Sunteți pe pagina 1din 135

GUVERNUL ROMANIEI INSPECTORATUL DE STAT iN CONSTRUCTII

.

(PROJECT)

2006

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

Cuprins:

TITLUL I - Dispozitii generale CAPITOLULI

Scopul si sfera de cuprindere a Codului construetiilor CAPITOLUL II

Interpretarea si modificarea Codului constructiilor CAPITOLUL III

Definitii

art. 1- 8 art. I - 2

art. 3 - 6

art. 7 - 8

TITLUL II - Amenaj area teritoriului ~ urbanisrnul art. 9 - 83

CAPITOLUL I art. 9 - 12

Dispozitii generale

CAPITOLUL II art. 13 - 34

Domenii reglementate

SECTIUNEA I art. 13 - 15

Amenajarea teritoriului

SECTIUNEA a 2-a art. 16 - 18

Urbanismul

SECTIUNEA a 3-a art. 19

Activitati de amenajare a teritoriului ~i de urbanism

CAPITOLUL III art. 20 - 34

Atributii ale administratiei pub lice

SECTIUNEA I art. 20 - 23

Atributiile administratiei pub lice centrale

SECTIUNEA a 2-a art. 24 - 27

Atributiile administratiei pub lice locale la nivel judetean

SECTIUNEA a 3-a art. 28 - 30

Atributiile administratiei pubJice locale

SECTIUNEA a 4-a art. 31 - 34

Structura institutionala

CAPITOLUL N art. 35 - 39

Certificatul de urbanism

CAPITOLUL V art. 40 - 65

Documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism

SECTIUNEA I art. 40

Scop

SECTIUNEA a 2-a art. 41 - 44

Documentatii de amenajare a teritoriului

SECTIUNEA a 3-a art. 45 - 52

Documentatii de urbanism

SECTIUNEA a 4-a art. 53 - 58

Initierea si finantarea activitatilor

SECTIUNEAa5-a art. 59

Avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

SECTIUNEA a 6-a art. 60 - 64

Participarea populatiei la activitatile de amenajare a teritoriului ~i de urbanism

SECTIUNEA a 7 -a art. 65

Urmirirea aplicarii documentatiilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism aprobate

CAPITOLUL V art. 66 - 83

Protejarea patrimoniului cultural

SECTIUNEA I art. 66 - 71

Dispozitii generale

SECTIUNEA a 2-a art. 72 - 76

Protejarea monumentelor istorice

SECTIUNEA a 3-a art. 77 - 79

Pagina - 2 -

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

inrerventii asupra monumentelor istorice SECTIUNEA a 4-a

Finantarea protejarii monumentelor istorice

art. 80 - 83

TITLUL III - Proiectarea lucririlor de construetii CAPITOLULI

Dispozitii generale

CAPITOLUL II

Obliga(:ii si raspunderi ale proiectantilor ~i ale specialistilor atestati SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

SECTIUNEA a 2-a

Obliga(:ii si raspunderi ale proiectantilor SECTIUNEA a 3-a

Principii generale de securitate ~i sanatate aplicabile proiectului lucrarii CAPITOLUL III

Obliga(:ii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte ~i ale expertilor tehnici de calitate

SECTIUNEA 1 Dispozitii generale SECTIUNEA a 2-a

Verificarea tehnica de calitate a proiectelor SECTIUNEA a 3-a

Expertizarea tehnica de calitate a proiectelor si a constructiilor SECTIUNEA a 4-a

Auditarea energetica a proiectelor ~i a cons true tiil or

art. 84 - 127 art. 84 - 91

art. 92 - 106

art. 92 - 100

art. 101 -104

art. 105 - 106

art. 107 - 127

art. 107 - 109

art. 110 -118

art. 119 - 123

art. 124 - 127

TITLUL IV - Autorizarea executiirii lucriirilor de constructll CAPITOLULI

Dispozitii generale

CAPITOLUL II

Procednra autorizarii lucrarilor de constructii SECTIUNEA 1

Competentele autoritatilor administratiei publice locale in materia autorizarii lucrarilor de constructii SECTIUNEA a 2-a

F ormalitatl procedurale penrru autorizarea lucrarilor de constructii SECTIUNEA a 3-a

Autoriza(:iile pentru protectla mediului CAPITOLUL III

Autorizatia de construire si autorizatia de desfiintare CAPITOLULN

Scoaterea din circuitul agricol si silvic a terenurilor

~i conditiile in care pe acestea pot fi amplasate constructii CAPITOLUL V

Concesionarea terenurilor peutru constructii CAPITOLUL VI

Accesibilitati pentru persoanele cu handicap CAPITOLUL VII

Exercitarea profesiei de arhitect SECTIUNEA 1

Dobandirea ~i exercitarea dreptului de semnatura SECTIUNEA a 2-a

Atributiile ~i organizarea Ordinului Arhitec(:ilor din Ror:n.inia SECTIUNEA a 3-a

Tabloul National al Arhitectilor CAPITOLUL VIII

Exercitarea profesiei de urbanist SECTIUNEA 1

art. 128 - 189 art. 128 -131

art. 132-138

art. 132-133

art. 134 - 135

art. 136-138

art. 139 - 143

art. 144-155

art. 156 -167

art. 168 -169

art. 170 - 179

art. 170 - 176

art. 177

art. 178 -179

art. 180 -189

art. 180 -186

Pagina - 3 -

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

vooanuirea si exereitarea dreptului de semnatura SECTIUNEA a 2-a

Atributiile ~i organizarea Ordinului Urbanistilor din Romania SECTIUNEA a 3-a

Registrul Urbanistilor

TITLUL V - Executarea lucriirilor de construetli CAPITOLULI

Dispozitii generale

CAPITOLUL II

Exercitarea profesiei de inginer in constructii SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

SECTIUNEA a 2-a

Dobandirea ~i exereitarea dreptului de semnatura SECTIUNEA a 3-a

Atributiile si organizarea Camerei Federative a Inginerilor in Constructii SECTIUNEA a 4-a

Registrul National al Inginerilor in Constructii CAPITOLUL III

Obligatii privind exeeutarea lucriirilor de coustructii SECTIUNEA 1

Obligatii ~i raspunderi ale investitorilor SECTIUNEA a 2-a

Obligatii si raspunderi ale executantilor SECTIUNEA a 3-a

Obligatii ~i raspunderi ale responsabililor tehniei eu executia SECTIUNEA a 4-a

Obligatii ~i raspunderi ale dirigintilor de santier SECTIUNEA a 5-a

Obligatii si raspunderi ale altor specialisti autorizati

TITLUL VI - Exploatarea construetlilor CAPITOLULI

Receptia lueriirilor de construetii si a instalatiilor aferente.

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale. Receptia la terminarea lueriirilor SECTIUNEA a 2-a

Certificatul de eonformitate al constructiei SECTIUNEA a 3-a

Receptia finala

SECTIUNEA a 4-a

Dispozitii finale

SECTIUNEA a 5-a

Cartea tehnica a constructiei CAPITOLUL II

Obligatii privind exploatarea constructiilor SECTIUNEA 1

Obligatii ~i raspunderi ale proprietarilor constructiilor SECTIUNEA a 2-a

Obligatii ~i raspunderi ale administratorilor ~i ale utilizatorilor consrructiilor SECTIUNEA a 3-a

Obligatii si raspunderi pentru apararea impotriva ineendiilor CAPITOLUL III

Urmarirea eomportiirii in exploaiare si interventiile in timp asupra constructiilor SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

SECTIUNEA a 2-a

Urmiirirea eomportiirii in exploaiare a constructiilor

Codul Constructiilor (Proiect)

art. 187

art. 188 -189

art. 190 - 227 art. 190 - 203

art. 204 - 219

art. 204 - 206

art. 207 - 215

art. 216 - 218

art. 219

art. 220 - 227

art. 220

art. 221 - 222

art. 223

art. 224 - 225

art. 226 - 227

art. 228 - 343 art. 228 - 270

art. 228 - 254

art. 255

art. 256 - 262

art. 263 - 268

art. 269 - 270

art. 271 - 277

art. 271 - 273

art. 274

art. 275 - 277

art. 278 - 315

art. 278 - 280

art. 281 - 286

Pagina - 4 -

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

;:'.lj"-'~lLJNEA a 3-a

Obligatii ~i raspunderi privind urmarirea comportiirii in exploatare a constructiilor SEq:1UNEA a 4-a

Interventiile in limp asupra constructiilor SEq:1UNEA a 5-a

Obligatii si raspunderi privind interventiile in timp asupra constructiilor SEq:1UNEA a 6-a

Masuri pentru redncerea riscului seismic al constructiilor existente CAPITOLULN

Reabilitarea termicii a constructiilor SEq:1UNEA 1

Dispozitii generale SEq:1UNEA a 2-a

Programele de reabilitare si modernizare termicii SEq:1UNEA a 3-a

Asigurarea fondurilor ~i fucilitiitilor necesare pentru reabilitarea si modernizarea termica a cladirilor si a instalatiilor aferente

CAPITOLUL V

Reabilitarea estetica si modernizarea cladirilor vechi SEq:1UNEA 1

Dispozitii generale

SEq:1UNEA a 2-a

Programele de reabilitare estetica ~i de modernizare a cladirilor vechi SEq:1UNEA a 3-a

Asigurarea fondurilor si facilitatilor necesare pentru reabilitarea estetica si modernizarea cladirilor vechi si a instalatiilor aferente

TITLUL VII - 'I'ransfurmar ea constructlllor CAPITOLULI

Post-utilizarea constructiilor

SEq:1UNEA 1 Dispozitii generale SEq:1UNEA a 2-a

Obligatii si raspunderi privind post-utilizarea constructiilor CAPITOLUL II

Demolarea ~i demontarea construetiilor SEq:1UNEA 1

Dispozitii generale SEq:1UNEA a-2-a

Norme ecologice privind desfiintarea luerarilor de constructii SEq:1UNEA a 3-a

Regimul deseurilor rezultate din constructii ~i demolari

TITLUL VIII - Sistemul asiguriirii calitii\ii in domeniul eensrruetlllor CAPITOLULI

Calitatea constructiilor

SEq:1UNEAI Dispozitii generale SEq:1UNEA a 2-a

Sistemul calitatii in constructii CAPITOLUL II

Calitatea produselor, materialelor ~i tehnologiilor din domeniul constructiilor SEq:1UNEA 1

Dispozitii generale

SEq:1UNEA a 2-a

Reglementiiri tehnice

SEq:1UNEA a 3-a

Evaluarea conformitatii

SEq:1UNEA a 4-a

Codul Constructiilor (Proiect)

art. 287 - 292

art. 293 - 299

art. 300 - 304

art. 305 - 315

art. 316 - 329

art. 316 - 320

art. 321 - 325

art. 326 - 329

art. 330 - 343

art. 330 - 336

art. 337 -341

art. 342 - 343

art. 344 - 369 art. 344 - 359

art. 344 - 356

art. 357 - 359

art. 360 - 369

art. 360 - 362

art. 363 - 365

art. 366 - 369

art. 370 - 425 art. 370 - 386

art. 370 - 376

art. 377 - 386

art. 387 - 425

art. 387 - 388

art. 388 - 392

art. 393 - 409

art. 410-414

Pagina - 5 -

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

vesemnarea si notificarea SECTIUNEA a 5-a

Supravegherea pietei materialelor si produselor pentru constructii

art.415-425

TITLUL IX - Executarea controlului de stat in domeniul construetiilor art. 426 - 456

CAPITOLUL I art. 426 - 431

Dispozitii generale

CAPITOLUL II art. 432 - 456

Organizarea controlului de stat in domeniul constructiilor

SECTIUNEA 1 art. 432 - 436

Prevederi generale

SECTIUNEA a 2-a art. 437 - 438

Urmarirea aplicarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate

SECTIUNEAa3-a art. 439

Obiectivele controlului de stat al calitatii in constructii

SECTIUNEA a 4-a art. 440 - 443

Organizarea si modul de exercitare

a controlului de stat al calitatii in constructii SECTIUNEA a 5-a

Obliga(:ii si raspunderi

Obligatiile si raspunderile Inspectoratului de Stat in Constructii SECTIUNEA a 6-a

Dispozitii speciale

TITLUL X - Sanetiuni CAPITOLULI Dispozitii generale CAPITOLUL II Infracti uni CAPITOLUL III

Co ntraveuti i

SECTIUNEA 1

Sanctiuni pentru incalcarea reglementirilor

privind activitatea de amenajare a teritoriului si urbanism SECTIUNEA a 2-a

Sanc(:iuni pentru incalcarea dispozitiilor privind protectia monumentelor istorice SECTIUNEA a 3-a

Sanctiuni pentru nerespectarea masurilor stabilite pentru reducerea riscului seismic al consrructiilor existente, reabilitarea termica si estetica

SECTIUNEA a 4-a

Sanctiuni pentru contraventii savarsite in domeniul autorizirii ~i executiei lucrarilor de constructii

CAPITOLULN Dispozitii speciale

TITLUL XI - Dispozirii tranzitorii si finale

art. 444 - 451

art. 452 - 456

art. 457 - 477 art. 457 - 461

art. 462 - 466

art. 467 - 477

art. 467 - 469

art. 470

art. 471

art. 472

art. 473 - 477

art. 478 - 483

Pagina - 6 -

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

TITLUL I

Dispozitii generale

CAPITOLULI

Scopul ~i sfera de cuprindere a Codului constructlllor

Art. 1. - (1) Prezentul cod stabileste cadrul legal unitar pentru amenajarea teritoriului si urbanismul, autorizarea ~i executarea lucrarilor de constructii, asigurarea calitatii constructiilor, a materialelor ~i a produselor peutru constructii, exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, precum ~i aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii pe teritoriul Romaniei, De asemenea, autorizeazii Inspectoratul de Stat in Constructii, ca institutie a administratiei pnblice centrale de specialitate aflat in subordinea Guvernului Romaniei, sa coordoneze elaborarea de norme metodologice, insrructiuni ~i ordine in aplicarea prezentului cod..

(2) Cadrnl legal de administrare a taxelor ~i cotelor reglemeutate de prezentul cod este stabilit prin legislatia privind procedurile fiscale.

(3) in materia constructiilor, dispozitiile prezentului cod prevaleaza asupra oriciiror prevederi din alte acte normative, in caz de conflict intre acestea aplicandu-se dispozitiile Codului constructiilor.

(4) Daca orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unni tratat la care Romania este parte,

se aplica prevederea acelui tratat.

Art. 2. - Domeniile reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:

a) amenajarea teritoriului ~i urbanisrnul;

b) proiectarea lucrarilor de constructii;

c) antorizarea executaril lucriirilor de constructii;

d) executarea lucriirilor de constructii;

e) exploatarea consrructiilor:

f) post-utilizarea constructiilor;

g) ealitatea materialelor, evaluarea conformitati produselor si tehnologiilor din domeniul constructiilor;

h) exercitarea controlului de stat pentru domeniile de la lit. a) la lit. g).

CAPITOLUL II

In terpretarea sl modificarea Codului constructlilor

Principii fundamentale

Art. 3. - Reglementarile prezentului cod se bazeaza pe urmiitoarele principii:

a) nentralitatea masurilor in raport cu diferitele categorii de beneficiari, cu forma de proprietate, asiguriind conditii egale persoanelor fizice sau juri dice, romano sau straine;

b) certitudinea reglementarii, prin elaborarea de norme juri dice clare, care sa nu conduca la interpretari arb itrare, iar termenele, modalitatea ~i sumele de plata drept taxe sau cote, sa fie precis stabilite pentru fiecare beneficiar, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcinile ce Ie revillo precum ~i sa poata determina influenta deciziilor lor de management a constructiei asupra sarciuii lor fiscale:

c) echitate la nivelul persoanelor fizice si juridice, rom.ine sau straine;

d) eficienta activitatii in domeniu prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului constructiilor, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte defavorabile pentru persoane fizice si juridice. Modificarea si completarea Codului constructiilor

Art. 4. - (1) Prezentul cod se modificii ~i se completeaza numai prin lege, promovata, de regula, cu 6 luni inainte de data intrarii in vigoare a acesteia

(2) Normele de aplicare necesare pentru modificiirile prezentului cod vor intra in vigoare la aceeasi dati cu legea de modificare.

(3) Cuantumul sanctiunilor prevazute pentru tncalcarea dispozitiilor prezentului cod va fi actualizat prin hotarare de Guvern..

Pagina - 7 -

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

Art. 5. - (I) Iustitutiile cu respousabilitati in. domeniile precizate la art. 2 an atributia elaboriirii normelor pentru. aplicarea unitara a prezentului cod..

(2) In Intelesul prezentului cod, prinnorme se tntelege norme metodologice, insrructiuni ~i ordine.

(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotarare, si sunt publicate in. Monitorul Oficial al Rom.iu.i ei, P artea 1.

(4) Ordinele ~i instructiunile pentru pu.u.erea in aplicare a prezeu.tului cod se emit de catre conducatorii institutiilor pub lice responsabile in. domeniu ~i se publica in Monitoml Oficial al Rom.iu.iei, Partea 1.

(5) Anual, Inspectoratul de Stat in. Coustructii, organ de specialitate al administratiei pub lice centrale aflat in. subordinea Guvernului Romaniei, colecteaza ~i sistematizeaza toate normele in vigoare av.iu.d legatura cu prevederile prezeu.tului cod ~i pune aceasta colectie oficiala la dispozitia altor persoane, spre publicare. Infiintarea ~i functionarea Comisiei centrale pentru. reglemeu.t.iri in. constructii

Art. 6. - (I) Guvernul Rom.iu.iei inflinteaza 0 Comisie centrala pentru elaborarea reglementirilor in. constructii cu privire la aplicarea unitara a prezentului cod.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru. reglementari in. constructii se aprob.i prin decizie a Primului -Mini 5 tru

(3) Comisia centrala pentru reglemeu.t.iri in. constructii este coordonata de conducatorul Inspectoratului de Stat in Cons tructii,

(4) Secretariatul Comisiei centrale penrru reglemeu.t.iri in. consructii este asigurat de Inspectoratul de Slat in. Conaructii, (5) Hotararile Cornisiei centrale pentru reglemeu.t.iri in. constructii se aproba prin decizie a Primului-ministm.

CAPITOLULill

Deflnitll

Definitii ale termenilor generali

Art. 7. - in intelesul prezentului cod, termenii ~i expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) amenajarea teritoriului ~i urbanismul - constituie ansambluri de activitati complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spatiala echilibrata, la protectia patrimoniului natural ~i construit, precum ~i la imbunatatirea conditiilor de viata in. localitatile urbane si rurale precum ~i la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regioual, national ~i european;

b) documenratie de amenajare a teritoriului ~i de urbanism - reprezinta ansamblu de piese scrise ~i desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizeaza simatia existenta ~i se stabilesc obiectivele, actiunile ~i masurile de amenajare a teritoriului si de dezvoltare urbanistica a localitatilor pe 0 perioada determinata, si care sunt avizate conform prezentului cod;

c) Plau.u.l de amenajare a teritoriului la nivel national - formuleaza, intr-o conceptie de ansamblu si 0 viziune de larga perspeetiva, strategia generala de amenajare a teritoriului, in. urmatoarele domenii: cai de corounicatie, ape, zone protejate, reteaua de localitati, zone de rise natural, turismul ~i dezvoltarea rurala;

d) certificatul de urbanism - este documentul care evidentiaza constr.iu.gerile in care se poate construi, mentioneaza avizele care trebuie luate ~i stabileste institutiile care dan aceste avize; se elibereaza de carre prim.iria de care apartine terenul pe care urmeaza a se construi:

e) proiect tehnic - este lucrarea intocmita cu respectarea prevederilor legale, care cuprinde documentatia scrisa ~i desenata pe baza careia se executa 0 lucrare de constructii;

f) proiectul pentru autorizarea executarii lucriirilor de constructii - este extrasul din proiectul tehnic, in. concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor ~i al acordurilor cerute prin acesta;

g) auorizatia de construire - constituie actul de autoritate al adminisiratiei publice locale pe baza c.iruia se asigura aplicarea miisurilor prev.izu.te de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor;

h) constructiile, inclusiv instalatiile aferente acestora - sunt alcatuiri functionale legate solidar de teren, executate din orice fel de rnateriale, de regula durabile, concepute si realizate in scopul de a adaposti si/sau a facilita desfasurarea activitatilor urnane. in intelesul prezentului cod, sunt constructii:

1. cladirile cu orice destinatie: locuinte, social-culturale, administrative, comerciale, de cult, sedii ale institutiilor pub lice, industriale, agricole etc.;

2, drumurile, platformele carosabile si pietonale, c.iile ferate ~i metroul, podurile, tunelele ~i celelalte lucriiri

de arta, pistele de aviatie:

3. constructiile hidrotehnice, amenajiirile portnare;

4. turnnrile, cosurile de fum, rezervoarele, sil 0 zurile ;

5. lucrarile tehnico-edilitare subterane ~i supraterane, captari de apa, statii de tratare a apei, statii de epurare, retelele de transport ~i de distributie;

Pagina - 8 -

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

o, penrru transportul fluidelor tehnologice, petrolului ~i gazelor;

7. constructiile suport ale retelelor de transport ~i distributie a en.ergiei electrice si telecomunicatii;

8. anexe gospodaresti;

9. constructii cu caracter provizoriu;

i) anexe gospodaresti - sunt constructiile cu caracter definitiv san provizoriu menite sa adaposteasca activita]i specifice complemen.tare functiunii de locuire, care prin. amplasarea in. vecinatatea locuintei alcatuiesc impreuna cu aceasta 0 unitate functionala distincta;

j) constructii cu caracter provizoriu - sunt acele constructii temp orare , executate pentru a satisface cerintele organizarii un.ei activitati limitate ca intindere In. timp: chioscuri, tonete, cabin.e, corpuri ~i panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti situate In. extravilan.;

k) cerintele esentiale ale constructiilor, (definite in. con.formitate cu Directiva Con.siliului UE n.r.891l06/EEC) - sunt exigentele de performanta care trebuie avute in. vedere la proiectare si executie pentru obtinerea un.or constructii de calitate corespunzatoare, dupa cum urmeaza:

1. Rezistenta mecanica ~i stabilitate - constructiile trebuie sa fie proiectate ~i executate astfel incat incarcarile susceptibile de a se exercita asupra lor in. timpul construirii si in. exploatare sa nu determine n.ici unnl din. even.imen.tele urrnatoare: prabusirea in. in.tregime sau a un.ei pirti din. constructie; deforrnatii de 0 marime inadmisibila; deteriorari ale un.or parti ale constructiei, ale iustalatiilor sau echipamentelor in.globate ca rezultat al un.or deformatii importante ale structurii portan.te; distrugeri determinate de evenimente accidentale, disproportionate ca marime in. raport cu cauzele primare;

2. Securitate la incendiu - constructiile trebuie sa fie proiectate si executate astfel Incat, in. cazuJ izbucn.irii un.ui iucen.diu: stabilitatea elementelor portante ale coustructiei sa poat.i fi estimata pentru 0 perioada determinata de timp; aparitia ~i propagarea focuJui si fumului In. interioruJ constructiei sa fie limitate; propagarea in.cen.diului la constructiile invecinate sa fie limitat.i; utilizatorii sa poat.i pariisi constructia sau sa poat.i fi salvati prin. alte mij loace; sa fie luat.i In. consideratie securitatea echipelor de interventie:

3, Igiena, sanatate ~i mediu inconjurator - constructiile trebuie sa fie proiectate si executate astfel incat sa nu constituie 0 amenintare pen.tru igiena ~i sin.hlatea ocupautilor sau a vecin.ilor, in. special ca urmare: a degajarii de gaze toxice; a prezentei in. aer a un.or particuJe sau gaze periculoase; a emisiei de radiatii periculoase; a poluarii sau coutaminarii apei sau solului; a evacuarii defectuoase a apelor rezidn.ale, a fumului ~i a deseurilor solide sau I ichi de ; a prezentei umiditatii In. pirti ale constructiei sau pe suprafetele in.terioare ale acesteia;

4. Siguranta in. exploatare - constructiile trebuie sa fie proiectate ~i executate astfel in.eat utilizarea sau functionarea lor sa nu prezinte riscuri in.acceptabile de acciden.tare, precum alunecare, cadere, lovire, ardere, electrocutare, ranire ca urmare a unei explozii etc.;

5. Protectie impotriva zgomotuJui - constructiile trebuie sa fie proiectate si executate astfel incat zgomotul perceput de ocupanti sau de persoanele aflate in. apropiere sa fie mentinut la un. nivel athl de scazut in.cat sa nu afecteze sanatatea acestora si sa Ie permita sa deanna, sa se odihneasca ~i sa lucreze in. couditii satisfacatoare:

6. Econ.omie de en.ergie si izolare termica: constructiile si instalatiile lor de incalaire, riicire ~i ven.tilare trebuie sa fie proiectate ~i executate astfel Incat consumul de energie necesar pentru utilizarea constructiei sa raru.au.a scazut In. raport cu conditiile climatice locale, in.sa rna a afecta con.fortuJ termic al ocupantilor,

I) lucrari de constructii - acele activitati desfasurate pentru avizarea, organ.izarea, coordon.area ~i executarea pe baza unni proiect tehnic a unei constructii, cu personal calificat si/sau atestat sau autorizat in. domenii specifice activitatii de construire;

m) lucrari de intretinere - acele activitati organizate, coordonate si executate, de reguLi de personal calificat si/sau atestat sau autorizat, pen.tru in.Liturarea disfunctionalitatilor tehnice ~i ameliorarea aspectului estetic al constructiilor, in. perioada exploatarii acestora;

n) exploatarea construetiilor - reprezin.t.i activitatea ukerioara executiei care cuprin.de urmhloarele etape: urmarirea comportarii in. timp prin. inspectii periodice; expertizarea; ren.ovarea; consolidarea; reabilitarea, transformarea ~i demolarea,

0) con.troluJ statului - reprezinta activitatea organizata ~i desfasurata de institntia legal abilitata a statului pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in. dorneniul cons truc tii lor , In. toate compon.en.tele sistemului calitatii In. ccnstructii si pe toat.i durata de viata a un.ei construotii de la con.cepere, autorizare, amp lasare , executie si exploarare, p.in.i la demolarea acesreia;

p) supravegherea pietei materialelor, produselor si tehn.ologiilor din. domen.iul constructiilor - reprezin.t.i activitatea organizata si desfasurata de institutiile legal abilitate ale statului pentru aplicarea unitara a prevederilor legale In. domen.iul calitatii pen.tru evaluarea conforrnitatii ~i supravegherea produselor introduse pe piata si/sau tehn.ologiilor de executie,

Art. S. - Sernnificatia termen.ilor ~i expresiilor de specialitate sunt prezentate in. Glosarul de termeni ~i expresii de specialitate in. domen.iul coustruetii, prezen.tat In. Anexa nr. 1 a prezentului cod

Pagina - 9 -

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

TITLUL II

Amenajarea teritoriului si urbanismul

CAPITOLULI

Dispozitii generale

Art. 9. - Teritoriul Romaniei constituie spatiul necesar procesului de dezvoltare durabiLi si este parte a avutiei nationale de care beneficiaza toti cetatenii [fuii.

Art. 10. - (1) Gestionarea spatiala a teritoriului [fuii constituie 0 activitate obligatorie, continua si de perspectiva, desfasurata in interesul colectivitatilor care il folosesc, in concordanta cu valorile ~i aspira(:iile societatii si cu cerintele integririi in spatiul european.

(2) Gestionarea spatiala a teritoriului asigura indivizilor si colectivitatilor dreptul de folosire echitabila si responsabilitatea pentru 0 utilizare eficienti a teritoriului.

(3) Gestionarea se realizeaza prin intermediul amenajirii teritoriului ~i al urbauismului.

Art. 11. - Activitatea de amenajarea a teritoriului ~i de urbanism trebuie sa se desfasoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului par teneriatului , transparentei, descentralizarii serviciilor publice, participarii populatiei in procesul de luare a deciziilor, precum si al dezvoltirii durabile, conform carora deciziile genera(:iei prezente trebuie sa asigure dezvoltarea, ffiri a compromite dreptul genera(:iilor viitoare la existenta si dezvoltare proprie.

Art. 12. - Autoritatile administratiei pub lice centrale ~i locale raspund, potrivit prezentului cod, de activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism.

CAPITOLUL II

Domenii reglementate

SECPUNEA 1

Amenajarea teritoriului

Art. 13. - (1) Scopul de baza al amenajirii teritoriului il constituie armonizarea la nivelul intregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice si cui turale , stabilite la nivel national ~i local pentru asigurarea echilibrului in dezvoltarea diferitelor zone ale ~ii, urmarindu-se cresterea coeziunii si eficientei relatiilor economice ~i sociale dintre acestea,

(2) Activitatea de amenajare a teritoriului trebuie sa fie:

a) globaLi, urmarind coordonarea diferitelor politici sectoriale intr-unansamblu integrat;

b) functionala, trebuind sa tina seama de cadrul natural si construit bazat pe valori de cultura ~i interese comune;

c) prospectiva, trebuind si analizeze tendintele de dezvoltare pe termen lung a fenomenelor si intervenriilor economice, ecologice, sociale ~i culturale si sa (:ini seama de acestea in aplicare;

d) democratica, asigurand obligatoriu participarea popula(:iei ~i a reprezentan(:ilor ei la adoptarea deciziilor. Art. 14. - Activitatea de amenajare a teritoriului se exercita pe intregul teritoriu al Rom.iniei, pe baza principiului ierarhizarii, coeziuuii ~i integririi spatiale, la nivel national, regional si judetean,

Art. 15. - Obiectivele principale ale amenajirii teritoriului sunt urmatoarele:

a) dezvoltarea economici si sociaLi echilibrata a teritoriilor administrative, cu respectarea specificului

acestora;

b) imbunatatirea calitatii vietii oamenilor si colectivitatilor urnane;

c) gestionarea responsabiLi a resurselor naturale ~i protec(:ia mediului si a peisajului cultural;

d) utilizarea rationala a teritoriului;

e) conservarea si dezvoltarea diversitatii culturale.

Pagina -10-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

Urbanismul

Art. 16. - (1) Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localitatilor, prin realizarea

strategiilor de dezvoltare pe termen SClUt, me diu si lung. (2) Urbanismul trebuie sa reprezinte 0 activitate:

a) operationala, prin detalierea ~i del imitar ea in teren a prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului;

b) integratoare, prin sintetizarea politicilor sectoriale privind gestionarea teritoriului localitatilor;

c) normativa, prin precizarea rnodalitatilor de utilizare a terenurilor, definirea destinatiilor si a volumelor construite, inclusiv infrastructura, sistematizare, amenajiiri ~i plantatii.

Art. 17. - Urbanismul urmareste stabilirea directiilor dezvoltarii spatiale a locali tii(:i lor , in acord cu potentialul acestora si cu aspiratiile locuitorilor. Aplicarea obiectivelor are in vedere intregul teritoriu administrativ al localitatilor sau zone din acestea.

Art. 18. - Principalele obiective ale activitatii de urbanism sunt urrnatoarele:

a) 'irnbunatatirea conditiilor de via!ii prin eliminarea disfunctionalitatilor, asigurarea accesului Ia infrastructuri, servicii publice ~i Iocuinte convenabile peutru toti locuitorii;

b) crearea conditiilor peutru satisfacerea cerintelor speciale ale copiilor, varstnicilor ~i ale persoanelor cu handicap;

c) utilizarea eficienta a terenurilor, in acord cu functiunile urbanistice adecvate; extinderea controIatii a

zone lor construite;

d) protejarea ~i punerea in valoare a patrimoniului cultural construit si natural;

e) asigurarea calitatii cadrului construit, amenajat si plantat din toate localitatile urbane ~i rurale;

f) protejarea localitatilor impotriva dezastrelor naturale.

SECPUNEA a J-a

Activitap de amenajare a teritoriului ~ de urbanism

Art. 19. - (1) Activitatile principale de amenajare a teritoriului si de urbanism constau in transpunerea Ia nivelul intregului teritoriu national a strategiilor, politicilor ~i programelor de dezvoltare durabila in profit spatial, precum ~i urmiirirea apliciirii acestora in conformitate cu documentatiile de specialitate legal aprobate.

(2) Politicile de dezvoltare durabila in profil spatial prevazute Ia alin. (1) se fundamenteaza pe conceptnl strategic de dezvoltare spatiala a Rominiei.

(3) In procesul de implementare, conceptul strategic de dezvoltare spatiala a Romaniei se formuleaza avand in vedere:

a) sistemul de indicatori statistici peutru fundamentarea procesului de luare a deciziilor;

b) metodologia de prioritizare a proiectelor.

CAPITOLULill

Atrlbutli ale admlnlstratiel pubIice

SECPUNEA 1

Atributiile adrninistratiei pubIice centrale

Art. 20. - Activitatea de amenajare a teritoriului ~i de urbanism Ia nivel national este coordonatii de Guvern, care stabileste, in raport cu continutul Progranrului de guvernare, programe prioritare, linii directoare si politici sectoriale

Art. 21. - (1) Ministerul Trarrsporturilor, Construc(:iilor ~i Turismului este institutia specializata a Guvernului

in domeniul amenajiirii teritoriului si al urbanismului, avand in aceasta cali tate urmatoarele atributii:

a) elaborarea conceptului strategic de dezvoltare spatiala a Rom.iniei;

b) eIaborarea PIanului de amenajare a teritoriului national;

c) eIaborarea Planului de amenajare a teritoriului regional, care fundamenteaza pIanurile de dezvoltare regionalii;

d) eIaborarea Regulamentnlui general de urbanism;

e) avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului ~i de urbanism;

Pagina -11-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

I) ianorarea cu ministerele, precum si cu celelalte organe ale administratiei publice centrale, pentru

fundamentarea, din puuct de vedere a amenajarii teritoriului ~i a urbanismului, a programelor strategice sectoriale;

g) colaborarea cu consiliile pentru dezvollare regiouala, cu consiliile judetene ~i consiliile locale pentru urmarirea modului in care se aplica programele guvernamentale ~i liniile directoare in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului lanivel regional, judetean si local;

h) avizarea documeutatiilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism, potrivit competentelor stabilite prin prezentul cod.

(2) In vederea asigurarii coerentei masurilor de dezvollare regionala in ansamblul dezvoltarii teritoriului national, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului:

a) va desemna un reprezentant in Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala;

b) va desemna cite un reprezentant fiira drept de vot, care va face parte din consiliile pentru dezvoltare regionala;

c) va delega din cadrul structurilor proprii, pentru ageutiile de dezvoltare regionaLi, un specialist in amenajarea teritoriului si urbanism.

Art. 22. - (1) In indeplinirea atributiilor sale Ministerul Transporturilor, Constructiilor ~i Turismului utilizeaza informatii de sinteza la nivel national din toate domeniile de activitate economica si sociala,

(2) Ministerele ~i celelalte organe ale administratiei publice centrale sunt obligate sa furnizeze Ministerului Transpor turil or, Constructiilor ~i Turismului, la cerere, informatiile necesare pentru desfasurarea activitatii de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Art. 23. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor ~i Turismului poate solicita autoritatilor administratiei publice locale sa elaboreze san sa modifice 0 documentatie de urbanism sau de amenajare a teritoriului, in vederea apr 0 fundarii , detalierii sau aplicarii uuor prevederi cuprinse in programele strategice sectoriale ale Guvernului, precum si pentru respectarea intereselor generale ale statului,

SECPUNEA a 2-a

Atributiile administratiei publice locale la nivel j udetean

Art. 24. - Consiliul judetean organizeaza, coordoneazii si raspunde de intreaga activitate de amenajare a teritoriului ~i de urbanism la nivel judetean,

Art. 25. - Consiliul judetean, conform dispozitiilor prezentului cod:

a) stabileste conceptul strategic si orientarile generale privind amenajarea teritoriului si organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor aflate pe teritoriul judetului;

b) asigura preluarea prevederilor cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului national ~i regional in cadrul documentatiilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism pentru teritoriile administrative ale localitatilor din jude];

c) asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judetean, a planurilor de amenajare a teritoriului locale sau zonale care sunt de interes judetean ~i le supune aprobarii, in conformitate cu procedurile legale.

Art. 26. - Consiliul judetean solicita si sprijina consiliile locale sa elaboreze sau sa actualizeze documentatiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism locale, in vederea asigurarii aplicarii prevederilor cuprinse in programeie de dezvoltare a jude tului , in conforruitate cu competentele stabilite potrivit dispozitiilor legale.

Art. 27. - (1) In indeplinirea atributiilor sale in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului consiliul judetean utilizeaza inforrratii de sinteza din toate domeniile de activitate economico-sociala desfasurate la nivelul judetului,

(2) In activitatea de amenajare a teritoriului ~i de urbanism, consiliile judetene sunt sprijinite de Ministerul Transpor turil or, Constructiilor ~i Turismului, precum ~i de alte ministere ~i organe ale administratiei pub lice centrale.

(3) Ministerele ~i celelalte organe ale administratiei publice centrale sunt obligate sa furnizeze, cu titlu gratuit, autoritatilor publice judetene ~i locale, informatii din domeniile lor de activitate pentru teritoriul judetului respectiv.

SECPUNEA a J-a

Atributiile administratiei publice locale

Art. 28. - (1) Consiliile locale si, dupa caz, Consiliul General al municipiului Bucuresti, coordoneaza si raspunde de intreaga activitate de amenajare a teritoriului ~i de urbanism desfasurata pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale si asigura respectarea prevederilor cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului

Pagina -12-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

~I ue apr obate , pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistica a comunei, orasului san

municipiului;

(2) Consiliul local coopereaza cu consiliul judetean ~i este sprijinit de acesta in activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism;

(3) Consiliul local este obligat sa furnizeze Consiliului judetean informatii referitoare la dezvoltarea economico-socialii si urbanistica a unitatii administrativ-teritoriale;

(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) ~i (3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti care coopereazii si sunt sprij inite in activitatea de amenajare a teritoriului ~i de urbanism de catre Consiliul General al Muuicipiului Bucuresti,

Art. 29. - (1) In indeplinirea atributiilor sale in domeniul amenajiirii teritoriului si al urbanismului consiliul local utilizeazii informatil din toate domeniile de activitate economico-socialii.

(2) Consiliul local coopereaza in procesul de intocmire a programului de amenajare a teritoriului si de dezvoltare urbanistica a localitatilor cu institutiile publice, organizatiile neguvernamentale ~i agentii economici care i~i desfasoara activitatea pe teritoriul administrativ;

Art. 30. - Autoritatile administratiei publice locale, precum si, dupa caz, persoanele fizice ~i juridice au urmiitoarele obligatii:

a) sa prevada, la elaborarea documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, masuri de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fieciirei zone si localitati si lucriiri de aparare impotriva innndatiilor, in conformitate cu prevederile legale;

b) sa respecte regimul de protectie speciala a localitatilor balneoclirnaterice, a zonelor de interes turistic ~i de agrement, a monurnentelor istorice, a ariilor protejate si a monumentelor naturii, Sunt interzise amplasarea de obiective si desfasurarea unor activitati cu efecte daunatoare in perimetrul ~i in zonele de protectie a acestora;

c) sa adopte elemente arhitecturale adecvate, sa optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu mentinerea, intretinerea ~i dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala, a amenajamentelor pelsagistice cu functie ecologicii, estetica si recreativa, in conformitate cu prevederile legale ~i documentatiile de urbanism ~i de amenajare a teritoriului,

SECPUNEA a 4-a

Structura institutionala

Art. 31. - Activitatea de amenajare a teritoriului ~i de urbanism la nivel national este coordonatii de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

Art. 32. - Controlul de stat cu privire la respectarea discipline! in urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, se efectueaza de Inspectoratul de Stat in Constructii, potrivit dispozitiilor prezentului cod.

Art. 33. - (1) In cadrul aparatnlui propriu al consiliului judetean, municipal sau orasenesc, al sectoarelor municipiului Bucuresti ~i in eel al Consiliului General al Municipiului Bucuresti se organizeazii si functioneaza, potrivit legii, structuri specializate in domeniul amenajiiIii teritoriului si al urbanismului, conduse de arhitectulsef al judetnlui, al municipiului. al orasului, al sectorului, respectiv al municipiului Bucuresti,

(2) Functia de arhitect-sef va fi ocupata, in conditiile legii, de un functionar public, absolvent al inva!fun§n.tului superior in domeniile arhitectura san urbanism, cu respeetarea prevederilor art. 8 9 si art.90 ale prezenrului cod.. (3) Atributiile functiei de arhitect-sef in comune vor fi indeplinite de ciitre un functionar public din aparatul propriu al consiliului local respectiv, absolvent al invatamantului superior, cu studii de specialitate in domeniu san asimilate conform dispozitiilor legale.

Art. 34. - (1) In scopul irubuniitiitirii cali tiip i deciziei referitoare la dezvoltarea spatiala durabila, in coordonarea presedintilor consiliilor judetene si a primarilor de municipii si erase, respectiv a primarnlui general al municipiului Bucuresti, se constituie Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism, ca structura cu atributii de consultanta, evaluare tehnica si avizare,

(2) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism este formatii din specialisti din domeniul amenajiirii teritoriului si al urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului -sef

(3) Corrponenta nominala a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism si regulamentnl de functionare se aprobii de consiliul judetean, consiliullocal municipal, orasenesc, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea presedintelui consiliului judetean, a primarnlui, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, pe baza recomandarilor asociatiilor profesionale din domeniul amenajiirii teritoriului, urbanismului si coustructiilor ~i ale institutiilor de invatamant superior.

(4) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism avizeaza din punct de vedere tehnic studiile de fundamentare ~i docurnentatiile de amenajare a teritoriului ~i de urbanism in vederea deliberarii ~i aprobarii acestora de catre Consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv Consiliul judetean,

Pagina -13-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

~.J) Lomisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism este obligatoriu pentru promovarea

documenratiilor de arnenajarea teritoriului ~i de urbanism.

(6) Membrii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului ~i de urbanism Illl pot avea calitatea de autor pentru documentatiile de amenajarea teritoriului ~i de urbanism ill teritoriul unitatil administrative pentru care au fost nominalizati si validati,

CAPITOLUL IV

Certificatul de urbanism

Art. 35. - Aplicarea prevederilor din documentatiile de amenajare a teritoriului ~i de urbanism aprobate se asigura prin dispozitiile certificatului de urbanism.

Art. 36. - (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile publice locale san agentii economici legal abilitati, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit leg ii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor ~i constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite ill functie de specificul amp lasarnentului , precum si lista cuprinzand avizele ~i acordurile legale, necesare ill vederea autoriziirii lucriirilor de investitii, a tranzactiilor imobiliare ori a altor operatiuni imobiliare, potrivit legii;

(2) Certificatul de urbanism este piesa componenta a dosarului intocmit ill vederea concesionarii de terenuri, a adjudeciirii prin licitatie a proiectiirii lucriirilor publice in faza "Studiu de fezabilitate" si pentru cereri in justitie ~i operatiuni notariale privind circulatia imobiliara atunci cand operatiunile respective au ca obiect partajiiri, dezmembriiri ori comasiiri de parcele, solicitate in scopul real izar ii de lucriiri de constructii, precum ~i constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil;

(3) Eliberarea certificatului de urbanism este facultativa ill cazul vanzarii de constructii cu functiunea de locuinta, iar ill cazul solicitarii, acesta va cuprinde informatii privind consecintele urbanistice ale operatiunii juridice;

(4) Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism este in sarcina semnatarilor desemnati din cadrul entitatilor abilitate legal, care vor raspunde potrivit legii, pentru corectitudinea inscrisului. Emiterea de certificate de urbanism incomplete, cu date eronate sau cu nerespectarea prevederilor cuprinse ill documentatiile de amenajare a teritoriului ~i de urbanism aprobate, este infractiune si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor prezentului cod;

(5) Certificatul de urbanism nu confera dreptul de executare a lucriirilor de construire, amenajare san plantare. (6) Certificatul de urbanism pentru obiective cu destinatie speciala ale institutiilor din compunerea sistemului national de aparare a tarii si securitate nationala se elibereaza de catre autoritatile publice locale, in temeiul si cu respectarea documeutatiilor de urbanism aprobate ;

(7) Operatiunile juridice mentionate la alin. (2) se efectueaza numai ill baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu nulitatea actului rezultat;

(8) Formularul model pentru certificatul de urbanism este prezentat inAnexa nr. 2 la prezentul cod.

Art. 37. - (1) Certificatul de urbanism se emite de entitatile abilitate legal, stabilite la art. 32 alin. (1) si se elibereaza solicitantului ill termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii care va preciza ill mod obligatoriu scopul emiterii acestuia;

(2) Certificatul de urbanism se elibereaza la cererea oriciirui solicitant, persoana fizica sau juridici, care poate fi interesat in cunoasterea date lor ~i a reglementiirilor ciirora ii este supus respectivul bun imobil;

(3) Se pot elibera mai multe certificate de urbanism pentru acelasi bun imobil, formulate pe baza documentatiilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism si a reglementiirilor specifice in domeniu, legal valabile la momentul solicitiirii;

(4) Eliberarea certificatului de urbanism nu este conditionata de prezentarea actului de proprietate asupra imobilului san a altor documente referitoare la scopul solicitiirii.

Art. 38. - (1) Certificatul de urbanism cuprinde preciziiri legal stabilite si valabile la data solicitiirii eliberiirii

acestuia, privind urmiitoarele elemente: a) regimul juridic al imobilului:

1. dreptul de proprietate asupra imobilului ~i servitutile de utili tate publici care greveazii asupra acestuia;

2. situarea terenului in intravilan sau in extravilan;

3. prevederi ale documentatiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului: zone protejate, zone ill care actioneaza dreptul de preemtiune asupra imobilului, inter dic tii definitive sau temporare de constructie sau daca acesta este inscris ill Lista cuprinzand monumentele istorice din Romania, precum ~i alte elemente prevazute de lege;

b) regimul economic al imobilului:

Pagina -14-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

1. actuala;

2. functiuni permise si functiuni interzise, stabilite in baza prevederilor urbanistice aplicabile in zona:

3. reglementiiri fiscale specifice localitatii sau zonei; c) regimul tehnic al imobilului:

1. procenml de ocupare cu constructii a terenului;

2. coeficienrul de utilizare a terenului;

3. dimensiunile minime si maxime ale parcelelor in cazul dezmembrarilor, edificabil admis pe parcela,

circulatii si aecese pietonale si auto, parcaje necesare;

4. echiparea cu utilitati;

5. alinierea constructiilor fata de strazile adiacente terenului sau din interiorul zonei analizate;

6. Inaltirnea minima ~i maxima admisii pentru constructii;

(2) Certificatului de urbanism eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de construire va contine Lista cu avize si acorduri necesare pentru elaborarea acordului unic, conform prevederilor art. 134, de la entitatile legal abilitate sau care au interese patrimoniale cu bunul imobil:

a) fiunizorii locali de utilitati publice existenti in vecinatatea/interiorul parcelei;

b) institutiile pub lice cu responsabilitati in domeniul apiiriirii ~i securitatil natiouale pentru constructiile civile

situate in apropierea obiectivelor militare sau a celor cu caracter special;

c) institntiile publice cu responsabilitati in domeniul protectiei mediului;

d) institutiile publice cu responsabilitati in domeniul protectiei civile ~i protectiei contra incendiilor;

e) reprezentantil legal abilitati ai Ministerului Culturii ~i Cultelor, pentru interventii la constructiile declarate monument istoric de interes national sau local, sau pentru constructii noi si interventii la constructiile situate in apropierea monumentelor istorice, in zona de protectie stabilita conform prevederilor legale;

f) reprezentantii legal abilitati ai Inspectoratului de Stat in Constructii pentru interventiile de modificare asupra constructiilor existente si noi, inclusiv pentru schimbarea destinatiei acestora;

g) acordul notarial al vecinilor pentru cazurile cand se solicita derogare de la prevederile art. 611-614 din codnl civil, sau de la prevederile legale precizate in acte normative speciale,

(3) Avizul precizat la alin (2) lit. e) va cuprinde ~i precizari pentru zona de protectie s tab iii ta, conform prevederilor legale, pentru conservarea integratii a monumentului istoric ~i a cadrului sau construit sau natural. (4) Certificatul de urbanism va preciza hotararea consiliului local privind permisiunea de modificare a prevederilor documentatiilor de urbanism legal aprobate ~i valabile la data solicitarii, precum ~i modul prin care solicitantul va justifica si demonstra posibilitatea interventiei urbanistice derogatorii.

(5) Avizele si acordurile precizate la alin, (2) SUIlt valabile 6 luni de la data eliberarii lor de catre entitatile legal abilitate daca prin legi specifice domeniului nu se prevede altfel.

Art. 39. - (1) Durata de valabilitate a certificatului de urbanism se stabileste de catre emitentconform legii, in raport cu importanta zonei ~i a investitiei, dar nu mai mult de 12 luni de la data solicitarii;

(2) In cazul edificiirii de constructii noi, durata de timp de la emiterea certificatului de urbanism piinii la emiterea anrorizariei de construire va fi de maximum 6 luni calendaristice,

CAPITOLUL V

Documentatli de amenajare a teritoriului sl de urbanism

SECPUNEA 1

Scop

Art. 40. - (1) In sensul prezentei legi, documentatiile de amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director, iar documentatiile de urbanism cuprind reglementari operationale,

(2) Propunerile cu caraeter director stabilesc strategiile ~i directiile principale de evolutie a unui teritoriu la diverse niveluri de coruplexitate. Ele SUIlt detaliate prin reglementari specifice in limitele teritoriilor administrative ale oraselor ~i comunelor,

(3) Prevederile cu caracter director cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului aprobate SUIlt obligatorii pentru toate autoritatile administratiei publice, iar cele cu caracter de reglementare, pentru toate persoanele fizice si juridice,

SECPUNEA a 2-a

Documentatii de amenajare a teritoriului

Art. 41. - Documentatiile de amenajare a teritoriului sunt urmatoarele:

Pagina -15-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

a) ue amenajare a teritoriului na(ional- P.A T.N.;

b) Planul de amenajare a teritoriului regional- P.A T.R.;

c) Planul de amenajare a teritoriului judetean - P.A.TJ.;

d) Planul de amenajare a teritoriului zonal- P.A.T.Z.

Art. 42. - (1) Planul de amenajare a teritoriului national are caracter director si reprezinta sinteza programelor strategice sectoriale pe termen me diu si lung pentru intregul teritoriu al tfuii.

