Sunteți pe pagina 1din 10

ANUNT

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, anunță scoaterea la concurs a 3 funcții publice de stat de execuție vacante
din cadrul aparatului propriu.

Concursul va avea loc la sediul MADR în data 03.10.2019, ora 10,00 proba scrisă.

Interviul se va susține într –un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 02.09.2019 – 23.09.2019, la MADR


-Direcția Management Resurse Umane, secretarul comisiei de concurs – doamna
Ceaușescu Mihai Iuliana, telefon: 021/3072461, e – mail: iuliana.ceausescu@madr.ro.

Condițiile de participare și bibliografia la concurs se afișează la sediul Ministerului


Agriculturii Dezvoltării Rurale și pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Direcția Generală Politici Agricole


Biroul Învățământ Liceal Agricol, Formare Profesională și Consultanță în Agricultură
Compartimentul Învățământ Liceal Agricol și Formare Profesională

1. funcția publică vacantă de consilier superior

Condiții generale:

-potrivit art. 465 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Condiții specifice:

-Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul


ingineria resurselor vegetale și animale – specializarea zootehnie;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;

Bibliografie:

-Constituția României, republicată;


-Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin (6) din Hotărârea guvernului nr.
1186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului
Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
-Legea nr. 57/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.
Atribuţiile postului:

a) participă la activitatea de elaborare a actelor normative, politicilor publice și


strategiilor în domeniul învățământului liceal agricol și a formării profesionale de bază
și continuă;
b) participă la elaborarea programului anual de finanțare a investițiilor și a cheltuielilor
materiale necesare funcționării liceelor tehnologice cu profil preponderant agricol, pe
baza propunerii acestora;
c) participă la verificarea și avizarea sumelor lunare solicitate de către liceele tehnologice
cu profil preponderant agricol aferente activităților desfășurate în luna anterioară, pe
baza unor situații centralizatoare aprobate de acestea;
d) propune înființarea de noi specializări/calificări profesionale care se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, pe baza unor analize privind cerințele pieței muncii din zona de
activitate a liceului;
e) participă la elaborarea împreună cu Ministerul Educației Naționale, inspectoratele
școlare județene și direcțiile pentru agricultură județene, a unui program unitar de
efectuare a practicilor de specialitate de către elevii liceelor tehnologice cu profil
preponderent agricol, în cadrul exploatațiilor agricole și stabilirea numărului minim de
ore de practică pentru fiecare specializare;
f) participă la elaborarea situației prind necesarul de suprafețe de teren pentru loturile
didactice, la nivelul fiecărui liceu cu profil preponderent agricol și identifică resursele
de alocare a acestora;
g) participă la elaborarea actelor normative pentru atribuirea de loturi didactice liceelor
care nu dețin aceste suprafețe de teren, în baza solicitării acestora;
h) participă la elaborarea modelului-cadru de contract de management privind
gestionarea investițiilor specifice care se încheie între reprezentantul desemnat al MADR
și liceele cu profil preponderent agricol;
i) participă la elaborarea unei proceduri de control tehnic privind modul de gestionare,
utilizare, întreținere și exploatare a investițiilor realizate de către MADR;
