Sunteți pe pagina 1din 11

LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIRESTI Avizat

Director,
Profesor: CRĂCIUN MIHAILA Responsabil comisie metodică,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ANUL ŞCOLAR 2019-2020
Semestrul II
Disciplina MATEMATICĂ/ ALGEBRĂ
Clasa a- VI-a
Nr. ore/săptămână:2
Nr sapt: 20 sapt- 1 sapt. Scoala Altfel 30 martie- 3 aprilie
Nr ore: 38 ore-1 oră (24 ianuarie)-1oră ( 1 mai)= 36 ore
Conform cu programa şcolară aprobată prin ordinul ministrului educației naționale nr. 3393/28.02.2017
I II III IV V VI VII
Predare-învăţare
şi evaluare
formativă La dispoziţia
Competenţe specifice UNITATEA DE ÎNVĂŢARE TOTAL CALENDAR OBS.
Aplicaţii/ profesorului
Predare-
evaluare
învăţare
formativă
5.2. Analizarea unor situaţii practice cu U.Î 2.1 Elemente de organizarea datelor 4 2 1 7
ajutorul rapoartelor, proporţiilor şi a Elemente de organizare a datelor 1 1 S1
colecţiilor de date
6.2. Modelarea matematică a unei situaţii Reprezentarea datelor cu ajutorul unor softuri 1 1 13.01-17.01

date în care intervin rapoarte, proporţii şi matematice


mărimi direct sau invers proporţionale Probabilităţi 1 1 S2
20.01-24.01 24 ian liber
Rapoarte și proporții în viața cotidiană 1 1 S3
Exerciții recapitulative 1 1 27.01-31.01

Evaluare sumativă 1 1 S4
Activitate remedială 1 1 3.02-7.02

U.Î 2.2 Numere întregi 6 3 3 12


Mulţimea numerelor întregi Z. Opusul unui S5
1.3. Identificarea caracteristicilor numerelor 1 1
întregi în contexte variate număr întreg. Reprezentarea pe axa 10.02-14.02

3.3. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea numerelor.Valoarea absolută


parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere Compararea şi ordonarea numerelor întregi. 1 1
întregi
5.3. Interpretarea unor date din probleme Adunarea și scăderea numerelor întregi. S6
care se rezolvă utilizând numerele întregi Proprietăţi 1 1 2
17.02-21.02

Înmulţirea numerelor întregi. Proprietăţi 1 1


S7
Împărţirea numerelor întregi când 1 1
24.02-28.02
deîmpărţitul este multiplu al împărţitorului
Puterea cu exponent natural a unui număr 1 1 2 S8
întreg. Reguli de calcul cu puteri 2.03-6.03
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea 1 1 S9
parantezelor 9.03-13.03
Exerciții recapitulative - 1 - 1 S10
16.03-20.03
Evaluare sumativă U Î 2.2-Probă scrisă 1 1 S11
Activitate remedială - - 1 1 23.03-27.03

PROGRAMUL „Școala Altfel” Activității propuse special pentru această săptămână S12
30.03-3.04

