Sunteți pe pagina 1din 31

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL Anexa nr.

3/41
INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

CUPRINS

Nr.
formular

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale


ordonatorilor principali de credite pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021

01 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat


02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Bugetul pe programe
26 Sinteza finantarii programelor
27 Fisele programelor

Programe de investitii publice


28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

pag.2
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE
TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE
pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021

1. TITULAR: OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR


SECRETE DE STAT
COD TITULAR: 41

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

Conform prevederilor cadrului legislativ national in vigoare, ORNISS este organizat si


functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Guvernului
Romaniei, ca autoritate la nivel national in domeniul securitatii informatiilor clasificate.
ORNISS este prima institutie din Romania infiintata la recomandarea expresa a
NATO, structurata dupa modelul, recomandarile si practicile euro-atlantice si care
functioneaza in conformitate cu standardele de securitate ale Aliantei si ale Uniunii
Europene.
ORNISS reprezinta organismul national de legatura pentru informatiile clasificate cu
Oficiul de Securitate al NATO (NOS), cu structurile de securitate similare din statele membre
si partenere ale Aliantei Nord-Atlantice, ale Uniunii Europene, ale altor organizatii
internationale, precum si cu cele ale statelor cu care Romania a incheiat tratate, intelegeri
sau acorduri care prevad protectia informatiilor clasificate. Prin specificul activitatii
desfasurate, ORNISS reprezinta garantul, in raporturile cu organismele de specialitate ale
NATO si UE, al obiectivitatii, eficientei si transparentei procesului de asigurare a protectiei
informatiilor clasificate in Romania.
Astfel, misiunea ORNISS este de a asigura implementarea unitara, la nivel national,
a masurilor de securitate a informatiilor nationale clasificate, precum si a celor echivalente
care fac obiectul tratatelor, intelegerilor si acordurilor bilaterale sau multilaterale la care
Romania este parte. ORNISS exercita atributii de reglementare, autorizare, evidenta si
control la nivelul sistemului national de protectie a informatiilor clasificate.
In realizarea misiunii sale, ORNISS a actionat in mod consecvent pentru a asigura
cunoasterea, respectarea si aplicarea prevederilor legislatiei nationale referitoare la
protectia informatiilor clasificate, precum si a cerintelor si standardelor statuate de Oficiul de
Securitate al NATO si de Oficiul de Securitate al Consiliului UE pentru gestionarea
informatiilor clasificate ale organizatiilor respective, de catre toate institutiile publice si
operatorii economici din Romania care detin informatii din aceste categorii.
Activitatea desfasurata de catre ORNISS, in calitate de institutie publica cu autoritate
la nivel national in domeniul securitatii informatiilor clasificate, are la baza prevederile
urmatoarelor acte normative:
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea
Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobata prin Legea nr.
101/2003, modificata si completata prin Legea nr. 343/2005 (prin care prerogativele
institutiei se extind si asupra protectiei, la nivel national, a informatiilor clasificate ale Uniunii
Europene);
- Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;
- Hotararea Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protectia

pag.3
informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Romania;
- Hotararea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de
protectie a informatiilor clasificate in Romania;
- Hotararea Guvernului nr. 354/2002 pentru infiintarea agentiilor INFOSEC: Agentia
de Acreditare de Securitate (AAS), Agentia de Securitate pentru Informatica si Comunicatii
(ASIC) si Agentia de Distribuire a Materialului Criptografic (ADMC);
- Ordonanta Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea si desfasurarea activitatii de
curierat pentru materialele NATO clasificate, aprobata prin Legea nr. 342/2005;
- Ordinele emise de directorul general al ORNISS (publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei), ca instrumente de reglementare la nivel national a politicilor de securitate pe
domenii specifice si de urmarire a modului de implementare functionala a standardelor
NATO si UE privind protectia informatiilor clasificate.
In orientarea strategica a activitatii specifice, elaborarea, implementarea si controlul
implementarii politicilor de securitate, precum si in realizarea actiunilor si proiectelor
concrete, ORNISS beneficiaza de o permanenta indrumare si coordonare din partea
viceprim-ministrului pentru securitate nationala, Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si
Secretarului General al Guvernului.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

Participarea si implicarea ORNISS, ca Autoritate Nationala de Securitate in procesul


de revizuire a Politicii de securitate a NATO si a Directivelor de implementare a acesteia au
facut ca procesul de actualizare a cadrului normativ national in domeniul protectiei
informatiilor clasificate sa reprezinte o preocupare permanenta a personalului institutiei.
Modificarea Regulamentului de Securitate al Consiliului Uniunii Europene, proces in
cadrul caruia ORNISS, prin expertii sai a fost implicat in toate etapele de elaborare si
adoptare, conduce la necesitatea redefinirii si adaptarii standardelor si masurilor de
securitate pentru protectia informatiilor UE clasificate, aceasta constituind una din activitatile
importante ale institutiei in cursul anului 2018 si in perioada urmatoare.
Prin O.G. nr. 52/2005 privind organizarea si desfasurarea activitatii de curierat pentru
materialele NATO clasificate, ORNISS a fost desemnat sa asigure curieratul special al
materialelor NATO clasificate, impunand o preocupare permanenta de imbunatatire a
acestei activitati si compatibilizarea cu masurile specifice din aquis-ul comunitar in domeniu.
Prin Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, O.U.G. nr. 153/2002
privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de
Stat si H.G. nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protectia informatiilor clasificate
ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Romania, ORNISS asigura:
- acreditarea sistemelor informatice si de comunicatii care vehiculeaza informatii
nationale, NATO si UE clasificate;
- coordonarea Sistemului National de Registre, prin:
- acreditarea si reacreditarea Componentelor Sistemului National de Registre
(CSNR), coordonarea si controlul implementarii masurilor de securitate fizica si a
documentelor NATO/UE clasificate la nivelul acestor structuri si la nivelul agentilor
economici care au infiintat CSNR;
- elaborarea si implementarea unor programe de masuri si a unor sisteme de protectie
eficienta la nivelul fiecarei institutii care gestioneaza informatii NATO/UE clasificate;

