Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 1.1 Copia Certificatului de înregistrare a instituției publice Școala Profesională com.

Alexăndreni, r-nul Sîngerei.


Anexa 1.2. Copia Autorizației sanitare de funcționare, autorizației sanitar-veterinară de
funcționare
Anexa 1.3. Statutul Școlii Profesionale com. Alexăndreni, r-nul Sîngerei.
Anexa 1.4. Regulamentul intern de activitate al Școlii Profesionale comuna Alexăndreni, raionul
Sîngerei
Anexa 1.5. Planului de dezvoltare strategică a școlii pentru perioada 2017-2021
Anexa 1.6. Extras din ordinul nr.101-p cu privire la numirea în funcție a dnei Vrabii Elena
Anexa 1.7. Planul operațional de asigurare și îmbunătățire a calității în Ș.P. com. Alexandreni
2017-2018
Anexa 1.8. Proces verbal al ședinței Consiliului Administrativ din data de 02.10.2017
Anexa 1.9. Proces verbal nr.8 al ședinței Consiliului Profesoral al Ș.P. com. Alexandreni din
01.02.2018
Anexa 1.10. Strategia de evaluare internă și asigurare a calității
Anexa 1.11. Regulamentul de organizare și funcționare a CEIAC
Anexa 1.12. Proces verbal al ședinței Consiliului administrativ din 02.04.2018 (Anexa 1.11)
Anexa 1.13. Proces verbal al ședinței Consiliului Consiliului Profesoral din 02.04.2018 (Anexa
1.12).
Anexa 1.10. Organigrama ȘP com. Alexăndreni
Anexa 1.11. Proiectul moldo-austriac „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire
profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova”(2013-2016) finanțat din
mijloacele Cooperării Austriece pentru dezvoltare
Anexa 1.12. Proiectul finanțat de Ambasada Republicii Federale Germane „Amenajarea
laboratorului pentru cofetari” (2015)
Anexa 1. 13. Proiectul “Dezvoltarea rezilienței față de expluatarea sexuală și comercială pentru
adolescenții din cadrul școlilor profesionale“ cu suportul Ambasadei Olandei (2019-2020)
Anexa 2.1. Standardul ocupațional pentu meseria Bucătar anexat la ordinul Ministerului
Economiei nr. 35 din 02.03.2016
Anexa 2.2. Planul-cadru pentru programele de studii de învățământ profesional tehnic secundar
Anexa 2.3. Planul de învățământ la meseria Bucătar (pe 1 an, 2 ani, 3 ani de studii)
Anexa 2.4. Curriculumul la meseria Bucătar, codul profesiei 1013002 aprobat prin Ordinul
Ministerului Educației nr.860 din 05 octombrie 2016
Anexa 2.5. Proces verbal nr. la ședința catedrei metodice referitor la aprobarea curriculei
Anexa 3.1. Regulamentul intern privind stagiile de practică în producție
Anexa 3.2. Borderouri de evaluare a stagiilor de practică
Anexa 3.3. Raportul privind stagiile de practică al maistrului
Anexa 3.4. Curriculumul pentru stagiile de practică la meseria Bucătar
Anexa 3.5. Ordinele despre îndreptarea la stagiile de practică a elevilor
Anexa 3.6. Instrucțiuni privind desfășurarea stagiilor de practică a elevilor pentru meseria Bucătar
Anexa 3.7. Contract privind stagiile de practică în producție Contract privind stagiile de practică
în producție
Anexa 3.8. Agenda formării profesionale a elevului
Anexa 3.9. Acorduri de cooperare de lungă durată
Anexa 3.10. Planului de lungă durată al activităților extrașcolare
Anexa 3.11. Diplome de la Concursul Național Culinar Junior
Anexa 3.12. Diplomă de la Concursul Național al Planurilor de Afaceri
Anexa 3.13. Graficul susținerii tezelor de evaluare semestrială și anuală
Anexa 3.14. Tezele/teste de evaluare
Anexa 3.15. Borderouri de notare
Anexa 3.16. Procese verbale de la ședințele Catedrei Metodice privind analiza și aprobarea
testelor/tezelor semestriale și anuale
Anexa 3.17. Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de calificare
Anexa 3.18. Rapoartele comisiei de evaluare de la examenele de calificare
Anexa 4.1. Planului de înmatriculare aprobat de MECC
Anexa 4.2. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile de învățământ
profesional tehnic
Anexa 4.3. Ordinile cu privire la constituirea comisiei de admitere
Anexa 4.4. Rapoartele anuale ale comisiei de admitere
Anexa 4.5. Ordine de promovare a elevilor anului I de studii în anul II de studii , şi a anului II de
studii în anul III de studii
