Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE INSCRIERE

DOMNULE MANAGER

Subsemnatul (a)…………………….......……………………………….……., domiciliat


in ………………………………………...……………………………….nr. tel……………….
absolvent al .........................................................................................................,
specializarea ................................., in prezent salariat
la .................................................................................,
functia ........................................................, cu o vechime in specialitate (meserie)
de .......................ani, va rog sa-mi aprobati inscrierea mea la concursul organizat in data de
……………….……….., pentru ocuparea postului de …………………………………………

Depun anexat urmatoarele documente:

 Copia actului de identitate;


 Formularul de inscriere;
 Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari;
 Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in
munca si, dupa caz, in specialitate;
 Cazierul judiciar;
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 Curriculum vitae;
 Alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la
concurs;
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Nota: Copiile prevazute mai sus vor fi insotite de documentele originale pentru certificare
sau copii legalizate.

Data………………. Semnatura…………………...