Sunteți pe pagina 1din 3

MODEL DE PROIECTARE

A UNITĂȚII ELEMENTARE DE ÎNVĂȚARE


(PROIECT DE LECȚIE)
Profesor: ..............................
Unitatea de învățământ: ........................................
Disciplina: Geografie
Clasa: a V-a
Unitatea de învăţare: Terra - o planetă în mișcare
Titlul lecției: Globul geografic. Coordonate geografice
Tipul de lecție: dobândire de cunoștințe, formare a priceperilor și deprinderilor
Competențe specifice vizate: 1.1., 2.1., 2.2., 3.1., 4.3.
A. Elemente de proiectare a instruirii
1. Elemente ale competențelor (reformulări minimale):
 Definirea modelelor de reprezentare a suprafeței terestre, Globul și Harta geografică;
 Precizarea reperelor geografice identificabile pe Glob și Hartă (poli, meridiane, paralele)
folosite în definirea coordonatelor geografice;
 Identificarea pe baza elementelor unei hărți a realității geografice spațiale;
 Aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la disciplina matematică în orientarea pe
hartă/teren;
 Relaţionarea scării de proporţie cu realitatea geografică;
 Aplicarea metodelor/tehnicilor de orientare în spaţiu cu ajutorul hărții geografice în
activitatea cotidiană.
2. Resurse ale instruirii:
a. Metode: observația, conversația euristică, explicația, demonstrația, problematizarea,
exercițiul, medelarea: lucrul cu harta, lucrul cu manualul: explorarea și analiza critică a
informațiilor
b. Mijloace: Globul geografic, culegere de hărți, planșe, GPS (telefon, tabletă, calculator),
manualul, realitatea observabilă
c. Surse informaționale: manual, internet, atlase
d. Suporturi cartografice: planiglob, planisferă, globul cu rețeaua de meridiane și paralele
e. Forme de organizare: activităţi de învăţare şi sarcini de lucru individuale şi în grup
3. Strategia didactică: conversativă și explicativă, bazată pe exploatarea manualului, a
modelelor geografice și a diferitelor suporturi de instruire.
4. Designul instruirii (succesiunea activităților de predare-învățare):
 definirea Globului și a Hărții geografice ca forme de reprezentare micșorată a suprafeței
Pământului sau a unei porțiuni a acestuia;
 perceperea asemănărilor și a deosebirilor între Globul și Harta geografică;
 prezentarea elementelor reper utilizate în definirea coordonatelor geografice;
 prezentarea principalelor elemente ale unei hărți (legendă, semne convenționale, scara de
proporție)
 identificarea pe suporturi cartografice a unor puncte/trasee definite de coordonate
geografice date;
 reprezentarea pe schiţe de hartă a unor puncte/trasee definite de coordonate geografice
date;
 exprimarea poziţiei elementelor identificate în teren/pe hartă, cu ajutorul coordonatelor
geografice;
 descrierea repartiţiei spaţiale a unor elemente geografice pe baza unor observaţii
directe/indirecte pe suporturi geografice;
 exerciţii de calculare a distanţelor dintre repere/puncte reprezentate pe suporturi
cartografice utilizând scara de proporţie;
 poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice la scări de proporţie
date;
 exerciţii de calculare a suprafeţelor/ariilor delimitate pe hărţi cu scări de proporţie
diferite;
 notarea pe un suport dat (caiet) și completarea unei informații lacunare
 aplicarea metodelor/tehnicilor moderne de orientare în spaţiu în activitatea cotidiană
(Sistemul de navigație - GPS);

5. Evaluare:
- Evaluarea continuă pe tot parcursul lecției, pentru asigurarea permanentă a feed-back-ului:
analiză critică a răspunsurilor, analiza rezultatelor obținute în urma efectuării exercițiilor și a
completării fișe de lucru ofertate de manual sau realizate.
- Sinteză și evaluare: prezentarea sintetică a modului de reprezentare a suprafeței terestre
utilizând Globul și Harta geografică.

B. Conținutul și sistemul de idei principale


1. Elemente introductive:
- A ne orienta înseamnă a stabili poziția locului în care ne aflăm și poziția locului unde vrem să
ajungem;
- Orientarea în orizontul local și apropiat se face folosind diferite metode și mijloace/dispozitive.
- Orientarea pe Glob și Hartă se realizează cu ajutorul coordonatelor geografice, latitudinea și
longitudinea.
- Globul geografic este reprezentarea reală (tridimensională) și mult micșorată a Pământului.
- Harta geografică este o reprezentare plană și mult micșorată a Pământului sau a unei porțiuni a
acestuia.
2. Idei principale:
 Atât Globul cât și Harta geografică sunt reprezentări mult micșorate ale Pământului pe
care sunt trecute cu ajutorul semnelor, simbolurilor și culorilor, diferite elemente
geografice; în timp ce Globul reproduce forma reală și înclinarea axei, harta este o
reprezentare plană.
 Elementele reper utilizate în orientarea pe Glob și pe Hartă sunt: paralelele, meridianele,
Ecuatorul, Meridianul de 00 (referință); Tropicul Racului, Tropicul Capricornului, Cercul
Polar de Nord, Cercul Polar de Sud, Meridianul de 1800 (Linia internațională de
schimbare a datei), Polul Nord și Sud
 Latitudinea este distanța măsurată de la Ecuator spre Polul Nord și Sud, putând fi nordică
și sudică și poate avea valori cuprinse între 0 și 900 .
 Longitudinea este distanța măsurată de la Meridianul 00 spre Est și Vest, putând fi estică
sau și poate avea valori cuprinse între 00 și 1800 .
 Scara de proporții ne indică de câte ori elementele reale au fost micșorate pentru a putea
fi trecute pe hartă; folosind scara de proporții putem determina și compara distanțe și
suprafețe pe hărți diferite.
3. Legături disciplinare:
- Geografie, clasa a IV-a
4. Relații interdisciplinare:
- Matematică și explorarea mediului, clasele I-II;
- Științe ale naturii, clasa a IV
5. Conexiuni interdisciplinare: Matematică (distanțe, suprafețe, corpuri geometrice)
6. Extinderi: Importanța orientării pe Glob și pe Hartă în viața și activitatea omului.
7. Dimensiunea digitală (TSI – Tehnologia Societăţii Informaţionale): Lărgirea
componentelor cognitiv – formativ - aplicative ale instruirii prin exploatarea activităților
multimedia interactive de învățare (AMII) din manualul digital.
C. Elemente de reglare a instruirii:
- cronometrarea momentelor principale ale lecției;
- stabilirea unui standard minimal de termeni pentru definirea Globul, a Hărții geografice a
coordonatelor geografice precum și a celor ce intervin în analiza elementelor unei hărți (legendă,
semne convenționale, scara de proporție).

Notă:
 Modelul de proiectare a lecției, considerată ca unitate elementară de învățare, are la
bază metodologia de proiectare şi de organizare a instruirii promovată de ghidurile
metodologice de curriculum şi didactică.
 Bibliografie selectivă:
- Geografie. Manual pentru clasa a V-a, autori: Silviu Neguț, Carmen Camelia
Rădulescu, Ionuț Popa, Editura Art, București, 2017
- Geografie. Manual pentru clasa a V-a, autori: Octavian Mândruț Editura Corint,
București, 2017
- Didactica geografiei, autori: Octavian Mândruț, Steluța Dan, Editura Corint
Educațional, București, 2014
- Geografie - curriculum şcolar. Ghid metodologic pentru învăţământul
preuniversitar, autori Octavian Mândruţ, Steluţa Dan, Editura Corint Educațional,
București, 2015