Sunteți pe pagina 1din 4
PARLAMENTUL ROMANIEI CAMERA DEPUTATILOR -aplicaroa Lagii nr. 176/ 2010- PARLAMENTUL ROMANIEL Ne. 2a-tal___\D) CAMERA DEPUTATILOR vata WO) SE _/20\h DECLARATIE DE AVERE de DEPUTAT Ia PARLAMENTUL ROMANIEI -PRESEDINTE CAMERA ‘Turnu Migurele, Judejul Teleorman, declar pe proprie rispundere cl impreuni cu fa ‘Subsemnatul DRAGNEA D. NICOLAE LIVIU, avind fun DEPUTATILOR, CNP domicilial Municip cunoscind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declar turmitoarele: dein 11) Prin familie se infelege sofulsota si copii aflai in intretinerea acestora, 1. Bunarl imobile 1 Terput NOTA See ecar inctsiv cle afatin ee dvs sn sana | Categories | Anu concn | RR [compart] Mot de ebindire Tira Tums Mgule 3 zoe | 21838 | toon |covrorm act De PART! 22062015 * Categorie indicate sunt: (1) agriol; (2) forestier, (3) inavilan; (4) luciu de aps; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dac8 se afl in circuitul civil, *2) La Titular” se mentioneaz, in cazul bunurilor proprii,numele proprietarului (\tularl,sotul/sotia,copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cot: parte si numele coprepriearilor. 2. Cladiei NOTA Se vor declarainclusv cele aflate inate tri ‘Adresa sau zona Categoria* Suprafaja | Cota-parte ‘TitularuP? een 1 80,07 100% | Cumparare _|Dragnea D. Nicolae Liviu Turma Magurele Suprafata 4 2009 construitlasol CONFORM ACT DE PARTAJ 28.06.2015 1527.59 * Categorlle indicate sunt: (1) apartament (2) cast de Tocult (3) cast de vacant (@) spat comerclaelde productie, +2) La "Tituar” se mentioneaza, In cazul bunurilorpropri, numele proprietarului (titular, soju/sotia,copilul), iar in cazul bunurior in copropretate, ccote-parte si numele coproprictarilor. H. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricullrii, potrivit egi Natura Marea Nr.de bueati | ,Anele Modul de dobindire Auton SKODA SUPERB 1 2006 Cumparare AUTOTURISM BMW -xS 1 2009 CONTRACT de DONATIE(CUMNATA+NEPOTI) 2. Banari subform de metal prefioase,bijuteri,obiecte de art ide cul, colefi de art si numismatic,obiecte care fac parte din. * patrimoniut cultural national sau universal, a ciror valoare insumati depaseste 5,000 de euro . Ee NOTA Se vor mentiona toate bunurileaflate in proprietate, indiferent daca ele se afl sau nu pe teritriul Romniei la momentul decir’ Deseriere sumarit ‘Anul dobindirit Valoarea estimati Ta este aaa IML Bunuri mobile, a ciror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instriinate fn ultimele 12 luni Data tnstrdindrii] Persoana citre cares-a instriinat | Forma instraindrii Valoarea ‘Natura bunului fasten Tu exe cal IV. Active financiare 1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investi, forme echivalente de economisire si investire, inclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumati a tuturor acestora depigeste 5.000 de euro NOTA Se vor declarainelusiv cele aflate in binci sau institu financire din strainatate Tnstitafia care administreai - ee ae vi geamane Tiput Valuta | Deschisin anul Sola/valoare ta 2i BRD-GSG. n DOLARI 2001 7Ei6 [BRD-GSG, H LEL 2003, 754988,75 *Cotegorlle indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusv card); (2) depozt bancar sau echivalente; (3) fonduri de investi sou ‘echivaleme, inlusiv fondur private de pensit saw alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) 2. Plasamente, investti directe si imprumuturi acordate, daci valoarea de piafS insumati a tuturor acestora depiseste 5.000 de euro NOTA Se vor declarainclusiv investi i partciparile fn strinatate, ‘Emitent ttlu/societatea in care persoana este actionar sau pale Numi de titturi? as asociat/beneficiar de imprumut Tip cota de participare ees IS(C. HOTEL TURRIS S.A. Tumu Magurle, Turn Magurele cemcmiomaa dpa. [OTS > NP *Categorile indicate sunt: (1) hirti de valoare deyinue (tituri de stat, certificate, obligatuni); (2) actiunl sau pari sociale in societayi comerciale: (3) imprumuturi acordate in mume personal 3. Alte active productitoare de venituri nete, care insumate depisese echivalentul a 5.000 de euro pe an: Imobilsiteren in = Turmy Magurele Nota: se vor declara inclusiv cee aflate in strinatate V. Datori Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizfionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daci valoarea ‘nsumatt a tuturor acestora depigeste §,000 de euro NOTA: Se vor declarainclusiv pasvelefinanciare acumlate in strinitate Creditor Contractatin anu Scadent la Valoare nu este azul = VI. Cadouri, servici sau avantaje primite gratuit sau subventionate fats de valoarea de piaft, di partes unor persoane, organiza societati comercial, regii sutonome, companiilsocietifi nationale sau institufii publice romdinesti sau strdine, inclusiv burse, credite, garanfi,