Sunteți pe pagina 1din 53

PORCELLINO GRASSO SRL

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr.1802/2014 cu modificarile ulterioare,
la data si pentru exercitiul financiar
incheiat la 31 DECEMBRIE 2015
CUPRINS: Pagina

Situatii financiare individuale

Bilantul 3-6

Contul de profit si pierdere 7-9

Situatia modificarilor capitalului propriu 10 - 11

Situatia fluxurilor de trezorerie 12

Note explicative la situatiile financiare 13 - 53

Raportul Administratorilor 1-7


PORCELLINO GRASSO SRL
BILANT
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

BILANT la
31 decembrie 2015

- lei -
Nr.
Sold la:
rd.
Denumirea elementului
1 ianuarie 31 decembrie
2015 2015
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) 01 - -
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 02 - -
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si 03 69.019 59.976
active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 -
2805 - 2808 - 2905 - 2908)
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807) 04 - -
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor 05 - -
minerale (206 - 2806 - 2906)
6. Avansuri (ct. 4094) 06 - -
TOTAL (rd. 01 la 06) 07 69.019 59.976
II. IMOBILIZARI CORPORALE
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 08 3.803.394 3.968.222
2912)
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 2.468.345 2.310.155
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 18.057 15.843
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 - -
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931) 12 512.849 413.189
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935) 13 - -
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor 14 - -
minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)
8. Active biologice productive (ct. 217 + 227 - 2817 - 2917) 15 - -
9. Avansuri ( ct. 4093) 16 - -
TOTAL (rd. 08 la 16) 17 6.802.645 6.707.409
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 - -
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 19 - -
2964)
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile 20 - -
controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor 21 - -
controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22 - -
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 23 - -
2679* - 2966* - 2968*)
TOTAL (rd. 18 la 23) 24 - -
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 6.871.664 6.767.385
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI

3
PORCELLINO GRASSO SRL
BILANT
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 26 417.450 434.558
+/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 -
391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
2. Productia in curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 27 - -
393 - 3941 - 3952)
3. Produse finite si marfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* 28 5.986.477 8.792.777
+ 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 -
3946 - 3947- 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din
ct. 4428)
4. Avansuri (ct. 4091) 29 5.240.405 36.008
TOTAL (rd. 26 la 29) 30 11.644.332 9.263.343
II. CREANTE

1. Creante comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 31 2.961.297 1.886.866


2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*) 32 - 4.294.837
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate 33 - -
in comun (ct. 453 - 495*)
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 34 5.296.937 5.002.373
441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447**
+ 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*) 35 - -
TOTAL (rd. 31 la 35) 36 8.258.234 11.184.076
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591) 37 - -
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 38 - -
508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
TOTAL (rd. 37 + 38) 39 - -
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 40 591.985 402.324
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 41 20.494.551 20.849.743
(rd. 30 + 36 + 39 + 40)
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44) 42 169.932 137.416
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 43 169.932 137.416
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 44 - -
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O
PERIOADA DE PANA LA UN AN
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se 45 - -
separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
(ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 46 4.102.497 3.070.169
1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 47 4.696.844 8.930
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 9.623.088 4.295.184
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) 49 - -
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 50 - 3.688.698
451***)
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in 51 1.642 -
comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)

4
PORCELLINO GRASSO SRL
BILANT
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind 52 1.842.366 1.490.996


asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421
+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 +
441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481
+ 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 +
5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd. 45 la 52) 53 20.266.419 12.553.977
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE 54 398.064 8.433.182
NETE
(rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73- 76)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 55 7.269.728 15.200.567
(rd. 25 + 44 +54)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O
PERIOADA MAI MARE DE UN AN
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se 56 - -
separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
(ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 57 - -
1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 58 - -
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59 - 6.786.939
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) 60 - -
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 61 - -
451***)
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in 62 - -
comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind 63 -
asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421
+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 +
441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481
+ 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 +
5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd. 56 la 63) 64 - 6.786.939
. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515 + 1517) 65 - -
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66 - -
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67 - -
TOTAL (rd. 65 + 66 + 67) 68 - -
I. VENITURI IN AVANS -
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70 + 71): 69 - -
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*) 70 - -
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 71 - -
(din ct. 475*)
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), 72 - -
din care:
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 73 - -
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 74 - -
472*)
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la 75 - -
clienti (ct. 478) (rd. 76 + 77):
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*) 76 - -
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 77 - -

5
PORCELLINO GRASSO SRL
BILANT
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

(din ct. 478*)


Fond comercial negativ (ct. 2075) 78 - -
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75+78) 79 - -
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 80 20.010 20.010
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 81 - -
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82 - -
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare 83 - -
(ct. 1018)
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) SOLD C - -
TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84) 85 20.010 20.010
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86 - -
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87 -
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 88 40 4.002
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89 - -
3. Alte rezerve (ct. 1068) 90 - -
TOTAL (rd. 88 la 90) 91 40 4.002
Actiuni proprii (ct. 109) 92 - -
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93 - -
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 94 - -
V. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C 95 6.716.847 7.019.621
REPORTAT(A) (ct. 117) SOLD D 96 - -
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C 97 532.831 1.373.957
EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD D 98 - -
Repartizarea profitului (ct. 129) 99 - 3.962
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 100 7.269.728 8.413.628
(rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 +95 - 96 + 97 - 98 - 99)
Patrimoniul public (ct. 1016) 101 - -
Patrimoniu privat (ct. 1017) 102 - -
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102) 103 7.269.728 8.413.628

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 53 au fost aprobate si semnate de catre administrator la data
de 1 iunie 2016.

Administrator, Intocmit,
Numele si prenumele Numele si prenumele SERBANOIU CARMEN
Calitatea CONTABIL-SEF
BARBU DOREL

Semnatura Semnatura

6
PORCELLINO GRASSO SRL
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

- lei -
Nr.
Exercitiul financiar
Denumirea indicatorilor rd.
2014 2015
A B 1 2
1. Cifra de afaceri neta 01 50.133.613 40.685.353
(rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)
Productia vanduta 02 40.866.987 32.337.504
(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03 17.133 9.852
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 (19.236) (5.913)
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din 05 - -
Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing
(ct. 766*)
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 06 9.268.729 8.343.910
nete (ct. 7411)
2. Venituri aferente costului productiei in curs de 07 - 2.806.296
executie (ct. 711 + 712) Sold C
Sold D 08 3.294.566 -
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale 09 378.201 233.212
(ct. 721 + 722 )
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755) 10 - -
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725) 11 - -
6. Venituri din subventii de exploatare 12 - 92.518
(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815) 13 609.088 765.163
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) 14 - -
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584) 15 - -
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 16 47.826.336 44.582.542
(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 17 20.327.007 18.299.315
(ct. 601 + 602)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 18 21.517.839 18.778.276

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605 ) 19 364.501 320.296
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) 20 16.267 9.437
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 125.318 47.508
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care: 22 1.807.067 1.674.232
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 23 1.438.833 1.369.528
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645) 24 368.234 304.704
10. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si 25 483.062 593.253
necorporale (rd. 26 - 27)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) 26 483.062 593.253
a.2) Venituri (ct. 7813) 27 - -
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 - 318.733
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 29 - 318.733
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 30 - -
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 2.175.388 2.720.549
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 32 1.982.106 2.484.549
614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

7
PORCELLINO GRASSO SRL
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; 33 92.000 90.956


cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza
unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652) 34 - -
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655) 35 - -
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare 36 - -
(ct. 6587)
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 101.282 145.044
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile 38 - -
radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte
de leasing (ct. 666*)
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39 - -
- Cheltuieli (ct. 6812) 40 - -
- Venituri (ct. 7812) 41 - -
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 42 46.565.813 42.666.583
(rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 1.260.523 1.915.959
- Profit (rd. 16 - 42) 43
- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 - -
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613) 45 - -
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 46 -
13. Venituri din dobanzi (ct. 766*) 47 512 22.464
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 48 - 22.252
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata 49
(ct. 7418)
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 50 84.193 46.942
768)
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615) 51 - -
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50) 52 84.705 69.406
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile 53 - -
financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)
- Cheltuieli (ct. 686) 54 - -
- Venituri (ct. 786) 55 - -
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*) 56 533.026 280.034
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 57 - -
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 58 149.174 93.522
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58) 59 682.200 373.556
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): 60 - -
- Profit (rd. 52 - 59)
- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 597.495 304.150
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 47.911.041 44.651.948
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 47.248.013 43.040.139
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
- Profit (rd.62 - 63) 64 663.028 1.611.809
- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 - -
19. Impozitul pe profit (ct. 691) 66 130.197 237.852
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 67 - -
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI
FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 66 - 67) 68 532.831 1.373.957
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67); 69 - -
(rd. 66 + 67 - 64)
8
PORCELLINO GRASSO SRL
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 53 au fost aprobate si semnate de catre administrator la data
de 1 iunie 2016.

Administrator, Intocmit,
Numele si prenumele Numele si prenumele SERBANOIU CARMEN
BARBU DOREL Calitatea CONTABIL-SEF

Semnatura Semnatura

9
PORCELLINO GRASSO SRL
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

2015
Denumirea elementului Sold la Cresteri Reduceri Sold la
1 ianuarie Total, Prin Total, Prin 31 decembrie
2015 din care: transfer din care: transfer 2015
Capital subscris 20.010 - - - - 20.010
Patrimoniul regiei - - - - - -
Patrimoniul institutelor nationale de cercetare - dezvoltare - - - - - -
Alte elemente de capitaluri proprii - - - - - -
Prime de capital - - - - - -
Rezerve din reevaluare - - - - -
Rezerve legale 40 3.962 - - - 4.002
Rezerve statutare sau contractuale - - - - - -
Alte rezerve - - - - - -
Actiuni proprii - - - - - -
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii - - - - - -
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii - - - - - -
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea Sold C 7.460.178 532.831 - - - 7.993.009
neacoperita Sold D - - - - - -
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile Sold C - - - - - -
Sold D - - - - - -
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile Sold C - - - - - -
Sold D 743.331 230.058 - - - 973.388
Profitul sau pierderea exercitiului financiar Sold C 532.831 1.373.957 - 532.831 - 1.373.957
Sold D - - - - - -
Repartizarea profitului - (3.962) - - - (3.962)
Total capitaluri proprii 7.269.728 1.676.730 - 532.831 - 8.413.628
Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 53 au fost aprobate si semnate de catre administrator la data de 1 iunie 2016.
Modificarile pe linia „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile” din corectarea erorilor contabile sunt detaliate in nota 20. Corectarea erorilor contabile

Administrator, Intocmit,
Numele si prenumele Numele si prenumele SERBANOIU CARMEN
BARBU DOREL Calitatea CONTABIL-SEF
Semnatura Semnatura

Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.


10
PORCELLINO GRASSO SRL
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

2014
Sold la Cresteri Reduceri Sold la
1 ianuarie Total, Prin Total, Prin 31 decembrie
Denumirea elementului 2014 din care: transfer din care: transfer 2014
Capital subscris 200 19.810 - - - 20.010
Patrimoniul regiei - - - - - -
Patrimoniul institutelor nationale de cercetare - dezvoltare - - - - - -
Alte elemente de capitaluri proprii - - - - - -
Prime de capital - - - - - -
Rezerve din reevaluare - - - - - -
Rezerve legale 40 - - - - 40
Rezerve statutare sau contractuale - - - - - -
Alte rezerve - - - - - -
Actiuni proprii - - - - - -
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii - - - - - -
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii - - - - - -
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea Sold C 4.823.300 3.593.545 - 1.700.000 - 6.716.847
neacoperita Sold D - - - - - -
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile Sold C - - - - - -
Sold D - - - - - -
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile Sold C - - - - - -
Sold D - - - - - -
Profitul sau pierderea exercitiului financiar Sold C 3.777.308 532.831 - 3.777.308 - 532.831
Sold D - - - - - -
Repartizarea profitului - - - - - -
Total capitaluri proprii 8.600.848 4.165.996 - 5.497.118 - 7.269.728
Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 53 au fost aprobate si semnate de catre administrator la data de 1 iunie 2016.

Administrator, Intocmit,
Numele si prenumele Numele si prenumele SERBANOIU CARMEN
BARBU DOREL Calitatea CONTABIL –SEF

Semnatura Semnatura

Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.