pag.4
- gestionarea informatiilor NATO/UE clasificate la nivel national exclusiv in cadrul unui
sistem de registre operational, cu componente autorizate de o singura autoritate, sistem
care trebuie sa furnizeze in orice moment date despre detinatorul si starea informatiei pe
intregul ciclu de viata al acesteia.
- coordonarea Sistemului National de Protectie a Informatiilor Clasificate;
- coordonarea activitatilor necesare negocierii si incheierii acordurilor internationale
in domeniul protectiei informatiilor clasificate;
- controlul accesului persoanelor fizice la informatiile clasificate;
- protectia informatiilor clasificate in cadrul activitatilor contractuale si de filmare,
fotografiere, cartografiere si executare de lucrari de arte plastice in obiective, zone si locuri
de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate, prin implementarea la nivel
national a masurilor de protectie a informatiilor clasificate care fac obiectul activitatilor
contractuale, prin cooperarea cu institutiile si companiile care desfasoara activitati in
domeniul securitatii industriale si prin cooperarea cu Autoritatile Desemnate de Securitate.
In exercitarea atributiilor sale stabilite prin lege, ORNISS actioneaza pentru
perfectionarea cadrului normativ care reglementeaza Sistemul National pentru Protectia
Informatiilor Clasificate si asigurarea conformitatii acestuia cu normele europene si euro-
atlantice de profil. Activitatea de reglementare desfasurata de ORNISS are ca obiectiv
principal perfectionarea cadrului legislativ in baza caruia functioneaza Sistemul National
pentru Protectia Informatiilor Clasificate. Aceasta constituie un proces permanent,
fundamentat pe revizuirea politicii de securitate NATO si UE, pe necesitatea adaptarii
standardelor de securitate in fata noilor provocari de securitate, precum si pe eficientizarea
cadrului institutional in ceea ce priveste protectia informatiilor clasificate.
Pe aceste coordonate, in perioada de referinta, au fost elaborate si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, un numar de 7 documente cu caracter normativ care
consolideaza activitatile specifice privind cadrul procedural si institutional pentru asigurarea
protectiei informatiilor clasificate in Romania.
De asemenea, in calitate de autoritate abilitata sa coordoneze activitatile de
negociere si incheiere a acordurilor internationale in domeniul protectiei informatiilor
clasificate, ORNISS a asigurat, in perioada de referinta, negocierea si incheierea unor
acorduri de profil cu state membre sau partenere ale NATO si/sau UE. In acest sens, ramane
o prioritate continuarea procesului de incheiere de acorduri de securitate pentru protectia
informatiilor clasificate cu state membre NATO si UE, precum si cu alte state partenere.
Pana in prezent, au fost semnate acorduri de securitate privind protectia reciproca a
informatiilor clasificate cu Uniunea Europeana privind procedurile de securitate pentru
schimbul de informatii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005 - Legea nr.
267/2005, in vigoare din 1 noiembrie 2005, cu Italia, ratificat prin Legea nr. 269/2005, cu
Bulgaria, ratificat prin Legea nr. 67/2007, cu Polonia, ratificat prin Legea nr. 65/2007, cu
Estonia, ratificat prin Legea 202/2007, cu Slovacia, ratificat prin Legea 325/2007, cu
Norvegia, ratificat prin Legea nr. 279/2009, cu Portugalia, ratificat prin Legea nr. 282/2009,
cu Letonia, ratificat prin Legea nr. 103/2010, cu Cehia, ratificat prin Legea nr. 272/2010, cu
Spania, ratificat prin Legea nr. 273/2010, cu Franta, ratificat prin Legea nr. 56/2011, cu
Slovenia, ratificat prin Legea nr. 102/2012, cu Albania, ratificat prin Legea nr. 74/2014, cu
Ucraina, ratificat prin Legea nr. 75/2014, cu Georgia, ratificat prin Legea nr. 177/2014, cu
Cipru, ratificat prin Legea nr. 238/2015. De asemenea, acordul privind protectia informatiilor
clasificate cu Moldova a fost ratificat prin Legea nr. 167/2016.
Prin Legea nr. 494/2006 au fost finalizate procedurile de aderare la Acordul ATOMAL

pag.5
si prin Legea nr. 281/2009 a fost ratificat Protocolul privind amendarea anexei de securitate
la Acordul NATO ATOMAL.
Prin semnarea Acordului de Securitate cu Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr.
267/2005 si a Aranjamentelor de securitate subsecvente dintre ANS-ul roman si autoritatile
de securitate ale UE, Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat a fost
desemnat ca autoritate responsabila cu gestionarea la nivel national a informatiilor
clasificate UE.
Prin Legea nr. 262/07.12.2011 a fost ratificat Acordul dintre Romania si Agentia
Spatiala Europeana (ESA) privind aderarea Romaniei la Conventia pentru infiintarea
Agentiei Spatiale Europene si termenii si conditiile aferente, semnat la Bucuresti la 20
ianuarie 2011, pentru aderarea Romaniei la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale
Europene, semnata la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea Romaniei la Acordul dintre
statele parti la Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene si Agentia Spatiala
Europeana privind protectia si schimbul de informatii clasificate, semnat la Paris la 19 august
2002.
De asemenea, a fost semnat Acordul intre Statele Membre ale Uniunii Europene,
reunite in cadrul Consiliului, privind protectia informatiilor clasificate schimbate in interesul
Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 25 mai 2011; ratificat prin Legea nr. 64 din 21
martie 2013.
In perioada de referinta s-au semnat acorduri bilaterale cu Macedonia (la 04 august
2016), ratificat prin Legea nr. 201/2017 si Germania (la 14 decembrie 2016), ratificat prin
Legea nr. 200/2017.
De asemenea, s-au semnat acorduri bilaterale cu Guvernul Republicii Serbia (la data
de 08 februarie 2017), cu Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg (la 24 mai 2017), și cu
Guvernul Republicii Croația (la 12 iunie 2017), proiectele de lege de ratificare aflându-se în
procedură parlamentară.
De asemenea, la data 15 iunie 2017 s-a semnat un acord cu Organizatia Natiunilor
Unite (ONU) privind protectia reciproca a informatiilor clasificate.
Totodata, a avut loc prima runda de negocieri cu Guvernul Marii Britanii, la Londra,
in perioada 23-26 august 2016 și cu Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei la
București, în perioada 12-15 iunie 2017, urmand a se stabili data de semnarii.
De asemenea, au fost demarate consultari cu autoritatile omologe pentru organizarea
primei runde de negocieri ale acordurilor bilaterale privind protectia informatiilor clasificate,
cu Lituania - mandat state NATO, cu Canada - mandat state NATO, cu Israel – mandat
special, Cu SUA - mandat state NATO, cu Azerbaidjan – mandat special, cu Grecia- mandat
state NATO, cu Danemarca - mandat state NATO, cu Olanda - mandat state NATO, cu
Islanda - mandat state NATO si cu Turcia - mandat state NATO.
In anul 2018 vor avea loc negocieri privind incheierea de acorduri de protectie
reciproca a informatiilor clasificate, astfel:
- prima runda de negocieri cu Austria ce se va desfasura la Viena in trim. II – 2018;
- prima runda de negocieri cu Lituania ce se va desfasura la Vilnius in trim. III – 2018.
De asemenea, s-au finalizat negocierile si urmeaza semnarea acordurilor in anul 2018, cu:
- Ungaria, la Budapesta, in trim. I – 2018;
- Bosnia si Herțegovina, in trim. II – 2018;
- Marea Britanie, in trim. IV – 2018.

