Sunteți pe pagina 1din 4

CORIJAREA LIMBAJULUI – METODĂ PRACTICĂ - secţiune fişe 1 NATANAEL DOBRA

Materialul pentru corijarea sunetului “N”

I. IMAGINI
Denumeşte imaginile – vezi şi dicţionarul vizual de la final

nas pensulă polonic săpun


II. SILABE, LOGATOMI ŞI COMBINAŢII CONSONANTICE
1. N în silabe directe 2. N în silabe inverse
Neprelungit Neprelungit
na, ne, ni, no, nu, nă, nâ an, en, in, on, un, ăn, ân
Repetate Repetate
nana nena nina nona nuna năna nâna anan enan inan onan unan ănan ânan
nane nene nine none nune năne nâne anen enen inen onen unen ănen ânen
nani neni nini noni nuni năni nâni anin enin inin onin unin ănin ânin
nano neno nino nono nuno năno nâno anon enon inon onon unon ănon ânon
nanu nenu ninu nonu nunu nănu nânu anun enun inun onun unun ănun ânun
nană nenă nină nonă nună nănă nână anăn enăn inăn onăn unăn ănăn ânăn
nanî nenî ninî nonî nunî nănî nânî anân enân inân onân unân ănân ânân

3. N în poziţie intervocalică 4. N în logatomi – iniţial


ana ena ina ona una ăna âna nic nar năt nun nim niş nem
ane ene ine one une ăne âne nit nat nos nel naţ num nan
ani eni ini oni uni ăni âni nam nev nef nep nez niv niz
ano eno ino ono uno ăno âno nap neş nuţ năl naj nas nav
anu enu inu onu unu ănu ânu nul nen nom nop not nuş nad
ană enă ină onă ună ănă ână nal net nec nis nes năr nut
anî enî inî onî unî ănî ânî ner niţ nor naş nin neg nac

5. N în logatomi – final 6. N în combinaţii consonantice


con rin min cen cin din sen ant unt ind inc enţ îng ens
men tin rân pun run lan bin ânt int ond unc inţ ung ins
bun tun fon ton căn len pin amn emn imn omn umn ufni ânz
mon nun san ţin vân cun fun olni oln şne sno azni gne ihnă
ban cân gin van vin fin hin ent and und înc âng ans ârn
ran lin ten tan gen den lun ont ând anc anţ ing âns orn
can mân man ven ron ren sin

7. N în combinaţie cu diftongi
nie nea niu noa nao nio nui
neu nau noi nue nău nei nau
2
III. CUVINTE
1. N în poziţie iniţială
Monosilabice
na, nai, nas, naş, nea, neam, nici, nod, noi, nor, nord, nou, nu, nuc
Bisilabice
nădrag, naiv, nămol, năsuc, natal, nătâng, năuc, navă, nebun, necaz, nectar, negru, nepot, nervos, neted,
nevoi, nicicând, nicicum, nimeni, nimic, ninge, nisip, noapte, noroc, noroi, noros, notă, nouă, nouţ, nucă, nuia,
numai, număr, nume, nuntă
Polisilabice
năbuşeală, napolitană, nasture, naţie, naţional, natură, natural, năzdrăvan, neadevăr, neapărat, neascultător,
neastâmpăr, neastâmpărat, neatent, nebiruit, nebunesc, necesar, necredincios, necunoscut, necuviincios,
negative, neglija, neglijent, negreală, negricios, negustor, neînţelegere, neînţeles, nemaiauzit, nemaiîntâlnit,
nemaipomenit, nemernic, nemişcat, nemuritor, neobişnuit, nepoliticos, nepoţel, nepregătit, nepriceput,
neruşinat, nesărat, nesătul, neserios, nesigur, nesimţit, nespălat, neştiut, neutru, nevinovat, nevoie, niciodată,
ninsoare, noiembrie, norişor, norocos, noroios, nouăsprezece, nouăzeci, noutate, număra, numărătoare

2. N în poziţie mediană
Monosilabice
cine, luni
Bisilabice
banal, bănet, bănuţ, bine, blană, bonă, bună, bunic, câine, cană, canal, canin, ceainic, chinez, cină, doină, final,
goană, gunoi, haină, înalt, înec, inel, înot, inox, lână, leneş, lună, mână, minut, nimeni, pâine, pământ, pană,
pune, scenă, senin, şină, slană, sonic, spanac, spinos, spune, stână, sunet, taină, tenis, tină, tună, tunel, tunet,
unic, unu, vânat, vânăt, venin, vină, voinic, zână, zonă
Polisilabice
adună, albină, ananas, animal, anotimp, balenă, balonaş, benzină, binoclu, blăniţă, bomboană, bostănel,
bunică, cabană, cabanos, cabină, cabinet, canapea, căniţă, capcană, căpşună, cenuşiu, ciobănel, cozonac,
cunună, desena, făină, găină, gălbenuş, gogonea, hăinuţă, icoană, imagine, inimă, japonez, limonadă, linie,
linişte, liniuţă, lubeniţă, lumină, luminiţă, mănuşă, mânuţă, maşină, mecanic, mincinos, minune, monedă,
napolitană, pagina, păşune, peniţă, pepene, poiană, sănătos, săniuţă, săpunel, slănină, staniol, ţelină, tocană,
uzină, veninos, vinovat, vişină
grupe consonante
antenă, atenţie, bancă, bandit, bocanc, bolnav, bufniţă, bunătate, cântec, cinci, ciont, colindă, conductă,
cuvânt, dans, diamante, elefant, faianţă, fântână, fantomă, flămând, gând, gândac, gânsac, gingie, încet,
închide, indian, îngheţată, insulă, junglă, lângă, lanţ, lung, magnet, mânz, mentă, minge, moşneag, muncă,
ninge, nuntă, odihnă, opincă, pantalon, pantof, paznic, pensulă, pinguin, plantă, pungă, sandală, sânge,
scânteie, seminţe, snop, solniţă, stâncă, stâng, tanc, ţintă, toamnă, undiţă, unge, unt, vacanţă