11
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

Metoda indirecta
Exercitiul financiar
Denumirea elementului 2014 2015
A 1 2
Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de exploatare:
Profit brut 532.831 1.373.957
Ajustari pentru:
Amortizare si ajustari de depreciere privind imobilizarile
corporale si necorporale 483.062 593.253
Ajustari de depreciere privind imobilizarile financiare
Ajustari de depreciere privind activele circulante, net 318.733
Veniturile din dobanzi (22.464)
Cheltuieli privind dobanzile 533.026 280.034
(Castig)/pierdere din vanzarea de imobilizari corporale si
nercorporale (2.467)

Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul


circulant 1.548.407 2.536.663

Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura (846.258) 1.001.193


(Crestere) / Descrestere a stocurilor 6.780.896 2.380.989
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura 2.593.589 (334.362)
Impozit pe profit platit 130.197 264.220
Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de exploatare 10.206.343 5.848.703

Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de investitie:


Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale 1.398.890 (450.929)
Dobanzi incasate - 22.464
Dobanzi platite (1.163.432) (264.319)
Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de investitie (2.562.322) (692.784)

Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de finantare:


Incasari din imprumuturi - 7.162.587
Rambursari de imprumuturi (7.000.452) (8.194.915)
Imprumuturi (acordate partilor afiliate) - (4.213.252)
Dividende platite (163.953) (100.000)

Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de finantare (7.164.405) (5.435.579)


Descresterea / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de 480.617
(189.661)
numerar
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului 111.368 591.985
financiar
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului 591.985 402.324
financiar
Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 53 au fost aprobate si semnate de catre administrator la data de 1
iunie 2016.
Administrator, Intocmit,
Numele si prenumele Numele si prenumele SERBANOIU CARMEN
BARBU DOREL Calitatea CONTABIL-SEF

Semnatura Semnatura

Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.


12
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 1: INFORMATII DESPRE SOCIETATE

S.C. Porcellino Grasso S.R.L.] (“Societatea”) este o societate cu raspundere limitata infiintata in anul 2010,
sediul social fiind inregistrat la adresa Sat Francesti, Nr 1, judet Valcea, Romania. Societatea este inregistrata la
Registrul Comertului cu numarul J38/436/2010, atribuit in data de 07.12.2010.

Obiectul de activitate principal al Societatatii este cresterea porcinelor, cod CAEN 0146 si vinde produsele
pentru clienti atat de pe piata interna, cat si de pe piata internationala.

NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

2.1. Bazele intocmirii situatiilor financiare individuale

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii Porcellino Grasso SRL pentru exercitiul financiar
incheiat la 31 decembrie 2015 intocmite in conformitate cu:
 Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2008), cu modificarile ulterioare
 Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare („OMFP
1802/2014”)

Politicile contabile adoptate pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare sunt in conformitate cu
principiile contabile prevazute de OMFP 1802/2014.

Aceste situatii financiare cuprind:


 Bilant;
 Cont de profit si pierdere;
 Situatia fluxurilor de trezorerie;
 Situatia modificarii capitalurilor proprii;
 Note explicative la situatiile financiare.

Situatiile financiare se refera doar la Porcellino Grasso SRL.

Societatea nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.

Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei (“RON”).

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara in conformitate cu reglementari si
principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De asemenea, situatiile financiare nu sunt
menite sa prezinte rezultatul operatiunilor, fluxurile de trezorerie si un set complet de note la situatiile financiare
in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De
aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile
contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile
ulterioare.

2.2. Principii contabile semnificative

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 au fost intocmite in conformitate
cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii


Societatea isi va continua in mod normal functionarea fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa
a activitatii. La 31 decembrie 2015 Societatea are flux de trezorerie din activitati de exploatare pozitiv, a
inregistrat profit, iar activele curente sunt mai mari decat datoriile curente.

Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.


13
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

Principiul permanentei metodelor

Societatea aplica consecvent de la un exercitiu financiar la altul politicile contabile si metodele de evaluare.

Principiul prudentei

La întocmirea situaţiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea s-a realizat pe o bază prudent si, în special:
a)în contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilantului;
b) datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, au fost recunoscute
chiar dacă acestea devin evidente numai intre data bilanţului si data intocmirii acestuia;
c) deprecierile au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul contabilitatii de angajamente

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele s-au
produs (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau a fost încasat sau plătit) si au fost înregistrate in
contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.
Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau
efectuarii platii.
Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeasi tranzactie au fost recunoscute simultan
in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidentierea distinctas a acestor
venituri si cheltuieli.

Principiul intangibilitatii

Dupa cum este mentionat la nota 2.4, in scopul asigurarii comparabilitatii informatiilor cuprinse în situatiile
financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015, informatiile raportate în coloana
corespunzătoare exercitiului financiar precedent s-a determinat avand in vedere, pe de o parte, planul de conturi
general cuprins in reglementarile contabile aprobate prin OMF 1802/2014 si, pe de alta parte, necesitatea
raportarii unor indicatori comparabili ca semnificatie cu cei raportati in coloana corespunzatoare exercitiului
financiar de raportare (exercitiul financiar al anului 2015), dupa cum este cerut in Ordinul Ministrului Finantelor
Publice nr 123/2016. Cu exceptia acestui aspect, bilantul de deschidere al exercitiului financiar corespunde cu
bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecaror
componente ale elementelor de active si de datorii.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta datorii,
respectiv veniturile cu cheltuielile.

Contabilizarea si prezentarea elementelor din situatiile financiare tinand cont de fondul economic al tranzactiei
sau al angajamentului in cauza

Inregistrarea in contabilitate si prezentarea in situatiile financiare a operatiunilor economico-financiare reflecta


realitatea economica a acestora, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor
operatiuni.

Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie

Elementele prezentate in situatiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achizitie sau al
costului de productie.

Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.


14
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

Principiul pragului de semnificatie

Entitatea se poate abate de la cerintele cuprinse in reglementarile contabile aplicabile referitoare la prezentarile
de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative.

2.3. Moneda de raportare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala („RON”). Contabilitatea operaţiunilor efectuate
in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta. Elementele incluse in aceste situatii sunt
prezentate in lei romanesti.

2.4. Situatii comparative

In scopul asigurarii comparabilitatii informatiilor cuprinse în situatiile financiare pentru exercitiul financiar
incheiat la 31 decembrie 2015, informatiile raportate in coloana corespunzatoare exercitiului financiar incheiat
precedent s-a determinat avand in vedere, pe de o parte, planul de conturi general cuprins in reglementarile
contabile aprobate prin OMF 1802/2014 si, pe de alta parte, necesitatea raportarii unor indicatori comparabili ca
semnificatie cu cei raportati in coloana corespunzatoare exercitiului financiar de raportare (exercitiul financiar
al anului 2015), dupa cum este cerut de Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 123/2016.

Aplicarea reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 a impus modificarea tratamentelor contabile
fata de cele aplicate conform reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 3055/2009 in baza carora au fost
intocmite situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 in urmatoarele cazuri:

 la aplicarea pentru prima dată a reglementărilor contabile, soldul contului 233 "Imobilizări necorporale
în curs de execuţie" se transferă fie asupra contului 1176 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la
aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene", fie în contul 203 "Cheltuieli de
dezvoltare" sau contul 208 "Alte imobilizări necorporale", în funcţie de stadiul realizării proiectului şi
de modul de îndeplinire a condiţiilor de recunoaştere a acestuia ca activ. Eventualele ajustări pentru
deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie se transferă, de asemenea, fie asupra
rezultatului reportat (articol contabil 2933 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în
curs de execuţie = 1176 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene"), fie asupra contului 2903 "Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor
de dezvoltare" sau contului 2908 "Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale".

Astfel, asa cum este prezentat in nota 3.1, la 31 decembrie 2015 Societatea a inclus soldul contului 233
"Imobilizări necorporale în curs de execuţie" in cadrul imobilizarilor necoporale, la pozitia „Concesiuni, brevete,
licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale”.

Cu exceptia aspectelor mentionate mai sus, situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2015 prezinta
comparabilitate cu situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent. In cazul in care valorile aferente
perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat si
argumentat in notele explicative, fara a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.

2.5. Utilizarea estimarilor contabile

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMF 1802/2014, cu modificarile ulterioare, presupune


efectuarea de catre conducere a unor estimari si presupuneri care influenteaza valorile raportate ale activelor si
datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situatiilor financiare, precum si valorile
veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste
estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si
pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute.

Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.


15
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

2.6. Continuitatea activitatii

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune ca
Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii,
conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize,
conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare
aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

Pe parcursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2015, Societatea a inregistrat un profit in valoare de
1.373.957 lei (2014: 532.831 lei profit), la aceasta data avand capitaluri proprii pozitive in valoare de 8.413.628
lei (2014: 7.269.728 lei pozitive).

La 31 decembrie 2015, Societatea are facilitate de credit in sold in valoare de 3.070.169 lei (detaliata la nota 9),
iar fluxul de trezorerie din activitati de exploatare este pozitiv.

Conducerea considera ca sprijinul oferit de banci va fi suficient pentru a permite continuarea activitatii si
achitarea datoriilor in cursul normal al activitatii de exploatare, fara a fi nevoie de vanzari substantiale de active,
intrerupere fortata determinata de factori externi a operatiunilor sale sau alte actiuni similare.

2.7. Conversii valutare

Tranzactiile realizate in valuta sunt inregistrate initial la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala
a Romaniei de la la data tranzactiei.
La data bilantului elementele monetare exprimate in valuta si creantele si datoriile exprimate in lei a decontare
de face in functie de cursul unei valute se evalueaza si se prezinat in situatiile financiare anuale la cursul de
schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.
Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, intre cursul de schimb al pietei
valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta si
a celor exprimate in lei a decontare de face in functie de cursul unei valute, sau cursul la care acestea sunt
inregistrate in contabilitate si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, sunt inregistrate in
contul de profit si pierdere al exercitiului financiar respectiv.

Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) se
prezinta in situatiile financiare anuale utilizand cursul de schimb valutar de la data efectuarii tranzactiei.
Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea justa (de exemplu, imobilizarile
corporale reevaluate) se prezinta in situatiile financiare anuale la aceasta valoare.
Cursurile de schimb RON/USD si RON/EUR communicate de Banca Nationala a Romaniei la 31 decembrie
2015 si 31 decembrie 2014, au fost dupa cum urmeaza:

Moneda 31 decembrie 2015 31 decembrie 2014


RON/USD 4,1477 3,6868
RON/EUR 4,5245 4,4821

2.8. Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale sunt evaluate la cost mai putin amortizarea cumulata si pierderile cumulate din
depreciere.

Cheltuieli de constituire

Imobilizarile necorporale sunt evaluate la cost mai putin amortizarea cumulata si pierderile cumulate din
depreciere.
Societatea nu a realizat cheltuieli de constituire in anul 2015.
Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.
16
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

Cheltuieli de cercetare dezvoltare

Cheltuielile cu cercetarea (sau cele din faza de cercetare a unui proiect intern) se recunosc drept cheltuiala atunci
cand sunt generate, deoarece, în faza de cercetare a unui proiect intern, o societate nu poate demonstra că o
imobilizare necorporală există şi că aceasta va genera beneficii economice viitoare.

Cercetarea este investigaţia originală şi planificată întreprinsă în scopul câştigării unor cunoştinţe sau înţelesuri
ştiinţifice ori tehnice noi.

Cheltuielile de dezvoltare sunt amortizate pe durata de utilizare sau pe perioada contractului, dupa caz. In cazul
in care durata contractului sau durata de utilizare depaseste 5 ani, durata de amortizare a cheltuielilor de
dezvoltare nu poate depasi 10 ani. In situatia in care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu
se face nicio distribuire din profituri, cu exceptia cazului in care suma rezervelor disponibile pentru distribuire
si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate.

Societatea nu a realizat cheltuieli de cercetare dezvoltare in anul 2015.

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare se inregistreaza in conturile
de imobilizari necorporale la valoarea de aport sau costul de achizitie, dupa caz. In aceasta situatie valoarea de
aport se asimileaza valorii juste.

Concesiunile primite se reflecta ca imobilizari necorporale atunci cand contractul de concesiune stabileste o
durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza a fi calculata utilizand
metoda liniara si a fi inregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului.

Societatea utilizează următoarele durate de viaţă estimate:

Element de imobilizare necorporală Durata de utilizare economică


(exemple)
- cheltuieli de constituire 3 ani
- cheltuieli de dezvoltare 3 ani
- fondul comercial 4 ani
- programe informatice 3 ani
- licente 3 ani

Fond comercial rezultat din fuziune/cumparare

La 31 decembrie 2015 Societatea nu are fond comercial rezultat din fuziune/cumparare.

Alte imobilizari necorporale

În cadrul altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări


necorporale, programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi pentru necesităţile proprii de
utilizare, precum şi alte imobilizări necorporale.

Elementele de natura altor imobilizări necorporale sunt amortizate liniar pe o perioadă de 3 ani .
Cheltuielile care permit imobilizărilor necorporale să genereze beneficii economice viitoare peste performanţa
prevăzută iniţial sunt adăugate la costul original al acestora. Aceste cheltuieli sunt capitalizate ca imobilizări
necorporale dacă nu sunt parte integrantă a imobilizărilor corporale.

Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.