pag.6
In contextul exercitarii de catre Romania, in anul 2019, a Presedintiei Consiliului
Uniunii Europene a fost initiat un proces complex si cu implicatii strategice in vederea bunei
pregatiri si desfasurari a reuniunilor ce vor avea loc.
In ceea ce priveste etapa de pregatire pentru acest eveniment, se preconizeaza,
incă din anul 2018, o crestere graduala a solicitarilor privind acreditarea diverselor sisteme
de securitate ce vor fi necesare pentru desfasurarea reuniunilor mentionate. Avand in
vedere cele de mai sus, estimam o crestere substantială in perioada urmatoare, a
activitatilor ORNISS.
Mai mult, se constata o crestere substantiala fata de anul precedent, atat a
activitatilor ce au loc la Cartierul General al NATO și la sediul Consiliului UE pentru
evaluarea politicilor de securitate în domeniul protecției informațiilor clasificate, cat si a
activitatilor de curierat desfasurate in baza prevederilor O.G. nr. 52/2005 privind organizarea
si desfasurarea activitatii de curierat pentru materialele NATO clasificate.
Totodata, in conformitate cu Memorandumul nr. 20/20635/RB aprobat de Guvernul
Romaniei in data de 15.11.2017, privind prezentarea dosarului detaliat de candidatura a
Romaniei in vederea gazduirii Centrului de rezerva pentru monitorizarea sistemului Galileo,
institutia noastra va desfasura activitati suplimentare de curierat strategic generate de
relocarea sediului.
Aceste activitati sunt de natura sa asigure continuarea si dezvoltarea relatiilor
deosebite de colaborare intre reprezentantii ORNISS, institutie cu autoritate la nivel national
in domeniul protectiei informatiilor si factorii de decizie sau specialisti in domenii specifice
din cadrul structurilor de profil ale NATO si UE.

In domeniul Securitatii Personalului, accentul principal va fi pus pe planificarea


strategica, coordonarea si evaluarea investigatiilor de securitate in vederea acordarii
accesului la informatii clasificate pentru personalul institutiilor publice si al operatorilor
economici care detin informatii nationale, NATO sau UE din aceasta categorie.
In domeniul Securitatii Industriale preocuparea principala a ORNISS vizeaza
asigurarea cunoasterii, respectarii si implementarii cerintelor de protectie a informatiilor de
catre operatorii economici si autoritatile contractante in vederea participarii la negocierea,
respectiv derularea unor contracte ce presupun accesul la informatii si materiale clasificate,
atat nationale, cat si apartinand NATO, UE sau statelor cu care Romania a incheiat acorduri
bilaterale de securitate.
Activitatile din domeniul managementului Sistemului National de Registre (SNR) s-au
incadrat in programele integrate de securitate care au ca scop dezvoltarea sistemului,
imbunatatirea cadrului structural si functional de asigurare a securitatii informatiilor NATO si
UE clasificate, precum si continuarea colaborarii cu institutiile implicate in aceasta
problematica. Managementul Sistemului National de Registre pentru protectia informatiilor
NATO si UE clasificate reprezinta una din activitatile de baza ale ORNISS, implicand
acreditarea functionarii Componentelor SNR pentru gestionarea informatiilor NATO si UE
clasificate, adaptarea acestora, prin reacreditare, noilor conditii de functionare a structurii
institutionale/departamentale deservite sau desfiintarea acestora atunci cand nu mai este
necesara functionarea lor.
Printr-o gestionare eficienta si un control strict asupra fluxului documentelor NATO si
UE clasificate in cadrul Sistemului National de Registre, functii primordiale ale Registrului
Central, se asigura cunoasterea in permanenta, cu exactitate, a structurii in cadrul careia se
afla fiecare din documentele NATO sau UE clasificate primite de Romania.
In exercitarea atributiilor stabilite prin lege, ORNISS planifica si coordoneaza

pag.7
activitatea de control la componentele SNR, destinata asigurarii conditiilor de securitate in
gestionarea informatiilor NATO si UE clasificate. In conformitate cu Planul Unic de Control
intocmit de ORNISS, la nivel national, in colaborare cu Autoritatile Desemnate de Securitate
si aprobat de directorul general al ORNISS, fiecare componenta a Sistemului National de
Registre este inspectata cel putin o data pe an. Controalele au avut drept scop identificarea,
eliminarea si contracararea oricaror riscuri de securitate la adresa informatiilor NATO si UE
clasificate. Fiecare actiune s-a incheiat cu un raport de control, iar rezultatele tuturor
controalelor efectuate au fost analizate si gestionate la ORNISS.
Mentionam ca actiunile de control efectuate la componentele SNR au in permanenta
un caracter complex, vizand asigurarea aplicarii globale a cerintelor de securitate
(securitatea fizica, securitatea industriala, INFOSEC, securitatea personalului, inclusiv
educatia de securitate, dupa caz).
Inventarierea anuala a documentelor NATO si UE clasificate gestionate in cadrul
SNR, este o alta modalitate de control al fluxului acestor documente la nivel national, in
conformitate cu prerogativele legale ale ORNISS.
De asemenea, acreditarea, de catre ORNISS, a entitatilor evaluatoare se realizeaza
in baza Procedurii privind desemnarea entitatilor evaluatoare a conformitatii containerelor
destinate protectiei informatiilor clasificate, aprobata prin Ordinul nr. 51/2009 al Directorului
general al ORNISS, iar controlul activitatii acestora se desfasoara in baza Planului de
inspectie a entitatilor evaluatoare desemnate de catre ORNISS, care se intocmeste anual.
Totodata, in virtutea atributiilor legale de reglementare, acreditare si certificare a
entitatilor, structurilor si sistemelor care gestioneaza informatii nationale, NATO si/sau UE
clasificate in format electronic (INFOSEC), ORNISS a desfasurat, in perioada de referinta,
o gama diversificata de activitati privind: acreditarea de securitate a sistemelor informatice
si de comunicatii (SIC), acreditarea Structurilor Interne INFOSEC, certificarea de securitate
a produselor INFOSEC.
Procesele de acreditare de securitate a SIC cuprind: acordarea de consultanta
Autoritatilor Operationale ale SIC, analiza tuturor versiunilor documentatiei de securitate
(cuprinzand Raportul de analiza a riscului de securitate, Cerintele de securitate specifice
sistemului, Procedurile operationale de securitate, precum si alte documente relevante din
punct de vedere al securitatii informatiilor clasificate), efectuarea inspectiilor de securitate
pentru verificarea implementarii masurilor de securitate si a mentinerii acestora in mediul
global de securitate, mediul local de securitate si mediul electronic de securitate, elaborarea
documentatiei in vederea luarii unei decizii cu privire la acreditarea de securitate.
In vederea verificarii modului de implementare si a asigurarii mentinerii masurilor de
securitate in Mediul Global de Securitate, Mediul Local de Securitate si Mediul Electronic de
Securitate, in cadrul proceselor de acreditare de securitate se desfasoara inspectii de
securitate, pentru SIC care vehiculeaza informatii NATO clasificate, informatii UE clasificate
si informatii nationale clasificate secret de stat.
ORNISS asigura organizarea, coordonarea si participarea la desfasurarea activitatii
de curierat pentru materiale NATO si UE clasificate (conform Ordonantei Guvernului nr.
52/2005, aprobata prin Legea nr. 342/2005, Memorandumului de Intelegere dintre ORNISS
si Serviciul de Curierat al SHAPE/NATO si protocoalelor de colaborare incheiate cu celelalte
autoritati implicate, potrivit legii, in desfasurarea acestei activitati - MAE, MApN si SRI). Ca
urmare a demersurilor intreprinse de ORNISS, in decembrie 2010 a fost implementata
extensia din Romania a sistemului de management electronic al cheilor criptografice,
cunoscut sub denumirea de Sistemul de Management Electronic al Cheilor Criptografice al
DACAN (DEKMS).

