Sunteți pe pagina 1din 5

ANEXĂ LA HCL nr. 363 din 29.11.

2010

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PARCĂRILOR PUBLICE DE


REŞEDINŢĂ AFLATE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU

Cap.I Dispoziţii generale


Art.1. Prezentul Regulament priveşş te parcarea autovehiculelor îîn parcaă rile de
reşş edintşaă aflate pe raza Municipiului Taî rgu Jiu, modul exploataă rii şş i îîntretşinerii
aceştora.
Art.2. Parcarea de reşş edintşaă eşte şituataă pe domeniul public şau privat al
Municipiului Taî rgu Jiu, laî ngaă imobilele utilizate de proprietari/locatari. Un loc de
parcare are cel mult 15 m.p.
Art.3. Abonamentele tip reşş edintşaă dau dreptul foloşirii locului de parcare 24
ore/zi.
Art.4. Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii şunt cele şituate îîn
parcaă rile de reşş edintşaă amenajate îîn conformitate cu prevederile prezentului
regulament, la mai putşin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, îîn functşie
de configuratşia perimetrului de amplaşare, putaî ndu-şe depaă şş i aceaştaă limitaă .
ÎÎn parcaă rile de reşş edintşaă şe vor atribui locuri de parcare numai
proprietarilor/detşinaă torilor de autoturişme.
Adminiştratorul parcaă rii eşte Directşia Tehnicaă din cadrul Primaă riei Municipiului
Taî rgu Jiu.

Cap.II Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă


Art.5. Se va atribui caî te un loc de parcare pentru fiecare apartament indiferent
de numaă rul de perşoane/familii care îîl locuieşc şau numaă rul de autoturişme detşinute.
Art.6 Atribuirea locurilor de parcare şe va face îîn urmaă toarea ordine de
prioritate:
6.1. - perşoanele cu handicap grav şau accentuat cu domiciliul îîn imobilul
arondat parcaă rii, îînşotşitorii aceştora şau perşoanele care au îîn îîngrijire perşoane cu
handicap grav şau accentuat (minori şau adultşi), dupaă caz;
ÎÎn cazul perşoanelor enumerate mai şuş atribuirea şe face îîn mod gratuit
conform legişlatşiei îîn vigoare. Adminiştratorul parcaă rii va mentşiona gratuitatea pe
abonament.
6.2 - perşoanele care au domiciliul îîn zona şiştematizataă ;
6.3 - perşoanele care au detşinut garaje îîn zona şiştematizataă , îînregiştrate la
Primaă ria Municipiului Taî rgu Jiu şş i au achitat taxa de utilizare teren;
6.4 - perşoanele fizice care au domiciliul îîn zonaă şş i detşin autoturişme îîn foloşintşaă
(contract de comodat şau îînmatriculate îîn altaă tşaraă ).
6.5 - perşoanele fizice care nu au domiciliul/reşş edintşa, dar detşin îîn proprietate
un imobil îîn zona şiştematizataă , îîn limita locurilor dişponibile;
6.6 - perşoanelor juridice care detşin îîn proprietate/foloşintşaă apartamente/şpatşii
comerciale îîn imobilul arondat parcaă rii li şe pot atribui locuri de parcare îîn limita
locurilor dişponibile, faă caî nd dovada achitaă rii debitelor la bugetul local al Municipiului
Taî rgu Jiu.
Art.7. Locurile de parcare din parcaă rile de reşş edintşaă vor fi atribuite numai dupaă
amenajarea, şemnalizarea verticalaă şş i orizontalaă şş i numerotarea aceştora de caă tre
1
adminiştratorul parcaă rii.
ÎÎn şpatşiile de parcare unde şe repartizeazaă locuri de parcare gratuitaă
perşoanelor cu handicap grav şau accentuat, aceştea vor fi marcate şş i şemnalizate prin
şemn internatşional.
De aşemenea, şe va monta caî te o taă blitşaă aditşionalaă cu şimbolul „ Se ridicaă
maşş inile parcate neregulamentar conform H.C.L. 209/2007şş i H.C.L. 53/2008. Telefon
dişpecerat 0353801031 ”.
Art.8. ÎÎn parcaă rile îîn care şe amplaşeazaă bariere pentru foloşintşa excluşivaă de
caă tre riverani, contravaloarea aceştor bariere va fi şuportataă de Primaă ria Municipiului
Taî rgu Jiu, iar dupaă inştalare aceştea vor fi date cu contract de comodat Aşociatşiei de
Proprietari pentru îîntretşinere.
Art.9. Tariful de parcare pentru un loc repartizat eşte de 10 lei/lunaă pentru
perşoanele fizice şş i 15 lei/lunaă pentru perşoanele juridice şş i şe achitaă integral la data
atribuirii locului reşpectiv.
Art.10. Beneficiarul locului de parcare are obligatşia ca, îîn termen de 10 zile de la
şemnarea proceşului verbal de atribuire, şaă şe prezinte la şediul Directşiei Publice de
Venituri îîn vederea îîncheierii contractului de parcare, îîn caz contrar locul fiind declarat
dişponibil şş i atribuit altui şolicitant.
Art.11. Abonamentele de reşş edintşaă şe vor elibera de caă tre Directşia Publicaă de
Venituri Taî rgu-Jiu la data achitaă rii tarifului de parcare cu valabilitate paî naă la 31
decembrie a fiecaă rui an.
Art.12. Locul de parcare şe va atribui caî t mai aproape de frontul imobilului îîn
care locuieşş te detşinaă torul autovehiculului.
ÎÎn cazul îîn care mai multşi şolicitantşi doreşc acelaşş i loc de parcare şş i aceşş tia nu şe
îîntşeleg, atribuirea locului de parcare reşpectiv şe va face prin tragere la şorti.
Art.13. ÎÎn şituatşia îîn care numaă rul de şolicitantşi depaă şş eşş te numaă rul de locuri
amenajate, atribuirea şe va face prin licitatşie publicaă . ÎÎn aceşt caz, preşş edintele comişiei
de atribuire va anuntşa pretşul de pornire a licitatşiei, cu precizarea şalturilor de
şupralicitare care şunt de 10% din pretşul initşial.
Participantşii la licitatşie vor prezenta oferta de pretş prin ştrigaă ri şucceşive care
trebuie şaă reşpecte conditşiile de şalt anuntşate de preşş edintele comişiei.
Dacaă la a treia ştrigare a ultimei oferte nu şe oferaă o şumaă mai mare,
preşş edintele comişiei anuntşaă atribuirea locului de parcare îîn favoarea participantului
care a oferit ultima şumaă .
Art.14. Abonamentele vor fi expuşe la loc vizibil, pe bordul autoturişmului,
pentru identificare îîn caz de control.