17
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

2.9. Imobilizari corporale

Costul / Evaluarea

Costul initial al imobilizarilor corporale achizitionate consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import
sau taxele de achizitie nerecuperabile,cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale,
cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si
orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare. Reducerile comerciale
primite ulterior facturarii unor imobilizari corporale si necorporale identificabile reprezinta venituri in avans
(contul 475 ,Subventii pentru investitii »), fiind reluate in contul de profit si pierdere pe durata de viata ramasa
a imobilizarilor respective. Reducerile comerciale primite ulterior facturarii unor imobilizari corporale si
necorporale care nu pot fi identificabile reprezinta venituri ale perioadei (contul 758 ,Alte venituri din
exploatare »). Reducerile comerciale inscrise pe factura de achizitie care acopera in totalitate contravaloarea
imobilizarilor achizitionate se inregistreaza in contabilitate la valoarea justa, pe seama veniturilor in avans
(contul 475 ,Subventii pentru investitii »), veniturile in avans aferente acestor imobilizari reluandu-se in contul
de profit si pierdere pe durata de viata a imobilizarilor respective.

Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleasi principii ca si
pentru un activ achizitionat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializarii, in cadrul
unor tranzactii normale, atunci costul activului este de obicei acelasi cu costul de construire a acelui activ destinat
vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. In mod similar,
cheltuiala reprezentand rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si
pierderile care au aparut in cursul constructiei in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului.
Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricatie (definite ca active care solicita in mod
necesar o perioada substantiala de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata in vederea utilizarii sale
prestabilite sau pentru vanzare) sunt incluse în costurile de productie ale acestora, in masura in care sunt legate
de perioada de producţie. In costurile indatorarii se include dobanda la capitalul imprumutat pentru finanţarea
achizitiei, constructiei sau productiei de active cu ciclu lung de fabricatie. Cheltuielile reprezentand diferente de
curs valutar constituie cheltuiala a perioadei
In costul initial al unei imobilizari corporale se includ si costurile estimate initial cu demontarea si mutarea
acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este pozitionata
imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fi estimate credibil si Societatea are o obligatie legata de demontare,
mutare a imobilizarii corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea
imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc in valoarea activului
imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.

In cazul in care o cladire este demolată pentru a fi construita o alta, cheltuielile cu demolarea si cheltuielile
reprezentand valoarea neamortizata a cladirii demolate sau costul activului respectiv, atunci cand acesta este
evidentiat ca stoc, sunt recunoscute după natura lor, fara a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului.
O imobilizare corporala trebuie prezentata in bilant la valoarea de intrare, mai puţin amortizarea cumulata si
orice pierderi din depreciere cumulate.
Cheltuielile ulterioare efectuate in legatura cu o imobilizare corporala sunt cheltuieli ale perioadei in care sunt
efectuate sau majoreaza valoarea imobilizarii respective, in functie de beneficiile economice aferente acestor
cheltuieli.

Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie
de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidentiaza, la imobilizari corporale sau drept cheltuieli
in perioada in care au fost efectuate, in functie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate
in legatura cu imobilizarile corporale proprii.
In cazul inlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Societatea recunoaste costul inlocuirii partiale,
valoarea contabila a partii inlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca informatiile necesare
sunt disponibile si sunt indeplinite criteriile de recunoastere pentru imobilizarile corporale.
Piesele de schimb importante si echipamentele de securitate sunt considerate imobilizari corporale atunci cand
se estimeaza ca vor fi folosite pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.


18
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

Cheltuielile cu lucrările de reparaţii efectuate potrivit condiţiilor tehnice de exploatare a activelor respective,
care au ca rezultat îmbunătăţirea parametrilor tehnici sau sunt indispensabile, la intervale regulate, pentru a
asigura continuarea exploatării activelor la parametrii normali se includ în valoarea activului respectiv.
Cheltuielile cu reparaţiile includ, de exemplu, sumele facturate de furnizori pentru lucrările efectuate sau
valoarea manoperei şi consumurilor de stocuri, amortizarea şi alte cheltuieli atribuibile în cazul lucrărilor
executate în regie proprie.

Lucrările de reparaţii la imobilizările corporale amortizate integral şi care mai pot fi folosite majorează valoarea
acestora.

Componentele unor elemente de imobilizări corporale pot necesita înlocuirea la intervale regulate de timp.
Societatea recunoaşte în valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale costul părţii înlocuite a unui
astfel de element când acel cost este suportat de entitate, dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere pentru
imobilizările corporale.În cazul inspecţiilor sau reviziilor generale regulate, efectuate de entitate pentru
depistarea defecţiunilor, la momentul efectuării fiecărei inspecţii generale, costul acesteia poate fi recunoscut
drept cheltuială sau în valoarea contabilă a elementului de imobilizări corporale ca o înlocuire, în cazul
imobilizărilor corporale ale căror costuri de inspecţie şi revizie sunt semnificative. În cazul recunoaşterii costului
inspecţiei ca o componentă a activului, valoarea componentei se amortizează pe perioada dintre două inspecţii
planificate. Costul reviziilor şi inspecţiilor curente, altele decât cele recunoscute, ca o componentă a imobilizării
reprezintă cheltuieli ale perioadei.

Investitii imobiliare

Investitia imobiliara este proprietatea (un teren sau o cladire – ori o parte a unei cladiri – sau ambele) detinuta
mai degraba pentru a obtine venituri din chirii sau pentru cresterea valorii capitalului, ori ambele, decat pentru
a fi utilizata in producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii ori in scopuri administrative sau fi vanduta pe
parcursul desfasurarii normale a activitatii.

In cazul in care Societatea decide sa cedeze o investitie imobiliara, cu sau fara amenajari suplimentare, entitatea
continua sa trateze proprietatea imobiliara ca investitie imobiliara pana in momentul in care aceasta este scoasa
din evidenta.

La 31 decembrie 2015, Societatea nu detine investitii imobiliare.

Imobilizari detinute în baza unui contract de leasing

Contractele de leasing financiar, care transfera Societatii cea mai mare parte din riscurile si beneficiile aferente
dreptului de proprietate asupra activelor, sunt capitalizate la data inceperii leasingului la valoarea de achizitie a
mijloacelor fixe finantate prin leasing. Activele capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt
amortizate pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare.
Celelalte contracte de leasing sunt clasificate ca si leasing opeational.

Evaluare ulterioara

Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte
trebuie reevaluate. O grupa de imobilizari corporale cuprinde active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate
in exploatarea unei entitati. Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale nu mai poate fi determinata, valoarea
activului prezentata in bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei reevaluari, din care se scad
ajustarile cumulate de valoare.
Reevaluarile de imobilizari corporale sunt facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu
difere substantial de cea care ar fi determinatafolosind valoarea justa de la data bilantului.

Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul
reportat (contul 1175 “Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din reserve din reevaluare”), atunci

Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.


19
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

când acest surplus reprezintă un câstig realizat. Câstigul se considera realizat la scoaterea din evidenţă a activului
pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare.

Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete, aceasta se trateaza astfel:
- ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci când in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o
suma referitoare la acel activ (surplus din reevaluare); sau
- ca o scadere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului ”Capital si rezerve”, cu minimul dintre
valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii, iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o
cheltuiala.

Amortizarea

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta alocarea
sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila
este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluata).

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana la
recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii imobilizarilor corporale sunt avute in
vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora.

In cazul in care folosirea imobilizarilor corporale este intrerupta pe o perioada indelungata din diverse motive
bine justificate, acestea sunt trecute in conservare pe baza deciziei scrise a administratorului delegat. In cazul in
care imobilizarile corporale sunt trecute in conservare, in functie de mijlocul fix in cauza se decide in scris daca
societatea inregistreaza in contabilitate o cheltuiala cu amortizarea sau o cheltuiala corespunzatoare ajustarii
pentru deprecierea constatata.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor.
Investiţiile efectuate la imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune,
administrare sau alte contracte similare se supun amortizării pe durata contractului respectiv.

Societatea nu detine in proprietate terenuri. Amenajarile de terenri se amortizeaza liniar pe o perioda de 32 ani.

Duratele de viata pentru pricipalele categorii de imobilizari corporale sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tip Ani

Clădiri industriale 40-60 ani


Construcţii uşoare 8-12 ani
Construcţii zootehnice 20-30 ani
Maşini, utilaje, instalaţii, strunguri etc. 8-12 ani
Unelte, dispozitive 2-4 ani
Maşini şi utilaje agricole 4-8 ani
Autoturisme şi autocamioane 3-10 ani
Mobilier 3-10 ani
Desktop, laptop, aparate de telefon, fax, imprimante 3 ani
Aparate de copiat 5 ani

Revizuirea duratei de amortizare poate fi justificata de o modificare semnificativa a condittiilor de


utilizare,precum si in cazul efectuarii unor investitii sau reparatii, altele decat cele determinate de intretinerile
curente, sau invechirea unei imobilizari corporale. De asemenea, in cazul in care imobilizarile corporale sunt
trecute in conservare, folosirea lor fiind intrerupta pe o perioada indelungata, poate fi justificata revizuirea
duratei de amortizare. Atunci cand elementele care au stat la baza stabilirii initiale a duratei de utilizare

Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.


20
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

economica s-au modificat, Societatea stabileste o noua perioada de amortizare. Modificarea duratei de
utilizare economica reprezinta modificare de estimare contabila.

Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci cand aceasta este determinata de o eroare in estimarea
modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizari corporale.

Cedarea si casarea

O imobilizare corporala este scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu economic
viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.
In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale, sunt evidentiate distinct veniturile din vanzare,
cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere, castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii
unei imobilizari corporale se determina ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea
sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau
cheltuieli, dupa caz, la elementul “Alte venituri din exploatare”, respectiv “Alte cheltuieli de exploatare”.

In cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele compensatorii incasate
de la terti, legate de acestea, precum si achizitionarea sau construtia ulterioara de active fiind operatiuni
economice distincte se inregistreaza ca atare pe baza documentelor justificative.
Astfel, deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa compensatiile
se evidentiaza pe seama veniturilor conform contabilitatii de angajamente, in momentul stabilirii acestuia.

2.10. Imobilizari financiare si investitii pe termen scurt

Imobilizările financiare cuprind garantiile oferite furnizorilor (de regula de chirie) cu termen de lichiditate mai
mare de un an.

Imobilizările financiare sunt recunoscute în bilanţ la costul de achiziţie sau la valoarea determinată prin
contractul de dobândire a acestora. Imobilizările financiare sunt evaluate ulterior la valoarea de intrare mai
puţin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

2.11. Vanzarea si inchirierea unui activ pe termen lung

Vanzarile unui activ pe termen lung, cu inchirierea ulterioara a acestuia de la locator este contabilizata diferit in
functie de tipul contractului de leasing incheiat intre parti :
 in cazul unui contract de leasing financiar, nu se inregistreaza vanzarea mijlocului fix, nefiind
indeplinite conditiiel de recunoastere ale veniturilor, iar respectiva tranzactie este o tranzactie de
finantare. Ca urmare, se evidentiaza in contabilitate finantarea locatarului de catre locator (ex: intrarea
de numerar si datoria pe temen lung)
 in cazul unui contract de leasing operational, locatarul contabilizeaza o tranzactie de vanzare cu
inregistrarea scoaterii din evidenta a activului, cat si cheltuiala cu ratele de leasing lunare conform
contractului.

2.12. Deprecierea activelor imobilizate

Determinarea pierderilor din depreciere

Valoarea recuperabila a activelor imobilizate corporale si necorporale este considerata valoarea cea mai mare
dintre valoarea justa mai putin costurile de vanzare si valoarea de utilizare. Estimarea valorii de utilizare a unui
activ implica actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare estimate utilizand o rata de actualizare inainte de
impozitare care reflecta evaluarile curente de piata cu privire la valoarea in timp a banilor si riscurile specifice
activului. In cazul unui activ care nu genereaza independent fluxuri de trezorerie semnificative, valoarea
recuperabila este determinata pentru unitatea generatoare de trezorerie careia activul ii apartine.

Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.


21
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

Valoarea contabila a activelor imobilizate ale Societatii este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina
daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea pierdere din depreciere este probabila, este estimata
valoarea pierderilor din depreciere.

Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se
efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul
in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere,
in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora. Asa cum este mentionat la nota 2.8 Imobilizari
necorporale, ajustările pentru deprecierea fondului comercial corecteaza valoarea acestuia.

Reluarea ajustarilor pentru pierderi din depreciere

O ajustare pentru depreciere a imobilizarilor este este reluata in cazul in care s-a produs o schimbare a estimarilor
utilizate pentru a determina valoarea recuperabila. In cazul ajustarilor recunoscute pentru deprecierea fondului
comercial, acestea nu se mai reiau ulterior la venituri.

O ajustare pentru depreciere poate fi reluata in masura in care valoarea contabila a activului nu depaseste
valoarea recuperabila, mai putin amortizarea, care ar fi fost determinata daca ajustarea pentru depreciere nu ar
fi fost recunoscuta.

2.13. Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt activele biologice de natura stocurilor (animale si pasari vii si sporuri),
materii prime si materiale consumabile, alte materiale consumabile, stocuri in curs de aprovizionare, avansuri,
ambalaje, avansuri pentru stocuri.

