Sunteți pe pagina 1din 4

Cp

-µry t --. 7a fs }opov%

}
al O1MIiT 0 NI
4 paotl U ig
RONMMIA
aRl. t. ,,,. .-.,
cEraiEm om JUoEioL nFUU
AI CAPIiALEI,

Scâ n
OrYo. aasfae.es Ialpër /ires Generalnl Ridesta, Manin, Elle Lazfir, in eSr-
plinsfi .L. h Or motplenyti
dAsie eu resttrile fasciste, imping Patrie noastrif
M pee... -a, spre un non dezastru- Acegti dnpmani ai poporu-
lai, vor sa reintroduci un regim dictatorial clapi(
chipnl regimnlui nefast Ip eAngeros el cìlAnlni An-
6s1o1N lab teroarea toneseu.
baivaretelar Cettlteni, Cetitt ene,
ORGAN AL COMITETULOI Pentru a salva tara, pentra a gribi victoria a-
supra foscismului dinafara pi dinäuntrtd torii,
Telefon r Redeabe 8.54.82 CENTRAL
Adminlatratia 5.10.79 al P. C. R.
Str. Belvedere Na e Et. V.
ITber la dia
DMnbovita adori la
'opta F. N. D. Frontal National Democrat vA chiamA la
MAREA INTRUNiRE CETATENEASCA
BARU rA AVIA L00

ThiRIMIll LIOft IIFRAZBOI Posfu! de radio Moscova SAMBATA. ORA 2, IN PIATA NATIUNII
Cu torii, dela tânAr la burin. dela orAgean la
p S'A INIHEIAT LA 23 AUGUST sateen,bArbati pi femei de toate categoriile so-
aenumirdo 'lenisti,
gravelnecil olla
ezpodiezit eendnlelor le
faei, mot
despre situaia deosebi 5 a României ciale, civili li militari, ofiteri 4i soldati, veniti sA
manifestati vointa voaetrA pentru isgonirea dela
coni
leü r poli- rchlrid boue de Rtdeer,, O parte carme brii a clicei trAditoare In cap eu Ridescu
;1;4° tipopulnri, nddemutrotl L tramportrnl mut folodte
trupolor coonceentrateto
Care este ca lea pe ('ere trehue sa mearga România Manin, pentru on govern al Frontului National
O ari hMprlrilar 'storlee dele fie. rent la dlfeeite Co- Democrat.
Portal de Radio Moxcooa a tana-
.,
ila m
alo
rare ee eventur iza Cavilnit
gode.. cure pL -. ilet went ldmien eu
demento ¡i lest-1.tli.
ntonnet pt legd- coo ^tarter ca
Allele
oetad le emeirea
mia
vista ,.Rdtboiul pl claaa munti-
Acest partid tare este avant -
aseard ea, important artico{ din garda rcacjiumii remanoti
t niticdatb ninde
nu a
Peutnee Romania aA poot3 Im-
tra In rándul tarilor domoerete,
un con ea u treb,d et satisfecit urmi-
Triittscà Petrie nastri Ifberl{ qi democrnfi!
Joe RAdeecu !
u fugal eon d to rre` din erre dam
rg intime r.,t sterne fasciste el lisat pansant'{ In pnrptint, tran mai jos un ex- democratie d a activai pe media eiap toarele deziderate: Moarte fascigtilorI
?. tmpotriva tdrankm aH
:
linie eu orgamiratia fascisti Ger-
Y aime:{ n Invitera de forja in - la impirtiren
iio,o
pornit La 23 August Romano a rupi do de Fier. nerotorea eta,¢elor Armtati-
le le Malaxa. le une die '_
d inerme, pt anto-
eu nefasta alianti pultl, CONSILIUI:
adr r<le
mal
mstl oreo
ofortului de
dé% r a oe t édee
Iatt pentruce
ecit conomic
cote o lega de Partidul d -lui Manica da servit
Germania fascisti pi a Inters or- de metadr teroriste pl a dus tn podeppsi
bot,
erimimatilor de ras -
FRONTULIII NATIONAL DEMOCRAT
Ra- mole impotriva aresieia. permanenti o politica de subrnl- áti e parntutui de tal
Bncurefti, 21 Febrnarle 1945
din nomale es sub deam tripe to aglrnoereert
garnizoane, Iati Aeest eventmemt no lfo o a intereselor popondni ro- de toste elementele fumiste pl
an. re domos ali n
ras pentnt te boë aittrk frontal da s'nnpib lovitzr/ de palar
eia lnpti lih'deriel. e a no,-re reforme agrarA-
atde s' api tunt printre Intro- In for sa se Incadreoe epiritdui provoca1 p' determinat epiren Ro- D. Manin s'a erttat totdeauva Fortele democraticn ale Roma-
fiada il i de irrt pi .mRder al Conferintei din mfrniei din radiait ci re oltatnl un mare adreirator al dietaturti niel s au unit io Frontal Natio-
r,
o este{ nidnon caz de-
1lntimplalor.
Co,mmeno, Râdeecu, Menlo pi Brada- intregei shuntai die ace{ moment lui Hitler pi Mussolini,
pun in fruntee readiness fne- di,d Annota Ropie a declaniat Clics rmjionol- ilranisni s'a pus
nal Democrat care in programul
stil fi -a propus rezolvarea ce-
Manifestul Comisiei Locale
ste oli, deevellreo brandi a IR- date d foc total pntru a n reor- ofensiva Impotr'va noctnrnini ro- -n fruoteo eosrplotulad nozpied- toe problema de baza.
, oge teatluti, care tempera eu ga ire, pente a eprijlni evtrcoll- mtnese.
d perndt tntreage politici
papelea M1fenivRrâtianuRi-
r'le n. le dibante' legionare, Este oti vannait
vatalt indigvarea
Dar fittrnlcie for fait de sial{ pe raro o provoneA l'psa totali
llor impotriva reforme' agrore pi
silsple sa lornormintere acnn-
Pentra a -I putee realiza,
D. opt suma rispundrr. pentru
F.N. a Sindicatelor din Bucuregi
daar fati de rizhoinl entihltleriat. pl fall de droocecle demasntt de intelegere a celer moi ele- ti problemi pl st tutelle u mo - formar. anal govern democrat,
liar anos aie' orinal un aspert prin tierar< peux a neltelor mentare Invttäminte
core te Pot
vumcnt minastrubui midi[.. care st satisfara t.te aceste lu- Muncitorie Cetat#eni!
Ife d (a tti'ler batrñn'lor intrigarti{, n etrrbn're ddme care prri pi sa stabileosea legbtrzri de
o. diede experimenteli st manevrere m t tine se e de nie{ ercconsIde-
na [rage dio faptele petrecute in Re- Romania nu re de ales Watt
,-tenie pi de sincerA colaborare Reactst n.. M manta a prhnul ministre
A ...OMM popnruln', In Malfis m- ia ia ultimai ami. intra doni crioprima cale core cu Uniumm Sovietica pl cu t.te R: desou pl ou Manou a treoui la atan impoir iva
_ ,o u fasciste. Mm natiunnr te mod direct pt pe cil Praceeul de Inebegare a virili onstithe o lotonrcere la sistemul telelalle maliuni dcmoerate. forjelor care lupta pendra democratiearee trii.
nsle se intona l deporte insinuante N fnlosesc ln ctiu- trend re desftp.nt tv diferafe fe- di<mti,rii fasciste, la ínscbunareo In domeniul politicii interne. Legionari fl faaaiat9 au terorhat pe munet-
e
I0 0000
t. fantd. e, vile for nef.te de node Savers - lori In difer'tele state eliberate- trotte. toron tao a inca crie, rare F. N. D. vrea sa realizeze refor- torii dela Malaxa peaob oit a-1 albi sa lase luorul fi
la,iaale neastr0 ta.l tepti tu nuttl, re to 23 Angeot é e shoat Aces[ ponce., i".hrnrA pt dite- mopoande tocml courte aolá-
ab fnitture eternen-
se face greva In stop cal .aboterif producjiei.
dita moism po frontal irpotrva aditod de poper. rlte forma dupé deoneb'rile rift a reslurilor landete pl ba- me Bandele ivi Marsica, Inarmate eau revolvere 7i arme
lastului teat {immr, n area de tele fasciste ale aparatolui de automate, eu brout la aaaainarea muncttarilar
utleriumtlul, nt 'tente natiti{,
hala de erhipe ent, de nprovioio- A un
leg mijioacele de
foime e to lovitnile pe tente.
ker, ie icore cari le pun la .ale tmpotri
re le pradnta e' enrrmite . -
mmdipmd paedce care et pm- Stat, sA aresteze pe toti eriiniva-
In ctasul dietaturn ent.esrie- trutt Romfmiei intenoro In rendu{ lii de r1shoi pi st enrgeniaeoo' or-
si oonducaiorifor lot. G teoorrgglm Apostel- Prepe-
cid, de ajotar
mocrettel. Impotr vminora'. mata. dintele Confederatlei Generate a Minali a lest lm.
minora'.Im- e, P. N. T. pi P, N. L. ei -av pv- tamils{ {adlor démocrate. puscat- Do asernearea au foot Impie:cati mai malt'
Iv thmP pe front uniti({ cav potrive In1 .r -color ritale ale Romt- tut pitta nucfenl for rital pen- Un al lreil. drum nu exista. Porntnd pe cal. era dreenta. muncitori.
si a and plerderl aunt 'Mate dee- niel, ei on rid un fel de erns- trite
astázi "ceste nudge si n- Lupin din Romania ae de.e- Romance ve putn intro to mar. Ac est oboe criminel e! bmsdolor do assosini
eegleetete inoentand In mod ne- pill nid to aee ta etitudine tor,
prinda tonte puterile reactinnere bepte printr'o accentuais gravi - familia a pop.relor democaate. este rezultatul celer 8 Inni de guveratare reac-
pdv aspra sptritulut sl rumbea_ fait de Coronet. re -t v admire stebilitatee. tiorrara In calate timep nu sta luit niche masure se-
dR6' tnprio enti superlt torne' CLIorante pr ra el o are. ale Roman'ei. tate. Felnl to ere se va deride
a brmvr3 latee pin tendtnta de a alrege Coroana Armai lueeo se rotera In priant{ aceaata Inptl pi masure to m proPápirea pI prc,gresvl 1n manu{ rioasto impotriva (fleure nteler fasoisto-le sonare.
pn izoane Capitale' me tnase te I- pe o pants primejdioasâ, tilirind rand la P. N. T., te juras{ cAruia Romance va eu st at me/ men celorlalte oparni ale F.uropei of EL PUNE IN FATA MUNCITORILOR SARCINA
n fi>f camanati la difer'te coman nmmale ei pentra a -et acoped ml- mobiRzat [nate forlele reso- dreepui va determine {oats Indrale de lasciva, tetto Iene DE A ORGANIZA IMEDIAT AUTOAPARAREA 1
Iwa laovte tl errviidi ceci Te mil de tele manure de diet, pentu a ttrmR. definut de . to Europe. In care va domai o pare tremila DE A TRECE DE IRRGENTA. ARA A MAI A .
ddep. de Rlerl pi i border'. o e to elujha opievimR TEPTA CEVA, PRIN COMIIT ELE DE FABR I.
a solcmreocr n, ponte tfi ru pI a nittmilor directive na- CA gg EE,,