pag.8
Nu in ultimul rand, in domeniul securitatii cibernetice, reprezentanti ai ORNISS sunt
activ implicati in activitatea Consiliului Operativ de Securitate Cibernetica (COSC) si a
Grupului de Suport Tehnic al COSC, al caror principal obiectiv este implementarea Strategiei
de securitate cibernetica a Romaniei si dezvoltarea cadrului de reglementare privind
organizarea si functionarea Sistemului National de Securitate Cibernetica.
Totodata, ORNISS este institutie membra a Comitetul de Coordonare al Centrului
National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica – CERT RO, sens in care
reprezentanti ai institutiei noastre au participat la activitatile prevazute de Regulamentul de
Organizare si Functionare al Comitetului.
Pe linia relationarii cu Secretariatul General al Consiliului UE in domeniul securitatii
cibernetice, ORNISS, in calitate de autoritate nationala de securitate, asigura diseminarea
si centralizarea la nivel national a rapoartelor si alertelor privind incidentele de securitate
survenite in retele care vehiculeaza informatii UE, catre si de la institutii care au
responsabilitati in domeniul protectiei informatiilor clasificate si al administrarii retelelor care
vehiculeaza informatii UE.
Toate aceste activitati sunt evaluate permanent de institutiile specializate ale NATO
si UE, iar performantele obtinute au primit aprecieri maxime din partea evaluatorilor.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate


astfel:

Surse de Pondere in total


finantare: -%-
Buget de stat 100
Total surse 100

5. MENTIUNI SPECIALE

ORNISS este preocupata permanent de actualizarea reglementarilor de securitate


ale NATO, de elaborarea de noi acte normative si de perfectionarea procesului de
armonizare a legislatiei romane cu standardele NATO si UE in domeniul informatiilor
clasificate.
Activitatea de reglementare desfasurata de ORNISS are ca obiectiv principal
perfectionarea cadrului legislativ in baza caruia functioneaza Sistemul National pentru
Protectia Informatiilor Clasificate. Aceasta constituie un proces permanent, fundamentat pe
revizuirea politicii de securitate NATO si UE, pe necesitatea adaptarii standardelor de
securitate in fata noilor provocari de securitate, precum si pe eficientizarea cadrului
institutional in ceea ce priveste protectia informatiilor clasificate.
Implicarea ORNISS in lucrarile Comitetului de Securitate al Secretariatului General al
Consiliului UE ce vizeaza modificarea Regulamentului de Securitate al Uniunii Europene
constituie una din activitatile importante si in cursul anului 2018.
De asemenea, perioada 2019-2021 marcheaza amplificarea activitatilor legate de

pag.9
incheierea acordurilor.
In calitate de Autoritate Nationala de Securitate, in conformitate cu atributiile sale
legale, ORNISS a avut o participare intensa la activitatea desfasurata de organismele de
securitate ale NATO si UE pentru actualizarea reglementarilor referitoare la protectia
informatiilor clasificate. In baza mandatului incredintat, delegatiile ORNISS au contribuit, prin
formularea de propuneri si printr-o argumentare competenta, la identificarea unor solutii
fiabile pentru problematica pusa in dezbaterea in cadrul reuniunilor comitetelor speciale si
ale grupurilor de lucru organizate de cele doua organizatii, asigurand totodata prezervarea
intereselor specifice de securitate ale Romaniei ca membru cu drepturi depline al Aliantei
Nord-Atlantice si al Uniunii Europene.
Mentionam de asemenea ca ORNISS nu indeplineste calitatea de Autoritate de
management, Organism intermediar/Operator de program sau Beneficiar pentru programele
aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene,Politicilor Agricole Comune si de Pescuit,
precum si altor facilitati si instrumente postaderare.

6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE

Propunerile ORNISS privind cheltuielile de capital au in vedere obiectivele


guvernamentale de asigurare a finantarii cheltuielilor de tip structural. Mentionam ca
institutia noastra nu derulează proiecte de investitii publice semnificative prioritizate, asa
cum sunt ele definite conform O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-
bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale,
precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobată cu modificari
prin Legea nr. 25/2014.
In cadrul dotarilor independente este necesara mentinerea infrastructurii IT&C si a
sistemului integrat de securitate la un nivel optim de functionare si interconectare, actiune
indispensabila pentru asigurarea protectiei informatiilor clasificate in concordanta cu
standardele europene in domeniu.
In anul 2018, pentru indeplinirea prevederilor art. 241 alin. 3 din H.G. nr. 585/2002,
articol ce stipuleaza: „Masurile de protectie a informatiilor clasificate in format electronic
trebuie reactualizate permanent, prin depistare, documentare si gestionare a amenintarilor
si vulnerabilitatilor la adresa informatiilor clasificate si sistemelor care le prelucreaza,
stocheaza si transmit", este necesara imbunatatirea continua a configuratiei hardware si
software, a echipamentelor de comunicatii si tehnologia informatiei in scopul asigurarii
functionalitatii, compatibilitatii si a interoperabilitatii cu sistemele speciale de comunicatii
NATO si UE (SIC ROU NS NOAN pentru informatii de nivel NATO SECRET si EXTRANET
RO pentru informatii de nivel RESTREINT UE).
Luand in considerare faptul ca volumul de date stocate, procesate si transmise in
cadrul SIC ORNISS creste exponential in fiecare an, sistemul informatic trebuie mentinut la
un nivel optim de functionare, cu respectarea cerintelor de securitate aferente gradului de
sensibilitate al informatiilor gestionate in format electronic.
De asemenea, exista si obligativitatea periodica de actualizare a unor licente
informatice pentru softuri de protectie si softuri de management, reflectate in buget la
aliniatul „Alte active fixe”.
Totodata, pentru punerea in practica a Memorandumului nr. 20/20635/RB aprobat de
Guvernul Romaniei in data de 15.11.2017, privitor la relocarea sediului G.S.M.C. in
Romania, este necesara achizitia a două autoutilitare destinate curieratului strategic generat

pag.10
de această relocare.
Managementul resurselor umane, materiale si financiare se desfasoara in conditiile
stabilite de cadrul legal si contribuie la atingerea obiectivelor ce decurg din misiunea si
atributiile specifice ale ORNISS.