Entitatea recunoaşte activele biologice de natura stocurilor ca fiind acelea care urmează a fi recoltate ca produse
agricole (ex. animalele destinate producţiei de carne, animalele deţinute în vederea vânzării, , culturile, cum ar
fi cele de porumb şi grâu, etc)
Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă. Costul este determinat
pe baza metodei costului mediu ponderat calculat după fiecare recepţie. Costul produselor finite şi în curs de
execuţie include materialele, forţa de muncă şi cheltuielile de producţie indirecte aferente. Acolo unde este necesar,
se fac provizioane pentru stocuri cu mişcare lentă, uzate fizic sau moral.

Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor şi beneficiilor.

Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza preţului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare şi cheltuielile
de vânzare.
La ieşirea din gestiune a stocurilor acestea se evaluează şi înregistrează prin aplicarea metodei costului mediu
ponderat (CMP – pentru stocurile produse in unitate- porc gras ) si FIFO pentru stocurile de medicamente, furaj
si alte elemente de stoc procurate de la terti.

La data bilantului, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.
Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat a fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii,
mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul, si costurile estimate necesare
vanzarii.
Acolo unde este cazul se constituie ajustari de valoare pentru stocuri invechite, cu miscare lenta sau cu defecte.

Transferul de la categoria imobilizărilor la categoria stocurilor

Când conducerea societăţii decide modificarea utilizării unei imobilizări corporale, în sensul că aceasta urmează
a fi vândută, la momentul luării deciziei privind modificarea destinaţiei, în contabilitate se înregistrează
transferul activului din categoria imobilizări corporale în cea de stocuri.
Transferul se înregistrează la valoarea neamortizată a imobilizării.
Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.
22
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

Dacă imobilizarea corporală a fost reevaluată, şi există rezerve din reevaluare constituite aferente acestui activ,
la reclasificarea activului se procedează la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia, pe
seama contului 1175.

2.14. Creante comerciale

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate initial la valoarea conform facturilor, sau conform
documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor

Evaluarea valorii recuperabile a creantelor la data bilantului se face la valoarea lor probabila de incasare sau de
plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a
creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea. Ajustarile pentru depreciere
sunt constituite cand exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creantele la scadenta initial
agreata. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.

Pierderea din depreciere aferenta unei creante este reluata daca cresterea ulterioara a valorii recuperabile poate
fi legata de un eveniment care a avut loc dupa ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.
Nu am inregistrat creante preluate prin cesionare.

2.15. Numerar si echivalente numerar

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci, depozite bancare pe termen pe termen de cel
mult trei luni daca sunt detinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, cecuri si efectele
comerciale depuse la banci. Descoperitul de cont este inclus in bilant in cadrul sumelor datorate institutiilor de
credit ce trebuie platite intr-o perioada de un an.

Pentru situatia fluxului de trezorerie, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la
banci, investitii financiare pe termen scurt, avansuri de trezorerie, net de descoperitul de cont.

2.16. Imprumuturi

Societatea nu detine imprumuturi pe termen lung.


Imprumuturile pe termen scurt sunt inregistrate la suma primita.

Onorariile si comisioanele bancare achitate in vederea obtinerii de imprumuturi pe termen lung se recunosc pe
seama cheltuielilor inregistrate in avans. Cheltuielile in avans se recunosc la cheltuieli curente esalonat, pe
perioada de rambursare a imprumuturilor respective.

Imprumuturi pe termen scurt sunt clasificate in bilant în “Datorii: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă de
până la un an” şi inclusă împreună cu dobânda acumulată la data bilanţului contabil în “Sume datorate instituţiilor
de credit” din cadrul datoriilor curente.

2.17. Datorii

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru
bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate.

Societatea clasifica datoriile pe termen scurt denumită şi datorie curentă, atunci când:
a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau
b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului.

Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.


23
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

In cazul in care o datorie este contestata in instanta si judecatorul nu poate concluziona asupra exigibilitatii si
solicita o expertiza tehnica judiciara in specialitatea contabilitate, sau judecarea cauzei este amanata pana la
solutionarea altei cause sau litigiu, in aceste conditii Conducerea Societatii considera ca exigibilitate acesteia
este pusa sub indoiala si in consecinta al doilea criteriu din articolul 360 descris in OMF 1802/2015 nu mai poate
fi considerat in determinarea datoriei ca datorie pe termen scurt . Singurul criteriu care este luat in considerate
in acest caz este daca datoria se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare. In caz in care
aceasta nu este decontata in curul normal al ciclului de exploatare datoria trebuie clasificate ca datorie pe termen
lung.

2.18. Contracte de leasing operational

Contractele de leasing in care o portiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt
retinute de locator sunt clasificate ca si contracte de leasing operational.
Platile aferente unui contract de leasing operational sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si
pierdere, liniar pe perioada contractului de leasing. Stimulentele primite pentru incheierea unui contract de
leasing operational nou sau reinnoit sunt recunoscute drept parte integranta din valoarea neta a contraprestatiei
convenite pentru utilizarea activului in regim de leasing, indiferent de natura stimulentului, de forma sau de
momentul in care se face plata, reducand astfel cheltuielile cu chiria pe toata durata contractului de leasing, pe
o baza liniara.

2.19. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata u
de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar datoria
poate fi estimata in mod credibil.

Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare
stingerii obligatiei curente.

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma care Societatea ar plati-o, in
mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel
moment.

In cazul in care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta valoarea
actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. Rata de actualizare utilizata reflecta
evaluarile curente pe piata ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei. Actualizarea se efectueaza
de catre persoane specializate [a se include detalii cu privire la specilizarea persoanei care face actualizarea]
Castigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor sunt luate in considerare in evaluarea unui provizion.

La 31 decembrie 2015 Societatea nu are inregistrate provizioane.

Provizioane pentru restructurare

Provizioanele pentru restructurare se pot constitui in urmatoarele situatii:


a) vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii;
b) inchiderea unor sedii ale entitatii;
c) modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;
d) reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii

Societatea recunoaste in contabilitate un provizion pentru restructurare in masura in care urmatoarele conditii
sunt indeplinite cumulativ:
a) Societatea dispune de un plan oficial detaliat de restructurare care stipuleaza activitatea sau partea de
activitate la care se refera, principalele locatii afectate de planul de restructurare, numarul aproximativ de

Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.


24
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

angajati care vor primi compensatii pentru incetarea activitatii, distributia si posturile acestora, cheltuielile
implicate, si data de la care se va implementa planul de restructurare;

b) Societatea a provocat celor afectati o asteptare privind realizarea restructurarii prin inceperea implementarii
acelui plan sau prin anuntarea principalelor sale caracteristici celor afectati de acesta.

Un provizion aferent restructurarii include numai costurile directe generate de restructurare, si anume cele care
– sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare si nu sunt legate de continuarea activitatii entitatii.
Cheltuielile referitoare la administrarea viitoare a activitatii nu sunt provizionate.

Provizioane pentru garantii

Un provizion pentru garantii este recunoscut atunci cand produsele sau serviciile acoperite de garantie sunt
vandute. Valoarea provizionului se bazeaza pe informatii istorice cu privire la garantiile acordate si este estimata
prin ponderarea tuturor rezultatelor posibile cu probabilitatea de realizare a fiecaruia.

Provizioane pentru contracte cu titlu oneros

Un provizion pentru un contract cu titlu oneros se recunoaste atunci cand costurile inevitabile aferente indeplinirii
obligatiilor contractuale depasesc beneficiile economice preconizate a fi obtinute din contractul in cauza. Costurile
inevitabile ale unui contract reflecta costul net de iesire din contract, adica valoarea cea mai mica dintre costul indeplinirii
contractului si eventualele compensatii sau penalitati generate de neindeplinirea contractului. Inainte de constituirea
provizionului, Societatea recunoaste orice pierdere din deprecierea activelor alocate contactului

Alte provizioane

Provizioane se recunosc de asemenea [pentru litigii, amenzi si penalitati, despagubiri, daune si alte datorii
incerte, impozite, pensii si obligatii similare, prime ce urmeaza a se acorda personalului in functie de profitul
realizat si in legatura cu acorduri de concesiune].

2.20. Pensii si beneficii ulterioare angajarii

În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi fondurilor de sănătate, pensii şi şomaj de stat în contul
angajaţilor săi la ratele statutare. Toţi angajaţii Societăţii sunt membri ai planului de pensii al statului român.
Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere odată cu recunoaşterea salariilor.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu are nici un alt fel
de alte obligaţii referitoare la pensii.

2.21. Subventii

(1) Subventii de exploatare


Subventiile de exploatare reprezinta subventiile primite de Societate pentru bunastarea porcinelor. Aceste
subventii sunt primite cu titlu gratuit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură si sunt nepurtatoare
de dobanda. Subventia aferenta anului zootehnic 2015, pentru cap porc vandut eligibil este de 28,16 euro, iar
pentru cap porc achizitionat este de 0.43 euro/cap porc eligibil.
Subvenţiile aferente veniturilor se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare
cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze (subventia pentru bunastare, subventia
pentru motorina).

În cazul în care într-o perioadă se încasează subvenţii aferente unor cheltuieli care nu au fost încă efectuate,
subvenţiile primite nu reprezintă venituri ale acelei perioade curente.

Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.


25
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

Acestea se recunosc în contabilitate lunar ca venit pe masura realizarii lor şi se reiau în contul de profit şi pierdere
pe măsura efectuării cheltuielilor pe care le compensează.
Restituirea unei subvenţii aferente veniturilor se efectuează prin reducerea veniturilor amânate.

Dacă suma rambursată depăşeşte venitul amânat sau dacă nu există un asemenea venit, surplusul, respectiv
valoarea integrală restituită, se recunoaşte ca o cheltuială.

(2) Subventii aferente cheltuielilor


Subvenţiile aferente cheltuielilor curente sunt prezentate ca un venit în contul de profit şi pierdere pe perioada
corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează a le compensa.
În cazul în care într-o perioadă se încasează subvenţii aferente unor cheltuieli care nu au fost încă efectuate,
subvenţiile primite nu reprezintă venituri ale acelei perioade.

2.22. Capital social

Capitalul social compus din actiuni comune este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire si
a documentelor justificative privind varsamintele de capital.

Castigurile sau pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii (actiuni) sunt recunoscute direct in capitalurile proprii in liniile
de „Castiguri / sau Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii”.

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobarea lor la Registrul Comertului.

2.23. Rezerve legale

Se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfarsitul anului pana cand rezervele legale totale ajung la
20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale.

2.24. Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. Repartizarea
dividendelor se face ulterior aprobarii situatiilor financiare.

2.25. Rezultat reportat

Profitul contabil ramas dupa repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20 % din capitalul social
se preia in cadrul rezultatului reportat la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc
situatiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale.

Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza in anul urmator dupa adunarea
generala a actionarilor care a aprobat repartizarea profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentand dividende
cuvenite actionarilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii.

2.26. Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, creante,
datorii si sumele datorate institutiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu
politicile contabile specifice prezentate in cadrul Notei 2 „Principii, politici si metode contabile„.

Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.


26
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

2.27. Venituri

Veniturile din vanzarea bunurilor (produse si marfuri)

Veniturile din vanzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor
pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra
bunurilor respective, catre clienti.
Veniturile din vanzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) Societatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra
bunurilor
b) Societatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facuto, in mod normal, in cazul detinerii
in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;
d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate; si
e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.

Daca Societatea pastreaza doar un risc nesemnificativ aferent dreptului de proprietate, tranzactia reprezinta o
vanzare si veniturile sunt recunoscute.

Momentul cand are loc transferul riscurilor si avantajelor semnificative aferente dreptului de proprietate asupra
bunurilor se determina in urma examinarii circumstantelor in care s-a desfasurat tranzactia, si termenilor din
contractele de vanzare.

Pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignaţie, se considera că livrarea bunurilor de la consignant
la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor săi.

Pentru bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformităţii, se considera că transferul proprietăţii
bunurilor a avut loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar.

Reducerile comerciale acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct
in contabilitate (contul 709 “Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terti. In cazul in care
reducerile comerciale reprezinta evenimente ulterioare datei bilantului, acestea se inregistreaza la data bilantului
in contul 418 ”Clienti –facturi de intocmit“, si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se
face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului.

Venituri din prestarea serviciilor

Se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora, corelate cu stadiul de execuţie al lucrării.

Stadiul de execuţie al lucrării se determină pe baza situaţiilor de lucrări care însoţesc facturile, procese-verbale
de recepţie sau alte documente care atestă stadiul realizării şi recepţia serviciilor prestate.

Venituri din comisioane, intermedieri

La 31 decembrie 2015, Societatea nu a inregistrat in contabilitate venituri din comisioane.

Sumele colectate în numele unor terţe părţi nu reprezintă venit din activitatea curentă, chiar dacă din punct de
vedere al taxei pe valoarea adăugată societatea în calitate de intermediar este considerată cumpărător revânzător.
Veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate numai de comisioanele cuvenite.