j) participă la verificarea în teren a modului de gestionare, utilizare, întreținere și
exploatare a investițiilor liceelor cu profil preponderent agricol, finanțate de către
MADR;
k) participă la actualizarea listei cu liceele tehnologice cu profil preponderent agricol care
vor primi finanțare din partea MADR pentru investiții, listă ce va fi aprobată prin ordin
comun al MADR și MEN;
l) participă la elaborarea programului de perfecționare a cadrelor didactice de
specialitate din cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, în
concordanță cu evoluția noilor tehnologii din agricultură;
m) participă la elaborarea ordinului comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
și Ministerului Educației Naționale privind modul de utilizare a veniturilor proprii
obținute prin valorificarea produselor realizate pe loturile didactice;
n) participă la activitatea de monitorizare a modului de accesare de către loceele
tehnologice cu profil preponderent agricol a fondurilor alocate prin măsurile din cadrul
PNDR;
o) colaborează cu structurile de specialitate din cadrul M.E.N. și din subordinea acestuia,
cu inspectorate școlare județene și cu agenți economici implicați în activități de
învățământ liceal agricol și formare profesională continuă;
p) participă la reevaluarea liceelor cu profil preponderant agricol care urmează să fie
incluse în lista pentru finanțare, după o perioadă de trei ani sau, după caz, a celor care
vor fi excluse de la finanțare din bugetul M.A.D.R.;
q) monitorizează activitatea parteneriatelor educaționale între liceele tegnologice cu
profil preponderant agricol și agenți economici din agricultură și conexe acestora,
privind efectuarea de către elevi a stagiilor de practică;
r) propune măsuri de îmbunătățire a structurii organizatorice a liceelor tehnologice cu
profil preponderent agricol selectate, cu respectarea legislației privind calitatea actului
de învățământ;
s) elaborează puncte de vedere cu privire la revizuirea manualelor școlare de specialitate,
în conformitate cu noile tehnologii din agricultură;
t) propune măsuri de popularizare privind atragerea absolvenților claselor a VIII –a către
învățământul licel și profesional agricol, inclusiv învățământul dual;
u) propune măsuri de reactualizare a standardelor ocupaționale din agricultură și a
curriculei;
v) propune măsuri de realizare a schimburilor de experiență, teoretice și practice, între
liceele agricole și de colaborare cu instituții de învățământ din alte state;
w) propune măsuri de monitorizarea absolvenților liceelor tehnologice cu profil
preponderent agricol până la încadrarea definitive în cadrul exploatațiilor din
agricultură;
x) participă la întocmirea şi fundamentarea tehnică a proiectului de buget anual privind
susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol;
y) organizează/participă în grupuri de lucru interministeriale, instituţionale la elaborarea
strategiilor, actelor normative, protocoalelor, ducerea la îndeplinire a
memorandumurilor etc., în domeniul de competență;
z) participă la întocmirea de răspunsuri la reclamaţii, sesizări, petiţii, puncte de vedere,
corespondenţă curentă etc.;
aa) participă, la propunerea conducerii, la seminarii, simpozioane, dezbateri, întâlniri,
mese rotunde, vizite şi schimburi de experienţă în ţară şi în străinătate;
bb) îndeplineşte şi alte sarcini ce-i revin prin acte normative sau care îi sunt repartizate de
către structurile administrative superioare.
Direcția Generală Politici Agricole
Biroul Învățământ Liceal Agricol, Formare Profesională și Consultanță în Agricultură
Compartimentul Învățământ Liceal Agricol și Formare Profesională

