Sunteți pe pagina 1din 22

MINISTERUL EDUCAȚIEI PROCEDURA DE EDIȚIA I

NAȚIONALE SISTEM/OPERAȚIONALĂ
_____________________________ organizarea si desfasurarea taberelor/ REVIZIA___
excursiilor / expeditiilor / drumetiilor EXEMPLAR 1
scolare
CODPS/PO___________

Procedura de sistem/operationala
organizarea si desfasurarea taberelor/ excursiilor / expeditiilor / drumetiilor scolare
Cod: PS - ___________________________________________
Editia [ I ], Revizia [....], Data 16.06.2018
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei în cadrul editiei procedurii documentate
(conform modelului de mai jos)
Elemente privind
Numele si prenumele Functia Data Semnatura
responsabilii/operatiunea
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat 16.06.2018
1.2. Verificat 16.06.2018
1.3. Avizat 16.06.2018
1.4. Aprobat 16.06.2018
2. Situatia editiilor si a reviziilor în cadrul editiilor procedurii documentate (sistem/operationala) (conform modelului de mai jos)
Editia sau, dupa caz, revizia Data de la care se aplica prevederile
Componenta revizuita Modalitatea reviziei
Nr. crt. în cadrul editiei editiei sau reviziei editiei
1 2 3 4
2.1. Editia I x x 16.06.2018
2.2. Revizia 1
2.3. Revizia 2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii documentate
(sistem/operationala) (conform modelului de mai jos)
Numele si
Scopul difuzarii Exemplar nr. Departament Functia Data primirii Semnatura
prenumele
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare 1 Didactic 16.06.2018
3.2. Aplicare 2 Contabilitate 16.06.2018
3.3. Aplicare 3 Secretariat 16.06.2018
3.4. Aplicare 4 Didactic auxiliar 16.06.2018
3.5 Aplicare 5 Nedidactic 16.06.2018
3.6 Informare 6 Didactic 16.06.2018
3.7 Informare 7 Contabilitate 16.06.2018
3.8 Informare 8 Secretariat
3.9 Informare 9 Didactic auxiliar
3.10 Evidenta 10 Secretariat 16.06.2018
3.11 Arhivare 11 Secretariat 16.06.2018
1. Scopul procedurii
Prezenta procedură stabileşte modul în care se organizează, aprobă şi desfăşoară taberele, excursiile, expediţiile, drumeţiile şcolare şi
modul în care se asigură respectarea cadrului legal al deplasărilor realizate în afara localităţiilor cu elevii şi preşcolarii, cu participarea
cadrelor didcatice şi eventual a părinţilor.
Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, prin faptul ca, procedurarea activitatii permite
aplicarea acesteia de catre orice alt salariat care il inlocuieste pe cel in functie la data elaborarii prezentei.
Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;
Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;
2. Domeniul de aplicare
- Prezenta procedură se aplică de către toate compartimentele din cadrul Școlii si va fi adusa la indeplinire de catre directorul unitatii de
invatamant.
3. Documente de referinta
3.1. Reglementări internaționale
 Standardele internaționale de control intern

3.2. Legislaţie primară:


 - Ordinul MENCS nr. 3637/12.04.2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale nr.
3060/2014 privind aprobarea Conditiilor de organizare a taberelor, excursiilor si a altor activitati de timp liber in
sistemul de invatamant preuniversitar;
 - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară aprobat prin
O.M.E.C.T.S. nr. 5567/2011
 - Regulamentul de organizare şi desfăşurare a învăţământului preuniversitar din România
 - Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi
particulare autorizate acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi promovarea unui stil de viaţă sănătos,
aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5298 07.09.2011, cu modificările şi completările ulterioare
 - Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ,
cu modificările şi completările ulterioare

 b) Legislaţia specifică medicinii şcolare (http://www.medicinascolara.ro/)


