Sunteți pe pagina 1din 3

CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției:
Servicii de consultanță în protecția contra incendiilor și a exploziilor și în controlul
incendiilor și al exploziilor Cod CPV 71317100-4 (Rev. 2)

Legislația aplicabilă: Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare.
HG nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publică/ acordului cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

I. INFORMAŢII GENERALE

Autoritatea contractantă: Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj


Adresa: Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53, telefon 0264/431666, fax
0264/541640.
Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în vederea achiziționării serviciilor de
consultanță în protecția contra incendiilor și a exploziilor și în controlul incendiilor și al
exploziilor.
Caietul de sarcini va face parte din contract și constituie ansamblul cerințelor minime
și obligatorii pe baza cărora va fi selectată oferta operatorului economic din catalogul
electronic SEAP.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

Obiectul contractului constă în :


- consilierea privind necesarul pentru dotarea locurilor de muncă cu mijloace tehnice
de apărare împotriva incendiilor, asigurarea propagandei vizuale privind domeniul apărării
împotriva incendiilor conform normelor aferente în vigoare;
- întocmirea tematicii pentru efectuarea instructajului pe linie de apărare împotriva
incendiilor pentru toate categoriile de salariați;

OCPI CLUJ/Str. Alexandru Vaida Voevod, Nr. 53, Cod poştal 400436, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, ROMÂNIA Certificat SR EN ISO 9001:2015
Telefon: (0264) 43 16 66; (0264) 55 41 65; Fax: (0264) 54 16 40; e-mail: cj@ancpi.ro; www.ancpi.ro Nr. 27921/09/R
Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro
- efectuarea instructajului introductiv general; instructaj specific locului de muncă;
instructaj periodic; instructaj la reluarea activității după concediu de maternitate și testarea
cunoștințelor salariaților, a personalului nou încadrtat sau angajat temporar;
- verificarea specifică locului de muncă și a instructajului periodic pe linie de apărare
împotriva incendiilor pentru toți angajații existenți și pentru fiecare nou angajat/angajat
temporar;
- elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea atribuțiilor ce
revin salariaților la locurile de muncă;
- efectuarea controalelor tehnice de specialitate în scopul deplasării încălcării normelor
de apărare împotriva incendiilor și informarea beneficiarului despre neregulile constatate;
- informarea în scris a conducerii beneficiarului asupra modificărilor survenite în
legislație în domeniu și a modului concret de implementare a acestora la nivelul instituției;
- verificarea conoștințelor salariaților privind măsurile de apărare împotriva incendiilor,
testare anuală/periodică;
- verificarea respectării indicatoarelor de avertizare de către angajați și persoane din
exterior care au acces în instituție;
- elaborarea planului de evacuare a salariaților și asigurarea afișării planului de
evacuare la loc vizibil;
- întocmirea planurilor de organizare a activității de apărare împotriva incendiilor pe
locurile de muncă;
- reprezentarea împreună cu responsabilul PSI a beneficiarului în fața organelor de
control și a inspectorilor de prevenire împotriva incendiilor, prezentarea documentelor și a
informațiilor solicitate;
Activitățile solicitate privind apărarea împotriva incendiilor:
- întocmirea, consilierea, modificarea și suplimentarea instrucțiunilor de apărare
împotriva incendiilor;
- întocmirea tematicii de instructaj privind situațiile de urgență în cazul modificării
legislației în domeniu, în cazul prelucrării măsurilor dispuse de organele de control care au
inspectat instituția pe linia respectării legislației privind situațiile de urgență;
- consilierea privind inventarierea și completarea listei cu mijloace de stingere din
cadrul instituției;
- consilierea privind evidența termenelor de încărcare a stingătoarelor din dotare;
- consilierea privind întocmirea planurilor de protecție împotriva incendiilor;
- planul de evacuare a persoanelor în caz de incendiu;
- planul de organizare a apărării împotriva incendiilor.

III CONDIȚII DE PARTICIPARE PENTRU OPERATORII ECONOMICI care participă la


procedura de achiziție:
1)Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167/Legea 98/2016.
2) Declarație privind eligibilitatea art. 164 din Legea 98/2016;
3) Certicat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care să rezulte încadrarea
în codul CAEN corespunzător- valabil la data deschiderii ofertelor.
4) Documente care atestă calificarea prestatorului în domeniul specific caietului de sarcini.

OCPI CLUJ/Str. Alexandru Vaida Voevod, Nr. 53, Cod poştal 400436, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, ROMÂNIA Certificat SR EN ISO 9001:2015
Telefon: (0264) 43 16 66; (0264) 55 41 65; Fax: (0264) 54 16 40; e-mail: cj@ancpi.ro; www.ancpi.ro Nr. 27921/09/R
Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro
5) Declarație privind conflictul de interese
Persoanele cu funcție de decizie implicate în procesul achiziției din cadrul autorității
contractante sunt: Leontina KOVACS - Director, Ana MIRON - Șef serviciu Crina Florina
MUREȘAN - Șef serviciu, Ana BOB - Șef serviciu, Marina Elena VOINEA- Șef birou, Monica
Octaviana NEGULESCU - Șef serviciu, Monica VLAICU - Șef birou, Cătălina Nicoleta
SELEGEAN – șef birou, Lucreția Daniela CĂTĂLIȘAN - șef birou, Mariana ROTAR - șef
birou, Dan TRIPON - șef birou, Anca Corina ONIGA - consilier viză CFPP, Mihaela Maria
HĂRĂSTĂȘAN - Consilier, Andreea Loredana BĂGUȚ – Consilier.
Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. În cazul în care ofertele financiare a
cel puțin 2 ofertanți, clasați pe locul I, sunt egale, se va solicita ofertanților respectivi, pentru
departajare, o nouă propunere financiară, în maxim 24 de ore de la informare, caz în care
contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai
scăzut pentru respectarea principiului eficienței utilizării fondurilor.

IV MODALITĂȚI DE PLATĂ
a) Achizitorul se obligă să plătească în contul de trezorerie al furnizorului,
valoarea serviciilor prestate în termen de 45 zile de la emiterea facturii;

V. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
Urmare derulării procedurii de achiziţie directă în SEAP se va încheia un contract de
achiziţie publică.
Durata estimativă a contractului este de 12 luni. Valabilitatea contractului este până la
31.12.2020. Contractul se poate prelungi, cu acordul ambelor părți prin act adițional, pentru
o perioadă ce nu poate depăși 4 luni , în funcție de resursele bugetare alocate.

OCPI CLUJ/Str. Alexandru Vaida Voevod, Nr. 53, Cod poştal 400436, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, ROMÂNIA Certificat SR EN ISO 9001:2015
Telefon: (0264) 43 16 66; (0264) 55 41 65; Fax: (0264) 54 16 40; e-mail: cj@ancpi.ro; www.ancpi.ro Nr. 27921/09/R
Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro