Sunteți pe pagina 1din 12

Numărul creditele profesionale acumulate pe parcursul a 5 ani - 61

FIŞA
Data Semnătura candidatului Confirmat
de atestare
Ştampila Semnătura Directorul instituţiei a cadrului didactic
instituţiei de învăţămînt

Data Manea
__________________________
Numele
Dovezile se anexează
Silvia
Volumul de __________________________
Credite
Activităţile de formare profesională Volumul de muncă muncă echivalat Prenumele
profesionale
continuă cuantificat în ore în credite
acumulate
profesionale
III. Evaluarea rezultatelor dezvoltării profesionale şi a formării continue Învățătoare
Prezentarea şi susţinerea (se __________________________________________
va lua în consideraţie Funcţia
conţinutul, perfectarea,
calitatea susţinerii) IP Gimnaziul Rublenița
Portofoliului de atestare 90 ore 3 3 _________________________________________
Raportului de autoevaluare 60 ore 2 instituţia de învăţămînt (denumirea, localitatea, raionul)
Interviului de performanţă 90 ore 3
Lucrarea metodică 300 ore 10 s.Rublenița, r.Soroca
_________________________________________
Concluziile şi recomandările comisiei grad didactic doi
Preşedintele comisiei ___________________ _________________________________________
gradul didactic deţinut şi anul conferirii, confirmării
Membrii __________________
__________________ anul conferirii 1995, anul confirmării 2017
__________________ _________________________________________
___________________
Data ___________________
Volumul 2. Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor 30 ore 1 la o
de extracurriculare /extraşcolare (minimum 2 pentru o activitate
Credite activităţi) activitate
Volumul muncă
profesio Subiectul: ,,G.Vieru- poetul copiilor,, 1
de muncă echivala
Activităţile de formare profesională continuă nale 14.02.2017 2
cuantificat t în
acumula Subiectul: ,,Doi într-un fotoliu,, 24.03.2017 1
în ore credite
te
profesio 4. Activităţi în diverse tipuri de comisii, 30 ore pe
nale comitete, grupuri de lucru, consilii etc., an
I. Cursuri organizate în instituţiile specializate de formare continuă certificate prin ordine şi dispoziţii.
Cursuri, stagii, ateliere, training-uri şi alte 150 ore Membră a comisiei de verificare la examenul de 1
forme prevăzute de acte normative (la nivel auditoriale limbă română în cl.IV ord.23 din 19.04.2013
naţional) şi 450 ore Membră a comisiei de verificare la examenul de 1
Evaluarea criterială prin descriptori în activitate matematica cl.IV ord.23 din 25.04.2013
învățămîntul primar. 2015 -23-25 iulie individuală Membră a comisiei de verificare la examenul de 1
IȘE/nr.1058 or.Chișinău – total 600 matematică cl.IV ord.21 din 12.05.2014
Cursuri de formare profesională continuă. ore Membră a comisiei de verificare la examenul de 1
,,Evaluarea criterială în baza descriptorilor,,2015- 20 limba română cl.IV ord.21 din 15.05.2014 1
20 Membră a comisiei pentru controlul manualelor
24-26 octombrie, 14 noiembrie Pro-Didactica,
nr.16303 or.Soroca ord.02.09.2013 1
,,Evaluarea criterială prin descriptori în Membră a comisiei consiliului administrativ
învățămîntul primar,, 2016, 04-06 august ord.9 din 03.10.2014 1 10
IȘE/nr.805 or.Chișinău Membră a comisiei de monitorizare a eficienței
Cursuri, stagii, ateliere, trening-uri şi alte 75 ore școlare ord.8 din 01.09.2015 1
forme prevăzute de acte normative (la nivel auditoriale Membră a comisiei de verificare la examenul de
local, raional, municipal, etc.) la diverse matematica cl.IV ord.26 din 11.05.2016 1
Conferința Raională a Învățătorilor,, Modalități întruniri şi 2 Membră a comisiei de verificare la examenul de
de soluționare a coflictelor prin intermediul formări şi l.română cl.IV ord.26 din 17.05.2016 1
formelor eficiente de comunicare,, 2015 ,24 125 ore Membră a comisiei pentru selectarea,
februarie activitate 11 aprovizionarea și repartizarea manualelor ord.7
AGIRoMd/30 or.Soroca individuală din 13.09.2016
Întrunirile metodice raionale ,,Organizarea – total 300 1 21 Activitatea de diriginte 90 de ore 3 15
procesului educațional în clasele primare 2012- ore 2012-2013 clasa II pe an
2017”, august. Soroca 8 2013-2014 clasa III
Seminare metodologice 2012-2017 2014-2015 clasa IV
II. Activităţi didactice evaluate, activităţi ştiinţifico-metodice, comunitare, de 2015-2016 clasa I
mentorat, etc. 2016-2017 clasa II
1. Pregătirea şi prezentarea orelor 30 ore 1 la o oră
demonstrative (minimum 3 ore) pentru o
Limba română.Subiectul:,,Cuvinte ce arată ora 1 3
însușiri,, 07.12.2016
Limba română.Subiectul:,,Vreau să trăiesc printre 1
stele,, după V.Eftimiu.Exerciții aplicative.
07.12.2016
Matematica.Subiectul:,,Înmulțirea cu 5,, 1
08.12.2016
__________________________
__________________________
______
Preşedintele comisie
__________
__________________ FIŞA Volumul de
Numărul creditelor profesionale Membrii comisiei Volumul de muncă
Activităţile de formare profesională continuă muncă echivalat în
acumulate pe parcursul a 5 ani __________ de atestare cuantificat în credite
__64___ __________________ a cadrului didactic
ore profesionale

