Sunteți pe pagina 1din 8

Strategii şi tehnici pozitive de lucru cu copilul

Explicaţie:
Proiectul îşi propune stoparea acceptării sociale a pedepsei fizice şi altor
forme de pedeapsă umilitoare asupra copilului prin creşterea vizibilităţii
acestui fenomen ca o încălcare a drepturilor copilului şi informarea
adultului asupra unor alternative educaţionale.

În cadrul proiectului se vor desfăşura:


 Programe de informare care să promoveze iniţiative educaţionale
pentru părinţi, comunitate şi şcoli, asupra unui comportament
pozitiv şi non-violent în relaţia cu copilul.
 Schimbarea atitudinii faţă de nevoile de dezvoltare a copiilor şi
drepturilor lor prin asimilarea unor strategii şi tehnici pozitive de
lucru cu copilul
 Protecţie legală eficientă a copiilor prin promovarea şi
implementarea reformei legale în domeniu pentru excluderea
pedepsei corporale din procesul educativ.
 Campanii de educare pentru promovarea unei schimbări a
atitudinilor sociale în sensul respingerii pedepsei fizice şi altor
forme de pedeapsă umilitoare asupra copiilor.
Educaţia şi formarea trebuie să permită creşterea disponibilităţii
adultului în ceea ce priveşte alternativele de disciplinare a copiilor fără a
folosi pedeapsa fizică sau alte forme de pedeapsă umilitoare; schimbarea
atitudinii adultului faţă de nevoile de dezvoltare a copiilor prin educarea
profesorilor/părinţilor/specialiştilor asupra unor strategii şi tehnici
pozitive şi non-violente şi educarea copiilor pentru a se relaţiona pozitiv,
non-violent şi în rezolvarea de conflicte

Statistici:

Incidenţa abuzului fizic asupra copilului în România este 75% conform


unui studiu realizat de Salvaţi Copiii în 2000, de 84% conform unei
cercetări naţionale realizată în 2001 de ANPCA, OMS, Banca Mondială şi
Salvaţi Copiii. Abuzul sexual a fost evidenţia în 9% dintre cazuri conform
aceluiaşi studiu.
La nivelul anului 2005, Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea
Criminalităţii indica 379 de cazuri de abuz fizic asupra copilului şi rele
tratamente iar Centrele de Consiliere pentru copilul abuzat ale
organizaţiei Salvaţi Copiii au avut în recuperare psihoterapeutică pe
parcursul anului 2005 un număr de 83 de cazuri de abuzuri fizice asupra
copilului.

Planificare :
Obiective urmărite :
 Dezvoltarea de parteneriate cu instituţii responsabile în vederea
realizării unei campanii naţionale de promovare a legislaţiei în
domeniul respectării şi protecţiei drepturilor copilului;
 Schimbarea mentalităţii privind educarea copilului utilizând
pedeapsa fizică prin promovarea alternativelor educaţionale –
disciplina pozitivă – în cadrul unor programe de pregătire a
specialiştilor implicaţi în procesul educativ şi informarea
părinţilor;
 Implicarea copiilor în cadrul acestui proces de schimbare a
mentalităţii prin informarea şi educarea lor în sensul asimilării
modalităţilor de comunicare şi relaţionare pozitivă, rezolvarea
conflictelor fără violenţă;
 Dezvoltarea unor modele de servicii comunitare pentru
specialişti şi părinţi care să asigure informarea şi suportul în
asimilarea şi practicarea modelelor educaţionale non-violente;
 Evaluarea impactului metodelor alternative promovate la nivelul
grupurilor ţintă: specialişti, părinţi şi copii prin realizarea unui
studiu longitudinal

Activităţi:

Activitate Buget minim Buget maxim


2006
1. Campanie pentru promovarea
disciplinei pozitive - elaborare de
materiale informative pentru
asigurarea unui suport
informaţional pentru părinţi,
profesori, specialişti, copii şi
media care să asigure asimilarea 20.000Euro 25.000Euro
unor modele educaţionale care să
excludă pedeapsa corporală sau
comportamente agresive în relaţia
cu copilul.
2.Dezvoltarea de parteneriate
pentru prevenirea, intervenţia şi
derularea campaniei împotriva
violenţei copilului; 7.000Euro 10.000Euro
a) Organizarea de întâlniri la nivel
naţional şi local
3. Dezbateri TVR 1/Radio
Dezbateri în care specialişti,
părinţi şi copii vor discuta asupra
modalităţilor de prevenire a
comportamentelor inadecvate, 20.000Euro 30.000Euro
violente între adulţi şi copii.
4.Pregătirea specialiştilor în
domeniul alternativelor
educaţionale (3 cursuri de
20.000 Euro 25.000 Euro
pregătire)
5.Realizarea unui spot TV 45.000Euro 60.000Euro
6. Derularea de campanii de
informare în unităţile de
15.000 Euro 20.000 Euro
învăţământ
7.Elaborarea şi aplicarea
chestionarelor grupurile ţintă din
cadrul studiului longitudinal 5.000 Euro 7.000Euro
Beneficiari:
35.000 copii şi părinţi sensibilizaţi
prin distribuire de materialele
informative şi vizionare spotului şi
a dezbaterilor
1500 elevi informaţi
200 de părinţi consiliaţi
150 specialişti pregătiţi
132.000 Euro 177.000Euro
30.000 materiale informative
distribuite
BUGET TOTAL
2007
1.Formarea continuă a
consilierilor şcolari, a
specialiştilor din instituţii
responsabile de protecţia 25.000Euro 30.000Euro
copilului şi din media;
a)Cursuri de pregătire (4 cursuri -
200 participanţi
2.Informarea şi consilierea
părinţilor asupra alternativelor
educaţionale fără aplicarea
pedepsei corporale
Organizarea de întâlniri de 5.000Euro 8.000Euro
dezbateri cu părinţii
3.Campanie pentru promovarea
disciplinei pozitive – campanie
stradală în 15 filiale şi în mediul 40.000Euro 55.000Euro
rural 15 comune;

4..DezbateriRadio/TV 20.000Euro 30.000Euro


5.Aplicarea chestionarelor
grupurilor ţintă din cadrul 5.000Euro 7.000Euro
studiului
Beneficiari:
15.000 copii şi părinţi informaţi în
cadrul campaniilor stradale
6.000 elevi informaţi
1500 de părinţi consiliaţi
200 specialişti pregătiţi
30.000 materiale informative
distribuite
1.200.000 tineri cu vârste între 9
şi 18 care au vizionat spotul
video cel puţin o dată;
BUGET TOTAL 95.000Euro 130.000Euro
2008
1.Formarea continuă şi a
specialiştilor din instituţii
responsabile de protecţia 25.000Euro 30.000Euro
copilului;
a)Cursuri de pregătire (4 cursuri -
200 participanţi
3.Crearea unor centre de resurse
în 5 localităţi care să asigure
suportul informaţional,
consilierea şi dezvoltarea
abilităţilor părinţilor de a se
implica în educarea copilului
participând la activităţile 200.000Euro 300.000Euro
extraşcolare propuse de unităţile
de învăţământ;
4.Finalizarea studiului
longitudinal privind impactul
informării şi consilierii asupra
alternativelor educaţionale asupra 25.000Euro 35.000Euro
grupurilor ţintă
5.Evaluare finală a proiectului-
conferinţe de presă la nivel local 10.000 Euro 15.000Euro
BUGET TOTAL 260.000Euro 380.000Euro
BUGET TOTAL 3 ANI 487.000Euro 687.000Euro

Prevenirea şi protecţia copilului abuzat sexual

Explicaţie:
Proiectul îşi propune reducerea cazurilor de abuz sexual asupra copilului
şi a consecinţelor psihologice şi sociale prin derularea de programe de
prevenire şi de intervenţie socio-educativă, terapeutică, juridică.
Obiectivele programului sunt:
 Reducerea cazurilor de abuz sexual asupra copilului în mediul
familial şi instituţional prin derularea de campanii şi programe de
informare a părinţilor şi specialiştilor asupra consecinţelor
dezastruoase ale abuzului sexual asupra dezvoltării copilului;
 Reducerea impactului traumatic şi a consecinţelor abuzului sexual
asupra copilului prin intervenţia socio-educativă, terapeutică,
juridică asigurată de specialişti cu expertiză din cadrul serviciilor
specializate;
 Acreditarea şi promovarea unor centre de expertiză în evaluarea
psihologică a copiilor victime ale abuzului sexual şi reprezentarea
cazului în instanţă;
 Pregătirea viitorilor specialişti care vor interacţiona cu copii în
domeniul abuzului asupra copilului prin acreditarea suporturilor de
curs referitoare la abuzul asupra copilului şi introducerea în
curriculum şcolar din cadrul universităţilor psihopedagogice şi
sociale;
 Evaluarea incidenţei prostituţiei în rândul copiilor prin realizarea
unui studiu naţional.