drluetitiratt derathrni ilt- dste, treboe st la larsit.


ricor A INTR EPRINDER
I OR S II iITT R TITUT ID
LOR DE
TOATE ELEMENTELE FASCISTE, INDIFE-
Declarafille iov. Kazakov
bee obiecdvr. Poporul este mobilisai pl bolard
can este expnelto .rector db st termine, E1., c tottlieie cri - RENT SUB CE MASCA SE ASCUND.
Mive Inmirnte tn mod vtdit de mivale ale fastsnhd. PENTRU CA ACEASTA CURATIRE SA POR-
pemlul RSdesco 7 St oreoeta Iupta erolea, pope- TA FI INFAPTUITA IN MOD TEMEINIC TRE -
Seat core mimri de ,prd'ne" ruer on fin cote Perm delis, i tres- BUE INSTAURAT LA CARMA TARIT UN GU-
lager. etemntelnr lrglo ci pl prote caricatura dictatoriati VERN AL FRONTULUI NATIONAL DEMOCRAT,
giro art hila ovarcolitile cimi. luis Rado-cn gl bleate - PENTRU A CARUI INSCAUNARE
e ale faaricmulvi 7 ta lui Mania pi peste feri-
pesteafigura pr¢¢difi¢i¢ d¢i¢ai¢i indicaa¢ Iffi¢fiiC¢ fipcufi¢ pr¢m TOTI MUNCITORII, TARANTI TOT'GRABNICA
CETATE.
t viril et nu din omnt ce r tal memator de dividende stoarse Delepalir Sindicatelor Profesfo- epti,BBapov, Petrola,tl, Mordet, A- tie. In enR marelo/ Mzbol pontru NII DEMOCRATI DIN TARA ACEASTA SONT
g i tatuen{ in niel din rlaga poporvlul, Dinn Brâdanu.
o orlo Sovietic. a aoait te, Romdnia a, Arad Tieniloaa, Refifa. Patrie, deapra actiolmtea Sindiea- HOTARATI SA LUPTE CU TOATA TARIA.

o
tbde emmener natoti
hile alle au lesi aratole

nlannoA printto
e In a'- Rtzimiol mtihiderist trehoe pur -
ded- tat n dopllna alnceritate poln mo-
Mi ov. pentruct tasupl RMiles.
bilizaree fotnenr boelelor nationale.
[n orma ì mimatisi Comisiei Cen- Sitner., Constante 11 Tohanul
trale de Organizare a Sindicatelor Vechin d a ron
Profeaionole din Romania, eu ato- deri industrial. diferite:
pul de a lue parte la lucrdrile Con- ge a rrite...,
t 48 lntreprbn-
taller -
rotudeep.
lor profetionale aovletice, deap
lot de frente tn ganimrea
ridicdrt produetivitdtN mwoR
CO.1IISlA LOCALA A BINDICATEl.OR
DIN DUCURE$TI

Care e restut
A ei tSo. ratdonalizarea productiet.
tilt de vtdit demone- prin miches efortulnl nosten ta grevului Gnenl al Sindicatelor, elapai Delegati/ Sonletiel au Idopuna b
d*pbdtetr
n'tlmrìe productie, to lupin.
dce etc. sgotta ex-
mwnifestid fa.- ppenrnta a stabili legdturde Ii achine viet'ad a etudiat deasernenea p' numeroedele fntr<bdri nle muncito-
Ineercarea de s decota directia bol de erperlentd 'n muned intra satana a 63 organisafit indicala rilor, tehnicin/lor fi inginerltor ro-
¡ f0011 mdai n privire ta via. celor ee
ngl,meroce de torpe o efortoiol Bomanlei del& frontal de Sindicatele ambelor tdr'- penten a diferite, e Iuot parte la 7 gres.
luptt Impotriva nazismutrd, prin cercem v'ala fi activitatea claoei ale Uniunilor Sindícale, a partid -
Nei li sohnfilcel m din Uniu e Soviet'kd, la
tk d adusi. to-potrive post lo
este
ncitoare din Romdnia,prmtum pai la 69 meeting -uri de monitori. drepturile fi bligafiils lor, la ai-
Ie ttn'c elementeloepoporu- intrebu'ntarea over mastve forma - p ntru a pop rti loé c la trae au partieupat fo total 312.150 tvatta femeif .ietiee, la Asiguro-
I POI.