Venituri din redevente, chirii

Veniturile din redevente si chirii se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului.
Stimulentele acordate pentru încheierea unui contract de leasing operational nou sau reinnoit sunt recunoscute
drept parte integranta din valoarea neta a contraprestatiei convenite pentru utilizarea activului în regim de
Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.
27
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

leasing, indiferent de natura stimulentului, de forma sau de momentul în care se face plata, reducand astfel
veniturile din chirii pe toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara.

Venituri din subventii

Veniturile din subventii sunt prezentate la paragraful 2.21.

2.28. Impozite si taxe

Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data situatiilor
financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.

2.29. Venituri si cheltuieli financiare

Veniturile financiare cuprind veniturile din dobanzi, veniturile din dividende, veniturile din imobilizari
financiare cedate, veniturile din investitii financiare pe termen scurt – net, venituri din diferente de curs valutar
si veniturile din sconturi obtinute. Veniturile financiare se recunsoc pe baza contabilitatii de angajamnete. Astfel,
veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe
baza contabilitatii de angajamente; dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le
incasa.

Cheltuielile financiare cuprind cheltuiala cu dobanda aferenta imprumuturilor, amortizarea actualizarii


provizioanelor, pierderile din depreciere recunoscute aferente activelor financiare, cheltuielile privind
imobilizariel financiare cedate, cheltuielile privind investitiile financiare pe termen scurt – net, cheltuieli din
diferente de curs valutar si chetuieli privind sconturile obtinute. Toate costurile indatorarii care nu sunt direct
atribuibile achizitiei, constructiei sau producerii activelor cu ciclu lung de fabricatie sunt recunoscute in contul
de profit si pierdere, periodic, pe baza contabilitatii de angajamente,

2.30. Erori contabile

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare
precedente; erorile din perioadele anterioare se refera inclusiv la prezentarea eronată a informaţiilor în situaţiile
financiare anuale. Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor. Erorile din perioadele anterioare sunt
omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade
anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:
a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii
financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere.
Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului
reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de asemenea, pe seama
rezultatului reportat.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale
acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune
ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la
pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele
explicative. În notele explicative la situaţiile financiare sunt prezentate de asemenea informaţii cu privire la
natura erorilor constatate si perioadele afectate de acestea.

2.31. Parti legate


O parte legata este o persoana sau o entitate care este legata entitatii care intocmeste situatii financiare, denumita
in continuare entitate raportoare.

Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.


28
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este legat(a) unei entitati raportoare daca
acea persoana:
(i) detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare;
(ii) are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau
(iii) este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a
entitatii raportoare.

O entitate este legata unei entitati raportoare daca intruneste oricare dintre urmatoarele conditii:
(i) entitatea si entitatea raportoare sunt membre ale aceluiasi grup (ceea ce inseamna ca fiecare
societate-mama, filiala si filiala din acelasi grup este legata de celelalte);
(ii) o entitate este entitate asociata sau entitate controlata in comun a celeilalte entitati (sau entitate
asociata sau entitate controlata in comun a unui membru al grupului din care face parte cealalta
entitate);
(iii) ambele entitati sunt entitati controlate in comun ale aceluiasi tert;
(iv) o entitate este entitate controlata in comun a unei terte entitati, iar cealalta este o entitate asociata a
tertei entitati;
(v) entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare sau ai
unei entitati legate entitatii raportoare. In cazul in care chiar entitatea raportoare reprezinta ea insasi
un astfel de plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, legati entitatii raportoare;
(vi) entitatea este controlata sau controlata in comun de o persoana sau un membru apropriat al familiei
persoanei respective care detine controlul sau sau controlul comun asupra entitatii raportoare, are o
influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau este un membru al personalului-cheie din
conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii raportoare.
(vii) o persoana sau un membru apropriat al familiei persoanei respective care detine controlul sau sau
controlul comun asupra entitatii raportoare influenteaza semnificativ entitatea sau este un membru
al personalului-cheie din conducerea entitatii (sau a societatii-mama a entitatii);
(viii) entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizeaza servicii personalului
–cheie din conducerea entitatii raportoare sau societatii-mama a entitatii raportoare.
Personalul-cheie din conducere reprezinta acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica,
conduce si controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzand oricare director (executiv sau altfel)
al entitatii.
Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care se poate astepta sa influenteze
sau sa fie influentati de respectiva persoana in relatia lor cu entitatea si includ:
a) copiii si sotia sau partenerul de viata al persoanei respective;
b) copiii sotiei sau ai partenerului de viata al persoanei respective; si
c) persoanele aflate in intretinerea persoanei respective sau a sotiei ori a partenerului de viata al acestei
persoane.
In conformitate cu OMF 1802/2014, entitati afiliate inseamna doua sau mai multe entitati din cadrul aceluiasi
grup.

2.32. Modificarea politicilor contabile

Modificarile de politici contabile pot fi determinate de:


a) initiativa entitatii, caz in care modificarea trebuie justificata in notele explicative la situatiile financiare anuale;
b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare), caz in care
modificarea nu trebuie justificata in notele explicative, ci doar mentionata in acestea.

Societatea nu a modificat politicile contabile la 31 decembrie 2015.

Notele de la 1 la 23 fac parte integranta din situatiile financiare.


29
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei(“RON”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 3: ACTIVE IMOBILIZATE

Ajustari de valoare
Valoare bruta (amortizari si ajustari pentru depreciere sau Valoare contabila neta
pierdere de valoare)
Denumirea elementului de
imobilizare Ajustari Sold la
Cedari, Sold la Sold la Sold la 31
Sold la inregistrate Reduceri Sold la
transferuri 31 1 31 decembrie
1 ianuarie Creşteri in cursul sau 1 ianuarie
si alte decembrie ianuarie decembrie 2015
2015 exercitiului reluari 2015
reduceri 2015 2015 2015
financiar

a) Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si dezvoltare
- - - - - - - - - -
Concesiuni, brevete, marci comerciale,
drepturi si active similare si alte 75.491 119.865 88.713 106.643 6.472 40.195 - 46.667 69.019 59.976
imobilizari necorporale
Avansuri - - - - - -

Total imobilizari necorporale 75.491 119.865 88.713 106.643 6.472 40.195 - 46.667 69.019 59.976

b) Imobilizari corporale
Terenuri şi amenajari de terenuri 34.627 - - 34.627 155 1.086 - 1.241 34.472 33.386
Constructii 4.123.172 357.446 - 4.480.618 354.250 191.532 - 545.782 3.768.922 3.934.836
Instalaţii tehnice şi maşini 3.178.938 200.036 - 3.378.974 710.593 358.226 - 1.068.819 2.468.345 2.310.155
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 18.610 - - 18.610 553 2.214 - 2.767 18.057 15.843
Imobilizari corporale in curs de executie 512.849 323.048 422.708 413.189 - - - - 512.849 413.189
Avansuri - 4.272 4.272 - - -
Total imobilizari corporale 7.868.196 884.802 426.980 8.326.018 1.065.551 553.058 - 1.618.609 6.802.645 6.707.409

c) Imobilizari financiare - - - - - - -
Total active imobilizate 7.943.687 1.004.667 515.693 8.432.661 1.072.023 593.253 - 1.665.276 6.871.664 6.767.385

30
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

3.1. Imobilizari necorporale

Concesiuni, brevete, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale sunt in
suma de 59.976 lei (2014: 69.020 lei). Aceste imobilizari necorporale sunt amortizate pe o perioada de 3
ani, pe baza estimarii conducerii privind durata ciclului de viata a activului.

Suma de 66.739 lei din contul 233 „Imobilizari necorporale in curs de executie” a fost transferata in contul
208 „Alte imobilizări necorporale” la 3 februarie 2015.

Fondul comercial

La 31 decembrie 2015 Societatea nu are fond comercial.

3.2. Imobilizari corporale

Terenuri si constructii

Terenurile si constructiile cuprind proprietatile detinute de Societate pentru utilizarea in producerea de


bunuri, respectiv in scopuri administrative.

Investitii imobiliare

La 31 decembrie 2015, Societatea nu detine investitii imobiliare.

Reevaluarea imobilizarilor corporale

La 31 decembrie 2015 imobilizările corporale ale Societăţii nu au fost reevaluate.

Active detinute in leasing financiar sau achizitionate in rate

La 31 decembrie 2015, Societatea nu are inregistrate ca si leasinguri financiare mijloace fixe.

Imobilizari corporale vandute si inchiriate

Pe parcursul anului 2015, Societatea nu a vandut si inchiriat imobilizari corporale.

Imobilizari corporale in curs de executie

In timpul anului 2015, Societatea a intreprins lucrari de dezvoltare interna a unor elemente de imobilizari
corporale. Acestea sunt incluse in coloana „Cresteri” din tabelul cu miscarile activelor imobilizate de la
pagina 32 si au o valoare contabila de 233.212 lei (2014: 378.201 lei.).

In cursul anului 2015 Societatea a efectuat de asemenea modernizari de constructii in valoare de 89.836 lei.

Alte informatii

Valoarea bruta contabila a imobilizarilor corporale complet amortizate la 31 decembrie 2015 este de 11.497
lei (2014: 5.697lei).

31
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Pierderi din depreciere

Avand in vedere contextul crizei financiare, ca si alti factori interni si externi, Societatea a analizat valoarea
contabila neta inregistrata la data bilantului pentru imobilizarile corporale depreciabile, pentru a evalua
posibilitatea existentei unei deprecieri a acestora, ce ar putea atrage inregistrarea unei ajustari pentru
depreciere. Societatea nu a considerat necesara inregistrarea unei ajustari pentru deprecierea mijloacelor
fixe la 31 decembrie 2015.

3.3. Imobilizari financiare

Societatea nu detine imobilizarile financiare la data de 31 decembrie 2015:

NOTA 4: STOCURI

1 ianuarie 2015 31 decembrie 2015


Cost Ajustari Total Cost Ajustari Total
pentru pentru
deprecier deprecier
e e
Materii prime si materiale 322.248 - 322.248 316.501 - 316.501
consumabile
Alte materiale 40.668 - 40.668 59.368 - 59.368
consumabile
Combustibil - - - 25.767 - 25.767
Ambalaje - - - 623 - 623
Animale si pasari vii si 5.986.477 - 5.986.477 8.792.773 - 8.792.773
sporul
Stocuri in curs de 40.730 40.730 20.568 20.568
aprovizionare
Alte stocuri 13.504 - 13.504 11.735 - 11.735
Avansuri 5.240.404 5.240.404 36.008 36.008
Total 11.644.332 - 11.644.332 9.263.343 - 9.263.343

In linia de „Avansuri” la 31 decembrie 2014 erau incluse urmatoarele avansuri pentru stocuri catre parti
afiliate/legate in valoare de 5.238.066 lei. Avansurile pentru stocuri catre parti afiliate/legate sunt detaliate
in nota 18.2.1.

32
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 5: CREANTE

La 31 decembrie 2015 creantele Societatii sunt dupa cum urmeaza:

1 ianuarie 31 Termen de lichiditate


2015 decembrie pentru soldul de la
2015 31 decembrie 2015
Peste 1
Creante Sub 1 an an

1 Creante comerciale - terti 169.103 756.150 756.150 -


2 Creanţe comerciale - Efecte de
incasat 2.714.535 1.449.449 1.449.449
3 Creanţe comerciale - entitati afiliate
si parti legate 77.658 81.585 81.585 -

4 Total creante comerciale 2.961.297 2.287.184 2.287.184 -


5 Ajustari de depreciere pentru creante
comerciale - (318.733) (318.733) -
6=4-5 Creante comerciale, net 2.961.297 1.968.451 1.968.451 -

7 Imprumuturi de incasat de la
entitatile afiliate - 4.213.252 4.213.252 -
8 Alte creante 5.296.937 5.002.373 5.002.373 -
9 Ajustari de depreciere pentru alte
creante - - - -
10=8-9 Alte creante, net 5.296.937 5.002.373 5.002.373 -
11 Capital subscris si nevarsat - - - -
12= 6+7+10 Total creante comerciale si alte
creante 8.258.234 11.184.076 11.184.076 -

Pentru sumele de incasat, conditiile si termenele privind creantele de la partile afiliate / legate, a se vedea
Nota 18.2 si 18.4.

In cursul anului 2015, Societatea a prezentat creantele de enitatile afiliate in bilantul pentru exercitiul
financiar incheiat la 31 decembrie 2015 pe linia de “2. 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate) (rd. 32),
iar in bilantul pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 au fost prezentate pe linia de “1.
Creanţe comerciale) (rd. 31)”. Daca aceste creante ar fi fost prezentate ca si creante de la entitatile afiliate
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014, soldurile de deschidere ar fi fost urmatoarele:

1. Creanţe comerciale 31 2.883.639


2. Sume de încasat de la entităţile afiliate 32 77.658
Total creante comerciale 2.961.297

Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda si au in general, un termen de plata intre 30-45 de zile.
In cursul anului 2015, Societatea a inregistrat compensari intre creante si datorii fata de FERMA
FRANCESTI SRL , CARMISTIN INDUSTRIE SRL, CARMISTIN INTERNATIONAL SRL si LADRISI
GROUP SRLValoarea bruta a datoriilor si creantelor care au facut obiectul compensarii a fost de 24.335
lei.