Statistici:
Conform unei cercetări naţionale realizată în 2001 de ANPCA, OMS,
Banca Mondială şi Salvaţi Copiii abuzul sexual a fost evidenţiat în 9%
dintre cazuri.
La nivelul anului 2005, Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea
Criminalităţii indica 378 cazuri de abuz sexual asupra copilului iar în
programul de recuperare al Centrele de Consiliere ale organizaţiei Salvaţi
Copiii, au fost un număr de 46 cazuri de abuz sexual grav.
Activităţi:

Activitate Buget minim Buget maxim


2006
1.Asigurarea serviciilor pentru
beneficiari (copii victime ale
abuzului sexual şi familiile
acestora) consiliere şi recuperare 90.000 Euro 120.000 Euro
psihologică) 5.000 Euro 15.000.Euro
a) Costuri personal 7.000Euro 15.000Euro
b) Instrumente de evaluare (teste)
c) Consumabile pentru terapie
(jocuri, jucării)

2.Formarea continuă a
personalului din Centre de
Consiliere şi a specialiştilor din
instituţii responsabile de protecţia
copilului; 20.000Euro 25.000Euro
a)Cursuri de pregătire (3 cursuri -
150 participanţi
3.Derulare de programe de
informare asupra riscului şi
consecinţelor abuzului sexual
asupra dezvoltării copilului . 15.000Euro 20.000Euro
a) Elaborare materiale
informative

4.Dezvoltarea de parteneriate
pentru prevenirea, intervenţia şi
derularea de programe
informative; 7.000Euro 10.000Euro
a) Organizarea de întâlniri la nivel
naţional şi local
5.Etalonarea pe populaţie
românească a unor scale de
evaluare şi teste utilizate în 5.000Euro 8.000Euro
stabilirea impactului abuzului
sexual asupra copilului
6. Acreditarea centrelor de
intervenţie psihologică în cazurile
de abuz sexual asupra copilului 5.000 Euro 8.000 Euro
7.Structurarea curriculumului
şcolar în domeniul abuzul sexual
3.000 Euro 5.000 Euro
asupra copilului
6.Realizarea studiului privind
incidenţa prostituţiei în rândul
10.000 Euro 15.000 Euro
copiilor
Beneficiari:
50 copii victime ale abuzului
sexual beneficiari ai programelor
de reabilitare
1500 elevi informaţi
200 de părinţi consiliaţi
150 specialişti pregătiţi 167.000 Euro 241.000Euro
BUGET TOTAL
2007
1.Asigurarea serviciilor pentru
beneficiari (copii victime ale
abuzului sexual şi familiile 90.000 Euro 120.000 Euro
acestora) consiliere şi recuperare 5.000 Euro 15.000.Euro
psihologică); 7.000Euro 15.000Euro
a) Costuri personal
b) Instrumente de evaluare (teste)
c) Consumabile pentru terapie
(jocuri, jucării)
2.Elaborarea şi omologarea
metodologiei de evaluare a 5.000 Euro 10.000Euro
copilului victimă a abuzului
sexual;
3.Formarea continuă a
personalului din Centre de
Consiliere şi a specialiştilor din
instituţii responsabile de protecţia
copilului şi din media; 25.000Euro 30.000Euro
a)Cursuri de pregătire (4 cursuri -
200 participanţi
4. Derulare de programe de
informare asupra riscului şi
consecinţelor abuzului sexual
asupra dezvoltării copilului .
Retipărire şi distribuire de 15.000Euro 20.000Euro
materiale informative
5.Acreditarea cursurilor de
formare în domeniul abuzului şi
introducerea în programa şcolară 3.000 Euro 5.000 Euro
a universităţilor din 4 oraşe
6.Evaluarea impactului 3.000Euro 5.000Euro
programului
Beneficiari:
80 copii victime ale abuzului
sexual consiliaţi şi reabilitaţi
3.000 elevi informaţi
1000 de părinţi consiliaţi
200 specialişti pregătiţi
3.000 materiale informative
distribuite
BUGET TOTAL 153.000Euro 220.000Euro
2008
1.Asigurarea serviciilor pentru
beneficiari (copii victime ale
abuzului sexual şi familiile
acestora) consiliere şi recuperare 90.000 Euro 120.000 Euro
psihologică); 5.000 Euro 15.000.Euro
a) Costuri personal 7.000Euro 15.000Euro
b) Instrumente de evaluare (teste)
c) Consumabile pentru terapie
(jocuri, jucării
2.Formarea continuă a
personalului din Centre de
Consiliere şi a specialiştilor din
instituţii responsabile de protecţia
copilului; 25.000Euro 30.000Euro
a)Cursuri de pregătire (4 cursuri -
200 participanţi
3.Obţinerea de expertiză a
specialiştilor centrelor de
intervenţie psihologică în
reprezentarea cazurilor de abuz 4.000 Euro 7.000 Euro
sexual în instanţă
4. Derulare de programe de
informare asupra riscului şi
consecinţelor abuzului sexual
asupra dezvoltării copilului .
Retipărire şi distribuire de 15.000 Euro 20.000 Euro
materiale informative
5.Evaluarea impactului
acompanierii în instanţă a copiilor
victime ale abuzului sexual de 3.000 Euro 5.000Euro
către psihologi acreditaţi
BUGET TOTAL 149.000Euro 212.000Euro
BUGET TOTAL 3 ANI 469.000Euro 673.000Euro