Cap.III Documente necesare pentru participarea la procedura de


atribuire/licitaţie a locurilor de parcare
Art.15. ÎÎncepaî nd cu 1 ianuarie 2011, îî n vederea participaă rii la procedura de
atribuire/licitatşie şolicitantşii vor depune la Primaă ria Tg-Jiu, urmaă toarele documente:
- cerere;
- copie act de identitate;
- documente legale care ateştaă detş inerea imobilului;
- îîn cazul perşoanelor juridice, certificat de îînregiştrare ;
- copie dupaă certificatul de îînmatriculare al autoturişmului detşinut îîn proprietate şau
foloşintşaă;
2
- documente privind dreptul de foloşintşaă/utilizare a autoturişmului;
- certificat de îîncadrare îîn gradul de handicap grav şau accentuat, dacaă eşte cazul;
- documente din care şaă rezulte caă au detşinut garaje şş i au achitat taxa de utilizare
teren.
Art.16. Aşociatşiile de proprietari/locatari vor informa locatarii din cadrul
aşociatşiei aşupra termenul limitaă paî naă la care şe vor depune cererile şş i contşinutul
doşarului neceşar participaă rii la procedura de atribuire a locurilor de parcare din
parcaă rile de reşş edintşaă arondate imobilului, mentşionaî nd tariful anual aprobat de
Conşiliul Local.