(2) Planul de amenajare a teritoriului national este compus din sectiuni specializate,

(3) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului national si ale sectiunilor sale devin obligatorii pentru celelalte pIanuri de amenajare a teritoriului care Ie detaliaza

(4) Sectiunile Plannlui de amenajare a teritoriului national sunt: Cai de comunicatie, Ape, Zone protejate, Reteaua de localitati, Zone de rise natrual, Turism ~i Dezvoltare rurala, Prin lege se pot aproba ~i alte sectiuni,

(5) Planul de amenajare a teritoriului national este reglementat specific prin Plannl de amenajare a teritoriului regional care stabileste programe strategice, directii de dezvoltare si politici sectoriale pentru rnai multe judete si/sau parti ale acestora, in. corelatie cu contiuutul Programului de guvernare.

Art. 43. - (1) Plannl de amenajare a teritoriului judetean are caracter director ~i reprezinta expresia spatiala a programului de dezvoltare socio-economicii a judetului. Planul de amenajare a teritoriului judetean se coreleazii cu PIanul de amenajare a teritoriului national, cu PIanul de amenajare a teritoriului zonal, cu programele guvernamentale sectoriale, precum si cu alte programe de dezvoltare.

(2) Prevederile PIanului de amenajare a teritoriului judetean devin obligatorii pentru ceIelalte pIanuri de amenajare a teritoriului si de urbanism care iI detaliaza,

(3) Fiecare consiliu judetean trebuie sii detina PIanul de amenajare a teritoriului judetean ~i sa il actnalizeze periodic, in. functie de politicile ~i de programele de dezvoltare ale judetului,

Art. 44. - Planul de amenajare a teritoriului zonal are rol director ~i se realizeaza in vederea solutionarii unor probleme specifice ale unor teritorii ce depasesc teritoriul administrativ al unei unitati administrativ-teritoriale de baza. Aceste teritorii pot fi compuse din:

a) unitati administrativ-teritoriale de baza: comune, orase, ~i municipii;

b) parti din judete sau judete intregi cand este cazul.

SECPUNEA a J-a

Documentatii de urbanism

Art. 45. - (1) Documentatiile de urbanism se refera Ia localitatile urbane ~i rurale si reglementeaza utilizarea terenurilor si conditiile de ocupare a acestora cu cons true tii,

(2) Documentatiile de urbanism transpun Ia nivelul localitatilor urbane ~i rurale propunerile cuprinse in. pIanurile de amenajare a teritoriului national, zonal ~i judetean,

(3) Documentatiile de urbanism an caracter de reglementare specifica si stabilesc reguli ce se aplicii direct asupra localitatilor si partilor din acestea piiuii la nivelul parcelelor cadastrale, constituind clemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism,

Art. 46. - (1) Documentatiile de urbanism sunt urmatoarele:

a) Planul urbanistic general-P.U.G. si reguIamentullocal aferentacestnia;

b) Plannl urbanistic zonal- P. U.Z. ~i reguIamentul local aferent acestuia:

c) Planul urbanistic de detaliu - P.U.D.

(2) Documentatiile de urbanism precizate Ia alin. (1) sunt inforrnatii de interes public, care se pun din oficiu Ia dispozitia populatiei,

Art. 47. - (1) Planul urbanistic general are caracter director si de reglementare operationala Primarii raspund de elaborarea ~i supunerea aprobii.rii Consiliilor locale Plannl urbanistic general, pentru legalizarea lui ca reglementare urbanistica obligatorie, dupa aprobare acesta constituind baza legala pentru realizarea programelor ~i actiunilor de dezvoltare.

(2) Acmalizarea ~i modificarea PIanului urbanistic general se stabileste prin hotarare a consiliului local, pe baza unui studiu de fundamentare elaborat la initiativa primarului, in conditiile art. 60, 61, 62, 63 si 64.

(3) PIanul urbanistic general cuprinde reglementiiri pe termen scurt, Ia nivelul in.tregii unitati administrativ-

teritoriale de baza, cu privire Ia:

a) stabilirea ~i delimitarea teritoriului intravilan in. relatie cu teritoriul administrativ al localitatii;

b) stabilirea modnlui de urilizare a terenurilor din intraviIan;

c) zonificarea functionala in. corelatie cu organizarea retelei de circulatie:

d) delimitarea zonelor afectate de servituti publice;

e) modernizarea ~i dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

f) stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice ~i a sit-urilor arheologice reperate;

g) forrnele de proprietate ~i circulatia juridlca a terenurilor;

Pagina -16-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

condi(:iilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate;

i) zonele de rise natnral, delimitate ~i declarate astfel in conformitate cu prevederilor legale, precum ~i masurile specifice privind prevenirea ~i atenuarea riscnrilor, utilizarea terenurilor ~i realizarea constructiilor in aceste zone.

(4) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cuprivire la:

a) evolutia in perspeetiva a localitatii;

b) direc(:iile de dezvoltare functionala in teritoriu;

c) traseele coridoarelor de ciroulatie si de echipare previizute in plannrile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean,

Art. 48. - (1) Planul urbanistic zonal are caracter de reglementare specifica detaliata si asigurii dezvoltarea urbauistica complexa in teritoriului unitatii administrative in corelare cu prevederile Planului urbanistic general stabilite pentru intravilanul localitatii,

(2) Planul urbanistic zonal cuprinde numai reglementari asupra zonei referitoare la:

a) organizarea retelei stradale:

b) organizarea arhiteotural-urbanistioa in functie de caracteristicile structnrii nrbane;

c) modul de utilizare a terennrilor;

d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;

e) statutul juridic ~i circulatia terennrilor;

f) protejarea monumentelor istorice si servituti in zone Ie de protectie ale acestora. (3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este permisa si obligatorie numai in cazul:

a) zonelor centrale ale localitatilor;

b) zonelor protejate ~i de protectie a monumentelor, a complexelor de odihnii ~i agrement, a parcurilor industriale, a parceliirilor;

c) introducerea in intravilanul localitatii definit prin Planul urbauistic general, a zone lor din teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, situate in extravilan.

(4) Stabilirea zonelor precizate la alin. (3), pet, a) ~i b) pentru care se intocmesc obligatoriu plannri urbanistice zonale in conditiile alin. (2), se cuprind in reglementiirile Planului nrbanistic general pentru suprafete de teren de eel putin 10000 mp.

(5) Este interzisa modificarea conditiilor reglementate in documentatiile Planului urbanistic general, prin dispozitiile Planului urbanistic zonal, contrare prevederilor art. 51 a prezentului cod, privind amplasarea ~i conformarea volumelor construite, amenajate si plantate.

(6) Planul nrbanistic zonal se aprobii de consiliul judetean si respectiv de consiliul general al rrmnicipiului Bucuresti,

Art. 49. - (1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica, prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare ~i deservire edilitara a unuia sau rnai multor obiective pe una san rnai multe parcele adiacente cu unic proprietar sau administrator, in corelare cu vecinatatile irnediate.

(2) Planul urbanistic de detaliu, reprezintii documentatia de conformare a constructiilor la cerintele nrbanistice

legal stabilite, cu privire la:

a) amplasarea ~i distantele fata de lirnitele parcelei, cu respectarea prevederilor legale;

b) asigurarea accesibilitatii ~i racordarea la retelele edilitare;

c) permisivitati ~i constriingeri urbanistice privind volumele constmite si amenajirile;

d) rela(:iile functionale si estetice cu veciniitatea;

e) compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajiirilor si plantatiilor;

f) regimul juridic ~i circulatia terenurilor ~i a constructiilor.

(3) Planul urbanistic de detaliu se elaboreazii nnrnai pentru reglementarea detaliata a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general, Planul urbanistic zonal san pentru stabilirea condi(:iilor de amplasare ~i construire.

(4) Planul urbanistic de detaliu - studiu de amplasament (p.U.D. - S.A.) reprezinta documentatia inscrisa in Planul urbanistic de detaliu care fundamenteaza, prin mai multe amplasamente, optiunea pentru realizarea unei constructii corelate cu conditionarile din certificatul de urbanism stabilite conform documentatiilor urbanistice de rang superior (p.u.G. san P.U.Z.) legal valabile.

(5) Planul urbanistic de detaliu - studiu de amplasament are ca finalitate prezentarea comparatii a indicatorilor urbauistici proprii fiecarei variante analizate in scopul luarii celei rnai corecte hotarari privind alegerea amplasamentului.

(6) Planul nrbanistic de detaliu se aproba de ciitre consiliullocal.

Art. 5 O. - (1) Regulamentul general de urbanism reprezinta sistemul de norme tehnice, juri dice ~i economice care sta la baza elaboriirii Planului de urbanism general precum ~i a regulamentelor locale de urbanism,

(2) Regulamentul local de urbanism se elaboreazii pentru intreaga unitate administrativ-teritorialii, aferent Planului nrbanistic general, san pentru 0 parte a acesteia, aferent Planului urbanistic zonal.

Pagina -17-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

fUI. ,)1. - ~1) Planurile urbanistice zonale sau de detaliu pot produce modificari ale planurilor urbanistice generale in conditiile stabilite in prezentul cod.

(2) tu cazul in care se solicita 0 derogare de la prevederile documentatiilor de urbanism legal aprobate pentru zona respectiva, prin certificatul de urbanism se poate solicita elaborarea unei documentatil de urbanism prin care se va fundamenta si demonstra posibilitatea interventiei urbanistice solicitate, Dupa aprobarea noii documentatii de urbanism - Plan urbanistic zonal sau Plan urbanistic de detaliu - se poate intocrni documentatia tehnica in vederea obtiuerii autorizatiei de construire,

(3) Sunt aeceptate urmatoarele modificiri aduse reglementarilor din Planul urbanistic general:

a) modi ficar ea procerrtului de ocupare al terenului (POT) cu maximum 10% prin Plan urbanistic de detaliu;

b) modificarea distantelor stabilite prin aete normative specifice fata de liruitele de proprietate ale parcelei se

stabilesc prin Planul urbanistic de detaliu cu respectarea prevederilor art, 38, alin, (2), lit. g;

c) modificarea functiunii zonei prin Plan urbanistic zonal;

d) modificarea inaltimii maxime admise prin Plan urbanistic zonal;

e) modificareacoeficierrtului de utilizare a terenului (CUT) cu maximum 50"10 prin Plan urbanistic zonal:

f) modificarea retragerii cladirilor fuli de aliniamentul stradal se stabilesc prin Plan urbanistic zonal cu respectarea reoornandarilor comisiei de circulatie rutiera;

g) modificarea limitei de deliruitare a zonei de intravilan a teritoriului localitatii prin Plan urbanistic zonal, Art. 52 - (1) Plannl urbanistic general, Planul urbanistic zonal si Planul urbanistic de detaliu impreuna cu Reguiamentullocal de urbanism, dupa aprobare suut opozabile in justitie.

(2) Intocmirea documentatiilor de urbanism cu nerespectarea dispozitiilor art, 47,48, 49 si 51 atrage nulitatea de drept a acestora si pe cale de consecinta a autorizatiilor de coustruire/desfiiutare emise de autoritatile locale executive.

SECPUNEA a 4-a

Initierea I}i Iinantarea activitatilor

Art. 53. - (1) Initiativa elaborarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism apartine Guvernului sau colectivitatilor locale, prin autoritatile deliberative si executive.

(2) Persoanele fizice sau juridice interesate in amenajarea teritoriului si in dezvoltarea localitatilor pot avea initiativa pentru elaborarea planurilor urbanistice zonale in conforruitate cu prevederile art. 48 ~i art. 51, in conditiile in care fae dovada proprietatii asupra terenurilor supuse noii reglementarii ~i a acceptului legal exprimat al celor lalti proprietari prezenti in zona .

(3) Elaborarea planurilor urbanistice de detaliu apartine persoanelor fizice sau juridice, in conditiile in care fae dovada proprietatii asupra terenului supus noii reglemeutarii si, in situatiile prevazute la art, 51 a prezentului cod, a acceptului legal exprimat al celor lalti proprietari ! administratori de constructii san parcele edificabile cu care s e invecineaza,

Art. 54.- (1) Activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism, prevazute in prezentul cod, se finanteaza din bugetele locale ale unitatilor adrninistrativ-teritoriale, din bugetul de stat ~i din venitnri proprii constitnite la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in baza art. 203, din prezentul cod, precum si, dupa caz, de persoane juri dice si fizice interesate in dezvoltarea unei localitati sau a unei zone din cadrul acesteia, cu respectarea prevederilor art, 53. alin, (2) si (3).

(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada in bugetele annale fonduri pentru elaborarea sau actuaiizarea, dupa caz, a planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor de urbanism, a hartilor de rise natrual, precum si a studiilor de fundamentare necesare in vederea elaborarii aeestora.

(3) tu vederea cofinantarii de la bugetul de stat a activitatii de realizare a hartilor de riscihazard, Ministerul Transporturilor, Constructiilor ~i Turismului va elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art. 55. - Pentru desfasurarea unor activitatl comune de amenajare a teritoriului ~i de urbanism, pentru realizarea unor obiective de interes general, consiliile judetene se pot asocia sau, dupa caz, pot colabora, in conditiile legii, cu persoane juridice sau fizice din tara san din strainatate in scopul atragerii de fonduri suplimentare.

Art. 56. - Autoritatile administratiei pub lice locale participa la finaatarea planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor urbanistice generale care intra in competentele de aprobare, precum si la urmfu:irea realizarii acestora, potrivit legii.

Art. 57. - (1) Planurile urbanistice zonale ~i planurile urbanistice de detaliu privind realizarea unor obiective de interes public, precum ~i pentru zone protejate se finanteaza din bugetul de stat sau din bugetele locale.

Art. 58. - Finantarea documentatiilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism cu caraeter deosebit, pentru zone si localitati care necesita cercetari si studii complexe, se faee si din fonduri destinate cercetarii si dezvoltarii regionale, in conditiile stabilite de ministere si de alte autoritati cu arributii in domeniu.

Pagina -18-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

Avizarea ~ aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului ~ de urbanism

Art. 59. - (1) Avizarea si aprobarea documenta(:iilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se fac de catre autoritatile si organismele centrale ~i teritoriale interesate, potrivit prevederilor legale si ale Ane.xe! nr. 3 din prezentul cod..

(2) Modelul documenta(:iilor care se supun avizarii, se va stabili, pentru fiecare categorie de documenta(:ie in parte, prin ordin al ministrului transporturilor, construc(:iilor ~i turismului,

(3) CheItuielile pentru avizarea documenta(:iilor de interes general din domeniul amenajiirii teritoriului, precum ~i cele din domeniul urbanismului, cu exceptia PIanului urbanistic de detaliu, se suporta de Ia bugetele institutiilor su responsabilitati in domeniu, fara perceperea unor taxe din partea popula(:iei.

SECPUNEA a 6-a

Participarea populatiei la activitatile de amenaj are a teritoriului ~ de urbanism

Art. 60. - (1) Par tic iparea popuIa(:iei Ia aetivitatea de amenajare a teritoriului ~i de urbanism se realizeaza prin: a) informarea popula(:iei, eel putin prin afisare Ia primarie, anunt public in presa locala si centrala, putand fi folosite ~i alte mijloace de informare in nasa, inclusiv prin folosirea Internet-ului;

b) consultarea populatiei, anterior aprobarii documenta(:iilor de urbanism ~i amenajare a teritoriului, prin dezbateri publice organizate de reprezentan(:ii autoritatilor publice centrale sau locale, responsabile cu avizarea proiectelor respective;

c) alte forme de participare prevazute de lege.

(2) Cetatenii pot participa Ia activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism, individnal sau prin asociere, in conditiile legii.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea de drept a documenta(:iilor de urbanism si de amenajare a teritoriului.

Art. 61. - Autoritatile administratiei publice centrale ~i locale sunt obligate sa asigure organizarea si desfasurarea procesului de participare a popula(:iei in cadrul activitatilor de amenajare a teritoriului si de urbanism in conformitate cu dispozitiile aetelor normative care reglementeazii aetivitatea aeestor institutii,

Art. 62. - Informarea populatiei este activitatea prin care se fae publice:

a) obiectivele dezvoltarii economico-sociale privind amenajarea teritoriului ~i dezvoltarea urbanistica a localitatilor:

b) intentiile autoritatilor administra(:iei publice centrale si locale privind elaborarea unor documentatii de amenajare a teritoriului ~i de urbanism, precum ~i scopul pentru care acestea sunt elaborate;

c) continntul documenta(:iilor de urbanism care urmeaza a fi supuse aprobarii, precum si al documentatiilor aprobate, conform legii.

Art. 63.- (1) Consultarea popuIa(:iei este procesul obligatoriu prin care aceasta i~i exprirnii optiunile si opiniile privind prevederile programelor de amenajare a teritoriului ~i de dezvoltare urbanistica a localitatilor, precum si cele cuprinse in documenta(:iile de amenajare a teritoriului ~i de urbanism, in cadrul procesului de elaborare ~i aprobare a acestora,

(2) Exprirnarea optiunil populatiei in legiitura cu proiectele referitoare Ia organizarea ~i dezvoltarea urbanistica a localitatilor ~i amenajarea teritoriului se realizeaza prin referendum organizat de autoritatile administratiei publice centrale si locale, in conditiile legii.

Art. 64. - Informarea si consultarea popula(:iei se desfasoara diferen(:iat, la nivel national, zonal san local, in functie de amploarea ~i de importanta documentatiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism.

SECPUNEA a 7-a

Urmarirea aplicarii documentatiilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism aprobate

Art. 65. - (1) Urmarirea apliciirii prevederilor documenta(:iilor de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate se face prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judetene, municipale, orasenesti ~i comunale, dnpa caz, precum si de Inspectoratul de Stat in Constructii,

(2) In situa(:ia cand documenta(:iile de urbanism nu au fost actualizate pam Ia expirarea termenelor de vaIabilitate previizute in hotararile de aprobare a acestora, Consiliul local (municipal, orasenesc ~i comunal), Consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, vor decide, prin hotarare, suspendarea sau continuarea eliberiirii antoriza(:iilor de construire/desfiintare conform prevederilor prezentului cod..

(3) Corupartimentele de specialitate din cadrul prirniiriilor vor urmiiri coreIarea prevederilor documenta(:iilor aprobate cu realizarea programelor de dezvoltare.

Pagina -19-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

CAPITOLUL V

Protejarea patrimoniului cultural

SECPUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 66. - (1) In sensul prezentului cod, patrimoniul cultural national cupriude bunuri culturale imobile cu valoare deosebita, de interes public, care sunt marturii de neinlocuit ale potentialului creator uman in relatia sa cu mediul natural ~i cu mediul istoriceste constitnit de pe teritoriul Romaniei, ale istoriei ~i civilizatiei nationale ~i universale,

(2) Bunurile imobile sau ansamblurile de bunuri imobile care prezinta valoare din punct de vedere arheologic, istoric, arbitectural, religios, urbanistic, artistic, peisagistic sau tehnico-stiintiflc sunt monumente istorice,

(3) Monumentele istorice sunt obiective siugulare sau constituite in ansambluri. Componentele lor artistice, elementele lor constitutive ~i elernentele de mobilare interioara ~i exterioara, ~i zonele de protectie aferente, stabilite prin documentatiile de urbanism, asa cum sunt ele defiuite prin prezentul cod, sunt considerate ca parte integranta a monumentelor istorice.

(4) In sensul prezentului cod, monumente istorice sunt acele obiective siugulare sau ansambluri clasificate de

catre Ministerul Culturii ~i Cultelor ~i care pot fi:

1. monumente arheologice;

2. sit-uri arheologice;

3. monumente ~i ansambluri de arhitectura;

4. rezervatii de arhitectura si urbanism;

5. monumente de arta;

6. cladiri, monumente ~i ansambluri memoriale;

7. monumente tehnice;

8. locuri istorice;

9. parcuri si gradini,

Art. 67. - (1) Prezentul capitol reglementeaza regimul juridic general al monumentelor istorice.

(2) In sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri imobile, constructii si terenuri situate pe teritoriul Rom.in.iei sau in afara granitelor, proprietati ale statului roman, semnificative pentru istoria, cultura si civilizatia nationala ~i universala

(3) Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii reglementate de actele normative specifice domeniului.

Art. 68. - (1) Monumentele istorice me parte iutegrantii diu patrimoniul cultural national si sunt protejate priu lege. (2) Activitatile ~i masurile de protejare a monurnentelor istorice se realizeaza in interes public. In conditiile prezentei legi interventiile asupra mounmentelor istorice pot constitui cauza de utilitate publica.

(3) In sensul prezentei legi, priu protejare se intelege ansamblul de masuri cu caracter stiintific, juridic, admiuistrativ, financiar, fiscal si tehnic menite sa asigure identificarea, conservarea si consolidate a monumentelor istorice ~i integrarea lor social-ecoaomica si culturala in viata colectivitatilor locale.

Art. 69. - (1) Monumentele istorice apartin fie domeniului public sau privat al statnlui, al judetelor, oraselor sau comunelor, fie sunt proprietate privati a persoanelor fizice sau juridice.

(2) Monumentele istorice proprietate publici a statului sau a unitatilor adminisrrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile ~i insesizabile: aceste monumente istorice pot fi date in administrare institutiilor publice, pot fi concesionate pentru maximum 49 de ani sau inchiriate, in conditiile legii, cu avizul, dupa caz, al Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv al directiilor pentru cultura, culte ~i patrimoniul cultural national judetene, respeetiv a municipiului Buouresti,

(3) Mounmentele istorice apartinand domeniului privat pot face obiectul circuitului civil in conditiile stabilite legal. (4) Mounmentele istorice care se afla pe teritoriul Romaniei ~i care sunt proprietatea altor state sunt protejate in conditiile prezentei legi.

Art. 70. - (1) Paza, intretinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea ~i punerea in valoare priu mij loace adecvate a monumentelor istorice reviu, dupa caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, in conformitate cu prevederile prezentului cod.

(2) In cazul in care un monument istoric nu are proprietar cunoseut, obligatiile decurgand diu prezentul cod reviu autoriratii adrniuistratiei pub lice locale diu unitatea adrninistrativa pe al carei teritoriu este situat monumentul istoric sau autori lip lor administratiei pub lice centrale.

Art. 71. - (1) Statul garanteaza si asigur a protejar ea monumentelor istorice in conditiil e stabilite priu pr ezentul cod,

Pagina - 20-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

iU.U.ll,'L<OU.u Culturii ~i Cultelor este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate care elaboreaza strategiile ~i normele specifice de protejare a monumentelor istorice, urmareste ~i asigura aplicarea lor.

(3) Autoritatile administratiei pub lice centrale de specialitate, institutiile de specialitate subordonate acestora ~i autoriratile adrninistratiei pub lice locale colaboreazii ~i raspund, dupa caz, de activitatea de protejare a monumentelor istorice,

SECPUNEA a 2-a

Protejarea monumentelor istorice

Art. 72. - (1) Monumentele istorice se claseaza astfel:

a) in grupa A - monumentele istorice de valoare nationala si universala;

b) in grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.

(2) Clasarea monnmentelor istorice in grupe se face prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, conform procedurii de clasare prevazute legal.

Art. 73. - (1) Pentru fiecare monument istoric se institnie zona sa de protectie, prin care se asigura conservarea integrata a monumentului istoric si a cadrului sin construit san natural.

(2) Delimitarea ~i institnirea zonei de protectie se realizeaza simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, in conditiile legii.

(3) in zona de protectie pot fi instituite servituti de utilitate publica ~i reglementari speciale de construire prin planurile si regulamentele de urbanism aprobate si avizate conform legii.

(4) Procedura de delimitare ~i instituire a zonelor de protectie sunt stabilite prin or din al ministrului culturii si cultelor, publicat in Monitoml Oficial al Rom.iniei, Partea 1.

(5) in zonele de protectie a monumentelor istorice care sunt lacasuri de cult este interzisa autorizarea executarii de constructii cu functiuni care, prin poluarea sonora sau vizualii pe care 0 produc, pot impieta asupra desfasurarii serviciului religios,

(6) Amplasarea cladirilor prevazute la alin. (5), se poate face cu acordul autoritatii religioase care administreaza lacasul, in conditiile art. 38 alin. (2), lit. g).

Art. 74. - (1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimullor de proprietate sau de starea lor de conservare,

(2) Aplicarea de servituti care au drept consecinta de sfiintarea, distrugerea partiala san degradarea monumentelor istorice ~i a zonelor lor de protectie este interzisa

Art. 75. - (1) Orice interventie asupra monumentelor istorice si asupra imobilelor din zona lor de protectie se fae numai in conditiile stabilite prin dispozitiile prezentului cod.

(2) Desfiintarea, distrugerea partiala sau totala, profanarea, precum si degradarea monumentelor istorice sunt interzise ~i se sanctioneaza conform dispozitiilor prezentului cod.

Art. 76. - (1) Monumentele istorice ~i zonele lor de protectie sunt evidentiate in planurile urbanistice generale ~i in toate celelalte documeutatii de urbanism si, respectiv, de amenajare a teritoriului.

(2) Calitatea de monument istoric este marcatii in mod obligatoriu pe bunul imobil printr-un insemn amplasat de reprezentantii primariei, in conformitate cu normele metodologice de semaalizare a monumentelor istorice,

SECPUNEA a J-a

Interventii asupra monumentelor istorice

Art. 77. - (1) Interventiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza si cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii ~i Cul te lor; fac exceptie interventiile determinate de forti majora, cu conditia ca modificarile sa fie reversibile,

(2) in sensul prezentei legi, interventiile ce se efectueaza asupra monumentelor istorice sunt:

a) toate lucrarile de cercetare, construire, extindere, reparare, consolidare, conservare, restaurare, amenajiiri peisagistice, precum ~i orice alte lucrari care modifica substanta sau aspectul monumentelor istorice, inclusiv reparatiile curente, lucrarile de intretinere si iluminarea interioara ~i exterioara de siguranta si decorariva;

b) amplasarea definitiva sau temporara de imprejmuiri, constructii de protectie, piese de mobilier fix, de

panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de insemne pe ~i in monumente istorice;

c) schimbiiri ale destinatiei monumentelor istorice, inclusiv schirubiirile temporare;

d) stramutarea monumentelor istorice:

e) amenajiiri de ciii de aeces, pietonale si carosabile, utilitati anexe, indicatoare, inclusiv in zonele de protectie a monumentelor istorice,

Pagina - 21-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

~_,) zafla de construire, autorizatia de desfiintare, precum ~i autoriza(:iile referitoare la interventiile

prevazute la alin. (2) sunt eliberate nurnai pe baza si in conformitate cu avizul Miaisterului Culturii ~i Cultelor ~i cu celelalte avize, potrivit dispozitiilor prezentului cod.

(4) Avizul Ministerului Culturii ~i Cultelor se elibereaza de carre institutiile, aflate ill subordinea sau coordouare aeestui minister, legal abilitate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(5) Avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor se elibereaza ill baza documentatiilor care permit 0 aualiza completa pentru stabilirea efectelor pe care Ie au interventiile precizate la alin. (2) asupra mouumentului istoric;

(6) Autoriza(:iile prevazute la alin. (3) emise rna avizul institutiilor abilitate definite la alin. (4) sunt nule de drept. (7) Obliga(:ia privind folosinta monumentului istoric faee parte integranta din Cartea tehnicii a construc(:iei. In situatia ill care aceasta nu exista Obliga(:ia privind folosinta mouumentului istoric tine locul documentatiei tehnice de utilizare a bunului imobil, in conditiile legii specifice.

Art. 78. - Interventiile care se efectueaza asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se aflii in ansambluri, sit-uri sau zone de protectie a monumentelor istorice, se autorizeaza pe baza avizului Ministerului Culturii ~i Cultelor ~i a celorlalte avize, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 79. - (1) Toate interventiile care se efectueaza asupra mouumentelor istorice, altele decat cele de schimbare a destinatiei, de 'intretinere sau de reparatii curente, indiferent de sursa lor de finantare ~i de regimul de proprietate al imobilului, se fae sub inspectia si controlul propriu ale Ministerului Culturii si Cultelor, respeetiv ale directiilor pentru cultura, culte ~i patrimoniul cultural national judetene, respectiv a muuicipiului Bucuresti, cu personal ate stat ~i agreat, ill conditiile prezentului cod.

(2) In conditiile prezentului cod, in cazul realiziirii de lucrari neautorizate sau care incalca avizele de specialitate, personalul de inspectie abilitat are dreptul sa intrerupa lucrarile p.iu.i la intrarea in legalitate, sa aplice sanctiuni si, dupa caz, sa dispuna revenirea la situatia initiala ~i sa sesizeze organele de cercetare penala,

(3) Expertizarea structurala a monumentelor istorice ~i verificarea tehnica a proiectelor de consoli dare a monumentelor istorice se fae numai de experti si verificatori tehnici, atestati de Ministerul Transporturilor, Construetiilor si Turismului si de Ministerul Cui turi i si Cultelor pentru exigentele specifice domeniului monumentelor istorice, cu respectarea cerintelor privind calitatea lucriirilor in constructii.

SECPUNEA a 4-a

Finantarea protejarii monnmentelor istorice

Art. 80. - (1) Protejarea monumentelor istorice se fiaanteaza prin bugetul de stat, prin bugetele locale, prin cofinantari din bugetele institutiilor publice precum si de proprietarii sau administratorii monumentelor istorice sau se efectueaza prin parteneriat de cofinantare public-privat.

(2) Lucrarile de cercetare, de expertizare, de proiectare si de executie care se efectueaza la mouumente istorice si care sunt finantate din fonduri pub lice sunt supuse regimului general de atribuire a lucriirilor publice, de proieetare ~i executie, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.

Art. 81. - (1) Autoritatile administratiei pub lice locale sunt obligate sa prevadii ill bugetele proprii fondurile necesare ill vederea protejiirii monumentelor istorice aflate in proprietatea publici sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale.

(2) Autoritatile publice centrale prevad ill bugetele proprii fondurile aprobate prin bugetul de stat pentru protejarea mouumentelor istorice aflate in proprietatea publica sau privata a statului, pe care Ie administreaza,

(3) In bugetul Ministerului Culturii si Cultelor se prevad:

a) credite bugetare necesare pentru finantarea lucriirilor la monumentele istorice aflate ill administrarea Oficiului National al Monumentelor Istorice;

b) credite bugetare necesare ill vederea finantarii sau cofinantarii lucriirilor de protejare a monumentelor istorice aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale:

c) credite bugetare destinate finantarii sau cofinantarii lucriirilor de protejare a monumentelor istorice aflate ill proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat;

d) Institutiile pub lice, in limita fondurilor disponibile, pot asigura fonduri destinate finantarii sau cofinantarii lucriirilor de construire a lacasurilor de cult ~i de protejare a monumentelor istorice cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor prin Oficiul National al Monumentelor Istorice,

Art. 82. - Proprietarii de monumente istorice sunt scutiti de plata taxei de autorizare a interventiilor executate, in conformitate cu dispozitiile prezentului cod, asupra monumentelor istorice detinnte, in cazul in care utilizeaza bunul imobil numai pentru activitati necomerciale san, ill mod direct, numai pentru locuit.

Art. 83. - Proprietarii monumentelor istorice beueficiaza de reducerea cu 50"10 a taxelor de autorizare pentru luerarile pe care Ie finanteaza pentru pastrarea integritii(:ii fizice a cadrului construit sau natural al monumentului istoric, ill conformitate cu prevederile din documenratia de urbanism san de arnenajare a teritoriului legal aprobat.i

Pagina - 22-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

TITLUL III

Proiectarea lucrarilor de constructii

,

CAPITOLULI

Dispozitii generale

Art. 84. - Prezentul titlu reglementeaza modul de exercitare a activitatii de proiectare a lucrarilor de constructii,

Art. 85. - (1) Activitatea in domeniul proiectarii lucrarilor de constructii este un act de cultura de interes public, cu irnplicatii economice, sociale ~i ecologice, care trebuie sa organizeze functional si estetic spatiul construit, avand obligatia de a-I insera armonios in mediul inconjurator, in respectul peisajelor natnrale si al patrimoniului imobiliar.

(2) Potrivit dispozitiilor prezentului cod, constructiile de orice fel se pot realiza nnrnai cu respectarea autorizatiei de construire, in baza reglemenrarilor privind proiectarea si executarea constructiilor, autorizatiile fiind eliberate pe baza documentatiilor de urbanism aprobate legal ~i in vigoare la data solicitarii,

Art. 86. - (1) Activitatea in domeniul proiectarii lucrarilor de constructii se materializeaza prin elaborarea de studii de fundarnentare tebnico-economica, studii de fezabilitate, proiecte tehnice de executie ~i detalii de executie, caiete de sarcini ce cuprind reglementari tehnologice de executie ~i de exploatare a construe tii lor, rapoarte tehnice de verificare si expertizare tehnica,

(2) Continntul cadru al documentatiilor precizate la alin. (1) este precizat inAnexa nr. 15 la prezentul cod.

Art. 87. - In conformitate cu prevederile prezentului cod, este interzisa realizarea constructiilor precizate la art. 7, lit. h), i) si j), tarii proiect tehnic de executie si detalii de executie care se vor intocmi corespunzator cerintelor esentiale de cali tate pentru constructii, prevazute la art, 7, lit. k).

Art. 88. - (1) Proiectautul, specialistul verificator de proiecte ate stat, fabricantii si fnrnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul, respousabilul tehnic cu executia autorizat, dirigintele de santier autorizat, expertul tehnic ate stat, conform competentelor, pe specializari, raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia finala a lucrarii, precum ~i dupa implinirea acestui termen, pe toata dnrata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare ~i de executie in vigoare la data realizarii ei.

(2) Proiectantii proiectului tehnic de executie, in solidar cu specialistii verificatori de proiecte atestati si expertii tebnici atestati, si dupa caz cu fabricantii ~i fnrnizorii de materiale si produse pentru construetii, cu executantul, cu responsabilul tehnic cu executia autorizat si cu dirigintele de santier autorizat, raspund civil sau penal pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) ~i art.S 7, in conformitate cu prevederile codului civil san penal.

(3) Pentru constructiile precizate la arL7, lit. h), raspunderea civila se poate aplica ~i rndelor de grad I ai proiectantilor componentelor proiectului tehnic de executie corespunzator competentelor prevazute la art. 91, ai specialistilor verificatori de proiecte si ai expertilor tehnici, si dupa caz ai executautului.

Art. 89. - Poarta titlul de arhitect in domeniul arhitectura, de urbanist in domeniul urbanism si de inginer in consrructii cu diverse specializari, pentru domeniile inginerie civila si ingineria instalatiilor, absolventul cu diploma in sistem integrat de licenta si master, sau cu alt document similar care respecta couditiile de echivalenta stabilite prin acte normative specifice, eliberat de institutiile de invataman! superior recunoscute de statul roman pentru domeniile mentionate,

Art. 90. - (1) in conformitate cu reglementiirile sectoriale din cadrul Uniunii Enropene, se stabilesc conditiile in care se asigura recunoasterea calificiirilor prevazute la art. 89 pentru cetatenii state lor membre ale Uniunii Enropene. (2) Recunoasterea ca1ificiirilor prevazute la art. 89 precum ~i procednra necesara pentru cetatenii statelor din afara Uniunii Enropene se face pe baza de reciprocitate in conformitate cu prevederile acordnrilor bilaterale in domeniu,

Art. 9l. - (1) Documeutatiile de amenajare a teritoriului ~i de urbanism, studiile de fe zab iii tate , proiectele tehnice de executie, detaliile de execurie, precum ~i caietele de sarcini ce cuprind reglementari tehnologice de executie si de exploatare a constructiilor, se elaboreaza de colective tehnice de specialitare, se tnsusesc ~i se semneaza de cadre tehnice cu pregiitire superioara reglementata legal, astfel:

a) proiectarea partii de arhitecturii pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane ~i a celor subterane, de ciitre arhitect cu diploma recunoscuta de statui roman in conformitatecuprevederile art. 89 si art, 90;

b) proiectarea partilor de inginerie in domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane ~i subterane, precum ~i a instalatiilor aferente acestora, de catre inginer in constructil cu diverse specializari, pentru domeniile de inginerie civila sau instalatii, cu diploma recunoscuta de statui roman in conformitate cu prevederile art. 89 si art. 90;

Pagina - 23-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

C) partii de arhitectura pentru obiective de investitii si clemente structurale de importanta redusa si

aflate in afara zonelor protejate stabilite prin Planul urbanistic general, de catre conductor arhitect si/sau urbanist, absolvent de studii superioare, cu diploma de licenta, sau cu alt document similar care respecta conditiile de echivalenta stabilite prin acte normalive specifice, eliberat de iustitutiile de invii{iimint superior recunoscute de statui romin in conformitate en prevederile art. 89 si art. 90;

d) proiectarea partilor de inginerie in domeniile specifice, pentru obiective de investitii ~i elemente structurale de importanta redusii si aflate in afara zone lor protejate stabilite prin Planul urbanistic general, de catre inginer colegiu sau subinginer in constructii en diverse specializari, peutru domeniile de inginerie civila sau instalatii, absolvent de studii superioare, cu diploma de licenta, sau cu alt document similar care respecta conditiile de echivalenta stabilite prin acte normative specifice, eliberat de institutiile de invii{iimint superior recunoscute de statui romin, in conformitate en prevederile art. 89 ~i art, 90;

e) proiectarea documentatiilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism peutru obiective de investitii cnprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor snpraterane si a celor subterane, de catre urbanist en diploma recunoscuta de statui romin in conformitate en prevederile art, 89 si art. 90;

(2) Prevederile alin. (1), se aplica ~i pentru proiectele de autorizare a executarii lucriirilor de constructii (construire sau desfiintare), precum ~i pentru docurnentatiile tehnice elaborate peutru obtinerea avizelor si acordurilor stabilite in lista avizelor si acordurilor necesare precizate in certificatul de urbanism,

(3) Documentariile tehnice prevaznte la alin. (1) si (2) suut obligatoriu verificate de catre specialisti verificatori de proiect atestati, Dovada verificarii se va face prin aplicarea pe fiecare componenta a documentatiei prevazuta la art. III alin. (1) a stampilei personalizate a specialistului verificator, corespunzator competentelor ate state.

(4) Semnarea documentatiilor de ciitre persoanele prevazute la alin. (1) si (3) angajeaza raspunderea acestora in conditiile prezentului cod.

CAPITOLUL II

Obllgatll sl raspunderl ale prolectantilor sl ale speciallstllor atestati

SECPUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 92. - (1) Obligatiile si raspunderile privind realizarea cerintelor esentiale revin factorilor implicati in proiectarea, verificare proiectelor si expertizarea tehnica de calitate a constructiilor, potrivit responsabilitatilor fiecaruia, stabilite de prezentul cod.

(2) Factorii prevazuri la alin. (1) sunt: proiectantii precizati in cuprinsul capitolului III al prezentului titlu si specialistii atestati potrivit legii, pentru exercitarea unor profesii reglementate prin dispozitiile prezentului cod. (3) In intelesul prezentului cod, profesiile reglementate care pot fi exercitate de catre specialistii atestati in

acest scop suut:

a) verificator de proiect;

b) expert tehnic de cali tate ;

c) auditor energetic.

(4) Procedurile ~i criteriile pentru atestare, precum si atributiile si competentele specialistilor prevazuti la alin. (3) se aproba prin or din al ministrului transporturilor, construetiilor si turismului.

(5) Exercitarea profesiilor reglementate se face ca persoana fizica independenta sau ca angajat al unei persoane juridice cu activitate in constructii, acreditata potrivit legislatiei in vigoare si care are capabilitatea asiguratorie peutru acoperirea eventnalelor daune produse de exercitarea in mod defectuos a obligatiilor ce ii revin.

(6) Specialistii atestati precizati la alin. (3) raspund in mod solidar en proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale reglementate de prezentul cod.

Art. 93.- (1) Ministerul Trarrsporturilor, Constructiilor si Turismului coordoneazii ~i organizeazii activitatea

de atestare tehnico-profesionalii a specialistilor in constructii,

(2) Prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului se vor constitui comisii pentru:

a) atestarea specialistilor verificatori de proiecte;

b) atestarea expertilor tehnici de calitate;

c) atestarea auditorilor energetici.

(3) Comisiile prevazute la alin. (2) vor fi formate din specialist! in domeniile pentru care se efectueaza ate star ea.

(4) Activitatea comisiilor, care se suporta de catre partea inter e sata, se va desfasura la solicitarea celor interesati, pe baza unui program stabilit de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Pagina - 24-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

~.J) comisiilor de atestare tehnico-profesionala beneficiaza de 0 indemnizatie stabilita in conditiile

legale.

(6) Ministerul Transpor turi lor, Constructiilor si Tnrismului are obliga(:ia de a asigura fondurile necesare prevederilor alin, (5).

Art. 94. - (I) Certificaml de atestare a specialistului ate stat se elibereaza de Ministerul Transporturilor, Construetiilor ~i Turismului, potrivit modelului prevazut prin ordinul ministrului,

(2) Stampilele specialistilor atestati sunt conform modelelor previzute in anexa la ordinul ministrului ministerului transporturilor, constructiilor ~i turismului,

(3) Certificatul, legitima(:ia ~i stampila de atestare a unui specialist au inscrise: numele, pren.umele, profesia, specialitatea si gradul pentru care a fost atestat, cu initialele acesteia.

(4) Certificatul de specialist ate stat are 0 durata de valabilitate de 5 ani.

(5) Pentru prelungirea valabilitatii legitimatiei specialistii atestati vor prezenta din 5 in 5 ani registrul de evidenta a activitatii desfasurate in domeniu, comisiei de examinare, care va analiza prin sondaj modul de efectuare a activitii(:ii de specialist atestat ~i nivelul de cunoastere a prescriptiilor tehnice ~i a legislatiei in domeniu,

(6) Comisia de examinare va elibera 0 dovada care sa ateste prelungirea valabilitatii certificatului de specialist ate stat, pe baza careia, Ministerul Transp or turi lor, Constructiilor ~i Tnrismului va prelungi valabilitatea certificatului de specialist atestat conform competentelor.

Art. 95. - (I) Certificatul unui specialist atestat poate fi suspendat pe 0 perioada de 3 -12 luni sau anulat numai

prin or din al ministrului transporturilor, constructiilor ~i turismului. (2) Decizia de suspendare are la baza:

a) raportul de constatare intocmit in acest sens de catre Inspectoratul de Stat in Coustructii; (3) Decizia de anulare are la baza:

a) raportul de coustatare intocmit in acest sens de catre Inspectoratul de Stat in Constructii;

b) referatul unui grup de trei experti tehnici de calitate atestati in domeniu, care analizeaza raportul si confirma propunerea privind anularea. Grnpul de trei experti este constituit din: un expert tehnic de calitate atestat, numit de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Tnrismului, unul recomandat de 0 asociatie profesionala cu activitate in domeniu, iar al treilea propus de celnominalizat pentru sanctionare,

Art. 96. - Pe durata suspendarii certificatului de atestare tehnico-profesionala, persoana fizica nu mai poate indeplini activitatile pentru care a fost atestatii. Suspendarea se anuleaza tot de catre antoritatea care a eliberat certificatul de atestare tehnico-profeslonala, in baza urmiitoarelor documente:

a) 0 cerere intocmita de persoana careia i s-a suspendat certificatul;

b) actul organului administrariv de control care a intocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifica indeplinirea masurilor inscrise in procesul-verbal de constatare,

Art. 97. - (I) Suspendarea certificatului de atestare se face cand specialistii atestari nu respecta obliga(:iile ce Ie revin, precizate in prezentul cod.

(2) Anularea certificatului de atestare se face in urmatoarele cazuri:

a) cand se produc accidente tehnice in constructii din cauza nerespectarii cerintelor de calitate in proiecte ~i executie nesesizate de catre verificatornl de proiecte atestat si de catre expertul tehnic atestat:

b) cand se intrunesc conditii pentru a treia suspendare a certificatului de atestare tehnico-profesionala, intr-o perioada de maximum 5 ani.

(2) Certificatul de atestare tehnico-profesionala, legitima(:ia ~i stampila se vor depune de catre detinator la Inspectoratul de Stat in Constructii, de care apar(:ine, in termen de 72 de ore de la data primirii ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si tnrismului.

(3) Nerespectarea prevederilor alin, (2) atrage sanctionarea penala a celui vinovat.

Art. 98. - (I) in cazul in care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat certificatul de atestare tehnicoprofesionala constituie infraetiune sau contraventie la prevederile legale privind calitatea in constructii, in afara sanctiunilor mentionate mai sus se vor aplica si sauctiunile prevazute de prezentul cod.

(2) Persoana careia i s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesionala nu se mai poate prezenta din nou la cornisia de atestare pentru ob(:inerea unui nou certificat de atestare tehnico-profesionala

Art. 99. - (I) Coatestatia la decizia de suspendare san de anulare a certificatului de atestare tehnicoprofesionaLi se depune de catre persoana in canzi la Ministernl Transporturilor, Constructiilor ~i Turismului, in termen de 7 zile de la data cand a lnat cunostinta de raportul scris al organelor de control.

(2) in cazul in care contestatia nu este fondata, cheltuielile generate de rezolvarea ei vor fi suportate de catre persoana care a facut contestatia,

(3) Solu(:ionarea contestatiei se face de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor ~i Turismului, Decizia este definitiva ~i poate fi atacatii in justitie.

Art. 100 - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Tnrismului va publica trimestrial in publica(:ii de specialitate lista specialistilor ate s tati, suspendarile si anularile certificatelor de atestare din cursul ultimului

Pagina - 25-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

mme iar, annal, lista tuturor specialistilor atestati, in activitate la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor si a

specialitatilor in care au fost atestati,

SECPUNEA a 2-a

Obligatii ~ raspunderi ale proiectantilor

Art. 101. - (1) Activitatea arhitectului si a urbanistului sunt In stransa interdependenta in domeniile arhitecturii, urbanismului ~i amenajarii teritoriului,

(2) Arhiteotii, corespunzator domeniului de competenta ~i specializarii, raspund de indeplinirea urmatoarelor obliga(:ii principale referitoare la respectarea disciplinei In urbanism ~i asigurarea calitatii constructiilor:

a) elaborarea proiectelor de arhitectura In conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism legal

valabile pentru zona de amplasare a constructiei proiectate:

b) elaborarea planului urbanistic de detaliu In conformitate cu prevederile legale;

c) elaborarea regulamentelor specifice in domeniile arhitectura, urbanism si amenajare a teritoriului;

d) prezentarea proiectelor de arhitectura elaborate pentru verificare, avizare, aprobare, control ~i expertiza tehnica, in conformitate cu prevederile prezentului cod;

e) supravegherea lucriirilor de constructii corespunzator domeniilor de competenta,

(3) Urbanistii, corespunzator domeniului de competenta si specializarii, raspund de indeplinirea urmatoarelor

obligatii principale referitoare la respectarea disciplinei in urbanism ~i asigurarea calitatil constructiilor:

a) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism cu respectarea prevederilor prezentului cod;

b) elaborarea regulamentelor specifice in domeniile urbanism si amenajare a teritoriul;

c) prezentarea documentatiilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism peutru verificare, avizare, aprobare, control ~i expertiza tehnica in conformitate cu prevederile prezentului cod.

Art. 102. - Proiectantii, ingineri In constructii, corespunzator domeniului de cornpetenta ~i specializaril, raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare si a clauzelor contractuale:

c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte ates tati , stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea necontormitatilor ~i neconcordantelor semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea ~i reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmiirire privind comportarea in timp a constructiilor, Documentatia privind post-utilizarea.constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucriirile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificiirile de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor apiirute in executie, din vina proiectantului, la coustructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum ~i urmarirea apliciirii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de ciitre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

g) intocmirea, in vederea receptiei la terminarea lucrarilor, a referatului de apreciere a modului in care constructia finitii respects proiectul de executie a lucriirilor de constructii;

h) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei prin actualizarea proiectului tehnic in conformitate cu dispozitiile de santier,

Art. 103. - Proiectan(:ii de constructii, instalatii ~i arnenajiri, de echipameute, utilaje ~i instalatii tehnologice sunt obliga(:i:

a) sa cuprinda in documentatiile pe care le intocmesc masurile de aparare Impotriva inc endiilor , specifice naturii riscurilor pe care Ie contin obiectele proiectate;

b) sa prevada in documentatiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor speciflce, instalatii, dispozitlve, echipamente, suhstante, accesorii ~i alte mijloace tehnice de prevenire ~i stingere a incendiilor, care indeplinesc conditiile de cali tate , potrivit legii;

c) sa intocmeasca ~i sa predea beneficiarilor schemele si instructiunile de functionare, la parametrii proiectati, ale dispozitivelor si instalatiilor de prevenire si stingere a incendiilor, pe care Ie-au prevazut in documentatii, precum ~i regulile necesare de verificare si Intretinere In exploatare a acestora,

d) sa elaboreze scenarii de siguranta la foe pentru constructiile ~i instalatiile tehnologice proiectate, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta,

Art. 104. - (1) Pentru asigurarea calitatii constructiilor, investitorul, proprietarul san administratorul, este obligat sa stabileasca Ull manager de proiect pentru coordonarea activitatii de elaborare a proiecrului tehnic de executie de ciitre proiectanti, persoatle fizice sau persoatle juridice In conformitate cu prevederile prezentului cod

(2) Managerul de proiect este reprezentantul investitorului, proprietarului sau administratorului dupa caz, pentru activitatea de proiectare a lucriirii de investitei, care poate fi:

Pagina - 26-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

L Y ".UL"L UU" cand ac esta este 0 persoana fizica ce face dovada ca are una din calificarile precizate la art. 8 9 si art. 90; o persoana juridica care desfasoara activitatea de consultanta prin personal calificat corespunzator prevederilor art. 89 ~i art. 90;

c) dirigintele de santier, autorizat in conforrnitate cu prevederile prezentului cod, pentru categoria de importanta corespunzatoare constructiei ce se proiecteaza ;

d) specialistul verificator de proiect pentru cerinta esentiala .Rezistenta mecanica si s tab iii tate ", peutm obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor snpraterane ~i subterane, precum si a instalatiilor aferente acestora;

e) unul dintre proiectanti, specialistii verificatori de proiect san expertul tehnic de calitate, pentru obiective de investitii si clemente structurale de importanta redusa si aflate in afara zonelor protejate stabilite prin Planul urbanistic general.