2. funcția publică vacantă de consilier superior

Condiții generale:

-potrivit art. 465 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Condiții specifice:

-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul


inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management – specializarea
inginerie mecanică sau mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară;
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;

Bibliografie:

-Constituția României, republicată;


-Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin (6) din Hotărârea guvernului nr.
1186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului
Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
-Legea nr. 57/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Atribuţiile postului :

a) participă la activitatea de elaborare a actelor normative, politicilor publice și


strategiilor în domeniul învățământului liceal agricol și a formării profesionale de bază
și continuă;
b) participă la elaborarea programului anual de finanțare a investițiilor și a cheltuielilor
materiale necesare funcționării liceelor tehnologice cu profil preponderant agricol, pe
baza propunerii acestora;
c) participă la verificarea și avizarea sumelor lunare solicitate de către liceele tehnologice
cu profil preponderant agricol aferente activităților desfășurate în luna anterioară, pe
baza unor situații centralizatoare aprobate de acestea;
d) propune înființarea de noi specializări/calificări profesionale care se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, pe baza unor analize privind cerințele pieței muncii din zona de
activitate a liceului;
e) participă la elaborarea împreună cu Ministerul Educației Naționale, inspectoratele
școlare județene și direcțiile pentru agricultură județene, a unui program unitar de
efectuare a practicilor de specialitate de către elevii liceelor tehnologice cu profil
preponderent agricol, în cadrul exploatațiilor agricole și stabilirea numărului minim de
ore de practică pentru fiecare specializare;
f) participă la elaborarea situației prind necesarul de suprafețe de teren pentru loturile
didactice, la nivelul fiecărui liceu cu profil preponderent agricol și identifică resursele
de alocare a acestora;
g) participă la elaborarea actelor normative pentru atribuirea de loturi didactice liceelor
care nu dețin aceste suprafețe de teren, în baza solicitării acestora;
h) participă la elaborarea modelului-cadru de contract de management privind
gestionarea investițiilor specifice care se încheie între reprezentantul desemnat al MADR
și liceele cu profil preponderent agricol;
i) participă la elaborarea unei proceduri de control tehnic privind modul de gestionare,
utilizare, întreținere și exploatare a investițiilor realizate de către MADR;
j) participă la verificarea în teren a modului de gestionare, utilizare, întreținere și
exploatare a investițiilor liceelor cu profil preponderent agricol, finanțate de către
MADR;
k) participă la actualizarea listei cu liceele tehnologice cu profil preponderent agricol care
vor primi finanțare din partea MADR pentru investiții, listă ce va fi aprobată prin ordin
comun al MADR și MEN;
l) participă la elaborarea programului de perfecționare a cadrelor didactice de
specialitate din cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, în
concordanță cu evoluția noilor tehnologii din agricultură;
m) participă la elaborarea ordinului comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
și Ministerului Educației Naționale privind modul de utilizare a veniturilor proprii
obținute prin valorificarea produselor realizate pe loturile didactice;
n) participă la activitatea de monitorizare a modului de accesare de către loceele
tehnologice cu profil preponderent agricol a fondurilor alocate prin măsurile din cadrul
PNDR;
o) colaborează cu structurile de specialitate din cadrul M.E.N. și din subordinea acestuia,
cu inspectorate școlare județene și cu agenți economici implicați în activități de
învățământ liceal agricol și formare profesională continuă;
p) participă la reevaluarea liceelor cu profil preponderant agricol care urmează să fie
incluse în lista pentru finanțare, după o perioadă de trei ani sau ,după caz, a celor care
vor fi excluse de la finanțare din bugetul M.A.D.R.;
q) monitorizează activitatea parteneriatelor educaționale între liceele tegnologice cu
profil preponderant agricol și agenți economici din agricultură și conexe acestora,
privind efectuarea de către elevi a stagiilor de practică;
r) propune măsurilor de îmbunătățire a structurii organizatorice a liceelor tehnologice cu
profil preponderent agricol selectate, cu respectarea legislației privind calitatea actului
de învățământ;
s) elaborează puncte de vedere cu privire la revizuirea manualelor școlare de specialitate,
în conformitate cu noile tehnologii din agricultură;
t) propune măsuri de popularizare privind atragerea absolvenților claselor a VIII –a către
învățământul licel și profesional agricol, inclusiv învățământul dual;
u) propune măsuri de reactualizare a standardelor ocupaționale din agricultură și a
curriculei;
v) propune măsuri de realizare a schimburilor de experiență, teoretice și practice, între
liceele agricole și de colaborare cu instituții de învățământ din alte state;
w) propune măsuri de monitorizarea absolvenților liceelor tehnologice cu profil
preponderent agricol până la încadrarea definitive în cadrul exploatațiilor din
agricultură;
x) participă la întocmirea şi fundamentarea tehnică a proiectului de buget anual privind
susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol;
y) organizează/participă în grupuri de lucru interministeriale, instituţionale la elaborarea
strategiilor, actelor normative, protocoalelor, ducerea la îndeplinire a
memorandumurilor etc., în domeniul de competență;
z) participă la întocmirea de răspunsuri la reclamaţii, sesizări, petiţii, puncte de vedere,
corespondenţă curentă etc.;
aa) participă, la propunerea conducerii, la seminarii, simpozioane, dezbateri, întâlniri,
mese rotunde, vizite şi schimburi de experienţă în ţară şi în străinătate;
bb) îndeplineşte şi alte sarcini ce-i revin prin acte normative sau care îi sunt repartizate de
către structurile administrative superioare.
Direcția Generală Politici Agricole
Biroul Învățământ Liceal Agricol, Formare Profesională și Consultanță în Agricultură
Compartimentul Învățământ Liceal Agricol și Formare Profesională

3. funcția publică vacantă de consilier superior

Condiții generale:

-potrivit art. 465 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Condiții specifice:

-Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul


ingineria resurselor vegetale și animale – specializarea agronomie sau horticultură;
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;

Bibliografie:

-Constituția României, republicată;


-Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin (6) din Hotărârea guvernului nr.
1186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului
Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
-Legea nr. 57/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Atribuţiile postului :

a) participă la activitatea de elaborare a actelor normative, politicilor publice și