I. Cursuri organizate în instituţiile specializate de formare continuă


1. Cursuri, stagii, ateliere, trening-uri şi alte forme 150 de ore
__________ prevăzute de acte normative (la nivel naţional) auditoriale şi
Data Semnătura candidatului
__________________ Cursuri de formare continuă la specialitatea fizica, 450 de ore
Universitatea de Stat din Tiraspol, activitate 20

Confirmat __________ Sterenco individuală –


total 600 de
______________________ ore
Catan Alina 2.Cursuri,stagii,ateliere,trening-uri și alte forme prevăzute
Semnătura Directorul instituţiei ____
Ştampila 2.1 Întrunirile metodice raionale ,,Organizarea procesului 60 ore aud.
de învăţămînt educațional la limba și literatura română 2012-2014; 2016- 180 ore ind. 2
instituţiei 8
Total 240
Data Seminare metodologice 2013-2018 ore

__________________
Rita
II. Activităţi didactice evaluate, activităţi ştiinţifico-metodice, comunitare, de mentorat, etc.
Dovezile se anexează ______________________
1.Pregătirea şi prezentarea orelor publice (minim 2 ore) 30 de ore 1 la o oră
__________ _ Clasa aVI-a, Subiectul:„Densitatea corpurilor” 16.11.2017 pentru o oră

__________________ Clasa a VIII-a, Subiectul: ,,Fenomene termice” 1


Activităţile de formare profesională Volumul de muncă
continuă cuantificat în ore Data ___________________ 1
profesor
Clasa aVII-a, Subiectul: „Presiunea în gaze. Legea lui Pascal”.
1
III. Evaluarea rezultatelor dezvoltării profesionale şi a formării continue
Prezentarea şi susţinerea (se ______________________
va lua în considerare ____________________
2.Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare 30 de ore 1 la o
conţinutul, perfectarea, /extraşcolare (minim 2 activităţi) pentru o activitate
calitatea susţinerii) Activitate extracurriculară. activitate
Portofoliului de atestare 90 de ore IP GimnaziulCafenea
Rublenița
„Misterele fizicii” , 14.03.2018
1

Raportului de autoevaluare 60 de ore ______________________ 1


Interviului de performanţă 90 de ore 15.03.2018
Lucrarea metodică 300 de ore ___________________ 1
Clasa a VI – a, „Munca mă ajută să-mi aleg cariera”,
Concluziile şi recomandările
comisiei
3. Participări la consiliile metodice, la conferințe, seminare, 6 ore pe zi 1 pentru 5
mese rotunde, trening – uri, sesiuni de formare etc. asistări
1.Lecție publică la biologie în cl. a VIII – a „Sistemul endocrin
de Manolii Lidia, 27.10.2016
a informatică în cl. a IX-a. „Tipul de date
sținută de Graur Romina. 29.11.2016
a biologie în cl.VI – a. „Sisteme vitale”,
u Cristina. 28.02.2017
a chimie în cl.a VIII-a, susținută de Palamari
T[