(3) Managerul de proiect va reprezenta, pe durata de punere in opera a proiectului, echipa elaboratoare a proiectului tehnic si componentele acestuia necesare pentru executie, asigurand convocarea pr 0 iectanti lor, conform competentelor, peutm rezolvarea neconformitatilor ce cad in sarcina acestora, pentru fuze Ie determinante sau peutm receptia la terminarea lucrarilor ! finala,

SECPUNEA a J-a

Principii generale de secnritate ~ sanatate apIicabile proiectului lncriirii

Art. 105. - Inca din faza de conceptie, studiu si elaborare a proiectului lucrarii, managerul de proiect, proiectantul si, atunci cand este cazul, beneficiarul trebuie sa ia in considerare principii Ie generale de prevenire in materie de securitate si sanatate previizute in legislatia nationala care transpune Directiva 89!391!CEE, in special in ceea ce priveste:

a) alegerea solutiilor arhitecturale, tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari ori fuze de lucru care se desfasoara la executie, simultan sau succesiv;

b) estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau fuze de lucru.

Art. 106. - (1) In faza de conceptie, studiu si elaborare a proiectului lucrarii trebuie sa se tinii searna, de planurile de securitate si de sanatate intocrnite potrivit reglementiirilor H. G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate pentru santierele temporare san mobile.

(2) Inainte de inceperea fazei de elaborare a proiectului lucrarii va fi desemnat coordonatorului in materie de securitate ~i sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii,

CAPITOLULill

Obllgatli sl raspunderi ale speciallstllor verificatori de proiecte sl ale expertllor tehnici de cali tate

SECPUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 107. - (1) Verificarea ~i expertizarea tehnica de cali tate a proiectelor, a executiei lucrarilor ~i a constructiilor privind respectarea cerintelor esentiale in conditiile prezentului cod reprezintii 0 componentii a sistemului calitatii in constructii, ~i se efectueaza de catre specialisti cu activitate in constructii, atestati tehnicoprofesional de catre comisii organizate de Ministerul Trarrsportruilor, Constructiilor ~i Turismului.

(2) Prezentul capitol stabileste si detaliaza obiectivele, coutinutul, precum ~i modul de exercitare a profesiilor reglemeutate de specialisti atestati in domeniul constructiilor, in conformitate cu prevederile prezentului cod.

(3) Dispozitiile prezentului cod sunt obligatorii pe teritoriul Romfu:tiei pentru persoanele fizice si juridice din tarii si din strainatate, care i~i desfasoara activitatea in domeniul constructiilor,

Art. 108. - (1) Se supun prevederilor prezentului capitol:

a) constructiile definitive si provizorii, in functie de categoria de iroportanta, precum ~i lucrarile de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparatii ale acestora ~i de consolidare a terenului de fundare.

b) consrruetiile provizorii care sprij inii san inlocuiesc temporar 0 constructie definitiva san parti ale acesteia (sprijiniri de constructii, poduri, cai de comunicatie, tribune din lemn etc.) se incadreaza in categoria de importanta a constructiei definitive pe care 0 sprijina san 0 inlocuiesc temporar.

c) constructiile pentru organizare de santier care, dupa terrninarea lucrarilor de baza, vor fi folosite in continuare drept constructii definitive cu diverse functiuni de exploatare.

Pagina - 27-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris III Inspectoratului de Stllt in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

~L) excepteaza de la prevederile alin. (1) constructiile din mediu rural cu aria construita desfasurata,

subteran ~i suprateran, mai mica de 100 mp.

Art. 109. - (1) Activitatea verificatorilor de proiecte si/sau a expertilor tehnici poate fi efectuata nurnai de catre specialistii prevazuti la art. 89, cu diploma recunoscuta pe teritoriului Rornaniei, atestati conform prevederilor art. 93.

(2) Exercitarea profesiilor reglementate de specialisti atestati se face ca angajat al unei persoane juri dice cu activitate in constructii, acreditata potrivit legislatiei in vigoare ~i care are capabilitatea asiguratorie pentru acoperirea eventualelor daune produse de exercitarea in mod defectuos a cerintelor prezentului cod.

(3) Proprietarii, dupa caz, investitorii sau administratorii constructiilor vor incheia contracte distincte pentru verificare sau expertizare tehnica cu persoanele juri dice din categoriile sus-mentionate,

SECPUNEA a 2-a

Verificarea tehnicii de calitate a proiectelor

Art. 11 O. - (1) Verificarea tehnica de calitate a proiectelor se face pentrn cerintele esentiale stabilite prin prezentul cod, diferentiat in functie de categoria de importanta a constructiei de catre specialisti verificatori de proiecte atestati,

(2) Proiectantii vor preciza in proiectele pe care Ie elaboreaza cerintele esentiale pe care acestea trebuie sa le Indeplineasca, pentru ca investitorul sa poata apela la specialistii verificatori de proiecte, atestati cor espunzator , de la inceputul elaborarii proiectului.

(3) Verificarea la cerinta "Rezistenta mecanica si stabilitate" este obligatorie pentru toate construetiile. Art. Ill. - (1) Sunt supuse verificarii tehnice:

a) documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire;

b) documentatiile tehnice ~i detaliile de executie sub forma de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectarii cerintelor impuse de lege.

(2) Verificarea tehnica se executa ~i la proiectele intocmite in urma unor rapoarte de expertiza tehnica de calitate, dupa avizarea acestora de catre respectivii experti, in vederea confirmarii ca proiectele respecta ansamblul cerintelor stabilite de lege.

(3) Verificarea tehnica a documentatiei necesare obtinerii autorizatiei de construire, in cazul cand nu contine detalii de executie, nu se poate substitui verificarii tehnice a proiectelor tehnice de executie,

(4) Proiectantul, proprietarul, investitorul san administratorul impreuna cu executantul raspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a intregului proiect si pentru modificarile efectuate tara acceptul verificatorului tehnic, daca prin acestea se afecteaza calitatea constructiei,

Art. 112. - Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificari nnmai pentrn cerintele esentiale ~i in specialitatile in care a fost atestat.

Art. 113. - Verificatoml de proiecte atestat are obligatia ca, in cadrul verificarilor pe care Ie efeetueaza, sa urmareasca:

a) datele privitoare la conditiile specifice de amplasament ~i conditiile de exploatare tehnologica;

b) modul de respectare a reglementarilor tehnice in vigoare, referitor la satisfacerea cerintelor esentiale, in functie de categoria de importanta a constructiei, pe toata durata de viatii a cons truc tiilor, inclusiv in faza de post-utilizare.

Art. 114. - in proiectul de arhitectura nu se supun verificarii: conceptia de arhitectura, principiile de compozitie, partitiile, solutiile voh.tmetrice si estetice stabilite de arhitect in acord cu proiectantul structurii de reziaenta

Art. 115. - Specialistul verificator de proiecte ate stat va semna si va stampila piesele scrise ~i desenate ~i va intocmi referatul de verificare numai in conditiile in care documentatia transmisa de investitor este completa si corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor esentiale,

Art. 116. - Specialistul verificator de proiecte este obligat:

a) sa pna la zi un registrn de evidenta a proiectelor verificate;

b) sa prezinte registrul, la solicitare, institutiilor abilitate legal pentru controlul calitatii in constructii;

c) sa nu extraga si sa nu transmita, pentru a fi folosite in alte scopuri, elemente ale proiectului si detalii de executie verificate.

Art. 117. - Specialistul verificator de proiecte ate stat nu poate verifica proiectele intocmite de el sau la a caror elaborare a participat.

Art. 118. - Eventualele litigii dintre verificatoml de proiecte atestat ~i proiectant pot fi rezolvate de catre un expert tehnic de calitate, angajat de investitor, Decizia expertului este obligatorie pentru ambele parti, iar raspunderea revine acestuia.

Pagina - 28-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

Expertizarea tehnica de calitate a proiectelor ~ a constructlilor

Art. 119. - (1) Expertizarea tehnica de calitate este 0 activitate complexa care cuprinde, relevee, cercetari, experimentiiri sau incercari, studii, analize ~i evaluiiri necesare pentru cunoasterea starii tehnice a unei constructii existente san a modului ill care un proiect respectii cerintele esentiale prevazute de lege, ill vederea fundamentiirii miisurilor de interventie,

(2) Activitatea de expertizare tehnica de calitate se efectueaza de ciitre experti tehnici de calitate, atestati conform prevederilor art. 93, atunci cand 0 reglementare legala sau un organism cu atributii de control al statului in domeniul calitatii coustructiilor prevede acest lucru san cand 0 situatie deosebita 0 impune pentru:

a) rezolvarea unor situatii care intervin la constructiile existente:

1. in cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, actiunilor umane sau activitatl] tehnologice;

2. in vederea deterrninarii, in orice stadiu, a starii tehnice a constructiei pentru evalnarea capacitatii ei de satisfacere a cerintelor conform legii;

b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnica a unor proiecte san a executiei unor lucrari de constructii,

Art. 120. - (1) In cazul ill care, ill baza unei fundarnentiiri tehnice asumate, expertul tehnic de cali tate , atestat, ajunge la concluzia ca se impune luarea unor miisuri imediate de sprijinire, izolare partiala sau evacuare a constructiei, pentru prevenirea unor accidente cu urmari grave (victime ornenesti sau pagube materiale), acesta Ie va aduce la cunostinta, ill scris, proprietarilor sau administratorilor constructiei si, dupa caz, investitorului, care sunt obligati sa Ie puna in aplicare.

(2) Despre masurile propuse la alin. (1) expertul tehnic de calitate, atestat, va informa si Inspectoratul de Stat

in Constructii precum ~i Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Art. 121. - (1) Expertul tehnic de calitate, atestat, va analiza:

1. conditiile de amplasament ~i de exploatare a constructiei;

2. starea constructiei care se supune expertizei tehnice de calitate;

3. docnmentele care au stat la baza realiziirii constructiei in fazele de proiectare, executie si exploatare;

4. prevederile din reglementiirile tehnice care au stat la baza realiziirii constructiei si cele ill vigoare la data efectuarii expertizei tehnice de calitate.

(2) Pe baza activitatii prevazute la alia (1), expertul tehnic ate stat elaboreazii raportul de expertiza tehnica de calitate cuprinzand evaluarea tehnica, solutii ~i masuri care se irnpun pentru fundarnentarea tehnica si economicii a deciziei de interventie ce se insuseste de catre proprietarii san administratorii constructiilor si, dupa caz, de carre investitor. Expertul tehnic de calitate ate stat va semnala sitnatiile in care, in urma interventiei sale, se impune verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinte decat cele la care se refera raportul de expertiza tehnica de calitate intocmit.

(3) Expertiza tehnica va enprind obligatoriu componentele prevazute la alia (1) ~i (2). (4) Continutul cadru al expertizei tehnice este prevazut in Anexa nr. 16.

Art. 122. - (1) Expertul tehnic de calitate atestat are urmatoarele obligatii:

1. sa intocmeasoa raportul de expertiza tehnica de calitate ill conformitate en prevederile reglementarilor tehnice ~i a legislatiei ill vigoare;

2. sa intocmeasca raportul de expertizii tehnica de calitate ill conditiile precizate la art.121.

3. sa nu extraga si sa nu transmita, pentru a fi folosite in alte scopuri, clemente ale proiectului si detalii de executie verificate ill cadrul expertizei tehnice de calitate si considerate de proiectant drept de autor,

(2) Expertul tehnic de calitate atestat raspunde de asigurarea nivelurilor minime de cali tate privind cerintele esentiale impuse, ill functie de categoria de importanta a consrructiei,

(3) Expertul tehnic de calitate atestat raspunde civil sau penal, dupa caz, pentru nerespectarea prevederilor alia (1) ~i alia (2) a prezentului articol, pentru rapoarte de expertiza tehnica care au fundamental, in mod eronat, interventii asupra constructiilor,

Art. 123.- (1) Proiectul intocmit pe baza raportului de expertiza tehnica de calitate trebuie avizat de catre expertul tehnic de calitate care a elaborat raportul de expertiza, din punct de vedere al respectiirii solutiilor si a miisurilor propuse.

(2) Specialistul expert tehnic de calitate ate stat va semua ~i va stampila piesele scrise ~i de senate numai ill conditiile ill care documentatia transmisa de proiectant sau de investitor este completa si corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor esentiale,

Art. 124. - Specialistul expert tehnic de calitate atestat este obligat:

a) sa pnii la zi un registru de evidenta a expertizelor tehnice elaborate si a proiectelor avizate;

b) sa prezinte registrul, la solicitare, institutiilor abilitate legal pentru controlul calitatii ill constructii.

Pagina - 29-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

Auditarea energetica a proiectelor !}i a constructiilor

Art. 124. - Atestarea auditorilor energetici pentru cladiri ~i instalatiile aferente acestora, privind reabilitarea termica a fondnlui construit existent ~i stimularea economisirii energiei termice, se face prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor ~i turismului,

Art. 125. - Ate star ea auditorilor energetici se face pentru cladirile existente, pentru urmatoarele specialitati:

1. auditori energetici pentru constructii:

2. auditori energetici pentru instalatii;

3. auditori energetici pentru coustructii si iustalatii;

Art. 126. - (1) In functie de felul activitatilor pe care Ie desfasoara, auditorii energetici se atesta pentru gradnl I si pentru gradul II.

(2) Auditorii energetici gradul I efectueaza:

a) expertiza termica ~i energetica a cladirilor existente ~i a instalatillor de inciilzire ~i preparare a apei calde de consum aferente acestora:

b) elaborarea documentatiei necesare eliberarii certificatului energetic al cladirii;

c) auditul energetic al cliidirilor existente ~i al instalatiilor de inciilzire ~i preparare a apei calde de consum aferente acestora.

(3) Auditorii energetici gradul II efectueaza numai:

a) expertiza termica si energeticii a cladirilor existente si a instalatiilor de inciilzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora;

b) elaborarea documentatiei necesare in vederea eliberarii certificatului energetic;

Art. 127. - (1) Expertizarea energetica si elaborarea documentatiei necesare in vederea eliberiirii certificatnlui energetic se efectueaza in conformitate cu prevederile regulamentului tehnic stabilit prin ordinului ministrului transporturilor, constructiilor ~i turismului.

(2) Auditul energetic, prin care se stabilesc solutiile de reabilitare si/sau modernizare termoenergetica a constructiilor ~i a instalatiilor de inciilzire si preparare a apei calde de consum aferente, se efectueaza in conformitate cu prevederile regulamentului tehnic stabilit prin ordinnlui ministrului transporturilor, constructiilor ~i turismnlui.

TITLUL IV

Autorizarea exeeutarji lucrarilor de constructii

,

CAPITOLULI

Dispozltll generale

Art. 128. - (1) Executarea lucriirilor de constructii este permisa nuruai pe baza unei autorizatiilor de construire sau de desfiintare, Autorizatia de construire sau de desfiintare se eruite la solicitarea detinatorului titlnlui de proprietate asupra unui imobil - teren si/sau constructii - ori a altni act care confera dreptnl de construire sau de desfiintare, in conditiile prezentului cod..

(2) Constructiile civile, industriale, inclusiv cele pentru sustinerea instalatiilor ~i utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construirc, emisa in conditiile prezentului cod, si a reglementarilor privind proiectarea si ex ecutar ea constructiilor.

(3) Formnlarnl model pentru autorizatia de construire sau de desfiintare este prezentat in Anexa nr. 4 la prezentul cod..

Art. 129. - (1) Autorizatia de construire se emite in temeinl ~i cu respectarea prevederilor documeutatiilor de urbanism, avizate ~i aprobate potrivit legii, in termen maxim de 30 de zile de la depunerea cererii.

(2) Autorizatiile de construire pentru rete le magistrale, ciii de comunicatie, amenajari pentru Imbunatatir! funciare, retele de telecomunicatii ori alte lucriiri de infrastructura, care se executa in extravilanul localitatilor, se emit in baza certificatnlui de urbanism valabil la data solicitiirii autorizatiei, cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii.

(3) Prin exceptare de la prevederile aIin. (1) si (2) se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru:

a) lucriiri de reparare, de protejare, de restaurare ~i de conservare a cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetei construite la sol ~i a volumetriei acestora;

Pagina - 30-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

D) ne reparare privind cai de corrnnicarie, dotari tehnico-edilitare si altele asemenea, tara modificarea

traseului si, dupa caz, a functionalitatii acestora:

c) lucrari de reparare priviud imprejmuiri, mobilier urban, amenajiri de spatii verzi, parcuri ~i gradini publice, piete pietonale ~i celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

d) lucrari de cercetare si de pro spec tare a terenurilor (foraje ~i excaviri) necesare in vederea efectuirii studiilor geotehnice sau etaborarii studiilor de fezabilitate pentru exploatari de cariere, balastiere, sonde de gaze ~i petrol, precum si altor exploatari;

e) organizarea de tabere de corturi.

Art. 13 O. - Autorizatia de construire se elibereaza pentru:

a) lucrari de construire, reconstruire, consolidate, modificare, extiudere, schirnbare de destinatie san de reparare a constructiilor de orice fel, precum ~i a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art, 142;

b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, iudiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentind monumente istorice, iucIusiv la cele diu zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;

c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare ~i reabilitare privind cai de cornunicatie, inclusiv lucrari de arti, retele ~i dotfu:i tehnico-edilitare, lucrari hidrotehuice, amenajiri de alb ii, lucrari de 'imbunatzitiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructurii, noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare ~i retehnologizare a celor existente;

d) irnprejmuiri ~i mobilier urban, amenajiri de spatii verzi, parcuri, piete ~i alte lucriri de amenajare a spatiilor publice;

e) lucrari de foraje ~i excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, batastiere, sonde de gaze si petrol, precum ~i alte exploatari de suprafata san subterane; f) lucrari, amenajiri ~i constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate 0 dati cu aces tea;

g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de mlote;

h) lucriri de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabiue, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri ~i panouri de afisaj, firme ~i reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan: cirnitire - noi si extinderi.

Art. 131. - Autorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art. 130 lit. a), b), c), d) ~i e), se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialisti verificatori de proiecte, cu exceptia cladirilor de locnit precizate la art. 108 aliu. (2).

CAPITOLUL II

Procedura autorizarii lucrarllor de construcrii

SEC'PUNEA 1

Cornpetentele autoritatilor administratiei publice locale in materia autortzarii Iucrarilor de constructii

Art. 132. - (1) In termen de 60 de zile de la publicarea prezentului cod, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum ~i consiliile locale municipale, orasenesti ~i ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor reorganiza strueturile de specialitate diu aparatul propriu, daca este necesar, pentru respectarea dispozjtiilor prezentului cod privind:

a) avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului ~i urbanism, precum si eliberarea certificatelor de urbanism;

b) obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare in vederea emiterii acordului unic

reglementat la art. 134;

c) intocmirea ~i eliberarea autorizatiei de construire/desflintare;

d) organizarea si exercitarea controlului propriu priviud disciplina in constructii,

(2) Consiliul local al comunei poate organiza structnri de specialitate la nivelul aparatului propriu, in conditiile previzute la alin. (1), in baza unei hotarari adoptate in acest sens,

(3) Structurile de specialitate constituite in cadrul consiliilor judetene acorda asistenta tehnica de specialitate, analizeaza ~i avizeaza documentatiile depuse pentru etaborarea autorizatiilor de construire din competenta prirnarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate, in conditiile prevederilor aliu. (2).

(4) In cazul in care, diu cauza lipsei de specialisti, nu exista structurile de specialitate prevazute la alin. (I) la nivelul oraselor sau al municipiilor se vor aplica in mod corespunzator prevederile aliu. (3).

Pagina - 31-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

~.J) ue arhitect-sef, prevazuta la alin. (I), se inscrie in. nomenclatoml functiilor de conducere din cadrul

aparatului propriu al consiliilor judetene si locale si se echivaleaza dnpa cum urmeaza:

a) sef de departament sau director general, pentru arhitectul-sef al muuicipiului Bucuresti, respectiv pentru arhitectul-sef al judetnlui, arhitectii-sefi ai muuicipiilor, precum ~i ai sectoarelor municipiului Bueuresti;

b) director, pentru arhitectii-sefi ai oraselor:

c) sef birou, pentru persoanele cu responsabilitate in. domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si al autorizarii executarii lucrarilor de coustructii din cadrul prirniriilor de comuna, sefi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, in conditiile prevazute la alin. (2).

(6) Pentru actualizarea bancii de date, toti posesorii de retele tehnico-edilitare, supra- ~i subterane sunt obligati sa transmita administratiei pub lice judetene si a municipiului Bucuresti planurile cadastrale cuprinzand traseele retelelor existente pe teritoriul judetului si al localitatilor, respectiv al municipiului Bucuresti, Aceste planuri vor fi puse de Primiria Municipiului Bucuresti la dispozitie prirniriilor de sector.

Art. 133. - Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de prirnaml general al muuicipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor ~i comunelor pentru executarea lucrarilor definite la art. 130, dupa cum urmeaza:

a) de presedintii consilii lor judetene, cu avizul prirnarilor, pentru lucririle de constructii care se executa:

1. pe terenuri care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale:

2. in extravilanul comunelor, cu exceptia celor de la lit. f) pct. 3;

b) de primarii muuicipiilor, pentru lucrarile care se executa in teritoriul administrativ al acestora, cu exceptia celor previzute la lit. a) pct. 1;

c) de primarul general al muuicipiului Bucuresti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti,

pentru lucrarile care se executa:

1. pe terenuri care depasesc limita administrativ-teritorialii a unui sector ~i cele din extravilan;

2. la constructii reprezentand monumente istorice, clasate sau in procedura de clasare potrivit legii;

3. lucrari de modernizari, reabilitari, extinderi de retele edilitare municipale, de transport urban subteran san de suprafata, de transport ~i de distributie, pentru: apa/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicatii inclusiv fibra optica, precum si lucrari de modernizari si/sau reabilitari pentru strazile care sunt in administrarea Primariei Municipiului Bucuresti;

d) de prirnarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru lucrarile care se executa in teritoriul administrativ al

sectoarelor, cu exceptia celor prevazute la lit. c), inclusiv bransamente ~i racorduri aferente retelelor edilitare; e) de primarii oraselor, pentru lucrarile care se executa:

1. in teritoriul administrativ al acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. a) pet. 1;

2. la coustructiile reprezentand monumente istorice clasate san aflate in. procedura de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ;

f) de primarii comunelor, pentru lucrarile care se executa:

1. in intravilanul localitatilor componente, in. vederea realizarii de locuinte individuale ~i a anexelor gospodaresti ale acestora, precum si, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene, potrivit art. 13 2 alin. (3), in. vederea executarii lucrarilor la celelalte categorii de constructii;

2. la constructiile reprezentand monumente istorice clasate san aflate in. procedura de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliului judetean;

3. in. extravilanul comunelor pentru constructii reprezentand anexe gospodaresti ~i ale exploatatiilor agricole, p.in.i la 100 mp.

SECPUNEA a 2-a

Formalitati procedurale pentru autorizarea Iucrarilor de constructii

Art. 134. - (1) In vederea simplificirii procedurii de autorizare, emitentul autorizatiei are obligatia sa organizeze structuri de specialitate, in. vederea emiterii acordului uuic, respectiv a obtinerii, in. numele solicitantului, a avizelor legale necesare autorizarii, pentru:

a) racordarea la retelele de utilitati, in. conditiile impuse de caracteristicile ~i de amplasamentul retelelor de

transport energetic san tehnologic din zona de amplasament;

b) racordarea la reteaua cailor de comunicatii;

c) prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului ~i a siniilitii populatiei, (2) Emiterea acordului unic se supune prevederilor art. 129 alin. (1).

(3) Formulaml model pentru acordul unic este prezentat in Anexa nr. 5 la prezentul cod.

Art. 135. - (1) In vederea organizirii structurii de specialitate pentru emiterea acordului uuic, prevazuta la art. 134, regiile ~i societatile comerciale pub lice sail private care administreaza si/sau exploateaza Iltilitati urbane an obligatia desemnarii unui reprezeutantcu drepturi depline.

Pagina - 32-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

asigurarea functionarii structurilor de specialitate, consiliile judetene ~i locale pot stabili taxe pe tipuri de lucrari, in raport cu numarul de avize necesare, conform prevederilor legale in domeniu.

SECPUNEA a J-a

Autorizatiile pentrn protectia medinlni

Art. 136. - Planurile de urbanism si amenajarea teritoriului se supun procedurii de evaluare de me diu, in vederea obtinerii avizului de me diu pentru plarruri ~i programe, conform legislatiei in vigoare,

Art. 137. - (1) Autoritatile competente pentru protectia mediului conduc procedura de reglementare si emit, dupa caz, avize de mediu, acorduri si autorizatii/autorizatii integrate de mediu, In conditiile legii.

(2) Procedura de solicitare ~i emitere a avizului de me diu pentru stabilirea obligatiilor de mediu se adopta prin or dill. al conducatorului autoritatii pub lice centrale pentru protectia mediului.

Art. 138. - (1) Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modifiearea ori extinderea activitatilor existente, in paralel pentru proiecte de dezafectare, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

(2) Pentru obtinerea acordului de me diu, proiectele publice sau private care pot avea impact semnificativ asupra mediului, prin natura, dimensiunea san localizarea lor, sunt supuse, la decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, evaluiirii impactului asupra mediului,

(3) Procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv penrru proiecte cu irupact transfrontalier ~i lista proiectelor publice sau private supuse procedruii sunt stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului,

(4) Acordul de mediu se emite In paralel cu celelalte acte de reglementare emise de autoritatile competente, potrivit legii.

CAPITOLULill

Autorizatla de construire si autorlzatla de desfllntare

Art. 139. - (1) Autorizatia de construire se emite pe baza documentatiei depuse la autoritatile prevazute art, 133, care va cuprinde:

a) certificatul de urbauism;

b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor sau a dreptului de utilizare a terenului in vederea

construirii;

c) proiectul pentru autorizarea executarii lucriirilor de constructii (P.A.e. ~i P.O.E);

d) avizele ~i acordurile legale necesare, stabilite priu certificatul de urbanism Ill. vederea obtinerii acordului unic;

e) dovada privind achitarea taxelor legale.

(2) Proiectul pentru autorizarea executiirii lucriirilor de constructii este extras din proiectul tehnic verificat ~i se elaboreaza in conformitate cu continutul-cadru prevazut in Anexa nr. 6, ill. concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor ~i al acordruilor cerute prin acesta, ~i se 'iutocmeste, se sernneaza ~i se verifica, potrivit prevederilor prezentului cod. Semnatarii proiectului pentru autorizarea executiei lucriirilor de constructii sunt semnatarii proiectului tehuic de ex ecutie,

(3) Autorizatia de construire/desfiintare se emite fiirii conditionari numai pe baza documentelor precizate la alin. (1) emise cu eel mult 6 luni inainte, pe baza unui proiect de autorizare a executarii lucriirilor de construire in conformitate cu continutul-cadru prevazut in Anexa nr. 6, cu exceptia situatiilor previizute la alin. (16).

(4) Autorizatia de construire se semneaza de presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar ~i de arhitectul-sef sau de persoarJa cu responsabilitate in domeniul amenajiirii teritoriului ~i urbanisrnului dill. aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizatiilor revenind semaatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

(5) ill. simaria depunerii unei documentatii tehnice incoruplete, aceasta se restituie solicitantului In termen de 5 zile de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a elementelor necesare in vederea completarii acesteia,

(6) Executarea lucriirilor de constructii se face numai pe baza proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie, cu respectare dispozitiilor prezentului cod, titlul III.

(7) Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste 0 perioada de valabilitate de eel mult 12 luni de la data emiterii acesteia, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile, ill. aceastii situatie, valahilitatea autorizatiei se extinde pe toata druata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic.

(8) Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora In termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii aurorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire, cu respectarea prevederilor legale.

Pagina - 33-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

~~) exceptie de la prevederile alin. (8), in cazul justificat in care lucrarile de constructii nu pot fi incepute

ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu eel putin 15 zile inaintea expirarii acesteia, Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda 0 singuri data ~i pentru 0 perioada nu mal mare de 12 luni.

(10) Investitorul are obligatia sa instiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire, precum si inspectoratul judetean in constructii asupra datei la care vor incepe lucrarile autorizate. in caz contrar, daca constatarea faptei de incepere a lucrarilor fici instiintare s-a facut in termenul de valabilitate a autorizatiei, data inceperii lucrarilor se considera ca fiind ziua urmitoare datei de emitere a autorizatiei.

(11) Autorizatia de construire se emite daca sunt indeplinite cumulativ conditiile cerute prin dispozitiile prezentului cod. Odatii cu depunerea cererii de emitere a autorizatiei de construire solicitantul are obligatia sa prezinte 0 declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca imobilul, teren si constructii, nu face obiectnl unui litigiu aflat pe ralul unei instante judecatoresti, in caz contrar documentatia se restituie solicitantului care 0 va depune spre autorizare numai dupa solutionarea definitiva ~i irevocabila in instanta a litigiului. Autoritatea emitenta a autorizatiei nu este responsabila pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenta, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instantelor judeeatoresti privind imobilul - teren si/sau constructii - responsabilitatea apartinand in acest caz exclusiv solicitantului, nedeclarate ..

(12) Lucrarile de consolidate la cladirile incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de rise seismic si care prezintii pericol public se autorizeazi in regim de urgenta, in conditiile prevazute la alin. (16).

(13) in conditiile prezentului cod nu se emit autorizatii provizorii.

(14) Valabilitatea autorizatiei se mentine in cazul schimbarii investitorului, inaintea finalizarii lucrarilor, cu conditia respectirii prevederilor acesteia ~i a transcrierii actelor care confera dreptul de construire, precum ~i cu conditia informirii obligatorii a Inspectoratului de Stat in Constructii in termen de 15 zile de la semnarea actului legal de schimbare a proprietarului/investitorului.

(15) In situatia in care in timpul executiei lucrarilor, ~i numai in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, survin modificari de tema privind constructia autorizatii, care conduc la necesitatea modificirii acesteia, titularul are obligatia de a solicita 0 noua autorizatie, potrivit legii. Pentru obtinerea noii autorizatii de construire solicitantul va depune 0 documentatie, elaborata cu conditia incadrarii noilor propuneri in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate ~i uumai in limite Ie avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia initiala ~i in acest caz nu este necesara emiterea unui nou certificat de urbanism,

(16) Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie de prima necesitate in cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter exceptional, inclusiv la constructiile prevazute la art. 130 lit. b), se ernite imediat de catre autoritatea administratiei publice abilitata, conform legii, urmind ca documentatia legala necesara sa fie definitivata pe parcursul sau la incheierea executarii lucrarilor, cu respectarea prevederilor legale.

(17) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza potrivit legii.

(18) Taxa pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire se calculeaza la 30% din valoarea initiala a taxei de autorizare.

(19) Institutiile abilitate prin dispozitiile alin. (2) lit. b), c), d), e) si f) ale art. 38, din prezentul cod si emita avize ~i acorduri in vederea autorizarii lucrarilor de constructii, altele decat emitentele acordului unic, au obligatia emiterii acestora in termen de maximum 15 zile de la data inregistririi cererii/documentatiei, direct strncturilor organizate de consiliile judetene si locale salt, dupa caz, solicitarrtnlui.

(20) Fac exceptie de la prevederile alin. (19) avizele si acordurile pentru care procedurile de elaborare sunt stabilite prin legi specifice domeniului.

Art. 140. - (1) Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi couditii ca ~i autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu exceptiile prevazute la art. 142.

(2) Primariile pot dezafecta constructiile, proprietate a unitatii adrninistrativ-teritoriale, aflate in stare avansata de degradare ~i care pun in pericol siguranta publica, cu exceptia constructiilor monument istoric, pe baza de autorizatie de desfiintare emisa in conditiile alin. (16), cu obligatia de a se intocmi documentatii specifice in conformitate cu prevederile cuprinse inAnexa nr. 6.

Art. 141. - Pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii in zonele asupra carora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie prevazut in planurile de amenajare a teritoriului si in documentatiile de urbanism aprobate, se va proceda dupa cum urmeaza:

a) in zonele construite de protectie a monumentelor istorice, definite prin documentatiile de amenajare a teritoriului si/sau de urbanism, in ansamblurile de arhitectura ~i siturile arheologice, solicitantul va obtiue aviznl conform al Ministerului Culturii ~i Cultelor, pe baza documentatiilor de urbanism avizate ~i aprobate conform legii; b) in cazul lucrarilor de interventii asnpra constructiilor monumente istorice, pe Lingi avizul Ministerului Culturii si Cultelor se vor obtine avizele specifice cerintelor de calitate a constructiilor, potrivit dispozitiilor prezentului cod;

Pagina - 34-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

C) zoneie naturale pro tej ate, stabilite potrivit legii, in zonele de siguranta ~i proteetie ale amenajarilor

hidrotehnice de interes public, precum ~i in alte arii protejate solicitantul va obtine avizul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si al Ministerului Agriculturii, Padurilor ~i Dezvoltarii Rurale;

d) in zonele de siguranta ~i de protectie a infrastructurilor de transport de interes public, precurn ~i in zonele aferente construirii cailor de comunicatie, stabilite prin documentatiile de amenajare a teritoriului si/sau de urbanism, se va obtine si avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismalui conform reglementiirilor specifice;

e) in zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie solicitantul va obtine avizul organismelor abilitate legal care au introdus restrietia;

f) desfiintarea sau demoIarea partiala a monumentelor istorice, in orice si tuatie , se va face dupa obtinerea avizului Ministerului Culturii si Cul te lor.

Art. 142. - (1) Se pot executa fiirii autorizatie de construire urmatoarele lucriiri care nu modificii structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora:

a) reparatii si refaceri de imprejmuiri si garduri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimbii forma acestora ~i materialele din care sunt executate;

b) reparatii si inlocuiri de tiimpliirie interioara ~i exterioara, daca se pastreaza forma, culoarea ~i dimensiunile golurilor, indiferent de materialul din care este realizata tamplaria, cu exceptia constructiilor clasificate sau in curs de clasificare ca monument istoric;

c) compartimentari sup limentare , fiirii modificarea structurii de rezistenta si a compartimenrarilor initiale, realizate din materiale usoare care condnc la 0 incarcare uniform distribuita mai mica decat inciircarea uniform distribuita utila prevazura de reglementiirile tehnice in vigoare la data elaboriirii proiectului pentru structura initiala;

d) reparatii ~i inlocuiri de sobe de incalzit;

e) zugriiveli ~i vopsitorii interioare;

f) zugriiveli ~i vopsitorii exterioare, daca llU se modifica elementele de fatadii ~i culorile cladirilor;

g) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii;

h) montarea sistemelor locale de iucalzire ~i de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, in apartament sau in locuinta individuals (inclusiv instalatiile aferente) precum ~i montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de urilitati;

i) reparatii ~i inlocuiri la pardoseli;

j) reparatii si inlocuiri la finisaje interioare ~i exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de aeces, fiirii modificarea calitatii, a aspectului elementelor constructive si a culorilor acestora; k) lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;

I) lucrari de investigate, cercetare, expertizare, conservare ~i restaurare a componentelor artistice ale constructiilor prevazute la ar. 130 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;

m) lucrari de foraje ~i sondaje geotehnice pentru constructii de orice categorie de importanta;

n) lucriiri de constructii funerare subterane ~i suprarerane, cu avizul administratiei cimitirului.

(2) Se pot executa fiirii autorizatie de construire ~i lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarli presei, cartilor ~i florilor, care suut amplasate direct pe sol, fiirii fundatii ~i platforme, precum si fiirii racorduri si/sau bransamenre la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice,

(3) Daca lucriirile prevazute la alin. (1), cu exceptia celor prevazute la lit. e) si k), se executa la constructiile mentionate la art. 130 lit. b), este obligatorie emiterea autorizatiei de construire,

Art. 143. - (1) Autorizatiile de construire sau de desfiintare, emise cu inciiIcarea prevederilor prezentului cod, pot fi anulate de catre instantele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizatiilor de construire san de desfiintare este ceruta, in conditiile leg ii, de catre partea viitfu:natii sau de catre prefect. Cererea de anuIare formulatii de prefect poate fi facuta din oficiu sau ca urmare a sesizarii acestuia de catre persoanele cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat in Coustructii.

(2) Odata cu inrroducerea actiunii instanta de judecata dispune, in mod obligatoriu ~i in regim de urgenta, suspendarea autorizatiei de consnuire sau desfiintare ~i oprirea executarii lucrarilor, piinii la solutionarea pe fond a cauzei.

(3) Exceptii de la prevederile alin.(I) sunt autorizatiile de construire sau desfiintare care se supun dispozitiilor art. 52 alin.(2). Constatarea conditiilor de exceptare, precurn ~i punerea in exeeutare a prevederilor art. 52 alin. (2), revine in sarcina emitentului autorizatiei,

Art. 144. - Autorizarea constructiilor cu caracter militar se face in conditiile stabilite de Ministerul Transpor turil or, Construetiilor ~i Turisrnului impreurIii cu ministerele ~i celelalte organe de specialitate ale administratiei pub lice centrale interesate,

CAPITOLUL IV

Pagina - 35-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris III Inspectoratului de Stllt in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

Scoaterea din circuitul agricol §:i silvie a terenurilor

~i conditiile in care pe acestea pot fi amplasate constructll

Art. 145. - (1) Intravilanul localitatilor se stabileste prin planurile generaIe de urbanism (pUG), aprobate potrivit legii.

(2) Ulterior aprobarii Plannlui general de urbanism (PUG) pot fi introduse in intravilannl localitatilor si nnele

terenuri din extravilan, pe baza de plannri urbanistice zonale (PUZ), aprobate potrivit legii.

(3) Terenurile destinate construirii se scot din circuitnl agricol, temporar san definitiv, potrivit legii. Art. 146. - (1) Amplasarea constructiilor noi, de orice fel, se face in intravilanul localitatilor.

(2) Prin exceptie, constructiile, care, prin natura lor, pot genera efecte poluarrte factorilor de me diu, pot fi amplasate in ex travilan. in acest caz, amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice de impact, prealabile, avizate de organele de specialitate, privind protectia medinlui inconjnriitor.

Art. 147. - (1) Amplasarea constructiilor de orice fel pe terenuri agricole amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare, precum ~i in parcuri nationale, rezervatii, monumente, ansambluri arheologice ~i istorice este interzisa

(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) constructiile cu destinatie militara, caile ferate, soselele de importanta deosebita, liniile electrice de inalt.i tensiune, forarea ~i echiparea sonde lor, lucrarile aferente exploatiirii titeiului si gaznlui, conductele magistrate de transport gaze sau petrol, lucriirile de gospodiirire a apelor ~i reaIizarea de surse de apa, anexele gospodaresti,

(3) Se excepteaza de la prevederile alin, (1) ~i case Ie de vacanta cu conditia ca pentrn terenul pe care se amplaseaza sa se prezinte in forma autenticii si definitiva actnl de proprietate, precum si aviznl sau acordul, dupa caz, al administratorului lucriirilor de imbunatatiri funciare, parcnlui national, rezervatiei natruale, monumentnlui istoric sau natrual san a ansamblului arheologic ~i istoric.

(4) Scoaterea definitiva din circuitnl agricol a terennrilor agricole din extravilan, de clasa I ~i clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucriiri de Imbunatatiri funciare, precum si a celor plantate cu vii ~i livezi, prin extinderea intravilanului locali t.itil or, se face la propunerea consiliilor locale, prin ordin al directornlui Directiei Agricole si de Dezvoltare Rurala, cu aviznl Ministerului Agricnltruii Padurilor si Dezvoltarii RnraIe.

(5) Scoaterea definitiva din circuitnl agricol si silvic a terennrilor situate in extravilannl localitatilor se face cu plata, de catre persoanele fizice sau juridice solicitante, a taxelor prevazute in legile specifice, Din aceste taxe se constituie Fondnl de ameliorare a fondnlui funciar, aflat la dispozitia Ministerului Padurilor ~i Dezvoltiirii Rnrale si, respectiv, a Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.

(6) Pentru terenurile scoase definitiv din circuitnl agricol ~i silvic pentru constructii care deservesc activitatile agricole si silvice, lucrarile de imbunatatiri funciare, regularizarea cursurilor de apa, realizarea de surse de apa potabilii si obiective meteorologice nn se datoreaza taxele prevazute la aIin. (4).

(7) De asemenea, se excepteaza de la plata taxelor previizute la alin. (4) terennrile destinate arnplasarii caselor de vacanta si perimetrele agricole din satele sau catunele demo late, aflate in curs de reconstructie,

Art. 148. - F olosirea definitiva sau temporare a terenurilor agricole in aIte scopuri decat productia agricola se aproba dupa cum urmeaza:

a) de organele agricole judetene, prin oficinl de cadastru agricol ~i organizarea teritorinlui agricol judetean san al nmnicipiului Bucuresti, pentru terennrile agricole de pana la 1 ba. Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafete de teren se da de catre Ministerul Agricultruii, Padurilor si Dezvoltarii Rnrale;

b) de Ministernl Agriculturii, Padurilor si Dezvolt.irii RuraIe, pentrn terenurile agricole in suprafata de piinii la 100 ba;

c) de Guvern, pentru terennrile agricole a carer suprafata depaseste 100 ha,

Art. 149. - (1) Folosirea definitiva sau folosirea temporarii a terenurilor forestiere in alte scopuri decat silvice

se aproba dupa cum urmeaza:

a) de organul silvic judetean, pana la 1 ha;

b) de Ministerul Medinlui si Gospodaririi Apelor, pentru terennrile in suprafata de pana la 100 ba;

c) de Guvern, pentru cele a car or suprafata depaseste 100 ha.

Art. 150. - (1) Aprobarea prevazuta la art. 148 ~i 149 este conditionata de acordnl prealabil aI detinatorilor de terennri. De asemenea, pentrn obtinerea aprobiirii prevazute la art. 148 lit. b) ~i c) si art. 149 este necesara avizul organelor agricole sau silvice judetene ~i ale municipinlui Bucuresti, dupa caz.

(2) Refuzul nejustificat aI detinatorului terennlui de a-si da acordul prevazut la aIin. (1) va putea fi solutionat de instanta de judecata, hotararea acesteia inlocuind consimtamantul celui in cauza

(3) La aprobare de catre Guvern se va prezenta in mod obligatoriu si aviznl Ministerul Agricultruii, Padurilor si Dezvoltiirii Rnrale, pentru terenurile agricole ~i al Ministerului Mediului ~i Gospodiiririi Apelor, pentrn terennrile forestiere si cu ape si, daca este caznl, aI Ministerului Culturii ~i Cultelor, pentru ocrotirea monumentelor.

Art. 151. - Intravilannl localitatilor este eel existent la data de 1 iannarie 1990, evidentiat in cadastrul funciar; el poate fi modificat numai in conditiile prevederilor legilor specifice si a prezentnlui cod.

Pagina - 36-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

fUI. 1.) L. - ~ 1) Tituiarii obiectivelor de investitii sau de productii amplasate pe terenuri agricole si forestiere sunt obligati sa ia miisuri prealabile executarii constructiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafetele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze si sa-l niveleze pe terenuri neproductive san slab productive, indicate de organele agricole san silvice, in vederea punerii in valoare sau a amelioriirii acestora,

(2) Depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenurilor. Acestia nu pot fi obligati la nici 0 plata pentru sporul de valoare astfel obtinut si nici nu pot pretinde despagubiri pentru perioada de nefolosire a terenului.

Art. 153. - (1) Tituiarii lucriirilor de investitii sau de productie, care de tin terenuri pe care nu Ie rnai folosesc in procesul de productie, cum sunt cele ramase in urrna excavarii de rnaterii prime - carbune, caolin, argilii, pietris - de la sondele abandonate si altele asemenea, sunt obligati sii ia masurile necesare de amenajare ~i de niveiare, dandn -Ie 0 folosinta agricola, iar daca aceasta nu este posibil, 0 folosinta piscicola sau silvica, in termen de 1 an de la incheierea procesului de produetie.

(2) Beneficiarilor lucriirilor previizute la alin. (1) nu Ii se va rnai aproba scoaterea din produc(:ia agricola sau silvica a altor terenuri, daca nu s-an conformat dispozitiilor alin. (1).

(3) Antoritatile publice locale vor lua toate miisurile necesare pentru indeplinirea la termen a disozitiilor alin. (1), inclusiv reabilitarea terenurilor cu fonduri proprii si recuperarea acestora de la titularii lucriirilor de investitii,

Art. 154. - (1) Liniile de telecomunica(:ii ~i cele de transport ~i distribuire a energiei electrice, conductele de transport pentru alirnentare cu apa, canalizare, produse petroliere, gaze, precum si alte instalatii similare, se vor grupa si amplasa de-a lungul si in irnediata apropiere a cailor de comunicatii - sosele, cai ferate - a digurilor, canale lor de irigatii ~i de desecari si a altor limite obligatorii impuse de configura(:ia terenului, in asa fel incat sa nu se stanjeneasca executarea lucriirilor agricole.

(2) Aprobarea ocuparii terenurilor in astfel de cazuri se dii de ciitre oficiul de cadastru agricol ~i organizarea teritoriului agricol, judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, indiferent de miirimea suprafetei necesare, pe baza acordului detinatorilor ~i cu plata despiigubirilor convenite.

(3) Aprobarea in alte conditii decat cele previizute la alin. (1) se dii de organele previizute la art. 148 si 149. Art. 155. - (1) Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor in caz de avarii si executarea unor lucrari de intretinere la obiectivele previizute la art. 154, care an caracter urgent ~i care se executa intr-o perioada de pana la 30 de zile, se vor face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri san, in caz de refuz, cu aprobarea prefecturii judetului sau a Primiiriei Municipiului Bucuresti,

(2) in toate cazurile, detinatorii de terenuri au dreptulla despagubire pentru daunele cauzate de existenta sau de executarea constructiilor precizate la alin. (1).

CAPITOLUL V

Concesionarea terenurilor pentru constructii

Art. 156. - (1) Terenurile apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor docurnentatiilor de urbanism ~i de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit leg ii, in vederea realiziirii de ciitre titular a constructiei.

(2) Terenurile apartinand domeniului public al statului san al unitatilor administrativ-teritoriale se pot concesiona nurnai in vederea real iziir ii de constructii sau de obiective de uz si/sau de interes public, cu respectarea documentatiilor de urbanism aprobate potrivit legii.

(3) Concesionarea se face pe baza de oferte prezentate de ciitre solicitanti, cu respectarea prevederilor legale, urmarindn-se valorificarea superioara a potentialului terenului.

Art. 157. - (1) Piinii la reglementarea legala ~i definitivii a situatiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de constructii, aflate in administrarea consiliilor locale si care pot fi revendicate de fostii proprietari (2) Fac exceptie de la prevederile alia (1) terenurile care sunt concesionate institutiilor pubJice cu obligatia acestora de a crea rezerve necesare retrocediirii pe alt amplasament situat intr-o zona de importanta echivalenta si fara reglementari urbanistice restrictive fata de amplasamentul initial.

Art. 158. - Prin exceptie de la prevederile art. 156 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fiirii licitatie publica, cu plata taxei de redeventa stabilite potrivit legii, ori pot fi date in folosinta pe termen limitat, dupa caz, in urrnatoarele situatii:

a) pentru realizarea de obiective de utilitate publica san de binefacere, cu caracter social, tarii scop lucrativ,

altele decat cele care se realizeaza de ciitre colectivitatile locale pe terenurile acestora;

b) pentru realizarea de locuinte de ciitre Agentia Nationals pentru Locuinte, potrivit legii;

c) pentrurealizarea de locuinte pentru tineri pana la implinirea varstei de 35 de ani;

d) pentru stramutarea gospodariilor afectate de dezastre, potrivit legii;

e) pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului san cu acordul acestuia;

Pagina - 37-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

l) iucrari de protejare ori de punere in valoare a monumentelor istorice definite potrivit legii, en avizul

conform al Ministerului Culrurii si Cultelor, pe baza documentatiilor de urbanism avizate potrivit legii.

Art. 159. - (I) Terenurile prevazute la art. 156, ce fae obiectul licitatiei, se aduc la cunostinta publica de ciitre primarii unitatilor administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicatie afisara la sediul acestora si tipiiritii in eel putin doua ziare de largii circulatie, en minimum 20 de zile inainte de data licitatiei.

(2) Publicatiile privind licitatia vor enprinde data si locul desfasurarii acesteia, suprafata si destinatia terenului, stabilite prin documentatiile de urbanism, precum ~i taxa anuala minimala de redeventa

(3) Oferta solicitantilor va fi insotita de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, dupa caz, cuprinzand in mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii si a capacitatii constructiei, a gradului de ocupare a terennlui, precnm si a celorlalte clemente cuprinse in certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decat oferte care corespund prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii.

(4) Licitatia se efectueaza, in conditiile legii, de comisiile instituite in acest scop, prin hotarare a consiliilor locale si/sau judetene, respectiv a Consiliului General al Muuicipiului Bucuresti, in conformitate cu competentele de autorizare stabilite la art. 13 3. Comisiile functioneaza la sediul consiliilor locale in a ciiror razii administrativ-teritoriala suut situate terenurile,

Art. 160. - Lirnita minima a pretului concesiunii se stabileste, dupa caz, prin hotararea consiliului judetean, a Consiliului General al Muuicipiului Bucuresti sau a consiliului local, ast.fel incat sa asigure recuperarea in 25 de ani a pretului de vanzare al terennlui, in conditii de piata, la care se adauga costnllucriirilor de infrastructura aferente.

Art. 161. - Terenurile prevazute la art. 156, ce se concesioneaza pentru realizarea de locuinte ~i spatii construite asociate acestora, in functie de prevederile regularnentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea urmiitoarele suprafete:

a) in localitatile urbane:

I. piiuii la 450 mp pentru un apartarnent intr-o cladire cu parter sau parter ~i etaj;

2. piiuii la 300 mp pentru un apartarnent intr-o cladire cu parter si etaj, en doua apartarnente;

3. pana la 250 mp pentru un apartarnent, in cazul cliidirilor cu parter si ruai multe etaje, avand eel mult 6 apartarnente ;

4. pentrn cladirile en mai mult de 6 apartamente, suprafata de teren va fi stabilita potrivit documentatiilor de

urbanism;

b) in localitatile rurale, piinii la 1.000 mp pentru 0 locuinta

Art. 162. - Pentru realizarea unei case de vacanta se poate concesiona un teren in suprafutii de piinii la 250 mp.