U.Î 2.3 Ecuaţii cu coeficienţi în Z 3 1 1 5


Ecuaţii cu coeficienţi în Z S13
4.3. Redactarea etapelor de rezolvare a 1 - 1
22.04-24.04
ecuaţiilor şi a inecuaţiilor studiate în mulţimea Inecuaţii cu coeficienţi în Z 1 1 S14
numerelor întregi
5.3. Interpretarea unor date din probleme Probleme rezolvate cu ajutorul 1 27.04-1.05 1 mai liber
care se rezolvă utilizând numerele întregi ecuaţiilor și inecuațiilor
Evaluare sumativă U.Î 2.3 1 1 S15
Activitate remedială 1 1 4.05-8.05
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ 1 1 2
S16
 Pregătirea lucrării scrise - 1 1
11.05-15.05
 Lucrare scrisă 1 - 1
1.4. Recunoaşterea fracţiilor echivalente, a U.Î 2.4 Operaţii cu numere raționale 5 1 6
fracţiilor ireductibile şi a formelor de scriere a Mulţimea numerelor raţionale Q;
unui număr raţional
3.4. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor pentru Reprezentarea nr. raţionale pe axă. Opusul și 1 1 S17
compararea și efectuarea calculelor cu numere modulul unui număr raţional; compararea şi
18.08-22.05
raţionale ordonarea numerelor raţionale
4.4. Redactarea etapelor de rezolvare a unor Adunarea şi scăderea numerelor 1 1
probleme, folosind operații în mulţimea raţionale. Proprietăți
numerelor raţionale
Înmulţirea și împărțirea numerelor raționale 1 1
5.4. Determinarea unor metode eficiente în Puterea cu exponent întreg a unui S18
efectuarea calculelor cu numere raţionale număr rațional; reguli de calcul cu puteri 1 25.05-28.05
6.4. Interpretarea matematică a unor 1
probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu
numere raţionale Ecuaţii de forma ax + b = 0 , cu a număr 1 1 S19
raţional nenul şi b număr raţional 1.06. -5.06
 Evaluare sumativă U.Î 2.4-Probă scrisă 1 1
RECAPITULAREA ŞI Exercitii si probleme recapitulative
S20
CONSOLIDAREA 2 2
8.06-12.06
CUNOŞTINŢELOR
TOTAL SEMESTRUL al II-lea 20 8 8 36
LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI Avizat
Director,
Profesor: CRĂCIUN MIHAILA Responsabil comisie metodică,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ANUL ŞCOLAR 2019-2020
Semestrul II
Disciplina MATEMATICĂ/ GEOMETRIE
Clasa a- VI-a
Nr. ore/săptămână:2
Nr sapt: 20 sapt- 1 sapt. Scoala Altfel 30 martie- 3 aprilie
Nr ore: 38 ore
Conform cu programa şcolară aprobată prin ordinul ministrului educației naționale nr. 3393/28.02.2017
I II III IV V VI VII
Predare-învăţare
şi evaluare
formativă La dispoziţia
Competenţe specifice UNITATEA DE ÎNVĂŢARE TOTAL CALENDAR OBS.
Predare Aplicaţii/ profesorului
- evaluare
învăţare formativă
U.Î Cercul 3 2 1 6
Cerc (def, construcție); elemente în cerc: 1 1
1.5. Recunoaşterea unor figuri geometrice
plane (cercuri, arce de cerc) în configuraţii
centru, rază, coardă, diametru, arc de cerc, S1
date unghi la centru, măsuri 13.01-17.01
3.5. Utilizarea unor proprietăţi referitoare la Pozițiile unei drepte față de un cerc 1 1
distanţe, drepte, unghiuri, cerc pentru Pozițiile relative a două cercuri 1 1 S2
realizarea unor construcții geometrice
5.5. Analizarea seturilor de date numerice sau Probleme 1 1 20.01-24.01

a reprezentărilor geometrice în vederea Evaluare sumativă U.Î 1 1 S3


optimizării calculelor cu lungimi de segmente,
distanţe, măsuri de unghiuri şi de arce de cerc
Activitate remedială 1 1 27.01-31.01

U. Î Noțiuni în triunghi 3 2 1 6
Triunghi. Definiție, elemente, clasificare. 1 1 S5
1.6. Recunoaşterea unor elemente de Perimetru 10.02-14.02
geometrie plană asociate noţiunii de triunghi Suma măsurilor unghiurilor unui S5
triunghi.Unghi exterior unui triunghi. 1 1
10.02-14.02
C.S 2.6. Calcularea unor lungimi de Construcţia triunghiurilor: cazurile LUL, 1 1
segmente, măsuri de unghiuri în contextul ULU, LLL. Inegalităţi între elementele
geometriei triunghiului numerele întregi
triunghiului (observate din cazurile de S6
construcție) 17.02-21.02

Exerciții recapitulative 1 1
Evaluare sumativă 1 1 S7
Activitate remedială 1 1 24.02-28.02