 - Ordinul M.S. pentru completarea O.M.S.F. nr. 65/2001 privin asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi
studenţilor
 - Ordinul M.S.P. nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de Igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea
şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare
 - Legea nr. 339 din 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
- actualizată - O.U.G. 6/2010, abrogată parţial, cu modificările şi completările ulterioare
 - O.G. nr. 53 din 30 ianuarie 2000 pivind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor, modificată
şi completată prin legea nr. 649/2001
 - Ord. M.S.F. nr.141/2002 privind reorganizarea reţelei naţionale de supraveghere şi control al bolilor
transmisibile
 - Ord. 204/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie
fizică şi sport pentru elevi şi studenţi şi normele metodologice de aplicare
 - Ord. M.S.F. nr.197/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor medicale de orientare şcolar-
profesională
 c) Alte documente legislative:
 - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările
ulterioare
 - Legislaţia în vigoare privind asigurarea calităţii în educaţie
 - Codul civil al României (art. 1000, alin. 3 privind răspunderea civilă delictuală), republicat, cu modificările şi
completările ulterioare
 - Ordinele, instrucţiunile, normele, metodologiile şi alte documente emise de M.E.N
3.3. Legislaţie secundară
- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Instructiune nr. 1 privind aplicarea unitara la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevazut in
Codul controlului intern managerial al entitatilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;
3.4. Alte reglementări interne ale entităţii publice
- regulamentul de organizare și funcționare;
- regulamentul de ordine interioară;
- circuitul documentelor.
4. Definitii si abrevieri
4.1. Definitii
Nr. Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
crt
Entitate publica Autoritate publica, institutie publica, companie/societate
nationala, regie autonoma, societate la care statul sau o unitate
administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu
personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri
publice si/sau patrimoniu public.
Departament Directie Generala, Directie, Serviciu, Birou, Compartiment;

Procedura Prezentare, în scris, a pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de


lucru stabilite si a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii
atributiilor si sarcinilor, având în vedere asumarea
responsabilitatilor;

1. Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces,
editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile
documentate pot fi proceduri de sistem şi proceduri
operaţionale.
Conducatorul departamentului Director general, director, sef serviciu, sef birou, sef
(compartimentului) compartiment;
2. Procedură operaţională Procedură care descrie un proces sau o activitate care se
(procedură de lucru) desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente
dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entităţi
publice. Procedura care descrie un proces sau o activitate ce
se desfasoara la nivelul tuturor departamentelor din cadrul
entitatii publice;
3. Procedura de sistem (procedură Descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul
generală) entităţii publice aplicabil/aplicabilă majorităţii sau tuturor
compartimentelor dintr-o entitate publică. Procedura care
descrie un proces sau o activitate ce se desfasoara la nivelul
unuia sau mai multor departamente din entitatea publica.
4 Ediţie procedură Forma actuală a procedurii; ediţia unei proceduri se modifică
atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei
proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii
depăşesc 50% din conţinutul reviziei anterioare.
5 Revizie procedură Acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a
unor informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei
proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din
conţinutul procedurii.
4.2. Abrevieri
Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat
1. PS/PO Procedura documentată
2. PO Procedură operaţională (procedură de lucru)
3. PS Procedura de sistem (procedură generală)
4. E Elaborare
5. V Verificare
6. A Aprobare
7 Ap Aplicare
8 Ah. Arhivare
9 EP Entitate publica
5. Descrierea procedurii
1. În perioada vacanţelor şcolare, pentru preşcolari şi elevi, se pot organiza tabere de recreere, respectiv tabere
specializate pe discipline de învăţământ sau în diferite domenii ale ştiinţei, tehnicii, artei şi culturii, tabere de pregătire sportivă,
cluburi de vacanţă, excursii, expediţii şcolare, drumeţii, precum şi manifestări cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice, sportiv-turistice, de
educaţie civică, etc.
2. În perioada anului şcolar, pentru preşcolari şi elevi, se pot organiza în timpul orelor de curs, excursii / expediţii /
drumeţii şcolare, maxim două pe semestru.
Cadrele didactice care organizează tabere, excursii, expediții și alte activități de timp liber au obligația să ia toate măsurile în
vederea asigurării condițiilor de siguranță ale elevilor/ preșcolarilor pe durata activității respective.
3. Activităţiile de vacanţă şi de timp liber se pot organiza în spaţii proprii, în internate şcolare şi în alte spaţii destinate
învăţământului, precum şi în alte spaţii decât ale M.E.N.., dacă acestea îndeplinesc condiţiile optime de siguranţă, sănătate, odihnă şi
educaţie, pentru preşcolari şi elevi
4. Inspectoratul Şcolar poate exercita activitatea de îndrumare şi control asupra modului în care sunt organizate aceste
activităţi
5. Orice tabără, excursie, expediţie, drumeţie cu elevii şi preşcolarii organizată cu aprobarea / avizul / acordul conducerii
de învăţământ se va realiza în afara orarului şcolar, numai în condiţii de legalitate şi siguranţă, directorul unităţi de învăţământ şi
conducătorul delegat al activităţii purtând întreaga răspundere.
6. În cazul în care tabăra se organizează în timpul orelor de curs, în situații excepționale bine justificate, unitatea de
învățământ organizatoare va solicita aprobarea inspectoratului școlar, căruia îi va transmite și planul de recuperare a orelor
neefectuate.
7. În cazul deplasărilor cu elevii în proiecte / parteneriate educaţionale europene / internaţionale se solicită avizarea de
către Inspectoratului Școlar.
8. Având în vedere responsabilitatea exclusivă a conducerii unităţii de învăţământ privind organizarea şi avizarea
taberelor / excursiilor / expediţiilor / drumeţiilor cu elevii şi preşcolarii în condiţii de siguranţă şi securitate pentru copiii şi cadrele
didactice participante, se impune necesitatea respectării tuturor prevederilor legale aflate în vigoare.
9. Pentru orice deplasare cu elevii în timpul sau în afara orelor de curs, cadrul didactic organizator este obligat să anunţe
conducerea unităţii de învăţământ şi să prezinte documentaţia specifică.
În pregătirea taberei/excursiei/expediției, cadrul didactic organizator trebuie să informeze grupul asupra următoarelor
aspecte:
a) scopul și programul activității;
b) obiectivele turistice care vor fi vizitate;
c) durata deplasării, ziua, ora și locul plecării, precum și ziua, ora și locul sosirii;
d) localitatea de destinație, unitatea de cazare și distanța până la aceasta, precum și pachetul de servicii privind:
— mijloacele de transport utilizate, caracteristicile și categoria acestora, precum și copia certificatului de înmatriculare
la registrul comerțului, copia licenței de transport persoane, copia asigurării de răspundere a transportatorului față de călătorii
transportați în caz de accidente;
— condițiile de cazare și masă (numărul locurilor de cazare autorizate, categoria de clasificare a unităților de
cazare/alimentație etc.);
— dotările suplimentare din incinta unității de cazare (de exemplu, piscine, terenuri de fotbal sau tenis, mese de ping- pong
etc.);
e) documente/informații privind costul excursiei/taberei/ expediției/activității etc.;
f) numărul de participanți estimat: elevi și adulți, cu respectarea regulii de un cadru didactic la cel mult 10 elevi;
g) activități care presupun un anume grad de dificultate/risc.
10. Nerespectarea cerinţelor privind întocmirea documentaţiei în vederea organizării şi desfăşurării taberelor / excursiilor /
expediţiilor / drumeţiilor etc, precum şi neanunţarea conducerii unităţii de învăţământ privind deplasarea, atrage în exclusivitate,
răspunderea cadrului didactic organizator
11. Pe durata participării la tabere/excursii/expediții/alte activități, elevii/ preșcolarii au următoarele obligații:
a) să respecte condițiile de siguranță pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/ autocarul/ avionul;
b) să nu recurgă la acte de violență pe parcursul deplasării spre/ dinspre tabără/ excursie/ expediție;
c) să nu pericliteze siguranța și securitatea participanților pe parcursul deplasării spre/ dinspre tabără/ excursie/ expediție;
