +r"me!i) deoarece se *ncin+ ,i *,i pierd culoarea. $e m"sur" ce se


adun") se transporta la locul de uscare. Florile se usuc" *n straturi suţiri) afinate) pe rame) site)
8?rtie) a,e!ate *ntrun loc curat) la umr". Durata de uscare este *n funcţie de anotimp. Este
important c" florile cu receptacul sau cele li+ulate s" fie str?nse *n co,uri de nuiele ,i
transportate f"r" *nt?r!iere la locul de uscare. Florile li+ulate se pot usca u,or ,i la soare)
deoarece ele nu se decolorea!" *n   # ore) c?t tine timpul de uscare. Florile cu receptacul *,i
pierd culoarea portocalie) se alesc *n timpul usc"rii la soare pentru c" au nevoie de 1  2 !ile
p?n" la uscarea complet".

Fi+ 2.2 repre!int" sc8ema te8nolo+ic") *n care sunt pre!enate etapele pe care le parcur+
florile de +"lenele) *ncep?nd de la recepţie p?n" la amalarea produsului final.<-=
*alorificare; flori

12
Fi+ 2.2.Sc8ema de valorificare a florilor de +alenele<-=

2.. P%tla3ina

$"tla+ina *n+ust" este o plant" medicinal" cunoscut" ,i utili!at" din cele mai vec8i
timpuri. Frun!ele proaspete se aplic" su form" de cataplasme pentru vindecarea r"nilor
@datorit"
$re!enţei vitaminei ) iar siropul are acţiune emolient") antiinflamatoare) u,urea!"
e:ectoratia ,i se folose,te *n special *n tratarea ron,itelor sau *n alte afecţiuni ale aparatului
respirator
$"tla+ina *n+ust" pre!entat" in fi+ 2.) se cultiv" pentru frun!e care stau la a!a
oţinerii de preparate medicinale) precumB siropuri) ceaiuri) tincturi. Conţine sustanţe
mucila+inoase ,i taninuri cu efect antiacterian) cicatri!ant si astrin+ent.

13
Fi+ 2.3. $lant" de p"tla+ina *n+ust"<&=

Cerin!e fa!% de clim% 4i sol


$"tla+ina *n+ust" pre!int" plasticitatea ecolo+ic" mare) fiind *nt?lnit" spontan *n toate
!onele t"rii) *n areale *nierate) pe mar+inea drumurilor) *n p",uni) *n culturi ca uruiana.
anifest" cerinete moderate faţ" de factorii climatici ,i faţ" de sol. Re!ist" ine la secet" ,i la

temperaturile sc"!ute din timpul iernii.


Amplasarea culturii.
$"tla+ina *n+usta nu este pretenţioas" faţ" de plant" premer+"toare) dar este ine s" fie
sem"nat" dup" culturi ce las" terenul curat de uruieni ,i f"r" resturi ve+etale. Este o plant"
peren") fiind menţinut" *n cultur" # ani ,i ca atare treuie cultivat" *n afara asolamentului.<'=
Fi,a te8nolo+ic") care cuprinde toate lucr"rile necesare culturii de p"tla+ina este
pre!entat" *n taelul 2.2.
4aelul 2.2. Fi,a te8nolo+ic" pentru cultura de p"tla+ina<(=
5r ucrarea $erioada i;loacele S"m?nţ") *n+r","minte) pesticide) alte material
crt de mecanice
Felul 5orma
efectuare
1 De!miri,tit Iulie 4ractorNdisc
2 Fertili!are Au+ust asina de unoi de +ra;d 202# t%8a
Septemri imprastiat A!otul  administrat 0#0 G+ 502
e in+rasaminte prim"vara 0 #0 G+ $2#
devreme 0#0 G+ 20

14
$otasiul  administrat
toamna ca
*n+r","m?nt de a!"
3 Ar"tura de Septemri 4ractorNplu+
a!" e N+rapa
@2# cm metalica
 $re+"tirea artie Cominatoru
patului l
+erminativ
# Sem"nat In pra+ul Semanatoare S"m?nţ" #&G+%8a
@#0 iernii
cm *ntre sau in
r?nduri ferstrele
iernii
& $ra,il" Aprilie Cultivatorul
manuala
' $ra,il" Iunie Cultivatorul