3. N în poziţie finală
Monosilabice
ban, bun, chin, crin, fain, fan, fân, gin, hrean, in, lan, lin, plin, prun, ren, şpan, spin, ten, ton, tren, tron, tun, vin,
zvon
Bisilabice
alun, balcon, balon, baston, baton, bazin, beton, bidon, bizon, borcan, bostan, breton, buştean, buton, carton,
castan, castron, cazan, cioban, ciolan, cupon, dafin, delfin, desen, dragon, duşman, fazan, furtun, galben,
gâscan, golan, hapsân, jupân, lighean, lungan, motan, nebun, ocean, oxigen, păun, puţin, rechin, şampon,
săpun, scaun, senin, sifon, şopron, spion, stăpân, străin, susan, suspin, tavan, ţeapăn, tendon, tutun, vagon,
vecin, venin, vişin, volan, vulcan
3

Polisilabice
abandon, acordeon, aeroplan, african, american, amidon, arlechin, asasin, avion, axion, beţivan, bogătan,
bolovan, buletin, buzdugan, camion, campion, canion, căpcăun, căpitan, capsoman, casetofon, celofan,
cetăţean, cocean, dalmaţian, deltaplan, ecuson, elveţian, eolian, examen, faraon, fizician, geamantan,
ghinion, hoţoman, iatagan, indian, italian, magazine, magician, manechin, marţian, medalion, mesteacăn,
microfon, muzician, năzdrăvan, pantalon, pieton, pinguin, prieten, şarlatan, saxofon, scoţian, şobolan,
spadasin, stadion, superman, sutien, telefon, tobogan, uragan, xilofon

grupe consonante
cârn, corn, demn, domn, horn, imn, lemn, pumn, semn, solemn, somn, untdelemn

IV. PROPOZIŢII
Nicu are un nas mare. Vinul era bun. Ne jucăm cu nasturi.
A început să cânte. Bunicul mi-a dat un bănuţ. Faraonul era înalt.
Mânzul era năzdrăvan. Bunica a prins gâscanul. Sunt magician.
Marţianul a pelcat cu nava. Nina mi-a dat o nucă. Am un buzdugan.
Indianul avea mâini lungi. Am desenat o găină. Scaunul este din lemn.
Noaptea este linişte. Am uns pâinea cu unt. Cânt la nai.

V. EXERCIŢII
DI FERNŢIERE N-M
ana ama ena ema ina ima ona oma una uma ăna ăma âna âma
ane ame ene eme ine ime one ome une ume ăne ăme âne âme
ani ami eni emi ini imi oni omi uni umi ăni ămi âni âmi
ano amo eno emo ino imo ono omo uno umo ăno ămo âno âmo
anu amu enu emu inu imu onu omu unu umu ănu ămu ânu âmu
ană amă enă emă ină imă onă omă ună umă ănă ămă ână âmă
anî amî enî emî inî imî onî omî unî umî ănî ămî ânî âmî

nic mic nar mar năt măt nit mit nat mat nos mos nal mal net met
nec mec ner mer niţ miţ nor mor con com rin rim min mim men mem
tin tim rân râm ran ram lin lim ten tem can cam mân mâm man mam

nai-mai, nea-mea, nic-mici,nod-mod, noi-moi, nor-mor, nu-mu, nuc-muc, bun-bum, han-ham, conic-comic,
faină-faimă, gene-geme, sună-sumă, vană-vamă, nit-mit
Cuvinte lacunare
Pune în fiecare căsuţă litera n şi vezi ce cuvânt se formează
Exemplu: n ai, a n tilopă
 oapte,  oroi,  otă,  ou,  eatent,  ebunesc,  emernic,  emuritor,  epoţel, gu oi, î alt,
lumi ă, mă uşă, mâ uţă, mi cinos, mi une, cuvâ t, da s, elefa t, faia ţă, fâ tână,
fa tomă, flămâ d, pu gă, sa dală, sâ ge, casta , caza , , ciola , cupo , dafi  , delfi ,
dese , drago , furtu , galbe , săpu , buzduga , camio , campio , , căpcău , căpita ,
capsoma , casetofo , celofa , ghinio , iataga , india , uraga , xilofo , nicicâ d, pâi e
 eastâmpărat, î ot, zâ ă, că iţă, maşi ă, meca ic, faza , hai ă, tutu , vago , mo edă

Folosind cuvintele date formează propoziţii


Ex. Nuca a căzut din nuc.
nuca, neastâmpărat, înot, zână, căniţă, maşină, mecanic, antilopa, duşman,
fazan, haină, diamante, cioban, luminiţă, cabană, castron, pantof, nepoliticos,
ninge, camion, hoţoman, telefon, nucă, nuia, tutun, vagon, monedă, pâine.
4

Lacune - completează propoziţiile următoare folosind cuvintele din coloana alăturată:


Am pus în cuier ________________. pâine Ne-am ascuns în ________________. bună
Mama a pus în prăjitură _________. vagon Am discutat cu ____________________. fazan
A sunat ______________________. tun În cabană era ____________________. cabană
În cuptor era o _________________. nucă Nu este o zână ____________________. lumină
Soldatul era lângă ______________. telefonul Pe cioban îl doare _________________. inima
Am urcat în ultimul ______________. haina Ne jucăm ________________________. ciobanul