d) să se comporte civilizat și să nu distrugă bunuri;
e) să manifeste un comportament responsabil față de propria persoană și față de ceilalți participanți la tabără;
f) să nu aducă și să nu consume tutun, alcool, substanțe stupefiante și psihotrope.
12. Personalul didactic care asigură însoţirea preşcolarilor şi elevilor, conducerea, îndrumarea, precum şi ocrotirea lor pe
timpul participării la aceste activităţi este următorul:
EXCURSII
Excursiile vor fi asigurate cu personal didactic şi sanitar astfel:
- La 10 elevi câte un învăţător / profesor, unul dintre cadrele didactice fiind numit conducător al excursiei
- Pentru grupuri de peste 150 de elevi va fi asigurat şi un cadru sanitar mediu (un cadru sanitar mediu la 150 elevi)
EXPEDIŢII ŞI DRUMEŢII
În cazul expediţiilor sau drumeţiilor, elevii vor fi însoţiţi de un cadru didactic la minimum 10 elevi. Drumeţiile se organizează,
de regulă, pe grupe de preşcolari sau clase de elevi şi sunt conduse de educatoarea / învăţătorul / profesorul care lucrează cu grupa sau
clasa respectivă, la care se mai poate adăuga un animator, salvamar sau salvamont. Conducătorul activităţii (taberei / excursiei /
expediţiei / drumeţiei) se va asigura că agenţii economici, asociaţiile sau alte instituţii care organizează tabere, excursii şcolare,
expediţii, etc. vor asigura condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţilor prevăzute.
TABERE PENTRU PREŞCOLARI
Taberele pentru preşcolari vor fi asigurate cu personal didactic şi auxiliar, astfel:
- la fiecare grupă de preşcolari formată din câte 15-20 de copii - două educatoare şi o supraveghetoare de noapte
- la fiecare tabără - un colectiv de conducere, componenţa acestuia fiind stabilită de către administraţiile permanente ale
taberelor şcolare din personalul existent
- la fiecare tabără - un medic şi un cadru sanitar mediu
- taberele cu efectiv mai mare de 100 de preşcolari vor fi asigurate cu câte încă un cadru sanitar mediu la fiecare 100 de
copii
- la taberele cu efectiv mai mic de 100 de preşcolari, asistenţa medicală se asigură de către medicul dispensarului
teritorial
- la tabere cu efective mici, grupate pe o rază de până la 3 km, care totalizează până la 200 de preşcolari - un medic
pentru toate aceste unităţi
TABERE PENTRU ELEVI
Taberele şcolare vor fi asigurate cu personal didactic şi sanitar, astfel:
- la fiecare tabără - un colectiv format din cadre didactice cu experienţă, componenţa acestuia fiind stabilită de către
conducerea unităţii de învăţământ
- la fiecare grupă formată din câte 10-15 elevi - câte un învăţător sau profesor
- la taberele cu efective mari de elevi pot participa cu programe şi animatorii socio-educativi pregătiţi prin M.E.N.C.S.
- pentru taberele de pregătire sportivă va fi asigurat un profesor de educaţie fizică la un grup de 15 elevi
- până la 300 de elevi - un cadru sanitar mediu, iar numărul acestora va creşte la fiecare 300 de elevi în plus
- la taberele izolate, cu efectiv mai mic de 100 de elevi - un cadru sanitar mediu
- la taberele cu efective mari, la fiecare 300 de elevi - un medic
- la tabere cu efectiv mai mic de 300 de elevi, asistenţa medicală se asigură prin dispensarul medical pe teritoriul căruia
funcţionează tabăra, iar dacă sunt situate la peste 5 km de sediul dispensarului medical - de către un medic
- la tabere cu efective mici, grupate pe o rază de până la 3 km, care totalizează până la 300 de elevi - un medic pentru
toate aceste unităţi
- la taberele de pregătire sportivă - un medic pentru fiecare tabără şi personal sanitar în proporţie de 1 la 100 de elevi.
Pentru asigurarea securității elevilor/preșcolarilor, cadrele didactice organizatoare au, cel puțin, următoarele obligații:
a) să sesizeze autoritățile competente cu privire la toate aspectele care țin de siguranța și protecția participanților la activitate;
b) să asigure câte un cadru didactic însoțitor pentru fiecare 10 elevi participanți;
c) să ia măsuri de prevenire/reducere a riscurilor de vătămare a participanților;
d) să adapteze activitățile la vârsta, stadiul de dezvoltare, nevoile și ritmul elevilor participanți.
Documentație
8.2.1. Documentația aferentă activităților care se desfășoară în localitatea în care se află unitatea de învățământ constă în:
a) acordul scris al părinților/tutorilor legal instituiți conform anexei nr. 1;
b) procesul-verbal de informare/instruire a participanților, în care se vor insera, după caz, reguli specifice deplasării;
c) documentele privind:
 scopul și programul activității;
 obiectivele turistice care vor fi vizitate;
 durata deplasării, ziua, ora și locul plecării, precum și ziua, ora și locul sosirii;
d) aprobarea conducerii unității de învățământ de unde provin elevii/preșcolarii, conform anexei nr. 2.
Documentația aferentă taberei/excursiei/expediției/ activității care se desfășoară în altă localitate decât cea a unității de
învățământ, care presupune mai multe tipuri de servicii, constă în:
a) acordul scris al părinților/tutorilor legal instituiți conform anexei nr. 1;
b) procesul-verbal de informare/instruire a participanților, în care se vor insera, după caz, reguli specifice deplasării;
c) documentele privind:
 scopul și programul activității;
 obiectivele turistice care vor fi vizitate;
 durata deplasării, ziua, ora și locul plecării, precum și ziua, ora și locul sosirii;
 localitatea de destinație, unitatea de cazare și distanța până la aceasta, precum și pachetul de servicii privind:
— mijloacele de transport utilizate, caracteristicile și categoria acestora, precum și copia certificatului de înmatriculare
la registrul comerțului, copia licenței de transport persoane, copia asigurării de răspundere a transportatorului față de călătorii
transportați în caz de accidente;
— condițiile de cazare și masă (numărul locurilor de cazare autorizate, categoria de clasificare a unităților de
cazare/alimentație etc.);
— dotările suplimentare din incinta unității de cazare (de exemplu, piscine, terenuri de fotbal sau tenis, mese de ping- pong
etc.);
 documente/informații privind costul excursiei/taberei/
expediției/activității etc.;
d) adeverințele medicale eliberate de medicul de familie / medicul școlar, care să ateste faptul că
starea de sănătate îi permite să participe la activitățile propuse;
e) aprobarea conducerii unității de învățământ de unde provin elevii/preșcolarii, conform anexei nr. 3.