strategiilor în domeniul învățământului liceal agricol și a formării profesionale de bază
și continuă;
b) participă la elaborarea programului anual de finanțare a investițiilor și a cheltuielilor
materiale necesare funcționării liceelor tehnologice cu profil preponderant agricol, pe
baza propunerii acestora;
c) participă la verificarea și avizarea sumelor lunare solicitate de către liceele tehnologice
cu profil preponderant agricol aferente activităților desfășurate în luna anterioară, pe
baza situațiilor centralizatoare aprobate de acestea;
d) propune înființarea de noi specializări/calificări profesionale care se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, pe baza unor analize privind cerințele pieței muncii din zona de
activitate a liceului;
e) participă la elaborarea împreună cu Ministerul Educației Naționale, inspectoratele
școlare județene și direcțiile pentru agricultură județene, a unui program unitar de
efectuare a practicilor de specialitate de către elevii liceelor tehnologice cu profil
preponderent agricol, în cadrul exploatațiilor agricole și stabilirea numărului minim de
ore de practică pentru fiecare specializare;
f) participă la elaborarea situației prind necesarul de suprafețe de teren pentru loturile
didactice, la nivelul fiecărui liceu cu profil preponderent agricol și identifică resursele
de alocare a acestora;
g) participă la elaborarea actelor normative pentru atribuirea de loturi didactice liceelor
care nu dețin aceste suprafețe de teren, în baza solicitării acestora;
h) participă la elaborarea modelului-cadru de contract de management privind
gestionarea investițiilor specifice care se încheie între reprezentantul desemnat al MADR
și liceele cu profil preponderent agricol;
i) participă la elaborarea unei proceduri de control tehnic privind modul de gestionare,
utilizare, întreținere și exploatare a investițiilor realizate de către MADR;
j) participă la verificarea în teren a modului de gestionare, utilizare, întreținere și
exploatare a investițiilor liceelor cu profil preponderent agricol, finanțate de către
MADR;
k) participă la actualizarea listei cu liceele tehnologice cu profil preponderent agricol care
vor primi finanțare din partea MADR pentru investiții, listă ce va fi aprobată prin ordin
comun al MADR și MEN;
l) participă la elaborarea programului de perfecționare a cadrelor didactice de
specialitate din cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, în
concordanță cu evoluția noilor tehnologii din agricultură;
m) participă la elaborarea ordinului comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
și Ministerului Educației Naționale privind modul de utilizare a veniturilor proprii
obținute prin valorificarea produselor realizate pe loturile didactice;
n) participă la activitatea de monitorizare a modului de accesare de către loceele
tehnologice cu profil preponderent agricol a fondurilor alocate prin măsurile din cadrul
PNDR;
o) colaborează cu structurile de specialitate din cadrul M.E.N. și din subordinea acestuia,
cu inspectorate școlare județene și cu agenți economici implicați în activități de
învățământ liceal agricol și formare profesională continuă;
p) participă la reevaluarea liceelor cu profil preponderant agricol care urmează să fie
incluse în lista pentru finanțare, după o perioadă de trei ani sau, după caz, a celor care
vor fi excluse de la finanțare din bugetul M.A.D.R.;
q) monitorizează activitatea parteneriatelor educaționale între liceele tegnologice cu
profil preponderant agricol și agenți economici din agricultură și conexe acestora,
privind efectuarea de către elevi a stagiilor de practică;
r) propun măsuri de îmbunătățire a structurii organizatorice a liceelor tehnologice cu profil
preponderent agricol selectate, cu respectarea legislației privind calitatea actului de
învățământ;
s) elaborează puncte de vedere cu privire la revizuirea manualelor școlare de specialitate,
în conformitate cu noile tehnologii din agricultură;
t) propune măsuri de popularizare privind atragerea absolvenților claselor a VIII –a către
învățământul licel și profesional agricol, inclusiv învățământul dual;
u) propune măsuri de reactualizare a standardelor ocupaționale din agricultură și a
curriculei;
v) propune măsuri de realizare a schimburilor de experiență, teoretice și practice, între
liceele agricole și de colaborare cu instituții de învățământ din alte state;
w) propune măsuri de monitorizarea absolvenților liceelor tehnologice cu profil
preponderent agricol până la încadrarea definitive în cadrul exploatațiilor din
agricultură;
x) participă la întocmirea şi fundamentarea tehnică a proiectului de buget anual privind
susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol;
y) organizează/participă în grupuri de lucru interministeriale, instituţionale la elaborarea
strategiilor, actelor normative, protocoalelor, ducerea la îndeplinire a
memorandumurilor etc., în domeniul de competență;
z) participă la întocmirea de răspunsuri la reclamaţii, sesizări, petiţii, puncte de vedere,
corespondenţă curentă etc.;
aa) participă, la propunerea conducerii, la seminarii, simpozioane, dezbateri, întâlniri,
mese rotunde, vizite şi schimburi de experienţă în ţară şi în străinătate;
bb) îndeplineşte şi alte sarcini ce-i revin prin acte normative sau care îi sunt repartizate de
către structurile administrative superioare.

Documentele obligatorii pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs:

a)formularul de înscriere;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă
efectuarea unor specializări și perfecționări;
e) copie a diplomei de master sau studii postuniversitare în domeniul administrației
publice, management ori în specialitatea studiilor exercitării funcției publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator
pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea
studiilor necesare ocupării funcției publice;
g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort
fizic, în cazulfuncțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor
condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin proba suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa
calității de lucrărtor al Securității sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr.
611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut mai sus trebuie să cuprindă elemente
similar celor prevăzute în anexa nr. 2D și din care să rezulte cel puțin următoarele
informații:funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea
acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată,
precum și vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului
și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care
se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, cu
excepția documentului prevăzut la lit. c), care se poate transmite și în format electronic la
adresa de e – mail la secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit i) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere.În acest
caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la
concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul
desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea
neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la
înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică
competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la
nivel instituțional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților de către autoritatea sau instituția


publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a cesteia în
format deschis, editabil, în cazul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediu,
în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în
format letric.