Art. 163. - Impotriva licitatiei, piinii la momentul adj udecar ii, se va putea face contestatie, de catre orice persoana interesata, la judecatoria in a carei raza teritorialii are loc licitatia. Contestatia suspenda desfasurarea licitatiei piinii la solutionarea sa definitiva,

Art. 164. - Pe baza procesului -verbal de adjudecare a licitatiei sau a hotararii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentrn situatiile prevazute la art. 158, se va incheia actnl de concesiune, care se va inregistra de ciitre concesionar in evidentele de publicitate imobiliara, in termen de 10 zile de la data adjudecarii sau emiterii hotararii,

Art. 165. - Concesionarea terenurilor prevazute la art. 156-162 se face in conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilita de catre consilille locale, consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in functie de prevederile documentatiilor de urbanism ~i de natura cons true tiei,

Art. 166. - (I) Persoanele fizice ~i juri dice, care beneficiaza de teren in conditiile prezentului cod, suut obligate sa solicite emiterea autorizatiei de construire ~i sa inceapa constructia in termen de eel mult un an de la data obtinerii aetului de concesionare a terenului,

(2) In caz de inciilcare a obligatiei prevazute la alin. (I) contractul de concesiune i~i pierde valabilitatea ~i orice prevedere contractuala contrara dispozitiilor alin. (I) este nnla de drept.

Art. 167. - (I) Dreptnl de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de instrainare a constructiei pentru a ciirei realizare acesta a fost constituit.

(2) In aceleasi conditii se transmite autorizatia de construire, a carei durata de valabilitate si modalitate de prelungire respecta dispozitille prezentului cod.

CAPITOLUL VI

Acceslbllltati pentru persoanele ell handicap

Art. 168. - (I) Cladirile institutiilor de utilitate publica, ale celor culturale, sportive san de petrecere a tirnpului liber, construite din fondnri publice sau/si private, locuintele constrnite din fonduri publice, precum ~i caile de acces ale aeestora vor fi arnenajate ast.fel incat sa permitii accesul ueingradit al persoanelor cu handicap. Cladirile de patrirnoniu si cele istorice se vor amenaja respectandu -se caracteristicile arhitectonice.

Pagina - 38-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

~L) mcrarilor vor fi sup or tate din bugetele proprii ale ministerelor, ale celorlalte autoritati ale

administratiei pub lice centrale de specialitate, din bugetele autoritatilor pub lice locale, precum si din fonduri private, dupa caz.

Art. 169. - (1) Autoritatile previizute de dispozi(:iile prezentului cod, vor elibera autorizatia de construire pentru cladirile pub lice ce urmeaza a se construi, numai in conditiile respectarii reglementarilor tehnice privind accesul persoanelor cu handicap, aprobat prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(2) Toate lucrarile de refacere, reparatii, reconstructie sau consolidare a drnruurilor pub lice, a institutiilor publice, a celor culturale, sportive ~i de petrecere a tirupului liber, a magazinelor si restaurantelor, a sediilor prestatorilor de servicii ciitre populatie vor fi proiectate ~i executate astfel Incat sa respecte prevederile normativului mentionat la alin. (1).

(3) Teate cladirile institutiilor pub lice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpnlui Jiber, magazinele si restaurantele, sediile prestatorilor de servicii ciitre populatie, precum si caile pub lice de acces vor fi adaptate pentru a permite accesul neingradit al persoanelor cu handicap.

(4) Se vor respecta prevederile normativului mentiouat la alin. (1), pentru locuintele care se vor construi sau se vor repara din fonduri de la bugetul de stat.

(5) in spatiile de parcare de pe Lingii institutiile de interes public vor fi amenajate, rezervate ~i semnalizate prin semnul international minimum 4% din numarul total al locnrilor de parcare, dar nu mai putin de doua locuri pentru parcarea gratuitii a mij loacelor de transport ale persoanelor cu handicap.

(6) Pana la data de 31 decembrie 2010 toate statiile mijloacelor de transport In comun vor fi amenajate pentru a permite accesul neingradit al persoanelor cu handicap, in conformitate cu prevederile normativului mentionat la art.169, alin. (1).

CAPITOLUL VII

Exercitarea profesiei de arhitect

SECPUNEA 1

Dobandirea si exercitarea dreptnlni de semnatura

Art. 170. - (1) Prezentul capitol reglementeaza exercitarea profesiei de arhitect.

(2) Exercitarea profesiei de arhitect se face atat In sectorul privat, cat ~i in sectornl public, conform prevederilor legale.

Art. 171. - (1) Dreptul de semnatura implicii asumarea de catre persoana care II exercita a inrregii responsabilitati profesionale fatii de client si autoritatile pub lice cu privire la calitatea solutiilor propuse, cu respectarea legislatiei in domeniu.

(2) Dreptnl de semnatura II au absolveutii domeniului arhitectura cu diploma in sistem integrat de licenta si maser, sau cu alt document similar care respecta conditiile de echivalenta stabilite prin legi specifice, eliberate de institutiile de Inviitiimiint superior recunoscute de statui roman pentru domeninl arhitectura, specializarea arhitectura,

(3) Dreptul de semnatura al conductorilor arhitecti ~i al absolventilor de inviitiimiint superior din domeniul arhitecturii - alte specializiiri, cu diploma de licenta conform reglementarii sectoriale din Uniunea Europeanii, sau cu alt document similar care respects conditiile de echivalenta stabilite prin legi specifice, eliberat de institutiile de Inviitiimiint superior recunoscute de statui roman pentru domeniul arhitectura, precum ~i al absolventilor din domenii conexe, se exercita limitat pe teritorinl Romaniei, cu indeplinirea simultana a urmatoarelor conditii:

a) cu respectarea prevederilor regulamentelor specifice privind conditiile de echivalare ~i de stagiu stabilite deliberativ de asociatiile profesionale din domeniu si supravegheate de Ordinul Arhitectilor din Romania;

b) numai pentru categoriile de lucriiri precizate la art. 91 alin. (1) lit.c) ~i la cladirile de importanta redusa precizate InAnexa nr. 7la prezentul cod

(4) Dreptul de semnatura se exercita olograf, cu mentionarea In clar a numelui, prenumelui ~i a numarului de inregistrare in Tabloul National al Arhitectilor,

(5) Lucriirile colective trebuie sii poarte semuiitura tnturor arhitectilor care au contribuit la elaborarea lor.

(6) Prevederile alin. (4) se aplica dupa reglementarea conform dispozitiilor prezentului cod a Tabloului National al Arhitec(:ilor.

Art. 172. - Proiectele de arhitectura pentru materializarea carora legea impune obtinerea autorizatiei de construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnatura obtinut in conditiile art. 171.

Pagina - 39-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

Art, 115. - x.etatenii unui alt stat din Uniunea Europeana, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 89 referitoare la detinerea titlului de arhitect au drept de semnatura in aceleasi couditii cu cetatenii rornani, cu respectarea prevederilor alt. 90.

Art. 174. - Arhitectii cetateni ai altor state care nu sum membre ale Uniunii Europene, pot cere inscrierea in Tabloul National al Arhitectilor, pe baza acordurilor bilaterale, in conditii de reciprocitate, en respeetarea pr ev ederilor art. 90.

Art. 17S. - Exercitarea dreptului de semnatura, potrivit prezentei legi, este incompatibiliicu situatiile in care:

a) arhitectul indeplineste pent.ru acelasi proiect functia de verificator, de expert sau de consilier ales in cadrul administratiei pub lice implicate in procesul de finantare, avizare sau de autorizare a lucriirilor;

b) arhitectnl este functionar public in cadrul autoritatii administratiei publice centrale sau locale care are in competenta finantarea, avizarea, autorizarea ~i controlullucriirii in cauza,

Art. 176. - Constituie infractiune si se sanctioneaza, potrivit dispozitiilor legii penale referitoare la exercitarea fara drept a unei profesii, exercitarea de catre un arhitect a dreptului de semnatura lara indeplinirea dispozitiilor prezentnlui cod.

SECPUNEA a 2-a

Atributiile si organizarea Ordinului Arhitectilor din Romania

Art. 177. - (1) Ordinul Arhitectilor din Romania, functioneaza in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2612000, cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificiiri si completari prin Legea nr. 246/2006 ca organizatie profesionala, non-profit, cu personalitate juridici de drept privat, apolitica, de interes public, en patrimoniu ~i buget propriu, autonomii si independent.i

(2) Modul de organizare a activitatii si atributiile membrilor Ordinului Arhitectilor din Romania se stabilesc prin Statutul profesiei de arhitect, adoptat in conformitate cu prevederile legale si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin or din al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(3) Ordinului Arhitectilor din Romania are rolul de a reprezenta si ocroti, la nivel national ~i international, interesele profesiei de arhitect,

(4) Ordinului Arhitectilor din Romania ale obligatia de a publica anual, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Tabloul National al Arhitectilor din Romania,

(5) Prezentul cod nu limiteaza dreptnl de lib era aderare a arhitectilor la alte forme de asociere profesionala,

SECPUNEA a J-a

Tabloul National al Arhitectilor

Art. 178. - (1) Pent.ru centralizarea evidentei arhitectilor din intreaga ~a se infiinteaza Tabloul National al Arhitectilor, document care se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1.

(2) Tabloul National al Arhitectilor va cuprinde arhitecti en drept de semnatuca obtinut in conformitate en prevederile alt. 1 71 ~i va fi organizat pe specializiiri.

(3) Inregistrarea in Tabloul National al Arhitectilor permite exercitarea profesiei pe teritoriul Rornaniei.

(4) Prevederile alin. (3) se aplica dupa infiintarea, conform dispozitiilor prezentului cod, a Tabloului National al Arhitectilor,

Art. 179. - (1) Ordinul Arhitectilor din Romania, inclusiv filialele sale teritoriale, precum si alte asociatii profesionale in domeniu au obligatia sa furnizeze tertii or orice informatie legata de datele inregistrate in Tabloul National al Arhitectilor,

(2) Tabloul National al Arhitectilor va evidentia si modalitatea in care persoanele inscrise i~i exercita profesia. (3) Ordinul Arhitectilor din Romania inclusiv filialele sale teritoriale, precum ~i alte asociatii profesionale in domeniu, la cererea celui inscris, un certificat, care va enprinde toate datele care il privesc, inregistrate in Tabloul National al Arhitectilor,

CAPITOLUL VIII

Exercitarea profesiei de urbanist

SECPUNEA 1

Dobandirea si exercitarea dreptului de semnatura

Art. 18 O. - (1) Prezenrnl capitol reglementeaza exercitarea profesiei de urbanist.

Pagina - 40-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

~ L) ea profesiei de urbanist se face atat in sectorul privat, cat si in sectorul public, conform

prevederilor legale.

Art. 181. - (1) Dreptul de semnatura implica asumarea de catre persoana care il exercita a inrregii responsabilitati profesionale fapi de client si autoritatile pub lice cu privire la calitatea solutiilor propuse, cu respectarea legislatiei in domeniu.

(2) Dreptul de semnarura Il au absolventii cu diploma in sistem integrat de Iicenta si master, sau cu alt document similar care respecta couditiile de echivalenta stabilite prin legi specifice, eliberate de institutiile de invatamant superior recunoscute de statul roman pentru domeniul urbanism,

(3) Dreptul de semnatura al absolventilor de invii(iimiint superior din domeniul urbanism-alte specializari, cu diploma de licenta conform reglementiirii sectoriale din Uniunea Europeana, san cu alt document similar care respectii conditiile de echivalenta stabilite prin legi specifice, eliberat de instirutiile de invii(iimiint superior recunoscute de statul roman pentru domeniul urbanism, precum si al absolventilor din domenii conexe, se exercita limitat pe teritoriul Romaniei, cu indeplinirea simultana a urmatoarelor conditii:

a) respectarea prevederilor regulamentelor specifice privind conditiile de echivalare ~i de stagiu stabilite deliberativ de asociatiile profesionale din domeniu ~i supravegheate de Ordinul Urbanistilor din Romania;

b) nurnai pentru categoriile de lucriiri precizate la art. 91 alin. (1) lit. c).

(4) Dreptul de semnatura se exercita olograf, cu mentionarea in clar a numelui, prenumelui si a numiirului de

inregistrare in Registrul Urbanistilor,

(5) Lucrarile colective trebuie sii poarte semnatura tnturor urbanistilor care au contribuit la elaborarea lor.

(6) Prevederile alin. (4) se aplica dupiireglementarea conform dispozitiilor prezentului cod a RegistruJui Urbanistilor, Art. 1 82.- Specialistii calificati in domeniul amenajiirii teritoriului ~i al urbanismului, care dobiindesc dreptul

de semnatura, se inscriu in Registrul Urbanistilor,

Art. 183. - Cetatenii unui alt stat din Uniunea Europeana, care indeplinesc couditiile previizute la art. 89 referitoare la detinerea titIului de urbanist au drept de semnatura in aceleasi conditii cu cetatenii romani, cu respectarea prevederilor art. 90.

Art. 184. - Specialistii calificati in domeniul amenajirii teritoriului ~i al urbanismului, cetateni ai statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, pot cere inscrierea in Registrul Urbanistilor pe baza acordurilor bilaterale, in couditii de reciprocitate, cu respectarea prevederilor art. 90.

Art. 185. - Exercitarea dreptului de sernnatura, potrivit prezentei legi, este incompatibilii cu sitnatiile in care: a) urbanistul Indeplineste pentru acelasi proiect functia de verificator, de expert sau de consilier ales in cadrul administratiei pub lice implicate in procesul de fiuantare, avizare sau de autorizare a lucriirilor;

b) urbauistul este functionar public in cadrul autoritatii administratiei publice centrale sau locale care are in competenta avizarea, autorizarea si controlul lucrarii in cauza,

Art. 186. - Constituie infractiune si se sanctioneaza, potrivit dispozitiilor legii penale referitoare la exercitarea larii drept a unei profesii, exercitarea de catre un urbanist a dreptului de semnatura larii indeplinirea conditiilor prevazute de prezentul cod.

SECPUNEA a 2-a

Atributiile si organizarea Ordinului Urbanistilor din Romania

Art. 187. - (1) Ordinul Urbanistilor din Romania, se infiinteaza in conditiile reglementarilor Ordonantei Guvernului ill. 2612000, cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificiiri si completari prin Legea ill. 246/2006 ca organizatie profesionala, nonprofit, cu personalitate juridica de drept privat, apolitica, de interes public, cu patrimoniu ~i buget proprii, autonoma ~i independenta,

(2) Modul de organizare a activitatii si atributiile membrilor Ordinului Urbanistilor din Romania se stabilesc prin Statutul profesiei de urbanist, adoptat in conformitate cu prevederile legale ~i publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin ordin al ministrului transporturilor, constructlilor si turisrnului.

(3) Ordinul Urbanistilor din Romania are rolul de a reprezenta ~i ocroti, la nivel national ~i international, interesele profesiei de urbanist.

(4) Prezentul cod nu limiteaza dreptul de libera aderare a urbanistilor la alte forme de asociere profesionala

(5) Ordinul Urbanistilor din Romania are obligatia de a publica anual, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Registrul Urbanistilor din Romania,

SECfIUNEA a 3-a

Registrul Urbanistilor

Art. 188. - (I) Pentru centralizarea evidentei urbanistilor din inrreaga tara se infiinteaza Registrul Urbanistilor, document care se publica annal in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Pagina - 41-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

~L) SUUI urbani~tilor va cuprinde urbanisti cu drept de semaatura obtinut in conformitate cu prevederile

art. 181 ~i va fi organizat pe specializari,

(3) Inregistrarea in Registrul Urbanistilor permite exercitarea profesiei pe teritoriul Romaniei,

(4) Prevederile alin. (3) se aplica dupa infiintarea, conform dispozitiilor prezentulni cod, a Registrului Urbanistilor .

Art. 189. - (1) Ordinul Urbanistilor din Romania, inclusiv filialele sale teritoriale, precum si alte asociatii profesioual in domeniu au obligatia sa furnizeze tertilor orice iuformatie legati de date Ie inregistrate in Registrul Urbanistilor .

(2) Registrul Urbanistilor va evidentia ~i modalitatea in care persoanele inscrise i~i exercita profesia,

(3) Ordinul Urbanistilor din Romania inclusiv filialele sale teritorialc, precum si alte asociatii profesionale din dorneniu, vor elibera la cererea celui inscris, un certificat, care va cuprinde toate datele care it privesc, inregistrate in Registrul Urbanistilor,

TITLUL V

Executarea lucrarilor de constructii

,

CAPITOLULI

Dlspozltli generale

Art. 190. - (1) Pentru obtinerea unor consrructii de cali tate este obligatoriu ca proiectarea si executia acestora sa se facii astfel incat, pe intreaga lor durata de ex is tenta, sa fie asigurata satisfacerea urmiitoarelor cerinte esentiale:

a) rezistenta mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c ) igieni, sanatate si mediu iuconjurator;

d) siguranta in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica,

(2) Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe lntreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor ~i colectivitatilor, Exigentele privind calitatea instalariilor ~i a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementiri specifice fiecirui dorneniu de activitate.

(3) Prevederile privind asigurarea calitatii se apljca constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora, definite la art. 7 lit. h), i) si j), indiferent de forma de proprietate sau destinatie, precum ~i lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidate ~i de reparatii ale acestora.

Art. 191. - (1) Obligatiile si raspunderile privind realizarea cerintelor esentiale prevazute la art. 190 revin fac tori lor imp I icati in proiectarea, executia, exploatarea ~i post-utilizarea constructiilor, potrivit responsabilitatilor fiecaruia stabilite de prezentul cod.

(2) Factorii prevazuti la alin. (1) sum: investitorii, proiectantii, executantii, proprietarii, utilizatorii, furnizorii de produse pentru constructii, specialistii ate stati/autorizati, potrivit legii, pentru exercitarea unor profesii reglementate prin dispozitiile prezentului cod, precum si autoritatile administratiei publice locale.

(3) In intelesul prezentulni cod, profesiile reglementate care pot fi exercitate de catre specialistii autorizati in

acest scop sum:

a) responsabil tehnic cu executia:

b) diriginte de santier;

c) responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii;

d) responsabil cu urmirirea speciala a comportirii constructiilor in exploatare;

e) sef laborator de analize si incerciri in constructii;

f) specialist incerciri nedistructive:

g) responsabil cu urmirirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor;

h) sef statie de betoane;

i) sef statie de producere a agregatelor;

j) sef statie de mixturi asfaltice;

(4) Procedurile ~i criteriile pentru antorizare, precum si atributiile ~i competentele specialistilor prevazuti la alin. (3) se aproba prin ordin al conducatorului Inspectoratului de Stat in Constructii.

Pagina - 42-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

profesiilor reglementate se face ca persoana fizica independent sau angajat al unei persoane juridice cu activitate in constructii, acreditatii potrivit legislatiei in vigoare ~i care are capabilitatea asiguratorie pentru acoperirea eventualelor daune produse de exercilarea in mod defectuos a cerintelor esentiale precizate la art. 1 SO.

Art. 192. - (1) Inspectoratul de Stat in Constructii coordoneaza ~i organizeaza activitatea de autorizare tehnico-profesionala a specialistilor in constructii precizati la art. 191 alin. (3).

(2) Prin ordin al inspectorului general de stat se vor constitui comisii pentru autorizarea specialistilor in coustructii precizati la art. 191 alin, (3).

(3) Activitatea comisiilor, care se suporta de catre partea inter e sata, se va desfasura la solicitarea celor interesati, pe baza unui program stabilit de Inspectoratul de Stat in Constructii,

Art. 193. - (1) Diploma de autorizare a specialistului in construetii autorizat se elibereaza de Inspectoratul de Stat in Constructii, potrivit modelului prevazut prin ordinul conducarorului institutiei,

(2) Certificatul de specialist in constructii autorizat este valabil 3 ani.

(3) Prelungirea autorizarii se va face 0 singura data prin examinare de catre 0 comisie de examinare ce va elibera 0 dovada care sa ateste prelungirea valabilitatii diplomei de specialist autorizat, pe baza careia, Inspectoratul de Stat in Constructii va prelungi valabilitatea diplomei conform competentelor.

Art. 194. - Specialistii autorizati precizati la art. 191 alin. (3) raspund in mod solidar cu executautul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de cali tate corespunzator cerintelor esentiale reglementate de prezentul cod

Art. 195. - (1) Diploma unui specialist autorizatpoate fi suspendata pe 0 perioada de 3-12 hull sau anulata

numai prin ordin.

(2) Decizia de suspendare are la baza:

a) raportul de constatare intocmit in acest sens de catre Inspectoratul de Stat in Coustructii; (3) Decizia de anulare are la baza:

a) raportul de coustatare intocmit in acest sens de catre Inspectoratul de Stat in Constructii;

b) referatul unui grup de trei experti tehnici de calitate atestati in domeniu, care analizeaza raportul si confirma propunerea privind anularea. Grupul de t.rei experti este constituit din: un expert tehnic de calitate atestat, numit de Inspectoratul de Stat in Constructii, unul recomandat de 0 asociatie profesionala cu activitate in domeniu, iar al treilea propus de eel nominalizat pentru sanctionare,

Art. 196. - Pe durata suspendarii diplomei de autorizare tehnico-profesionala, persoana fizica nu mai poate indeplini activitatile pentru care a fost atestatii. Suspendarea se anuleaza tot de catre autoritatea care a eliberat diploma de autorizare tehnico-profesionala, in baza urmaroarelor documente:

a) 0 cerere intocmitii de persoana careia i s-a suspendat certificatul;

b) actul organului administrariv de cont.rol care a intocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifica indeplinirea masurilor inscrise in procesul-verbal de constatare,

Art. 197. - (1) Suspendarea diplomei de autorizare se face cand specialistii autorizati nu respecta obligatiile ce Ie revin, precizate in prezentul cod.

(2) Anularea diplomei de autorizare se face in urmatoarele cazuri:

a) cand se produc accidente tehnice in constructii din cauza nerespectarii cerintelor de calitate in proiecte ~i executie nesesizate de catre specialistii autorizati precizati la art. 192 alin. (3);

b) cand se inrruneso conditii pentru a t.reia suspendare a diplomei de autorizare tehnico-profesionala, intr-o perioada de maximum 3 ani.

(2) Diploma de autorizare tehnico-profesionala se va depune de catre detinator la Inspectoratul de Stat in Construetii, filiala judeteana de care apartine, in termen de 72 de ore de la data primirii ordinului conducatorului institutiei,

(3) Nerespectarea prevederilor alin, (2) at.rage sanctionarea conform legii penale a celui vinovat.

At. 198. - (1) In cazul in care abaterile pentru care s-a suspendat san s-a anulat diploma de autorizare tehnicoprofesionala constituie ~i contraventie la prevederile legale privind calitatea in constructii, in afara sanctiunilor mentionate mai sus se vor aplica si sanctiunile prevazute de prezentul cod.

(2) Persoana careia i s-a anulat diploma de autorizare tehnico-profesionala nu se mai poate prezenta la comisia de autorizare pentru obtinerea unui nou certificat de atestare tehnico-profesionala,

Art. 199. - (1) Contestatia la decizia de suspendare san de anulare a diplomei de autorizare tehnicoprofesionala se depune de carre persoana in cauza la Inspectoratul de Stat in Constructii, in terrnen de 7 zile de la data c.ind a In.at cunostinta de raportul scris al persoanelor cu atributii de control.

(2) in cazul in care contestatia nu este fondata, cheltuielile generate de rezolvarea ei vor fi suportate de catre persoana care a facut contestatia,

(3) Solutionarea contestatiei se face de catre Inspeetoratul de Stat in Constructii, Decizia este definitiva ~i poate fi atacatii in justitie,

Art. 200. - Inspectoratul de Stat in Constructii va publica trimestrial, in publicatii de specialitate si pe pagina web a institutiei, lista specialistilor autorizati, suspendarile si annlarile diplomelor de autorizare din cursul

Pagina - 43-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

"_U,U_UUUH rrunestru iar, annal, in Monitorul Oficial Partea IBis, lista tuturor specialistilor autorizati, in activitate la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor ~i a specialitatilor in care au fost autorizati,

Art. 201. - (1) Persoanele fizice ~i juridice care realizeaza lucrari de constructii in conditiile prezentului cod au obligatia de a executa lucrarile de constructii dupa obtinerea autorizatiei de construire ~i pini la termenul prevazut in autorizatie,

(2) Lucriirile de constructii autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevazute in autorizatie ~i daca s-a efectnat receptia la terminarea lucriirilor prin incheierea certificatnlui de conformitate a constructiei, Efectuarea receptiei la termiuarea lucriirilor este obligatorie pentru toate tipurile de constructii autorizate, inclusiv in situatia realiziirii acestor lucrari in regie proprie. Receptia la terminarea lucrarilor se face cu participarea obligatorie a reprezentantului administratiei publice, desemnat de emitentul autorizatiei de construire.

(3) La terminarea lucrarilor, beneficiarul autorizatiei de coastruire are obligatia sa regularizeze taxa pentru autorizatia de construire, potrivit dispozitiilor prezentului cod.

(4) 0 data cu regularizarea taxei prevazute la alin, (3), beneficiarii autorizatiilor de construire vor regulariza si celelalte cote prevazute de dispozitiile prezentului cod.

(5) Constructiile ~i/sau extinderile acestora, executate rni autorizatie de construire sau cu nerespecrarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efeetuata receptia la terminarea lucriirilor, potrivit legii, nu se considera finalizate ~i nu pot fi intabulate in cartea funciara, in aceasta situatie se aplica in continuare sanctiunile prevazute de prezentnl cod sau de legi specifice,

(6) Executantii, persoane fizice sau juridice, raspund civil si/sau penal pentru demararea lucrarilor fiiri existenta autorizatiei de construire emisa in conditiile prevederilor prezentului cod, pentru orice categorie de consrructii prevazute la art. 7 lit. h), i) ~i j), supraterane sau subterane, precum ~i a instalatiilor aferente acestora, Art. 202. - (1) Sunt de utilitate publici lucrarile privind constructiile care nu rnai pot fi frnalizate conform prevederilor autorizatiei de construire, inclusiv terennrile aferente acestora,

(2) in vederea realizarii lucriirilor prevazute la alin, (1), autoritatea administratiei publice locale pe teritoriul careia se afla constructiile va aplica prevederile legale privind exproprierea pentru cauza de utili tate publici, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publici in proprietatea privata a statului si valorificate, in conditiile legii.

Art. 203. - (1) Investitorii sau proprietarii vor vira lunar due Inspectoratul de Stat in Constructii, 0 suma echivalenta cu 0 cota de 0,70% din cheltuielile pentru executarea constructiilor si a lucrarilor de constructii, definite la art. 7, pentru care se emit, in conditiile prezentului cod, autorizatii de construire, cu exceptia proprietarilor, persoane fizice, care executa lucrari de consolidate si reparatii la locuintele din proprietate. Calculul ~i virarea sumelor respective se fac esalonat, concomitent cu plata prestatiilor, Inspectoratul de Stat in Constructii - lS.C. utilizeaza 80% din fondul astfel constituit pentru indeplinirea au ibutiil or, potrivit prevederilor prezentului cod, si vireaza 20% din acest fond in contul Ministerului Transporturilor, Constructiilor ~i Turismului, care il utilizeaza pentrn:

a) elaborarea reglementiirilor tehnice in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum ~i a cercetarilor, testarilor, documentatiilor, studiilor, anditnlni, bancilor de date ~i realiziirii de prototipuri necesare fundamentarii reglementiirilor specifice domeniului. Tipurile de reglementiiri ~i de cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministernl Transpor turilor , Constructiilor si Turismului si aprobat prin hotarare a Guvernului;

b) executarea unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public, in vederea asigurarii cerintei de rezistenta ~i stabilitate, a prevenirii si atenuarii efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pamant, inundatii, alunecari de teren, tasari si/sau prabusiri de teren si, dupa caz, pentru expertizarea si proiectarea lucrarilor necesare, Criteriile si modul de alocare a sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor ~i Turismului ~i aprobate prin hotarare a Guvernnlui.

(2) Intarzierile la plata a cotelor de due investitor sau proprietar, prevazute la alin, (1), se penalizeaza cu 0,15% pe zi de intarziere, fara a se depasi suma datorata,

(3) Suma datoratii se regularizeaza in conformitate cu valoarea declarata a constructiei la receptia la termiuarea lucriirilor.

(4) Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator ~i au aceeasi destinatie,

(5) Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor, eliberarii de agremente tehnice pentru noile materiale, procedee ~i echipamente, autorizarii ~i acreditarii laboratoarelor, v erificarii proiectelor ~i executiei lucrarilor de constructii, conducerii ~i asigurarii calitatii, verificarilor metrologice, receptiei luerarilor, urmiiririi comportiirii in exploatare ~i interventii in timp, precum ~i postutilizarii constructiilor se suporta de carre factorii interesati, cu exceptia cheltuielilor efectuate potrivit alin. (1) lit. b).

Pagina - 44-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

CAPITOLUL II

Exercitarea profesiei de inginer in constructil

SECPUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 204. - (1) Prezentul capitol reglernenteaza modul de exercitare a profesiei de in.giner in constructii,

(2) Exercitarea profesiei de in.gin.er in constructii se face atM in sectorul privat, cat si in sectorul public, conform prevederilor legale.

Art. 205. - (1) in intelesul prezentului cod specializarile recunoscute pentru exercitarea profesiei de in.giner in

constructii sunt urmatoarele:

a) Domeniul ingin.erie civila:

I. Constructii civile, industriale ~i agricole;

2. Cai ferate, drurnuri si poduri;

3. Construetii si fortifica(:ii;

4. Amenajiiri ~i constructii hidrotehnice;

5. Constructii miniere;

6. Ingin.erie sanitara si protectia mediului;

7. Imhun.iitiitiri funciare si dezvoltare rurala;

8. Ingin.erie civila;

9. Ingin.erie urbana ~i dezvoltare regionalii;

10. Infrastructura transporturilor metropolitane. b) D omeniul ing in.eria ins talati ilor :

I. Instalatii pentru constructii; 2. Instalatii speciale.

(2) in exercitarea profesiei, in.ginerii in constructii vor desfasura activitati conform competentelor obtiuute corespunzator duratei studiilor ~i potrivit specialitatilor absolvite, precizate la alin.. (1) lit. a) ~i b).

Art. 206. - (1) Activitatea in.ginerilor in constructii reprezintii un act complex de creatie tehnica ~i de frunizare de servicii care se realizeaza prin. intocmirea documentatiei tehnice (proiecte, studii, referate si rapoarte), teme si programe de proiectare san cercetare si alte asemenea activitati care constau, de regula, in conceperea si realizarea de lucriiri ingineresti, in.clusiv a instalatiilor aferente acestora ~i se constituie ca act de cultura de interes public, cu implicatii urbanistice, economice, sociale si ecologice.

(2) Creatia inginereasca trebuie sa asigure indeplinirea cerintelor esentiale privin.d calitatea in constructii, potrivit dispozi(:iilor prezentului cod, sa garanteze ca luerarile de constructii ~i constructiile realizate sun proiectate ~i executate astfel ineiit sa nu puna in pericol siguranta persoanelor ~i animalelor domestice, a mediului si a proprietatii,

SECPUNEA a 2-a

Dobandirea si exercitarea dreptnlni de semnatura

Art. 207. - Exercitarea profesiei de inginer in constructii se face in sectorul privat, in mod liber, independent si cu titlu in.dividual, sau in sectorul public avand, dupa caz, statut de functionar public san alte functii, in conditiile reglementate prin. legi speciale, regulamente de organizare ~i functionare sau statute ale institutiilor respective.

Art. 208. - in conditiile prezentului cod ingin.erii in constructii, in conformitate cu specializarile enumerate ia art. 205 alin. (1), au dreptul sa desfasoare activitati de constructii, pentru constructii de toate categoriile de importanta, privind:

a) proiectarea de constructii noi, precum ~i de lucriiri de reparare, consolidare ~i modemizare a constructiilor existente, inclusiv a instalatiilor aferente acestora;

b) coordonarea generalii de proiecte de investitii comp lexe si/sau lucrari ingineresti, in calitate de sef de

proiect san proiectant general dupa caz;

c) intocmirea de documentatii si proiecte privin.d tehnologia executiirii lucrarilor de constructii;

d) urmiirirea in timp a comportiirii in serviciu a constructiilor:

e) verificarea tehnica de calitate a proiectelor de constructii, in calitate de verificator de proiecte atestat potrivit cerintelor eseutiale de cali tate in constructii, in conditiile legii;

f) controlul ~i urmiirirea asiguriirii calitatii lucriirilor pe santier in tirnpul executiei, in calitate de responsabil tehnic cu executia san dirigin.te de santier, dupa caz;

Pagina - 45-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

<'XIJ<'IU<O;'U<''' constructiilor existente cu privire la cerinta esentiala rezistenta mecanica si stabilitate, in calitate de expert tehnic atestat;

h) organizarea fabricarii si a furnizarii de produse pentru constructii;

i) efectnarea de analize de lab orator ~i incerciiri ale construetiilor;

j) desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica de specialitate prin elaborarea de studii si lucrari stiintifice ori reglementiiri tehnice in constructii, precum si activitati didactice in domeniul constructiilor, la toate nivelurile, in couditiile legii.

Art. 209. - Persoanele juridice autorizate de Oficiut Registrnlui Comertului conform legislatiei in vigoare, care au inscrise in obiectuJ de aetivitate una sau mai multe activitati din domeniul constructiilor, pot desfasura aceste activitati numai daca fae dovada ca la proiectarea si/sau executia lucrarilor participa persoane avand calificare de inginer in constructii, in conformitate cu prevederile prezentnlui cod.

Art. 210. - (I) Dreptul de semnatura implica asumarea de catre persoana care il exercita a intregii responsabilitati profesionale fu(:ii de client ~i autoritatile pub lice cu privire la calitatea solutiilor propuse, proiectate ~i executate, cu respectarea legislatiei in domeniu,

(2) Dreptul de semnatura 'il au absolventii din domeniile inginerie civila si ingineria instalatiilor cu diploma in sistern integrat de licenta ~i master, sau cu alt document similar care respecta conditiile de echivalenta stabilite prin legi specifice, eliberate de institutiile de invii(:iimfu:tt superior recunoscute de statul roman pentru domeniile inginerie civila ~i ingineria instalatiilor cu specializarile prevazute la art. 205.

(3) Dreptul de semnatura al inginerilor in constructii absolventi de invii(:iimfu:tt superior din domeniile inginerie civila si ingineria instalatiilor, cu diploma de licenta conform reglementarii sectoriale din Uniunea Europeana, sau cu alt document similar care respecta conditiile de echivalenta stabilite prin legi speciflce, eliberat de institutiile de invii(:iimfu:tt superior recunoscute de statul roman pentru domeniile mentionate, precum ~i al absolventilor din domenii conexe, se exercita limitat pe teritoriul Romanei, en indeplinirea simultana a urmitoarelor conditii:

a) cu respectarea prevederilor regulamentelor specifice privind conditiile de echivalare ~i de stagiu stabilite deliberativ de asociatiile profesiouale din domeniu si supravegheate de Camera Federativii a Inginerilor in Constructii din Romania;

b) numai pentru categoriile de lucrari precizate la art. 91 alin, (I) lit. d) la cladirile de importanta redusa, prezentate in Anexa nr. 7 a prezentnlui cod.

(4) Dreptul de semnarnra se exercita olograf, cu mentionarea in clar a numelui, prenumelui ~i a numarului de inregistrare in Registrul National al Inginerilor in Constructii,

(5) Lucrarile colective trebuie sii poarte semnatura tuturor inginerilor care au contribuit la elaborarea lor.

(6) Prevederile alin. (4) se aplica dupa reglementarea conform dispozitiilor prezentului cod a Registrul National al Inginerilor in Constructii,

Art. 211. - Specialistii calificati in domeniile ingineriei civile ~i instalatiilor, care dobandesc dreptul de semnatura, se inscriu in RegistruJ National al Inginerilor in Constructii,

Art. 212. - (I) Cetatenii unui alt stat din U niunea Europeana, care Indeplinesc conditiile prevazute la art. 89 referitoare la detinerea titluJui de inginer in constructii au drept de semnatura in aceleasi conditii cu cetatenii romani, en respectarea dispozitiilor art. 90.

Art. 213. - Inginerii in constructii, cetateni ai statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, pot cere inscrierea in RegistruJ National al Inginerilor in Constructii, pe baza acordurilor bilaterale, in conditii de reciprocitate, cu respectarea dispozitiilor art. 90.

Art. 214. - Exercitarea dreptului de semnatura, potrivit prczentului cod, este incompatibilii en situatiile in care:

a) inginerul indeplineste pentru acelasi proiect functia de verificator, de expert sau de consilier ales in cadrul administratiei pub lice implicate in procesul de fiuantare, avizare san de autorizare a lucriirilor;

b) inginerul este functionar public in cadruJ autoritatii administratiei pub lice centrale sau locale care are in competen(:ii, finantarea, avizarea, autorizarea sau controlullncriirii in cauza,

Art. 215. - (I) Constituie infractiune ~i se sanctioneaza, potrivit dispozitiilor legii penale referitoare la exercitarea fiirii drept a unei profesii, exercitarea de ciitre un inginer in constructii a dreptuJui de semnatura fiirii indeplinirea conditiilor previizute de prezentuJ cod.

(2) Prevederile alin. (I) se aplica si inginerilor care exercita dreptul de semnatura in domeniul constructiilor larii indeplinirea conditiilor prevazute de prezentuJ cod.

SECPUNEA a 3-a

Atributiile si organizarea Camerei Federative a Inginerilor in Constructii

Art. 216. - (I) Camera federativii a inginerilor in constructii din Romania, se organizeazii in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului ill. 26/2000, cu privire la asociatii ~i fundatii, aprobata en modificiiri si

Pagina - 46-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

comp pnn Legea nr. 24612006, ca organizatie profesionala, nonprofit, en personalitate juridica de drept

privat, apolitica, de interes public, cu patrimoniu ~i buget propriu, autonorna ~i independenta,

(2) Modul de orgauizare a activitatii ~i atributiile membrilor Camerei federative a inginerilor in construotii din Romania se stabilesc prin Statntnl profesiei de inginer in constructii, adopt.at in conformit.ate en prevederile legale si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin ordin al ministrului rransporturilor, constructiilor si turisrnului ..

(3) Camera federativa a inginerilor in coustructii din Romania are rolul de a reprezenta ~i ocroti, la nivel national ~i international, interesele profesiei de inginer in constructii,

(4) Prezentul cod nu limiteaza dreptul de libera aderare a iuginerilor constructori la alte forme de asociere profesionala,

(5) Camera federativa a inginerilor in constructii din Romania are obligatia de a publica annal, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Registrul National al Inginerilor in Constructii din Romania.

(6) Camera federativa a inginerilor in constructii din Romania, inclusiv filialele sale teritoriale, precum ~i alte asociatii profesional in domeniu au obligatia sa furnizeze tertii or orice informatie legatii de datele iuregistrate in Registrul National al Inginerilor in Constructii,

(7) Registrul National al Inginerilor in Constructii va evidentia ~i modalitatea in care persoanele 'inscrise i~i exercita profesia,

(8) Camera federativa a inginerilor in constructii din Romania inclusiv filialele sale teritoriale, precum ~i alte asociatii profesional in domeniu, vor elibera la cererea celui inscris, un certificat, care va cuprinde toate datele care it privesc, inregistrate in Registml National al lnginerilor in Constructii,

Art. 217. - Camera federativa a inginerilor in constructii din Romania are drept scop:

a) inregistrarea in Registrul National al Inginerilor in Constructii, infiintat in conditiile prezentei legi, ~i tinerea evidentei la zi a inginerilor in constructii cu drept de semnatura din Romania;

b) reprezentarea si apararea la nivel national si international, ca partener de dialog social al autoritatilor publice, a intereselor profesionale ale inginerilor in constructii - persoane fizice care desfasoara activitati in coustructii in Romania si in strainatate,

Art. 218. - Camera federativa a inginerilor in constructii din Romania are ca principale obiective:

a) inflintarea Registrului National al Inginerilor Constructor! din Romania in care se Inregistreaza la cerere, pe sectiuni gestionate de Asociatiile profesionale competente, persoanele fizice cu drept de exercitare a profesiei de inginer in consrructii care desfasoara activitati in constructii;

b) colaborarea pe linie profesionala cu institutiile de inva!funint tehnic superior de constructii, Ordinul Arhitectilor, Ordinul Urbanistilor, asociatiile profesionale sau patronale de profit si en autoritatile pub lice cu competente in domeniile reglementate de dispozitiile prezentnlui cod.

SECPUNEA a 4-a

Registrul N ational al Inginerilor 'in Constructii

Art. 219. - (1) Pentru centralizarea evidentei inginerilor in constructii din intreaga tara se infiinteaza Registrul National al Inginerilor in Constructii, document care se publici annal in Monitorul 0 ficial al Romaniei, Partea I. (2) Registrul National al lnginerilor in Constructii va cuprinde ingineri in constructii cu drept de semnamra obtinut in conformit.ate cu prevederile art. 21 0 si va fi organizat pe specializari,

(3) Inregistrarea in Registrul National al Inginerilor in Constructii permite exercitarea profesiei pe teritoriul Romanei.

(4) Prevederile alia. (3) se aplica dupa infiintarea, conform dispozitiilor prezentului cod, a Registrului National al Ing ineril or in Cons true ti i.

CAPITOLULill

Obligatii privind executarea lucrarilor de constructii

SECPUNEA 1

Obligatii ~ raspunderi ale investitorilor

Art. 220. - (1) Investitorii sunt persoaue fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul prezentnlui cod.

(2) lnvestitorii au urm.itoarele obligatii principale referitoare lacalit.atea constructiilor:

a) respectarea dispozitiile prezentnlui cod privind autorizarea, proiectarea si executia lucrarilor de construetii;

Pagina - 47-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

executiei lucrarilor de constructii pe baza proiectelor elaborate corespunzator reglementarilor tehnice in vigoare;

c) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum ~i a autorizatiei de construire;

d) asigurarea verificiirii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati:

e) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de santier pe specialitati sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor;

f) ac(:ionarea in vederea solutionarii neconfonnitatilor, a defectelor apiirute pe parcursul execu(:iei lucrarilor, precum ~i a deficientelor proiectelor;

g) asigurarea recep(:iei lucrarilor de constructii la terminarea lucriirilor ~i la expirarea perioadei de garantie;

h) intocmirea certificatului de conformitate a constructiei precum si a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar sau administrator;

i) asigurarea expertizarii constructiilor de catre experti tehnici atestati, in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de natura sa a afecteze structura de rezistenta a acestora;

G) asigurarea coustructiilor pentru pagube produse pe timpul ex ecutiei ~i pe toata durata de existanta a acestora, in conditiile care vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului;

(k) declararea valorii fiuale a investitiei ~i iuregistrarea fiscala a acesteia

SECPUNEA a 2-a

Obligatii !}i raspunderi ale executantilor

Art. 221. - Executautullucriirilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii iuainte de inceperea executiei;

b) invitarea obligatorie a reprezentantilor autoritatii emitente a autoriza(:iei de construire ~i a filialei judetene a Inspectoratului de Stat in Constructii pentru etapa de identificare a amplasamenrului constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire si a prevederilor din aviz ele si acordurile stabilite pr in c ertificatul de urbanism.

c) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza ~i in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

d) asigurarea nivelului de caiitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de caiitate conceput ~i realizat prin personal propriu ~i implemerrtat de can e responsabilii tehnici cu exeeutia autoriza(:i. Responsabilii tehnici cu executia, autorizati, sunt angaja(:ii executantilor, cu contract de IID.Ill.cii sau cuconven(:ie civila, potrivit legii;

e) convocarea fuctorilor care trebuie sa participe la verificarea luerarilor ajunse in fuze determinante ale execu(:iei si asigurarea conditiilor necesare efectuiirii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucriirilor;

f) solutionarea neconformitaiilor, a defectelor ~i a uecoucordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

g) utilizarea in executia lucrarilor nurnai a produselor ~i a procedeelor previizute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor ~i a procedeelor previizute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate ~i nurnai pe baza solutiilor stabilite de proiectau(:i cu acordul investitorului;

h) lntocmirea, in vederea receptiei la terminarea lucrarilor, a referatului de apreciere a modului in care constructia finita respecta proiectul de executie a lucrarilor de constructii;

i) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei prin actualizarea proiectului tehnic in conformitate cu dispozitiile de santier;

j) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul exeeutiei lucriirilor;

k) supunerea la receptie nurnai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitomlui documentele necesare intocmirii cartii tehnice a construetiei;

I) aducerea la indep I inire , la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

m) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din villa sa, alit in perioada de ex ecutie , cat ~i in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

n) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucriirilor;

0) stabilirea raspunderilor tuturor participarr(:ilor la procesul de productie - fuctori de raspundere, co iaboratori , subcontractau(:i - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare acalitatii adoptat ~i cu prevederile legale in vigoare. p) asigurarea lucratorilor in functie de gradul de pericol al meseriei exercitate, in couditiile care vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.

Art. 222. - (1) Executantii lucrarilor de constructii ~i de montaj de echipamente ~i instalatii sunt obligati:

a) sa realizeze, integral si la timp, masurile de aparare impotriva incendiilor cuprinse in proiecte, cu respectarea couditiilor de calitate prevazute de lege;

Pagina - 48-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

aSlgure luarea masurilor de aparare irnpotriva incendiilor necesare pe timpul efectuarii probelor si rodajelor mecanice;

c) sa puna in stare de functiune instalatiile de prevenire ~i stingere a incendiilor, prevazute In documentatiile de executie, piinii la data receptiei constructiilor, amenajirilor sau instalatiilor tehnologice pe care Ie-au realizat, (2) La lucrarile de amenajari a constructiilor existence, in cazul in care, In mod justificat, IIU pot fi indeplinite unele prevederi ale reglementarilor In vigoare, referitoare la siguranta la foe, se vor Ina masuri compensatorii de aparare impotriva incendiilor.

(3) Executantii lucrarilor de constructii, persoane juridice, pot cere, din proprie initiativa sau la solicitarea investitorilor, atestarea cali ficar ii lor pentru realizarea unor categorii de lucrari sau pentru confirmarea implementarii unui model propriu de asigurare a calitatii, cu personal calificat si cu echipamente specifice, care sa dea garantia respeotarii cerintelor stabilite In lege.

(4) Obligatiile prevazute la alin. (1), (2) si (3) nu sunt limitative, executantii putand participa in calitate de reprezentant al investitorului/ beneficiarului In toate fazele privind conceperea, proiectarea si realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare si ale contractului incheiat cu investitomllbeneficiarul.

SECPUNEA a J-a

Obligatii !}i raspunderi ale responsabililor tehnici cu executia

Art. 223. - (1) Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund, conform atributiilor ce Ie revin, pentru realizarea nivelului de cali tate corespunzator cerintelor, la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati,

(2) Responsabilii tehnici cu executia se autorizeaza pentru cerintele stabilite In lege pentru constructii ~i instalatii, pe specialitati,

(3) Responsabilii tehnici cu exeeutia atestati au urmatoarele obligatii:

a) sa admita executia lucririlor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati:

b) sa convoace la fuze le determinante stabilite pe durata de executie a lucrarilor de constructii de catre proiectant, a fuctorilor responsabili pentru autorizarea continuarii luerarilor: proiectantul de specialitate, reprezentarItul beneficiarului, reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii,

c) sa verifice ~i sa avizeze fisele ~i proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor, pIanurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de r eali zar e a constructiil or ;

d) sa intocmeasca ~i sa pnii la zi un registru de evideuta a lucrarilor de constructii pe care Ie coordoneaza tehnic si de care raspund;

e) sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii dispozitiilor prezentului cod;

f) sa opreasca executia luorarilor de constructii In cazul in care S-aII produs defeete grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora,

(4) Obligatiile prevazute in prezentul articol nu sunt limitative, responsabilul tehnic cu executia putand participa in cali tate de reprezentant al executantului in toate fazele privind conceperea, proiectarea ~i realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare si ale contractului inoheiat cu investitomllbeneficiarul.

SECPUNEA a 4-a

Obligatii !}i raspunderi ale dirigintilor de santier

Art. 224. - In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, dirigintii de santier au urmatoarele obligatii:

a) verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv: existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta cali tiip i acestora cu prevederile cuprinse in documentele de cali tate , proiecte, contracte si interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzatoare san fiira certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fiira agrement tehnic (pentru rnaterialele netraditionale);

b) verificarea existentei autorizatiei de construire, precum ~i a indepliuirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate, precum si verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectului;

c) preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcina si participarea impreuna cu proiectantul, cu reprezentantul inspectoratului judetean in construetii ~i cu executantul la trasarea generala a constructiei ~i la stabilirea borne lor de reper;

Pagina - 49-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

U) catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;

e) studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor ~i procedurilor previizute pentru realizarea constructiilor ~i verificarea existentei tuturor pieselor scrise ~i de senate, corelarea acestora, respectarea reglemeriliirilor en privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati ~i existenta vizei expertului tehnic ate stat, acolo unde este cazul;

f) verificarea existentei programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor de terminante , vizat de Inspectoratul in Coustructii;

g) verificarea existentei ~i valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum ~i a modului de preluare al conditiilor impuse de acestea in proiect;

h) verificarea existentei si respeetarea ,,Plauului calitatii" si a procedurilor I instructiunilor tehnice pentru luerarea respectiva si urrnarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglemeriliirilor tehnice in vigoare si ale contractului;

i) interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementirilor legale in vigoare; participarea la verificarea in faze determinante si efectuarea verificirilor prevazute in reglemeriliirile tehnice si semaarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (procese - verbale in faze determinante, procese - verbale de lucriri ce devin ascunse etc.);

j) urmarirea realizarii lucrarilor, din punet de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora ~i admiterea la plata nnmai a lucrarilor corespuazatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

k) transmiterea catre proiectant a sesizarilor proprii san ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

I) dispunerea opririi executiei, demolarii sau dupa caz, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant ~i vizate de verificator de proiecte ate stat;

m) verificarea respectarii prevederilor legale en privire la cerintele stabilite prin dispozitiile prezentului cod in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei san adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale si urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate; n) preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a coustructiei cu toate documentele prevazute de reglemetarile legale;

0) asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie;

p) urmirirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor ~i realizirii recomandirilor comisiei de receptie;

q) predarea catre investitor I utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa efectuarea r ec eptie i finale.