17

a matematică în cl.V-a „Amplificarea și


țiilor”, susținută de Catan Alina, 30.01.2017
comunicări la Consiliile metodice, 30 ore pentru
nare, mese rotunde, trening – uri, sesiuni o comunicare

voltare creativă a elevilor în cadrul orelor de


himie, matematică, informatică
drul ședinței CM „Matematică și științe” din

enericul „Tratarea diferențiată și


elevilor-actualitatea învățământului

CM „Matematică și științe” din 26.09.2017


gru.
drul Consiliului profesoral din 29.03.2018

verse tipuri de comisii, comitete, grupuri 30 ore pe


etc., certificate prin ordine şi dispoziţii. an

și estetică, ord.7 din 01.09.2016; 1


017 1

revenirea și combaterea violenței, ord.9 din 1

securității, ord.32 din 03.09.2012 1

ntariere a bnurilor materiale la IP Gimnaziul 1


din 01.11.2016,
2017 1

urriculumului modificat la decizia 150 ore 5 pentru un


ățamânt(discipline opționale)aprobate de pentru un curiculum
ale curriculum
urriculumului modificat, disciplina fizică
ord. Nr.61 din 13.09.2016
rd. Nr 07/3-03/96 din 02.11.2017

mentorat: mentor formator, mentor la 120 ore pe an


că, coordonarea cadrelor de specialitate Total 240 ore
Matematică și științe din (2 ani)
4
nr. 7;
4
nr. 9.

e diriginte. 90 ore pe an
Total 180 ore
9.2016 3
9.2017 3
Anexa 6

Structura Raportului de autoevaluare


pentru conferirea gradului didactic doi, întîi

1. Date generale
2. Argumente în favoarea solicitantului gradului didactic:
 preocupările pentru dezvoltarea profesională;
 implicarea în activitatea instituţiei de învăţămînt;
 contribuţia personală la prestigiul şi imaginea unităţii de învăţămînt.
3. Îmbunătăţirea continuă a competenţelor profesionale
4. Direcţii de perspectivă
5. Rezultatele elevilor
Raportul se prezintă în variantă redactată la calculator (volum de 8-10 pagini).

Anexa 7

Structura Raportului de autoevaluare


pentru confirmarea gradului didactic doi, întîi

1. Date generale
2. Argumente în favoarea performanţelor obţinute:
 Dovezi despre progresul şcolar al elevilor;
 Dovezi despre preocupările pentru dezvoltarea profesională;
 Dovezi despre implementarea rezultatelor formării continue în proiectarea şi
desfăşurarea demersului didactic;
 Dovezi despre implicarea în activitatea instituţiei de învăţămînt;
 Dovezi despre contribuţia personală la prestigiul şi imaginea unităţii de
învăţământ.

3. Îmbunătăţirea continuă a performanţelor profesionale

DOMENIUL DE COMPETENŢĂ

Indicatorul Obiectiv Acţiuni Rezultate Dovezi Concluzii


de întreprinse acumulate
performanţă
vizat

4. Direcţii de perspectivă
Anexa 8

Structura lucrării metodice


pentru conferirea gradului didactic superior
1. PRELIMINARII
Actualitatea temei:
 Importanţa şi actualitatea problemei cercetate;
 Problema cercetării;
 Scopul cercetării;
 Obiectivele cercetării;
 Valoarea practică a lucrării;
 Metodologia cercetării.
2. CAPITOLUL I (Reperele conceptuale ale problemei abordate, aspectele
teoretice de bază (sinteza ideilor din bibliografia parcursă, controverse, gradul de
cercetare a temei, ordonarea ideilor, atitudinea proprie, aspecte nerezolvate))
3. CAPITOLUL II (Prezentarea experimentului; argumentarea propriei opţiuni
privind fenomenul abordat, conţinutul şi acţiunile pro-schimbare; sugestii pentru
îmbunătăţirea performanţelor; prelucrarea şi interpretarea datelor)
4. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI (valabile la nivel de sistem)
5. BIBLIOGRAFIE
6. ANEXE (nu se ia în calcul volumul total)