wa dtomolai
demo
realieirnor ant'faadale.
hoti,ririlor dele Talla, In
anlihitledat
liunl obiloco tmpotriva popoenlu' din Romelnta despee forturile po- meni, a loar parte la 13 tesante
pl e efnetuhd aile de democratinore porului nostro tndreptate spre tn- ale actimrtul sind'eal p( la 15 adu-
a tara, constitue o greva abatere freingerea Germaniei hianisto. ndri de ferrei, Membrii delegajtei
rile oc'ale. la vtata Idrdnimii a -
ietico, la attivitatm S'Micatelor
Sovietice, etc.
COMISIEI AGRARE?
:0ocI lolra'te pento, a face In cmpul federi/ sale to Remet. au luat cuvant/il la tonte aceete tn- Aerste Intrebdrl nu mo fi apre- $tlmae e adevamta, oricit da e- atuetaas pe alla, ear am.pndu -s(
dela BnIe atebilitâ ta Yalta, o ne- nda. tira. de o Iund, Delegado So mghioasi pare: omdela ]entttl numai pe .$,a, beaborcease
'a ertclor de hotganlsm de trunint, meeRmg -uri fi eonafdtuitt, e'aue altfel deedt m ifestarea ta-
"azi e e ocotire Indatoririlor Romadei teticd a vinta[ 14 arape N ape. povestind despee m n 1 interea ridieat ai poporului pregâtirea reformel grere r!- maDare rit pe-un desmanteo : Da
rnt trimioe lar - loti de slim{ o evolniei gravure zdri de mundtod: Bumere¡ti, Plo dead mnndtoore a UnianI Soule- oicd o poast tract. Ea IntruvepG, dit
nui zier carea trebutt oi M dart 7"
sisee dnt a viitorulu' tent h Conferinta
IConfinreerre in pay. 4 -a1 la MttarM pi di camun'cata
ta, Fart N tngtd,de aid o netsoce-
de Can'.ais Allato de 'a gazete, fára al tini e! ttati, fart sa etvitpn,e! oint o ne-
_,pealen gravá cadi.
eilmre a lume, o ptle moarta P ci ttavaq,t- dte.ptaU, oomttetele atevd
.a . i h timidere pr bra- Poponrl roman no ponte tmgidui narea eu case ae agalp de vtalA, a pausant: c le consata.e eu part
refont st tipA- ca dupte ee tmpotriva fascisme'ul faptâ de strigoi. pit
tirnlporientlmoneitoroeti pi a test : x dA !MAI c lar ee se gt-
pe front a' to spetoie fronluiv' st Peste goarele tarit bate vint nase sub nine, dupa acece invall-
apre, ele 'martin In fe- fie patati, eá fie umbriii de fan - primedtor, educator de libertate pl atlor, crfeuilor d vaduvelor de rin-
ailIklarr
yle,rc,oesal'zate
o pmtteto Heituri le-
a tomole anal treat care se trcearct
uta -
e fi reactualizat.
fIRO 9AhEl IEGIIANE I
MAIANA tngretopatt de 1, tarnlcia .
ntdejde. Scarbita de mütciuni pi Lat si ee Impeopodetäresc apoi top
oe n'au ptmtnt mu eu proa putnn.
lrecut'a tret lane trop, pangitmrii din semi-
m ma' elfi. Rbzblul centinuit pl se ana to
"'Y ncagoonr s1 eamloame fora sa bellritoive.
enncIodlm pr front. S' lista cam ollor de rizboi nn
IN(EPE SA FlE DESCOPEßIT asct, tarán'mea
ba temeinlca pi sinAt va. Ea In-
AnHeete cu damit otiruinta
inatituitd de Huditi tpt fat co
- "chiot
agrart, dupa prevederne glas prefacut
d altulo pi Intreabt eu
grija : Cul
n Ar'i
ru alimente ef m
M1lotdovei pl Ardnluld a mehrlat la 23 Angust- Ll zi eroica împotriva fascismului- Lucrai in aune pragramului de governare l fine- dam 7 Se-or R tnchipu'nd rare
tului National Democrat. Prlv ooet- mat tnserI pe dneva, efu cu ñu cl
alii de gen ineereM, san Silviu Brucan a lost reluit, S'a incercat iotaoclucereei in comisie tiscarea tn tntreg7mea pamAntmi tncemat A infle dale bun i
lor mo,pertlor ll de rizbol. ceputt
a amui reprezentant fascist. Stores tos. Gh, Apostoi ale relor lugip eu nemtü pi ala ce-
lor ee at le,cermt sa aducl toame- be.. Dtn une,. jud
depltnb: m mati
vin fti de lo-
Atomi miseleae pus la cale de u cap bandajat, a mind rdnitd: tea prior par'og'ree ogoarlor, e pl pre voca de tmpAr-
bendale legionare '.armate Impo- aurei monitorii malnatali ¡i schin- am udzut m nele eu eeferietii
opti coi dintdiala apelo[ ostro. prin confiacaree pSmAntului ce de_ bue durit,pbrninturilaa a fort dust la
[riva muncitorilor conptnti, imo giuiti de bandele innrajate de ge- Un val de bucurie a umplut
in'mile
p5pepte 50 de hectare dla ceillll iruerúnate dePlugadi, tv eunetels
lmpldnirea dreptt-
potriva direeiiunii deviocrate alea_ neralul Rddeacu. nomane. Tnsiunea erepto, s aud mopieri, plugartt tl deachld tAttit
ad de undtori, a fort resp'.n. poarta spre proptfire pi tntlrire. tR, a pregiteosc st -pi mOece bra -
Lupta duds de m nitori Muncaorul Marea Vedile ne apu- impupcdturi, dar dupd scurii N. David
de zr Iuptl, legionario anni infranti. lo In vremea esta, vradí din eomf-
raactin mdnalii sabo- ta reforme" aggaee, crezand ci ml
tori i proáuctiei, ca efortului de In dimineata z'Lei de 20 Februa- tem eliberati. Am strigat atono! cu (CoaNraumre ia pag, 3-a)
tdzboi, a dovedit incdodatd ois- e, la ora 9,30, edad cdldii legionari totii: Sa hau sa frati' nnfti ce
ul Ii apiriml de jertfd, de Inuit inarmati neepuserd vdndtoarea hripti. sci hdiaaed aolideritatea
patriotism ce animi clam munto- printre m nitori, a Int:lnit pe muMc'toreascd I'
tiare. directoral general ing'ner Korc:n- ERSUL CERCETA-
ski pi pe top. Smnreanu si le-am
Zita de 20 Februarie 1945 va rd- opus el Jaaciptii chinuesc groaznic RILOR
mane In 'storia poporului roman pe tovardpii din c micM{ de fa-
o zi de luptel n infricatd impotrvo bricd. Incerednd scioiefim pe porrta to continuarea mnärilor sale,
faseismult ` i 3 -a lao comisia speciali pentru ancheta-
caredatantd, un grup
onatruoeantun..seco_ de lg''onari á í dreptat apre noi. rea crimei flptuite de legionari,
ui, l'berd s' democrats. dntipendu
a gai: Unde este directoral pi -a inceput lucrärile la ora 8.10
Ea odiosa la len[Tt nerfassit gen ol, sA -I omortm" dar sale - dimineala. In aceastä comisie a
ale uc acid finte de unc,ton- n ostru a p cut un grip ade mai foot introdus pi d. General
romani, de intregul pope, n 'tori dala fabrico Vulmn ". Partenie, din portea ministerului
panico dreptul s la vati, pentru ncare ard".
o pus pe fugd banda legio- inzestririi Armerei.
Incinte de
libertatea sa. Inceperea instructiei, d. Pasco.
Un ait m ncitor ne p.eateste: administrator care reprezintä
RELUAREA LUCRULUI En fac parte r n grupo{ celer
leresele Statului, a carol
in-
IN UZINA aeeheatrati de criminlii legionari. cu in-
rand am foot dupi In demera celer <istentä ca un reprezentant al le-
Dupa cele'ntamplate fn ult'mtl. rola[i, ns tot cd legdtnrile gionarilor rebeli sä is parte la
sou
zite. monne c deta Mallaxa clefonicem or sul h ces-cetAn.
pn Pre. entasi dirt la t r rupte. Totvpi, untel din tovardsi Reprezentantii Confederaticl
se v dea espor
Pe fatele uno rscoperi.nd un fie telefonie, am
unti hold,- ri chine de a tut <omun' a afard situnUa on- Gh. Gheornhite
,ngad m P um a r An tr ^,t cline rn "Ic
r d +.eperntd
Mun.ilur "d Uragu Slen
www.dacoromanica.ro
criminale, Ici, calo, ae zdrefte adto ae asteptare. La un montent dai (Co,efito. too' is prey. l -a) 1
miro a tarnt c'al'ma agresiuni' l'i:
la Main. e
..S C A Pl T E I A"