Art. 225 - (1) Obligatiile prevazute la art. 224 nu sunt limitative, dirigintele de santier putand participa in calitate de reprezentant al investitorului/beneficiarului in toate fazele privind conceperea, proiectarea si realizarea constructiilor, in limite Ie atributiilor stabilite prin reglemeriliirile in vigoare ~i ale contractului incheiat cu investitorul/beneficiarul.

(2) Dirigintii de santier raspund in cazul neindeplinirii obliga(:iilor prevazute la art. 224 ~i art, 225, precum ~i in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si in contracte.

SECPUNEA a 5-a

Obligatii ~ raspunderi ale altor specialisti autorizati

Art. 226. - Inspectoratul de Stat in Constructii conform prevederilor art, 192. coordoneaza si organizeaza activitatea de autorizare tehnico-profesionala a specialistilor in constructii, care se incadreaza in grupa profesiilor reglementate prin autorizare, si anume:

a) sef laborator de analize si incercari in constructii;

b) specialist incerciri uedistructive;

c) responsabil en controlul tehnic de cali tate in construotii;

d) responsabil cu unnarirea speciala a comportirii in exploatare a constructiilor;

e) sef static de betoane;

f) ~ e f statie de pro due ere a a gr egate lor;

g) sef static de mixturi asfaltice,

Art. 227. - (1) Personalul de specialitate in constructii precizat la art. 226 are obligatia sa presteze aceasta activitate pentru persoane fizice, juri dice san unitati de consultanta specializate in domeniul verificarii calitatii, (2) Responsabilitatile personalului de specialitate autorizat ca angajat al unui agent economic, sunt cele previizute in reglementirile tehnice privind asigurarea cernitelor de cali tate.

(3) Personalul de specialitate in constructii are obligatia:

a) sa respecte legislatia ~i reglementarile tehnice specifice activitatii domeniului pentru care a fost autorizat;

Pagina - 50-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

unpiernenteze ~i sa mentina sistemul de asigurare a calitatii in domeniul de autorizare,

TITLUL VI

Exploatarea constructiilor

CAPITOLULI

Receptla lucrarllor de constructll sl a Instalatlllor aferente Dispozitii generale

Art. 228. - (1) Receptia lucrarilor de constructii este 0 actiune obligatorie prin care se constata ~i se consernneaza in documente specifice realizarea lucrarilor de constructii la nivelurile de cali tate proiectate pentru satisfacerea ccrintelor esentiale aplicabile, inclusiv potrivit prevederilor contractnale.

(2) Receptia se face de catre investitor, in prezenta reprezentantnlui autoritatii administratiei pub lice care a emis autorizatia de construire, a proiectantnlui ~i a executantului, ori a reprezeutantilor legal desemnati de catre acestia, precum si, dupa caz, a unor specialisti desernnati de catre investitor corespunzator categoriei de importanta a construetiilor, conform reglerneutarilor legale in vigoare,

(3) Documentatia de executie a constructiei, impreuni cu toate documentele privitoare Ia realizarea acesteia, constituie parte din Cartea tehnici a constructiei,

(4) Cartea tehnica a constructiei se intccmeste prin grija investitorului ~i se preda proprietarnlui constructiei care are obligatia sa 0 pastreze si sa 0 completeze Ia zi prin inregistrarea oriciror interventii efectuate asupra constructiei pe parcursul exploatarii acesteia,

Art. 229. - Receptia constituie 0 componenti a sistemului calitatii in constructii si este actul prin caJe investitorul declara ci accepta, preia lucrarea cu san fiira rezerve si ca aceasta poate fi dati in folosinta, Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantnl si-a indeplinit obliga(:iile in conformitate cu prevederile contractului ~i ale documentatiel de ex ecutie,

Art. 230. - Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si instalatii aferente acestora se efectueaza atat la lucrari noi, cit ~i Ia interventiile in timp asupra constructiilor existente (reparatii capitale, consolidari, modificari, modernizari, extinderi etc.) ~i se realizeaza in doni etape:

a) receptia Ia terminarea lucrarilor;

b) receptia finala Ia expirarea perioadei de garantie,

Art. 23l. - Pentru lucrarile de constructii si instalatii aferente acestora, indiferent de sursa de finantare, de forma de proprietate san de destinatie, receptiile se vor organiza de catre ordonatorii de credite san proprietari, care an calitatea de investitori, in sensul dispozitiilor prezentului cod.

Art. 232. - Receptia se poate face prin acordul partilor sau, in cazul cand partile nu ajung la un acord pentru rezolvarea ueiutelegerilor ivite cu ocazia incheierii procesului-verbal de receptie, ele se pot adresa instantei judecatoresti competente.

SECPUNEA 1

Receptia la terminarea Iucrarilor

Art. 233. - Executantul trebuie sa comunice investitorului data terminirii tuturor lucrarilor prevazute in contract, printr-un document seris confirmat de investitor, 0 copie a comanioarii va fi transmisa de executant si reprezentantnlui investitorului pe santier,

Art. 234. - (1) Comisiile de receptie pentru constructii ~i pentru instalatiile aferente acestora se vor nnmi de catre investitor ~i vor fi alcitnite din cel putin 5 membri. Dintre acestia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitomlui ~i un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul careia este situata constructia, iar ceilalti vor fi specialisti in domeniu,

(2) Pentru constructiile de importanta exceptionala, avand in vedere gradul de rise sub aspectul sigurantei, destinatie, mod de utilizare, complexitate ~i volum al lucrarilor care fac obiectnl receptiei, comisiile de receptie vor fi alcatuite din eel putin 7 membri, numarul de specialist! fiind de minimum 5.

(3) Comisiile de receptie pentru constructii de locuinte parter, parter ~i un etaj, cu inaltimea la cornisa de maximum 8 metri, cu eel muIt 4 apartamente, cu suprafata desfasurata de maximum 150 m2, pentru anexele gospodaresti ale acestora, precum ~i pentru constructiile provizorii, vor fi alcatuite din 2 membri: investitorul san proprietarnl ~i delegatul administratiei pub lice locale.

Art. 235. - (1) Investitorul va organiza inceperea receptiei in maximum 30 zile calendaristice de Ia notiflcarea terminarii lucrarilor ~i va comunica data stabilita:

Pagina - 51-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

a) comisiei de receptie;

b) executantului:

c) proieotantului,

(2) Reprezentantii executantnlui, ai proiectantului ~i ai Inspectoratnlui de Stat in Consrructii nu pot face parte din comisia de receptie, acestia avand calitatea de invitat.

(3) Pentru obiectivele de investitii finantate din fondnri publice, prezenta reprezentantilor Inspectoratului de Stat in Constructii in calitate de invitati este obligatorie.

(4) Pentru obiectivele speciale construite in beneficiul institutiilor cu responsabilitati in domeniul apararii ~i securitatii nationale, comisia de receptie se uumeste prin ordin al condnciitorilor institutiilor respective.

Art. 236. - Pro i ectantul , in calitate de antor al proiectului constructiei, va intocmi ~i va prezenta in fata comisiei de receptie opinia sa, asumata sub semnarnra, privind calitatea executiei constructiei, detalilnd, daca este cazul, modificarile aduse proiectului initial si motivatiile deciziilor luate.

Art. 237. - (1) La receptia cladirilor cu inaltimea de peste 28 ill, cu sali aglomerate, cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane, a hotelurilor, a spitalelor, caminelor pentru copii ~i batrani sau a altor cladiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligati ca in comisiile de receptie sa includa ~i 0 persoana desemnata de inspectiile teritoriale din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, care va fi solicitata in scris de catre investitor, cu eel putin 15 zile inainte de data receptiei cladirii,

(2) Numele persoanei desemnate de inspectiile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta va fi comunicat in scris investitorului in intervalul de timp de la primirea solicitarii p.in.i la data intrurririi comisiei de receptie.

(3) Procesul-verbal de receptie va consemna realizarea masurilor prevazute in documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii ~i al stingerii incendiilor, tara de care receptia nu este aoceptata,

(4) Forrmlarul model pentru procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor este prezentat in Anexa nr. 8 la prezentul cod..

Art. 238. - La receptia cladirilor cuprinse in listele de monumente istorice, investitorii sunt obligati ca in comisiile de receptie si includa ~i 0 persoana desemnata de catre comisiile zouale pentru monumente, ansambluri ~i sit-uri istorice, care va fi solicitata in scris de catre investitor, cu eel putin 15 zile inainte de data receptiei cladirii,

Art. 239. - (1) in cazul in care investitorul nu stabileste, in urma comunicirii primite, 0 data pentru receptia lucririlor in termenul prevazut la art. 235, sau daci la data fixata nu se prezintii la locul receptiei direct sau prin imputernicit, executantul va reinnoi cererea pentru fixarea unei noi date de receptie in conditiile de la art. 235.

(2) Daca nici p.in.i la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixeaza receptia sau daca comisia de receptie nu se prezinta la data fixata direct sau prin imputernicit legal, executantul va stabili un termen de receptie in intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen, Executantul va comunica investitorului in timp util termenul pe care I-a fixat. Daca investitorul, prin comisia de receptie, nu se prezintii la termenul fixat si nici nu a convenit cu executantul, inainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt termen pentru receptie, executanrul va notifica in scris, investitorului, ultimul termen de intrunire a comisiei de receptie,

(3) in notificare, execntantul va preciza, totodata, ca investitorul va raspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de receptie,

Art. 240. - (1) Comisia de receptie se intruneste la data, ora ~i locul fixate, iar presedintele acesteia, nnmit de investitor, stabileste prograrml dupa care va fi facuta receptia

(2) Comisia de receptie poate functiona numai in prezenta a eel putin 2/3 din membrii numiti ai acesteia.

Hotararile comisiei se iau cu majoritate simpla, in cazul in care comisia nu se intruneste in totalitatea ei, presedintele poate fixa, pentru categoriile de lucrari pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei, un nou termen in vederea efectuarii receptiei, termen ce nu va depasi 4 zile lueratoare de la data fixata initial.

(3) in vederea desfasurarii in bune conditii a receptiei, investitorul are obligatia de a pune la dispozitia comisiei de receptie documentatia de executie, precum si documentele si explicatiile care ii sunt necesare.

Art. 241. - (1) Comisia de receptie examineaza obligatoriu:

a) respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum ~i avizele ~i conditiile de executie impuse de autoritatile competente;

b) executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile conrracrului, ale documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale, conform legii;

c) referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata Incrarea.

Investitorul va urmari ca aceasta activitate si fie cuprinsa in contractul de proiectare;

d) terminarea tuturor luerarilor prevazute in contractul incheiat intre investitor si executant ~i in documenratia anexa la contract. in cazurile in care exista dnbii asupra 'inscrisurilor din documentele cirtii tehnice a constructiei, comisia poate cere expertize, alte documente, incercari suplimentare, probe si altc teste;

e) valoarea declarata a investitiei,

Pagina - 52-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

.LOAau.U"''''-''''' se efectueaza in toate cazurile prin cercetarea vizuala a constructiei si analizarea documentelor continute in cartea tehnica a constructiei.

Art. 242. - La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile ~i conoluziile in procesul-verbal de receptie, care va cuprinde obligatoriu valoarea declarata a investitiei ~i iI va 'inainta in termen de 3 zile lucratoare investitorului impreuna cu reeomandarea de admitere, cu san tara obiectii, a receptiei, amanarea sau respingerea ei.

Art. 243. - Comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu exista obiectii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea lucrarii conform destinatiei sale.

Art. 244. - Comisia de receptie reeomandi amanarea receptiei diad:

a) se constata lipsa sau neterminarea unor lucriri ce afecteaza siguranta in exploatare a construetiei din punct de vedere al exigentelor esentiale;

b) constructia prezinta vicii a carer remediere este de dnrata ~i care, daca nu ar fi facute, ar diminua considerabil utilitatea lucrarii;

c) exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor si este uevoie de incerciri de orice fel pentru a Ie clarifica.

Art. 245. - Cornisia de receptie recornanda respingerea receptiei daca se constata vicii care nu pot fi inlaturate ~i care prin natura lor impiedica realizarea uneia sau a mai multor exigente esentiale, caz in care se impun expertize, reproieetiri, refaceri de lucrari etc.

Art. 246. - (1) Absenta executantului de Ia receptie nu constituie motiv pentru amanarea si/sau anularea actului de receptie, in cazul in care executantul nu se prezinta Ia receptie, investitorul poate solicita asistenta penrru receptie urrni expert tehnic neutru atestat, care sa consemneze, separat de procesul-verbal, starea de faptconstatati

(2) Sitnatiile de absenta a unor persoane sau delegati convocati vor fi consemnate in procesul-verbal de receptie,

Art. 247. - (I) Presedintele comisiei de receptie va prezenta investitorului procesul-verbal de receptie cu observatiile participantilor ~i cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului -verbal de receptie, investitorul hotaraste admiterea, amanarea san respingerea receptiei si notifica hotararea sa in interval de 3 zile lueratoare executantului, impreuna cu un exemplar din procesul-verbal.

(2) In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesul-verbal de receptie se vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie sa fie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul, dar ele nu vor depasi, de regula, 90 de zile calendaristice de la data receptiei daca, din cauza conditiilor cIimatice, nu trebuie fixat alt termen.

(3) Daca executanml nu-si indeplineste obligatiile prevazute la alin. (2), dupa trecerea termenului de remediere convenit, investitorul il va soma in acest sens, iar daca exeeutantul nu di curs somatiei, investitorul este in drept sa execute remedierile pe cheltuiala si riscul executantului in culpa ~i sa pretinda plata prejudiciului produs.

Art. 248. - Refuzul executantului de a semaa procesul-verbal de receptie se consemneaza in cadml acestuia. Art. 249. - Dupa executarea remedierilor, executantul va cere in scris investitorului anularea obiectiilor, Daca, in decurs de 30 de zile calendaristice de Ia data cererii executantului, investitorul nu anuleaza obiectiile, se reeurge la procedura de arbitraj, daca ea a fost prevazuta in contract si, in cazul ramanerii in dezacord, poate sa-l actioneze la instanta judecatoreasca competenti

Art. 25 O. - Data receptiei este cea a incheierii de catre comisia de receptie a procesului -verbal de receptie a lucrarilor, cu sau fica obiectii,

Art. 251. - Executantul are la dispozitie 20 de zile calendaristice de Ia data primirii procesului-verbal de receptie, amanare sau de respingere a receptiei pentru a contesta obiectiile sau respingerea, Litigiul se rezolva prin arbitraj, daca aceasta forma de conciliere a fost prevazut in contract, sau prin aetiune inainrata Ia instanta judecatoreasca competenta.

Art. 252. - Investitorul preia lucrarea Ia data prevazuta la art. 250, in afara cazului in care receptia este amanata sau respinsa,

Art. 253. - in cazu1 depasirii de citre investitor a termenului de 30 de zile previzut Ia art 249, fira a cadea de comun acord cu exeeutantul asupra prelungirii acestui termen, se apeleaza Ia arbitraj, iar apoi Ia instanta de judecara,

Art. 254. - (1) Dupa acceptarea receptiei de citre investitor cu sau fica obiectii, acesta nu mai poate emite alte solicitari de remedieri de lucrari, penalizari, diminnari de valori ~i altele asemenea, decat cele consemnate in procesul-verbal de receptie, Fac exceptie viciile ascunse descoperite in terrnenul de garantie, stabilit pe tipuri de lucari, conform dispozitiilor in vigoare.

(2) in cazul in care investitorul solicita preluarea unei parti din lucrare inainte de terminarea fut.regii lucriri prevazute in contract, se va incheia un proces-verbal de predare-primire intre exeeutant ~i investitor, in care se va consemaa starea partii de lucrare in cauza, masurile de conservare, precum ~i cele de protectie reciproca a desfasurarii activititii celor doua parti, Toate riscurile ~i pericolele pentru partea preluata tree temporar asupra investitorului, cu exceptia viciilor ascunse ~i a celor decurgand din exeeutarea necorespunzatoare.

(3) Procesul-verbal de predare-prirnire incheiat in aceste conditii nu este un proces-verbal de receptie pentru partea de lucrare in cauza, dar investitorul poate cere inscrierea in procesul-verbal de receptie, intocmit Ia

Pagina - 53-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

iucrarii in intregime, a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predarii-primirii ~i le-a consemnat in procesul-verbal respectiv, Pentru partea de lucrare preluata de investitor, perioada de garantie pentru viciile care nu tin de siguranta constructiei incepe de la data terminarii remedierilor.

SECPUNEA a 2-a

Certificatul de conformitate al constructiei

Art. 255. - (1) Certificatul de conformitate a constructiei este documentul prin care se atesta respectarea cerintelor esentiale conform dispozitiilor prezentului cod pentru constructia admisa la receptia la terminarea lucrarilor.

(2) Certificatul de conformitate al constructiei este avizat de catre unitatea teritoriala a Inspectoratului de Stat in Constructii unde constructia este amplasata,

(3) Certificatul de conformitate al constructiei se intocmeste pentru parti de constructii sau constructil in vederea Intabularii sau pentru instrainare de catre managerul de proiect sau de catre specialistul expert tehnic de calitate si se semneaza de catre toti factorii implicati precizati la art. 191 alin, (2).

(4) Normele metodologice de elaborare a certificatului de conformitate se vor aproba de carre conduciitorul Inspectoratului de Stat in Constructii in termen de 60 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului cod..

(5) Formularul model pentru certificatul de conformitate al constructiei este prezentat in Anexa nr. (I la prezentul cod..

SECPUNEA a 3-a

Receptia finala

Art. 256. - (1) Receptia finala este convocara de investitor in eel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de

garantie, Perioada de garan(:ie este cea prevazuta in contract.

(2) Data receptiei finale este data notificarii de catre investitor a hotararii sale. Art. 25 7. - La r ec eptia finala par tic ipa:

a) investitorul;

b) comisia de receptie numita de investitor;

c) proiectantullucriirii;

d) executantul.

Art. 258. - Comisia de receptie finala se intruneste la data, ora si locul fixate si examineaza urmatoarele:

a) procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor;

b) finalizarea lucriirilor cerate de "receptia de la terminarea lucrarilor";

c) referatul investitorului privind comportarea constructiilor si instalatiilor aferente in exploatare pe perioada de garantie, inclusiv viciile aferente ~i remedierea lor.

Art. 259. - Comisia de receptie poate cere, in cazuri foarte bine justificate la aparitia unor deteriorari cu cauze neidentificabile, efectuarea de inoercari ~i expertize.

Art. 260. - La terminarea receptiei comisia de receptie finala i~i va consemna observatiile si concluziile in procesul-verbal de receptie finala, model prezenrat in Ane.xa nr. 10 la prezentul cod, pe care-l va inainta investitorului, in termen de 3 zile lucriitoare impreunii cu recomandarea de admitere, cu sau fiira obi ec tii, a receptiei, de amiinare sau de respingere a ei.

Art. 261. - (1) In cazul in care comisia de receptie finala recomandii admiterea cu obiectii, am.inarea sau respingerea receptiei, ea va trebui sii propuna masuri pentru inlaturarea neregulilor semnalate,

(2) Cornisia de receptie finala recomandii respingerea receptiei finale in cazul in care nn se respecta una san mai multe dintre exigentele esentiale,

Art. 262. - (1) Lucrarea a caret receptie finala a fost respinsa va fi pusa in stare de conservare prin grija ~i pe cheltuiala investitorului, iar utilizarea ei va fi inter zi sii. Investitorul se va putea indrepta pentru recuperarea pagubelor impotriva factorilor implicati in executarea constructiei, vinovati de viciile constatate cu ocazia receptiei, cat si pentru nefunctionarea constructiilor si/sau a instalatiilor aferente acestora,

(2) Investitorul hotaraste admiterea receptiei pe baza recomandiirii comisiei de receptie finala ~i notified executantului hotararea sa in termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de receptie finala,

Pagina - 54-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

Dispozitii finale

Art. 263. - Se excepteaza de Ia prevederile Sec(:iunii a 3-a constructiile de locuinte parter, parter ~i mansarda, cu iniil(:imea la cornisa de maximum 8 metri, cu amprenta la sol mai mica de 100 mp si anexele gospodaresti ale acestora, precum ~i constructiile provizorii cu supratete desfasurate mai mici de 150 mp.

Art. 264. - (1) Cheltuielile de orice natura necesitate de activitatea comisiei de recep(:ie Ia terminarea lucrarilor ~i de recep(:ie finala cad in. sarcina investitorului.

(2) Membrii comisiei de receptie vor fi angaja(:i prin contract de colaborare de catre investitor, daca este cazu!. (3) Cheltuielile ocazionate de incercari, altele decat cele care decurg din prevederile contractuale, se platesc de catre partea care a avut initiativa efectuarii lor. In situatiile in care, in. urma rezultatelor nefavorabile ale inc erciirilor , se stabileste 0 culpa, cheltuielile respective se suporta de ciitre partea in. culpa

(4) Cheltnielile de expertiza sau cele ocazionate de asistenta unni expert se platesc de partea care a avut ini(:iativa convociirii expertului ~i se suporta de partea in. culpa

Art. 265. - (1) Daca partile nu ajung Ia in.cheierea unui proces-verbal de recep(:ie finala pe cale amiabila, ele

se pot adresa instantei judecatoresti competente.

(2) Partile inlitigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj, potrivit legii.

Art. 266. - Procesele-verbale de receptie Ia terminarea lucrarilor se difuzeaza prin grija investitorului:

a) executantului;

b) proiectautnlui;

c) organului administratiel publice locale, emitent al autoriza(:iei de construire;

d) organnlui administratiei financiare locale.

Art. 267. - Procesele-verbale de receptie finala se difuzeaza prin grija investitorului:

a) organului administratiei publice locale, emitent al autoriza(:iei de construire:

b) executantnlui.

Art. 268. - Institutiile din compunerea sistemului de aparare ~i securitate nationala sunt exceptate de Ia prevederile art. 266 si art. 267.

SECPUNEA a 5-a

Cartea tehnidi a constructiei

Art. 269. - (1) Penlru fiecare constructie este obligatorie in.tocmirea cartii tehnjce a constructiei care cuprinde documenta(:ia de exeeutie ~i documente privitoare Ia rea1izarea ~i exploatarea acesteia Ea se intocmeste prin grija investitorului ~i se preda proprietarului constructiei, care are obliga(:ia sa 0 pastreze ~i sa 0 completeze Ia zi; prevederile din cartea tehnica a constructiei referiloare Ia exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizalor.

(2) Cartea tehnica a constructiei va cuprinde obligatoriu ~i certificatul de conformitate. (3) Coutinntul cartii tehnice este precizat in. Anexa nr. 11 a prezentnlui cod.

Art. 270. - (1) Cartea tehnica a constructiei, potrivit modelului prezentat in Anexa nr. 11 la prezentul cod, se pastreaza de proprietar/administrator pe toatii durata existentei constructiei.

(2) In toate situatiile proprietarul/investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea in. cauza,

CAPITOLUL II

Obligatii prlvind exploatarea constructiilor

SECPUNEA 1

Obligatii !}i raspunderi ale proprietarilor constructiilor

Art. 271. - Proprietarii constructiilor au urmatoarele obliga(:ii principale:

a) efectuarea Ia timp a lucriirilor de intretinere ~i de repara(:ii care se impun pentru asigurarea satisfacerii cerintelor esentiale ale constructiei, prevazute in cartea tehnica a constructiei si/sau reznltate din activitii(:ile de urrnarire a comportiirii in. exploatare a acestora, expertizare tehnica, precum si altele asemenea prevazute de lege; b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia, Ia instrainarea constructiei,

noului proprietar ;

c) asigurarea urmiiririi comportiirii in. timp a constructiilor, conform prevederilor din cartea tehnica si reglementiirile tehnice, prin personal autorizat prin dispozitiile prezentului cod;

Pagina - 55-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris III Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

U) dupa caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, reabilitare, transformare, extindere, desfiintare

partiala, precum ~i de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte intocmite potrivit legii;

e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor, impuse prin reglementiirile legale;

f) asigurarea efectuiirii lucriirilor din etapa de post-utilizare a constructiilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

g) aplicarea masurilor stabilite potrivit legii cu privire ia punerea in siguranta a cladirilor incadrate in clasa I de rise seismic ~i care prezinta pericol public, in termen de eel mult 1 an de ia data notificarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a acestei obligatii;

j) asigurarea constructiilor pentru pagube produse pe timpul executiei ~i pe toata durata de existanta a acesteia, in conditiile care vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului;

k) declararea valorii constructiei ~i inregstrarea fiscala a acesteia,

Art. 272. - Toate constructiile proprietate particulara, realizate in conditiile prezentului cod, se declara, in vederea irupunerii, ia organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor corupletii si nu mai tarziu de 30 zile de la data expiriirii termenului prevazut in autorizatia de coustruire,

Art. 273. - (1) in cazul cand intr-o cladire se realizeaza mai multe apartamente ~i suprafete locative en alta destinatie, proprietarii acestora dobandesc ~i 0 cora-parte de proprietate asupra tuturor partilor de constructie si instalatii, precum si asupra tuturor dotarilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decat in comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situata proprietatea lor.

(2) 0 data cu dreptul de proprietate asupra constructiilor, in situatia celor realizate in cladiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobandeste si 0 cora-parte din dreptul de concesiune asupra terenului apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor adrninistrativ-teritoriale.

(3) Cotele-parti prevazute la alineatele precedente se determina proportional cu suprafata construita a locuintelor, a case lor de vacanta ori a suprafetelor en alta destinatie din cladire, dnpa caz.

SECPUNEA a 2-a

Obligatii !}i raspunderi ale administratorilor !;'i ale utilizatorilor constructiilor Art. 274. - Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:

a) folosirea construetiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica a constructiei;

b) efectnarea ia timp a lucrarilor de inrretinere ~i de reparatii care Ie revin conform contractului;

c) efectuarea de lucrari de interventie care afecteaza structura de rezistenta la constructii existente, nurnai en acordul proprietarului ~i cu respectarea prevederilor legale;

d) efectnarea urmaririi comportiirii in timp a constructiilor conform ciirpi tehnice si a contractului incheiat en proprietarul;

e) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii ~i a proprietarului, in cazul unor accidente tehnice la coustructiile aflate in exploatare.

SECPUNEA a J-a

Obligatii si raspunderi pentru apararea impotriva incendiiIor

Art. 275. - Persoanele juri dice si cele fizice raspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care decurg din existenta sau utilizarea coustructiilor,

Art. 276. - (1) Persoanele fizice ~i juridice care detin, cu orice titlu, terenuri, constructii sau instalatii tehnologice au obligatia de a asigura si permite accesul porupierilor si persoanelor care acorda ajutor, precum si utilizarea apei, materialelor si mijloacelor proprii pentru operatiuni de salvare, de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse ia bunurile proprii ori ale altor persoane.

(2) in cazurile prevazute de lege, pentru limitarea propagarii incendiilor si evitarea producerii unni dezastru, persoanele mentionate la alin. (1) trebuie sa accepte ~i alte masuri stabilite de conducatorul interventiei, cum sunt: degajarea terenurilor, demolarea unei constructii sau a unei parti din constructie, oprirea temporara a activitatilor, evacuarea din zona periculoasa, dupa caz.

Art. 277. - Detinatorii ~i utilizatorii de constructii ori de instalatii ~i echipamente tehnologice de productie au obligatia sa conlucreze en auroritatile administratiei pub lice ~i cu organele de specialitate ale acestora in organizarea, asigurarea, pregatirea si punerea in aplicare a planurilor de interventie in caz de urgenta publici de incendiu,

Pagina - 56-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

CAPITOLULill

Urmarlrea comportarli in exploatare sl Interventlile in timp asupra constructlilor

SECPUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 278. - Obiectul urmaririi comportiirii in exploatare a constructiilor ~i al interventiilor in timp este evalnarea starii tehnice a constructiilor ~i mentinerea aptitudinii la exploatare pe toati durata de existenta a acestora,

Art. 279. - (1) Dispozitiile prezentului capitol referitoare la desfasurarea activitatilor privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si post-utilizarea constructiilor, se aplica tuturor categoriilor de coustructii ~i este obligatoriu pentru toate persoanele juridice ~i persoanele fizice implicate: investitori, proiectanti, execuranti, proprietari, administratori, utilizatori.

Art. 28 o. - Urrnarirea cornportarii in exploatare a coustructiilor ~i interventiile in timp asupra constructiilor reprezinta actiuni distincte, complementare, realizate prin grija proprietarului, astfel:

a) urrnarirea comportirii in exploatare a consrructiilor se face in vederea depistarii din timp a unor degradari care condnc la diminuarea aptitudinii la exploatare;

b) interventiile in timp asupra constructiilor se fac pentru mentinerea sau imbunatatirea aptitudinii la exploatare;

SECPUNEA a 2-a

U rmarirea cornportarii 'in exploatare a constructiilor

Art. 281. - (1) Urmarirea corrportarii in exploatare a construetiilor cuprinde: urrnarirea curenta ~i urmarirea speciaLi (2) Modalitatile de efectuare a urmaririi curente sau a urmaririi speciale - perioade, metode, caracteristici si parametri urmariti - se stabilesc de catre proiectant sau expert, in functie de categoria de importanta a coustructiilor si de alte caracteristici ale acestora ~i se includ in cartea tehnicii a constructiilor, care va cuprinde, de asemenea, si rezultatele consemnate ale acestor activitati,

Art. 282. - (1) Urmarirea curenta este 0 activitate sistematica de observare a starii tehnice a constructiilor, care, corelata en activitatea de Intretinere, are scopul de a mentine aptitudinea la exploatare a acestora,

(2) Urmarirea curenta se efectueaza, pe toata durata de existenta, asupra tutnror constructiilor.

Art. 283. - (1) Urmarirea curenta se realizeaza prin examiuare vizuala directa ~i cu mijloace simple de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica ~i din reglementarile tehnice specifice, pe categorii de lucrari ~i de constructii.

(2) Activitatile de urmarire curenta se efectueaza de catre personal propriu sau prin contract cu persoane fizice avand pregarire tehnica in constructii, eel putin de nivel mediu.

Art. 284. - (1) Urmarirea speciala cuprinde investigatii specifice regulate, periodice, asupra unor parametri ce caracterizeaza constructia sau anumite piirti ale ei, stabiliti din faza de proiectare sau in urma unei expertizari tehnice, precum ~i pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie periculoasa sau care se afla in situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei,

(2) Urmarirea speciala se instituie la cererea proprietarului sau a Inspectoratului de Stat in Constructii,

Art. 285. - (1) Urmarirea speciala se realizeaza, pe 0 perioada stabilita, pe baza unui proiect sau a unei procednri specifice, de ciitre personal tehnic de specialitate arestat,

(2) Urmarirea speciala nu conduce la intreruperea efectuarii urmaririi curente.

Art. 286. - La constatarea, in cursul activitatilor de urmarire curenta sau specials, a unor situatii care depasesc limitele stabilite san se considera cii pot afecta exploatarea in conditii de siguranta a constructiei, proprietarul este obligat sa solicite expertizarea tehnica,

SECPUNEA a J-a

Obligatii si raspunderi privind urmarirea comportarii 'in exploatare a eonstructiilor Art. 287. - Investitorii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) stabilesc, impreuna cu proiectantul, acele constructii care se supun urmaririi speciale, asigura intocmirea proiectului ~i predarea lui proprietarilor, Instiintand despre aceasta ~i Inspectoratul de Stat in Constructii;

b) comunicii proprietarilor care preiau constructiile obligatiile care Ie revin in cadrul urmaririi speciale.

Art. 288. - Proprietarii au urmatoarele obligatii ~i raspunderi:

Pagina - 57-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

a) ue activitatea privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor, sub toate formele;

b) asigura, dupa caz, personalul necesar:

c) comanda expertizarea oonstructiilor, comanda proiectul de urmarire speciala ~i comunic.i instituirea nrmiiririi speciale la Inspectoratul de Stat in Constructii;

d) stipuleaza, in conlracte, indatoririle ce decurg cu privire la urmarirea comportarii in exploatare a acestora, la

instrainarea sau la Inchirierea constructiilor.

Art. 289. - Proiectantii au urmatoarele obligatii ~i raspunderi:

a) stabilesc, impreun.i cu investitorii si/sau cu proprietarii, ace le constructii care sunt supuse urmiiririi speciale;

b) elaboreaza, pe baza de contract cu proprietarul, documentatiile tehnice pentru urmiirirea curenta si proiectul de urmarire speciala,

Art. 290. - Exeoutantii au obligatia sa efectueze urmarirea curenta a constructiilor pe care le executa, sa monteze conform proiectului si sa protej eze dispozitivele pentru urmarirea speciala, pilnii la receptia constructiilor, dupa care Ie vor preda proprietarnlui.

Art. 291. - Administratorii si utilizatorii raspund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite cu proprietarnl privind activitatea de urmarire a comportarii in exploatare a constructiilor.

Art. 292. - Persoanele care efectueaza nrmiirirea curenta ~i urmiirirea speciala, denumite responsabili cu urmarirea comportarii constructiilor, au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) sa cunoasca toate detaliile privind constructia si sa ~in.ii la zi cartea tehnica a constructiei, inclusiv jnrnalul evenimentelor;

b) sa efectueze urmarirea curenta, iar pentru urmarirea specials sa supravegheze aplicarea programelor ~i a proiectelor intocmite in acest sens;

c) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situatiile care pot determina efectuarea unei expertizari tehnice.

SECPUNEA a 4-a

Intervenpi.Ie in timp asupra constructiilor

Art. 293. - (1) Interventiile la constructiile existente se refera la lucriiri de reconstruire, consoli dare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii, care se fac numai pe baza unui proiect intocmit ca nrrnare ~i cu respectarea recomandarilor unei expertize tehnice, intocmite de UIl expert tehnic atestat, consemnandu -se obligatoriu in cartea tehnica a constructiei.

(2) Proiectele ~i expertizele tehnice intocmite in baza dispozitiilor alin. (1) vor cuprinde toate interventiile structurale sau nestructurale care au fost executate in cladire si vor face precizarea expresa ca interventiile ce se propun a fi executate llU vor produce scaderi ale capacitatii portante a constructiei in ansamblul ei ~i nu vor afecta rezistata mecanica si siguranta in exploatare a acesteia,

Art. 294. - (1) Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie in scopul asigurarii cerintelor de rezistenta, stabilitate ~i siguranta in exploatare a coustructiilor asupra carora au intervenit factori distructivi de origine naturala sau umana se emite pentru consolidarea intregii constructii,

(2) Emiterea autorizatiei de construire in vederea executiirii lucrarilor de interventie pentru consolidarea constructiilor cu destinatia de locuinte, a monumentelor istorice Inscrise in listele o ficiale, indiferent de proprietar, cu exceptia celor in care se desfasoara activitati comerciale, precum si a lacasurilor de cult este scutita de taxa de autorizare.

Art. 295. - (1) Interventiile in timp asupra constructiilor au ca scop mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor si asigurarea functiunilor constructiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea functiunilor initiale ca urrnare a moderniziirii.

(2) Lucrarile de interventie sunt:

a) lucrari de intretiuere, determinate de uzura sau de degradarea normala si care au ca scop mentinerea starii tehnice a construetiilor;

b) lucriiri de refacere, determinate de producerea unor degradari importante ~i care au ca scop mentinerea sau imbunatatirea starii tehnice a constructiilor:

c) lucrari de modernizare, inclusiv extinderi, modificiiri determinate de schimbarea cerintelor fu~ de constructii sau a functiunilor acestora si care se pot realiza cu mentinerea sau 'irnbuniitatirca starii tehnice a constructiilor.

Art. 296. - Lucrarile de intretinere constau in efectuarea, periodic, a unor remedieri sau reparari ale partilor vizibile ale elementelor de constructie - fini saje , straturi de uzura, straturi si invelitori de protectie-sau ale instalatiilor ~i echipamentelor, inclusiv inlocuirea unor piese uzate.

Art. 297. - Lucrarile de refacere si de modernizare au la baza urmatoarele principii:

a) solutiile se stabilesc numai dupa cunoasterea starii tehnice a constructiilor, inclusiv a cauzelor care au produs degradari, daca este cazul, ca reznltat al expertiziirii tehnice;

Pagina - 58-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

D) vor avea in vedere interdependenta dintre constructie - partea existenta - ~i lucrarile noi care se vor

executa alit pe ansamblu, cat si local;

c) aplicarea solutiei preconizate impune verificarea permanents a starii fizice in detaliu a constructiei, pentru confirmarea ipotezelor avute In vedere la proiectarea lucriirilor de interventie;

d) conditiile deosebite de lucru impun 0 atentie sporita privind asigurarea calitatii lucriirilor.

Art. 298. -( 1) Lucrarile de refacere se realizeaza prin remediere, reparare sau consolidare, pe baza de proiect, iutocmit potrivit principii lor prevazute la art. 297 ~i verificat conform prevederilor prezentului cod.

(2) Proiectul se va intocmi pe baza expertizei tehnice intoomite de un expert tehnic ate stat in conditiile prevazute de prezentul cod, care va confirma concordanta dintre proiect ~i solutiile propuse prin semnarea ~i stampilarea proiectului de lucrari de constructii,

(3) in unele situatii, in care constructiile sunt gray afectate, daca inainte de lucrarile de refacere sunt necesare lucrari de sprijiniri provizorii, acestea vor fi ex ecutate , de asemenea, pe baza unui proiect, intocmit de catre expert sau de catre proiectant, in urrua analizarii situatiei.

Art. 299. - Lucrarile de modernizare se realizeaza, de regula, prin reconstructie, put.ind interveni ~i reparari sau consolidari, pe baza unni proiect intocmit ~i verificat conform prevederilor legale.

SECPUNEA a 5-a

Obligatii si riispunderi privind interveutiile 'in timp asupra constructiilor Art. 300. - Proprietarii au urmatoarele obligatii ~i raspunderi:

a) asigura efectuarea lucrarilor de intretinere pentru a preveni aparitia unor deteriorari importante;

b) asigura realizarea proiectelor peutru lucrari de refucere sau de modernizare ~i verificarea tehnica a acestora;

c) asigura realizarea forme lor legale pentru executarea lucrarilor ~i verified, pe parcurs si la receptie, calitatea acestora, direct sau prin diriginti de santier autorizati,

Art. 301. - Proiectantii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) elaboreaza, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucrari de interventii asupra constructiilor, in conformitate cu prevederile legale, pe baza expertizelor tehnice elaborate de expertii tehnici atestati;

b) elaboreaza caiete de sarcini ~i instructiuni speciale pentru lucrarile de interventii, anexe la proiectele elaborate de ei in acest scop, care se introduc in cartea tehnica a constructiei.

Art. 302. - Executantii lucrarilor de interventii asupra constructiilor au obligatia sa respecte prevederile din proiectele elaborate in acest scop, luand toate masurile pentru asigurarea calitatii lucrarilor,

Art. 303. - Utilizatorii constructiilor au obligatia sa asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce Ie revin in cadrul activitatii de interventii in timp asupra constructiilor, in baza contractelor incheiate cu proprietarii, prin personal autorizat.

Art. 304. - Activitatea de urmarire a comportirii in exploatare a constructiilor ~i interventii in limp se vor executa cu respectarea reglementirilor tehnice in vigoare. Mini sterul , Trausporturilor, Constructiilor si Turismului elaboreaza:

a) instructiunile-cadru pentru urmiirirea comportarii in exploatare ~i interventiile in timp asupra constructiilor:

b) instructiunile tehnice pentru urmarirea comportirii in exploatare si interventiile in timp privind diferite categorii de constructii, alcaruite din diferite ruateriale;

c) indrumatoare tehnice privind metode, procedee, aparatura ~i echipamente specifice, recomandate pentru activitatile de urmarire a comportarii in exploatare a construetiilor si interventii in timp asupra acestora,

SECPUNEA a 6-a

Miisuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

Art. 305. - Reducerea riscului seismic al constructiilor constituie 0 actiune complexa, de interes national, in contextul atenuiirii efectelor unui potential dezastru provocat de cutremure si cuprinde masuri de interventie la constructiile existente care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice,

Art. 306. - (1) Proprietarii constructiilor, persoane fizice san juridice, si asociatiile de proprietari, precum ~i persoanele juridice care au in administrate constructii vor actioaa pentru:

a) identificarea construetiilor din proprietate sau din administrate, descrise la art. 305.

b) expertizarea tehnica a constructiilor de ciitre experti tehnici ates tati , in conformitate cu reglementarile tehnice;

c) aprobarea deciziei de interventie ~i continuarea actiunilor definite la alin. (2), in functie de concIuziile fundamentate din raportul de expertiza tehnic.i

Pagina - 59-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

~L) si, dupa caz, administratorii spatiilor publice cu alta destinatie, situate la parterul si, dupa caz, la

subsolul si/sau la alte niveluri ale cliidirilor de locuit rrrnitietajate, au obligatia sa actioneze proportional, in solidar cu proprietarii locuintelor si cu asociatia de proprietari, pentru expertizarea tehnica a structurii de rezistenta a intregii cladiri,

(3) in sensul prezentei sectiuni, prin sintagrna spatii pub lice cu altii destinatie se intelege spatiile realizate in scopul desfasurarii de aetivitati care implica aglomeriiri de persoane, precum: sali de spectacol, de expozitii, de lectura, spatii pentru comer], structuri turistice de cazare ~i alimentatie publica ~i prestari de servicii, asistenta sociala ~i medicala, administratie publica si altele asemenea, indiferent daca aceste spatii sunt rezultatul conceptiei initiale a constructiei ori, dupa caz, al unor arnenajiri ulterioare.

(4) Pentru constructiile expertizate tehnic ~i incadrate prin raportul de expertizii tehnica in clasa I de rise seismic, proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, ~i asociatiile de proprietari, precum ~i persoanele juridice care au in administrare constructii sunt obligate sa procedeze la:

a) realizarea proiectarii lucriirilor de interventie de catre persoane fizice sau juridice autorizate si verificarea proiectelor de ciitre verificatori tehnici atestati;

b) executia lucriirilor de interventie de catre persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu executia autorizati, inclusiv urmiirirea, verificarea ~i receptia executiei lucriirilor de interventie prin diriginti de santier autorizati,

Art. 307. - Masurile de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente se stabilesc prin reglementari tehnice ~i se vor realiza cu respectarea cerinrelor de cali tate ~i a celorlalte obligatii impuse prin dispozitiile prezentului cod, precum si a conditiilor tehnice prevazute de Codul de proiectare seismica,

Art. 308. - (1) Coordonarea din punet de vedere tehnic a activitatii in domeniul reducerii riscului seismic al constructiilor existente se realizeaza de catre Ministerul Transporturilor, Construetiilor ~i Turismului, prin:

a) organizarea elaboriirii, avizarea ~i aprobarea reglementiirilor tehnice in domeniul protectiei antiseismice;

b) avizarea din punct de vedere tehnic a solutiilor de interventie pentru constructiile de importanta vitala pentru societate, a caror functionalltate, in timpul cutremurului si imediat dupa cutremur, trebuie sa fie asigurata integral. in acest scop, in cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se organizeaza Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, fermata din personalitati in domeniu,

(2) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de aparare impotriva dezastrelor vor actiona, in aria lor de autoritate, pentru:

a) elaborarea programelor ~i monitorizarea actiunilor de interventie penrru reducerea riscului seismic al constructiilor:

b) educarea populatiei privind modul de actiune pe timpul urrni cutremur si imediat dupa inc etar ea acestuia,

(3) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile municipiilor, oraselor si comunelor vor actiona, in aria lor de autoritate, pentru:

a) stabilirea ~i aplicarea restrictiilor din punct de vedere al riscului seismic datoritii conditiilor locale de amplasament impuse prin documentatiile de urbanism ~i amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale;

b) identificarea ~i inventarierea constructiilor cu destinatia de locuinta, proprietate a persoanelor fizice sau juridice ~i monitorizarea actiunilor de interventie stabilite, in baza expertizelor tehnice, pentru proiectarea si executia lucriirilor de interventie necesare consolidarii acestora, in scopul reducerii riscului afectarii lor de un eventual cutremur;

c) fundamentarea, verificarea ~i avizarea documentatiilor privind actiunile de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dnpa caz. Consiliile municipiilor, oraselor ~i comunelor vor asigura locuinte de necesitate, pentru cazarea temporara a persoanelor ~i a familiilor, pe perioada exeeutarii intervenriilor care nu se pot efectua in cladiri ocupate. Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bueuresti, pentru constructiile cu destinatia de locuinta, expertizate tehnic ~i incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de rise seismic, vor notifica in scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum ~i persoanelor juridice care au in administrare aceste constructii, obligatiile ce Ie rev in, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului constructiilor in caz de cutremur, precum ~i faptul ca i~i asuma riscul ~i raspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor, in siruatia in care nu se conforrneaza obligatiilor legale.

(4) Primarii municip ii lor, oraselor ~i comunelor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor aetiona, in aria lor de competenta, pentru:

a) identificarea si inventarierea cliidirilor care prezintii risc de distrugere in caz de cutremur;

b) notificarea proprietarilor, persoane fizice san juri dice, ~i a asociatiilor de proprietari, precum si, dnpa caz, a persoanelor juridice care au in administrare cladiri/parti din cladirile cu privire la obligatia ce Ie revine de a actiona, in so Ii dar , pentru expertizarea tehnica a structurii de rezistenta a intregii cliidiri;

(5) Consiliile municipiilor, oraselor ~i c omune lor, in vederea prevenirii unui potential dezastru provocat de cutrernure, pot solicita instantei de judecata sa oblige proprietarii construetiilor cu destinatia de locuinta,

Pagina - 60-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

UA~=-'-<U_" III ciasa I de rise seismic, sa ia masurile de interventie stabilite prin raportnl de expertiza tehnica, Actiunea se adreseaza judecatoriei in raza careia este situata constructia Actiunea este scutita de taxa de timbru, Art. 309. - (I) Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica, proiectarea ~i executia lucriirilor de consolidare la constructiile existente se vor asigura dupa cum urmeaza:

a) la constructiile existente, aflate in proprietatea san in administrarea institutiilor publice:

1. din bugetul de stat sau din bugetele locale, pe baza programelor de investitii ale ordonatorilor principali de credite;

2. din veniturile proprii ale institutiilor pub lice finantate din venituri ex trabuge tar e;

b) la constructiile existence, aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici, din fondurile proprii ale agentilor economici.

(2) Pentru locuintele proprietate privati a persoanelor fizice fondurile necesare privind finantarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucriirilor de consoli dare se vor asigura astfel:

a) din transferuri de la bugetnl de stat, in limita fondurilor aprobate annal cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor ~i Turismului, pentru expertizarea tehnica:

b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despagubiri acordate de societatile de asigurare si/sau din credite, pentru proiectarea ~i exeeutia lucriirilor de consolidare.

Art. 310. - (1) CLidirile de locuit muitietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de rise seismic si care prezintii pericol public, se includ in programe annale de actiuni privind proiectarea si executia lucriirilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, dennmite in continuare programe annale.

(2) Cladirile rnentionate la alin. (1) prezinta pericol public in situatiile in care, dupa caz:

a) cuprind spatii pub lice cu alta destinatie decat aceea de locuinta, ocupate teruporar/permanent de un numar

mare de persoane;

b) sunt amplasate in zone dens circulate si/sau cu aglomeriiri de persoane;

c) adapostesc valori materiale si/sau de patrimoniu cultural.

(3) Programele annale se elaboreazii de Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismnlui impreuna cu Ministerul Administratiei ~i Internelor, in baza prioritatilor stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de consiliile judetene ~i avizate de Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, si se aprobii prin hotarare a Guvernului, in limita prevederilor bugetare annale aprobate cu aceasta destinatie,

(4) Consiliul General al Mnnicipiului Bucuresti ~i consiliile judetene, impreunii cu consiliile mnnicipiilor ~i oraselor care beneficiaza de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea programelor annale, sunt obligate sii puna la dispozitie Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului toate documentele justificative solicitate, raspunzand pentru necesitatea ~i oportunitatea sumelor solicitate, precum si pentru realitatea, exactitatea si legalitatea sumelor cheltuite in scopul pentru care an fost alocate.

Art. 311. - (1) F ondurile necesare pentru finantarea cheltnielilor privind proiectarea ~i executia lucriirilor de consolidare la cladirile incluse in programele annale se vor asigura astfel:

a) din transferuri de la bugetul de stat si/sau din credite, in limita fondurilor aprobate annal cu aceasta destinatie in bugetnl Ministerului Transporturilor, Constructiilor ~i Turismului, pentru locuintele proprietate privata a persoanelor fizice, prin exceptie de la prevederile art. 309 alin. (2) lit. b);

b) din bugetele locale, pentru locuintele ~i spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in proprietatea san in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale;

c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, dupa caz, in limita fondurilor stabilite annal cu aceasta destinatie pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, existente in proprietatea san in administrarea celorlalte institutii publice, in functie de subordonarea institutiilor respective;

d) din fondurile proprii ale agentilor economici, pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in proprietatea san in administrarea acestora

e) din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice si/sau juridice, dnpa caz, ai spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

(2) Institutiile pub lice ~i agentii economici care detin locuinte sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta in cladirile incluse in programele annale sunt obligati sa asigure finantarea proiectiirii si executiei lucriirilor de consolidare, proportional cu cota-parte indivizii pe care 0 detin din proprietatea comuns,

Art. 312. - (1) Proprietarii I ocuinte lor , persoane fizice, din cLidirile incluse in programele annale vor actiona potrivit prevederilor art. 306 alin. (2) ~i vor beneficia de finantare din transferuri de la bugetnl de stat pentru proiectarea ~i executia lucriirilor de consolidare, in conditii stabilite prin hotarare de guvem:

Art. 313. - (1) Pentru cLidirile incluse in programele annale primarii municipiilor ~i oraselor, respectiv prirnarul general al municipiului Bucuresti, vor Ina masurile necesare pentru:

a) contractarea proiectiirii lucriirilor de consolidate si aprobarea studiilor de fezabilitate;

b) contractarea executiei lucriirilor de consolidare:

Pagina - 61-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

Art, 51 Lj. - rroprietarii, persoane fizice, beneficiaza, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizatiei de construire pentru executia lucriirilor de consolidate a constructiilor en destinatia de locuinta din proprietate.

Art. 315. - Obligatiile ~i raspunderile proprietarilor constructiilor, persoane fizice sau juridice, ~i asociatiilor de proprietari, precum ~i ale persoanelor juridice care au in administrare constructii, se completeaza en disp oz itiile legale conex e.

