Sunteți pe pagina 1din 4

Tribunalul IAŞI – Secţia a II-a Civilă-Faliment

Dosar nr: 7915/99/2015


Debitoare: S.C. HONEY STAR S.R.L.; J22/479/2006; CUI 18428850;
(Societate în faliment, Society in bankruptcy, Societé en faillite)

Nr. 7915/1755 din data de 27.01.2020

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Prin prezenta, CAPITAL INSOL SPRL – FILIALA IAŞI, cu sediul social în Iaşi, Str. Sf.
Petru Movilă, nr. 52, et. 1, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare S.C.
HONEY STAR SRL, conform Sentinţei civile nr. 1334/2016 din data de 23.09.2016, pronunţată de
Tribunalul IAŞI – Secţia II Civilă-Faliment, în dosar nr. 7915/99/2015, anunţă scoaterea la vânzare
prin licitaţie publică cu strigare, organizate bilunar, în conformitate cu Legea nr. 85/2014, privind
procedura insolvenţei şi a Codului de Procedură Civilă, a bunurilor din patrimoniul debitorului,
pornind de la valoarea de evaluare în cadrul procedurii, conform caietelor de sarcini, descriese
mai jos:
1. ACTIV IMOBILIAR (VALORIFICARE ÎN BLOC) – situat în loc. Valea Seacă, jud. Iași:
Nr. BUN IMOBIL SUPRAFAŢĂ VALOAREA VALOAREA
crt. de de
EVALUARE PORNIRE
fără T.V.A. fără T.V.A.
50%
1. Teren intravilan situat în loc. Valea Seacă, jud. Iași, în
suprafață de 3600 mp, având număr cad. 60024, înscris
în CF nr. 60024 a loc. Valea Seacă, pe care se află:
- Construcția C1 (fabrică procesare produse apicole) Teren: 838.526 lei
cu nr. cad. 60024 - C1, înscrisă în CF nr. 60024 a loc. 3600 mp (echivalentul a 419.263,00 lei
Valea Seacă cu Sc de 240 mp din acte, masurat 244 mp 186.393 euro)
- Bunuri mobile aferente proprietăţii imobiliare C1 = 244 mp
(împrejmuire, retele electrice, de canalizare, sanitare
etc)

2. BUNURILOR MOBILE (VALORIFICARE INDIVIDUALĂ):


VALOAREA
de
Valoare de Valoare de
Nr. ST PORNIRE
Denumire bun UM evaluare fara evaluare fara
Crt OC fără T.V.A. /
T.V.A. / buc T.V.A. / total
TOTAL
50%

1 Ford Transit Connect - IS 08 HLC buc 1 11.319,00 lei 11.319,00 lei 5.659,50lei

Macara portanta pe sine CFR (descompletata


2 buc 1
si dezmembrata) 28.342,00 lei 28.342,00 lei 14,171 lei

3 Banci recreere vizitatori (cinci locuri) buc 2 280,00 lei 560,00 lei 280 lei

4 Pichet PSI buc 1 87,00 lei 87,00 lei 44 lei

Capital Insol SPRL – FILIALA IASI


RSP 0420, CUI: 26378612, RO32BTRL02401202T22033XX, Banca Transilvania Sucursala Iasi
Petru Movila 52, Et.1,700523,Tel/Fax 0232/411277, office.iasi@capitalinsol.ro
www.capitalinsol.ro
5 Scara din lemn "2 brate" buc 1 38,00 lei 38,00 lei 19 lei

6 Panouri plasa gard ( Φ4) buc 4 30,00 lei 120,00 lei 60 lei

7 Dulapuri pentru personal buc 2 47,00 lei 94,00 lei 47 lei


8 Masa metalica cu blat din pal buc 2 101,00 lei 202,00 lei 101 lei
9 Dulap pentru personal din pal melaminat buc 1 47,00 lei 47,00 lei 24 lei
10 Calculator + monitor + tastatura + mouse buc 1 232,00 lei 232,00 lei 116 lei
11 DVD EVION buc 1 84,00 lei 84,00 lei 42 lei
12 Imprimanta CANON buc 1 191,00 lei 191,00 lei 96 lei
13 Camere supraveghere video buc 4 51,00 lei 204,00 lei 102 lei
14 Stampila buc 2 - lei - lei - lei
15 Dulap negru din pal (140x40x130) buc 1 320,00 lei 320,00 lei 160 lei
TOTAL
20.921,00 lei

Valorificarea bunurilor mai sus descrise va fi realizată pornind de la valoarea de evaluare,


prin licitaţii publice cu strigare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 şi a Codului de
Procedură Civilă.
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor care urmează a fi scoase la vânzare, sub
sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până în prezilele licitaţiei, la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Iaşi, Str. Petru Movilă nr. 52, et. 1, jud. Iaşi.

