Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala Gimnazială Văleni Adecvarea stilului didactic la particularităţile

clasei
Tel/fax: 0233/871003 Gradul de solicitare a elevilor
FIŞĂ PENTRU ASISTENŢE Interacţiunea: CD-elev, elev-elev, elev-CD
CADRU DIDACTIC: __________________________________________________ Modul de corectare a greşelilor
Realizarea feedback-ului
DATA: ___________________________________________________________ Adaptarea desfăşurării orei la reacţiile elevilor
DISCIPLINA: _______________________________________________________ Stabilirea temei pentru acasă
CLASA: ___________________________________________________________ Corectarea caietelor de teme
Îmbinarea instructiv-educativă
SUBIECTUL LECŢIEI: _________________________________________________
Modul de evaluare
TOTAL ELEVI:__________ Elevi absenţi________________________________ Utilizarea evaluării alternative
I.PROIECTAREA ACTIVITĂŢII IV. ACTIVITATEA ELEVILOR
INDICATRI F.B. B. SATISF. SLAB F. SLAB OBSERVAŢII INDICATRI F.B. B. SATISF. SLAB F.SLAB OBSERVAŢII
Proiectarea unităţii de învăţare Atitudinea faţă de învăţătură
Corelara cu planificarea calendaristică
Aspectul caietelor de notiţe
Schiţa de proiectare a lecţiei
Aspectul caietelor de teme
II. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC AL LECŢIEI
INDICATRI F.B. B. SATISF. SLAB F. SLAB OBSERVAŢII Responsabilitatea faţă de studiu
Corespondenţa conţinut-proiectare Comportamentul în oră
Rigurozitate ştiinţifică
Calitatea cunoştinţelor, a priceperilor, a
Exprimare corectă deprinderilor
Corelarea intra- şi interdisciplinară a Creativitatea
cunoştinţelor
Sintetizarea cunoştinţelor la nivelul Interesul pentru materie
particularităţilor de vârstă ale elevilor
V. AUTOEVALUAREA
Utilizarea limbajului specific – explicarea
INDICATRI F.B. B. SATISF. SLAB F. SLAB OBSERVAŢII
termenilor
Calitatea autoevaluării
III. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
INDICATRI F.B. B. SATISF. SLAB F. SLAB OBSERVAŢII
Aspectul sălii de curs
Crearea cadrului afectiv-emoţional
Ţinuta cadrului didactic, tonul, gestica
PUNCTE TARI RECOMANDĂRI
Verificarea temelor
Actualizarea cunoştinţelor
Organizarea conţinutului, înlănţuirea
noţiunilor, respectarea logicii didactice
Integrarea orei în sistemul de lecţii căruia îi
aparţine
Claritatea, corectitudinea explicaţiilor
Utilizarea exemplelor
Realizarea temei la tablă
Adaptarea metodelor la obiective şi conţinut
Folosirea mijloacelor audio-vizuale şi a
materialului didactic
Aplicarea cunoştinţelor în situaţii diverse
Reactualizarea caracterului formativ al lecţiei
Utilizarea unor forme diferite de activitate
(individual/în grupe-în
echipe/colectiv/frontal)
Folosirea de metode alternative DIRECTOR, CADRU DIDACTIC,
Strategii de diferenţiere şi de individualizare
Prof. Macsim Gariela Ed./Înv./Inst./Prof. __________________
Utilizarea metodelor active, participative