Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială Dorna Arini

Nume elev

Lucrare scrisă semestrială la LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


Clasa a VII-a (A.C.)
Semestrul I

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de 1 oră.

Citește cu atenție textul următor:


„De treci codri de aramã, de departe vezi albind
Ş-auzi mândra glãsuire a pãdurii de argint.
Acolo, lângã isvoarã, iarba pare de omãt,
Flori albastre tremur ude în vãzduhul tãmâiet ;
Pare-cã și trunchii vecinici poartã suflete sub coajã,
Ce suspinã printre ramuri cu a glasului lor vrajã.
Iar prin mândrul întuneric al pãdurii de argint
Vezi isvoare zdrumicate peste pietre licurind ;
Ele trec cu harnici unde şi suspinã-n flori molatic,
Când coboarã-n ropot dulce din tãpșanul prãvãlatic,
Ele sar în bulgãri fluizi peste prundul din rãstoace,
În cuibar rotind de ape, peste care luna zace.”
( MihaiEminescu, Călin- file din poveste)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
Identifică în text un cuvânt derivat. 6p
Desparte în silabe cuvintele tămâiet şi unde. 6p
Indică rolul utilizării virgulelor în al treilea vers din fragmentul citat. 6p
Selectează o figură de stil din versurile de mai sus. 6p
Alcătuieşte două enunţuri cu sensurile diferite ale cuvântului sare. 8p
Explică, în 5-7 rânduri, semnificația structurii: codri de aramă. 10 p

B.Redactează o compunere de 80-150 de cuvinte (10- 15 rânduri) în care să prezinți natura așa cum se
desprinde din fragmentul reprodus mai sus al poemului eminescian. 36 de p
În compunerea ta, trebuie:
- să redactezi un conținut adecvat cerinței formulate, în care să utilizezi noțiunile de teorie literară învățate;
12 p
- să evidențiezi două mijloace artistice diferite; 6p
- să valorifici secvențele de text care prezintă cadrul natural; 6p
- să evidențiezi două figuri de stil diferite;6 p
- să ai o structură potrivită tipului de text și cerinței formulate;3 p
- să te înscrii în limitele de spațiu indicate;3 p

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinilor cerințelor este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări ( unitatea compoziției – 1 p.; coerența textului – 2
p.; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuația – 2
p.; așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)
Și tu poți lua nota zece!

S-ar putea să vă placă și