6. Responsabilitati
Monitorizarea procedurii se face de catre coordonatorul C.E.A.C. si de catre echipa manageriala a unitatii scolare
Modificările ulterioare vor fi realizate de către coordonatorul C.E.A.C. şi vor fi validate de Consiliul de Administrație.
7. Formular evidenta modificari
Semnatura
Nr. Descriere
Editia Data editiei Revizia Data reviziei Nr. pag. conducatorului
crt. modificare
departamentului
1 I 15.06.2018 - -
8. Formular analiza procedura
Nume si prenume Înlocuitor de Aviz favorabil Aviz nefavorabil
Nr.
Compartiment conducator drept sau
crt. Semnatura Data Observatii Semnatura Data
compartiment delegat
1 Didactic Director 15.06.2018
2 Contabilitate Adm. finan. 15.06.2018
3 Secretariat Secretar 15.06.2018
Biliotecar, 15.06.2018
4 Didactic auxiliar laborant, pedagog,
antrenor
5 Nedidactic Adm.patrim. 15.06.2018
9. Lista de difuzare a procedurii
Data intrarii în
Nr. Nume si
Compartiment Data primirii Semnatura Data retragerii vigoare a Semnatura
ex. prenume
procedurii
1 Didactic Director
2 Contabilitate Adm. finan.
3 Secretariat Secretar
Biliotecar,
laborant,
4 Didactic auxiliar
pedagog,
antrenor
5 Nedidactic Adm.patrim.
10. Anexe/formulare
ANEXA Nr. 2