T$ftNII u PÀM*NTUL
Cu m se I a C e CO totilutuesc SMOSI
Munca stâruitoare clin Urucan'-'°*'
o 111 1 t O t O I O
dt1
IjrIrea ØA11nI1FIIOr mo eri "" r" tc chef RItt
VREM PÂMANT tot .
d h1t1OÑ
*d t d b I- I t ti Itttttb
In jud Constan%a 0 bbt:t
:d Ii td S i V
:hbl b:
ttI Pl ltäm d. t
,t b ' '
ti

At d t't
ep ti itl no tro -
df'' i pA d f
O
- Pr, I fon d I föt p b rntt
dt f t p t pt UmP

CO'ÇTANTA Rep (O ha) Gheogh NdI (10 b tft d t ,,t t pL ,,, d p t tptI , tmtt
Mtttfl
ttl
tttnhIo
d.
i Pl tt t
pobttre
t
t Io h ), Otthv Mt ontco (20 ht ),
dthAthI(1Olt)rtd Ng
BI b (3O h
eo ti itt bt tt.t.-
lrtp Cm ti p m
gI
.
Etb
ttt t
PP
I t J'
tdpittbtr.tigtgt
4 oet5 i
b hmp
g
CO

gA
htt t rttnri t d

IIJ
I Jt t
iÌi d e,ibro u,teie din ja- gopot (65 he.). toit
I
L ot bt
à (9 h J J T
tb CB J
tt
ä f t t' t
fIt' P
Ph4Itt d tO
dit ott ntttt b
htni
m
r d bt d
IN COMUNA bCIIITU t u btn i,ptt t, .1tib popttttJii ti ttJ. ptt Imp tJcttr t f htt i t t P d. pAt 1
pt At tgtr
tft r"'t 1"'
J .

dJoI ,rn.tro, i trte t


nottiJ J. motlul ttt, d- nnfset 250 h pnJt,d oh,it i ttt. «
ht
bgb I dcg ,i-*u p-r it tnttgJit
grI ti h t t d t i tirnp d IP t A Pl g j p
fbt P J i d tn J R t,tl o to»' u t t p,t t
i
J
tht Etm
d p
pbrJir n ptt,Antnt1tor nonfinntn IN (2OMCNA POMNITA 1 tintnt.. 50 ht bn J ]g âe fotttt-
t

d LItANAJ PASPJJNS DEF4JMATORILOR Vtt td thnt ttn't gi it


mtJt TELURTLF COMJTTUtUi nr,f

tn Cn, T r D S m f' t tnt g I SATSC TARANTMJI M t t pO g itO t rl tM bohf


t gnptdn ptin n lnndnrnnt.
mnifn Iin,tn. Mnntgnlin, Pndttnn- pmprietntt Cogigi.t Ghnorghn Con.itntta .an.nn din Uitnti n toit.tJ ntnn di" T7icn,tJ- torn. tnim in J

gn ti Ttd,inghiot, fmtttif pntpo- Pettnt (7g ht.). Ion Pntgn (55 bn), fiiJ4 dn 4 Non,ttbrin !ngi nnningtrtt i tn crnn t mntP dtg g fgp tttM t nrenne nnte gi mt grnv. nni Jtt
intnrti
i d

:it tttt
p
gg t , tt i J, ti I C n. (105 h ) m gt t t i má qtd i Pp M f (if
n.' J
r,J i tG (228 b D
t944 b
M
gh
C I
J
t "nPM t gn c, q J
d
t1;
I:

J

i"':'
J P rtd
f Jt
d ; ,
:n: Mi d P P 1M ttt it
tt 1bt l I
' t;
: Jg El b
gtt ttoJtg; d
fr1 : dJ g 67
,J
Jn!t mT"nt ta' !OMUN FCINEACA ' nJ d Confiscarecu m o u i I o r fbrd b
Idi t it I
:en nt n
P t J Jrn t J 1ttn,t t g1pIe tlJt t i d ti f
p J
mphrttlJO d dgnd bo. t u-, .i nnr.:?
g Jn ji J p trnt In p J g o & ti
dt . q u y e ru I. 1 UF I
d Jt1 bitt tt

:::;:
parte .E fOnt DEC. C PE
pn tnrnnt. ptoprtetnrä ponttit u,,,nEone dit JtEqi« go,,titnttl nd- In el ntt, te O
nia 'rn mii romntene

dl
_ 1tJ L::tt;: ;TJ: IJ :;lt:it sdtrn
P fJd YTh
tLt1;e, g i tg 1945 t t
d 11 F b ti DR PETRE
fäcutä ou toatà seventatft
h
mbt. eern, metn enteetrn- 2fl,tpli d t
ternItt-nn. r.qqttVn tIC b'.
Degtgtt,eei n. beptrf,t g ene- rt Sihe5ee de tflJe b nre C
egmefttiloe gt Jegeijiten de nee'i't- cE, luând hotbrlren de n trece ne-
In fbendt-en Jelenebi de p!ntiJ intâreint In eottfieenren etogiilor de
Not fbrettli ±n comune Ogien
Sut-Rttmnnnfi em hottrît descopera e evaru
.
C;tqtqettd1O(Jbn. th, boerefti JntpbrJiren lot ettre eonftsctreamof.tJttrtttrnptt( Ann n.ttnt gIfnit JeneEtnI'tN'ton nttJttttnttgntie.,fiied
' Jtteiitei Jee- fetlnnett n cot- tttttol ,,Ca,en. f
enclin Matie Unmet, ee,tfiarha- att de Jerepteen rformni egen- lltitot. a oefelloe ti etdeelor de piugartt JEtt ptmbet tett EU Pb- pbentnl pu%int, ctci Cigl ht a- PtOt dtil J te h I I
dteea aJtiae a,mttei.
d a lIJO h gi e,oq D m tnt f t e pi 'e pri h ,,,it t. ,, t J I tttb t f I 1922 t te gib m I
D d t a .t Jtnl
"' anchetatorl pleIn f arete a all ,ultatul
unii cutanee bet. fdltSMt,b
Unum de lt h.., din can na uvescralac reItere viilorul, pre- a nevolaelJov ql ateler,ttntltU iv La lechenerea tntnanlrll, n, a s, a Mcul exproprierea. Id neuer, talla gi cere a 4t h
cantisrat at ha. gàtinda-0i neeliele ageicale pen- J uroia rOnbolulul lui Antannnrn. chetelt,
Pdnetalt.ril tacet Joe 4 tanagii tracs tal eel mai atari inap eb lnflieferee anl etui reten tHtttiu uraqltoarea trJrgramdt Pretettiete ALEX. ZAREA Maf critare a a,tchelelor duc Ja CS cttelarlle cale etat bans.
1,1 tartan celar ertnafats t1
Sa last imphr(itn Is J25 Jatailïi. aal Ja manas eimpalai pe ages- 5 sat. prtre laabaurlln1mar Jt

f
IN COMUNA PECINEAGA an rete esci arum le epeeJia Ei tim Espar eeearlddinilo,nhote tOI

S I NE)ICA LE fl
b

Dt,ca Db. iihearghe. Daca G s-crac ti operO


PtttlComta t Ptt1
¡N CIVDA PIEDICIWR. INFAP
¡ J\ F O R M A II rhet gi P fui
btiela. Opeea(iattile de impheJirn Fraantalii veelti 4cm rentra TIYJOTLE AT) INTRECPYT A$TEP L MIea.Tohan Fnbrasnie, SpttsJal dit Str Negos- de Jei tt3tt ltflhitd din tradeS- p.unrprsn autant al
Seat in caen de denia,crarn. Je-au anOint ei aeon,, clati efoe- TARTLE taci. S'sa Jn,pteJit 270 pn-bei, eta- lei lar satan, Partitiulal Cnemnlat di
TN COMItNA TOPRAISAR n tnn,asgqne t mie tse (apt JenteeJi- t fuaaltoaar íeSad Jitennt,. (iglei
I Siam
annual ltttte t,' dette ea na-1 lnaaleaard la an ba1h5
Greatilil. de earl n'a iabit ea- tat de t
et Dd ott E na ii Blltr
f t f t m J Oc-i t t J' i ne .0 t t ea t h I i Ct t t If t d a_la
1an.cu,:t I