33
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

La 31 decembrie 2015 Societatea are efecte comerciale scontate neajunse la scadenta in suma de 1.449.449
lei (2.714.535 lei la 31 decembrie 2014).

Linia de Alte creante, net este detaliata in tabelul urmator:


31 Termen de lichiditate
1 ianuarie
Alte Creante decembrie
2015 Sub 1 an Peste 1 an
2015

Alte creante 800 800 800 -


Alte creante cu bugetul statului 180.724 56.145 56.145 -
Creante in legatura cu personalul 2.516 19.089 19.089 -
Sume in curs de clarificare 735 1 1 -
Subventii de primit 4.871.360 4.785.614 4.785.614 -
Debitori diversi 240.802 140.724 140.724 -
Total alte creante 5.296.937 5.002.373 5.002.373 -
Ajustari de depreciere pentru alte - - - -
creante
Alte creante, net 5.296.937 5.002.373 5.002.373 -

La 31 decembrie 2015, subventiile de primit cuprind:


- Ajutoarele de stat pentru motorina utilizata in agricultura (in baza Ordonantei Guvernului nr.
14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor
agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, a HG
nr. 763/2013, a HG nr. 1174/ pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui
ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura si a Ordinului Ministrului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si
control) - care constau in subventionarea ratei accizei pentru motorina folosita, in valoare de 14.458
RON (-) IN ANUL 2014 nu am avut subventie pentru motorina, soldul reprezinta subventie de
primit pentru asigurare animale.
- Sume de incasat pentru masura „215 – plati in favoarea bunastarii animalelor – pachet a – porcine”
din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, emise de APIA (Agentia de Plati si
Interventie pentru Agricultura) in valoare de 4.771.156 lei (2014: 4.646.360 lei).

Sold la 31 Sold la 31
decembrie decembrie
Subventii de primit 2014 2015

Subventie de incasat aferenta anului de angajament 16 iulie 2015 – 31 4.646.360


4.771.156
decembrie 2015s
Alte subventii 225.000 14.458
Sold la 31 decembrie 2015 4.871.360 4.785.614

La data aprobarii acestor situatii financiare, Societatea nu a primit notificarea APIA pentru recuperarea
sumei aferenta anului de angajament 16 iulie 2015 - 31 decembrie 2015

Ajutoarele se inregistreaza pe masura livrarii efectivelor de porci. Pentru a beneficia de ajutor, o serie de
pachete trebuie indeplinite:
-subpachetul 1a) – cresterea cu cel putin 10% a spatiului alocat disponibil fiecarui animal;

34
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

-subpachetul 2a) – asigurarea a minimum 11 ore/zi lumina artificiala cu o valoare a iluminarii de


50 lucsi
-subpachetul 3a) - imbunatatirea conditiilor de bunastare a suinelor pe durata transportului;
-subpachetul 4a) - corectarea nivelului nitritilor si nitratilor din apa;
-subpachetul 5a) - reducerea noxelor cu 30% fata de nivelul minim obligatoriu prin mentinerea in
limite optime a parametrilor de microclimat.
-subpachetul 6a) - Imbunatatirea conditiilor in zona de odihna;

Ajutorul se calculeaza tinand cont de numarul de capete livrate, de UVM (unitate vita mare)- coeficient de
conversie si de cuantumul EUR/UVM stabilit. UVM este 0.030 EUR/ porc gras. Cuantumul EUR/UVM
este stabilit pentru fiecare subpachet si pentru tipul de porc (porci grasi, scrofite, scroafe). Valoarea maxima
ce poate fi obtinuta prin indeplinirea cumulata a celor 6 subpachete este : 101,1 euro/UVM pentru porci
grasi, 275,90 euro/UVM pentru scrofite si 99,00 euro/UVM pentru scroafe. Societatea primeste subventii
doar pentru porci grasi.

Decontul justificativ pentru subventiile pentru bunastare porci este depus trimestrial la APIA.

La 31 decembrie 2015, creantele comerciale indoielnice avand o valoare de 318.733 lei (2014: 0 lei) au fost
ajustate pentru depreciere. Miscarile in ajustarile pentru depreciere a creantelor au fost urmatoarele:

2015 2014

Sold la 1 ianuarie - -
Cresteri in timpul anului - 318.733
Sume trecute pe cheltuiala - -
Reversari in timpul anului - -
Sold la 31 decembrie - 318.733

NOTA 6: INVESTITII PE TERMEN SCURT

Societatea nu are investitiile pe termen scurt la data de 31 decembrie 2015:

NOTA 7: CASA SI CONTURI LA BANCI

Sold la 1 Sold la 31
ianuarie decembrie 2015
2015
Conturi la banci in lei 589.437 399.364
Conturi la banci in valuta 2.133 2.644
Numerar in casa 415 316
Total 591.985 402.324

35
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 8: CHELTUIELI IN AVANS


Sold la 1 Sold la Sume la 31 decembrie 2015
ianuarie 31 de reluat intr-o perioada
2015 decembrie <1 an >1 an
2015
Asigurari 169.932 137.416 137.416 -
Total 169.932 137.416 137.416 -

NOTA 9: DATORII

La 31 decembrie 2015 datoriile Societatii sunt dupa cum urmeaza:


Datorii Sold la Sold la Termen de exigibilitate pentru
1 ianuarie 31 soldul de la 31 decembrie 2015
2015 decembrie sub 1 an 1 - 5 ani peste
2015 5 ani
Sume datorate instituţiilor de credit 4.102.497 3.070.170 3.070.170 - -
Avansuri încasate în contul comenzilor 1.239.197 8.929 8.929 - -
de la clienţi
Avansuri încasate în contul comenzilor 3.457.647 2.249.322 2.249.322 - -
de la entitati afiliate si parti legate
Datorii comerciale - entitati afiliate si 8.548.848 8.226.316 1.439.377 6.786.939 -
parti legate
Datorii comerciale - furnizori terti 1.075.864 4.295.184 4.295.184 - -
Total datorii comerciale 18.424.071 17.849.921 11.062.982 6.786.939 -
Alte datorii 1.842.366 1.490.995 1.490.995 - -
Total 20.266.419 19.340.916 12.553.977 6.786.939 -
Pentru sumele de plata, conditiile si termenele privind datoriile catre partile legate, a se vedea Nota 18.2.

In cursul anului 2015, Societatea a prezentat datoriile catre entitatile afiliate in bilantul pentru exercitiul
financiar incheiat la 31 decembrie 2015 pe linia de “6. Sume datorate entităţilor din grup (rd 50)”, iar in
bilantul pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 au fost prezentate pe liniile de pe linile
de “3. Avansuri încasate în contul comenzilor (rd. 47)”, “4. Datorii comerciale - furnizori (rd. 48)” si “8.
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (rd 52). Daca aceste datorii ar fi
fost prezentate ca si sume datorate entitatilor din grup pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie
2014, soldurile de deschidere ar fi fost urmatoarele:

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O


PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 45 -
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile
2. Sume datorate instituţiilor de credit 46 4.102.497
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 47 1.239.197
4. Datorii comerciale – furnizori 48 1.075.864
5. Efecte de comerţ de plătit 49 -
6. Sume datorate entităţilor din grup 50 12.006.495
7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun 51 -
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările 52 1.842.366
sociale
TOTAL (rd. 45 la 52) 53 20.266.419

36
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

La 31 Decembrie 2015 Conducerea Societatii a decis clasificarea datoriei catre Pro Meat Fresh S.R.L. in
suma de 6.786.939 lei ca datorie pe termen lung intrucat este contestata in instanta si judecatorul a decis
suspendarea cauzei la data de 29.02.2016 in temeiul dispoziliilor art. 413 alin. 1 pct. 1 Ncpc pana la
solutionarea definitiva a dosarului penal nr. 186/P/12, Conducerea Societatii considera ca aceasta suma nu
mai indeplineste criteriile de datorie pe termen scurt asa cum este definit in Articolul 360 din OMFP
1802/2014, o datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită şi datorie curentă, atunci când:

a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau


b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului.
Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

Conducerea Societatii considera ca datoria catre Pro Meat Fresh S.R.L. in valoare de 6.786.939 lei nu va fi
decontata in cursul normal al activitatii. De asemenea aceasta se afla pe rolul unei instante judecatoresti
care a suspendat cauza la data de 29.02.2016 in temeiul dispoziliilor art. 413 alin. 1 pct. 1 Ncpc pana la
solutionarea definitiva a dosarului penal nr. 186/P/12 si Conducerea Societatii considera ca aceasta datorie
nu este exigibilă în termen de 12 luni de la data acestor situatii financiare si a decis clasificarea datoriei
catre Pro Meat Fresh S.R.L. in suma de 6.786.939 lei lei ca datorie pe termen lung

Linia de „Alte datorii” este detaliata in tabelul urmator:

Datorii Sold la Sold la Termen de exigibilitate pentru


1 ianuarie 31 soldul de la 31 decembrie 2015
2015 decembri Sub 1 an 1 - 5 ani Peste
e 2015 5 ani
Salarii si datorii assimilate 106.759 89.827 89.827 - -
Dividende de plata catre actionari 1.428.000 1.328.000 1.328.000 - -
Alte datorii catre actionari /asociati 1.624 1.624 1.624 - -
Alte datorii fata de bugetul statului 275.639 11.463 11.463 - -
Alte datorii 30.344 60.081 60.081 - -
Total 1.842.366 1.490.995 1.490.995 - -

37
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Sume datorate institutiilor de credit

Termenii si conditiile sumelor datorate institutiilor de credit sunt urmatoarele:


Datorii Moned Dobanda Data Sold Sold Total sume Sold la 31 Sold dobanda Total sume
a nominala scadentei imprumut la dobanda la datorate decembrie la 31 datorate
1 ianuarie 1 ianuarie institutiilor 2015 decembrie institutiilor de
2015 2015 de credit la 1 2015 credit la 31
ianuari 2015 decembrie 2015

RON ROBOR 6m 953.450 - 953.450 - - -


Overdraft + 4%
APIA Factoring RON ROBOR 6m 31.12.2016 3.131.270 17.777 3.149.047 3.036.678 33.492 3.070.170
+ 3.75%

Total 4.084.720 17.777 4.102.497 3.036.678 33.492 3.070.170

La 31 decembrie 2014 Societatea avea contractata o linie pe termen scurt de la Raiffeisen Bank, rambursat in totalitate in data de 30.04.2015

La 31 decembrie 2015 Societatea are contractat de la CEC Bank un contract de finantare (scontare fara recurs prin cumpararea creantelor datorate de catre
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)) in vederea desfasurarii activitatilor curente, finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea
activitatilor curente de catre beneficiarii Masurii 215 – Plati privind bunastarea animalelor – porcine.

Garantii in favoare contractului de finantare (scontare fara recurs prin cumpararea creantelor datorate de catre Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) ):
(i) Garantie reala mobiliara de prim rang asupra conturilor curente deschise la CEC Bank.
(ii) Cesionarea in favoarea Bancii a creantelor datorate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
(iii) Garantia personala a domnului Barbu Dorel in favoarea Bancii, continand clauza de renuntare la beneficiul de discutiune din divizune;

Obligatiuni

Societatea nu a emis obligatiuni in timpul anului incheiat la 31 decembrie 2015 (2014: nu au fost emise obligatiuni).

38
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: PROVIZIOANE

Societatea nu are constituite provizioane la 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2014.

NOTA 11: VENITURI IN AVANS

Societatea nu are vemituri in avans la 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2014.

NOTA 12: CAPITAL SI REZERVE

Capital social subscris

Sold la Sold la
1 ianuarie 31 decembrie
2015 2015
Numar Numar
Capital subscris parti sociale 2.001 2.001

lei lei
Valoare nominala parti sociale 10 10

Lei lei
Valoare capital social subscris 20.010 20.010

Capitalul social al Societatii este integral varsat la 31 decembrie 2015.

Structura actionariatului / asociatilor

Numar de actiuni Sold la Sold la


1 ianuarie 31 decembrie
2015 % 2015 %
Paraschiv Cornel 991 9.910 49,5252 9.910 49,5252
Paraschiv Andra 991 9.910 49,5252 9.910 49,5252
Paraschiv Justin Ovidiu 19 190 0,9495 190 0,9495
Total 2.0001 20.010 100,000 20.010 100,000

Actiuni rascumparabile

Societatea nu are actiuni rascumparabile la 31 decembrie 2015 (2014: nu exista actiuni rascumparabile).

Prime de capital

Societatea nu a inregistrat prime de capital pe parcursul anului 2015.

Rezerve din reevaluare

Societatea nu are constituite rezerve din reevaluare la 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2014.

39
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Rezultatul exercitiului si repartizarea profitului

Profitul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2015 a fost de 1.373.957 lei (2014: 532.831 lei).

Rezultatul reportat la 31 decembrie 2015 reprezinta un profit reportat de 7.019.621 lei (2014: profit reportat
de 6.716.847 lei).