U. Î Linii importante în triunghi 4 2 1 7


Proprietatea punctelor de pe bisectoarea 1 1
unui unghi. Constructia bisectoarei unui unghi
1.6. Recunoaşterea unor elemente de cu rigla şi compasul. Concurenţa bisectoarelor
geometrie plană asociate noţiunii de triunghi S8
unghiurilor unui triunghi(fără dem.)
2.03-6.03
2.6. Calcularea unor lungimi de segmente, Mediatoarele laturilor unui
măsuri de unghiuri în contextul geometriei triunghi.Concurența mediatoarelor(fără dem.) 1 1
triunghiului
Înălţimea în triunghi. Concurenţa 1 1
4.6. Exprimarea în limbaj geometric simbolic înălţimilor într-un triunghi (fără dem.) S9
şi figurativ a caracteristicilor triunghiurilor și
9.03-13.03
ale liniilor importante în triunghi
Mediana în triunghi. Concurenţa 1 1
medianelor unui triunghi
Evaluare sumativă Probă scrisă 1 1 S10
16.03-20.03
Activitate remedială 1 1

U. Î Congruența triunghiurilor 3 3 1 7
2.6. Calcularea unor lungimi de segmente,
măsuri de unghiuri în contextul geometriei Congruenţa triunghiurilor oarecare. 1 2 S11
1
triunghiului Criterii de congruenţă a triunghiurilor oarecare. 23.03-27.03
3.6.Utilizarea criteriilor de congruenţă și a Congruenţa triunghiurilor dreptunghice. 1 1 S13
proprietăților unor triunghiuri particulare
Criterii de congruenţă a triunghiurilor 22.04-24.04
pentru determinarea caracteristicilor unei
configurații geometrice dreptunghice.
S14
Metoda triunghiurilor congruente. 1 1 2
27.04-1.05

Evaluare sumativă U. Î Probă scrisă 1 1 S15


Activitate remedială 1 1 4.05-8.05
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ 1 1 2
Pregătirea lucrării scrise 1 1 S16
11.05-15.05
Discutare lucrare scrisă 1 1
PROGRAMUL „Școala Altfel” Activității propuse special pentru această săptămână S12
30.03-3.04