Bousin (li 4 ha) Inn Nimmt, eeiinnneiirr et tiranti elms l-,t Spltnitnl Ortnpndtn din alcade Cdt conetatats la fall lam s
le ate manqii tata ea f cat5Oc0fl5 tatst ci actaslat ta anca- ds Munctt J m mnd llenante deadrcpral ut a,ttarn s in
Buccia ISO bn). Gbeaeghc Baa- mo crecer i nitniniul psalm tCSJflf da lar tnfiJt tait ile ra- tarai ueacltou.ulne - tu, ponte .1 Traiaa s font viatast a cargan halla mfr,jnfb mOn geta nd-p Itrifrari
ein 150 ha.), F.Jeea De Neatelen- rimen h raesnr,ea ici este Ittntt i i b .0 t t -
ceaalue arntcttnaals grn eturnu cnre Apirarli PsIs-latine inneJiti dc a p,mui encinal in fol nsalre - eJtre Ddaegtl On natal Berta
aIaliL a:legaia tmtnrltotldni .naeael au ea nantis lipsarl de sca- patta 2f tilleul ru situ tetrI
J5Ohe)VJaatlmt,Boerit Sil n-ntrn alørstee,es hlfleeinnn,Jni.
a
: ra (SOng h f Canai it Ba i
sitaatel deaantueane, pro
er
t
cran
t nt (tri
4tft pl t trugl p e, fl
l
di
phi euart-tp trat
27td
uil Slnilmrir'nccoriCrnO
t trtJ Ate t
ar Jidi
cup bd h ft li fetal
BnosJta
I
, A C B an j h sa J i
J P I cf
si C. T Teodnreecta $ entI tapir- ughtq.cta pa. fari Tut. aatatiatlj teNa- ni tnttreiti psiniolil aescrena J
J J

In
dtat f-IrA et tutta brAt, tttunc Irtin. ghrlat dt felg, aa font bibi (
art taC durrat Api ial, Patrrutlre -rl font rie ran, ra la drareal inca
lit lattici intaflailor. arfanilcr si titar MaIaaa_Tuhan u Zlrnr0t., au saJuaae. tala at atitaditen
da,
maerfor,lnentaanet:;rt

FOUIMOSII I I
t P I "
ruai man den tcgartil,tdpfflt t
d
uub
tu

sta.
u
a i
-
at
L
Gb M uni I t CFRO g t I trat er itt ial
i Ch -cc la nrc datrrr Ararint Pot? at cnr: cru er rr.nct rl ccl ArIcare ca.
glu t j1
outil. au fot d
mli Jra curA
a priai I
en

Pil1I.atrartct rc,tltrulttana:tafaIt tattI


La Bràjla
confisc2le in jud Constanta trapdrlit carni-
idaic tellatnaalBbt Dlmdi lbll:
t:d::ditlrr:J ill
t

CONSTANTA 21 - la j

tan tutu at oc t ntrltau I rUer du act


aulrutttì
I 1 T nr n

Muiitrtloc la-na tant Jinete c&t na font Jnsitadraíata 198 hect amallar din ene . na arrasantna
P P 1db DIt
Bacca, 01cc- 5p.certtc dtballaretrttilnlnart
a tu trepuudec, baart nsa cuirrecI. msm eta lun In nata Cargalul Cantubllllat
:ns:t1Fd C
otl' iufctbl iac
bsnMhaaat?dent:ceuitaa staptiatt fdut;dt
ncnt,u
Dran AlleIn prcmctn gini leant ct- 55 h.., eacplasul Orma Impirlct Ir umani at bru Ja U. P. dIn truie seataarst., frI te contraen pill fl
act 1 il- elena. r lritaaae an sae iuta
saltI ci ta atará dr lucrárIc cr lar 1500 de läraat fiel pbtnint sta
Pt maiJurr et g P P
Nstlttt Cenenctsi t an
ut
leImt, Pt niet uanvmuf In canatitutraa en na arrie lt 7
mIeti 8 Feb
ibeu- A Inratti contra 0tfttlul I c.t
te Jost Itacate t pitad i p Ic A f ti rapi J t f cro I loe
Mt ti t t bra aal es tI,n 'et riant ta ii sa ,, m d I lt rl J

ap. 22i ted al lt. P dtn tIr.


s au mar Impho fctapc oatacatcv 3000 Dat lucaatarul ngctcol glatt pe Inc. P A prut leutatsina itsenenclal nudi.- nc.
at h ec000t la 1550 de lhraaut, taci aceste mciii au toni C ttinatn ata- lar celar ca rattle platonIc lt t a meceatir al d-lai matent VAsera -
la. I
18. Ptnnrnn tate rhligatori..
*
MM
Filari mani st functlorrarnls Aeettr
* nobtiltorti en,nrcnel
tolte nnchetelt Moult il
Au beanliciat dt Improprlrticire, liti dt maaiat, uouä traotaare. dat lernnul de eanntrurfis trcbri- flat Je S.l. Art drucrtt tnt oc aro t carrelli
enanitlal I» n. in amI a tent asien- Ita A r nil d och ab dep. canIn nur,. rolorl
pclnoiod Inican otre 2 II B ha., l Deoaaranaes a msi font oonfiaoat AitalOsre paraltilor. Toit mt1dt a, u. P. n rumb Mdauenle luata A
P et nip I pimi ci1 ra t B àtiJ d tul V p tr-ti p ladI I b tneit' t
lOA Parte MAlo plana t re oint I t5 td U iF
rionctauaf Pl P r ai e o t
du, plaaa Coctalto, I noupra tall de tt canritelu Isiteso a dat pu- la ra toten sputi te gentra inetalarea Ja asia Carputal Cantab»Íiltc din sue flit itnd»eaisine a. Funritonat pa leu Julacrotrea
1d °Lt
I

t i1 mtl d bruta
ri 255 Ir fdt bd Pcr
traE ta I Feo t t I N Ji I Gb cant o at j ca ca ooarnn ' d B i 6fi 'rGO($ I
i :tti It l i
Gm,aOos,,$m
h
etarcaun»oa i»- n fsfl
-mhtracole 12 inatit Vncnnn. 01- tite 5 ho , tar 50 he. na inst Ideato lruprtlntrorrl lea tals I tarit alt et- . inseI Te Celi. chtni»rrrotn pOsht ntrnOrtlfl, a
niai l cao
t Mou t i ma ari F p pri t i martel
pB t p
M it li s till .ein ft T Ist den
* Ji i.
I i tete
1d

rL/t
d at
tau Monnorteeftel: L

imori raa Mo Hr br C?b0t tIeu:: tdll1tPl:


¿sinini tat ¿s rites onrroltstrai si- rotin. Ei nu dtctnrnt ed nne lupto coroliclnlor de senil, aoamitett Jar 5 Petnasete n.. arel s
dt fobrecil ge dtlegnlilor de fahr-led ablater5
t
lei roprrirca adendralut
.,Siadlrstaiat tnnl(itaiJnr abeti paale ei struttar
a
ii
:
Aa u ntnr, a fast lenflinlati eaaJrarailttl tntadauil pentra ad acerco In timol
Beat
la salen in judetu Pi ahova Magliarildi
'JJiSP
bI Sht°4I :JLna: p
- e.sst.tn..n eres, nnmssass.. 55.5. _ -convooc t penfra Joi 52 Fnbrtaatn ilfon. gu ttertnd
SAT PENTRJ.I INSIJUATEI » tatui. Attlier-tle Centrait, Rofcraa- eatalral Ja tiria dt Jal 22 Februar-lt rt to