Volum: 20 – 30 pag.
Anexa 9
Structura raportului
privind promovarea schimbărilor/asigurarea calităţii
educaţiei la nivel local, raional, republican
(pentru confirmarea gradului didactic superior)

1. Date generale
2. Obiective generale privind promovarea schimbărilor/asigurarea calităţii educaţiei la
nivel local, raional, republican

Obiective Acţiuni Rezultate Dovezi Concluzii


specifice întreprinse acumulate

3. Direcţii de perspectivă

Anexa nr.10
Metodologia susţinerii
Lucrării metodice/Raportului/Interviului de performanţă

 Lucrarea/raportul se aprobă şi se înaintează pentru susţinere de către


Consiliul profesoral al instituţiei de învăţămînt.
 Susţinerea se realizează în faţa comisiei de evaluare şi este deschisă pentru
cadre didactice şi părinţi.
 Înainte de susţinere, lucrarea/raportul este dată la recenzie (la nivel de doctori
în ştiinţe sau cadre didactice cu grade didactice întîi sau superior) de către
minister.
 Susţinerea începe cu prezentarea de către preşedinte a pretendentului la grad
didactic (curriculum vitae).
 Pretendentul prezintă rezumatul lucrării/raportului (7-10 min.) şi răspunde la
întrebările comisiei şi ale participanţilor.
 Preşedintele comisiei prezintă avizul.
 Pretendentul formulează răspunsuri în cadrul interviului de performanţă,
punînd accentul, în mod special, asupra modalităţilor de aplicare a unor idei,
concepte, păreri, la nivel de clasă (grupă, unitate educaţională). Interviul va
include 3-5 întrebări.
 Constatările comisiei se înscriu în Procesul-verbal pe care îl elaborează
secretarul comisiei.
Notă:
Lucrările/raportul de autoevaluare şi interviul de performanţă obţinut în baza susţinerii
calificativului admis/respins.
Anexa 11

NORMA DIDACTICĂ
a membrilor comisiilor de atestare a cadrelor didactice pentru conferirea/confirmarea gradului
didactic doi, întîi şi superior

Nr.
Activităţi realizate Ore atribuite
crt.
1. Recenzarea lucrărilor metodice (pentru conferirea 4
gradului superior)

2. Recenzarea rapoartelor de autoevaluare (pentru 2


conferirea/ confirmarea gradelor întîi şi superior)

3. Asistenţa la susţinerea publică a lucrărilor/rapoartelor și a 1/candidat


interviului de performanță
4 Evaluarea activității cadrelor didactice 1/candidat
Anexa 12

Indicatorii de evaluare a lucrării metodice şi a rapoartelor


la aprecierea lucrării metodice/rapoartelor se va ţine cont de următoarele aspecte:
 actualitatea temei;
 calitatea fundamentării ştiinţifice;
 realizarea obiectivelor cercetării;
 calitatea/complexitatea metodologiei cercetării;
 originalitatea şi relevanţa practică a cercetării efectuate;
 calitatea textului (lizibilitate, grafică, elocvenţă etc.,); coerenţă în succesiunea
ideilor, corectitudinea exprimării ştiinţifice, caracter logic, convingător,
argumentat; cum a reuşit autorul să dezvăluie tema propusă în titlu;
cît de adecvat a selectat şi a sintetizat sursele bibliografice; în ce măsură a
reuşit să argumenteze propriile ideii, opinii, ipoteze, argumente ale
cercetătorilor în domeniu; cum poate să accepte anumite idei şi să le
valorifice, cum poate lua o atitudine critică, dar constructivă, în raport cu alte
idei; cum s-a axat autorul pe experienţa metodică personală şi la ce nivel
reuşeşte s-o reflecte în lucrare/raport;
 nivelul de pregătire a autorului în domeniul noilor orientări în sistemul
educaţional modern;