Licitaţiile vor avea loc bilunar, în următoarele date: 14 februarie 2020, 28 februarie 2020, 13
martie 2020, 27 martie 2020, 10 aprilie 2020 si 24 aprilie 2020, ora 1430, pentru bunurile imobile
şi în datele de: 14 februarie 2020, 28 februarie 2020, 13 martie 2020, 27 martie 2020, 10 aprilie
2020 si 24 aprilie 2020, ora 1445, pentru bunurile mobile, la sediul lichidatorului judiciar din mun.
Iaşi, Str. Petru Movilă nr. 52, et. 1, jud. Iaşi şi se vor desfăşura conform prevederilor Legii nr. 85/2014
privind procedura insolvenţe şi a hotărârii Adunării Creditorilor din data de 22.01.2020.

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului


judiciar din mun. Iaşi, Str. Petru Movilă nr. 52, et. 1, jud. Iaşi, până în prezilele licitaţiei,
următoarele documente:
• Cerere de participare la licitaţie,
• Dovada achitarii caietului de sarcini pentru bunul licitat, respectiv sumă de 1000 lei pentru
activul imobiliar şi 300 lei pentru bunurile mobile, la care se va adauga T.V.A., sume ce trebuie
achitate la caseria sau în contul Capital Insol SPRL – fil. Iaşi având codul IBAN: RO
RO32BTRL02401202T22033XX, deschis la Banca Transilvania Sucursala Iaşi.
• Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din preţul de pornire al
licitaţiei, sumă ce trebuie achitată la caseria debitoarei sau în contul deschis pe numele acesteia la
ALPHA BANK ROMANIA SA - suc. Iaşi având codul IBAN: RO84BUCU1942235338712RON.
 Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie, dacă este cazul,
• Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, dupa cum
urmează:

Pentru persoanele juridice române:

Capital Insol SPRL – FILIALA IASI


RSP 0420, CUI: 26378612, RO32BTRL02401202T22033XX, Banca Transilvania Sucursala Iasi
Petru Movila 52, Et.1,700523,Tel/Fax 0232/411277, office.iasi@capitalinsol.ro
www.capitalinsol.ro
• Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, de pe
actul constitutiv, actele adiţionale relevante, de pe certificatul de înregistrare fiscală,
• Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer;ului (în original),
• Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent,
• Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciara sau în faliment.

Pentru persoanele juridice straine:


• Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus si legalizat,
• Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă straină care are reprezentanţă în
România sau de o bancă straină care are relaţii de corespondenţă cu Banca de Export - Import a
României S.A. (Eximbank),
• Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:


• Copie de pe actul de identitate si de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea
competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare
fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române:


• Copie de pe actul de identitate.

Pentru persoanele fizice straine:


• Copie de pe pasaport.

Neprezentarea de catre potenţialii cumpărători a oricarui document dintre cele prevăzute,


conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă
În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor
prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.
Persoanele juridice şi fizice străine pot participa la licitaţie cu respectarea prevederilor legale în
vigoare privind circulaţia juridică a terenurilor.
Toate documentele susmenţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi
prezentate în original sau în copie legalizată.
Toate documentele susmenţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi
prezentate în copie,însoţitta de traducerea în limba româna, legalizată.
Pentru documentele solicitate în copie, la începutul sedinţei de licitaţie public deschisă se vor
prezenta originalele pentru conformitate.
Prin înscrierea la licitaţia publică cu strigare se consideră ca ofertantul acceptă preţul de
pornire la licitaţie a activului pentru care a depus documentaţia de înscriere, condiţiile stipulate în
caietul de sarcini, precum si în regulamentul de vânzare al activelor.
Ofertanţilor care participa la licitaţie si nu ofera un preţ egal sau mai mare decât preţul de
pornire, li se va reţine garanţia de participare.
Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţa de societatea debitoarei.

Participarea la sedinţa de licitatie publica cu strigare este condiţionată de vizionarea


bunurilor oferite la vânzare. Aceasta se face cu programare şi este obligatorie semnarea unui
Protocol de vizitare a activului respectiv, cu cel putin 48 de ore înainte de ora şi data licitaţiei.

Capital Insol SPRL – FILIALA IASI


RSP 0420, CUI: 26378612, RO32BTRL02401202T22033XX, Banca Transilvania Sucursala Iasi
Petru Movila 52, Et.1,700523,Tel/Fax 0232/411277, office.iasi@capitalinsol.ro
www.capitalinsol.ro
Pentru programare ofertanţii trebuie sa-si anunţe intenţia de vizitare, prin fax la 0232-411.277
sau e-mail office.iasi@capitalinsol.ro.
Componenţa si descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini care se
poate procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. Sfântul Petru Movilă, nr. 52, parter,
jud. Iasi, în fiecare zi de luni pâna vineri, orele 09.00 - 13.00, pâna în prezilele licitaţiei.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str.
Petru Movilă, nr. 52 et. 1, jud. Iaşi sau la telefoanele: 0232/276006 şi mobil: 0744/766 376.

Lichidator judiciar
Capital Insol S.P.R.L. Filiala Iaşi
Prin asociat coordonator
Moraru Gheorghe

Capital Insol SPRL – FILIALA IASI


RSP 0420, CUI: 26378612, RO32BTRL02401202T22033XX, Banca Transilvania Sucursala Iasi
Petru Movila 52, Et.1,700523,Tel/Fax 0232/411277, office.iasi@capitalinsol.ro
www.capitalinsol.ro