Cap.IV Procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcările


de reşedinţă
Art.17. Comişia de atribuire/licitatşie eşte numitaă prin dişpozitşia primarului şş i
eşte formataă din 5 (cinci) membri, ce reprezintaă Directşia Publicaă de Venituri, Directşia
Tehnicaă , Compartimentul Licitatşii, Achizitşii Publice, Compartimentul ÎÎndrumare
Aşociatşii de Proprietari din cadrul Primaă riei Municipiului Taî rgu-Jiu şş i Aşociatşia de
proprietari/locatari.
Art.18. Comişia analizeazaă documentele depuşe de şolicitantşi şş i îîntocmeşş te lişta
cu ordinea perşoanelor care participaă la atribuirea locurilor de parcare de reşş edintşaă,
excluzaî nd pe cei care nu au prezentat îîn totalitate documentele şau cei care nu şe
îîncadreazaă îîn prevederile prezentului Regulament.
Art.19. Comişia ştabileşş te pe baza Planului de şituatşie privind amplaşarea
parcajelor numaă rul de locuri care urmeazaă a fi atribuite pentru aşociatşia de
proprietari/locatari, reşpectiv pentru fiecare imobil din cadrul aşociatşiei.
Art.20. ÎÎn cazul îîn care numaă rul locurilor de parcare din parcarea de reşş edintşaă
aferentaă eşte mai mare decaî t numaă rul şolicitantşilor admişş i, locurile de parcare
excedente vor fi atribuite locatarilor ce detşin un al doilea autoturişm, dacaă şolicitaă
aceşt lucru.
ÎÎn şituatşia îîn care şolicitaă rile pentru cel de-al doilea loc depaă şş eşc numaă rul
locurilor de parcare raă maşe libere, atribuirea şe va face prin tragere la şortşi.
Eşte interzişaă parcarea autovehiculelor pe locurile marcate şş i neatribuite.

Cap. V Obligaţiile deţinătorilor de locuri de parcare de reşedinţă


Art.21. Prin contractul de atribuire vor fi ştabilite urmaă toarele obligatşii îîn
şarcina conducaă torilor de autovehicule:
- reşpectarea indicatoarelor şş i marcajelor;
- paă ştrarea ordinii şş i curaă tşeniei la locul de parcare;
- interzicerea executaă rii de lucraă ri de reparatşie şş i îîntretşinere a autoturişmelor îîn
zona de parcare;
- eliberarea neconditşionataă a locului de parcare îîn şituatşia efectuaă rii unor lucraă ri
edilitare care neceşitaă ocuparea temporaraă a şpatşiului de parcare şau dacaă locului i ş-a
atribuit de caă tre Conşiliul Local o altaă deştinatşie publicaă , cu reştituirea şumelor
achitate anticipat pentru foloşirea parcajului.

Cap.VI. Contravenţii şi sancţiuni


Art.22. Conştituie contraventşii:
a) ocuparea locului de parcare de reşş edintşaă atribuit conform prevederilor prezentului
3
regulament, de caă tre alte perşoane decaî t cel caă ruia i-a foşt atribuit;
b) neaşigurarea curaă tşeniei îîn parcaă ri de caă tre beneficiarii locurilor de parcare;
c) montarea ilegalaă a unor îînşemne/plaă cutşe pentru rezervarea locului de parcare şau a
unor şişteme de blocare acceş, altele decaî t cele amplaşate de adminiştratşia publicaă
localaă ;
d) diştrugerea platformei de parcare, precum şş i a îînşemnelor/plaă cutşelor pentru
rezervarea locurilor de parcare;
e) neexpunerea la loc vizibil îîn interiorul autovehiculului a abonamentelor, aştfel îîncaî t
şaă permitaă deşcifrarea lor;
f) neeliberarea locurilor de parcare la şolicitarea angajatşilor Primaă riei Municipiului
Taî rgu-Jiu şau a unitaă tşilor care executaă lucraă ri pentru municipalitate, îîn vederea
efectuaă rii diverşelor lucraă ri de marcare, modernizare, lucraă ri la retşele edilitare etc;
g) parcarea autovehiculelor pe locurile marcate şş i neatribuite.
Art.23. Faptele prevaă zute la articolul anterior şe şanctşioneazaă cu amendaă
contraventşionalaă aştfel:
- faptele prevaă zute la lit.a, c, d, e, f şş i g cu amendaă de la 500 lei la 600 lei, iar pentru
contraventşiile de la lit. d şe adaugaă la cuantumul amenzii şş i deşpaă gubirile pentru
pagubele produşe;
- faptele prevaă zute la lit.b cu amendaă de la 100 lei la 200 lei;
Dacaă , dupaă aplicarea amenzii, locul de parcare nu eşte eliberat, ca maă şuraă
complementaraă , autoturişmul va fi ridicat conform H.C.L. 209/2007 şş i H.C.L. 53/2008
de caă tre angajatşii Politşiei Comunitare.
Art.24. Contravenientul poate achita pe loc şau îîn termen de cel mult 48 de ore
de la data îîncheierii şau comunicaă rii proceşului verbal de contraventşie, jumaă tate din
minimul amenzilor prevaă zute.
Art.25. Conştatarea contraventşiilor şş i aplicarea şanctşiunilor şe fac de caă tre
angajatşii Politşiei Comunitare a municipiului Taî rgu-Jiu.
Contraventşia şe conştataă prin proceş verbal îîncheiat de agentul conştatator, îîn
care aceşta ştabileşş te şş i şanctşiunea aplicataă .
ÎÎn cazul îîn care cei care şaă vaî rşş eşc fapte de natura celor prevaă zute la cap.VÎ,
art.22 din prezentul regulament nu pot fi identificatşi pe loc, agentul conştatator va
fotografia autoturişmul, iar identificarea poşeşorului aceştuia şe va face prin şolicitarea
şcrişaă caă tre Serviciul ÎÎnmatriculaă ri Auto al judetşului unde eşte îînmatriculat
autoturişmul. Dupaă obtşinerea datelor de identificare şe va îîntocmi proceşul verbal de
conştatare a contraventşiei, care va fi comunicat contravenientului.
Art.26. Amenzile aplicate prin proceşul verbal de conştatare şş i şanctşionare şe
vor achita la Directşia Publicaă de Venituri şau la organul conştatator.
Art.27. Proceşul verbal de conştatare a contraventşiei neatacat, precum şş i
hotaă raî rea judecaă toreaşcaă irevocabilaă prin care ş-a şolutşionat plaî ngerea conştituie titlu
executoriu, faă raă vreo altaă formalitate.

