Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – clasa a_VIII - a, semestrul al II - lea , an şcolar 2012/ 2013

Planificare semestrială – clasa a VIII - a, semestrul al II - lea, an şcolar 2012 - 2013

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

I. Unitatea de învăţare: EXPRIMAREA ÎNVĂŢĂTURII CREŞTINE: 4+2 ore


Resu rse E valu are
Detal i eri d e con ţi nu t C.S. Acti vi tăţi d e î n văţare Nr. Peri oad a ( p roced u ral e şi (i n stru -
ore materi al e ) men te)

1. Biserica – locaş de 1.1; 1h S1/14-18.01 - conversaţia,


închinare - Utilizarea în diferite contexte a expresiilor şi a
noţiunilor religioase nou învăţate, realizând corelaţii explicaţia, - activitate
2. Icoana – fereastră spre interdisciplinare (istorie, literatură, muzică, 1h S2/21-25.01 frontală
cer geografie, artă); - lectura explicativă, individuală şi
pe grupe;
3. Cântarea religioasă – - Prezentarea formelor de artă religioasă existente în 1h S3/ 28.01- exerciţiul,
formă de rugăciune/ Biserica Ortodoxă; 01.02
audiţii muzicale - problematizarea, - observare
- exerciţii de interpretare a versetelor biblice; sistematică
4. Călătorind cu 2.1; 1h S4/ 04-08.02 observarea dirijată -
Dumnezeu- pelerinajul la - argumentare biblică;
biserici şi mănăstiri descrierea - proba orală
- realizarea unui portofoliu cu tema „Locuri de pelerinaj
5. Portofolii cu tema: la biserici şi mănăstiri”; 2h S5-6/ 11-
Locuri de pelerinaj la 22.02 - texte suport (selectate din - portofoliu;
biserici şi mănăstiri - completare de enunţuri lacunare, rebusuri; Sf. Scriptură);

6. Recapitularea, 1h S7/ 25.02-


sistematizarea şi 01.03 - Fişe de evaluare;
evaluarea unităţii de 3.1;
învăţare „Exprimarea
învăţăturii creştine”

II. Unitatea de învăţare: SFÂNTA SCRIPTURĂ-IZVOR DE ÎNŢELEPCIUNE ŞI IUBIRE: 3+1 ore


Resu rse Eval u are
Detal i eri d e con ţi nu t C.S. Acti vi tăţi d e î n văţare Nr. Peri oad a ( p roced u ral e şi (i n stru -
ore materi al e ) men te)
- Argumentarea importanţei iubirii de Dumnezeu

prof. Diana Nichita, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea 1


PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – clasa a_VIII - a, semestrul al II - lea , an şcolar 2012/ 2013
şi de aproapele pentru dobândirea mântuirii; - conversaţia,
1. Răbdare şi încredere în - Exprimarea atitudinilor moral-creştine în 1h S8/ 04-08.03 explicaţia, - activitate
Dumnezeu - Dreptul Iov 1.2; diferite împrejurări ale vieţii; frontală
- Aplicarea învăţăturii creştine referitoare la - lectura explicativă, individuală şi
2. Iubirea faţă de iubirea de aproapele în relaţiile cu persoane 2h S9/ 11-15.03/ pe grupe;
Dumnezeu şi de aproapele - aparţinând altor culturi, credinţe sau convingeri; S11/ 25- exerciţiul,
legea desăvârşită a Noului - exerciţii de interpretare a versetelor biblice; 29.04 -
Testament 2.1; - exerciţii de identificare în Sfânta Scriptură a iubirii - problematizarea,
faţă de Dumnezeu şi aproapele; 1h S13/ 15- - observare
3. Imnul dragostei creştine - prezentarea Imnului dragostei creştine (I Cor. 13); 19.04 observarea dirijată sistematică
(I Corinteni 13) - lecturarea şi explicarea textului biblic privitor la Imnul -
dragostei creştine (I Cor. 13); 1h S16/ 06-
4. Recapitularea, 4.2; - discuţii pe tema răbdării şi încrederii în Dumnezeu- 10.05 - texte suport (selectate din
sistematizarea şi Dreptul Iov; Sf. Scriptură); - proba orală
evaluarea unităţii de - argumentare biblică;
învăţare „Sfânta - realizarea unui eseu pe tema răbdării şi încrederii în
Scriptură – izvor de Dumnezeu şi pe tema dragostei creştine; - Fişe de evaluare;
înţelepciune şi iubire”; 5.1; - completare de enunţuri lacunare, rebusuri; - eseu;

III. Unitatea de învăţare: ALĂTURI DE HRISTOS PE DRUMUL CRUCII: 2 ore


Nr. Resu rse E valu are
Detal i eri d e con ţi nu t C.S. Acti vi tăţi d e în văţare ore Peri oad a ( p roced u ral e şi (i n stru men te)
materi al e)
- Argumentarea importanţei iubirii de Dumnezeu şi de - activitate
1. Cuvintele 1.2; aproapele pentru dobândirea mântuirii; 1h S14/ 22- -texte sugestive; frontală,
Mântuitorului rostite pe - Exprimarea atitudinilor moral-creştine în diferite 26.04 -conversaţia ,
Cruce - învăţături împrejurări ale vieţii; - studiu de caz , - activitate
morale*; 2.1; - lecturarea şi explicarea textului biblic privitor la Învierea - problematizarea , individuală
Domnului; - exerciţiul ,
- realizarea unui eseu pe tema „Învierii Domnului”; - povestirea. - activitate pe
4.1; - exerciţii de analiză a unui text religios; grupe;
2. Paştele în marea familie - realizarea de eseuri cu subiect religios; 1h S15/ 29.04- - Sfânta Scriptură;
europeană*; - exerciţiu de rugăciune în comun; 03.05 - planşe şi imagini adecvate - verificare orală
4.2; temei studiate;
-fişă de lucru; - eseu

prof. Diana Nichita, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea 2


PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – clasa a_VIII - a, semestrul al II - lea , an şcolar 2012/ 2013

