Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Clasa a X-a
Profilul Matematică-informatică , 2oră/saptămâna
Unitatea de învăţare INTRODUCERE ÎN STUDIUL CHIMIEI ORGANICE
Competenţe generale C.1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în
viaţa de zi cu zi.
C.3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii
relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive.
C.4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de
probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea
investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor.
Competenţe specifice 1.2. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura
acestora.
3.2. Formularea unor reguli ,definiţii, generalizari care să fie
utilizate în studiul claselor de compuşi.
3.3. Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită luarea în
considerare a mai multor factori sau concepte relaţionate.

Obiective operaţionale La sfârşitul lecţiei elevii trebuie să fie capabili:


O.1. să stabilească tipurile de legături în compuşii organici
O.2. să denumească catenele după tipul de legătură dintre
atomii de carbon
O.3 să clasifice compuşii organici după tipul catenei
O.4. să recunoască catenele după modul de aşezare a atomilor
de carbon
O.5. să identifice tipurile de atomi de carbon din catene
O.6. să determine formula brută , moleculară şi de structură
pe baza algoritmului de calcul
Metode didactice algorimitarea, problematizarea

Metode de evaluare scrisă, individuală, de progres


Tipul lecţiei lecţie de evaluare sumativă a cunoştinţelor
Scenariu didactic

Desfăşurarea activităţii

Elevilor li se înmânează fişele de evaluare şi sunt îndrumaţi în privinţa rezolvării


acestora în cele 50 de minute avute la dispoziţie.

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ


INTRODUCERE ÎN STUDIUL CHIMIEI ORGANICE

1. Toate subiectele sunt obligatorii.


2. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
3. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL A

Alege răspunsul corect:


1. In compuşii organici, atomul de carbon:
a. are tendinţa de a accepta electroni şi de a forma ioni negativi
b. pune în comun electroni numai cu el insuşi şi formează legături covalente nepolare
c. pune în comun electroni cu atomii tuturor elementelor organogene şi formează
legături covalente
d. acceptă 2 electroni şi formează ion divalent

2. Legătura covalentă polară, triplă se poate forma între :


a. 2 atomi de carbon
b. un atom de carbon şi unul de oxigen
c. un atom de carbon şi unul de azot
d. un atom de azot şi unul de oxigen

3. In compuşii organici, oxigenul poate forma legături :


a. covalente duble, eterogene
b. covalente triple, omogene
c. covalente simple, nepolare
d. covalente triple, polare

4. O heterolegatură triplă este :


a. polară şi formată din o legatură σ si două legături π
b. nepolară şi formată din trei dublete electronice identice
c. formată din două legături σ şi o legatură π
d. polară, formată din trei legături σ
10 puncte

SUBIECTUL B
1. Scrie formula moleculară şi de structură corepunzătoare hidrocarburii a cărei catenă
aciclică nesaturată conţine patru atomi de carbon dintre care unul este cuaternar.
2. Scrie formula moleculară şi de structură corepunzătoare hidrocarburii a cărei catenă
aciclică saturată conţine cinci atomi de carbon dintre care unul este cuaternar.

10 puncte

SUBIECTUL C
Precizează completând rubricile tabelului de mai jos tipul fiecărui atom de carbon şi tipul catenei
următoarelor hidrocarburi:
A) B)

.
C)
D)
Tipul atomului de carbon
primar secundar terţiar cuaternar
Hidrocarbura Tipul catenei
A

20 puncte
SUBIECTUL D

Scrie numărul de ordine al formulelor substanţelor din coloana A, însoţit de litera corespunzatoare
caracteristicilor acesteia din coloana B.
A B
1. C5H12 a. conţine 37,5%H, 12,5%C
2. C2H4O b. are raportul de masă C: H: O═ 6: 1: 4
3. CH2O c. are N.E. ═ 5
4. C3H4 d. are numai legături simple
5. C8H8 e. raportul atomic C: H: O ═ 1: 2: 1
f. are o legătură triplă
15 puncte

SUBIECTUL E

La următoarele afirmaţii răspunde cu adevărat sau fals (A/F)


1. Derivaţii hidrocarburilor conţin C, H, şi alte elemente organogene. (A/F)
2. O catenă saturată conţine şi legături multiple. (A/F)
3. Formula brută arată numărul atomilor din substanţa organică. (A/F)
4. Dacă valoarea N.E. este mai mare decât 4 ,atunci compusul organic este aromatic.(A/F)
5. Legătura chimică dintre carbon şi hidrogen în compuşii organici este ionică. (A/F)
5 puncte

SUBIECTUL F
O cantitate de 10 g de substanţă organică A s-a spus analizei elementale, obţinându-se
12,20dm3 dioxid de carbon şi 4,93 g de apă.Ştiind că are masa moleculară 110 determină
formula moleculară.

BAREM DE CORECTARE

Subiectul A......................................10puncte
A1 ── c)………................................. ...2,5p
A2── c)…………......... .......................2,5p
A3── a).................................................2,5p
A4 ── a).................................................2,5p

Subiectul B……………….............10puncte

B1 C4H8 ; 5puncte

B2 C5H12 ; 5 puncte
Subiectul C...................................20puncte (4x5)
Tipul atomului de carbon
primar secundar terţiar cuaternar
Hidrocarbura Tipul catenei
A alifatică,saturată,
ramificată 1,5,6,7,8 3 4 2
B alifatică nesaturată,
liniară 1,5 4 --- 2.3
C alifatică,
saturată,ciclică 5,6,7 3,4 2 1
D aromatică, toţi
mononucleară atomii

Subiectul D...............................15 puncte

1-d..........3p
2-b..........3p
3-e..........3p
4-f..........3p
5-c…… 3p

Subiectul E……………………………5puncte

1-A......... 1p
2-F......... 1p
3-F.......... 1p
4-A......... 1p
5-F…… 1p

Subiectul F………………………25puncte
22,4 dm3 CO2..................... .12 g C 18 g H2O……………….2 g H
12,2 dm3 CO2……………… x g C 4,93 g H2O……………...y g H
x = 6,535 g C y= 0,547 g H
10-( 6,535+0,547) = 2,918 g O 15 puncte

10 g substanţă………….6,535 g C…………..0,547 g H………….2,918 g O


110 g substanţă......................a g C ...................... b g H …………… c g O
a = 72 g C b= 6 g H c= 32 gO
10 puncte
nr.atomi din fiecare elemant conţinut într-o moleculă:
72 : 12 = 6 atomi de C
6: 1 = 6 atomi de H
: 32:16 = 2 atomi de O 5 puncte
Formula moleculară : C6H6O2

Matricea de specificaţie a nivelelor taxonomice

Continuţuri/ Achiziţia Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare Total


Obiective informaţiei
Legături 10 (2) 10(2) 20 (4)
chimice în
compuşii
organici O1
Clasificarea 10 (2) 5(1) 5(1) 20 (4)
catenelor
după diferite
criterii
O2, O4,
Clasificarea 5(1) 5(1) 5(1) 20(4)
compuşilor
organici
O3
Tipuri de 5 (1) 10 (2) 15 (3)
atomi de
carbon
O5
Formule 5 (1) 20 (4) 5(1) 35 (7)
brute,
moleculare şi
de structură
O6
Total 25 (5) 10 (2) 30 (6) 5 (1) 5 (1) 25 (5) 100 (20)