PLOESTI, lt - TArsni dia ja- TIrsali din Nellnita-An4ctt, In r,ttRfCMfh1 NODI tisneno In, alu Cimpiraa, Tuten- irIS, nr-a S dupil craned. dupa stetisel
Odt'l etnicatu lut dito ao. Po Is 'il artchetsl. na tttb ttc ta

ti
nlndu-en In adunurn g encra li na ttlronrnll ta Ir b»» etti
dtlni sastra an tenant le splttC- atona stnlalai Frantutal Plagneilos p recta a lunarac ero brUa din S lee S, taute enmitntIe
IS eencrltaren p ti St P
ces pa tercos s eefocttci .grntt sa lean patsäec para snanlnln. Pn fearonral de lupti Jerapatetort hi- uni atitrodine dt pratnot Jtnpotcira nornitel ç a I g I ap l dnle-
n ga an e ftbrtnt. eel elrioeali
ticrltrraralut ea mets- n tetitralt, irait nelianil antidnmnncsttr engeaera- torts filad tra d
In anmanete Madeira 0i Fiarn-eti,
Baal desiiit J I I a T,anhldIn corn LasI.a çlm
J4
d tirneelfi Inc itiilRldnnraot 'iliraorartla a ea Bei. " inpa:fadtJlJtilimt i ALEGEREACOMØJ i
:: De tnreoete. lu
a

atactna Pinup.,
ti Târnava Maae l au Tm
pält pmAntuHle a-
(a
h °T°
ranet sta ji cipati e oetnii t.
fIa N hleu I Dmoe.t
Dictia nnraneÖ
* raum
JiPtrt5t talen ni
a
o
SECJIEI OFlgE1 v
VA DIN A E L r
lb met fil plIer hltIerItI et i4 I
rI :
druliintbmflrd1 nt dh:tt0d ol t. sdle Lici »i»cdO P

Atisitt mg ll TPnEPON DflA cosen c tal ini ett dl D corro ro


t darrotar. Jnncnti betal et is oond qt
I PONDONTUL NOnTRU) IOOI!Tin il An»a5noare la.r saer P rae I.
tn:' lt Jcl;? P i rIet sal pi dit ci pr gilt ad i dIra ana na t an
nnaoat caes nu arrt nrrnuuai. ,. ae
I
¿sJbine afinli ve Omet st a vidant. SICIdI5OARA, ill - PenetraI brun dt cati arettor fldcSl il at- pmi gerarci 5ietaaeera nr» taure- oca n sesra. La ortaoen nomI: li Ca re vcupr.,. -
lar de rishni. J'ltngtrllor din coro Lnelea fudepd I calielcarn; ei SUnpta&I-rt tUi. n rodai
dt n eeaeui eu ddr;il cari cat - tnattenl tOol autan - ai to,oa. miocile d OI sacar terdtai es acsn.rd ilronncra
Cml tI nc beEn Tdraa M rn.a ro atOl aet$tcP idrnttttc»arporn Ili
opn
t000til so
a mete til
i tnirrain fnertLtCal0e
i mat tutesnØa nehlal as S Otlounc»» .
tt
ssaa tordit notent reel eu sa ei- adunare pa locu»torli dru nceo,cti manopedicar lar de protnlare st In e
t °
boetrit lntludms dt 30 berN- tocurslsce a deiint»itcor inaiontri ria t rcurraI it Octdinta B enrune a Mlr.l.s.rul tin1 B hliotrccr OSP
-

n,tnl dehnt. Oc senea e etleleltc rtgiroroe cari au ant hatdnlrsa ri i I tcT ti »arcot Salte cc
h tIN IN daesaPt rIoinbsesotnan,.:
n: Td
;:ztrt: 1ttlt J
i It irrtetrJltd L p
tfl o-.- qt,?t
P t lOt aoci Pein ntitudlnta es s dat pnsibtiltnta ntaaaa. em Nego"'
lnrpi t ePeett at t:
, -
B
-
iLlidI bai
C pl D h
rlJi
. t
p tn lJtl it
p
etpe

d t p lu
i
pilrab»J

Sprt denetbice dc eut I dt (u .


I
Dcbomna
litt Il floral d
t Il dt Vn i t at
Bonurile de pâme valabilnç Scotto POlari ite u» d
* Trecdnd l.a
.

lracrdriit pa tsren en a leenteurl erIal pa nil l edpi nutriI


tIl iir tttocttntui Pr nieta erra» iptuta» Brtnaesqti fare a
' tI u tint ledialrA O
ni ltadt I

Irilginaridi lit Natei Soin lt pIaL is 24 Fnbruseis tinta0 ti f


COPACFNIrRA110VA - TI tmrliiltPilend p rug p t ftplldid al SOI rn5taseel
inilnurrarna
i
roda D
canil an lml.trllt plmlntrrt on- de 22 astalt arnrilud un J, taratA eneatr i lnicnrinnaei. taoriarele ato NrL
arre. lablis bnuoritt 0e ni, It n i
J94 J got. n» o
Toil inner ri t
I culti Cl esnsail S'sa sdun .i fI- etici dt mdlc ni frapartil pdmiltrt In ptmIeIa de ,än$i ° " rO 6rn(i» ii cile btnirl J f
rsnli. httrlttil. Aneth frmei ti ra riagerilne nfInJl I croman i. JNFAPTUIJiI frIITOARE plinni te, in- aPlatI dt I»»
i tt
tn(railptenit IdTrairlirtitc
r
Dat;na.n:adrinrotl:ro cOufIeat Ito lande dt Inerti, atilt erroitefal pnn.ttr:: lsbntnk
tatlrJiO
ber nsj i.
aa upp
Mnria n:iettc :ei :
prttrtrtil nldsjti l aidas tin de feriet (tapit len Gsrmtrr»ir hotirfn 4tdt.crc ii i corosttlrsl carrascal snot orlare eSal rut o ils 4M sr t ails sic» otnilut p i,nntsi Ne emo si es trtarr i
rr1f,ot Dapttadlee. lut petaageu Oro

'etnst. bootlitti. st
s
t rttttetct, peirnnrtsi C. B tortor . otra enden lt deJo CIre. 17 dt.tnibui le inerti s- to clinic te 5 -ta start ttgatt al M
»

'
elsbtt. c'e tracci in diepoaifia looqoalaelion s Apinoni rant t sg Oahruar»r lt4n s
diet regtans. ridreptat lulctagn fraare-arainla spec Psieioline, su alsitat, Daeulaial 18 aosgns»ao. is Itian dis Bui Domf Or0 C5_ tlntdmAncd t ii
s www.dacoromanica.ro attua ds
SCANTEIA
resu! Stndceatelor
de Salar
Convocare
ubli Organizatia partidufui liberal
l din jud. Dâmbovita, aderâ la lupta F. N. D. ïatou.m n s?ruTaoh IrlGeorgescu
AucilienIe
frn>