U.Î Proprietăţi ale triunghiurilor 3 2 1 6


Triunghiul isoscel. Proprietăţile liniilor 1 1
5.6. Analizarea unor construcţii geometrice în importante în triunghiul isoscel; simetrii S17
vederea evidenţierii unor proprietăţi ale
Triunghiul echilateral. Proprietăţile 18.08-22.05
triunghiurilor
liniilor importante în triunghiul echilateral; 1 1
6.6. Transpunerea, în limbaj specific, a unei simetrii.
situaţii date legate de geometria triunghiului, Triunghiul dreptunghic. Proprietăţi S18
rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea 1 1 2
25.05-28.05
rezultatului
Evaluare sumativă Probă scrisă 1 1
Activitate remedială S19
1 1 1.06. -5.06
RECAPITULAREA ŞI Exercitii si probleme recapitulative
S20
CONSOLIDAREA 2 2
8.06-12.06
CUNOŞTINŢELOR
TOTAL SEMESTRUL al II-lea 16 13 9 38
LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI Avizat
Director,
Profesor: CRĂCIUN MIHAILA Responsabil comisie metodică,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ANUL ŞCOLAR 2019-2020
Semestrul I
Disciplina MATEMATICĂ/ ALGEBRĂ
Clasa a- VI-a
Nr. ore/săptămână:2
Nr săpt: 15 săpt
Conform cu programa şcolară aprobată prin ordinul ministrului educației naționale nr. 3393/28.02.2017
I II III IV V VI VII
Predare-învăţare
şi evaluare
formativă La dispoziţia
Competenţe specifice UNITATEA DE ÎNVĂŢARE TOTAL CALENDAR OBS.
Aplicaţii/ profesorului
Predare-
evaluare
învăţare
formativă
Exerciții și probleme recapitulative 1 1 2 S1
9.09-13.09
1.1. Identificarea unor noţiuni U.Î 1.1 Mulțimi 4 2 1 7
specifice mulţimilor Mulţime: descriere, notaţii, reprezentare.Relația 1 1
2.1. Evidenţierea în exemple a - - S2
dintre un element și o mulțime
relaţiilor de apartenenţă, de 16.09-20.09
incluziune, de egalitate a Relaţii între mulţimi: incluziune, egalitate.
1 - 1
mulțimilor Noţiunea de submulţime. Cardinalul unei mulţimi
3.1. Utilizarea unor modalităţi Mulţimi finite, mulţimi infinite. Exemple: Dn, Mn. S3
adecvate de reprezentare a 1 - - 1
Mulţimile N şi N* 23.09-27.09
mulţimilor
Operaţii cu mulţimi. 1 - 1 2 S4
Evaluare sumativă U.Î 1.1-Probă scrisă 1 1 30.09-4.10
1 1 S5
Activitate remedială 7.10-11.10
1.1. Identificarea unor noţiuni U.Î 1.2 Divizibilitate în N 3 2 2 7
specifice relației de divizibilitate
în N. Numere prime şi numere compuse.
S5
Descompunerea numerelor naturale în produs de 1 - 1
14.10-18.10
puteri de numere prime
2.1. Evidenţierea în exemple a Determinarea c.m.m.d.c și. c.m.m.m.c. 1 1 - 2 S6
criteriilor de divizibilitate cu 2, Numere prime între ele; relaţia dintre c.m.m.d.c şi 14.10-18.10
5, 10n , 3 și 9 în N;
3.1. Utilizarea unor modalităţi
c.m.m.m.c
adecvate de determinare a Proprietăţi ale relaţiei de divizibilitate în N: S7
1 - - 1
c.m.m.d.c. şi a c.m.m.m.c. reflexivitate, antisimetrie, tranzitivitate. 21.10-25.10
4.1. Exprimarea în limbaj Exerciții recapitulative - - 1 1
matematic a unor situaţii
 Evaluare sumativă U.Î - 1 - 1 S8
concrete care se pot descrie
utilizând divizibilitatea în N  Activitate remedială - - 1 1 28.10-1.11

1.2 Identificarea rapoartelor, U.Î 1.3 Rapoarte și proporții 6 3 1 10


proporţiilor şi a mărimilor direct Rapoarte S9
sau invers proporţionale 1 1 - 2
4.11-8.11
2.2. Prelucrarea cantitativă a
unor date utilizând rapoarte și Proporţie. Proprietatea fundamentală a 1
proporţii pentru organizarea de proporţiei.Aflarea unui termen necunoscut dintr o - - 1 S10
date proporţie 11.11-15.11
3.2. Aplicarea unor metode
Proporții derivate 1 - 1
specifice de rezolvare a
problemelor în care intervin Şir de rapoarte egale 1 - - 1 S11
rapoarte, proporţii şi mărimi Mărimi direct proporţionale 1 - - 1 18.11-22.11
direct/invers proporţionale Mărimi invers proporţionale 1 - 1 S12
4.2. Exprimarea în limbaj
matematic a relaţiilor şi a Regula de trei simplă 1 1 25.11-29.11

mărimilor care apar în probleme  Evaluare sumativă U.Î 1.3 -Probă scrisă 1 1 S14
cu rapoarte, proporţii și mărimi  Activitate remedială 1 1
9.12-13.12
direct sau invers proporţionale
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ 1 1 2
 Pregătirea lucrării scrise - 1 1 S13
 Lucrare scrisă - 1 - 1 2.12-6.12