Repartizarea profitului 2015 Propunere 2016


2014

Rezultat reportat de repartizat la inceputul 6.716.847 7.249.678 8.389.616


exercitiului financiar
Profit net de repartizat 532.831 1.373.957 -
- rezerva legala - 3.962 -
- acoperirea pierderii contabile - - -
- dividende aferente 2013, 2014 si respectiv - - 6.292.212
2015
- corectarea erorilor contabile - 230.058 -
Profit nerepartizat, rezultat reportat 7.249.678 8.389.616 2.097.404
nerepartizat la sfarsitul exercitiului financiar

NOTA 13: CIFRA DE AFACERI NETA

Vanzari pe arii geografice:

Vanzari in Vanzari in
2014 2015

Vanzari export - Europa - 386.469


Vanzari la intern 40.866.987 31.951.036
Total venituri din productia vanduta 40.866.987 32.337.504
Venituri din vanzare marfurilor 17.133 9.852
Reduceri comerciale (19.236) (5.913)

Venituri din subvenţii de exploatare 9.568.729 8.343.910


aferente cifrei de afaceri nete

Total cifra de afaceri neta 50.133.613 40.685.353

Societatea este beneficiar al Masurii 215 “Plati privind bunastarea animalelor”, pachetul a) - plăţi în
favoarea bunăstării porcinelor”. Aceasta masura este parte a Programului National de Dezoltare Rurala,
lansat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin intermediul Agentiei de Plati si Interventie
pentru Agricultura (“APIA”).
Sprijinul se acorda societatilor in urma depunerii de catre acestea a unor angajamente voluntare multianuale
(5 ani) de a depasi cerintele minime impuse pentru bunastarea porcinelor, asa cum sunt ele definite in cele
sase subpachete din cadrul Masurii 215. Platile pentru bunastarea porcinelor se efectueaza anual,
compensând pierderile de venituri si cheltuieli suplimentare induse de aplicarea actiunilor prevazute de
angajamente.

40
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Societatea recunoaste veniturile din subventii sistematic, pe masura inregistrarii pierderilor de venituri si
cheltuielilor suplimentare induse de aplicarea actiunilor prevazute de angajamente, in conformitate cu
politica contabila definita in Nota 2.21.

NOTA 14: ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

Alte venituri din exploatare cuprind venituri din despagubiri, amenzi si penalitati in suma de 761.910 lei
(2014: 607.998 lei), castiguri nete din vanzarea imobilizarilor corporale in suma de 2.467 lei (2014: 202
lei), si alte venituri din exploatare in suma de 786 lei (2014: 888 lei).

NOTA 15: CHELTUIELI CU PERSONALUL SI INFORMATII PRIVIND SALARIATII, MEMBRII


ORGANELOR DE ADMINISTRATIE SI CONDUCERE

15.1. Administratorii, directorii si comisia de supraveghere

In timpul anului 2015, Societatea a platit urmatoarele indemnizatii membrilor Consiliului de Administratie
(„C.A.”)/ administratorilor, conducerii executive:

2014 2015

Administratori 114.642 167.811


Directori 228.345 175.225
Total 342.987 343.036

La 31 decembrie 2015, Societatea nu avea nicio obligatie privind plata pensiilor catre fostii membri ai
C.A./administratori si conducerii executive si a comisiei de supraveghere.

La sfarsitul anului 2015, Societatea avea inregistrate avansuri spre decontare catre membrii conducerii
executive astfel:

1 ianuarie 2015 31 decembrie 2015

Membri ai C.A. /Administratori 30 222


Total 30 222

La incheierea exercitiului financiar nu exista garantii sau obligatii viitoare preluate de Societate in numele
administratorilor sau directorilor.

15.2. Salariati

Numarul mediu al salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza :

2014 2015

Personal conducere 3 3
Personal administrativ 14 11
Personal productie 40 39
Total 57 53

41
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anilor 2014 si 2015 sunt urmatoarele:
2014 2015

Cheltuieli cu salariile 1.349.364 1.290.562


Cheltuieli cu tichetele acordate angajatilor 89.469 78.966
Cheltuieli cu asigurarile sociale 368.234 304.704
Total 1.807.067 1.674.232

NOTA 16: ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

In tabelul de mai jos sunt detaliate alte cheltuieli de exploatare dupa natura acestora:
2014 2015

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 392.027 449.285


Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si
chiriile 71.798 44.837
Cheltuieli cu serviciile bancare si assimilate 55.554 63.745
Cheltuieli cu primele de asigurare 735.234 604.494
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 4.893 120
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 32.607 34.284
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 14.823 15.970
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 36.667 25.293
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 123.664 84.870
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 814.839 1.161.650
Cheltuieli privind prestatiile externe -Total 1.982.106 2.484.549
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 92.000 90.956
Alte cheltuieli 101.282 145.044
Total 2.175.388 2.720.549

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti includ:


2014 2015

Servicii de paza 163.615 206.290


Servicii trezorerie &planning buget 213.717 -
Servicii medicina veterinara 114.489 155.571
Servicii Consultanta Achizitii - 149.802
Servicii juridicie, consultanta si audit 23.158 183.613
Servicii implementare software 2.192 66.771
Servicii Salarizare 14666 28.189
Servicii vidanjare (ferma francesti) 22.650 22.800
Altele 260.352 348.614
Total 814.839 1.161.650

Cheltuieli de audit

Toate onorariile de audit platite se refera la serviciile de audit asupra situatiilor financiare individuale
intocmite de catre Societate in conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare
si au fost platite conform contractelor agreate intre parti.

42
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 17: VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE

2014 2015
Venituri financiare

1 Venituri din dobanzi – depozite 512 212


2 Venituri din dobanzi – entitati afiliate - 22.252
3 Venituri din diferente de curs valutar 84.193 46.942
4=1+…+3 Venituri financiare, total 84.705 69.406

2014 2015
Cheltuieli financiare
1 Cheltuieli privind dobanzile – institutii de credit 533.026 280.034
2=1 Cheltuieli privind dobanzile, total 533.026 280.034

3 Pierderi din creante legate de participatii - 4.383


4 Cheltuieli din diferente de curs valutar 72.581 85.278
5 Cheltuieli privind sconturile obtinute 76.592 3.861
6= 3+..+5 Alte cheltuieli financiare, total 149.174 93.522
7=2+6 Total 682.200 373.556

NOTA 18: INFORMATII PRIVIND RELATIILE CU PARTILE LEGATE

18.1. Natura tranzactiilor cu partile legate

Nume societate (inclusiv forma Tara de Sediu


juridica) Natura relatiei Tip tranzactii origine social
A.C.E.B.O.P Parte afiliataCotizatie asociatie Romania Bucuresti
Agrikilti SRL Parte afiliataachizitie piglet Romania Ipotesti
Avicarvil SRL Parte afiliataAchizitii consumabile si furaj Romania Valcea
Avicarvil Food & Distribution Parte afiliataVanzare porc gras Romania Bucuresti
Barbu Domnica Parte legata Vanzare porc gras Romania Bucuresti
Carmistin Industrie SRL Parte afiliataVanzare porc gras Romania Bucuresti
Carmistin International Parte afiliataImprumut Romania Bucuresti
Ferma Francesti SRL Parte afiliataServicii vidanjare Romania Valcea
Ladrisi Group SRL Parte afiliataVanzare porc gras Romania Valcea
Landbruck SRL Parte afiliataTranzctii ocazionale / chirii Romania Valcea
Life Lock Security Network SRL Parte afiliataServicii paza Romania Mizil
Pajo Holding SRL Parte afiliataAchizitie stocuri Romania Valcea
Porcellino Grasso Farms SRL Parte afiliataChirie spatiu Romania Valcea
Parte afiliataAchizitie piglet / Vazare porc
Pro Meat Fresh SRL gras Romania Valcea
Seva Events Parte afiliata Achivizitii servicii protocol Romania Mizil
Tracian Beef SRL Parte afiliata Vanzare porc gras Romania Mizil
Societatea este controlata in ultima instanta de societatea Carmistin International SRL.

43
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

18.2. Sume datorate si de primit de la partile legate

18.2.1. Creante de la partile legate

Societatea –mama Sold la 1 ianuarie Sold la 31


2015 decembrie 2015

Entitati afiliate
Ladrisi Group SRL - 6.891

A.C.E.B.O.P - 2.847
Life Lock Security Network SRL - 250
Porcellino Grasso Farms SRL 3.511 10.109
Avicarvil SRL 45.278 41.981
Landbruk SRL 13.194 879
Pro Meat Fresh SRL 12.819 12.818
Pajo Holding SRL 1.975 -
Carmistin International 881 -
Total creante entitati afiliate 77.658 75.775

Alte parti legate


Barbu Domnica - 5.810

Total 77.658 81.585

Avansuri pentru stocuri


Societatea –mama Sold la 1 ianuarie Sold la 31
2015 decembrie 2015
Agrikilti SRL 302.540 -
Landbruk SRL 1.327.233 -
Pajo Holding 3.524.475 -
Avicarvil 83.818 12.038
Total 5.238.066 12.038

La 31 decembrie 2015, Societatea nu a constituit ajustari pentru pierderi din valoare aferente creantelor de
la partile legate.

44
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

18.2.2. Datorii catre partile legate

Sold la 31
Sold la 1 ianuarie
Societatea –mama decembrie
2015
2015
Entitati afiliate
A.C.E.B.O.P - 1.500
Carmistin Industrie SRL 14.135 -
Life Lock Security Network SRL 21.719 21.757
Pajo Holding SRL - 392.817
Avicarvil Food & Distribution - 3.875
Carmistin International 16.722 46.249
Ferma Francesti SRL - 45.782
Avicarvil SRL 373.318 -
Seva Events 5.053 -
Pro Meat Fresh SRL 6.811.916 6.786.939
Total entitati afiliate 7.242.863 7.298.919

Parti legate
Tracian Beef SRL 1.305.985 927.397
Total parti legate 1.305.985 927.397

Total datorii 8.548.848 8.226.316

18.2.3. Avansuri incasate de la partile legate

Sold la 1 ianuarie Sold la 31


Societatea –mama
2015 decembrie 2015

Entitati affiliate
Carmistin Industrie SRL 1.665.371 457.046
Pro Meat Fresh SRL 1.792.276 1.792.276
Total 3.457.647 2.249.322

45
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

18.3. Informatii cu privire la tranzactiile cu partile legate

18.3.1 Vanzari de bunuri si servicii

Societatea –mama 2014 2015

Venituri din vanzarea de bunuri


Ladrisi Group SRL - 1.806.958
Life Lock Security Network SRL - 7.513
Porcellino Grasso Farms SRL 2.831 5.321
Avicarvil Food & Distribution - 575.467
CARMISTIN INDUSTRIE SRL 3.636.885 1.097.760
AVICARVIL SRL 106.315 264
LANDBRUK SRL 49.701 26.459
AGRIKILTI SRL - 648
FERMA FRANCESTI SRL - 951
PAJO HOLDING SRL - 1.000
Carmistin International SRL 710 -
Total venituri din vanzarea de bunuri 3.796.442 3.522.341

Alte parti legate


Barbu Domnica - 10.944

Total alte parti legate - 10.944

Total vanzari de bunuri si servicii 3.796.442 3.533.285

18.3.2 Alte venituri

2014 2015
Venituri din dobanzi
Societatea –mama
Carmistin International - 22.252

Total - 22.252

46
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

18.3.3 Achizitii de bunuri si servicii

Societatea –mama 2014 2015

Achizitii de stocuri
Entitati afiliate si parti legate
LADRISI GROUP SRL - -
A.C.E.B.O.P - -
LIFE LOCK SECURITY NETWORK SRL - -
TRACIAN BEEF SRL 8.729.701 6.092.562
AVICARVIL 232.547 116.341
LANDBRUK SRL 5.350.638 -
PAJO HOLDING SRL 18.458.065 16.236.527
Avicarvil Food & Distribution - 1.375
CARMISTIN INTERNATIONAL - 1.320
Total achizitii de stocuri 32.770.951 22.448.125

Achizitii de servicii
LADRISI GROUP SRL - 4.808
A.C.E.B.O.P - 9.000
LIFE LOCK SECURITY NETWORK SRL 128.982 206.290
TRACIAN BEEF SRL - 16.196
AVICARVIL 295.482 57.870
LANDBRUK SRL 2.945 5.560
PAJO HOLDING SRL - 141.339
Avicarvil Food & Distribution - 3.352
CARMISTIN INTERNATIONAL 227.150 413.558
FERMA FRANCESTI SRL - 107.259
AGRIKILTI SRL - 616
SEVA EVENTS SRL 31.405 18.807
Pro Meat Fresh SRL 9.200 -
PAJO HOLDING SRL 47.539 -
Carmistin Industrie 52 -
Total achizitii de servicii 742.755 984.655

Achizitii de mijloace fixe


Carmistin International 35.945 -
Carmistin Industrie 1.680 -
Avicarvil 82.503 -
Total achizitii de mijloace fixe 120.128 -

47
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)

18.4. Imprumuturi acordate partilor legate

Descriere Nr Tip Data Scadenta Rata Moneda Principal Dobanda de primit Soldul Total sold la
contract imprumut contract dobanzii - lei - la imprumutului 31 decembrie
31 decembrie 2015 –la 31 decembrie 2015
lei- 2015 -lei-
-lei-
Carmistin 48 Termen 25.11.2015 25.11.2016 Rata de RON 450.000 809 450.000 450.809
International scurt referinta BNR
Carmistin 32 Termen 14.09.2015 13.09.2016 Rata de RON 1.000.000 3.704 700.000 703.704
International scurt referinta BNR
Carmistin 37 Termen 28.10.2015 28.10.2016 Rata de RON 1.500.000 4.740 1.500.000 1.504.740
International scurt referinta BNR
Carmistin 33 Termen 21.10.2015 21.10.2016 Rata de RON 700.000 2.450 700.000 702450
International scurt referinta BNR
Carmistin 35 Termen 20.10.2015 20.10.2016 Rata de RON 250.000 887 250.000 250.887
International scurt referinta BNR
Carmistin 28 Termen 24.08.2015 27.08.2016 Rata de RON 1.700.000 9.156 391.000 400.156
International scurt referinta BNR
Carmistin 39 Termen 10.11.2015 09.11.2016 Rata de RON 200.000 506 200.000 200.506
International scurt referinta BNR

Total general 5.800.000 22.252 4.191.000 4.213.252

Toate imprumuturile catre entitatile afiliate sunt purtatoare de dobanda la nivelul dobanzii de referinta publicata de BNR (nivelul mediu de dobanda este de
2% pentru anul 2015) (2014: 3.35%).