pag.11
SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
-mii lei-

Capitolul bugetar finantat prin proiectul de Cod CA/ Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari
buget/programe bugetare Cod CB 2016 preliminata 2018 2019 2020 2021
2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Capitole bugetare finantate - total I 9.977 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148
II 9.977 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148
Capitol : Autoritati publice si actiuni externe 5101 I 9.977 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148
II 9.977 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148
Capitol: Autoritati publice si actiuni 5101 I 9.977 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148
externe, din care :
II 9.977 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148
Program : Managementul protectiei 429 I 9.977 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148
informatiilor clasificate
II 9.977 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148

pag.12
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR
SECRETE DE STAT
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2016-2021

Anexa nr. 3 / 41 / 01 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
5000 TOTAL GENERAL
I.Credite de angajament 9.858 10.301 10.670 11.148
II.Credite bugetare 9.977 9.875 9.858 -0,17 10.301 10.670 11.148
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 9.648 9.939 10.320 10.760
II.Credite bugetare 9.537 9.593 9.648 0,57 9.939 10.320 10.760
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 7.075 7.428 7.800 8.190
II.Credite bugetare 6.755 6.955 7.075 1,73 7.428 7.800 8.190
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 2.498 2.431 2.484 2.534
II.Credite bugetare 2.345 2.376 2.498 5,13 2.431 2.484 2.534
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 75 80 36 36
II.Credite bugetare 437 262 75 -71,37 80 36 36
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 210 362 350 388
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53 362 350 388
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 210 362 350 388
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53 362 350 388
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 9.858 10.301 10.670 11.148
II.Credite bugetare 9.977 9.875 9.858 -0,17 10.301 10.670 11.148
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 9.648 9.939 10.320 10.760
II.Credite bugetare 9.537 9.593 9.648 0,57 9.939 10.320 10.760
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 7.075 7.428 7.800 8.190
II.Credite bugetare 6.755 6.955 7.075 1,73 7.428 7.800 8.190
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 2.498 2.431 2.484 2.534
II.Credite bugetare 2.345 2.376 2.498 5,13 2.431 2.484 2.534
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 75 80 36 36
II.Credite bugetare 437 262 75 -71,37 80 36 36
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 210 362 350 388
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53 362 350 388
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 210 362 350 388
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53 362 350 388
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 9.858 10.301 10.670 11.148
II.Credite bugetare 9.977 9.875 9.858 -0,17 10.301 10.670 11.148
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 9.648 9.939 10.320 10.760
II.Credite bugetare 9.537 9.593 9.648 0,57 9.939 10.320 10.760
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 7.075 7.428 7.800 8.190

pag.13
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR
SECRETE DE STAT Anexa nr. 3 / 41 / 01 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 6.755 6.955 7.075 1,73 7.428 7.800 8.190
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 2.498 2.431 2.484 2.534
II.Credite bugetare 2.345 2.376 2.498 5,13 2.431 2.484 2.534
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 75 80 36 36
II.Credite bugetare 437 262 75 -71,37 80 36 36
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 210 362 350 388
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53 362 350 388
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 210 362 350 388
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53 362 350 388
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 9.858 10.301 10.670 11.148
II.Credite bugetare 9.977 9.875 9.858 -0,17 10.301 10.670 11.148
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 9.648 9.939 10.320 10.760
II.Credite bugetare 9.537 9.593 9.648 0,57 9.939 10.320 10.760
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 7.075 7.428 7.800 8.190
II.Credite bugetare 6.755 6.955 7.075 1,73 7.428 7.800 8.190
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 2.498 2.431 2.484 2.534
II.Credite bugetare 2.345 2.376 2.498 5,13 2.431 2.484 2.534
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 75 80 36 36
II.Credite bugetare 437 262 75 -71,37 80 36 36
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 210 362 350 388
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53 362 350 388
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 210 362 350 388
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53 362 350 388
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 9.858 10.301 10.670 11.148
II.Credite bugetare 9.977 9.875 9.858 -0,17 10.301 10.670 11.148
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 9.648 9.939 10.320 10.760
II.Credite bugetare 9.537 9.593 9.648 0,57 9.939 10.320 10.760
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 7.075 7.428 7.800 8.190
II.Credite bugetare 6.755 6.955 7.075 1,73 7.428 7.800 8.190
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 2.498 2.431 2.484 2.534
II.Credite bugetare 2.345 2.376 2.498 5,13 2.431 2.484 2.534
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 75 80 36 36
II.Credite bugetare 437 262 75 -71,37 80 36 36
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 210 362 350 388
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53 362 350 388
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 210 362 350 388
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53 362 350 388
pag.14
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR
SECRETE DE STAT
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2016-2021
(sume alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 41 / 02 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 9.858 10.301 10.670 11.148
II.Credite bugetare 9.977 9.875 9.858 -0,17 10.301 10.670 11.148
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 9.648 9.939 10.320 10.760
II.Credite bugetare 9.537 9.593 9.648 0,57 9.939 10.320 10.760
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 7.075 7.428 7.800 8.190
II.Credite bugetare 6.755 6.955 7.075 1,73 7.428 7.800 8.190
01 Cheltuieli salariale in bani
II.Credite bugetare 5.651 5.799 6.663 14,90
01 Salarii de baza
II.Credite bugetare 5.096 5.325 6.027 13,18
13 Indemnizatii de delegare
II.Credite bugetare 533 444 620 39,64
30 Alte drepturi salariale in bani
II.Credite bugetare 22 30 16 -46,67
02 Cheltuieli salariale in natura
II.Credite bugetare 144
06 Vouchere de vacanta
II.Credite bugetare 144
03 Contributii
II.Credite bugetare 1.104 1.156 268 -76,82
01 Contributii de asigurari sociale de stat
II.Credite bugetare 770 810 68 -91,60
02 Contributii de asigurari de somaj
II.Credite bugetare 22 26 2 -92,31
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate
II.Credite bugetare 257 267 23 -91,39
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
II.Credite bugetare 7 8 1 -87,50
05 Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
II.Credite bugetare 1 1 0,00
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii
II.Credite bugetare 47 44 18 -59,09
07 Contributia asiguratorie pentru munca
II.Credite bugetare 155
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 2.498 2.431 2.484 2.534
II.Credite bugetare 2.345 2.376 2.498 5,13 2.431 2.484 2.534
01 Bunuri si servicii
II.Credite bugetare 1.334 1.341 1.311 -2,24
01 Furnituri de birou
II.Credite bugetare 418 385 341 -11,43
03 Incalzit, iluminat si forta motrica
II.Credite bugetare 198 209 191 -8,61
04 Apa, canal si salubritate
II.Credite bugetare 20 22 21 -4,55
05 Carburanti si lubrifianti