CAPITOLUL IV

Reabilitarea termica a constructlllor

SECPUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 316. - Reabilitarea ~i modernizarea termica a cladirilor si instalatiilor aferente se realizeaza in scopul de a 'imbunatziti conditiile de igienii ~i confort termic si de a reduce pierderile de caldura, consumurile energetice, costurile de intretinere pentru inciilzire si alimentare cu apa calda menajera, precnm ~i de reducere a emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Art. 317. - Reabilitarea ~i modernizarea termica a cladirilor ~i instalatiilor aferente este parte integrantii a politicii energetice a statului ~i se realizeaza prin programe nationale armonizate cu prevederile tratatelor internationale referitoare la eficienta energeticii si la protectia mediului ~i dezvoltarea durabila,

Art. 318. - Prevederile prezentului capitol se aplica tuturor oladirilor existente, in cadrnl ciirora se desfasoara activitati care necesita asigruarea unui anumit grad de confort ~i regim termic, potrivit reglementiirilor tehnice in domeniu,

Art. 319. - Activitatea de reabilitare si modernizare termica a cladirilor urmareste imbuniitiitirea performantelor de izolare termica a elementelor de constructie care delimiteaza de exterior spatiile interioare inciilzite, precum ~i cresterea eficientei energetice a instalatiilor interioare de inciilzire ~i de alimentare en apa calda menaj era, a centralelor termice, punctelor termice ~i retelelor de distributie a agentului termic si a apei cal de menaj ere, care se gasesc in interiorul cladirilor san adiacente acestora,

Art. 320. - Statui sprijina persoanele fizice ~i juridice care intreprind masuri de reabilitare si modernizare termicii a cladirilor si instalatiilor aferente, prin actiuni de informare gratuitii a utilizatorilor, prin facilitati fiscale acordate unor categorii de ntilizatori ~i agentilor economici care actioneaza efectiv in acest domeniu si prin stimularea promoviirii surselor regenerabile de energie.

SECPUNEA a 2-a

Prograrnele de reabilitare I}i modernizare terrnica

Art. 321. (1) in baza politicii energetice a statului Guvernul poate adopta annal programe nationale de reabilitare ~i modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente, la propunerea ministerelor interesate.

(2) Pentrn fundamentarea programelor de reabilitare ~i modernizare termica a cladirilor ~i a instalatiilor aferente sunt necesare urmatoarele masuri:

a) elaborarea de studii pentru stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica;

b) elaborarea de studii de fundamentare pentru stabilirea gradului de protectie termica a cladirilor, a necesarului de materiale ~i echipamente ~i a fondurilor pentru proiectarea ~i exeentarea lucriirilor;

c) revizuirea ~i actualizarea reglementiirilor tehnice referitoare la proiectarea si executarea protectiei termice a cladirilor si a instalatiilor aferente si stabilirea criteriilor de optimizare a acesteia;

d) elaborarea de proiecte directoare ~i solutii-cadru pentru reabilitarea ~i modernizarea cladirilor si a instalatiilor aferente;

e) elaborarea de studii in vederea stabilirii costului real al caldurii pentru inciilzire ~i alimentare cu apa calm menajera;

f) elaborarea de standarde nationale de eficienta energetics pentru cladiri.

Art. 322. - (1) Pentru cladirile prevazute la art. 318 se elibereaza certificatul energetic prin care se atesta pertormanta energeticii a acestora izolarea termica, randamentul energetic al echipamentelor ~i altele, dupa caz.

(2) In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului cod Ministerul Transporturilor, Construetiilor ~i Turismului va actualiza, prin ordin al ministrului, metodologia de elaborare si de acordare a certificatului energetic al cliidirilor ex is tente.

Art. 323. - Societatile nationale ~i ceilalti agenti economici care opereaza in domeniul producerii si distribuirii energiei termice pentru incalzire si pentru prepararea apei calde menajere vor proceda la:

Pagina - 62-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

de bilanturi energetice pentru sistemele care asigura alimentarea en caldura si apa calda menajera;

b) efectuarea de reglaje periodice ale instalatiilor de inciilzire ~i de alimentare cu apa calda menajera;

c) depistarea pierderilor de caldura ~i de apii din retelele de distributie pentru alimentarea cu caldura ~i apa calda menaj era si efectuarea remedierilor necesare;

d) controlul termoizolatiei pentru conducte, cazane si schimbatoare de caldura si luarea, dupa caz, de masuri de remediere sau de inlocuire,

Art. 324. - (1) Lucrarile de reabilitare si modernizare termica care se executa la fatade, se vor realiza obligatoriu pe toata suprafata laterala a cLidirii.

(2) Efectnarea lucrarilor de reabilitare si modernizare termica este decizia tntnror proprietarilor sau

administratorilor care detin spatii in cladire, care se vor supune rezultatului votului Iiber exprirnat.

(3) Pentru reabilitarea termica a cIiidirilor existente, proprietarii sau administratorii, dupa caz, vor proceda la: a) evaluarea starii tehnice a cLidirii asupra careia se intervine, prin:

1. acceptarea solutiei de reabilitare si modernizare termica ~i a sistemului de finantare propus prin expertizii tehnica;

2. obtinerea autorizatiei de construire;

3. contractarea elaborarii proiectnlui tehnic si a detaliilor de executie pentru solutia stabilita, a graficului de esalonare In timp a executiei lucriirilor;

4. stabilirea modalitatilor de decontare a lucriirilor;

5. stabilirea executantnlui lucriirilor de reabilitare si modernizare termica a cliidirilor, conform Iegislatiei in vigoare.

(4) LacLidirile existente, la care se efectueaza lucrari de reducere a riscului seismic, se vor realiza ~i lucriiri de reabilitare ~i modernizare termica a cLidirilor ~i a instalatiilor aferente.

(5) Exploatarea cIiidirilor si a instalatiilor reabilitate se face in conformitate cu caietnl de sarcini sau en instructiunile de exploatare elaborate de proiectant.

Art. 325. - Activitatea de reabilitare ~i modernizare termica a cIiidirilor existente ~i a instalatiilor aferente se

va asigura de:

a) Ministerul Transporturilor, Coustructiilor ~i Turismului, pentru:

1. coordonarea activitatii de elaborare a reglement.iirilor tehnice din domeniul constructiilor;

2. asigurarea elaboriirii studiilor si proiectelor directoare ~i a standardelor de eficienta energetica;

3. a propune Guvernului spre aprobare programele nationale annale de reabilitare si modernizare termica a cLidiriior si instalatiilor aferente;

b) Ministerul Industriei si Resurselor, prin Agentia Rom.in.i pentru Conservarea Energiei si prin filialele acesteia din tara, pentru:

1. elaborarea de studii prevazute la art. 321 alin, (2) lit. a);

2. elaborarea de studii de fundamentare a reabilit.iirii termice a cIiidirilor si incadrarea in politica energetics a statului:

3. monitorizarea performantelor cLidirilor reabilitate termic, in scopul stabilirii directiilor de actionare ~i a politicilor de finantare:

4. initierea de actiuni promotionale pentru educarea populatiei pe plan local;

c) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, pentru emiterea reglementiirilor tehnice cu privire la consumatorii finali de energie termica asigurata din surse de alimentare centralizatii;

SECPUNEA a J-a

Asigurarea fondurflor ~ facilitatilor necesare pentru reabilitarea ~ modernizarea terrnica a cladirIlor si a Instalatiilor aferente

Art. 326. - Fondurile necesare pentru evaluarea starii termice a cLidirii asupra careia se intervine ~i pentru realizarea misnrilor de reabilitare termica se vor asigura, dupa cum urmeaza, prin:

a) alocatii din bugetele locale in limita prevederilor aprobate de consiliile locale, consiliile judetene si

Cousiliul General al Municipiului Bucuresti, in couditiile legii;

b) fonduri proprii ale proprietarilor cliidirilor care se reabiliteaza;

c) atragerea de fonduri de la firme sau societati comerciale de management si servicii energetice;

d) atragerea de fondnri de la regiile si firmele de alimentare en caldura si apa calda de consum pentru reabilitarea retelelor de distributie din subsolul cLidirilor de locuit ~i penrru montarea de contoare;

e) fonduri proprii ale agentilor economici care au in proprietate san in administrate cLidiri de interes public. Art. 327. - Proprietarii persoane fizice si/sau jnridice romine, care reabiliteaza sau modernizeaza termic cLidirile de locuit aflate in proprietate, in conformitate cu prevederile legilor specifice, pot beneficia de:

Pagina - 63-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

a) ne taxe la eliberarea certificatului energetic al cladirii si a autorizatiei de construire pentru lucrarile

de reabilitare termica;

b) scutire de impozit pe locuinta pe care 0 de tin, pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica

SEcpUNEA a 4-a

ObIigapi ~ raspunderi

Art. 328. - Executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare termica a cladirilor se va realiza cu respectarea cerintelor de cali tate ~i a celorlalte obligatii impuse de prezentul cod

Art. 329. - In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului cod Ministerul Transporturilor, Construetiilor si Turismului, cu consultarea Agen(:iei Romine pentru Conservarea Energiei, va actualiza reglementiirile tehnice necesare operatiunilor de audit si expertiza energetic.i a cladirilor ex is tente.

CAPITOLUL V

ReabiIitarea estetica si modernizarea cladirllor vechi

SEC'PUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 330. - Reabilitarea estetica si modernizare a cladirilor vechi ~i a instalatiilor aferente se realizeaza in scopul imbuniitiitirii conditiile de igienii si aspect ale cladirilor vechi, valoroase din puuct de vedere arhitercrural, situate de regula in centre Ie istorice ale localitatilor,

Art. 3 31. - Reab il itar ea es te tiei a cladiril or vechi ~ i a ins talati ilor aferente ac es tora e ste par te integrantii a politicii statului in domeniul urbanismului si amenajiirii teritoriului ~i se realizeaza prioritar prin programe nationale armonizate cu prevederile tratatelor internationals referitoare la protectia mediului, dezvoltarea durabila ~i protectia patrimoniului arhitectural.

Art. 332. - Prevederile prezentului capitol se aplica tuturor cladirilor cu 0 vechime mai mare de 50 ani, aflate in proprietate publica san privata, care necesita reabilitare estetic.i ~i modemizare, potrivit reglementiirilor tehnice in domeniu.

Art. 333. - Activitatea de reabilitare estetiea si modernizare a cladirilor vechi urmareste imbunatatirea aspectului exterior al acestora, prin conservarea sau refacerea elementelor arhitecturale originate, pe baza unor proiecte elaborate in mod unitar la nivelul fiecarei localitati,

Art. 334. - Statui sprijina persoanele fizice ~i juridice care intreprind masuri de reabilitare estetica a cladirilor vechi si a instalatiilor aferente acestora, prin actiuni de informare gratuita a populatiei, prin facilitati fiscale acordale proprietarilor, investitorilor si agentilor economici care actioneaza efectiv in acest domeniu si prin stimularea promovarii tineretului ~i a ocuparii fortei de munc.i.

Art. 335. - Executarea luerarilor de reabilitare estetica ~i modernizare a cladirilor vechi se va realiza cu respectarea cerintelor de cali tate si a celorlalte obligatii impuse de prezentul cod, avandu-se in vedere adncerea cladirilor vechi la aspectul arhitectural intial,

Art. 336. - Executarea lucrarilor de reabilitare estetica si modernizare a cladirilor cu 0 vechime mal mare de 50 de ani se va face simultan cu aplicarea dispozitiilor prezentului cod referitoare la reabilitarea termica a c ladir ilor.

SEC'PUNEA a 2-a

Programele de reabilitare estetica ~ de modernizare a cllWirilor vechi

Art. 337. - (I) In baza politicii din domeniul amenajiirii teritoriului ~i a urbanismului, Guvernul poate adopta programe nationale multiannale de reabilitare estetica ~i modernizare a cladirilor ~i instalatiilor aferente, la propunerea autoritatilor publice centrale si locale interesate.

(2) Pentru fundameutarea programelor de reabilitare estetica ~i modernizare a cladirilor si a instalatiilor aferente sunt necesare urmatoarele misuri:

a) elaborarea de studii pentru stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare estetica ~i modernizare;

b) elaborarea de studii de fundamentare pentru stabilirea gradului degradare a cladirilor, a necesarului de rnateriale si echipamente si a fondurilor pentru proiectarea si executarea lucrarilor;

Pagina - 64-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

''''''UL'I<Il.<e,. de reglementari tehnice referitoare la proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare estetica si modernizare a cliidirilor vechi ~i a instalatiilor aferente acestora ~i stabilirea criteriilor de optimizare a activitatilor in acest domeniu;

d) elaborarea de proiecte directoare ~i solutii-cadru pentru reabilitarea estetica ~i modernizarea cliidirilor vechi ~i a instalatiilor aferente;

e) elaborarea de studii In vederea stabilirii costului real al lucrarilor necesare reabilitarii estetice si moderniziirii cliidirilor vechi, la solicitarea organelor administratiei publice centrale ~i locale.

Art. 338. - Pentru cladirile vechi care fae obiectul dispozitiilor prezentului capitol, proiectul tehnic de reabilitare estetica ~i modernizare va cuprinde, in mod obligatoriu, certificatul energetic prin care se atesta performanta energetica a acestora, izolarea termica, randamentul energetic al echipamentelor si altele, dupa caz.

Art. 339. - Asociatiile profesionale din dorneniile reglementate de prezentul cod vor proceda la:

a) efectuarea de studii documentate In vederea identificiirii cliidirilor vechi care necesita reabilitare estetica si modernizare:

b) propunerea de solutii tehnice eficiente pentru realizarea in timp scurt a proiectelor de abilitare estetica si modernizare a cliidirilor vechi;

c) evaluarea fondurilor necesare abilitiirii estetice ~i moderniziirii cliidirilor vechi;

d) colaborarea cu organele administratiei publice centrale ~i locale pentru elaborarea pro game lor multianuale privind reabilitarea estetica si modernizarea cliidirilor vechi.

Art. 340. - (1) Pentru reabilitarea estetica ~i modernizarea cliidirilor vechi, proprietarii san adminisrratorii, dupa caz, vor proceda la:

a) evaluarea starii tehnice a cladirii asupra careia se intervine, prin:

b) identificarea si stabilirea solutiei de reabilitare estetica si modemizare a cladirii vechi sau a ansamblului de cladiri aflate in interdependenta arhitecturala:

(2) La cladirile vechi, la care se efectueaza lucrari de reducere a riscului seismic, se vor realiza si lucriiri de reabilitare estetica si modemizare a acestora ~i a instalatiilor aferente,

(3) Exploatarea cliidirilor vechi ~i a instalatiilor reabilitate se face In conformitate cu caietul de sarcini sau cu instructiunile de exploatare elaborate de proiectant.

Art. 341. - (1) Activitatea de reabilitare estetica si modernizare a cliidirilor vechi si a instalatiilor aferente se

va asigura de:

a) Ministerul Transporturilor, Constructiilor ~i Turismului, pentru:

1. coordonarea activitatii de elaborare a reglementarilor tehnice din domeniul constructiilor;

2. asigurarea elaborarii studiilor si proiectelor directoare;

3. a propune Guvernului spre aprobare programele nationale anuale de reabilitare estetica si modemizare termica a cliidirilor vechi si a instalatiilor aferente acestora;

b) directiile ~i I sau serviciile de urbanism ~i amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, municipiilor, oraselor ~i sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru elaborarea planurilor multianuale de reabilitare estetica ~i modernizare a cliidirilor vechi.

c) Inspectoratul de Stat in Constructii pentru verificarea calitatii lucriirilor executate in vederea reabilitiirii estetice ~i moderniziirii cliidirilor vechi si a instalatiilor aferente acestora,

SECPUNEA a J-a

Asigurarea fondurilor ~ facilitatilor necesare pentru reabilitarea estetica ~ modernizarea cladirilor vechi ~ a Instalatfilor aferente

Art. 342. - F ondurile necesare pentru evaluarea starii cliidirilor vechi asupra carora se intervine, planificate ~i pentru realizarea masurilor de reabilitare termicii a acestora se vor asigura, dupa cum unneaza, prin:

a) alocatii din bugetele locale in limita prevederilor aprobate de consilii Ie locale, consiliile judetene ~i

Consiliul General al Municipiului Bueuresti, in conditiile legii;

b) fonduri proprii ale proprietarilor cliidirilor care se reabiliteaza;

c) atra g er ea de f ondur i de la reg ii autonome si firme private;

d) fonduri proprii ale agentilor economici care au In proprietate sau In administrare cladiri de interes public. Art. 343. - Proprietarii persoane fizice si/sau juridice romane, care reabiliteaza estetic sau modernizeaza

cladirile de locuit, cu 0 vechime rnai mare de 50 de ani, aflate in proprietate, conform prevederilor legilor specifice pot beneficia de:

a) scutire de taxe la eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare estetica ~i modernizare;

b) scutire de impozit pe locuinta pe care 0 detin, pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru executarea lucriirilor de reabilitare estetica si modernizare a acesteia,

Pagina - 65-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

TITLUL VII

Transformarea constructiilor

,

CAPITOLULI

Post-utiIizarea constructlilor

SECPUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 344. - Post-utilizarea constructiilor cuprinde activitatile de desfiintare, demolare, dezafeetare, demontare partiala sau totals a constructiilor in conditii de siguranta si de recuperare eficienta a materialelor ~i a mediului. Toate aeeste actiuni se realizeaza prin grija proprietarului.

Art. 345. - (1) Post-utilizarea a constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, a instalatiilor ~i utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de constructii de sustinere a acestora, iuchiderea de cariere ~i exploatari de suprafata ~i subterane, precum ~i a oricaror amenajari se fae nurnai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil ~i obligatoriu de la autoritatile prevazute la art, 133.

(2) Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile plauurilor urbanistice ~i ale reguiamentelor aferente acestora,

Art. 346. - Pentrn dezafectarea constructiilor aflate in stare avansata de degradare ~i care pun in pericol siguranta publici, din proprietatea privatii a persoanelor fizice si/sau juridice. primarul are obligatia de a notifica proprietarului responsabilitatile care ii revin potrivit prevederilor prezentului cod privind calitatea in constructii, cu privire la urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor si postutilizarea acestora, implicit cu privire la siguranta publica. Prin notificare se va atentiona cu privire la necesitatea ca proprietarul sa ia masurile de desfiintare a constructiei, in regim de urgenta, in conditiile dispozitiilor prezentului cod.

Art. 347. - Constructiile civile ~i industriale, amplasate in zona inundabila a albiei majore sau in zonele de protectie, vor fi identificate de directiile de ape, solicitandu-se prin autoritatile administratiei pub lice locale sau judetene emitente a autorizatiei de constructie, demolarea acestora

Art. 348. - Declansarea activitatilor din etapa de post-urilizare a unei constructii incepe 0 data cu initierea

actiunii pentru desfiintarea acelei constructii, care se face:

a) la cererea proprietarului;

b) la cererea administratorului constructiei, cu aeordul proprietarului;

c) la cererea autoritatilor administratiei pub lice locale, in cazurile in care:

1. constructia a fost executatii rna autorizatie de construire;

2. constructia nu prezinta siguranta in exploatare ~i llU poate fi reabilitata din aeest punet de vedere;

3. constructia prezinta pericol pentru mediul iuconjurator ~i llU poate fi reabilitatii pentru a se elimina acest pericol;

4. cerintele de sistematizare pentru utilitate publica impun necesitatea desfiintarii constrnc(:iei.

Art. 349. - (1) Consnuctiile executate tara aurorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public san privat al statului vor fi desfiintate, pe cale adrninistrativa, de antoritatea adminislratiei publce de pe raza unitatii administrativteritoriale unde se afla construetia, tara sesizarea instantelor judecatoresti ~ pe cheltuiala contravenientuh.ti

(2) Procedura prevazuta la alin. (1) se poate declansa din oficiu de autoritatea administratiei pub lice de pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla constructia sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului apartinand domeniului public sau privat al statului,

(3) In cazul neindeplinirii de catre autoritatea administratiei publice competente a procedurii de desfiintare, in termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii prevaznte la alin. (2) proprietarul sau administratorul legal al terenului apartinand domeniului public ori privat al statului va putea trece de indata la desfiintarea constructiilor executate rna autorizatie de construire,

(4) Constructiile executate rna autorizatie de coustruire pe terenuri apartiuand domeniului public sau privat al judetelor, oraselor ori comunelor vor putea fi desfiintate pe cale administrativa de autoritatea administratiei publice competente, rna sesizarea instantelor judecatoresti ~i pe cheltuiala contravenientului.

(5) Pentrn realizarea prevederilor alin. (1) si (4) autoritatile pub lice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu societati comerciale specializate in astfel de lucrari.

(6) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) ~i (4) autorizatia de desfiintare, se emite imediat dupa ce fapta a fost constata, de catre autoritatea administratiei publice abiIi tata, conform legii, urmand ca documentatia legala necesara sa fie definitivata pe parcursul sau la incheierea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor legale.

Pagina - 66-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris III Inspectoratului de Stllt in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

Art •. D U. - La constructiile proprietate publici, decizia de declansare a activitatilor din etapa de post-utilizare va fi luata ill baza unni studiu de fezabilitate, tinandu-se seama de cazurile prevazute la art. 348 din care sa rezulte necesitatea, oportunitatea ~i eficienta economica a actiunii, Studiul respectiv trebuie sa fie aprobat potrivit legii, de catre institutia abilitata ill acest seop.

Art. 351. - (1) Desfasurarea activitatilor ~i lucrarilor din etapa de post-utilizare a constructiilor se efectueaza p e baza unei documentatii tehnic e si a une i autorizatii de de sfi intare, elib er ati de autoritati Ie c omp etente, conform legii.

(2) Elaborarea documentatiei tehnice aferente lucrarilor de desfiintare ~i executarea lucrarilor respective se efectueaza de persoane fizice san juridice cu activitati in constructii,

Art. 352. - (1) Documentatia tehnica aferenta lucrarilor din etapa de post-utilizare a constructiilor va cuprinde:

a) planul de amplasare a constructiilor - pozitie, dimensiuni, orientare, vccinatati -, cu indicarea constructiei san a partilor de construetie ce urmeaza a fi demolate;

b) planuri sau relevee, din care sa rezulte destinatia, alcatuirea constructiei ~i fuuctiunile acesteia: planuri ale tutnror nivelurilor, sectiuni, fatade, planurile instalatiilor interioare, intocmite la 0 scara convenabila;

c) planurile racordurilor la uti litiitile exterioare - apa, canal, energie electrica, energie terrnica, gaze, telefon;

d) planurile de asigurare si refacere a coatinnitatii utilitatilor exterioare pentru vecinatati, care ar trebui, eventual, sa fie intrerupte la demolarea constructiilor;

e) detalierea si precizarea fuze lor activitatilor ~i lucrarilor:

f) proceduri tehnice peutru executarea lucrarilor de demontare si demolare, cuprinzand descrierea detaliata a solutiilor tehnice adoptate, a tuturor operatiunilor necesare ~i masuri de protectie a muncii;

g) recomandari - la construetiile proprietate publici - privind modul de reconditionare a produselor ~i a elementelor de constructie, recuperate cu ocazia demontiirii ~i demolarii;

h) recomandiiri pentru evacuarea si transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile ill zonele de reintegrare ill natura;

i) masuri pentru protectia mediului inconjuratcr, ill zona de demolare a constructiilor si ill zonele de evacuare a deseurilor;

j) devizul lucrarilor de demolare, de reciclare ~i de utilizare a materialelor rezultate.

(2) Documentatia tehnica peutru lucrarile de post-utilizare a constructiilor trebuie verificata de specialistii verificatori de proiecte atestati,

(3) De asemenea, vor fi expertizate din punctul de vedere al rezistentei ~i stabilitatii cladirile invecinate care

pot fi afectate de demolare.

Art. 353. - Dezafectarea constructiei cuprinde urmatoarele fuze:

1. oprirea activitatilor din interiorul constructiei:

2. suspendarea utilitatilor:

3. asigurarea continuitatii instalatiilor tehnico-edilitare peutru veciniitiiti; Art. 354. - Demontarea si demolarea constructiei cuprind urmatoarele fuze:

1. dezechiparea consnuctiei prin desfacerea ~i demontarea elementelor de instala(:ii functionale, de fmisaj ~i izoladi;

2. demontarea partilor ~i a elementelor de constructie:

3. demolarea partilor de constructie nedemontabile: zi darii , structuri de rezistenta, inclusiv a fundatiei constructiei;

4. dezmembrarea partilor si elementelor de constructie ~i a instalatiilor demontate, recuperarea componentelor ~i a produselor refolosibile ~i sortarea lor pe categorii;

5. transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile in zonele destinate pentru utilizarea ca materii brute san peutru reintegrarea in natura.

Art. 355. - Reconditionarea, reciclarea ~i refolosirea produselor si materialelor de constructie, rezultate din demontarea si demolarea constructiilor proprietate publica, cuprind urmatoarele fuze:

1. reconditionarea produselor de coustructie recuperate din demontare, ill vederea refolosirii, prin operatiuni simple, executate ill ateliere;

2. reciclarea materialelor rezultate din demo lar e, in sectii de productie specializate, prin folosirea acestor materiale ca materii prime in vederea producerii de materiale de constructii;

3. pregiitirea refolosirii produselor ~i materialelor de constructii, rezultate din recuperare, reconditionare ~i reciclare,

prin verificarea calitatii acestora ~i prin organizarea desfacerii lor ill depozite de materiale de construetii,

Art. 356. - Reintegrarea ill natura a deseurilor nefolosibile ~i nereciclabile cuprinde urmatoarele fuze: 1. utilizarea deseurilor de materiale brute peutru urnpluturi:

2. refacerea peisajului natural in zonele de folosire a deseurilor, prin taluzari adecvate ~i lucrari de protectie aferente, inclusiv refucerea stratului vegetal ~i a plantatiilor,

Pagina - 67-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

Obligatll ~i raspunderi privind post-utiIizarea constructlilor Art. 357. - Proprietarii au urmitoarele obligatii ~i raspunderi:

a) sa asigure fondurile necesare pentru proiectarea ~i executarea lucrarilor de desfiintare ;

b) sa obtina avizele necesare ~i antorizatia de desfiintare de la autoritatile competente;

c) sa incredinteze executarea lucriirilor din etapa de post-utilizare a constructiilor unor persoane fizice sau juridice autorizate in constructii;

d) sa urmareasca respectarea conditiilor de calitate stabilite, precum si reconditionarea si reciclarea in grad cit mai ridicat a materialelor ~i a produselor rezultate din demontarea si demolarea constructiei,

Art. 358. - Proiectantii au urmiitoarele obligatii ~i raspunderi:

a) sa elaboreze, la solicitarea proprietarilor/administratorilor, documentatia tehnica aferentii lucriirilor de demolare, reciclare ~i utilizare a materialelor rezultate;

b) sa asigure, prin solutiile tehnice si tehnologice de demontare si demolare adoptate, respectarea prevederilor din avize si din autorizatia de desfiintare, a conditiilor tehnice de calitate corespunzatoare, precum si un grad cit mai ridicat de recuperare, reconditiouare ~i reciclare a materialelor ~i a produselor rezultate din demontare si demolare;

c) sa asigure asistenta tehnica solicitata de proprietar pentru aplicarea solutiilor din proiect. Art. 359. - Executantii au urmatoarele obligatii ~i raspunderi:

a) sa inceapa executarea lucriirilor de demolare numai pe baza autorizatiei de desfiintare ~i a documentatiei

tehnicc verificate;

b) sa respecte prevederile din documentatia tehnica aferenta si din autorizatia de desfiintare;

c) sa realizeze couditiile de calitate prevazute in documentatia tehnica:

d) sa instruiasca personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor si operatiunilor, precum ~i asupra masurilor de protectie a muncii;

e) sa ia masurile de protectie a vecinatatilor, prin evitarea de transmitere a vibratiilor puternice sau a socurilor, a degajiirilor mari de praf, precum ~i prin asigurarea accesului necesar la aceste vec~i.

CAPITOLUL II

Demolarea sl demontarea constructlilor

SECPUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 360. - (1) Detinatorii constructiilor definite la art. 7 lit, h), i) ~i j) sunt obligati sa execute, demo lar ea, demontarea si mutarea sau modificarea acestora atunci cand gradul de uzura morala, gradul de uzura fizica sau cand interesul public le impune ..

Art. 361. - in cadrul proiectelor de sistematizare a localitatilor cand sunt necesare luerari de desfiintare a unor consrructii pentru punerea in valoare a monumentelor istorice ex is rente , lucrarile se vor efectua cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 362. - Cand demolarea unei cladiri sau a unei lucriiri poate sa prezinte pericole:

a) se vor adopta masuri de prevenire, precum ~i metode si proceduri corespunzatoare de efectuare a lucriirilor;

b) lucrarile trebuie sa fie planificate si executate sub supravegherea unei persoane competente.

SECPUNEA a-2-a

N orme ecologice privind desfiintarea lucrarilor de constructii

Art. 363. - (1) Deseurile depuse in depozite temporare provenite de la demolarea ori reabilitarea coustructiilor sunt tratate ~i transportate de detinatorii de deseuri, de cei care executa lucrarile de constructie sau de demolare ori de 0 altii persoana,

(2) Primaria indica amplasamentul pentru eliminarea deseurilor precizate la alin. (1), modalitatea de eliminate ~ i ruta de transp or t pana la ac e sta,

Art. 364. - (1) in cazul renuntarii la executia lucriirilor care fac obiectul avizului de gospodiirire a ape lor, precum si in cazul renuntarii atunci cand s-an executat partial unele componente ale lucriirilor, beneficiarul de iuvestitie solicita retragerea acestuia, in acest scop va completa ~i va transmite autoritatii de gospodarire a apelor, emitenta a avizului de gospodiirire a apelor;

Pagina - 68-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

avizului de gospodarire a apelor se face la solicitarea beneficiarului de investitie sau, dupa caz, la initiativa emitentului avizului.

(3) Daca renuntarea la executia investitiei s-a facut dupa ce s-au executat partial unele componente ale acesteia, beneficiarul avizului de gospodfu:ire a apelor va prezenta un program de conservare sau, dupa caz, de demolare a lucriirilor executate ~i de refacere a conditiilor initiale de scurgere, Programul face parte integrantii din solicitarea de retragere a avizului si are drept scop prevenirea impactului negativ al constructiilor executate asupra apelor.

Art. 365. - Detinatorii de terenuri, cu orice titlu, precum si orice persoana fizicii sau juridica care desfasoara 0 activitate pe un teren, au urmatoarele obligatii:

a) sa previna, pe baza reglementarilor in domeniu, deteriorarea calitatii mediului geologic;

b) sii asigure luarea masurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional, in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatii rutiere, feroviare si de naviga(:ie;

c) sa respecte orice alte obligatii previizute de reglementarile legale in domeniu.

SECPUNEA a J-a

Regimul deseurilor rezultate din constructii ~ demolari

Art. 366. - Gestionarea deseurilor se efectueaza in conditii de protectie a siiniitii(:ii populatiei si a mediului si se supune prevederilor prezentului cod, precum ~i legislatiei specifice in vigoare.

Art. 367. - Controlul gestionarii deseurilor revine autoritatilor pub lice competente pentru protectia mediului si celorlalte autoritati cu competente stabilite de legislatia in vigoare.

Art. 368. - (1) Autoritatile administratiei publice locale, precum si persoanele fizice ~i juridice care desfasoara activitati de gestionare a deseurilor au atributii ~i obligatii in conformitate cu prevederile prezentului cod ~i a celor specifice din domeniul gestioniirii deseurilor.

(2) Valorificarea deseurilor se realizeaza numai in instalatii, prin procese sau activitati autorizate de autoritatile publice competente.

(3) Transportul intern al deseurilor provenite din demolarea constructiilor se realizeaza in conformitate cu prevederile legale specifice,

Art. 369. - Termenul de "deseuri din coustructii si demolari'' face referinta la deseurile rezultate din activitii(:i precum constructia cladirilor ~i infrastructurii civile, demolarea totala san partiala a cladirilor si infrastructurii civile, modernizarea ~i intretinerea striizilor.

TITLUL VIII

Sistemul asigurarii calitatii in domeniul constructiilor

CAPITOLULI

CaIitatea constructiilor

SEC'PUNEAI

Dispozitii generale

Art. 370. - (1) Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor ~i colectivitatilor.

(2) Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamenteior tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.

Art. 371. - Prevederile prezentului capitol se aplica in proiectarea, executia, exploatarea ~i post-utilizarea constructiilor ~i a instalatiilor aferente acestora, indiferent de de stinatie , categorie de importanta ~i forma de proprietate, denumite in continuare constructii, respectiv pentru realizarea lucriirilor la constructiile noi, precum ~i a lucriirilor de modernizare, reabilitare, modificare, transformare, consolidate si de reparatii la constructiile existente,

Art. 372. - Prin prezentul titlu se instituie sistemul calitatii in constructii, care contribuie la realizarea si exploatarea unor construetii de calitate corespunzatoare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjuriitor.

Art. 373. - (1) Sistemul calitatii in constructii se aplica in mod diferentiat in functie de categoriile de importanta ale constructiilor, conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului.

Pagina - 69-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

~L) mcarea in categorii de importanta a constructiilor se face in functie de complexitate, destinatie, mod de

utilizare, grad de rise sub aspectul sigurantei, precum ~i dupa considerente economice.

Art. 374. - Pentru obtinerea unor construotii de calitate este obligatoriu ca proiectarea si executia acestora sa se fuca astfel incat, pe intreaga lor durata de existenta, sa fie asigurata satisfacerea cerintelor esentiale conform dispozitiilor prezentului cod.

Art. 375. - Obligatiile si raspunderile privind realizarea cerintelor esentiale previizute Ia art. 180 revin fac tori lor imp I icati in proiectarea, executia, exploatarea ~i post-utilizarea c onstructii lor, potrivit responsabilitatilor stabilite de prezentul cod

Art. 376. - Documentele - contract, autorizatie, dispozitie, aviz/acord, proiect, caiet de sarcini, raport de expertiza tehnica si altele asemenea, redactate in conformit.ate cu dispozitiile legale specifice - care se intocmesc in legatura cu realizarea, utilizarea ori interventiile in limp asupra constructiilor, cuprind obligatoriu clauze referitoare Ia nivelul de calitate al caracteristicilor tehnice aferente cerintelor esentiale ale constructiilor, corespunzator eel putin nivelului minim al performantelor prevazute prin reglementiirile tebnice specifice in vigoare,

SECPUNEA a 2-a

Sistemul calitatii in eonstructii

Art. 377. - Sistemul calitatii in constructii reprezinti ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri ~i mijloace, care concurii la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si post-utilizare a acestora.

Art. 378. - (1) Sistemul calitatii in constructii stabileste reguli si responsabilitati privind proiectarea, executia, utilizarea, urmirirea comportarii in exploatare, verificarea calitatii proiectiirii si a executiei lucrarilor, precum si postutilizarea constructiilor ~i cuprinde urmiitoarele componente:

a) reglementarile tebnice in constructii:

b) calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor;

c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee;

d) verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor:

e) antorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize ~i incercari in activitatea de constructii;

f) activitatea metrologicii in constructii;

g) receptia consrructiilor:

h) comportarea in exploatare ~i interventii in timp;

i) post-utilizarea constructiilor;

j) controlul de stat al calitatii in constructii,

(2) - Reglementarile tehnice in constructii stabilesc nivelurile minime de calitate ale caracteristicilor tehnice aferente cerintelor esentiale impuse constructiei finite, produselor si procedeelor de executie utilizate in coustructii, precum si metodele de verificare.

Art. 379. - (1) Produsele pentru constructii se pot incorpora in constructii numai in conditiile in care Indeplinesc cerintele legale de introducere pe pia(:i ~i prin caraoteristicile ~i performantele tehnice inscrise in documentele legale si comerciale insotitoare, dovedesc cii sunt adecvate pentru utilizarile respective.

(2) Inlocuirea produselor pentru constructii prevazute in proiectele de executie autorizate cu altele, echivalente cerintelor de cali tate prevazute in proiect, se poate face nurnai pe baza solutiilor stabilite in acest scop de proiectant, cu respeetarea prevederilor alin, (1), precum ~i cu acordul investitorului.

Art. 380. - Agrementele tehnice pentru pro dus e, procedee si echipamente noi in constructii stabilesc, in conditiile prezentului cod, aptitudinea de utilizare, conditiile de fabricarie, de transport, de depozitare, de punere in op era ~ i de intre tinerea a ace s tora,

Art. 381. - (1) Verificarea proiectelor pentru executia lucrarilor de constructii, incIusiv a detaliilor de executie stabilite prin dispozitii de santier, cu privire la respectarea reglementirilor tehnice pentru asigurarea cerintelor esentiale este obligatorie ~i se realizeaza de ciitre verificatori de proiect, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate.

Art. 382. - Verificarea calitatii executiei lucrarilor de constructii este obligatorie ~i se realizeaza de ciitre:

a) investitori prin diriginti de santier;

b) executanti prin responsabili tebnici cu executia ~i controlori de calitate.

Art. 383. - Expertizarea tehnica a coustructiilor si/sau a proiectelor se efectueaza, in conditiile legii, nurnai de catre experti tebnici de cali tate, altii decat specialistii verificatori ai proiectelor.

Art. 384. - Proiectantii ~i executantii au obligatia de a-si adopta, implementa ~i mentine sisteme proprii de management al calitarii, putand utiliza in acest scop standardele de referinta in domeniu.

Art. 385. - Activitatea de analize ~i incerciri in constructii necesara pe parcursul executiei constructiilor si/sau Ia receptia acestora, in scopul verificiirii satisfucerii cerintelor esentiale Ia nivelurile de calitate prestabilite prin documentele previizute Ia art. 376, precum ~i pentru expertizarea unor constructii existente, se desfasoara in

Pagina - 70-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

ue analize si incercari in constructii, autorizate in conditiile specificate prin ordin al conducatorului Inspectoratului de Stat in Constructii,

Art. 386. - Asigurarea activitatii metrologice in construotii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea ~i rnentinerea in stare de functionare a mijloacelor de masurare ~i control utilizate in acest domeniu,

CAPITOLUL II

Calltatea produselor, materialelor si tehnologiilor din domeniul constructiilor

SEC'PUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 387. - Prezentnl capitol stabileste cadrul Iegal unitar pentru elaborarea reglemeriliirilor tehnice, evaluarea conformitatii ~i supravegherea pietei pentru produsele introduse pe piati si/sau puse in functiune in Romania, din domeniul constructiilor.

Art. 388. - in sensul prezenrului capitol, termenii de specialitate suut definiti la lit H), pet. VII dinAne.xa nr. 1.

SEC'PUNEA a 2-a

Reglementliri tehnice

Art. 389. - (I) In scopul asiguriirii securitatii vietii ~i siin.iitiitii populatiei, precum ~i al protejarii mediului, animalelor domestice si proprietatii, Ministerul Trausporturilor, Constructiilor si Turismului, elaboreaza reglementari tehnice, cu respectarea principiilor internatlonale ~i comnnitare privind libera circulatie a miirfurilor in comerml intern si international,

(2) Reglementiirile tehnice se aproba prin hotarare a Guvemului. Art. 390. - Reglemeriliirile tehnice prevad, in principal:

a) definirea domeniului reglementat;

b) grupele de produse care fae obiectul reglementiirii tehnice, precum ~i grupele de produse exceptate de la

aceasta, daca es te caznl;

c) cerintele esentiale;

d) procedurile pentru evaluarea conformitatii produselor;

e) contlnntul dosamlui tehnic ~i documentele ce atesta conformitatea cu cerintele esentiale:

f) cerintele minime pentru evaluarea organismelor desemnate sa realizeze evalnarea conformitatii produselor

cu cerintele esentiale;

g) regulile de aplicare a marcajului de conformitate, daca este cazul;

h) cerintele privind supravegherea pietei.

Art. 391. - (1) Reglementarile tehnice vor face referire la standardele europene armonizate, adoptate la nivel national, care confera prezumtia de conformitate en cerintele esentiale,

(2) in scopul adoptarii standardelor europene armonizate Ministerul Trausporturilor, Constructiilor si Turismului asigura mijloaeele financiare din fonduri alocate de la bugetul de stat.

Art. 392. - (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor ~i Turismului va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, lista cuprinzand standardele adoptate prevazute la art. 391.

(2) Ministerul Trausporturilor, Constructiilor si Turismului va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, lista laboratoarelor si organismelor desemnate sau uotificate sa realizeze evalnarea conformitatii produselor cu cerintele esentiale,

(3) Prin ordinul ministrului ministerului transporturilor, constructiilor si turismului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se desemneaza autoritatea/autoritatile competente, din subordinea ministerului, care va/vor coordona, dupa caz, activitatile precizate la art. 389, art. 390, art. 391 ~i alin. (1) ~i alin. (2) al prezentului articol.

Pagina - 71-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

Evaluarea conforrnitatti

Art. 393. - Produsele din domeniile reglementate se introduc pe piata si/sau se pun in functiune numai dacii satisfac cerintele esentiale si daca conformitatea lor a fost evaluata conform procedurii de evaluare aplicabilepotrivit prevederilor prezentului cod ~i ale reglementiirilor tebnice aplicabile, in vigoare.

Art. 394. - Se excepteaza de la prevederile prezentului cod grupele de produse pentru constructii, din categoria tehnicii militare, armamentului ~i echipamentelor speciale care implica apararea ~i securitatea nationala, carora, din motive intemeiate, nu le sunt aplicabile principiile stabilite prin prezentul cod.

Art. 395. - Principiile pe care se bazeaza procesul de evaluare a conformitatii SUIlt:

a) competenta ~i impartialitate;

b) transparenta si credibilitate;

c) independenta fa(:.i de posibila predominate a oricaror interese specifice;

d) asigurarea confldenrialitatii ~i pastrarea seeretului profesional;

e) reprezentarea intereselor publice;

f) contributia la promovarea principiului liberei circulatii a produselor,

Art. 396. - (1) Potrivit prevederilor prezentului cod, produsele din domeniul coustructiilor care se introduc pe piata si/sau se pun in functiune trebuie sa poarte marcajul de conformitate corespunzator, daca reglementarile tehnice aplicabile previid aplicarea acestui marcaj.

Art. 397. - Produciitorul san. reprezentantul autorizat al acestuia, inainte de introducerea pe pia(:.i si/sau punerea in functiune a produselor din domeniile reglementate, are obligatia sii asigure:

a) proiectarea si realizarea produselor, respectand cerintele esentiale;

b) intocmirea ~i detinerea dosarului tehnic, in forma, scopul ~i pe perioada prevazute de reglementarile tehnice, dupa caz;

c) aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformitatii produselor cu cerintele esentiale, previizute de reglementarile tehnice;

d) intocmirea declaratiei de conformitate EC, detinerea rapoartelor de inc ercare, a certificatelor sau a altor documente ce atesta conformitatea, dupa caz;

e) aplicarea marcajului CE, dupa caz, conform modelului prezentat in Anexa nr. 12 la prezentul cod.

Art. 398. - in. cazul in care nici producatorul, nici reprezen.tan.tul autorizat al acestuia nu are domiciliul san. sediul in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea privind detinerea documentelor ce atesta conformitatea si prezentarea acestor documente, la cererea persoanelor cu atributii de control, revine importatomlui.

Art. 399. - Conformitatea produselor cu cerintele esentiale este atestata prin declaratia de conformitate EC intocmita de producator sau de reprezen.tan.tul autorizat al acestula insotita de rapoartele de incercare ernise de laboratoare, certificate Ie ori alte documente care atesta conformitatea emise de organisme de certificare sau de inspectie, alese de prcducator, conform procedurilor de evaluare, ~i prin marcajul CE, dupa caz, potrivit reglemenlarilor tehnice aplicabile.

Art. 400. - (1) Evaluarea conformitatii produselor din domeniul constructiilor cu cerintele esentiale prevazute in reglementiirile tehnice se face de catre organisme desemnate sau, dupa caz, notificate, conform prevederilor prezentului cod si ale reglementiirilor tebnice aplicabile.

(2) Evaluarea conformitatii produselor fabricate in Romania, pentru introducerea acestora pe plata interna a Romiiniei se face de ciitre organ.isme desemnate,

(3) Evaluarea conformitatii produselor fabricate in Romania, pentru introducerea pe plata in si in afara Romiiniei se face de ciitre organ.isme notificate.

Art. 401. - Cerintele minime ce trebuie indepliuite de laboratoarele de incercari si organismele de certificare

san. de inspectie, pentru a fi recunoscute in vederea desemnarii si, dupa caz, a no ti ficiir ii, sun.t:

a) disponibilitate de personal calificat in domeniu ~i echipamente;

b) independenta ~i impartialitate in relatiile directe si indirecte cu solicitantul;

c) personal competent tehnic pentru evaluarea conformitatii;

d) asigurarea confidentialitatii, pastrarea secretului profesional ~i integritatea;

e) detinerea unei asigurari de raspundere civilii.

Art. 402. - Organismele desemnate si/sau notificate trebuie sa indeplineasca permanent toate cerintele initiale care an. stat la baza deciziei privind desemnarea si, respeetiv, notificarea.

Art. 403. - (1) Pot fi desemnate si, dnpa caz, notificate de autoritatile competente numai organisme recunoscute de catre Inspectoratul de Stat in Constructii; recunoasterea organismelor se aresta prin emiterea certificatului de recunoastere,

(2) Certificatul de recunoastere contine minimum urmatoarele informatii: a) datele de identificare a organ.ismului recunoscut;

Pagina - 72-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

D) e ue mentificare a reglemenrarii tehnice in baza careia este recunoscut laboratorul sau organismul;

c) sarcinile specifice, in legatura cu evaluarea confonnitatii, pe care laboratorul sau organismul dovedeste ca este capabil ~i competent tehnic sa Ie realizeze;

(3) Conducatorului Inspectoratului de Stat in Construetii stabileste prin ordin publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, certificatul de recunoastere si procednra de eliberare a acestuia,

Art. 404. - Organismele recunoscute trebuie sa fie in prealabil acreditate conform provederilor reglementarilor tehnice si a dispozitiilor legale.

Art. 405. - (1) Organismele se considera desemnate ~i actioneaza conform prevederilor reglementarilor tehnice, de la data intriirii in vigoare a ordinului conduciitorului autoritatii competente prin care se aproba organismele respective.

(2) Organismele se considera notificate ~i actioneaza conform prevederilor reglementarilor tehnice, ulterior datei la care s-a realizat notificarea, conform procedurii Uniuuii Europene.

(3) Organismele notificate care actioneaza conform procedurii Uniunii Europene se identifica dupa nnmarul de identificare.

Art. 406. - (1) Procednrile pentru evaluarea conformitatii depind de gradul de complexitate al produsului ~i de riscul estimat la utilizarea acestuia,

(2) Reglementarea tehnica prevede pentru fiecare categorie de produse dintr-un domeniu reglementat una san mai multe proceduri pentru evaluarea conformitatii, Procednra pentru evaluarea conformitatii este fermata din unul sau 0 combina(:ie adecvata a urmiitoarelor modnle:

a) modulul A - controlul intern;

b) modnlul B - examinarea de tip;

c) modulul C - conformitatea en tipul;

d) modnlul D - asigurarea calitatii prodnc(:iei;

e) modulul E - asigurarea calitatii produsului;

f) modulul F - verificarea produsului;

g) modnlul G - verificarea unitatii de produs;

h) modnlul H - asigurarea totala a calitatii,

(3) Sisteme de atestare a couformitatii produselor se definesc in functie de repartizarea sarcinilor intre producator si organismele notificate si se codificii intr-o notarie numerica de la 1 la 4, exprirn.ind nivelul de exigenta in ordine descrescatoare, dupa cum urmeaza:

A. Sistem 1 +: Certificarea conformitatii produsului de catre un organism de certificare notificat, pe bam de: a) Sarcinile prodnciitorului

1. controlul productiei in fabricii;

2. incercari pe esantioane prelevate de la locul productiei dupa un plan de incercari prestabilit; b) Sarcinile organismelor notificate

1. incercari initiale de tip ale produsului;

2. inspeca initiala a loenlui de productie si a controlului productiei in fabricii;

3. supravegherea continua, evaluarea si acceptarea controlului productiei in fabrica:

4. incercari prin sondaj pe esantioane prelevate de la locul productiei, de pe piata sau de pe santiere.

B. Sistem 1: Certificarea conformitatii produsului de catre un organism de certificare notificat, pe bam de: a) Sarcinile prodnciitorului

1. controlul productiei in fabricii;

2. incercari pe esantioane prelevate de la locul productiei dupa un plan de incercari prestabilit; b) Sarc ini le organismelor no tificate

1. incercari initiale de tip ale produsului;

2. inspectia initiala a locului productiei si a controlului productiei in fabrica;

3. supravegherea continua, evaluarea si acceptarea controlului produc(:iei in fabrica,

C. Sistem 2+: Declaratia de conformitate a produsului (de primul tip) data de prodnciitor, pe baza de: a) Sarcinile prodnciitorului

1. incercari initiale de tip ale produsului;

2. controlul productiei in fabricii;

3. incercari pe esantioane prelevate de la locul productiei dupa un plan de incercari prestabilit; b) Sarcinile organismelor notificate

1. certificarea controlului productiei in fabrica, pe baza:

- inspectiei initiale a locului productiei si a controlului productiei in fabrica;

- supravegherea continua, evaluarea si acceptarea controlului productiei in fabricii.

D. Sistem 2: Declaratia de conformitate a produsului (de primul tip) data de producator, pe baza de: a) Sarcinile prodnciitorului

1. incercari initiale de tip ale produsului;

Pagina - 73-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

L. productiei in fabrica;

3. incercari pe esantioane prelevate de la locul productiei dnpa un plan de incerciiri prestabilit; b) Sarcinile organismelor notificate

1. certificarea controlului productiei in fabrica, pe baza:

- inspectiei initiale a locului de productie si a controlului productiei in fabrica,

E. Sistem 3: Declaratia de conformitate a produsului (de al doilea tip) dati de producator, pe baza de: a) Sarcinile producatorului

1. controlul productiei in fabrica; b) Sarcinile laboratorului notificat

1. incercari initiale de tip ale produsului,

F. Sistem 4: Declaratia de conformitate a produsului (de al treilea tip) dati de producator, pe baza

urmiitoarelor sarcini efectuate de el insusi:

1. incercari initiale de tip ale produsului;

2. controlul productiei in fabrica,

(4) In raport cu functiunile organismelor implicate in atestarea conforrnitatii, trebuie facuta distinctie intre:

a) organisme de certificare, prin care se inteleg organisme independente, guvernamentale sau neguvernamentale, avand competenta si responsabilitatea de a efeetua certificarea conformitatii corespunziitor unor reguli prestabilite de procednra si de management;

b) organisme de inspectie, prin care se inteleg organisme independente, avand organizarea, personalul, competenta si integritatea necesare pentru a executa, conform unor criterii specificate, functiuni precurn evaluarea, recomandarea acceptarii si auditul ulterior al operatiilor de control al productiei realizate de producator, ca si esantionarea si evalnarea produselor conform criteriilor specificate;

c) laboratoare de incercari, prin care se inteleg laboratoare care masoara, examineaza, incearca, etaloneaza sau determina in orice alt fel caracteristicile sau performantele materialelor san produselor,

(5) In simatia in care, din motive intemeiate, procednrile prevazute la alin. (2) nu pot fi aplicate unei categorii de produse dintr-un domeniu reglementat, evaluarea conformitatii acestora se realizeaza conform prevederilor reglementiirii tehnice aplicabile.