ava
r ri Publiai
te.* ytari tunnmnntuireaUni

a. Rapano[,.
áilola
re LINS
nrtrrBq¡9 Bucryt', tnnaonri
C ON GR s

ORDINRA DE Z.I:
eadaatuiren Paradai ai si alegerea

g, llntanres Comitelulunira
Minfatere

Comi.ionilor.
pen_

S Inetltvil
lin DámIo,vita
pentru ima,roprietarirea târanilor
TARGOVISTE, 20,

a odorat
Toi,TeohariGeorgoscu, orele II vi I, In localul
subsecretar de Stat la Mi- Ministerului de Interne,
Prin telefon del, corespondentul nostro
Organi-i nil Palier C. Drzgomirssen, foot ta, Nicoloe Bannies°. font in-
zatta perfide'u5 literai din jude-1 prefect si fast
la Iuptal
pentue fntproprietñrirea 100-ni-
st:tntin Di00eeu,
depttat, Con- spector gaoler. Tudose Constanti-
font prefer gi eseu, ajeter de primai Cargti
fool deputar, Aient Popesty, IulSan Negoencu, font
nislerul de Interne, pri- din Str. Academiei Nr, 34.
meste publient in au- Delegetiile de muncitori
dienta in fiecare Luni, vor fi primate in fincare
Miercuri si Vineri, intre zi, intre Orgie 12 si 1.
i, sjteeiea ii5 ei voter,.
ei Comiaiel de Censori Sfatatemi . Mr, hottirimin inspector
situape aonmhri a Uniunii. tiunea pentes -se sa inceapi ac- Ion Irimesru- Cñadegti, fort de- scoler, Mariner Steftnescu, gel de
desavargirea
g, Alegeree r
Ponde".
7, Dverse,
or ce var foc" parle
al Cor,federntieì Ge',raie
a Minuit
dan
tai mare desiderat national,aces-
Comite,' de lori dc Frontal
crut. National
alS-
Demur
palai, foot prefect, AeNotWe sector, L D. Niteneu- Voinegti,
Chiritescu, prhe5arul orasulni s binspector, avocat Otario Var -
Pucioasa ru toala organizutia, don, prcdesor Basil Popeneu, avo-
ACUZAT0I11I 1'URL"Ci
R Sind/caleter la hCongre, Priotre George Nicolrscu, Grigore Mir cat Ormnlescu Nicola°, prao[ Mi-
legno 9l' Pmp'rea a ISI 1N1'E1' ACTIVITATasA
se va face prie de- serernatarii dedarafiei gulescu, font iatspeetor solar, hai Pope.
nier loi I curent eu de ademiunc t- Moroeni, preot Po-
semnalAm pe dom- pre.sedintele Federalei Dambovi- pescu- Cerna- Pucioasa, etc.
rotirD¡,...'arsole,
nu in zitta C plate
elsgalii var fi alet5 In adunarile generale
a °aerale ' n aptntul uni- Acuuotorii pubhci, Rupfer Ramer,
incepSnd Noah, Teodor,
ti{u e'nd unte. cercetdrile peltre slahilirea
1.'ie,ere Sindtcat eonstimit i n cadrat ae del Popesen Gabriel, Verona Octa-
re-
telone la Congeda Pana la 1011 membri e, gi pan Unite toe vinovati de crime de rasboi st
delegai, 00 n, Dogaru Valerie, Hatieganu
saanbn, i del 4g a ti, Pana la 600
mi, 3 din Pana ln 300 de dezastrul Torii, invita pe loti Ion, Ramnirranu Aure'. Fotiadi
1000 membri, 4 delegati; rat date IsOp
1000 mmnnri cote un d'Irgai in Plue. membri in ana, de. fierare
pfna le CIItIIOVA $110 IEHOAHEA DIIIONEIE[Oß cetatmii ea se le tdueil
nestinta personal orain saris,
eu- Ion. Minoen Constantin, Nicu-
lesco Octavian, Moiras Aurel Ion,
Salariati) eue re din aitante motive,
la"..a in prezenl mentimi fu sradicate, voi Nutran u poto[
eed° dea-
Au fast instalare m traliere la ferestre e caselor particuiare. B -dol Ferdinand No. 92
Curte Criminal. orice (apte
fonts Consolarina Cleopatra, Tirulescu
Ion Cerrayscbi M., Vetueie Go-
sau
la congres, in ratas
ae
se, ima arasti ti delegati ca gi cet organi- Craiova are aspectul unui ora; asediat. Postal prefect, documente tin calor a a. Gem. lliesru Mirai, Col. Mag.
-
latiu a omplicilor,n fevorizatori- Manes Cristee, Lt. Col. Gava¡
Uv delegai ponte lava mm multe amen la voto
multa de nei. date, i *t nu
osai scii mbat de popor. a fugit din local,tate Ior arestora.
lor, tAinuitorilor on instigatori- Stefan, Lt. Col. Murgmea Ion.
"admet& pe cot e Esteddl, trehuese .Jandarm Cpt. Burdesru S., Gen
Iteoreteet ,lei Sindicatului Fometionarilor Pul,lici untati 'ante (Prin lelefoa, dota coreepeoodenftd oontere) Dam mai jos lista celar in roo - Balsam, D -Cru, Gen. Cannant
, stf, air. Calomfaseseu, 8. dan eBnm-
CRAIOVA, 20. tra cirora seto inceput eereetari: Gh., Jandarm Lt Col. Mireea
Cheltoeltle de partidpare la Congres Dupä blice pi intreaga piafä din Patrule de soldati cari
Gen. Vasile Ionesco, Jandarm Ion, Jandarm Lt. Col. Popovici
ale delegatilor vor fi cele petrecute Sâmbñtti central orapului.
.[portate de Sineicatefe respective.
Delesatti affilai votaci cati membri reprerinfa noaptea in localitate, când circulä pe sträzile orapu- Velds,Popovici
Col.
Emil.
Palian, Col. Mag. Cristache, Pop Romulus, Col.
Col. Mag. Sultan /.liteau F. Lt Nouas Cristo.
la curent l'entra a intimida pe ce- lui Iegitimeazä pe trecä- Chirila.
eetizefta, au fost loviti pi arestafi a- täteni, aotoritäfile militare tori, Col. Crimer Max, Lt. liounilenru Mirai, Valer Pop, GI-
COMITRTUL SIN DICATULIII
SALARIATILOR lepü poporulni, in Irunte an ordonat ostapilor cerându -le sa' nu Col. Madnescu Sfere, Lt Cal. cortu ion, Marinescu C. Ion. Pe-
PUB LIGI BUCURESTI sä meargti in grupuri mai Isopescu Modest, Medir Lt. Col. rrovlei Ion. Vlñdesru Ovidio,. A-
saatninmegag eu prelectul Celac, autori- monteze mitraliere la fe- mari de 'rei Carbuncscu GO.., Cpt. Mag. Ata - tex. Bratescu- Voinegti, Gen.

retätile, din ordinal genera - restrele caselor particu- personne.