RECAPITULAREA ŞI Exercitii si probleme recapitulative - 1 1 2 S15


CONSOLIDAREA 16.12-20.12
CUNOŞTINŢELOR
TOTAL SEMESTRUL I 13 10 7 30
LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIRESTI Avizat
Director,
Profesor: Crăciun Mihaila Responsabil comisie metodică,
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ANUL ŞCOLAR 2019-2020
Semestrul I
Disciplina MATEMATICĂ/ GEOMETRIE
Clasa a- VI-a
Nr. ore/săptămână:2
Nr săpt: 15 săpt
Conform cu programa şcolară aprobată prin ordinul ministrului educației naționale nr. 3393/28.02.2017
I II III IV V VI VII
Predare-învăţare
şi evaluare
formativă La dispoziţia
Competenţe specifice UNITATEA DE ÎNVĂŢARE TOTAL CALENDAR OBS.
Aplicaţii/ profesorului
Predare-
evaluare
învăţare
formativă
Exerciții și probleme recapitulative 1 1 2 S1
9.09-13.09
U.Î Unghiuri 4 3 2 9
1.5. Recunoaşterea unor figuri
geometrice plane (drepte, Unghiuri opuse la vârf, congruenţa lor 1 1 S2
unghiuri, cercuri, arce de cerc) în Unghiuri formate în jurul unui punct, suma 1 1 16.09-20.09
configuraţii date măsurilor lor
2.5. Recunoașterea coliniarităţii Unghiuri adiacente. Unghiuri suplementare şi 1 1 2 S3
unor puncte, a faptului că două complementare 23.09-27.09
unghiuri sunt opuse la vârf, Bisectoarea unui unghi.Construcția 1 1 2 S4
adiacente, complementare sau bisectoarei unui unghi 30.09-4.10
suplementare şi a paralelismului
Evaluare sumativă -Probă scrisă 1 1 S5
sau perpendicularității a două
drepte Activitate remedială 1 1 14.10-18.10
3.5 Utilizarea unor proprietăţi U.Î Drepte paralele 5 2 1 8
referitoare la distanţe, drepte,
Drepte paralele: definiţie, notaţie ; 1 1 S6
unghiuri, cerc pentru realizarea
unor construcții geometrice construcţia dreptelor paralele (prin translaţie). 14.10-18.10

4.5. Exprimarea, prin Ungiuri formate de două drepte tăiate de o 1 1 S7


reprezentări geometrice sau în secantă 21.10-25.10
limbaj specific matematic, a Axioma paralelelor, proprietăţi 1 1
noţiunilor legate de dreaptă, unghi
şi cerc
Criterii de paralelism. Aplicaţii 1 1
5.5. Analizarea seturilor de date Aplicații practice în poligoane și corpuri 1 1 1 S8
numerice sau a reprezentărilor geometrice 1 28.10-1.11
geometrice în vederea optimizării Evaluare sumativă 1 1 1 S9
calculelor cu lungimi de
segmente, distanţe, măsuri de Activitate remedială 1 1 4.11-8.11

unghiuri şi de arce de cerc


4.5.Exprimarea, prin reprezentări U.Î Drepte perpendiculare 5 1 1 7
geometrice sau în limbaj specific Drepte perpendiculare în plan. Definiţie, 1 1 S10
matematic, a noţiunilor legate de
dreaptă, unghi şi cerc notaţie, construcţie cu echerul. Oblice 11.11-15.11
Aplicații practice în poligoane și corpuri 1 1
5.5. Analizarea seturilor de date geometrice
numerice sau a reprezentărilor Distanţa de la un punct la o dreaptă 1 1 S11
geometrice în vederea optimizării
calculelor cu lungimi de Mediatoarea unui segment; proprietatea 1 1 18.11-22.11

segmente, distanţe, măsuri de punctelor de pe mediatoarea unui segment.


unghiuri şi de arce de cerc Construcţia mediatoarei unui segment cu rigla şi 1 1 2 S12
compasul.Simetria axială 25.11-29.11

Evaluare sumativă-Probă scrisă 1 1 S14


Activitate remedială 1 1 9.12-13.12
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ 1 1 2
Pregătirea lucrării scrise S13
2.12-6.12
Discutarea lucrării scrise
RECAPITULAREA ŞI Exercitii si probleme recapitulative - 1 1 2 S15
CONSOLIDAREA 16.12-20.12
CUNOŞTINŢELOR
TOTAL SEMESTRUL I 14 9 7 30