Sunteți pe pagina 1din 2

R O M Â N I A NECLASIFICAT

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr. __________ din ____ . ____ . 2020

Cod Operator: 5033

____________________

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TIMIŞ


POLIŢIA _____________________________________ Ex. Nr. ______
_____________________________________________
Agent de poliție ________________________________________

A P R O B:
ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar șef de poliție,

_________________________________

DE ACORD:
ŞEFUL POLIŢIEI ___________________
Comisar șef de poliție

_________________________________

RAPORT

- din data de _________________-

Raportez următoarele:
Solicit a-mi aproba _______
(__________________________________________) zile libere, în perioada
___________________________________, conform prevederilor art. 1, alin. (1) din
Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea
copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ întrucât în perioada
______________________________________ s-a hotărât închiderea temporară a
unității de învățământ ____________________________ ______________________
unde este înscris(ă) fiul/fiica meu/mea în vârstă de _______.
Anexez alăturat declarația pe propria răspundere a soției/soțului mele/meu
conform prevederilor legale, certificat de naștere copil/copii, certificat de căsătorie.
Față de cele raportate, dispuneți.
Semnătura
_________________________

CONFIDENŢIAL!
Atenție! A se respecta prevederile legislației in domeniul protecției datelor cu caracter personal
loc._________________, jud. Timiș
DECLARAȚIE
- pe propria răspundere -

Subsemnatul(a) _____________________________________________________
fiul/fiica lui _____________________ și al/a ______________________, născut(ă) la
data de ___________________________ în _________________________ județul
_____________________, cu domiciliul în ____________________________________
str. _________________________________, nr. _______, bl. ________, sc. _________,
et. _______, ap. _______, județul/sectorul ______________________, posesor(oare) al/a
C.I. seria ______ numărul _________________, cu CNP: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
declar următoarele:
Având în vedere prevederile art. 2, alin. (2) din Legea nr. 19/2020 privind
acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația
închiderii temporare a unităților de învățământ, cunoscând prevederile art. 326 Cod
Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, în perioada
_________________________________, pe timpul cât s-a hotărât închiderea temporară
a unității de învățământ ____________________________________________ unde este
înscris(ă) fiul/fiica meu/mea în vârstă de ________________, nu am solicitat și nu voi
solicita la locul de muncă __________________________________________________
zile libere ce mi s-ar cuveni potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea
unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii
temporare a unităților de învățământ.
Totodată menționez faptul că locul de muncă ocupat nu permite munca la
domiciliu sau telemunca.
Dau prezenta declarație pe propria răspundere în conformitate cu prevederile Legii
nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor,
în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, pentru a-i servi soțului/soției
la locul de muncă.
_________________ SEMNĂTURA
Data: ____________ _____________