Art. 407. - (1) Marcajul CE se aplica conform reglementiirilor tehnice aplicabile produsului, in mod vizibil, usor lizibil ~i de nesters, direct pe produs, pe instructiunile ce insotesc produsul sau pe 0 placa de marcaj ata~atii produsului, astfel ineM sa nu poata fi detasata. In situatia in care acest lucru nu este posibil san in cazul in care nu exista cerinte in acest sens, tinand cont de natura prodnsului, marcajul CE se aplica pe ambalaj, daca este cazul, si pe documentele ce insotesc produsul, daca reglementarea tehnica prevede astfel de documente.

(2) In situatia in care unui produs ii sunt aplicabile mai multe reglementiiri tehnice care prevad aplicarea marcajului de conformitate, marcajul de conformitate semnifica conformitatea produsului cu toate prevederile aplicabile din aceste reglementiiri.

Art. 408. - Marcajul CE este urmat, daca este cazul, de numarul de identificare a organismului notificatcare a evaluat conformitatea potrivit prevederilor reglementarilor tebnice aplicabile produsului.

Art. 409. - Este interzisa aplicarea de marcaje care pot fi confundate cu marcajul de conformitate prevazut de dispozitiile prezentului cod.

SECPUNEA a 4-a

Desemnarea ~i notificarea

Art. 410. - (1) Autoritatile competente, stabilite conform prevederilor art. 392, alin, (3), desemneaza dintre organismele recunoscute acele organisme care realizeaza sarcini specifice in legatura cu evaluarea conformitatii in domeniul reglementat, conform prevederilor prezentului cod si ale reglementiirilor tehnice.

Art. 411. - (1) Pentru fiecare domeniu al constructiilor autoritatile competente stabilesc in mod elar in ordinele de aprobare a organismelor desemnate reglementarea tehnica in baza careia urmeaza sa activeze organismele ce fae obiectul desemaarii, denumirea completa si adresa sediului organismului si sarcinile specifice in legatura cu evaluarea coufonnitatii, identificabile in reglementarea tehnica, pentru fiecare organism.

(2) Ordinele prevazute la alin. (1) se actualizeaza ori de cite ori este necesar.

Art. 412. - (1) Antoritatile competente notifica organisme desemnate conform prevederilor prezentului cod si ale reglementarilor tehnice la data aderarii Rom.iniei la Uniunea Europeana,

(2) iu simaria in care 0 reglementare tehnica prevede cerinta de notificare a unor organisme, autoritatile competente vor emite ordine distincte pentru desemnarea organismelor care se notifica, cu respectarea prevederilor art. 41 0 si art. 411.

(3) Autoritatile competente solicita la Cornisia Europeana, anterior actului de notificare prevazut la alin. (1), atribuirea numiirului de identificare prevazut la art. 405, pentru fiecare organism ce se va notifica.

Pagina - 74-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

ia rermenele prevazute la alin. (1) se accepta si se recunosc rapoartele de incerciiri si certificatele de evalnare a confonnitatii, emise de catre orice organism notificat din Uniunea Europeana.

Art. 413. - in situatia in. care organismnl desemnat sau, dupa caz, celnotificat nu mai indeplineste cnmnlativ cerintele care an stat la bam deciziei privind desemnarea ori, dupa caz, notificarea, autoritatile competente retrag desemnarea si, respectiv, notificarea

Art. 414. - Retragerea desernnarii san, dupa caz, a notificiirii nn afecteaza valabilitatea rapoartelor de incercari, a certificatelor san a altor documeute care atesta conformitatea, emise de catre organismul in cauza anterior acestei decizii. Rapoartele de incercari, certificatele san alte docnmente i~i pierd valabilitatea ~i se retrag nnmai daca se dovedeste cii aceasta masura trebnie intreprinsa.

SECPUNEA a 5-a

Snpravegherea pietei materialelor si prodnselor pentrn constructii

Art. 415. - (1) Snpravegherea pietei materialelor si prodnselor pentru constructii este in competenta si responsabilitatea Inspectoratnlni de Stat in Coustructii, care asigura l1li sistem de supraveghere si control pentrn evalnarea conformitatii prodnselor.

(2) Ministerul Transportrnilor, Construetiilor ~i Tnrismulni unpreuna cu Inspectoratnl de Stat in. Constructii

vor stabili grnpele de materiale si produse pentrn constructii care se supun prevederilor alin. (1).

(3) Activitatile de supraveghere a pietei se organizeaza ~i se desfasoara astfel in.cill sa fie pareurse urmaroarele etape: a) monitorizarea produselor introduse pe piata;

b) stabilirea rnasurilor ce trebnie luate de pro ducator , de reprezentantnl autorizat al acestuia san de alta persoana responsabila pentrn introdncerea pe piata a produsului, pentrn in.deplinirea couformitatii, dupa caz, si nrmiirirea realizarii acestora,

Art. 416. - (1) Inspectorarul de Stat in Constructii asigura resursele uecesare exercitarii activitatilor de supraveghere a pietei, pentrn a actiona independent si nediscriminatoriu, in. limitele fondnrilor aprobate annal prin bugetul institutiei.,

Art. 417. - (1) Inspectoratul de Stat in Constructii coordoneaza supravegherea producatorilor de materiale si produse pentrn constructii precum si a prodnciitorilor de tehnologii de executie si fabricatie In domeninl constructiilor, in. scopul prevenirii introdncerii pe piatii a materialelor, produselor ~i tehnologiilor de constructii care pot afecta structura de rezistenta a constructiilor,

(2) Pentrn organizarea iudepliuirii prevederilor alin. (1), conducatorul Inspectoratnlni de Stat in. Constructii emite ordine, norme si metodologii.

Art. 418. - (1) Snpravegherea pietei produselor pentrn constructii este activitatea prin care Inspectoratnl de Stat in Constructii asigura cii sunt respectate prevederile reglementiirilor tehnice privind evalnarea conformitatii produselor de constructii,

(2) Snpravegherea pietei produselor de constructii se face cu respectarea principinlni proportionalitatii si masurile stabilite de Inspectoratnl de Stat in. Constructii vor fi corelate cu gradul de rise san neconformitate a produsului,

Art. 419. - (1) Inspectoratnl de Stat in Constructii este institutia publica responsabila cu snpravegherea calitatii materialelor si prodnselor pentrn constructii provenite din import.

(2) Pentrn indeplinirea dispozitiilor alin. (1), Inspectoratul de Stat in. Constructii colaboreaza en Antoritatea Nationala a Vamilor, pe baza unui protocol semnat de condncatorii celor dona institutii,

Art. 420. - (1) Se admit introdncerea pe piatii si/sau punerea in functiune a produselor en marcaj aplicat conform prevederilor prezentnlni cod si ale reglementiirilor tehnice aplicabile.

(2) Produsele din domeniile reglementate pot fi introduse pe piata si/sau puse in. functiune nnmai in conditiile in care acestea poarta marcajul CE, daca acest marcaj de conformitate este previiznt de reglementiirile tehnice ap licabile.

(3) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se interzice distribuirea, contra cost san gratuita, a produselor din domeninl constructiilor, marcate en marcajnl CS.

(4) Inspectoratul de Stat in. Constructii are obligatia de a Ina masurile necesare pentrn retragerea de pe piata a materialelor si prodnselor pentrn construetii care nn respecta prevederile prezentnlni cod.

Art. 421. - Evalnarea conformitatii prodnselor prevazute la art. 419 alin. (1) se realizeaza de catre laboratoare de in.cerciiri, organisme de certificare san de inspectie, enprinse in. lista aprobata a organismelor recunoscute, conform prevederilor prezentei legi ~i ale reglementiirilor tehnice aplicabile.

Art. 422. - (1) Ministerul Transportnrilor, Constructiilor si Turismului stabileste reglementiirile tehnice si sarcinile specifice in legatura cu evalnarea conformitatii, pe care trebuie sa Ie realizeze organismele recunoscute cuprinse in. lista prevazuta la art. 421.

(2) Pot fi cuprinse in lista organismelor recunoscute numai laboratoare de incercari, organisme de certificare san de inspectie care respectii prevederile legale.

Pagina - 75-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

~_,) sta organismelor recunoscute prevazute la art. 421 trebuie sa contina informa(:iile prevazute la art. 412 alin. (2) si, daca este cazul, numarul de identificare al organismului previzut la art. 420 alin. (2) se publici prin or din a ministrului transporturilor, construotiilor si turismului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se actualizeazi ori de cite ori este necesar.

(4) Inspectoratul de Stat in Constructii solicita, daca este cazul, inscrierea organismelor recunoscute in Registrul organismelor recunoscute si atribnirea nurniirului de identificare previzut la art. 420 alin. (2), conform prevederilor reglementirilor tehnice, Numarul de ideutificare reprezinti nurniirul de inregistrare al organismului recunoscut in Registrul organismelor recunoscute,

(5) Registrul organismelor recunoscute in domeniul construc(:iilor este gestionat de Inspeetoratul de Stat in Construc(:ii, care coordoneaza domeniul infrastructurii caliti(:ii si evaluarii conformitatii produselor din construc(:ii.

(6) In situatia In care organismul cuprins in lista aprobati a organismelor recunoscure rru mai indeplineste cumulativ cerintele care au slat la baza deciziei privind includerea in listii, Inspectoratul de Stat in Construc(:ii actioneaza conform prevederilor art. 413.

Art. 423. - La data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, organismele cuprinse in lista aprobati, conform prevederilor art. 422 alin. (3) a organismelor recunoscute pot fi desemnate si, dupa caz, notificate de autoritatea competenta, conform prevederilor art. 413 si, respectiv, ale art. 414.

Art. 424. - (I ) In situa(:ia in care producitorul, reprezentanrul autorizat al producatorului san alti persoana responsabila pentru introducerea p e pia(ii rru i~i are sediul pe teritoriul Rorniinie ~ in scopul de a 0 btine informa(:ii priv ind declara(:ia de conformitate EC, detalii in legamra cu documenla(:ia tehnica ori pentru a primi informa(:ii referitoare la lanml de distribu(:ie a produsului, in vederea luarii de misuri justificate impotriva tuturor celor care sunt responsabili pentru introducerea pe pia(ii a unni produs care rru respecta cerintele hotararii, Inspectoratul de Stat in Construc(:ii va contacta antoritatea de supraveghere a pietei din staml membru in care este inregistrat acel producitor, reprezentanhtl autorizat al acestuia san acea alti persoanaresponssbila pentru introducerea pe pia(ii a produselor, dupi caz.

(2) Daca in procedura de atestare a conformitatii a fost implicat un organism notificat, Inspectoratul de Stat in Constructii va contacta, de asemenea, si autoritatea de supraveghere a pietei din statui membru In a carui jurisdictie se aflii acel organism notificat.

Art. 425. - In situatia in care producitorul este stabilit in afara teritoriulni Romaniei sau a statelor membre ale Uniunii Europene, masurile ce trebuie intreprinse in legituri cu produsele care nu respecta cerintele hotararii, se stabilesc de Inspectoratul de Stat in Constructii in cooperare cu autoritatile vamale implicate, cu respectarea legislatiei nationale care preia Regulamentul Consiliului ill. 3 3 9/93/CEE din 8 februarie 1993 privind verificarea conformitatii cu regulile de siguranta a produsulni In cazul produselor importate din tiirile tertc, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L040 din 17 februarie 1993.

TITLUL IX

Executarea controlului de stat in domeniul constructiilor

,

CAPITOLULI

Dispozitii generale

Art. 426. - (1) Controlul de stat al calitatii in constructii reprezinta sistemul de inspectii exercitate de catre organele cu atribu(:ii de control al statului, potrivit legii, care au ca obiect urmirirea modulni de respectare a prevederilor prezentului cod

(2) Inspectiile se efectueaza la proprietari/investitori, precum ~i la factorii implicati, persoane fizice san juridice, indiferent de statutul juridic al acestora, privind existenta ~i respectarea sistemului cali ti(:i i in constructii, astfel:

a) in proiectarea, executia, exploatarea si post-utilizarea constructiilor de orice categoric de importanta si forma de proprietate, precum ~i la lucriirile de modernizare, reabilitare, modificare, transformare, consolidare ~i de reparatii ale constructiilor existente;

b) in verificarea calitatii proiectirii ~i a exeeutiei lucriirilor;

c) la statiile de betoane, statiile de mixturi asfaltice, statiile de producere si sortare a agregatelor;

d) la laboratoarele de analize si incercari in constructii;

e) la furnizorii de produse pentru construc(:ii.

Art. 427. - (I) Controlul de stat al cali ti(:i i in constructii se exercita de ciitre Inspectoratul de Stat in Construetii, in cali tate de institutie cu atribu(:ii de control, care raspunde de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor.

Pagina - 76-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris til Inspectoratului de Sttlt in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

~L) exceptie de la prevederile alin. (1), controlul de stat al calitatii la constructiile din cadrul obiectivelor

cu caracter secret, stabilite prin or dine ale conducatorilor institutiilor cu responsabilitati in domeniul apararii ~i securitatii nationale, se realizeaza de c.itre structuri proprii de control ale acestora abilitate in acest scop.

Art. 428. - (1) Inspectoratul de Stat in Constructii este 0 institutie publica cu personalitate juridic.i in subordinea Guvernului Rominiei, cu sediul in municipiul Bucuresti,

(2) Inspectoratul de Stat in Constructii este institutia tehnica specializata desemnat sa exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si a regimului de antorizare a constructiilor, precum ~i la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii in Romania,

(3) Inspectoratul de Stat in Constructii are in structura sa organizatoric.i inspectoratele teritoriale in constructii ~i inspectorate judetene in constructii, unitati tara personalitate juridica, subordonate structurii centrale.

Art. 429. - (1) Conducerea Inspectoratului de Stat in Constructii revine unui consiliu de conducere compus din 5-7 persoane.

(2) Conducerea executiva a Inspectoratului de Stat in Constructii este asigurata de inspectorul general de stat,

care este ~i presedintele consiliului de conducere.

(3) Presedintele ~i merubrii consiliului de conducere se numesc ~i se revoca prin decizie a Primului-ministru Art. 43 O. - (1) Inspectoratul de Stat in Consrructii se finanteaza integral din venituri extrabugetare.

(2) Fondurile necesare Inspectoratului de Stat in Coustructii pentru indeplinirea atributiilor, inclusiv calculul si virarea sumelor, se asigura potrivit dispozi(:iilor prezentului cod.

(3) Inspectoratul de Stat in Constructii se finanteaza ~i din sumele obtinnte din efectuarea de prestatii si servicii specifice, pe baza de tarife stabilite de consiliul de conducere, precum ~i din alte surse prevazute de legislatia in vig oare si de prez entul co d.

Art. 431 . - Regulamentul de organizare ~i functionare a Inspectoratuhti de Stat in Constructii, cuprinzand atribu(iile generale ~i specifice ale Inspectoramlui de Stat in Consrurtii, ale inspectoratelor teritoriale in construetii, ale inspectoratelor judetene in construcdi, precum si structura organizatoric.i a Inspectoramlui de Slat in Constructii, se mo difca prin Deciz ie a Prirrmlui - rninistru, ori de c.ite ori este nevoie, la propunere consiliului de c onducere.

CAPITOLUL II

Organizarea controlului de stat in domeniul constructillor

SECPUNEA 1

Prevederi generale

Art. 432. - (1) Prezentul capitol stabileste cadrul normativ general, obiectivele, continutul ~i organizarea, precum si modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea in constructii,

(2) Dispozitiile prezente sunt obligatorii pentru toti factorii implica(:i in emiterea certificatului de urbanism, a aurorizatiei de construire, in amplasarea pe teren, proiectarea, realizarea, utilizarea si post-utilizarea constructiilor.

(3) Factorii implicati stabiliti prin lege sunt: investitori, cercetiitori, proiectauti, specialisti verificatori de proiecte arestati si experti tehnici ate s tap, fabricanti ~i furnizori de produse pentru constructii, executanti si responsabili tehnici cu executia atestati, diriginti de specialitate, proprietari, administratori, utilizatori, antoritii(:i publice, asociatii profesionale de profil etc.

Art. 433. - Controlul de stat al calitatii in construetii constituie 0 componentii a sistemului calitii(:ii in acest domeniu, sistem stabilit dispozitiile prezentului cod, prin care statul exercitii controlul in toate componentele acestuia, in scopul prevenirii sau limitarii unor situatii ce pot aparea la constructii ~i care pot pune in primejdie san afecta negativ viata, siiniitatea, mediul lnconjurator sau pot cauza pierderi materiale unor persoane, eutita]! san societatii, in parte sau in ansamblul ei.

Art. 434. - (1) Controlul de stat al calitatii in constructii se aplica constructiilor, inclusiv instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie sau sursa de finantare.

(2) Acest control se exercita diferentiat, potrivit legii, in toate etapele ciclului de existenta a constructiilor, Controlul se exercita at.it la lucrarile noi, cat si la lucrarile de interventii in timp - modernizari, reabilitari, reparatii capitale, consolidari, precum si la alte categorii de lucrari de natura acestora.

(3) Exigentele privind calitatea instalatiilor ~i echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc ~i se realizeaza, potrivit legii, prin reglementiiri specifice fiecarui domeniu de activitate.

Art. 435. - Controlul de stat este independent de factorii implicati in activitatile mentionate la art. 432.

Art. 436. - (1) Cheltuielile pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori, in valoare echivalenta cu 0 cota de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, cu exceptia celor prevazute la art. 130 lit. b) si a lacasurilor de cult.

Pagina - 77-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris III Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

~L) sumelor stabilite conform dispozitiilor alin. (I) se face in contul inspectoratelor teritoriale in

constructii, judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, 0 data cu transmiterea I~tiintiirii privind data inceperii lucrarilor, astfel cum se prevede la art. 139 alin. (8). Intiirzierea la plata a cotei prevazute la alin. (1) se penalizeaza cu 0,15% pe zi de iutarziere, tara a se depasi suma datorata, Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in annl urmator si au aceeasi destinatie,

(3) Cota stabilita la alin, (1) se aplica si diferentelor rezultate din actualizarea valorii lucrarilor autorizate, care se face 0 dati cu receptia la terminarea lucrarilor,

SECTIUNEA a 2-a

Urmarirea aplicarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate

Art. 437. - (I) Urmiirirea aplicarii documentatiilor de amen.ajare a teritoriului ~i de urbanism aprobate se face prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judetene, municipale, orasenesti si comun.ale, dupa caz, precum ~i de Inspectoratul de Stat in Constructii,

(2) Compartimentele de specialitate vor urmari corelarea realizarii programelor de dezvoltare cu prevederile documentatiilor aprobate.

Art. 438. - (I) Documentele de urbanism elaborate tara respectarea prevederilor legale ~i a documentelor subsecvente in domeniu sunt nule de drept.

(2) Nulitatea poate fi constatata de catre instanta de judecata san de catre autoritatile publice cu responsabilitati In domeniu, prin ordin al conducatorilor institutiilor respective la sesizarea Inspectoratului de Stat in Constructii sau prin autosesizare .

(3) Documentele emise in baza alin. (2) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I.

SECPUNEA a 3-a

Obiectivele controlului de stat al calitatii in constructii

Art. 439. - Controlul de stat al calitatii in constructii urmareste, in principal, urmatoarele obiective:

a) indeplinirea, de catre structurile de specialitate ale administratiei pub lice centrale si locale, comisiile tehnice

san agentii economici, a obligatiilor prevazute de lege referitoare la:

I. eliberarea certificatelor de urbanism, a autoriza(:iilor de construire-desflintare si a avizelor necesare:

2. elaborarea reglementarilor tehnice in constructii;

3. certificarea calitiitii produselor pentru constructii;

4. modul de acordare a agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi de constructii;

5. atestarea specialistilor;

6. antorizarea laboratoarelor de incercari In constructii, cu exceptia celor reglementate de dispozitile art. 422

alin (2);

7. certificarea sistemelor de conducere ~i de asigurare a calitatii;

8. alte activitati de control/inspectie prevazute de dispozitiile prezentului cod;

b) respectarea, de catre toti fuctorii care contribuie sau sunt implicati In conceperea, realizarea, utilizarea si

post-utilizarea constructiilor, a prevederilor legale privind:

I. reglementiirile tehnice In constructii;

2. certificarea calitatii produselor folosite la realizarea coustructiilor:

3. agrementele tehnice pentru prodnse ~i procedee noi;

4. v erificarea proiectelor, a executiei lucrarilor de constructii ~i expertizarea proiectelor si a constructiilor;

5. domeniul urbanismului, amen.ajiirii teritoriului si disciplinei In urbanism;

6. aplicarea sistemului propriu de calitate, management ~i asigurare a calitatii;

7. modul de efectuare a verificiirilor executiei corecte a lucrarilor de constructii ~i instalatii aferente acestora prin diriginti de santier pe specialitati, executanti si proiectanti ~i prin incheierea cronologic.i a documentelor care atesta calitatea acestora conform reglementarilor tehnice in vigoare;

8. solutionarea de catre proiectant a neconformitatilor, eventualelor deficiente de proiectare si defectelor de executie;

9. or ganizarea, functionarea ~i modul de indeplinire a controalelor interioare (autocontrol, control ierarhic),

precum ~i a celor exterioare (control tehnic de calitate) ale productiei;

10. functionarea in conditii legale a laboratoarelor de analize ~i incerciiri In activitatea de constructii; II. asigurarea activitatii metrologice in constructii;

12. receptia coustructiilor la terminarea acestora, precum si la expirarea perioadei de garantie:

13. urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor ~i interventiile in timp asupra acestora;

14. controlul activita(:ilor din etapa de post-utilizare a constructiilor:

Pagina - 78-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

C) prevederilor autorizatiilor de construire, a avizelor obligatorii iii a altor documente referitoare la

consructii, emise de ciitre sructurile administratiei publce centrale ~i locale, precum ~i de alte instituiii abilitate de lege;

d) respectarea reglementarilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la constructii, cauzate de feuomene sau calamitati naturale (cutremure de p.imfutt, inundatii, alunecari de teren, uragane etc.) sau provocate prin actiuni ale omului (incendii, explozii, bombardamente, socuri, deficiente de conceptie si/sau de executie etc.), cu repercusiuni defavorabile asupra starii ~i sigurantei constructiilor;

e) Imbunatatirea sistemului calitatii ill coustructii si a regulamentelor aferente componentelor acestuia

SECPUNEA a 4-a

Organizarea si modnl de exercitare a controlnlni de stat al calitatii in constructii

Art. 440. - (1) Controlul de stat al calitatii constructiilor ~i lucriirilor publice se exercita de Inspectoratul de Slat ill Constructii, precum si de celelalte institutii cu atributii specifice stabilite prin dispozitiile legale.

(2) Inspectoratul de Slat ill Constructii organizeaza exercitarea controlului statului in domeniul cali tiili i constructiilor pa baza unor proceduri aprobate priu or dill al conducatorului institutiei,

Art. 441. - (1) Controlul de stat al calitatii ill constructii se organizeaza ~i se exercita prin inspeetii, in mod diferentiat, pe baza de instructiuni aprobate de Inspectoratul de Slat in Constructii:

a) control curent la factorii si agentii economici implicati ill procesul de proiectare, executie ~i exploatare a constructiilor in diverse etape ale acestui proces, pe baza unor programe trimestriale intocmite de inspectoratele teritoriale ~i judetene si aprobate de conducerea Inspectoratului de Slat in Constructii;

b) inspectie, in fuze determinants ale executiei luerarilor de constructii care sunt stabilite de proiectantul lucrarii, cu acceptul inspectoratelor judetene ill constructii,

(2) Prin faza determinanta, in acceptia prezentului cod, se intelege stadiul fizic la care 0 lucrare de constructii,

o data ajunsa, llU mai poate continua ilia acceptul scris al beneficiarului, proiectantului ~i executantului,

(3) Stabilirea fuze lor deterrninante, modul de realizare ~i dispunerea continuarii lucrarilor - de catre proiectarrt, executant si investitor - sau, dupa caz, autorizarea acestora de catre personalul Inspectoratului de Stat in Constructii, precum ~i indeplinirea eventualelor masuri dispuse la efectuarea acestor controale se vor stabili prin procedrui aprobate prin ordin,

(4) Inspectie in fazele determinante llU iulocuiesc ~i llU excIud raspunderile factorilor implica]i in proiectarea si executia constructiilor,

c) control prin sondaj efectuat ca urmare a programului de activitate trimestrial al Isnpectoratului de Slat in Constructii;

d) control tematic, dispus de conducerea Inspeetoratului de Slat in Construetii sau a inspectoratelor teritoriale/judetene ill coustructii la factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare, ex ecutie , exploatare a constructiilor, avand ca obiect analiza unor probleme complexe legate de calitatea constructiilor sau modul de functionare si de aplicare a componentelor sistemului calitatii in constructii;

e) inspectii la autoritatile administratiilor pub lice centrale si locale sau la entitatile legal implicate ill eliberarea certificatnlui de urbanism ~i a autorjzatiei de construire, potrivit legii.

Art. 442. - Inspectiile si controalele prevazute la lit. a)-d) din articolul precedent se vor exercita si la statiile de betoaue, mixturi asfaltice, poligoane de prefabricate, ateliere de produetie, la laboratoarele de inc ercar i in constructii, precum ~i la alii furnizori de produse sau clemente de constructii executate in cadrul productiei secundar-industriale,

Art. 443. - (1) Inspectiile efectuate ill cadrul controlului de stat al calitatii ill constructii se consemaeaza si se finalizeaza printr-un Proces verbal al activitatii de inspectie san control sau pe baza Procesului verbal de constatare a contraventiei si sanctionare,

(2) Procesul verbal al activitatii de inspectie se intocmeste de catre persoanele imputernicite de conducatorul Inspectoratului de Slat in Construetii, la finalizarea oriciirei inspectii efectuate la executanti sau la producatorii de materiale de coustructii, daca llU au fost constatate Incalcari ale reglemeutarilor sanctionate conrraventional sau penal prin dispozitiile actelor normative in domeniu, modelul acestuia fiind prezentat ill Anexa nr. 13.

(3) Procesul verbal de constatare a contraventiei si sanctionare se intocmeste de catre persoanele imputeruicite de conducatorul Inspectoratului de Slat in Constructii, care la finalizarea oricarei inspectii efeetuate la constructori sau la produciitorii de materiale de constructii, constata cii au fost incalcate prevederi din dispozitiile actelor normative in domeniu, sanctionare contraventional sau penal, modelul acestuia fiind prezentat in Ane.xa nr.14.

Pagina - 79-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

ObIigapi ~ raspunderi

Obligatiile si raspunderile Inspectoratului de Stat in Constructii

Art. 444- (1) Inspectoratul de Slat in Constructii, Infiintat potrivit legii, avand structuri organizate ill teritoriu, raspunde de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale ill domeniul calitatii construetiilor in toate etapele de realizare a constructiilor de orice categorie de importanta ~i forma de proprietate - proiectare, executie, exploatare si post-utilizare, inclusiv lucrarile de modernizare, reabilitare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora - si ill toate componentele sistemului calitatii ill constructii,

(2) In exercitarea atributiilor de control, potrivit legii, Inspectoratul de Slat ill Constructii efectueaza inspectii

prin care:

a) constara infractiunile prevazute de prezentul cod ~i sesizeaza organele de urm.irire penaLi;

b) constata contraventiile ~i aplica sanctiunile prevazute de prezenta lege.

(3) In conditiile prezentei legi, ill cadrul inspectiilor, Inspectoratul de Slat in Construetii poate dispune masura opririi lucrarilor de executie a constructiilor in cazurile ill care neconformitatile constatate sunt de natura a conduce la nerealizarea uneia dintre cerintele esentiale proiectate, Ridicarea masurii de oprire a ex ecutiei lucrarilor se va face dupa ce se dovedeste corectarea neconformitatilor constatate,

(4) Organizarea, functionarea, atributiile si competentele Inspectoratului de Stat ill Constructii se stabilesc prin or din al conducatorului autoritatii administratiei pub lice centrale In subordinea careia acesta functioneaza,

Art. 445 - In exercitarea controlului de stat in constructii, Inspectoratul de Slat ill Constructii are urrnatoarele obligatii si raspunderi principale, pe baza reglementarilor specifice:

a) organizeaza, coordoneaza ~i inspecteaza modul de exercitare a controlului statului in constructii potrivit programelor aprobate si ill conforrnitate cu prevederile Sectiunilor 1-4 din prezentul capitol;

b) exercita controlul In domeniul construotiilor la antoritatile administratiei publice centrale si locale;

c) organizeaza ill teritoriu sistemul de control, stabileste metodologiile, procedruile si obiectivele actiunilor de inspectie si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale/judetene;

d) efectueaza inspectii in etapele de proiectare, executie ~i exploatare a constructiilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la componentele sistemului calitatii in constructii;

e) elaboreaza periodic informari, rapoarte si sinteze in domeniu, cu propuneri de imbunatatire, care sunt transmise fuctorilor cu competente in domeniu;

f) colaboreaza cu directiile de resort din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu Oficiul peutru Protectia Consumatorilor, Institutul Romin de Standardizare, Biroul National pentru Metrologie, Ministerul Finantelor, Ministerul S.in..it.itii, Ministerul Admini strap ei si Internelor, Ministerul Mediului si Gospodiiririi Apelor, si alte institutii ale administratiei publice, peutru elaborarea de reglementiiri cu scop de protejare a populatiei;

g) elaboreaza si actualizeaza norme interne, instructiuni, procedrui si stabileste rnijloace si metode peutru

desfasurarea activitatii proprii, asigura dotarea cu aparatura ~i tehnica de control;

h) realizeaza programul de inforrnatizare a aotivitatii proprii si furnizeaza date de sinteza din domeniu;

i) autorizeaza personalul tehnic din cadrul profesiilor reglementate autorizate conform dispozitiilor prezentului cod;

j) participa la elaborarea criteriilor si procedurilor de autorizare si acreditare a laboratoarelor de Incercari ill constructii;

k) autorizeaza laboratoarele de incercari ill constructii si personalul acestora:

I) emite, dupa caz, la cererea proprietarilor, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, acorduri de modificare a

constructiilor existente:

m) oonstata abaterile de la prevederile legale ~i aplica sanctiunile prevazute de lege;

n) deleaga, dupa caz, efectuarea unor activitati, proprii inspectiilor teritoriale;

0) asigura conditiile tehnice si economico- financiare peutru desfasurarea activitatii, pentru punerea ill siguranta a fondului construit existent;

p) avizeaza documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finanrate din fonduri publice, documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi, finantate din fonduri pub lice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 1 milion de lei (RON) precum si documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de reparatii, reabilitari, consolidari, restaurari ale constructiilor existente finantate din fonduri publice, indiferent de valoare.

Art. 446. - In exercitarea controlului de stat in constructii la agentii econornici din teritoriul arondat, inspectoratele teritoriale/judetene ill constructii au urmatoarele obligatii si raspunderi principale:

a) inspecteaza modul de aplicare ~i functionare a sistemului calitatii ~i a componentelor sale;

Pagina - 80-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

D) la autoritatile publice locale, investitori ~i beneficiari, modul in care acestia respeeta prevederile

legale referitoare la autorizarea executarii lucrarilor si calitatea constructiilor;

c) inspecteaza existenta ~i complexitatea documentatiilor de executie pentru lucrarile ce se realizeaza, precum ~i modul in care sunt respectate in documentatiile de executie, in caiete de sarcini ~i in contracte prevederile din lege ~i reglementiirile tehnice;

d) inspecteaza activitatea specialistilor tehnici atestati in conformitate cu prevederile legii si ale reglementiirilor in vigoare;

e) inspecteaza pe santiere daca se respecta in executie prevederile din autorizatiile de construire, din proiecte ~i din caietele de sarcini ~i reglementiirile tehnice, precum ~i modul in care se asigura ~i se atesta calitatea lucrarilor si a productiei industriale secundare de constructii (betoane, clemente prefabricate etc.) in bazele proprii ale agentilor economici cu activitate in constructii;

f) inspecteaza, pe parcursul executiei obiectivelor de investitii in faze Ie determinante, daca sunt indeplinite, de catre factorii implicati, conditiile tehnice din proiecte si reglementirile tehnice ~i autorizeaza continuarea lor numai daca sunt indeplinite aceste couditii:

g) inspecteaza in perioada de utili zare , la constructiile pentru care a fost stabilita, prin norme ~i proiecte, urmirirea speciala a comportirii in exploatare, modul de respectare de citre beneficiari, proprietari sau utilizatori a prevederilor elaborate in acest scop;

h) inspecteaza la proprietarii si utilizatorii de constructii aplicarea prevederilor legii si a reglementiirilor in vigoare referitoare la receptie, intocmirea, pastrarea ~i completarea cartii tehnice a constructiei si, dupa caz, modul in care acestia efectueaza urmirirea curenta a starii constructiilor;

i) inspecteaza respectarea prevederilor legale privind functionarea laboratoarelor de incerciiri din constructii;

j) inspecteaza la agentii economici cu activitate in constructii respectarea prevederilor legale referitoare la controlul si atestarea calitatii materialelor, elementelor si lucrarilor de constructii;

k) constata abaterile de la prevederile legale ~i aplici sanctiunile prevazute de lege;

I) efectueaza periodic ~i ori de cite ori este necesar analize ~i elaboreazi sinteze si rapoarte privind disciplina in urbanism ~i calitatea in constructii,

Art. 447. - Personalul Inspectoratului de Stat in Constructii, care efectueaza inspectii la agentii economici sau care consulta ~i utilizeaza documente sau iuformatii de la acestia, are obligatia de a pastra confideutialitatea datelor tehnice, a perforrnantelor, solutiilor tehnice, metodelor tehnologice etc., de care au luat cunostinta in timpul exercitirii activitatii sale.

Art. 448. - Inspectorii Inspectoratului de Stat in Constructii raspund, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea date lor, informatiilor, masurilor ~i sanctiunilor stipulate de ei in documentele intocmite,

Art. 449. - In afara obligatiilor prevazute de lege, factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare, autorizare, executie, utilizare ~i post-utilizare a constructiilor au urmitoarele obligatii ~i raspunderi:

a) sa puna la dispozitie reprezentantilor institutiilor cu atributii de control toate documentele ~i informatiile

necesare efectuiirii controlului;

b) sa permita accesul la locul ~i punctele necesare pentru efectuarea controlului.

c) sa aduca la indeplinire dispozitiile si masurile stabilite de reprezentantii institutiilor cu atributii de control;

d) si aplice toate masurile prevazute de lege si sa anunte, in termen de 24 de ore, inspectoratele judetene in consrructii despre producerea accidentelor in constructii;

e) si sesizeze inspectoratelor judetene in constructii cazurile de respiugere a receptiilor lucrarilor de constructii de uti Ii tate publici, ca urmare a uuor defecte de calitate;

f) sa anunte inspectoratul judetean in constructii cu 30 de zile inainte de inceperea lucriirilor;

g) sa achite la termenele legale, in contul Inspectoratului de Stat in Constructii, cnantumul sumei prevazute de lege, din valoarea cheltuielilor de capital sau reparatii capitale;

h) alte obligatii prevazute de dispozitiile prezentului cod.

Obligatii ~ raspunderi comune

At. 450. - Raspunderea pentru realizarea ~i mentinerea, pe intreaga durata de existenta, a unor constructii de calitate corespunzatoare, precum ~i pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentului cod, revine factorilor care participi la conceperea, realizarea, exploatarea si post-utilizarea acestora,

At. 451- Proiectantul, specialistul verificator de proiecte ate stat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic ate stat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentrn viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.

Pagina - 81-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

Dispozitii speciale

Art. 452- Pentru constructiile diu cadrul obiectivelor speciale apartinand institutiilor din domeniul apararii ~i securitatii nationale, controlul calitatii se realizeaza de catre structnrile proprii ale autoritatilor menti onate , autorizate in acest scop de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, priu procedura aprobatii priu ordiu de ciitre conduciitorul Inspectoratului de Stat in Constructii,

Art. 453. - Controlul de stat in constructii nu exclude si nu suplineste controlul interior sau alte forme de control si llU absolva fuctorii implicati in procesul de construire de obligatiile si raspunderile ce le reviu priu dispozitii legale cu privire la realizarea couditiilor referitoare la calitatea constructiilor pentru produsele si serviciile fnrnizate sau pentru lucrarile executate.

Art. 454 - (1) In cazul nerespectarii aurorizatiei de construire, a avizelor, a proiectului, a caietelor de sarciui sau a prevederilor unor reglementiiri tehnice in vigoare, care pot afecta siguranta constructiilor, siiniitatea oaruenilor sau protectia mediului inconjurator, se dispune investitorului si/sau proprietarului/utilizatorului oprirea executiei lucrarilor in curs p.iu.i la inlaturarea deficientelor respective ~i intrarea in legalitate.

(2) In cazul in care acestia llU respeeta dispozitiile date de persoanele imputernicite sa execute controlul, acestea vor sesiza organul de urmarire penala in vederea actionarii in justitie,

(3) Reprezentantii Inspectoratului de Stat in Constructii pot solicita 0 expertizare suplimentara a proiectelor sau a solutiilor adoptate pentru modificarea proiectelor de lucrari in domeniul constructiilor,

Art. 455 - In activitatile de inspectie, inspectorii se legitimeaza cu legitimatiile de serviciu eliberate de Inspectoratul de Stat in Constructii,

Art. 456 - Inspectoratul de Stat in Constructii desemneaza, prin or din al conducatorului institutiei, cite un reprezentaut in urmatoarele organisme consultative care participa la armonizarea unor aetivitati cu incidenta in materia coustructiilor:

a) Comisia Nationala a Monuruentelor Istorice, organismul stiintific, consultativ ~i de avizare in domeniul protejiirii monumentelor istorice, care functioneaza pe Lingii Ministerul Cultruii ~i Cultelor;

b) Comitetele regionaie pentru protectia mediului, organizate la nivelul fiecarei agentii regionale pentru protectia mediului;

c) Comitetul pentru situatii de urgenta organizat la nivelul Guvernului Rom.iniei.

TITLULX

Sanctlunl

CAPITOLULI

Dlspozltli generale

Art. 457. - Incalcarea dispozitiilor prezentului cod atrage, dupa caz, raspunderea civila, administrativa, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala,

Art. 458. - (1) Dreptul de a constata contraventiile si de a aplica aruenzile prevazute in cuprinsul prezentului cod se prescrie in termen de 2 ani de la data savarsirii faptei.

(2) In cazul constructiilor in curs de executare data savarsirii faptei este data constatarii contraventiei, iar in cazul constructiilor finalizate fapta se considera savfu:~itii la data iutocmirii procesului verbal de receptie finala, (3) Obtinerea autorizatiei de construire in timpul executarii lucriirilor sau dupa finalizarea acestora nu inliitura caracterul ilicit al faptei, 0 atare imprejurare putand fi avutii in vedere nurnai la individualizarea sanctiunii contraventionale.

Art. 459. - (1) Contraventiile se constata ~i aruenzile se aplica de persoanele imputernicite de condncatorii institutiilor cu responsabilitati in domeniile reglementate de prezentul cod precum si de organele de politie.

(2) La solicitarea Imputemicitilor conduciitorilor institutiilor precizat la aliu. (I), sefii structurilor locale ale politiei sunt obligate sa desemneze reprezentanti in echipe rnixte de control care sa asigure efectuarea unui controlul operativ si eficient, in conditii legii.

(3) In cazul echipelor mixte alcatuite in conformitate cu dispozitiile aliu. (2), responsabilitatea privind stabilirea contraventiilor ~i intocrnirea proceselor verbale de contraventie reviue persoanelor imputernicite de conduciitorii institutiilor cu responsabilitati in domeniile reglementate de dispozitiile prezentului cod.

(4) Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilor in cazul obiectivelor speciale din cad.rul institutiilor cu responsabilitati in domeniul apiiriirii ~i securitatii nationale se realizeazii de catre persoane imputernicite de catre conduciitorii acestor institutii sa execute controlul, pe baza unor procedur i avizate de Inspec toratul de Slat in Constructii,

Pagina - 82-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

Art, - ~ J) In condi(:iile prezentului cod, descrierea faptei ce constituie contraven(:ie se face cu indicarea locului,

datei ~i orei constatarii precurn ~i norma juridici care este inciilcat.i

(2) Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la data ium.in.irii sau comuuiciirii acestuia. Plangerea suspenda executarea sanctiunii amenzii, dar nu suspenda masura de oprire a executiirii lucrarilor, dispusa 0 dati cu aplicarea sanctiunii contraventionale, in conditiile art.474 alin. (1) si ale art. 475 alin. (2).

(3) In masura in care prezentul cod nu dispune altfel, sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului ill. 2/2001 privind regimul juridic al contraven(:iilor, aprobata cu modificiiri ~i cornpletari prin Legea ill. 180/2002, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare, en excep(:ia dispozitiilor art. 28 ~i 29 din ordonanta

(4) Sanc(:iunea A VERTISMENT se aplica numai in masura in care neregulile constatate pot fi remediate in terrnen de 5 zile de Ia data consratarii contraventiei,

Art. 461. - (1) Sanc(:iuuile contraven(:ionale prevazute in prezentul cod se aplica persoanelor juridice si persoanelor fizice.

(2) Regimul de aplicare a pedepselor persoanelor juridice care incalca prevederile prezentului cod se supune dispozitiilor Codului penal referitoare Ia pedepsele aplicate persoanelor juridice.

CAPITOLUL II

Infr actlunl

Art. 462. - (1) Constituie infractiuni, urmatoarele fapte:

a) executarea, fiiriautoriza(:ie de construire san de desfiintare;

b) continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control in domeniile reglementate de dispozi(:iile prezentului cod;

c) executarea de lucrari de constructii pe terenuri pentru care investitorul nu poseda titlu de proprietate san drept legal de administrare;

d) intocmirea ori semnarea proiectelor tebnice, precum si a proiectelor pentru autorizarea executarii lucrarilor de coustructii pentru alte specialitati decat cele certificate prin diploma universitara, in couditiile prevazute de dispozitiile prezentului cod;

e) desfiintarea ~i demolarea partiala san totala a monumentelor istorice fiiri avizul Ministerului Cultruii ~i Cultelor;

f) executarea de lucrari de modificare a constructiilor prin care se dirninueaza capacitatea portantii partiala san totala a acestora;

g) nerespectarea obligatiilor de catre specialistii atestati sau autorizati in condi(:iile dispozi(:iilor prezentului cod. (2) Infrac(:iunile prevazute Ia alin, (1) se pedepsesc en Inchisoare de Ia 6 luui Ia 3 ani sau cu amenda de Ia 100.000 lei (RON) Ia 120.000 lei (RON).

(3) Dispozi(:iile alin. (2) se aplica ~i constmctorului, persoana fizica sau juridici, care este sanctionat ~i en interzicerea exercitarii profesieilactivitiitii pe 0 perioada cuprinsa intre 5 ~i 10 ani.

Art. 463. - In toate cazurile prevazute la art. 462 alin, (1) lit. e), faptuitorul este obligat Ia recuperarea materialului degradat ~i la reconstituirea monumentului sau a partilor de monument lezat.

Art. 464. - (1) In cazul savarsirii faptelor prevazute Ia art. 462, reprezentan(:ii institutiilor cu atribu(:ii de control prevazute de prezentul cod, care au constatat fapta, sunt obliga(:i si sesizeze organele de urmiirire penala, (2) Constituie infraetiune ~i se pedepseste en inchisoare de Ia 6 luui Ia 3 ani ~i interzicerea unor derepturi, inciilcarea de catre reprezentantii institutiilor en atributii de control a dispozjtiilor alin. (1).

Art. 465. - Cetatenii straini care an comis, pe teritoriul Romaniei, 0 infractiune stabilita prin dispozitiile prezentului cod, se supun prevederilor acestuia, cu exceptia reprezentantilor diplomatici ai statelor straine sau de alte persoane care, in conformitate cu conventiile internationale, nu sunt supuse jurisdictiei penale a statului roman.

Art. 466. - (1) Faptele functionarului care, potrivit dispozi(:iilor prezentului cod si a normelor tehnice, are atributii privind aplicarea acestora si nu Ie iudeplineste ori Ie indeplineste defectuos, se pedepseste in conformitate cu dipozi(:iile legii penale pentru infractiuni de serviciu sau in legatura en serviciul,

(2) Dispozi(:iile alin, (1) se aplica corespunzator vinovatiei si persoanei care are atributii in unnl din domeniile precizate la art. 2 ~i i~i desfasoara activitatea ca persona fizicii autorizata sau in cadrul unei persoane juridice.

(3) Pentru persoanele sanctionate in conformitate cu dispozitiile alin. (1) ~i (2) instanta va dispune si masura interzicerii de a ocupa 0 functie similara san de a exercita acea profesie, meserie ori ocupa(:ie.

Pagina - 83-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

CAPITOLULill

Contr aventli

SEcpUNEA 1

Sanctiuni pentru incalcarea reglementiirilor privind activitatea de amenajare a teritoriului si urbanism

Art. 467. - (1) Constituie coutraventii urmatoarele fapte:

a) refuzul institutiilor publice de a fnrniza informarii care, prin natnra lor, sunt publice, pentm desfasurarea corespnnziitoare a activitatii de amenajare a teritoriului ~i de urbanism;

b) supunerea spre avizare san aprobare a nnei documentatii de urbanism incomplete ori care contine date eronate;

c) avizarea ~i aprobarea de documenratii de amenajare a teritoriului ~i de urbanism semnate de alte persoane dedit cele stabilite prin lege;

d) neindeplinirea atribnpilor privind exercitarea conlrolului asupra modului de respectare a documentatiilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism;

e) neluarea masurilor prevazute de lege in cazul nerespectiirii prevederilor din documentatiile de amenajare a teritoriului ~i de urbanism;

f) eruiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, cu nerespectarea documentatiilor de urbanism aprobate, care nu contin lista cuprinzand avizele ~i acordurile legale, necesare in raport cu obiectul de investitii, sau eliberarea acestora cu depasirea termenului legal.

(2) Contraventiile previizute la alin. (1) se sanctioneaza en amenda de la 10.000 la 12.000 lei (RON).

Art. 468. - (1) Faptele de incalcare a prezentului cod in domeniul amenajarea teritoriului ~i urbanism se constata de reprezentantii institutiilor en responsabilitati de control al activitatii de amenajare a teritoriului ~i de urbanism, ai corrsiliilor judetene si locale, ai institutiilor pub lice de specialitate ale autoritatilor centrale implicate in avizare, precum ~i de reprezentantii Inspectoratului de Stat in Constructii,

(2) Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate ficii avizele prevazute de reglemeutiirile in vigoare sunt nule de drept.

SECPUNEA a 2-a

Sanctiuni pentru indilcarea dispozittilor privind protectia monumentelor istorice

Art. 470. - (1) Corrstituie contraventii la reginrn1 de proteetie a monumentelor istorice urmatoarele fapte, daca, potrivit legii, nu constituie infractiuni:

a) modificarea, desfiintarea san strarmuarea unui imobil dupa declansarea procedurii de clasare, ficii avizul Ministerului Culturii si Cultelor;

b) incalcarea de catre proprietar san de catre titularu1 dreptului de administrare a imobilelor a obligatiilor prevazute de dispozitiile prezentului cod

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioueaza cu arnenda de la 10.000 lei (RON) la 12.000 lei (RON). (3) Pentru contraventiile previizute la alin. (1) lit. a) si b) constatarea si aplicarea amenzilor se pot face si de catre primar, presedintele consiliului judetean si Impuremicitii acestora sau de catre organele de politic, dupa caz.

SECPUNEA a 3-a

Sanctiuni pentru nerespectarea masurilor stabilite pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, reabilitarea termica si estetica

Art. 471. - (1) Constituie contraventii ~i se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea, in termen de 2 ani de la notificare, a obligatiei prevazute la art. 306 alin. (2) privind expertizarea tehnica;

b) nerespectarea obligatiei de a proceda la proiectarea lucriirilor de consolidare, in termen de 2 ani de la notificarea incadrarii in clasa I de rise seismic a cladirii expertizate;

c) neinceperea executiei lucriirilor de consolidate in termen de 2 ani de la data finalizarii proiectului de corrsolidare.

(2) Savarsirea contraventiilor previizute la alin. (1) se sanctioueaza cu amenda de la 10. 000 lei (RON) la 12.000 (RON);

(3) Contraventiile se aplica proprietarilor sau autoritatilor adminisrratiei publice locale, dupa caz.

Pagina - 84-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris III Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilor se fae de catre reprezentantii en atributii de control ai primfu:iilor rnnnicipiilor, oraselor ~i comunelor, respectiv ale Primariei Mnnicipiului Bucuresti, in cazul proprietarilor, ~i de catre prefect ~i reprezentantii Inspectoratului de Stat in Constructii, in cazul autoritii(:ilor administratiei pub lice locale.