Planul activității care se desfășoară în localitatea în care se află unitatea de învățământ


Aprob
Director,
.......................
L. S.

Data: ........................
1. Școala ...........................................................................................................................................
2. Clasa/clasele ...............................................................................................................................
3. Data activității ..............................................................................................................................
4. Scopul activității ..........................................................................................................................
5. Obiectivele vizitate ...........................................................................................................................
6. Locul și ora plecării ......................................................................................................................
7. Locul și ora întoarcerii ...............................................................................................................
8. Tabelul nominal al elevilor/preșcolarilor participanți, precum și datele de contact ale părinților/
tutorilor legal instituiți (anexat) ................................................................................................................
9. Numărul cadrelor didactice însoțitoare și datele de contact ale acestora (anexat) ...
10. Tabelul nominal și datele de contact ale adulților participanți, alții decât profesorii (anexat) ..

Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

Numele și prenumele cadrului didactic organizator ......................................................................... Semnătură


........................... Data
aNEXA Nr. 3

Planul de excursie/tabără/expediție care se desfășoară în afara localității


în care se află unitatea de învățământ și care presupune servicii de transport, cazare și masă
Aprob
Director,
.......................
L. S.
Data: ........................
1. Școala ...........................................................................................................................................
2. Clasa/clasele ...............................................................................................................................
3. Destinația (nu este permisă nicio modificare fără un nou acord) ...................................................
4. Scopul călătoriei ..............................................................................................................................
5. Data/Perioada călătoriei ..............................................................................................................
6. Data și ora plecării ....................................................................................................................
7. Data și ora întoarcerii ................................................................................................................
8. Tabelul cu numărul, numele și prenumele elevilor/preșcolarilor participanți, precum și datele de contact ale
părinților/tutorilor lor legali instituiți (anexat) ...........................................................................
9. Numărul cadrelor didactice însoțitoare și datele de contact ale acestora (anexat) ...
10. Tabelul nominal și datele de contact ale adulților participanți, alții decât profesorii (anexat) ....
11. Locul plecării .................................................................................................................................
12. Locul sosirii ..............................................................................................................................
13. Persoană de contact de la firma de transport (nume, prenume, date de contact) ....................
............................................................................................................................. .........................................
14. Datele de contact ale operatorilor economici responsabili pentru asigurarea serviciilor de cazare și masă
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
15. Adresa și numărul de telefon ale structurii turistice de primire care asigură cazarea și masa ....
............................................................................................................................. .........................................
16. În cazul în care este posibil și permis înotul, există și un salvamar? Da/Nu ....

ANEXA Nr. 4.1


Operator economic
.....................................................
(denumirea)

DECLARAȚIE
Subsemnatul, ...................................., reprezentant/împuternicit al ..................................................,
(denumirea operatorului economic)
în calitate de ofertant al serviciilor turistice .................................................................................................,
(denumirea serviciului)
la data de .................................., declar pe propria răspundere că:
a) .........................................................................................................................................................
(denumirea operatorului economic)
nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) dețin polița de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de către achizitor, în
cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism nr. ............. emisă de .........., valabilă până la data de ............... .
În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuități:
sau
În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri:
.................................................................................................................................................................
Costul total per persoană este de .. lei (inclusiv TVA).
Atașez prezentei declarații următoarele:
a) copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului;
b) copia licenței de turism a operatorului economic/a certificatului de clasificare a structurii de primire turistice de cazare
și alimentație;

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și conforme și înțeleg că achizitorul are dreptul de
a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației în vigoare privind falsul în declarații.

Data ..........
Operator economic,
...............................................................
(semnătură autorizată)
ANEXA Nr. 4.2
Operator economic
.....................................................
DECLARAȚIE

Subsemnatul, ...................................., reprezentant/împuternicit al ..................................................,


(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant al serviciilor de transport .......................................................,
(denumirea serviciului) la data de .................................., declar pe propria răspundere că: (zi/luna/an)
a) .........................................................................................................................................................
(denumirea operatorului economic)
nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) dețin polița de asigurarea de răspundere a transportatorului față de călătorii transportați în caz de accidente
produse în trafic intern și internațional nr. ....., emisă de ....., valabilă până la data de ....;
În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuități:
.................................................................................................................................................................
sau
În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri:
.................................................................................................................................................................
Costul total per persoană este de .. lei (inclusiv TVA).
Atașez prezentei declarații următoarele:
a) copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului;
b) copia licenței de transport persoane;
c) copia asigurării de răspundere a transportatorului față de călătorii transportați în caz de accidente. Subsemnatul
declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că achizitorul are dreptul de a
solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înțeleg că, în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației în vigoare privind falsul în declarații.
Data ..........
Operator economic,
...............................................................
(semnătură autorizată
11. Cuprins

Nr. componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina


în cadrul
procedurii
operaţionale
1 Scopul procedurii
2 Domeniul de aplicare
3 Documente de referință
4 Definiții și abrevieri
5 Descrierea procedurii
6 Responsabilități
7 Formular de evidență modificări
8 Formular analiză procedură
9 Formular de distribuire/difuzare
10 Anexe