( mecanic"
Comaterea De cate Fainare  ErOsip8ae sp. Efectuarea la
olilor si ori este timp a
daunatorilor ca!ul lucr"rilor de
*ntreţinere
- Recoltat ai si se anual sau Frun!e #00'00G+%8a
face mecanic
esalonat

2.#. Prelucrarea primar% a patla3inei

Pre3%tirea produsului n "ederea prelucrarii  din produs se *nl"tur" tulpinile) frun!ele


*n+"lenite ,i cele atacate de insecte. /scarea se face pe cale artificial" se usuc" la 0  #0PC.
9n fi+ 2. este repre!entat" sc8ema de valorificare a patla+inei.a aceast" plant" se
valorifica at?t frun!ele c?t ,i seminţele.<-=
*alorificare; frun!e) seminte

15
Fi+ 2..Sc8ema de valorificare a patla+enei<-=

2.&. ,u4tar al:

Semnalat de peste 3.000 de ani) mu,tarul este unul din cele mai vec8i condimente)
acesta fiind utili!at su form" de pulere sau oae de vec8ile popoare asiatice ,i de e+ipteni.
Se pare c") iniţial a fost cultivat *n C8ina) dup" care sa r"sp?ndit *n *ntrea+a lume.
Frun!ele de mu,tar al pot fi consumate *n salate) dar pot fi folosite ,i c" fura;. /leiul
comestiil e:tras din seminţe nu r?nce!e,te u,or.7oaele de mu,tar sunt folosite la
conservarea unor le+ume @castraveţi) +o+o,ari) dar ,i pentru a le da aroma. 9n cominaţie cu
ap" cald") mu,tarul cre,te tensiunea arterial" ,i duce la o mai un" circulaţie a s?n+elui.Se pot
face ai de mu,tar *n ca!uri de r"ceal" ,i tuse) av?nd efect enefic ,i pentru tratarea mi+renelor
@aplic?nd) pe ceaf") pasta de mu,tar.
u,tarul al)pre!entat in fi+ 2.&) este mult folosit *n alimentaţie) deoarece *,i p"strea!"
+ustul propriu c8iar ,i dup" amestecarea cu ap".

16
Fi+ 2.#. $lant" de mu,tar al la *nflorire<&=

Cerin!e fa!% de clim% 4i sol


u,tarul al pre!int" plasticitate ecolo+ic" mare) nefiind pretenţios la temperatura)
lumino!itate sau tipul de sol. Datorit" acestui aspect poate fi cultivat *n toate !onele ţ"rii.
Amplasarea culturii.
u,tarul al nu este pretenţios faţ" de planta premer+"toare. Cele mai une re!ultate
se oţin atunci cand este sem"nat dup" le+uminoase pentru oae sau dup" cereale p"ioase)
care las" terenul curat) f"r" resturi ve+etale sau uruieni ,i o+at in elemente nutritive.<'=
9n taelul 2.3 este pre!enata fisa te8nolo+ic" specific" culturii de mu,tar al.
4aelul 2.3 Fi,a te8nolo+ic" pentru cultura de mu,tar al<(=
5r ucrarea $erioada de i;loacele S"m?nţ") *n+r","minte) pesticide) alte
crt efectuare mecanice materiale
Felul 5orma
1 De!miri,tit Au+ust 4ractorNdisc
2 Fertili!are Septemrie asina de unoi de +ra;d 30 t%8a
imprastiat A!otul  administrat 0&0 G+ 502

in+rasaminte prim"vara &0 (0 G+ $2#


devreme
$osforul  administrat
toamna ca
*n+r","m?nt de a!"
3 Ar"tura Au+ust 4ractorNplu+