48
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)

18.5. Angajamente in legatura partile legate

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

NOTA 19: EVENIMENTE ULTERIOARE

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

NOTA 20: ELEMENTE EXTRAORDINARE

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

NOTA 21: CORECTAREA ERORILOR CONTABILE

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015, Societatea a corectat pe seama rezultatului reportat
(contul 1174 “Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile”) o suma de 230.058 lei,
reprezentata de:
- o suma de 96.060 lei reprezentand impozit, taxe si contributii stabilite suplimentar la plata
conform Decizie de impunere ANAFpentru perioada 01.07.2012-31.12.2014,
- o suma de 132.568 lei reprezentand penalitati pentru subventii acordate pentru perioada
16.07.2015-31.12.2014 si
- o suma de 22.560 le reprezentand minusuri de inventar.
- o suma de 23.989 lei reprezentand refacturari de utilitati catre o parte legata aferente anului
2014.
Exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2013 si 31 decembrie 2014 sunt perioadele afectate de
aceaste erori.
Informatiile comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara. respectiv modificarea
pozitiei financiare in legatura cu aceste aspecte este prezentata mai jos:

Bilant

31 decembrie Corectarea Sume corespunzatoare


2014 erorilor corectate la 31
decembrie 2014
Materii prime şi materiale 417.450 (23.022) 394.428
consumabile
Alte creanţe 5.296.937 132.568 5.429.505
Datorii comerciale - furnizori 9.623.088 24.451 1.003.673
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale 1.843.990 96.060 1.938.426
şi datoriile privind asigurările sociale

Profitul net al exercitiului financiar 532.831 (230.058) 302.773


Rezultatul reportat 6.716.847 (230.058) 6.486.789

49
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Contul de profit si pierdere


Corectarea Sume corespunzatoare
2014
erorilor corectate 2014
Venituri din subventii de exploatare 9.268.729 132.568 9.401.297
aferente cifrei de afaceri

Alte cheltuieli 101.282 38.952 140.234


Impozitul pe profit 130.197 58.538 188.735
Profitul net al exercitiului financiar 532.830 (230.058) 302.773

NOTA 22: CONTINGENTE

22.1 Taxare

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data bilantului.
Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si in continua schimbare. putand exista interpretari
diferite ale autoritatilor in legatura cu legislatia fiscala. care pot da nastere la impozite. taxe si penalitati
suplimentare. In cazul in care autoritatile statului descopera incalcari ale prevederilor legale din Romania.
acestea pot determina dupa caz: confiscarea sumelor in cauza. impunerea obligatiilor fiscale suplimentare.
aplicarea unor amenzi. aplicarea unor majorari de intarziere (aplicate la sumele de plata efectiv ramase).
Prin urmare. sanctiunile fiscale rezultate din incalcari ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante
de platit catre Stat.
Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele. impozitele. penalitatile si dobanzile
penalizatoare. in masura in care este cazul.

Autoritatile fiscale romane au efectuat controale referitor la calculul impozitului pe profit pana la data de
31.12.2014.
In cursul anului 2015, Societatea a facut obiectul unei inspectii fiscale (sursele de verificate fiind TVA
pentru perioada 01.07.2012 – 31.07.2015 si Impozit pe profit pentru perioada 01.07.2012 – 31.12.2014)
din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Ca urmare a acestui control in data de 30.10.2015
s-a emis decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscal
pentru persoanele juridice care cuprinde urmatoarele :

Denumire impozit taxa, Perioada verificata/ Baza Impozit, taxa,


N contributie/ perioada impozabil contributie
r Obligatii fiscale accesorii oblig,fiscale a stabilita - obligatii
accesorii supliment fiscale accesorii
.
c ar -lei- -lei-
1 Obligatie fiscala principala-Impozit pe profit 01/07/2012 31/12/2014 365.863 58.538
r
t
2. Dobânzi/Majorari de întârziere- Impozit pe 25/10/2012 30/10/2015 58.538 11.777
profit
3 Penalitate de intarziere-Impozit pe profit 25/10/2012 30/10/2015 58.538 5.962

01/07/2012 31/07/2015
4 Obligatie fiscala principala-Taxa pe 69.500 16.680
valoarea adaugata
5 Dobânzi/Majorari de întârziere-Taxa pe 26/02/2013 25/09/2015 16.680 1.448
valoarea adaugata
6 Penalitate de intarziere-Taxa pe valoarea 26/02/2013 25/09/2015 16.680 1.655
Adaugata

50
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Toate aceste taxe, impozite si contributii au fost corectate pe baza rezultatului reportat in cursul anului
2015.

In Romania. exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificari o perioada de 5 ani.

22.2 Pretul de transfer

In conformitate cu legislatia fiscala relevanta. evaluarea fiscala a unei tranzactii realizate cu partile afiliate
are la baza conceptul de pret de piata aferent respectivei tranzactii. In baza acestui concept. preturile de
transfer trebuie sa fie ajustate astfel incat sa reflecte preturile de piata care ar fi fost stabilite intre entitati
intre care nu exista o relatie de afiliere si care actioneaza independent. pe baza „conditiilor normale de
piata”.

Este probabil ca verificari ale preturilor de transfer sa fie realizate in viitor de catre autoritatile fiscale.
pentru a determina daca respectivele preturi respecta principiul „conditiilor normale de piata” si ca baza
impozabila a contribuabilului roman nu este distorsionata.

22.3 Pretentii de natura juridica (inclusiv valoarea estimata)

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

22.4 Active contingente

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

22.5 Riscuri financiare

22.6.1. Riscul ratei dobanzii

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare
de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung. Politica Societatii este de a administra costul
dobanzii printr-un mix de imprumuturi cu dobanda fixa si dobanda variabila.

22.6.2. Riscul de credit

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti. care justifica finantarea pe credit.
Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac
obiectul procedurilor de verificare. Mai multe decat atat. soldurile de creante sunt monitorizate permanent.
avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

22.6.3. Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este generat de potentialele dificultati ce pot fi intampinate de Societate in indeplinirea
obligatiilor asociate cu datoriile financiare. Abordarea Societatii in administrarea lichiditatilor, este de a se
asigura pe cat posibil, ca va avea suficiente lichiditati pentru a indeplini obligatiile scadente, atat in conditii
normale cat si in conditii dificile, fara a suporta pierderi majore si fara a aduce atingere reputatiei Societatii.

51
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 23 ANGAJAMENTE

23.1 Angajamente de capital

Societatea nu are angajamente pentru a achizitiona diverse imobilizari corporale necesare desfasurarii
normale a activitatii.

23.2 Giruri si garantii acordate tertilor

Garantii in favoare contractului de finantare (scontare fara recurs prin cumpararea creantelor datorate de catre Agenţia
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) ):
(i) Garantie reala mobiliara de prim rang asupra conturilor curente deschise la CEC Bank.
(ii) Cesionarea in favoarea Bancii a creantelor datorate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA).
(iii) Garantia personala a domnului Barbu Dorel in favoarea Bancii, continand clauza de renuntare la beneficiul
de discutiune din divizune;

23.3 Giruri si garantii primite de la terti

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

23.4 Angajamente privind platile viitoare de chirii si leasing

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

23.5 Alte angajamente

Incepand cu data de 27 iunie 2014, Societatea si-a asumat calitatea de codebitor pentru creditele contractate
de societatile Pajo Holding SRL, CUI RO194702450 si Avicarvil SRL, CUI RO18658662 si s-a obligat in
solidar si indivizibil cu societatile Pajo Holding SRL si Avicarvil SRL, in limita sumei de 2.000.000 EURO,
renuntand la beneficiul de diviziune si discutiune, sa plateasca sumele datorate de Pajo Holding SRL, in
cazul in care acesta nu isi indeplineste la data scadenta obligatiile de plata asumate in baza contractelor de
credit cu nt. 80139/2009 si nr. 80006/2012 si a actelor aditionale ulterioare la acestea, incheiate cu
Raiffeisen Bank si sumele datorate de catre Avicarvil SRL, in cazul in care nu isi indeplineste la scadenta
obligatiile de plata asumate in baza contractelor de credit cu nr. 80116/2009 si nr. 80069/29.04.2009 si a
actelor aditionale ulterioare la acestea, incheiate cu Raiffeisen Bank.

Societatea si-a asumat calitatea de codebitor pentru societatile Pajo Holding si Avicarvil SRL in conditiile
de mai sus doar pana la data rambursarii integrale a creditului contractat de catre Porcellino Grasso SRL,
conform contractului de credit nr. 8005/2013 si a actelor aditionale ulterioare la acesta, incheiate cu
Raiffeisen Bank, in care Pajo Holding SRL are calitatea de codebitor, iar Avicarvil SRL are calitatea de
codebitor si garant imobiliar.

Incepand cu data de 24 septembrie 2014 a fost incheiat contractul de ipoteca mobiliara nr. 6888/ 24.09.2014
intre Porcellino Grasso S.R.L. („Garant Ipotecar”) si Cargill Agricultura S.R.L. („Creditorul Ipotecar”),
avand in vedere ca Garantul Ipotecar a consimtit sa garanteze Pajo Holding S.R.L. („Debitor Ipotecar”) fata
de Creditorul Ipotecar pana la concurenta sumei de 6.334.599,7 USD.
Garantul Ipotecar consmite sa constituie in baza contractului de ipoteca mobiliara nr.6888/ 24.09.2014 in
mod irevocabil si neconditionat o ipoteca mobiliara asupra universalitati de creante, prezente sau viitoare,
pe care le are sau le va avea asupra oricaror terte parti (cum ar fi, dar fara a se limita la clienti, furnizori,
debitori, chiriasi, orice autoritate a statului, etc.) sub orice titlu si in baza oricaror temeiuri ori contracte
incheiate cu profesionisti sau nascute din raporturile juridice civile, cu exceptiile prevazute de lege.

52
PORCELLINO GRASSO SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Garantia reala mobiliara se constituie pentru garantarea:


a) platii sumelor pe care societatea Pajo Holding S.R.L. afiliata, Garantului Ipotecar, le datoreaza
Creditorului Ipotecar in baza Protocolului din 24.09.2014,
b) rambursarii oricarei taxe, impozit onorariu sau cost in legatura cu exercitarea drepturilor
Creditorului Ipotecar in temeiul Protocolului din 24.09.2014 sau contractului de Ipoteca
Mobiliara, inclusiv dar fara a se limita la taxele judiciare, onorariile de executare sau notariale,
precum si cheltuielile cu inscrierea, modificarea sau radierea ipotecii mobiliare in Arhiva.

In dosarul 2737/90/2015 aflat pe rolul Tribunalului Valcea, PORCELLINO GRASSO SRL, in calitate de
parata, se afla in contradictoriu cu PRO MEAT FRSH SRL, dosar ce are ca obiect obligarea pârătei la plata
sumei de 6.811.544,04 lei. Cauza se află în curs de judecată, fiind dispusa o expertiza tehnica judiciara in
specialitatea contabilitate si are fixat următorul termen la data de 13.05.2016.
Dosarul de mai sus se afla ca faza procesuala, in judecata de fond, urmand ca dupa pronuntarea unei sentinte
sa se exercite calea de atac (in situatia in care va fi cazul pentru Societate), iar data estimata ca durata de
solutionare va depasi 31.12.2016.

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 53 au fost aprobate si semnate de catre administrator la data
de 1 iunie 2016.

Administrator. Intocmit.
Numele si prenumele Numele si prenumele
Calitatea

Semnatura Semnatura

53