SEC'PUNEA a 4-a

Sanctiuni pentru contraventli savar~ite in domeniul autorizarii ~ executiei lucrarilor de constructii

Art. 472. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacii nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:

a) aprobarea furniziirii de utilitii(:i urbane, ca nrmare a executiirii de lucrari de bransameote iii raeordnri Ia retele peutrn constmctii noi neautorizate;

b) mentinerea dupa expirarea termenului prevazut prin autorizatie sau dupa terminarea lucriirilor autorizate ori adaptarea in alte scopuri fata de cele prevazute in autorizatie a constructiilor, lucriirilor ~i amenajiirilor en caracter provizoriu;

c) neaducerea terenului Ia starea initiala de catre investitor, dupa terminarea lucrarilor, precum si nerealizarea lucriirilor de curatare, amenajare ori degajare, dupa caz, a amplasamentului si/sau a terennrilor adiaeente ocupate temporar pe durata executiei, odatii cu incheierea lucriirilor de baza;

d) irnpiedicarea ori sustragerea de Ia efectuarea controlului, prin interzicerea accesului reprezentantilor institutiilor cu arributii de control san prin neprezentarea documentelor si a aetelor solicitate;

e) neanuntarea datei inceperii lucriirilor de constructii autorizate, in conformitate en prevederile art. 139 alin, (8), precnm si depasirea termenului legal prevazut laart. 139 alin, (1);

f) emiterea de autoriza(:ii de construire/desfiintare:

1. in lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documenta(:iilor de urbanism, aprobate potrivit dispozitiilor legale;

2. fiira certificat de urbanism, sau in baza nnui certificat de urbanism incomplet ori continand date eronate, certificat de urbanism expirat sau nedestinat construirii.

3. in lipsa nnui drept real asupra imobilului, care sa confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiintare;

4. cu neconcordante intre textul scris in AC si proiectul PAC, vizat spre neschimbare;

5. in baza unor documenta(:ii incomplete sau elaborate in neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucriirilor de constructii, care nu contin avizele ~i aeordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;

6. in lipsa expertizei tehnice privind pnnerea in siguranta a intregii constructii, in cazul lucriirilor de consolidate sau modificare;

5. in baza altor docnmente decat cele cerute prin dispozitiile prezentului cod;

g) neexecutarea receptiei Ia terminarea lucriirilor ~i a receptiei finale, precum si neeliberarea certificatului de conformitate;

h) neorganizarea ~i neexercitarea controlului privind disciplina in antorizarea ~i executarea lucriirilor de constnctii de ciitre compartimentele abilitare din cadruI aparatului propriu al consiliilor judetene ~i al prirrariilor, in unitatile lor adminisnativ-teritoriale, precum ~i nenrmiirirea moduh.ti de indeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat in Construc(:ii;

i) neindeplinirea, la termenul stabilit, a misnrilor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii Ia controlul anterior;

j) refuznl nejustificat sau obstruetionarea sub orice forma a accesului persoanelor fizice san a reprezentan(:ilor persoanelor juridice la docnmentele prevazute la art. 477;

k) depasirea termenului legal pentru emiterea avizelor ~i acordnrilor necesare in vederea autoriziirii lucriirilor de constructii;

I) proiectarea constructiilor cu nerespectarea indicatorilor urbanistici prevazuti in reglementiirile locale de urbanism, a normativelor in vigoare, a avizelor ~i aeordurilor;

m) verificarea, stampilarea ~i intocmirea referatelor de verifjcare de catre verificatori de proiecte atestati, inclusiv avizarea de ciitre expert, dupa caz, cu inciilcarea indicatorilor prevazuti in certificatul de urbanism ~i a normative lor legale in vigoare, a avizelor si acordnrilor;

n) intocmirea, verifcarea ~i avizarea proiectului de executie, en inciiIcarea prevederilor proiectului PAC, anexa Ia AC vizat spre neschimbare;

0) neorganizarea structnrii de specialitate pentru emiterea aeordului unic si nefunc(:ionarea acesteia;

p) intocmirea de ciitre reprezentantii Inspectoratului de Stat in Constructii a proceselor verbale de inspectie si a proceselor verbale de coastatare a contravenriei, cu incaloarea dispozitiilor perezentului cod;

Pagina - 85-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris til Inspectoratului de Sttlt in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

r) cladirilor de catre investitori sau proprietari, pe perioada executiei si pe toata durata de

folosinia a acestora;

s) nedeelararea valorii constructiei sau neinregistrarea fiscala a acesteia.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1), siivaqite de persoanele fizice sau juri dice, se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 12.000 lei (RON).

(3) Sanctiunea amenzii pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. se aplica ~i functionarilor publici responsabili de emiterii certificatelor de urbanism ~i verificarea documentatiilor care stan la baza autorizatiilor de construire sau de desfiintare, precum si semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform dispozitiilor prezentului cod

(4) Sanctiunea amenzii peutru faptele prevazute la alin. (1) lit. 0) se aplica persoanelor imputernicite cu atributii de control in cadrul Inspeetoratului de Stat in Construetii, de catre conducatorul acestei institutii,

CAPITOLUL IV

Dlspozltll speciale

Art. 473. - (1) Presedintii consiliilor judetene, primarii ~i organele de cont.rol din cadrul autoritatilor admiuistra(:iei pub lice locale ~i judetene au obligatia sii urmareasca respectarea disciplinei in domeniul autoriziirii executiirii lucriirilor in constructii in cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale si, in functie de incalcarea prevederilor legale, sa aplice sanctiuni san sa se adreseze instantelor judecatoresti si organelor de urmiirire penala, dupa caz.

(2) Arhitectul-sef al judetului si personalul imputernicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmaresc respectarea disciplinei in domeniul autoriziirii executarii lucriirilor de coustructii pe teritoriul administrativ al judetului, preeum si respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului legata de procesul de antorizare a constructiilor, solutioneaza sesizarile ~i petitiile care an ca obiect inciilcarea disciplinei in domeniul autoriziirii lucriirilor de constructii si in domeniul urbanismului si amenajirii teritoriului pe teritoriul administrativ al judetului, conform prevederilor legale.

(3) Contraventiile prevazute la art. 472 alin. (1), cu exceptia celor de la lit. n) - 0), se constata si se sanetioneaza de catre persoanele cu atributii de control din cadrul consiliilor locale ale muuicipiilor, sectoarelor muuicipiului Bucuresti, oraselor ~i comunelor, pent.ru faptele savarsite in unitatea lor adrninistrativ-teritoriala san, dupa caz, in teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfilntare,

(4) Conrraventiile prevazute la art. 472 alin. (1) se constata ~i se sanetioneaza ~i de catre persoanele cu atributii de control din cadrul consiliului judetean, pentru faptele savarsite pe teritoriul judetului respeetiv, si, dupa caz, de catre cele ale municipiului Bucuresti,

(5) Procesele verbale de constatare a contraventiilor, incheiate de catre persoanele cu atributii de cont.rol din cadrul administratiei pub lice locale, se inainteaza, in vederea apliciirii sanctiunii, sefului compartimentului care coordoneaza aetivitatea de amenajare a teritoriului ~i de urbanism sau, dupa caz, presedintelui consiliului judetean ori primarului unitatii adminisrrativ-teritoriale in a carei raza s-a siivir~it contraventia,

(6) Contraventiile privind executarea san desfiintarea construc(:iilor fiira autorizatii, prevazute la art. 472 alin. (1) lit. b), c) si i), pot fi constatate si de organele de politie, Procesul verbal de constatare a contraventiei se trimite de Indata autoritatii administratiei publice pe teritoriul careia s-a siivir~it contraveutia, care va aplica sanctiunea potrivit legii.

Art. 474. - (1) 0 data cu aplicarea amenzii peutru contraventiile prevazute la art. 472 alin. (1) lit. f), k), I) si m) se dispune oprirea executarii lucriirilor, preeum si, dupa caz, lnarea miisurilor de incadrare a acestora in prevederile autorizatiei san de desfiintare a lucrarilor execurate fiira antorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, intr-un termen stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei,

(2) Deeizia mentinerii san a desfiintarii constructiilor realizate tara autoriza(:ie de construire san cu nerespeetarea prevederilor acesteia se va lua de ciitre autoritatea administratiei pub lice competente, pe baza plaunrilor urbanistice ~ a reguIarnentelor aferente, avizate ~i aprobate in conditiile legii, sau, dupa caz, de instanta,

(3) Miisura desfiintarii constructiilor se aplica ~i in situatia in care, la expirarea termenului de intrare in legalitate stabilit in procesul-verbal de constatare a contravenriei, contravenientnl nu a obtinut autorizatia nee e sara.

Art. 475. - (1) Coutroh.tl stamlui in domeaiile amenajarea teritoriului, urbanism ~i autorizarea executiirii lucrarilor de consnuctii se exercita de Inspectoraml de Stat in Constructii, pe inlreg teritoriu al tarii ~ de ciitre inspectoratele din teritoriu ale acestuia, care constata contraventiile prevazute la art. 472 alin. (1), dispun masurile si aplica sarctiunile previizute de prezenta lege.

Pagina - 86-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris III Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

~L) de Stat in Construetii si inspectoratele din teritoriu dispune oprirea executarii lucrarilor de construire

san de desfiintare, dupii caz, atunci cand se constata ca acestea se realizeaza cu inciilcarea prevederilor autorizatei de construire!de desfiintare, fuii autorizatie de construire/de desfiintare sau fuii proiect tehnic ~i fiirii delalii de executie,

(3) Inspectoraml de Stat in Constructii ~i strucmrile teritoriale din compunerea acestora comunica autorifiitii administratiei publice pe teritoriul careia s-a efectuat controlul, asupra constatarilor i,>i masurilor dispuse prin procesul verbal de inspeetie, insotit de fotografri ale constructiei,

Art. 476. - (I) Coustructiile executate tarii autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului vor putea fi desfiintate pe cale administrativa de autoritatea administratiei pub lice de pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla constructia, tarii sesizarea instantelor judecatoresti ~i pe cheltuiala contravenientului.

(2) Procedura prevazuta la alin, (I) se poate declansa din oficiu de autoritatea administratiei pub lice de pe raza unitatii adrninistrativ-teritoriale unde se afla constructia sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului apartinand domeniului public sau privat al statului.

(3) In cazul neindeplinirii de catre autoritatea administratiei pub lice competente a procedurii de desfiintare, in termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii prevazute la alin. (2), proprietarul sau administratorul legal al terenului apartinand domeniului public ori privat al statului va putea trece de indata la desfiintarea constructiilor executate tarii autorizatie de construire,

(4) Prin exceptie de la prevederile art. 476, constructiile executate tarii autorizatie de construire pe terennri apartinand domeniului public sau privat al judetelor, oraselor ori comunelor vor putea fi desfiintate pe cale administrativa de autoritatea administratiei pub lice competente, tarii sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului.

(5) Pentru realizarea prevederilor alin. (I) autoritatile pub lice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu societati comerciale specializate in astfel de lucrari, in conditiile legii.

Art. 477. - (I) Studiile de term si documentatiile elaborate pentru realizarea investitiilor de orice fel, a elementelor de infrastructura, de gospodarie comunala, precum si a lucrarilor de amenajare a teritoriului si de urbanism - studii ~i proiecte de sistematizare elaborate inainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare san a altor institutii ale statului - sunt si raman proprietate publici a judetului sau a municipiului Bucuresti.

2) In intelesul prezentului cod, prin studiile ~i documentatiile mentionate la alin. (I) se intelege exemplarul-martor compus din piesele serise: tema de proiectare, memorii generale ~i pe specialjtati, breviare de calcul, avizele ~i acordurile obtinute, precum ~i piesele desenare,

(3) Arhivele cuprinzand studiile si documentatiile mentionate la alin, (I), intrate, la constituire, in patrirnoniul societatilor comerciale Infiintate pe structura fostelor unitati de proiectare judetene ~i din municipiul Bucuresti, se gestioneaza, potrivit legii, de catre consiliile judetene, respectiv de Primiiria Municipiului Bucuresti,

(4) Inventarierea arhivelor se face de catre comisii constituite in acest scop prin hotarari ale consiliilor judetene, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti,

(5) Refuzul inventarierii si/sau al predarii studiilor ~i documentatiilor se sanctioneaza potrivit prevederilor legale.

(6) In situatia refuzului predarii arhivelor, consiliile judetene ~sau Primfu:ia Municipiului Bucuresti, dupa caz, se vor adresa in termen de 90 de zile instanJtelor judecaoreai, care vee solndona cererile in procedurii de urgentii, potrivit legii Aqiunea in inslanji este srutili de taxa de timbm

(7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juri dice la arhivele cuprinzand documentatiile previizute la alin. (I), precum ~i la documentatiile de urbanism elaborate ulterior acestora ~i gestionate de administratiile publice locale, in vederea intocmirii documentatiilor de executie, se stabileste prin hotarare a Guvernnlui, elaborata in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului cod

TITLUL XI

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 478. - Guvernul, la propunerea Ministerului Trausporturilor, Coustructiilor p Turismului, va aproba prin hotarare regulamentul de aplicare a Codului constructiilor care intra in vigoare la aceeasi data cu prezentul cod. Dispozitiile specifice se stabilesc prin regulament.

Art. 479. - Institutiile cu responsabilitati de in domeniile reglementate de dispozitiile prezentului cod vor elabora si aproba reglementarile tehnice specifice, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului cod.

Art. 480. - Termenele prevazute in prezentul cod ~i in alte reglementari conexe se calculeaza potrivit normelor previizute in Codul de procedura civilii.

Art. 481. - Actiunile initiate sub regimul prevazut de anterioare intrarii in vigoare a prezentului cod se finalizeaza potrivit ace lor reglementiiri.

Pagina - 87-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

INSPECIORATIJL DE STAT iN coxsrnocrn

Codul Constructiilor (Proiect)

fUI. Lj()L. - ~1) Prezentul cod intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1.

(2) Pe aceeasi dati se abroga urmatoarele legi, ordonante si hotarari ale Guvernului, cu modificirile ~i completirile ulterioare: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, Legea nr. 350/1991 privind amenajarea teriioriului si urbanismul, Legea nr. 10 /1995 privind calitatea in constructii, Legea nr. 184/2001 (r 1) privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Plonului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a Zone de rise natural, Ordonanta nr. 20/1994 privind mdsuri peniru reduce rea riscului seismic al construciiilor existente, Ordonanta nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Construciii - I.S.C, Ordonanta nr. 29/2000 privind reabilitarea iermicd a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, Hotardrea nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructtt si instalatii aferente acestora, Hotardrea nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitdtii in constructii, Hotdrdrea nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrailor si a construciiilor.

(3) Orice prevedere contrara dispozitiilor prezentului cod se abroga la data intrarii in vigoare a acestuia. Art. 483. - Anexele de la numarul 1 la numarul 16 file parte din prezentul cod.

Pagina - 88-

Reprodu cerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului prciect in orice publicatii .:?i prin orice procedeu (electronic! mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este iaterzisa daca nu exista acordul scris al Inspectoratului de Stat in Constructii

Anexa nr.l

GLOSAR DE TERMEN]

utilizafi in

CODUL CONSTRUCfIILOR

A). - Termeni generali

• Amenajarea teritoriului si urbanismul - constituie ansambluri de activitati cornplexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spatiala echilibrata, la protectia patrimoniului natural si construit, precum si la imbunatatirea conditiilor de viata in localitatile urbane si rurale preeum si la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, national si european;

• Docurneraatie de arnenajare a teritoriului si de urbanism - reprezima ansamblu de piese scrise si dcscnate, referitoare la un teritoriu deterrninat, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiective1e, actiunile si masurile de amenajare a teritoriului si de dezvoltare urbanistica a Iocalitatilor pe 0 perioada determinata, si care sunt avizate conform prezentnlui cod;

• Plarml de amenajare a teritoriului national - formuleaza, intr-o conceptie de ansamblu si 0 viziune de larg:i perspectiva, strategia generala de arnenajare a teritoriului, in urmatoarele domenii: cai de cornunicatie, ape, zone protej ate, reteaua de Iocalitati, zone de rise natural, turismul, dezvoltarea rurala ;

• Certificatul de urbanism - este documentul care evideraiaza constrangerile in care se poate construi, mentioneaza avizele care trebuie luate si etabileste institutiile care dau aceste avize: se elibereaza de catre primaria de care apartine terenul pe care urmeaza a se construi;

• Proiect tehnic - este lucrarea lntocmita cu respectarea prevederilor legale, care cuprinde docurnentatia scrisa si desenata pe baza careia se executa 0 luerare de constructii;

• Proiectul pentru autorizarea executarii lucr:irilor de constructii - este extrasul din proiectul tehnic, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta;

• Autorizatia de construire - constituie actul de autoritate al adrninistratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor;

• Constructiile, inclusiv instalatiile aferente acestora - sunt alcatuiri functionale legate solidar de teren, executate din orice fel de rnateriale, de regula durabile, concepute si realizate in scopul de a adaposti si/sau a facilita desfasurarea activitatilor umane.

B). - Termeni utilizati in domeniul amenajarii teritoriului ~ urbanismului;

• Aprobare - optiuaea forului deliberativ al autoritatilor competente de incuviintare a propunerilor cuprinse in documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, ernise in prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotarare a Guvernului, hotarare a consiliilor judetene sau locale, dupa caz) se confera docurnentatiilor putcre de aplicare, constituindu-se astfe1 ca ternei juridic in vcderea realizarii prograrnelor de amenajare teritoriala si dezvoltare urbani stica, precum si a autoriz:irii Iucrarilor de executie a obiective1or de investitii;

• Avizare - procedura de analiza ~i exprimare a punctului de vedere al unci comisii tehnice din structura ministere1or, adrninistratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, av:ind ca obiect analiza so lutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-econornici si sociali ori a altor clemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism. Avizarea se concretizeaza printrun act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic si obligatoriu;

• Caracter director - insusirea unei docurnentatii aprobate de a stab ili cadml general de amenajare a teritoriului si de dezvoltare urb ani stic a a localitatilor, prin coordonarea actiunilor specifice. Caracterul director este specific documentatiilor de amenaj are a teritoriului;

• Caracter de reglernentare - insusirea unei documentatii aprobate de a impune anurniti pararnetri solutiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific documentatiilor de urbanism;

• Circulatia terenurilor - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vanzare-cumparare, donatie, concesiunc, arendare etc.;

• Cornp etenta de avizare/aprobare - abilitarea legala a unei institutii publice ~i capacitatea tehnica de a emite avize/aprobari;

• Dezvoltare durab ila - satisfacerea necesitatilor prezentnlui, lara a se cornprornite dreptnl generatiilor viitoare la existcnta si dezvoltare;

• Dezvoltare regionala - ansamblul politicilor antoritatilor adrninistratiei publice centrale si locale, elaborate in scopul arrnonizarii strategiilor, politicilor si prograrnelor de dezvoltare seetoriala pe arii geografice, constituite in "regiuni de dezvoltare", si care beneficiaza de sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene si al altor institntii si autoritati nationale si internationale interesate:

• Parcelare - actiunea urbana prin care 0 suprafata de teren este divizata in loturi mai mici, destinate construirii san altor tipuri de utilizare, De regula este Iegata de realizarea unor Iocuinte individuale, de mica inaltime;

• Politici de dezvoltare - rnijloacele politico-administrative, organizatorice si financiare, utilizate in scopul realizarii unei strategii;

• Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor de de zvo Itare ;

• Protectia mediului - ansamblu de actiuni si masuri privind protejarea fondului natural si construit in Iocalitati si in teritoriul rnconjuraror;

• Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile si obligatiile legate de detinerea san exploatarea terenurilor;

• Regiune de frontiera - regiune care include arii situate 1a frontiera, delirnitata in scopul aplicarii unci strategii cornune de dezvoltare de 0 parte si de alta a frontierelor si al realizarii unor programe, proiecte si actiuni de cooperare;

• Retea de localitati - totalitatea localitatilor de pe un teritoriu (national, judetean, zona fimctionala) ale caror existenta si dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relatii desfasurate pe multiple planuri (econornice, demografice, de servicii, politico-administrative etc.), Reteaua de localitati este constituita din localitati urbane si rurale:

• Sistem urban - sistem de localitati invecinate intre care se stabilesc relatii de cooperare economic a, sociala si cultnrala, de arnenaj are a teritoriului ~i protectie a mediului, echipare tehnico-cdilitara, fiecare pasrrandusi autonomia adrninistrativa,

• Structura urbana - totalitatea relatiilor in plan functional si fizic, pe baza carora se constituie organizarea unei localitati sau a unci zone din aceasta si din care rezulta configuratia lor spatiala;

• Servitnte de utili tate publica - sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul si utilitatea unui imobil avand un alt proprietar. Masura de protectie a bunurilor imobile publice nu poate fi opusa cererilor de autorizare dedit daca este continua in documentatiile de urbanism aprobate (avand drept consecinta 0 Iimitare adrninistrativa a dreptnlui de proprietate);

• Strategic de dezvoltare - directionarea globala sau pe dornenii de activitate, pe terrnen scurt, rnediu si lung, a actiunilor menite sa determine dezvoltarea urbana.

• Structura urbana - modul de alcatuire, de grupare sau de organizare a unei Iocalitati ori a unei zone din aceasta, constituita istoric, functional si fizic;

• Teritoriu administrativ - suprafata delirnitata de lege, pe trepte de organizare administrativa a teritoriului: national, judetean si al unitatilor adrninistrativ-teritoriale (municipiu, oras, comuna);

• Teritoriu intravilan - totalitatea suprafetelor construite si arnenajate ale localitatilor ce compun unitatea adrninistrativ-teritoriala de baza, delimitate prin planul urbanistic general aprobat si in cadrul carora se poate autoriza executia de constrrctii si arnenajari. De regula intravilanul se cornpune din mai multe trupuri (sate sau Iocalitati suburb ane componente);

• Teritoriu extravilan - suprafata cuprinsa intre limita administrativ-teritoriala a unitatii de baza (rnunicipiu, ora~, comma) si limita teritoriului intravilan;

• Teritoriu metropolitan - suprafata situata in jurul marilor aglornerari urbane, delirnitata prin studii de specialitate, in cadrul careia se creeaza relatii reciproce de influeraa in dorneniul cailor de comunicatie, economic, social, cultural si al infrastructurii edilitare. De regula limita teritoriului metropolitan depaseste limita administrativa a localitatii si p o ate depasi limita judetului din care face parte;

• Teritoriu periurban - suprafata din jurul municipiilor si oraselor, delirnitata prin studii de specialitate, in cadrul careia se creeaza relatii de independenta in domeniul economic, al infrastructurii, deplasarilor pentru rnunca, as iguraril or cu spatii verzi si de agrement, asigurarilor cu produce agroalimentare etc;

• Zona functional a - parte din teritoriul unei Iocalitati in care, prin documeotatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, se deterrnina functiunea dorninanta existenta si viitoare, Zona functional a poate rezulta din mai rnulte parti cu aceeasi functiune dominanta (zona de locuit, zona activitatilor industriale, zona spatiilor verzi etc.), Zonificarea functional a este actiunea irnpartirii teritoriului in zone fuocticnale;

• Zona de protectie - suprafete in jurul sau in preajma unor surse de nocivitate, care impun protectia zonelor invecinate (statii de epurare, platforme pentru depozitarea controlata a deseurilor, puturi seci, cirnitire, noxe industriale, circulatie intensa etc.);

• Zona protejata - suprafata delimitata in jurul nnor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse ale subsolului, in jurul sau in lungul unor oglinzi de apa etc. si in care, prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, se impun masuri restrictive de protectie a acestora prin distanta, functionalitate, inaltime si volumetrie:

C). - Termeni utilizati in domeniul proieetarii lucriirilor de eonstruetii

• Proiectarea lucrarilor de constructii - este un act de cultura de interes public, cu irnplicatii econornice, sociale si ecologice, care trebuie sa organizeze functional si estetic spatiul construit, avitnd obligatia de a-I insera arrnonios in mediul 'inconjurator, in respectul peisajelor naturale si al patrimoniului irnobiliar;

• Verificatori de prniecte - specialisti cu activitate in constructii, atestati tehnico-profesional de catre comisii organizate de Ministerul Transporturilor, Construetiilor ~i Turisrnului;

• Verificarea tehnica de calitate a prniectelor - activitatea efectuata diferentiat, in functie de categoria de importanta a constructiei, de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, in scopul realizarii cerintelor esentiale stabilite priu dispozitiile prezeraului cod;

• Expert tehnic de calitate - specialisti cu activitate in c onstructii, atestati tehnico-profesional de cam comisii organizate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

• Expertizare tehnica de calitate - activitatea efectuata diferentiat, in functie de catcgoria de irnportanta a constructiei, de cam specialisti experti tehnici de calitate atestati, in scopul evaluarii ceriotelor esentiale stabilite priu disp ozitiile prezentului cod;

D). - Termeni utilizati in domeniul autorizarii lucriirilor de construetiilor

• Acord uaic - Documental cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea si emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, 'intocmit in baza concluziilor si propunerilor rezultate ca urrnare a exarninarii si aprobarii documentatiilor tehnice depuse in vederea autorizarii, insumand conditiile si recomandarile formulate prin avize si acorduri de la emitenti.

• Autorizatia de construire - actul de autoritate al administratiei publice locale - consilii judetene si consilii locale municipale, orasenesti si cornunale -, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii.

• Avizare - procedura de analiza si de exprirnare a puoctnlui de vedere al unci comisii tehnice din structnra ministerelor, a administratiei pub lice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza so lutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-econornici si sociali ori a altor clemente prezentate priu documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau priu proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii.

• Aprobare - optiunea forului deliberativ al autoritatii cornpetente de insusire a propunerilor diu documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confera documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca ternei juridic in vederea realizarii programelor de dezvoltare teritoriala si urb ani stic a, precum si al autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii,

• Cladiri de irnportanta redusa - C onstructii cu functii obisnuite, en un grad de risc scazut, care afecteaza un nurnar redus de oameni:

• Constructii speciale - constructiile cu caracter militar care se autorizeaza in conditiile dispozitiilor prezentului cod.

• Docurneraatiile de arnenajare a teritoriului si de urbanism - ansamblurile de documente scrise si desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaza simaria existenta si se stabilesc obiectivele, actiunile ~i rnasurile de dezvoltare pe 0 perioada deterrninata.

• Drept de executie a lucrarilor de constructii - dreptul real sau, dupa caz, dreptul de creanta priviud imobilul, care confera titularului dreptul de a obtine, potrivit legii, diu partea autoritatii competente, autorizatia de construire sau de desfiirnare. Dovada dreptnlui asupra imobilului se face prin actul, denurnit titlu, priu care se atesta dreptnl de proprietate (precum contractul de vanzare-cumparare, de schirnb, de donatie, certificatul de mo stenitor, actul administrativ de restitnire, hotarare judecatoreasca) sau priutr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat Erniterea autorizatiei de construire in baza unui contract de inchiriere se poate face nurnai pentru constructii cu caracter provizoriu si cu acordul expres al proprietarului de drept

• Instalatii aferente constructiilor - totalitatea conductelor si echipamentelor care asigura utilitatile necesare functionarii constrrctiilor, situate in interiorul limitei de proprietate, de la bransarnent/racord (iuclusiv) la utilizatori, indiferent daca acestea sunt sau nu incorporate in constructie. Instalatiile aferente constructiilor se autorizeaza impreuna cu acestea sau, dupa caz, separat,

• Intravilanul localitatii - teritoriul care constituie 0 localitate se determina prin Planul urbanistic general (PUG) si cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fara constructii, organizate si delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate in circuitul agricol sau avitnd 0 alta destinatie, inauntrul caruia este perrnisa realizarea de constructii, in conditiile legii.

• Extravilanul Iocalitatii - teritoriul cuprins iutre limita iutravilanului si limita administrativ-teritoriala a unitatii de baza (municipiu, oras, cornuna), inauntrul caruia antorizarea executarii lucrarilor de constructii este restrictionata, in conditiile prezentei legi.

• Lucrari de constructii operatiunile specifice priu care: se realizeaza constructii de orice fel - civile, indu stri ale , agrozootehnice, edilitare subterane ~i aeriene, cai de cornunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.:

• Lucrari de modificare - lucrari de interventii asupra elernentelor constructive, structurale si/sau

nestructurale, aviind ca efect modificarea (totalii sau in parte) a acestora, privind:

• modificarea planirnetriei interioare sau exteri 0 are ;

• modificarea volumetriei,

• Lucrari specifice la caile de comunicatie, care nu necesita autorizatie de construire - lucrarile de intretinere care nu necesita proiect si deviz general, constiind dintr-un complex de lucriiri care se executa in mod permanent, in vederea mentinerii constructiilor-instalatiilor in conditii tehnice corespunzatoare desfasurarii continue, confortabile si in deplina siguranta a circulatiei, la nivelul traficului maxim.

• Mobilier urban - elernentele functionale si/sau decorative amp las ate in spatiile pub lice care, prin alcatuire, aspect, amplas are , confera personalitate aparte zonei sau localitatii, Prin natura lor piesele de rnobilier urban sunt asimilate constructiilor dacii amp las are a lor se face prin Iegare constructivii la sol (fundatii platforme de beton, racorduri la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice), necesitand erniterea autorizatiei de construire, Fac parte din categoria rnobilier urban: jardiniere, Iarnpadare, banci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice si altele asernenea.

• Parcelare - operatiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprietati funciare distincte, destinate construirii, in scopul atribuirii, concesionarii sau vanzarii loturilor rezultate,

• Proiect tehnic (P.Th.) - docurnentatia - piese scrise ~i desenate -, care cuprinde solutiile tehnice si econornice de realizare a obiectivului de investitii si pe baza careia se executa lucrarile autorizate,

• Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (PAC) - documentatia necesara emiterii autorizatiei de construire, este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza in conditiile prevederilor prezentului cod.

• Schimbare de destinatie - in intelesul dispozitiilor prezentului cod, este necesara emiterea unei autorizatii de construire si/sau de desfiintare, dupii caz, numai in situatia in care pentru realizarea schirnbarii de destinatie a sp atiilor sunt necesare lucriiri de construetii pentru care legea prevede erniterea autorizatiei de construire.

• Zone protejate - teritoriile delimitate geografic, in cuprinsul ciirora sc afla clemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebita, In raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protej ate sunt:

• Zone naturale protej ate, institnite pentru protej area si punerea in valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebita;

• Zone construite protej ate, instituite p entru salvarea, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturala sau rnernorialistica deosebita,

E). - Termeni utilizati in domeniul executiirii lucriiriIor de eonstructii

• Calitatea constructiilor - este reznltanta totalitatii performaraelor de cornportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe iutreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor;

• Activitatea inginerilor in constroctii - reprezinta un act complex de creatie tehnica ~i de furuizare de servicii care se realizeaza prin intocmirea documentatiei tehnice (proiecte, studii, referate si rap 0 arte ), teme si programe de proiectare Silll cercetare ~i alte asemenea activitati care constau, de regula, in conceperea si realizarea de lucrari ingineresti, inc1u siva instalatiilor aferente acestora si se constitnie ca act de culturii de interes public, cu implicatii urbanistice, economice, sociale ~i ecologice:

• Creatia inginereasca - asigurii indeplinirea cerintelor esentiale privind calitatea in constructii, potrivit dispozitiilor prezentului cod, garanteaza ca lucrarile de constructii si constructiile realizate sun proiectate si executate astfel inc:it sii nu puna in pericol siguranta persoanelor si anirnalelor dome stice, a mediului si a proprietatii:

• Investitorii - sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul prezentului cod.

F). - Termeni utilizati in domeniul exploatiirii lucriirilor de constructii

• Receptia hicrarilor - constituie 0 comp onenta a sisternului calitatii in constructii si este actul prin care se certifica finalizarea lucriirilor executate in conforrnitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de executie. Este actiunea obligatorie prin care se constatii si se consernneaza in documente specifice realizarea lucrarilor de constructii la nivelurile de calitate proiectate pentru satisfacerea cerintelor esentiale aplicabile, inclusiv potrivit prevederilor coraractuale:

• Receptia la terrninarea lucrarilor - este activitatea organizata de investitor la terminarea lucrarilor:

• Receptia finalii - este activitatea executata la incheierea perioadei de gararaie a constructiei,

G). - Termeni utilizati in domeniul transformarii luerarilor de construetii

• Postutilizarea constructiilor - cuprinde activitatile de desfiintare, demolare, dezafectare, demontare partiala san totala a constrrctiilor, in conditii de siguraraa si de recuperare eficienta a rnaterialelor si a mediului;

• Autorizatia de desfiintare - este actul de autoritate ernis in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, in conforrnitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora,

H). - Termeni utilizati in domeniul supravegherii calitiipi materialelor ~ tehnologiilor din domeniul eonstruetiilor

• Acreditare - procedura prin care organismul national de acreditare, recunoscut conform legii, atesta ca un organism sau un lab orator este competent sa efectueze sarcini specifice:

• Autoritate competeota - organ al adrninistratiei publice centrale responsabil cu reglernentarea unui dorneniu:

• Cerinta esentiala - cerinta care are In vedere protectia sanatatii, securitatea utilizatorilor, protectia animalelor dornestice, a proprietatii si a mediului, asa cum este prevazuta in actele normative in vigoare;

• Certificare a conformitatii - actiune a unui organism care este independent fata de clientii lui si alte parti interesate si care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzator, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

• Certificat de conformitate - document ernis pe baza regulilor unui sistem de certificare si care indica existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespuazator, este conform cu un anumit standard san cu un alt document normativ;

• Certificat de exarninare de tip - document ernis de catre un organism notificat, prin care se atesta ca un tip de produs supus evaluarii conformitatii In baza unci reglernentari tehnice care prevede evaluarea conformitatii produsu lui prin aplicarea modulului "exarninare de tip" respecta cerintele acelei reglerneotari tehnice:

• Certificat de recunoasterc - document crnis de 0 autoritate cornpetenta, prin care se atesta ca un Iaborator san un organism de certificare ori de inspectie este capabil si competent tehnic sa realizeze sarcini specifice in Iegatura cu 0 anum ita procedura de evaluare a conforrnitatii si dernonstreaza independenta, irnpartialitatea si integritatea conform prevederilor unei reglernentari tehnice:

• Declaratia de conformitate EC - parte a procedurii de evaluare a conformitatii, prin care un producator sau un reprezentant autorizat al acestuia da 0 asigurare scrisa ca un produs satisface cerintele esentiale din reglementarile tehnice aplicabile sau este In conformitate cu tipul pentru care s-a ernis un certificat de examinare de tip si satisface cerintele esentiale din reglernentarile tehnice aplicabile;

• Document normativ - document care prevede regnli, linii directoare ori caracteristici pentru activitati sau pentru rezultatele acestora; terrnenul este generic si include standarde, specificatii tehnice, coduri de bum practica si reglernentari;

• Dorneniu reglernentat - ansamblul activitatilor econornice ~i produselor asociate acestora, pentru care se emit reglernentari tehnice specifice privind conditiile de introducere pe piata si/sau de punere In functiune:

• Desernnare - procedura prin care 0 autoritate competenta aproba, prin ordin al conducatorului san, un lab orator, un organism de certificare sau de insp ectie recunoscut, dreptnl de a actiona pe piata in legatura cu 0 procedura de evaluare a conformitatii, prevazuta de 0 reglernentare tehnica:

• Evaluare a conforrnitatii - activitate al carei 0 biect este deterrninarea faptului ca un produs satisface cerintele esentiale din reglementarile tehnice aplicabile sau ca un produs este in conforrnitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip si satisface cerintele esentiale din reglementarile tehnice aplicabile produsului;

• Inspectie - examinarea proiectului unui produs, a unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei instalatii ~i deterrninarea conformitatii lor cu conditiile specifice san cu conditiile generale, pe baza unei aprecieri profesionale;

• Importator - orice persoana fizica autorizata sau persoana juridica cu domiciliul, respectiv cu sediul, in Romania sau in urnl dintre statele mernbre ale Uniunii Europcnc, care introduce pe piata rornaneasca sau pe piata Uniunii Europene un produs provenit din afara acestui spatiu:

• Introducere pe piata a unui produs - actiunea de a face disponibil, pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglernentat, in vederea distribuirii si/sau utilizarii:

• Incercare - operatiune tehnica ce consta in deterrninarea uneia san mai multor caracteristici ale unui produs, in concordanta cu 0 procedura specificata;

• Marcaj de conforrnitate - simbolul care se aplica de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, inainte de introducerea pe piata si/sau de punerea in functiune, pe un produs, pe 0 placa de marcaj atasata, pe amb alajul si/sau pe documentele Insotitoare si care are sernnificatia conformitatii produsului cu toate cerintele esentiale prevazute in reglernentarile tehnice aplicabile:

• CE - marcaj european de conformitate, deraimit In corainuare marcaj CE;

• Notificare - procedura prin care 0 autoritate competenta informeaza Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europ ene cu privire la laboratorul sau organismul de certificare ori de inspectie, aflat sub

jurisdictia rornana, desemnat pentru a indeplini sarcini specifice in legatura cu evaluarea conforrnitatii si pentru care Comisia Europeana a alocat anterior un numar, conform prevederilor reglernentarii tehnice specifice;

• Organism de certificare - organism independent fata de clientul lui si alte parti interesate, care aplica regulile unui sistern de certificare in scopul evaluarii, certificarii si supravegherii conformitatii;

• Persoanele en atributii de control- persoana irnputernicita cu atributii de control de catre conducatorul une i institutii cu responsabilitati de supraveghere a respectarii normelor legale intr-un domeniu specific de activitate;

• Organism de inspectie - organism independent fata de clientul lui ~i alte parti interesate, care efectueaza inspectia:

• Organism notificat - laborator de incercari, organism de certificare sau de inspectie, persoana juridic a cu sediul in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat si notificat de catre 0 autoritate competenta ori, respectiv, de catre un stat membru, pentru a realiza evaluarea conformitatii intrun domeniu reglementat si care este cuprins in lista organismelor notificate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

• Organism recunoscut - lab orator de incercari, organism de certificare sau de inspectie, persoana juridic a cu sediul in Romania, care este capabil si competent tehnic sa realizeze sarcini specifice in Iegatura cu 0 anumita procedura de evaluare a conformitatii si care demonstreaza independenta, impartialitate si integritate, conform prevederilor unei re glernentari tehnice si pentru care s-a emis un certificat de recunoastere ;

• Producator - persoana fizica autorizata san persoana juridica, responsabila pentru proiectarea si realizarea unui produs, in scopul introducerii pe piata si/sau al punerii in furctiuae in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, in numele sau, Responsabilitatile prodocatorului se preiau de orice persoana fizica autorizata sau persoana juridica ce asarnbleaza, ambaleaza ori eticheteaza produse in vederea intro ducerii pe piata si/sau a punerii in functiune, sub nume propriu;

• Punere in functiune - actiunea ce are loc in momentul primei utilizari a unui produs, in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene;

• Recunoastere - actime in responsabilitatea autoritatii competente, prin care se stabileste daca un laborator san un organism de certificare ori de inspectie este capabil si competent tehnic sa realizeze sarcini specifice in Iegatura cu 0 anumita procedura de evaluare a conformitatii si dernonstreaza independenta, impartialitate si integritate, conform prevederilor unei reglementari tehnice, in vederea desemnarii si, dupa caz, a notificarii;

• Reprezentant autorizat al producatorului - persoana fizica sau juridica cu domiciliul, respectiv cu sediul, in Romania sau intr-ua stat membru al Uniunii Europene, imputemicita de producator sa actioneze in numele acestuia:

• Standard european armonizat - standard european, elaborat in baza unui mandat al Comisiei Europene si adoptat de catre 0 organizatie europeana de standardizare, care confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale dintr-o directiva aplicabila, acoperita de un astfel de standard. Lista standardelor europene armonizate se publica in Jumalul Oficial al Uniunii Europene;

• Supravegherea pietei - ansarnblul masurilor, resurselor si structurilor institntionale adecvate, prin care autoritatile competente asigura si garanteaza, in mod impartial, ca produsele introduse pe piata si/sau puse in functiune indeplinesc prevederile reglernentarilor tehnice aplicabile, indiferent de originea lor, cu respectarea princip iului liberei concurente.

• Termenii "standard", "specificatie tehnica" ~i "reglementare tehnica'' se definesc conform prevederilor reglementarilor in vigoare privind rnasurile de organizare si realizare a schimbului de inforrnatii in domeniul standardelor ~i reglernentarilor tehnice, precum ~i regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana.

I). - Termeni utilfzati in do meniul executiirii controlului de stat

• Controlul de stat al calitatii in constructii - reprezinta sisternul de inspectii exercitate de catre organele cu atributii de control al statului, potrivit legii, care au ca obiect urmarirea modului de respectare a prevederilor prezentului cod.

• Calitatea constructiilor - este reznltanta totalitatii perforrnaraelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor.

• Sistemul calitatii in constructii - reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calitatii constroctiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si post-utilizare a acestora.

Anexanr.2

ROlVlANIA

ElVllTENT: .

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr .ldaia: .

(Numarul din registrul de evidenta unic a certificatelor de urbanism)

Urmare cererii adresata de .

Adresa .

telefonlfax e-mail , .

inregistrata la m din ..

Scopul solicitarii: .

SE CERTIFICA:

Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul .

municipiullor~ullcomunalsatullsectorul .

cod postal strada m bl. sc et. ap .

Teren identificat prin urmatoarele coordonate cadastrale: .

In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism in vi go are nr IPUGIPUZIPUD

aprobata cu Hotararea Consiliului Judetean/General al Municipiului Bucuresti/Consiliul local

m.: din data .

A. REGIMUL JURIDIC

a) situarea imobilului in intravilan sau in afara acestuia .

b) natura proprietarii sau titlul asupra imobilului: .

c) servitutile care greveaza asupra imobilului, dreptul de preemtiune, zona de utilitate publica: .....

d) includerea imobilului in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie

a acestora: .

B. REGI:J\.,flR ECONOMIC

a) folosinta actuala .

b) destinajia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate .

~) reg~emen~ ale administratiei publice centrale si/sau locale cu privire la obligatiile fiscale ale

investitorului, .

d) alte prevederi rezultate din hotararile consiliului local sau judetean cu privire la zona in care

se afla imobilul. .

C. REGI:J\.,flR TEHNIC

a) informatii extrase din documentatiile de urbanism, inclusiv din regulamentele de urbanism aferente, ori din planurile de amenajare a teritoriului, dupa caz, precum si restrictiile impuse, in situatia in care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zona protejata, interdictii temporare sau definitive de construire); in functie de complexitatea ~i de volumul informatiilor, acestea se vor putea prezenta si intr-o anexa la certificatul de urbanism (cu mentiunea expresa ca aceasta face parte integranta din certificatul de urbanism):

Anexa 2.doc

b) obligatii/constrangeri de natura urbanistica ce vor fi avute in vedere La proiectarea investitiei.

(1) regimul de aliniere a terenului ~i constructiilor fata de drumurile publice adiacente: .

(2) retragerile ~i distantele obligatorii La amplasarea constructiilor fata de proprietatile vecine: ...

(3) elemente privind volumetria si/sau aspectul general al cladirilor in raport cu imobilele invecinate, precum si alte prevederi extrase din documentatii de urbanism, din reguLamentnL LocaL de urbanism, din PUG, P.U.Z, P.U.D. sau din ReguLamentuL General de Urbanism, dupa

caz: .

(4) inaltimea maxima admisa pentru constructiile noi (totala, La cornisa, La coama, dupa caz) si caracteristiciLe voLumetrice aLe acestora, exprimate atat in numar de niveLuri, cat ~i in dimensiuni

reaLe (metri): .

(5) procentuL maxim de ocupare a terenuLui (POT): .

(6) coeficientnL maxim de utiLizare a terenuLui (CUT): .

(7) dimensiuniLe ~i suprafetele minime si/sau maxime ale parceLeLor (in cazuL proiecteLor de

parceLare): .

c) echiparea cu utilitati existente si referinte cu privire La noi capacitati prevazute prin studiiLe si documentatiile anterior aprobate (apa, c anaLiz are, gaze, energie electrica, energie termica,

telecomunicatii, transport urban etc. ): .

d) circulatia pietoniLor ~i a autovehicuLeLor, acceseLe auto ~i parcajeLe necesare in zona, potrivit

studiiLor ~i proiecteLor anterior aprobate: .

PrezentuL Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utiLizat in scopuL decLarat: .

(EmitentuL certificatuLui de urbanism are obligatia de a inscrie in spatiul rezervat scopuL utilizarii actuLui, in conformitate cu declaratia soLicitantnLui.

D. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIREIDESFIINTARE V A FI INSOTITA DE URMA TOARELE DOCUMENTE:

a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata)

b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii [] PAC [] PAD [] POE c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic pentru:

[] alimentare cu apa [] canalizare

[] alimentare cu energie eLectrica [] alimentare cu energie termica

[] gaze naturale [] telecomunicatii

[] salubritate [] transport urban

[] securitatea La incendiu [] protectia civila

[] protectia mediului [] sanatatea populatiei

d) Avizele/acordurile ~i alte documente ce se asigura de catre solicitant

d.1) A vizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciiLor descentralizate ale acestora (conform dispozitiilor Codului Constructiilor):

Anexa 2.doc

d.2) Alte avize/acorduri:

d.3) Studii de specialitate, expertize:

e) Documentele de plata ale urmatoarelor taxe:

CERTIFICA TIJL DE URBANISM NU TINE LOC DE A UTORIZATIE DE CONSTRUIREIDESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII

Prezentul certificat de urbanism are numarul de fnregistrare in Registrul de evidenta a

certificatelor de urbanism: m din data .

SEMNA TURA AUTORIZATA A EMITENTUL UI

L.S.

Intocmit:

Numele si prenumeLe

(Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine semnatarilor acestuia)

Anexa 2.doc

Anexanr.3

CATEGORII DE DOCUMENTATII

iN DOMENIUL AMENAJAREA TERITORIULUI $1 URBANISM

Competetue de avizare si de aprobare a acestora

Nr. Categorii de docurnentatii Avizeaza Aproba
crt
0 1 2 3
A. Amenajarea teritoriului
• Plan de amenajare a teritoriului
1 National Guvernul Parlarnentul
2 Zonal o Ministerul Transporturilor, o Consiliile judetene
o Regional sau interjudetean Constructiilor ~i Turismului o Consiliile locale
o Interorasenesc sau o Organisme centrale ~i teritoriale o Consiliul General al Municipiului
intercornunal interesate Bucuresti
o Frontalier
o Metropolitan,
periurban al princip alelor
..
mumc lp II ~ I ora~ e
3 Judetean -Ministerul Transporturilor, o Consiliul judetean
Constructiilor si Turismului o Consiliul General al Municipiului
o Organisrne centrale si teritoriale Bucuresti
interesate
B. Urbanism
• Plan urba nistic general si regula ment local aferent acestuia
4 Municipiul Bucuresti o Ministerul Transporturilor, o Consiliul General al Municipiului
Constructiilor si Turismului Bucuresti
o Organisrne centrale si teritoriale
interesate
5 Municipiu • Ministerul Transporturilor, • Consiliullocal al municipiului
Constructiilor si Turismului
• Consiliul Judetean
• Organisrne centrale si teritoriale
interesate
6 Oras • Consiliul Judetean o Consiliullocal al orasului
• Organisrne centrale si locale
interesate
7 Cornuaa • Consiliul Judetean o Consiliullocal al comunei
• Organisrne centrale si locale
interesate
8 Municipii, erase si comune • Ministerul Transporturilor, • Consiliullocal al municipiului
ce includ statiuni Constructiilor si Turismului /orasului .comuaei, dupa caz
balneare/turistice declarate • Consiliul Judetean
• Organisrne centrale si teritoriale
interesate
• Plan urba nistic zonal si regula ment local aferent acestuia
9 Zona cerarala a municipiului • Ministerul Transporturilor, • Consiliul General al Municipiului
Bucuresti, precum si alte Constructiilor si Turismului Bucuresti
zone functionale de interes • Organisrne centrale si teritoriale
interesate
10 Zona cerarala a municipiului • Ministerul Transporturilor, o Consiliile locale rnunicipale
~i alte zone functionale de Construetiilor si Turismului
interes • Consiliul Judetcan
• Organisrne centrale si teritoriale
interesate
11 Zona cerarala a orasului, • Consiliul Judetean • Consiliile locale orasenesti sau
satului, preeum si alte zone • Organisme centrale si teritoriale cornunale
functionale de interes interesate Anexa3.doc

12 <Zone protejate ori asupra o Ministerul Transporturilor, o Consiliile locale
carora s-a instituit un tip de Constructiilor ~i Turismului o Consiliul General al Municipiului
restrictie, precum si cele care o Consiliul Judetean Bucuresti
dep i~e sc limi ta une i unitati o 0 rgani sme c entrale ~ i teri toriale
adrninistrativ-teritoriale interesate
<Zone protejate ori asupra
carora s-a instituit un tip de
restrictie, precum ~i cele care
dep ase sc limi ta une i unitati
administrativ-teritoriale,
pentru municipiul Bucuresti
• Plan urba nistie de detaliu
13 o Irnobile clasate In lista o Consiliul Judetean o Consiliile locale
monumentelor istorice si cele o Ministerul Culturii si Cultelor o Consiliul General al Municipiului
care se amplaseaza in zone o 0 rganisme centrale si teritoriale Bucuresti
protejate interesate
o Irnobile clasate in lista
monumentelor istorice si cele
care se amplaseaza in zone
protejate, pentru municipiul
Bucuresti
14 Alte irnobile Organisrne teritoriale interesate o Consiliile locale
C. Regulament de urbanism
15 Regulament general de -Ministerul Transporturilor, o Guvernul"
urbanism Constructiilor si Turismului
o Organisrne centrale si teritoriale
interesate Anexa3.doc

Anexanr.4

ROMANIA

CONSILIUL GENERALAL MUNICIPIULUI BUCURESTII JUDETEAN I LOCAL .

Nr din .

A UTORIZA TIE DE CONSTRUIREIDESFIINTARE

Nr ....••••••••••••••••••••••• din .

(Numarul din registrul unic pentru autorizatii de construire/desfiintare)

Unnare cererii adresate de

cu

dorniciliul

in judetul .

sediul

municipiul orasul

comuna

satul sectorul cod postal .

strada m bi. sc et. ap .

telefonlfax e-mail .

inregistrata la m din data .

In confonnitate cu prevederile Codului constructiilor, se

A UTORIZEAZA:

EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIREIDESFIINTARE pentru:

- pe imobilul- teren si/sau constructii - situat in judetul ..

municipiul

orasul satul sectorul .

comuna

cod postal strada m bi. sc et. ap .

cartea funciara

fisa bunului imobil .

nr. cadastral

- lucrari in valoare de .

- ill baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P ACIPOE) I

desfiintare (PAD) nr.: .

elaborat in confonnitate cu dispozitiile Codului constructiilor de .

cu sediul in judetul municipiul/orasul/comuna .

sectorul/satul cod postal strada m bi. sc .

et. ap .

- ill baza Acordului Unic m din data .

- ill baza unnatoarelor avize si acorduri: .

Anexa4.doc