17
adanca @2# N+rapa
2( cm metalica
 $re+"tirea 5ivelare) CultivatorulN
patului "runţire disc
+erminativ
# Sem"nat $rim"vara Semanatoare S"m?nţ" 1012G+%8a
@121
cm *ntre
r?nduri
& r"pat u,or Aprilie Disc
pentru
ruperea
crustei
' Ericidare De cate ori 4reflan # l%8a
pentru este
comaterea ca!ul
uruienilor
( Comatere De cate ori o!aicul ,i mana Efectuarea la
a este cruciferelor) timp a
olilor si ca!ul Arsura ,i 8ernia lucr"rilor de
daunatorilo r"d"cinilor) *ntreţinere) a
r $utre+aiul plantelor) m"surilor de
$utre!irea al" a i+ien"
tulpinilor fitosanitar"
- Recoltat IunieIulie Comina Seminţe 12001(00G+%8a
2.(. Prelucrarea primar% a mustarului al:
9n fi+ 2.& sunt pre!entate etapele) pe care seminţele de mu,tar le parcur+e de la recepţie

p?n" la depo!itarea produsului finit.


*alorificare; seminţe

18
Fi+ 2.&.Sc8ema de valorificare a seminţelor de mu,tar al<-=

Capitolul .. RESURSE ,AERIA-E

Deţin  8a de teren ) *n comun" 5icolae 7"lcescu) sat aleni ,i doresc s" cultiv pe
suprafaţa a 3 8ectare) plante medicnale *n sistem ecolo+ic.
Aceast" afacere impune *n primul r?nd amena;area unui spaţiu de producţie adecvat ,i
care s" se supun" normelor *n vi+oare sanitarveterinare. 9nc"perea se va construi pe suprafaţa
unui 8ectar) ,i va fi delimitat" prin crearea de spaţii ine definite) *ncep?nd de la
• 7irou
• Sala de prelucrare a plantelor @uscare
• Sala de amalare @*n saci) pun+i sau do!e
• Depo!itul de materii prime
Ca utila;e ,i moilier menţione!B
19
• 4ractor
• Sem"n"toare universal"
• Cominator 
• $lu+
• a,ina de *mpr",tiat *n+r","minte

$ompa pentru stropit


• rapa metalic"%+rapa cu discuri
• Sistem de iri+aţii
• entilator%aeroterm" pentru uscarea plantelor
• oilier irou
• Sistem de suprave+8ere video
• ateriale pentru amalat ,i l"diţe pentru stocare ,i transport
• $aletari din lemn ,i rafturi din metal cu site
• Seminţe
• 9n+r","minte
• 4ratamente *mpotriva d"un"torilor.

Capitolul .#. RESURSE U,ANE

$entru *ntreprinderile mici) aparent aceast" parte nu este necesar s" fie foarte detaliat")
deoarece nu e:ist" o structur" comple:" a firmei. 4otu,i) indiferent de num"rul an+a;aţilor)
este important ca ace,tia s" participe eficient la de!voltarea firmei.
$rincipalul oiectiv al mana+ementului resurselor umane *l constituie cre,terea
performanţei activit"ţilor desf",urate *n cadrul firmei) adic" a eficienţei cu care o or+ani!aţie
*,i folose,te resursele) urm"rinduse *n principal stimularea particip"rii an+a;aţilor la
activit"ţile din cadrul firmei @spre e:emplu) prin reducerea asenteismului ,i a fluctuaţiilor de

20
personal) precum ,i prin cre,terea si+uranţei la locul de munc" ,i eficacitatea an+a;aţilor @prin
reali!area cu succes a sarcinilor alocate fiec"ruia
4oţi an+a;aţii lucrea!" *n re+im normal de lucru) ,i anume ( ore%!i ) # !ile pe
s"pt"m?na. Administratorul repre!int" societatea faţ" de autoritatiile de stat) efectuea!" toate
actele de administrare ,i +estionare a societ"ţii) av?nd toate competenţele necesare pentru a
acţiona *n numele societ"ţii) pentru a autori!a actele ,i operaţiunile de +estiune ,i orice acte de
dispo!iţie) deasemenea administratorul urm"re,te desf",urarea activit"ţii muncitorilor.
4ractoristul desf",oar" activit"ţi de *nfiinţarea ,i *ntreţinere a culturilor de plante
medicinale ) iar muncitorii necalificaţi sortea!" ,i depo!itea!" plantele medicinale *n depo!itul
special amena;at.
uncitorii se!onieri vor fi c8emaţi doar *n anumite ca!uri ,i astfel ei vor primi salarii
doar pentru o anumit" perioad") mai e:act cel mult 1 luna) fiind pl"tiţi cu !iua.
uncitorii care vor fi an+a;aţi vor avea domiciliu *n satul aleni) deoarece firma nu
asi+ur" transportul persoanelor.
Se vor an+a;a  persoane)dupa cum reiese din taelul .1
4aelul .1 An+a;aţii firmei
Nrcrt Numelesiprenumele Functia
1 oldanElena Administrator
2 $opa8eor+8e 4ractorist
3 Ionescuariana uncitornecalificat
 lteanuIona uncitornecalificat