Anexa 4.6. Ordinul MECC de organizare și desfășurare a pretestărilor la programele de formare
profesională tehnică secundară
Anexa 4.7. Rapoarte privind rezultatele pretestării
Anexa 4.8. Instrucțiunea de organizare și desfășurare a examenului de calificare în învățămîntul
profesional tehnic secundar
Anexa 4.9. Indicații metodice privind organizare și desfășurarea examenului de calificare prin
metoda sistemului unificat
Anexa 4.10. Instrucțiuni pentru desfășurare a examenului de calificare (proba practică), meseria
Bucătar
Anexa 4.11. Ordin cu privire la evaluarea și calificarea absolvenților programelor de formare
profesională tehnică secundară
Anexa 4.12. Ordin cu privire la desemnarea monitorilor de calitate pentru experimentarea evaluării
și calificării candidaților la formare profesională tehnică
Anexa 4.13. Ordin cu privire la constituirea comisiilor pentru examenul de calificare
Anexa 4.14. Graficul desfășurării examenelor de calificare
Anexa 4.15. Ordinul de admitere la examenele de calificare
Anexa 5.1. Strategii și politica de personal
Anexa 5.2. Statele de funcții a programului de formare
Anexa 5.3. Ordine privind angajarea personalului didactic
Anexa 5.4. Contract individual de muncă
Anexa 5.5. Fișa postului
Anexa 5.6. Calificarea profesională a personalului didactic la meseria Bucătar
Anexa 5.7. Oferta programelor de dezvoltare profesională
Anexa 5.8. Planul de activitate a catedrei metodice a obiectelor de specialitate
Anexa 5.9. Materiale didactice și metodice
Anexa 6.1. Statele de personal
Anexa 6.2. Dosare cadastrale ale blocurilor de studii
Anexa 6.3. Planul geometric/cadastral
Anexa 6.4. Pașaportul cabinetului
Anexa 6.5. Suport curricular în formă de note de curs, fișe tehnologice, ghiduri de performanță,
fișe de lucru etc.
Anexa 6.6. Bugetul de stat aprobat pentru fiecare an
Anexa 6.7. Contracte de finanțare dintre ministerele de profil și conducătorii instituțiilor de
învățământ
Anexa 6.8. Bugetul de venituri și cheltuieli al instituției de învățământ
Anexa 6.9. Dovada surselor de venit la programul de formare profesională
Anexa 6.10. Regulamentul privind funcționarea căminelor din subordinea Școlii Profesionale
com. Alexandreni, r. Sîngerei
Anexa 6. 11. Contracte de cazare contra taxă
Anexa 6.12. Calculul taxei pentru cazarea în căminul instituției în baza formulei emise de ME
Anexa 7.1. Registre de evidență a corespondenței
Anexa 7.2. Registrul de înregistrare a candidaților la concursul de admitere
Anexa 7.3. Cartea de ordine a ȘP com. Alexandreni
Anexa 7.4. Cartea nominală a ȘP com. Alexandreni
Anexa 7.5 Registrul de eliberare a certificatelor de calificare
Anexa 7.6. Registrul de evidență a notelor
Anexa 8.1. Poze ale panourilor informative și ale avizierelor
Anexa 8.2. Ordin cu privire lacomponența consiliului național al elevilor din învățământul
profesional tehnic
Anexa 9.1. Regulamentul de organizare și funcționare a CEIAC
Anexa 9.2. Rapoarte de autoevaluare a cadrului didactic despre realizarea programului curricular
și extracurricular
Anexa 9.3. Certificat, eliberat dnei Cuciuc Diana, care autentifică participarea la seminarul
teoretico-practic „Metodologia elaborării planului de învățământ” în vederea implementării
Planului cadru de învățământ pentru meseriile cu durata studiilor de doi ani
Anexa 9.4. Ordin 137 din 28.12.2018 privind constituirea diferitor comisii
Anexa 9.5. Chestionar de evaluare a activității cadrului didactic de către elevi
Anexa 9.6. Proces verbal al ședinței CEIAC privind rezultatele chestionării
Anexa 9.7. Traseul profesional al absolvenților
Anexa 9.8. Gragicul maiștrilor, profesorilor, pedagogilor sociali privind orientarea profesională
Anexa 9.9. Rapoarte privind desfășurarea orientării profesionale
Anexa 10.1. Proces verbal nr. 17 din 02.04.2018
Anexa 10.2. Proces verbal nr. 24 din 05.04.2018
Anexa 10.3. Strategia de evaluare internă a calității
Anexa 10.4. Planul operațional anual de asigurare și îmbunătățire a calității în Ș.P. com.
Alexandreni
Anexa 10.5. Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță