Sunteți pe pagina 1din 3
MINISTERUL EDUCATIEI §1 CERCETARIL DIRECT GENERALA JURIDIC Ne. 29e-mail(DG4/19.02.2020 Catre, D-na Raluea Pantazi Jurnalist Edupedu.ro ‘Ca urmare a adresei dvs. inregistrata la Ministerul Educatei si Ceretiri nr, 29 e-mal/DGH19,02.2020, prin care solcitafi in temeiul Legit ne. 544/2001 0 serie de informati eu privre la situatia doamnei conferentiar universitar doctor Laura - Monica Gorghiu, din cadrul Universtiii "Valahia" din Targovigte, va aducem la eunostings urmatoarele: ‘La Ministerul Edueafiei si Cereetirit a fost inregistrati eu ne. 359/12.02.2020 sesizarea domnului lector universitar doctor Dumitru Goldbach din cadrul Faculait de Stinfe si Inginerie Alexandria a Universiti "Valahia” din Térgoviste prin eare ne semnaleazi faptul eS doamna Laura - Monica Gorghiu arf objint in mod fraudulos postul de conferenfiar universitar, poztia 6 la data de 24.03.2004, nedejinénd la data concursului itu stinjiis in ramura de stint’ corespunzitoare postului sau int-o ‘amu inrudit, aga cum stipulau in mod expres prevederile art, 5 alin, (2) din Legea rr, 128/1997- Statutul personalului didactic, in vigoare Ia data obginerii postului de confereni in urma acesteisesizir seretarul general al Ministero Educate gi Cereetit 4 emis adresa eu nr. 360/13.02.2020 prin care a fost solcitat de In, Universitatea > Valabia din Targovistedosarsl de concurs penbtra ocuparea funcfiei de conferengiar universitar sustinut fn lunile martc, aprilie 2004 (validat prin Hotiérea senetului nr: 18/27.04.2004) de etre doamna Laura Moniea Gorghiu. ‘Concomitent a fost emis ordinul de serviciu nr. 361/SG/13.02.2020, prin care a fost delegat un reprezentat al Ministerului Educatii si Ceeetiii si verifice aspectele MINISTERUL EDUCATIEI $1 CERCETARIL DIRECT GENERALA JURIDIC sesizate prin adresa nr, 359/12,02.2020 a dom lector univestar doctor Dumitru Goldbach, fn data de 13.02.2020, cdnd reprezentat insitiel noastre sa prezentat Ia Universitatea "Valahia" din Taegoviste a fost inaintat de care aceas® institute de :mnt superior, prin adresa cu ne. 734/13.02.2020, dosaral de concurs in copie conformati cu original privind concursul organize in vederca ocupari finefck de conferefiar de citre dana Laura Monica Gorghi fn uma analizérit dooumentelor care au stat la baza organiza, dealt 3 finaliati concursuli pentru postal de conferenfaral doar Laura Monies Gorghiv, Miniseral Educatii si Cereetirii a formulat in baza Legit nr. 5542004 a contenciosuuiadminstrativo aetiune fn anulare aflat spre solutionae pe rlul Cutt de Apel Bucuresti Sejina Vitl- contencios aminstratv si iscal, care areca obec ~ Anularea concursului pentru ocuparea functiei de conferenfiar, pozitia 6 la catedra de chimie fizied, chimie fizict si coloidala, chimie coloidal& de la nivelul Facultai de $tiinfe « Universiagii "Valahia” din Tagoviste, publicat jn Monitorul Oricial, Partea a Ill-a nr. 123 din 27.02.2004; = Anularea in paste a OMEC nr. 4628/26.09.2004 si anume pozitia 3 de la punctul B din anexa I la acest ordin, respectiv pentru funcfia de conferengiar ‘unviersitar acordata doameni Laura Monice Gorghiu pentru catedra de cchimie, pozitia 5; = Anularea deciz.ei 1734/09.04.2004 emist de eltre Universitatea "Valahia” din Targoviste; = Suspendarea in parte a OMEC nr. 4628126,09.2004 gi anume pozitia 3 de la ppunctul B din axexa I Ia acest ordin, respectiv pentru functia de conferentiar lunviersitar acordata doameni Laura Monica Gorghiu pentru catedra de cchimie, pozita 6; = Suspendarea Deciziei nr. 1734/09.04.2004 emisti de citre Universitatea "Valahia” din Targoviste Cat priveste pesibilitatea de participare a d-nei Laura-Monica Gorghiu la alegerile pentru ocuparea functiei de rector , precizim c2 actiumea care are ca object suspendarea in parte a OMEC nr. 4628/26,09.2004 et si a Deciziei MINISTERUL EDUCATIEI §1 CERCETARIL DIRECT GENERALA JURIDIC a, 1734/09.04.2004 de incadrare in funetia de conferengiar universitar @ fost transmis& edtre Curtea de Apel Bucuresti urménd ca instanja, dupa judecarea cauzei si pronunte asupra efectelorjuridice pe care le poate produce suspendarea actelor administrative tn discutie. fn concluzic, Ministeril Béucatci documentatici prinite a demarat procedurile legale necesare in vederea restabilii sii delegalitte DIRECTOR Leonid Nicos MARASESCU <4 —