Cap.VII. Dispoziţii finale


Art.28. ÎÎn cazul îîn care nu exiştaă locuri dişponibile şş i şolicitantul nu a caî şş tigat îîn
urma licitatşiei, cererea raă maî ne îîn aşş teptare.
ÎÎn conditşiile vacantaă rii unui loc de parcare, îînchirierea şe realizeazaă prin
atribuire directaă şau licitatşie publicaă , îîn functşie de numaă rul cererilor îînregiştrate de
aşociatşia de proprietari.
4
Art.29. Reîînnoirea contractului de parcare şe va efectua îîn perioada 1
decembrie - 31 ianuarie a fiecaă rui an. Depaă şş irea aceştui termen atrage dişponibilizarea
şş i atribuirea locului de parcare conform criteriilor şuş mentşionate, adminiştratorul
parcaă rii avaî nd obligatşia de a informa îîn şcriş deşpre aceşt lucru foştul beneficiar al
locului de parcare.
Renuntşarea la foloşintşa locului de parcare îînainte de îîncetarea de drept a
aceşteia, nu atrage deşpaă gubirea titularului locului de parcare de caă tre adminiştratorul
parcaă rii.
Art.30 Reşponşabilitatea reîînnoirii contractului anual revine îîn excluşivitate
şolicitantului, achitarea tarifului de parcare faă caî ndu-şe cu 1 ianuarie a anului de
referintşaă, indiferent de data contractului.
Art.31. Beneficiarul locului de parcare care, prin neachitarea tarifului la data
prevaă zutaă îîn prezentul regulament pierde dreptul aşupra unui loc de parcare, poate
depune o nouaă cerere care va fi onorataă dupaă rezolvarea cererilor îîn aşş teptare
exiştente la acea dataă .
Art.32. ÎÎn cazurile îîn care aşociatşia de proprietari dintr-un imobil arondat unei
parcaă ri de reşş edintşaă informeazaă îîn şcriş adminiştratşia localaă aşupra faptului caă un
locatar nu mai îîndeplineşş te criteriile de atribuire a unui loc de parcare, Directşia Publicaă
de Venituri va dişpune îîncetarea dreptului de foloşintşaă şş i va proceda la dişponibilizarea
şş i atribuirea locului reşpectiv unui alt şolicitant, dupaă criteriile şuş mentşionate.
Art.33. Prezentul Regulament intraă îîn vigoare îîn termen de 30 de zile de la data
aducerii la cunoşş tintşaă a Hotaă raî rii Conşiliului local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER, CONTRASEMNEAZĂ,
Luca Liliana SECRETAR,
Elena Ungureanu

S-ar putea să vă placă și