Capitolul .&. RESURSE FINANCIARE

9ntruc?t deţin  8a de teren in comuna 5icolae 7alcescu)sat aleni) am oţinut de la


Fondul European A+ricol pentru De!voltare Rural" @FEADR < suma de 30.000 de euro
@12&.000 lei Aceast" sum" este necesar" pentru construirea ,i amena;area spaţiului de

producţie) ac8i!iţionarea ec8ipamentelor) materiilor prime ,i utila;elor necesare activit"ţii de


cultivare a plantelor medicinale.
4aelul #.1 cuprinde toate c8eltuielile fi:e necesare *nfiinţ"rii ,i desf",ur"rii activit"ţii
de cultivare a plantelor medicinale.
4aelul #.1 C8eltuieli fi:e

21
5r Denumire 5r rad de 4otal lei@cu
crt ucati utili!are 4A
1 Construireaspaţiuluideproducţie 1 1#000
2 4ractor 1 anaadoua 20000
3 Sem"n"toareuniversal" 1 anaadoua 3#00
 Cominator 1 anaadoua 2000
# $lu+ 1 ana
doua
a 000
& a,inade*mpr",tiat*n+r","minte 1 3000
' $omp"pentrustropit 1 anaadoua 1000
( rapa metalica%+rapacudiscuri 1 anaadoua 1200
- Sistemdeiri+atii 1 anaadoua 2000
10 entilator%uscator pentru uscarea 1 anaadoua 1000
plantelor
11 oilierirou 1 5ou 00
12 $aletari din lemn si rafturi din metal cu #0 5ou 1000
site
13 Sistemdesuprave+8erevideo 1 5ou 00
4otalB ##00

Costurile variaile pe parcursul unui an de activitate sunt pre!entate in taelul #.2


4aelul #.2 C8eltuieli variaile
5r Denumire aloare lei @cu
crt 4A%an
1 /tilit"ţi 2000
2 Seminţe #00
3 9n+r","minte si tratamente impotriva d"un"torilor 00
 Raparaţiileutila;elor &00
# Comustiilpentruutila;e 2000
& Impo!ite)ta:e 00
4otalB#-00
9n taelul #.3 sunt pre!entate c8eltuielile salariale ale muncitorilor pe luna)dar si pe an.
4aelul #.3 C8eltuieli cu salariile
5r Cate+orie de Salariu rut 5um"r de Costurile cu Costurile cu
crt personal lunar persoane salariile%luna salariile%an

22
1 Administrator 1200 1 1000 12000
2 uncitornecalificat '00 2 100 1&(00
3 4ractorist (00 1 (00 -&00
4otalB3(00
4aelul nr #. eniturile oţinute din v?n!area plantelor medicinale
5r $lanta Cantitatea uscata oţinuta la $ret lei@cu 4A 4otal lei%an@cu
crt cultivata 8a 4A
1 alenele 2)#tonedeinflorescente 20 #0000
2 $atla+ina 1)'tonedefrun!e 1# 2##00
3 ustaral 2tonedeseminţe 1' 3000
4otalB10-#00
Profitul pentru primul an de acti"itate;
enituri;10-#00 ei
C8eltuieli B-((00 ei

$rofit rutB10'00 ei

Impo!it 1&MQ1'12 ei

Amorti!are1#MQ1&0# ei

$rofit netB'3(3 ei

Dia3rama 8antt

$rincipalul oiectiv al dia+ramei antt const" in stailirea timpului necesar


desf",ur"rii unui proiect ,i stailirea ordinii *n care treuie s" se desf",oare sarcinile.
Denumire unile anului
01 02 03 0 0# 0& 0' 0( 0- 10 11 12

ţinerea avi!elor si %%%% %%%%


aproarilor
Ac8i!iţia utila;elor %%%% %%%%
a+ricole
Amena;are spaţiu de %%%% %%%% %%%% %%%%
producţie
Ac8i!iţia)transportul) %%%% %%%%
23
montarea si proarea
ec8ipamentelor
necesare spatiului de
productie
Recrutarea) selecţia %%%%
si an+a;area de

personal
$romovarea %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%%
$rocurarea de materii %%%% %%%%
prime
$ornireaactivitaţii %%%% %%%% %%%% %%%%

Anali$a S=+

Anali!a S64 ofera o radio+rafie a companiei la un moment dat. Astfel) anali!a

S64 constituie cea mai importanta te8nica mana+eriala utili!ata pentru intele+erea po!itiei
strate+ice a unei companii%or+ani!atii pentru caB
• ofera un talou cuprin!ator ce arata valorile interne si punctele critice interne ale
companiei%or+ani!atiei @valori si puncte critice care sunt definite in raport cu
oiectivele pe care treuie sa le atin+a or+ani!atia) si anver+ura lor
• a;uta sa se evidentie!e rapid punctele forte si punctele de slaiciune ale
companiei%or+ani!atiei.<10=

S'Puncte tari; ='Puncte sla:e;


• productivitatea inalta • lipsa relaţiilor) concreti!at" prin
necunoa,terea furni!orilor
• ec8ipamentele speciali!ate
• acordarea de fonduri neramursaile • lipsa e:perienţei *n domeniu

• fiind nouintrati pe aceast" piaţ" 


posiilitatea de avea acces la toate

24
informaţiile v" fi una redus".
+'+portunitatile; 'Amenintari;
• piaţa de desfacere *n de!voltare • aplicarea de noi standarde ma;orea!"
costurile de producţie
• personalul poate fi +"sit mai u,or
datorit" muncii ce nu necesit" • concurenţa de pe aceast" piaţ"

cuno,tinţe foarte comple:e • calamit"ţi naturale.


• suvenţii din partea statului

• Firmele farmaceutice str"ine sunt tot


mai interesate de ac8i!iţionarea de
plante medicinale ,i aromate din
Rom?nia

>i:lio3rafie

<1=8ttpB%%maps.+oo+le.ro%maps8lQroTtaQUl

<2=8ttpB%%dli.ro%cultivareaplanteloraromatice.8tml

<3=8ttpB%%ro.scrid.com%doc%#33&((&%$A54EARA4ICEI5SIS4EECIC

<=8ttpB%%UUU.romtradeinvest.ro%comert%roM20comert%informatiiM20deM20piata
M20e:terna%2012%#3M20M20$ieteM20comunitareM20deM20perspectivaM20pentru
M20e:porturileM20deM20planteM20medicinaleM20siM20aromatice.pdf

<#=8ttpB%%medplanet.dioro.eu%doc%ed$la5etM20marGetin+.pdf

<&=8ttpB%%ro.scrid.com%doc%-&31('0%$lanteedicinale

<'=8ttpB%%a+roromania.mana+er.ro%articole%stiri%te8nolo+iadecultivareaplantelormedicinale
siaromaticeinsistemuldea+riculturaecolo+ica-((.8tml
<(=8ttpB%%medplanet.dioro.eu%doc%8idM20te8nolo+iiM20deM20cultivareM20R.pdf

25
<-=8ttpB%%medplanet.dioro.eu%doc%cursM20deM20procesareM20primara.pdf

<10=8ttpB%%UUU.plandeafacere.ro%cumsascriiunplandeafacere%rolulanali!eisUotin
planificareaafacerii%

26