pag.15
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR
SECRETE DE STAT Anexa nr. 3 / 41 / 02 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 52 63 77 22,22
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
II.Credite bugetare 74 84 80 -4,76
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
II.Credite bugetare 554 560 577 3,04
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
II.Credite bugetare 18 18 24 33,33
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II.Credite bugetare 132 120 44 -63,33
30 Alte obiecte de inventar
II.Credite bugetare 132 120 44 -63,33
06 Deplasari, detasari, transferari
II.Credite bugetare 139 145 245 68,97
01 Deplasari interne, detasari, transferari
II.Credite bugetare 3 5 48 860,00
02 Deplasari in strainatate
II.Credite bugetare 137 140 197 40,71
11 Carti, publicatii si materiale documentare
II.Credite bugetare 5 5 5 0,00
13 Pregatire profesionala
II.Credite bugetare 3 5 25 400,00
14 Protectia muncii
II.Credite bugetare 44 54 57 5,56
30 Alte cheltuieli
II.Credite bugetare 688 706 811 14,87
02 Protocol si reprezentare
II.Credite bugetare 3 3 4 33,33
03 Prime de asigurare non-viata
II.Credite bugetare 19 24 26 8,33
04 Chirii
II.Credite bugetare 658 671 723 7,75
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
II.Credite bugetare 8 8 58 625,00
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 75 80 36 36
II.Credite bugetare 437 262 75 -71,37 80 36 36
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
II.Credite bugetare 437 262 75 -71,37
04 Alte transferuri curente in strainatate
II.Credite bugetare 437 262 75 -71,37
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 210 362 350 388
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53 362 350 388
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 210 362 350 388
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53 362 350 388
01 Active fixe
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
II.Credite bugetare 346 158 120 -24,05
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
II.Credite bugetare 59 65 60 -7,69
30 Alte active fixe

pag.16
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR
SECRETE DE STAT Anexa nr. 3 / 41 / 02 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 34 59 30 -49,15
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 9.858 10.301 10.670 11.148
II.Credite bugetare 9.977 9.875 9.858 -0,17 10.301 10.670 11.148
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 9.648 9.939 10.320 10.760
II.Credite bugetare 9.537 9.593 9.648 0,57 9.939 10.320 10.760
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 7.075 7.428 7.800 8.190
II.Credite bugetare 6.755 6.955 7.075 1,73 7.428 7.800 8.190
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 2.498 2.431 2.484 2.534
II.Credite bugetare 2.345 2.376 2.498 5,13 2.431 2.484 2.534
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 75 80 36 36
II.Credite bugetare 437 262 75 -71,37 80 36 36
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 210 362 350 388
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53 362 350 388
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 210 362 350 388
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53 362 350 388
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 9.858 10.301 10.670 11.148
II.Credite bugetare 9.977 9.875 9.858 -0,17 10.301 10.670 11.148
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 9.648 9.939 10.320 10.760
II.Credite bugetare 9.537 9.593 9.648 0,57 9.939 10.320 10.760
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 7.075 7.428 7.800 8.190
II.Credite bugetare 6.755 6.955 7.075 1,73 7.428 7.800 8.190
01 Cheltuieli salariale in bani
II.Credite bugetare 5.651 5.799 6.663 14,90
01 Salarii de baza
II.Credite bugetare 5.096 5.325 6.027 13,18
13 Indemnizatii de delegare
II.Credite bugetare 533 444 620 39,64
30 Alte drepturi salariale in bani
II.Credite bugetare 22 30 16 -46,67
02 Cheltuieli salariale in natura
II.Credite bugetare 144
06 Vouchere de vacanta
II.Credite bugetare 144
03 Contributii
II.Credite bugetare 1.104 1.156 268 -76,82
01 Contributii de asigurari sociale de stat
II.Credite bugetare 770 810 68 -91,60
02 Contributii de asigurari de somaj
II.Credite bugetare 22 26 2 -92,31
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate
II.Credite bugetare 257 267 23 -91,39
04 Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
II.Credite bugetare 7 8 1 -87,50
05 Prime de asigurare viata platite de angajator
pag.17
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR
SECRETE DE STAT Anexa nr. 3 / 41 / 02 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
pentru angajati
II.Credite bugetare 1 1 0,00
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii
II.Credite bugetare 47 44 18 -59,09
07 Contributia asiguratorie pentru munca
II.Credite bugetare 155
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 2.498 2.431 2.484 2.534
II.Credite bugetare 2.345 2.376 2.498 5,13 2.431 2.484 2.534
01 Bunuri si servicii
II.Credite bugetare 1.334 1.341 1.311 -2,24
01 Furnituri de birou
II.Credite bugetare 418 385 341 -11,43
03 Incalzit, iluminat si forta motrica
II.Credite bugetare 198 209 191 -8,61
04 Apa, canal si salubritate
II.Credite bugetare 20 22 21 -4,55
05 Carburanti si lubrifianti
II.Credite bugetare 52 63 77 22,22
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
II.Credite bugetare 74 84 80 -4,76
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
II.Credite bugetare 554 560 577 3,04
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
II.Credite bugetare 18 18 24 33,33
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II.Credite bugetare 132 120 44 -63,33
30 Alte obiecte de inventar
II.Credite bugetare 132 120 44 -63,33
06 Deplasari, detasari, transferari
II.Credite bugetare 139 145 245 68,97
01 Deplasari interne, detasari, transferari
II.Credite bugetare 3 5 48 860,00
02 Deplasari in strainatate
II.Credite bugetare 137 140 197 40,71
11 Carti, publicatii si materiale documentare
II.Credite bugetare 5 5 5 0,00
13 Pregatire profesionala
II.Credite bugetare 3 5 25 400,00
14 Protectia muncii
II.Credite bugetare 44 54 57 5,56
30 Alte cheltuieli
II.Credite bugetare 688 706 811 14,87
02 Protocol si reprezentare
II.Credite bugetare 3 3 4 33,33
03 Prime de asigurare non-viata
II.Credite bugetare 19 24 26 8,33
04 Chirii
II.Credite bugetare 658 671 723 7,75
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
II.Credite bugetare 8 8 58 625,00
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 75 80 36 36
II.Credite bugetare 437 262 75 -71,37 80 36 36

pag.18
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR
SECRETE DE STAT Anexa nr. 3 / 41 / 02 Pag. 5 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2016 preliminata 2018 descrestere 2019 2020 2021
tol graf Titlu col at 2017 2018/2017

A B 1 2 3 4 5 6 7
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
II.Credite bugetare 437 262 75 -71,37
04 Alte transferuri curente in strainatate
II.Credite bugetare 437 262 75 -71,37
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 210 362 350 388
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53 362 350 388
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 210 362 350 388
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53 362 350 388
01 Active fixe
II.Credite bugetare 440 282 210 -25,53
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
II.Credite bugetare 346 158 120 -24,05
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
II.Credite bugetare 59 65 60 -7,69
30 Alte active fixe
II.Credite bugetare 34 59 30 -49,15
01 Autoritati executive si legislative
II.Credite bugetare 9.977 9.875 9.858 -0,17
03 Autoritati executive
II.Credite bugetare 9.977 9.875 9.858 -0,17

pag.19
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 41 / 26

Pag. 1 din 1 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 TOTAL
2017

41 15085226 Oficiul registrului national al informatiilor secrete de stat

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament
118.362 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148 170.214
II. Credite bugetare
118.362 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148 170.214
Buget de stat

I. Credite de angajament
118.362 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148 170.214
II. Credite bugetare
118.362 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148 170.214
429 PROGRAM

429 Managementul protectiei informatiilor clasificate

429 TOTAL PROGRAM

429 I. Credite de angajament


118.362 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148 170.214
429 II. Credite bugetare
118.362 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148 170.214
429 Buget de stat

429 I. Credite de angajament


118.362 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148 170.214
429 II. Credite bugetare
118.362 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148 170.214

pag.20
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 41 / 27
Pag. 1 din 5
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

41 15085226 Oficiul registrului national al informatiilor secrete de stat

429 PROGRAM :

Managementul protectiei informatiilor clasificate

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Oficiul de securitate al NATO (NOS); Directoratul de Securitate al Comisiei Europene si al Consiliului Uniunii Europene,
Oficiul de Securitate si Oficiul INFOSEC ale Secretariatului General al Cosiliului Europei; Structuri de securitate similare din
statele membre si partenere ale Alinatei Nord-Atlantice si ale UE; Organizatii internationale; Institutii, persoane juridice, fizice,
beneficiare de informatii clasificate.

DESCRIERE :

Programul vizeaza coordonarea adoptarii, implementarii si controlului masurilor de protectie a informatiilor clasificate NATO,
UE, ATOMAL.

Data inceperii :01-01-2004

Data inchiderii :01-01-2024

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
118.362 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148 170.214

pag.21
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 41 / 27
Pag. 2 din 5
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

41 15085226 429 II. Credite bugetare


118.362 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148 170.214
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


118.362 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148 170.214
5001 II. Credite bugetare
118.362 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148 170.214
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101 I. Credite de angajament


118.362 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148 170.214
5101 II. Credite bugetare
118.362 9.875 9.858 10.301 10.670 11.148 170.214
510110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

510110 I. Credite de angajament


83.937 6.955 7.075 7.428 7.800 8.190 121.385
510110 II. Credite bugetare
83.937 6.955 7.075 7.428 7.800 8.190 121.385
510120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510120 I. Credite de angajament


25.873 2.376 2.498 2.431 2.484 2.534 38.196
510120 II. Credite bugetare
25.873 2.376 2.498 2.431 2.484 2.534 38.196

pag.22
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 41 / 27
Pag. 3 din 5
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

41 15085226 429 510155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

510155 I. Credite de angajament


3.036 262 75 80 36 36 3.525
510155 II. Credite bugetare
3.036 262 75 80 36 36 3.525
510171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

510171 I. Credite de angajament


5.790 282 210 362 350 388 7.382
510171 II. Credite bugetare
5.790 282 210 362 350 388 7.382
510185 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

510185 I. Credite de angajament


-274 -274
510185 II. Credite bugetare
-274 -274
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Actualizare legislatie nationale in conformitate cu directivele NATO si reglem.de securitare ale UE.Implementarea unitara a
standardelor NATO/UE de securitate la toate pers.juridice indreptatite sa aiba acces la inform.clasif.Asigurarea implementarii

pag.23
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 41 / 27
Pag. 4 din 5
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

41 15085226 429 masurilor de protectie de catre toate pers.juridice indreptatite sa aiba acces la inform. clasif.,a indeplinirii obiectivelor
securitatii inform.clasif.vehiculate in format electronic, a respectarii standardelor privind managementul materialelor
criptografice NATO si UE si a curieratului extern. Acreditarea si reacreditarea CSNR in vederea asigurarii
manag.inform.NATO si UE clasif.la nivel national in cond.de integritate, disponibilitate si confidentialitate. Atingerea si
mentinerea unui nivel optim de educatie de securitate pentru constientizarea si contracararea riscurilor si vulnerabilitatilor in
procesul de gestionare a docum.nationale, NATO si UE clasificate. Indeplinirea responsabilitatilor ORNISS, in calitate de ANS.

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

2223 Timpul mediu de acordare a consultantei (ore/zi)


1 1 1 1 1 1
3079 Timp mediu necesar acreditarii, reacreditarii, controlului CSNR in conditiile legii (nr. zile)
7 7 7 7 7 7
3080 Timp mediu necesar cu inregistrarea, multiplicarea, distribuirea, impachetarea pentru transmiterea si inventarierea unui document care contine informatii NATO/UE
clasificate (nr. ore/zi)
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
3081 Gradul de implementare a masurilor de securitate (%)
15 34 50 55 55 50
4245 Timp mediu necesar evaluarii, reevaluarii documentatiei institutiilor solicitante in vederea obtineriii calitatii de "entitate evaluatoare" (ore)
12 10 8 5 6 6
REZULTAT

2219 Numarul de extracopii si exemplare rezultate in baza aplicarii principiului "need to know" si a prevederilor legale aferente privitoare la diseminarea autorizata a
informatiilor NATO/UE clasificate (nr./an)
2.650 800 800 850 850 800
3082 Numarul de informatii continute in documente NATO/UE clasificate gestionate la Registrul Central si numarul de informatii notificate la Registrul Central de catre CSNR
subordonate (nr./an)
12.265 13.000 13.300 13.600 13.600 13.300
3083 Numar de rapoarte de evaluare si inspectie intocmite in vederea acreditarii, reacreditarii, desfiintarii si controlului CSNR (nr./an)
60 200 200 220 220 200

pag.24
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 41 / 27
Pag. 5 din 5
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2016 Executie preliminata Propuneri 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Total
program 2017