IV. Unitatea de învăţare: „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”: 1 oră
Nr. Resu rse E valu are
Detal i eri d e con ţi nu t C.S. Acti vi tăţi d e în văţare ore Peri oad a ( p roced u ral e şi (i n stru men te)
materi al e)
- Utilizarea în diferite contexte a expresiilor şi a - exerci ţ i ul ; - activitate
noţiunilor religioase nou învăţate, realizând corelaţii expunere a; frontală,
2.1; interdisciplinare (istorie, literatură, muzică, geografie, dezbat e rea;
1. “Pe cărările artă); 1h S12/ 01- - observarea di rij at ă; - activitate
experienţei” - Exprimarea atitudinilor moral-creştine în diferite 05.04 - im agi ni adecvat e t em ei individuală
“În căutarea cuvintelor … 4.2; împrejurări ale vieţii; st udi at e;
cunoscute” - Aplicarea învăţăturii creştine referitoare la iubirea de - activitate pe
-schimb de experienţă aproapele în relaţiile cu persoane aparţinând altor culturi, Lapt op grupe;
5.1; credinţe sau convingeri; Vi deoproi ect or
prezent ări - probă oral ă;

V. Unitatea de învăţare: ORGANIZAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE: 3+1 ore


Nr. Resu rse E valu are
Detal i eri d e con ţi nu t C.S. Acti vi tăţi d e în văţare ore Peri oad a ( p roced u ral e şi (i n stru men te)
materi al e)
- Utilizarea în diferite contexte a expresiilor şi a noţiunilor
1. Semnificaţia întemeierii religioase nou învăţate, realizând corelaţii 1h S17/ 13- - lectura, - activitate
mitropoliilor româneşti interdisciplinare (istorie, literatură, muzică, geografie, 17.05 frontală,
2.1; artă); - explicaţia,
- Explicarea importanţei întemeierii mitropoliilor şi a
2. Întemeierea Patriarhiei Patriarhiei Române pentru păstrarea fiinţei şi unităţii 1h S18/ 20- - expunerea, conversaţia,
Române naţionale; 24.05
- Exprimarea atitudinilor moral-creştine în diferite - dezbaterea, - activitate
împrejurări ale vieţii; individuală şi pe
3. Organizarea actuală a 3.2; - exerciţii de dialog pe tema întemeierii Patriarhiei 1h S19/ 27- - exerciţiul, grupe;
Bisericii Ortodoxe Române şi a organizării BOR; 31.05
Române - utilizarea hărţii pentru localizarea evenimentelor - observarea dirijată;
religioase;
- realizarea de tabele cronologice cu principalele - texte – suport (selectate din - probă orală
4. Recapitulare, evenimente din istoria Bisericii Ortodoxe Române; 1h S20/ 03- documente istorice);
sistematizare, evaluare 4.2; -exerciţii de identificare a semnificaţiei întemeierii 07.06
finală* mitropoliilor româneşti; - fişe de lucru - eseu

prof. Diana Nichita, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea 3


PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – clasa a_VIII - a, semestrul al II - lea , an şcolar 2012/ 2013
- exerciţii de analiză şi comentare a schimbărilor aduse de
întemeierea Patriarhiei Române în istorie;
- integrarea evenimentelor religioase creştine în istoria
ţării noastre;
- realizarea de eseuri cu subiect religios;

VI. Unitatea de învăţare: ORE LA DISPOZIŢIA PROFESORULUI: 2 ore


Nr. Resu rse E valu are
Detal i eri d e con ţi nu t C.S. Acti vi tăţi d e în văţare ore Peri oad a ( p roced u ral e şi (i n stru men te)
materi al e)
- Argumentarea importanţei iubirii de Dumnezeu şi de - activitate
1. Pregătire 1.2; aproapele pentru dobândirea mântuirii; 1h S10/ 18- -texte sugestive; frontală,
duhovnicească pentru - Exprimarea atitudinilor moral-creştine în diferite 22.03 -conversaţia ,
Învierea Domnului – 2.1; împrejurări ale vieţii; - studiu de caz , - activitate
Postul Paştelui* - lecturarea şi explicarea textului biblic privitor la Învierea - problematizarea , individuală
4.1; Domnului; - exerciţiul ,
- realizarea unui eseu pe tema „Învierii Domnului”; - povestirea. - activitate pe
4.2; - exerciţii de analiză a unui text religios; grupe;
2. Cu Hristos pe drumul - realizarea de eseuri cu subiect religios; 1h S21/ 10- - Sfânta Scriptură;
vieţiii! * 5.1; - exerciţiu de rugăciune în comun; 14.06 - planşe şi imagini adecvate - verificare orală
temei studiate;
-fişă de lucru; - eseu

prof. Diana Nichita, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea 4