41 15085226 429 3084 Numar de autorizatii/certificate de securitate industriala nationale si certificate de securitate industriala NATO/UE, de autorizatii speciale eliberate (nr./an)
68 130 117 110 110 112
3085 Numar de certificate de securitate eliberate pentru acces la informatii NATO clasificate (nr./an)
10.614 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
3086 Numar de certificate de securitate eliberate pentru participarea la activitati organizate in cadrul Alinatei Nord-Atlantice (nr./an)
3.185 2.700 2.900 2.900 2.900 2.900
3087 Numar de certificate de securitate eliberate pentru acces la informatii UE clasificate (nr./an)
1.787 3.200 2.000 2.000 2.000 2.000
3088 Numar de eliberari avize pentru certificate de securitate nationale (nr./an)
32.857 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
4448 Numar de autorizatii speciale eliberate
19 9 9 9 9 9
COMENTARII :

Prin program se urmareste reglementarea, implementarea unitara si controlul aplicarii masurilor de protectie, a autorizarii si
evidentei accesului la informatiile nationale clasificate si la informatiille NATO si UE clasificate.

pag.25
Pag. 1
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT Anexa nr. 3 / 41 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2016 2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 2.031 439 282 210 362 350 388
II 2.031 439 282 210 362 350 388
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 2.031 439 282 210 362 350 388
II 2.031 439 282 210 362 350 388
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 2.031 439 282 210 362 350 388
NEFINANCIARE II 2.031 439 282 210 362 350 388
50017101 Active fixe I 2.031 439 282 210 362 350 388
II 2.031 439 282 210 362 350 388
5001710102 Masini, echipamente si I 624 346 158 120
mijloace de transport II 624 346 158 120
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 184 59 65 60
alte active corporale II 184 59 65 60
5001710130 Alte active fixe I 1.223 34 59 30 362 350 388
II 1.223 34 59 30 362 350 388

pag.26
Pag. 2
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT Anexa nr. 3 / 41 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2016 2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
5000 TOTAL GENERAL I 2.031 439 282 210 362 350 388
II 2.031 439 282 210 362 350 388
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 2.031 439 282 210 362 350 388
II 2.031 439 282 210 362 350 388
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 2.031 439 282 210 362 350 388
NEFINANCIARE II 2.031 439 282 210 362 350 388
50017101 Active fixe I 2.031 439 282 210 362 350 388
II 2.031 439 282 210 362 350 388
5001710102 Masini, echipamente si I 624 346 158 120
mijloace de transport II 624 346 158 120
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 184 59 65 60
alte active corporale II 184 59 65 60
5001710130 Alte active fixe I 1.223 34 59 30 362 350 388
II 1.223 34 59 30 362 350 388

pag.27
Pag. 3
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT Anexa nr. 3 / 41 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2016 2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
b.Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL I 808 405 223 180
II 808 405 223 180
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 808 405 223 180
II 808 405 223 180
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 808 405 223 180
NEFINANCIARE II 808 405 223 180
50017101 Active fixe I 808 405 223 180
II 808 405 223 180
5001710102 Masini, echipamente si I 624 346 158 120
mijloace de transport II 624 346 158 120
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 184 59 65 60
alte active corporale II 184 59 65 60

e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor


5000 TOTAL GENERAL I 1.223 34 59 30 362 350 388
II 1.223 34 59 30 362 350 388
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 1.223 34 59 30 362 350 388
II 1.223 34 59 30 362 350 388
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 1.223 34 59 30 362 350 388
NEFINANCIARE II 1.223 34 59 30 362 350 388
50017101 Active fixe I 1.223 34 59 30 362 350 388
II 1.223 34 59 30 362 350 388
5001710130 Alte active fixe I 1.223 34 59 30 362 350 388
II 1.223 34 59 30 362 350 388

pag.28
Pag. 4
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT Anexa nr. 3 / 41 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2016 2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CAPITOL 51 -- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 2.031 439 282 210 362 350 388
EXTERNE II 2.031 439 282 210 362 350 388
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 2.031 439 282 210 362 350 388
EXTERNE II 2.031 439 282 210 362 350 388
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 2.031 439 282 210 362 350 388
NEFINANCIARE II 2.031 439 282 210 362 350 388
51017101 Active fixe I 2.031 439 282 210 362 350 388
II 2.031 439 282 210 362 350 388
5101710102 Masini, echipamente si I 624 346 158 120
mijloace de transport II 624 346 158 120
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si I 184 59 65 60
alte active corporale II 184 59 65 60
5101710130 Alte active fixe I 1.223 34 59 30 362 350 388
II 1.223 34 59 30 362 350 388

pag.29
Pag. 5
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT Anexa nr. 3 / 41 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2016 2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 2.031 439 282 210 362 350 388
EXTERNE II 2.031 439 282 210 362 350 388
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 2.031 439 282 210 362 350 388
EXTERNE II 2.031 439 282 210 362 350 388
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 2.031 439 282 210 362 350 388
NEFINANCIARE II 2.031 439 282 210 362 350 388
51017101 Active fixe I 2.031 439 282 210 362 350 388
II 2.031 439 282 210 362 350 388
5101710102 Masini, echipamente si I 624 346 158 120
mijloace de transport II 624 346 158 120
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si I 184 59 65 60
alte active corporale II 184 59 65 60
5101710130 Alte active fixe I 1.223 34 59 30 362 350 388
II 1.223 34 59 30 362 350 388

pag.30
Pag. 1

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT Anexa nr. 3 / 41 / 29


COD OBIECTIV 2 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE


I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 2
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori
la 31.12.2016 2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 808 405 223 180
II 808 405 223 180
5100 AUTORITATI PUBLICE SI I 808 405 223 180
ACTIUNI EXTERNE II 808 405 223 180
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI I 808 405 223 180


ACTIUNI EXTERNE II 808 405 223 180
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 808 405 223 180
NEFINANCIARE II 808 405 223 180
51017101 Active fixe I 808 405 223 180
II 808 405 223 180
5101710102 Masini, echipamente I 624 346 158 120
si mijloace de transport II 624 346 158 120
5101710103 Mobilier, aparatura I 184 59 65 60
birotica si alte active corporale II 184 59 65 60

pag.31
Pag. 2

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT Anexa nr. 3 / 41 / 29


COD OBIECTIV 5 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE


I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 5
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori
la 31.12.2016 2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 1.223 34 59 30 362 350 388
II 1.223 34 59 30 362 350 388
5100 AUTORITATI PUBLICE SI I 1.223 34 59 30 362 350 388
ACTIUNI EXTERNE II 1.223 34 59 30 362 350 388
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI I 1.223 34 59 30 362 350 388


ACTIUNI EXTERNE II 1.223 34 59 30 362 350 388
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 1.223 34 59 30 362 350 388
NEFINANCIARE II 1.223 34 59 30 362 350 388
51017101 Active fixe I 1.223 34 59 30 362 350 388
II 1.223 34 59 30 362 350 388
5101710130 Alte active fixe I 1.223 34 59 30 362 350 388
II 1.223 34 59 30 362 350 388

pag.32