C% erma lului Rädescu, au conti- lare din preajma prefec- Perehezitijle domiciliare fan,, uLtAles., Lt. Radulescu Ste- Const. Petrovicesen, Titus Dra-
Popesru Doria. Sblt. Ghl- gon, Oteteleganu Henri°. Gros-
nuat sil terorizeze popa- turii, se tin teak. Locuintele de- ru FI. Vidrasrn Constantin. e Adolf. Ghingold Nandor,
lalia Craiovei. mocratilor saut cercetate Chirescu Vladimir. Rotar' Mi- Gioroceanu Vintila, Tratan BrA-
Numeroase tripe au blo- din pod pi pfinä in pivnitä. rai, Popescu Nie.. Antonin dio tIranu, Borie Cosmoviei. Ohren-
otre loti salariatiti pubic din m n sfere Puternice forte militare cat poselele din marginea Craiova prezintä aspec- lac, Rosit Lirio, Nani Vladimir, the A. Co., Romulus Se'ganu.
au font aduse in palatal orapului, nepermitând in- tul unui orap asediat, cetä- ionescu Nie., Mente. Dumitru, Gen. Gh. Dobre, Ion Dumilresru,
Il institutli anexe, C.F.Ra, P.T.T C.A,M., prefecturü, ocupând Coate trarea sätenilor in Cra-
incäperile serviciilor pn- iova. tenii neindruznjnd mg mai
Negro Nicolae, Otaru Venue, So- Radu Ove Red , Leeee.
municipiu si corpul didactic circule pe sträzi.
COLEGI $1 COLEGE, Preote mea caemocratá
Spond acordat salriilo e, Prin nrearea verfigiaoosd Notre
condamne cr mete comise de bandele
trop a /saturilnt, n moi eoresptoede. Aprovizionarea devi-
ne dio ce in ce mai gora, fnmiliiie 'nostre sont lavoro proda
apeculov netmoenoese.
Atattsarilo continua si se faci dupa sistwnul vechiu al
,Mai bine sa' murim pe bra ¡dá fane sie 'a Malaxa
elicilor, c gi in regimurile [recate.
Dne'ni;tii cari au servit Statut in moment° grole, sont
dati afara, ra anfutd proda foametei si mizeriet
decat sâ párásim pâmâ nturile" Uniones Preotilor Democrati din tia ea in mod publie si condur
Romania, afland eu surpriodarc si ne ou tosta energia asemenea ac-
adanca màhnire, despre reproba - te, care nu poi arance decaí nt-
bila incercare de asasinat matra sine pe obrazrd palii l'oestre.
Nevoile si. Iipsurile eu e are toplam, impon intarirea or-
gonizatiel 'Dartre 4n Siedimi. Niai in fada armelor, feranii nu ante eg se dea înapoi d -lui Gheorghe Apostol, Prese- Uniunea Prenotar Demarcati
dintel, Confederaiiei Generale a din Romania, este si räm rali-
Exemplul dal de m nei torii mancati si intelectuali co erdrilor pe teren, lo jata Meule' au bine cor ad monea pe brazdd, dl' Muncü, porte. din parten ace- turi de lupta F, N. D.
R.- VALLEA, 21. Tdranii din
prilejul Congresului genera] lins la Camera Deputatilor, Liiceni qi Drdphieent, dozed comune brasi elemento toar n trecul au Confederatiei Generale a Muncit
si -'lit
trebue sa fie un indemn, avait eomandontul Lepiunii de Jan- ed t ad taniseased pdmdnturile
situate to judetul Romanci, eau darmi lanov5ei, subpefecml Ul- li se avis" dot ocarie in tara nostra la a-
COLEGI si COLEGE, adnnat eri dimineaid in fola Pri- mca u, locliitorul pt' ului procu- tafea varnari de siong, v pentru tntronarea unui regio
Va conroeam la Marea Adunare Generali ee va ave.. toc mdrtei e ,nei Drdphtceni fi at- In fata ddrzeniei acestor idranti, principii ce s forti intotdeauna real de democrafie 1t liberlatr to
Duntinica 25 Febnmrie a. r., rer fi nu,nero/i soldati, ordondn-
pre ori au hotdrit ei imparti In- du-le ad pdrdaeascd pdmdnturile comandantul Leptunit de Jandernti contrarii mvantvlui Evangheliei, tara.
ora 9 a. nt in Aula Aeademiei Cemerciale din Piatra Romana. tre ri mogiile Faur Lazar e Mari- a foat nevoit ad retraed armata din
moq5ereeti confiscate de ri. set fi ad pñrdseascd el Insuei
Nimeni mm treble sa lipseaseä dela aceasta adunare. Socor.
Tdmnii, ob amenintarca
-
Telegrama S ni icatulu Petrol $tilor cire
OItDI'. EA DE ZI : Pe and idranit
aflau la
1. Organizarea Congreso lui Sindiratelor Salariatilor Pu- camp, proceddnd la efeetuerea lu-
blie', a Untnnilor sl Federati ri
2. flotariri In legatura eu revendicarile urgentes In-
ne
au rdspuna rdapicat
arme-
a, fea tit de ceilalu reprezen-
d mat tanti ai autoritd /flor.
Consflíul F. N. D_
Cu Intrietace si indignare am mane cla et m ncitoare. Minet-
ghetarra eri urilnr, salarizarea, aprovizionarea, eftinirea Vie- Mat ctrmostintä de miselevcttt a- torimea mnglienta de clipele de
tai Epuralia nparatulni dr stat. Modifiearea tondu'. ruvctio- Ne comis contra Presedirrt,ri fata, va gli sa raspunda eu via -
narilor Putdici, problema Institvtnlni General de Asigvrere. Confederatiei Generale a Mtmeii, lenta ta violenti.
Crtotinnoa per',,nnlmdui Mandat, etc.
3. Setotia salariatitnr publiai fata de actionea antisinell-
PRUVOC4ffá GENfRALULUI NAOESCtl Gheorghe Apostai. Ne pletätneu
¿lucre in fata tovarasilor naevi,
Sindicatul Petro.listi'i or
si salariatii Soc. Canone.
ealisti din ultima creme.
COMITETUL SINDICATULUI
SALARIATILOR PUBLIC/
CONTINUA, LA iURNUMROUREIE cari au cavat rob gloanfele dus-

Mifcarea Tineretului
dia din Constante
Progresist din lo 'n ria
localul P.efestu,ii a ramas inaerouit. Ordine infiereazâ crimeie fasci;tieor
Viella de partid dictato.iale lenses¢ în jodel de fostul suhprefect Misearea Tinerettdui Progre - impolriva liberei denvoltari
anionestian 1lerceanu sist din Romania, solidara eu ti-
retul din sindicato, iniiereaza
tineretului si a pu'wrului
rom., core acari imodiate pen cu
vielü

Prin telato' noie come I armer., Indignare si profundis revolt., tra democratlzarea enlä
IIIIÏiATlVA 01101111111E1 DE PAflÌID lo i.
La Tr. Magurele, undo In ziva Cansi9iul Fronmdui National De- funcfionarii prefecturii, rare tre- impuscarea Presedintelui Confe- Cocoitetsel de Coadr. cere
dr 17 Febnmrie localul prefeeturii nt din Teleorman, printr'o a- bue na fle ideali dcratiei Generale a Muacii, el Miscärii Tineretului
9ahrGcil Concordia din Ploesti a but inca ,rait de armala si pro - dreso fnainlnta Comnndantului sa-sf far5 se r,
foetal ales de popor Impreuni e Garn'rroartet Tr, afägurele, a.. dol alituri de prefe<tul de drept-
to lefa pericaluvi malioArii tu-
turco ra asitelor faseismului,
Progresist din Rmnrânia
ORauizatia de partid a fabridi strana legatura de Interese membrii F. N. D. din Teleorman davmi eu tosti se eritatea ponce-
as tosi sechestrati In local, situati. deul acesta provocator.
Qamnlia" din Pl'oesti e lust mune a mundtorimii e %grant-
a/"t r
se menpne noms.
le dteufie modul in care mund- roll. Ea dovedegte Cl muncitorii
bda.a del orase prate ajuta e- organizad In partid din .ceste
edul masselor taranesti In Im- fabrici si-au intel'es menirea de a
Generalul Raesa
ai guverneu for{aa e
ntelegc leo
ti5, a
dal de.lcgaue de prefoct d-lui N. garn
Totodati F. N. D. din jud. Te-
raaga pe andantul
e,,anel sa reportezo fornello.
auperioare numal adevarul si 35 nu
w A A !r A C! E INFORMAIT URI
Ptejurarile attuale, cdnd morii fi Sn fronten luptei pentru cuneo Berceanu, font mbprefect sub re- se banc indus In e haro de o el5ct
monden, sprijiniti de readionarul tarea aliantei alai muncitoare
iaditi, pianuesc sa Infometeze eu taranimea. Ea dovedeste pa-
P°Parul noatru si aë saboteze In triotismul muncitorimii, care, In
Sad criminal efortul de rërboiu. cadrul efortulul de razboiu,
glmd antoneaci. ei rare a but de rearlionari,
Inatatat de at re
ni

á,
A e, t reec
salare,
ndantm gar tre poporulni.
ei, in loeatul preture,
f t'mc d'a t da A in
to, rpnt su rdine
ordine 'a
rare 'eressi con-
In avare rilei de 18. n, dupa ee
Intunerat, anti militari piotai
comisiei altrare?
(Urinare dba peg, 1 -a) moli loo vorbare pl de a lntarrla
1). Virgil Stänescu, sub-
secretar de stat al poli!iei
si sigurantei, a rezolvat
eri dimineafä luerärile cu-
dms'aria celer discootote, mun- teiege si -si jertfeascA timpul li- dictatoriale In jodel, tatouer pna- de citer reactintari au Inrercat si
prnvonce pe membrii F. N. D., prie targuiala aria, inceput de In- rente, primind apoi in au-
din organizatta de partid ber pentru a sprijinf taranimea turilor de jandanni. Coniano or- tele pentru munta de primavarl,faptuire. Mosierimea nadijdula ca
dala
Concordia" si -au lust Or- dinelor date de ace. prefrcl, sondfru es ap llersi trrara la
rea dontai primavarA a libertatii
dlente o serie de personne
baierul si posta asigura frontului si i. Irisa, brii F. N. D. astfel va Impiedica mersul tires, ai
particuiare pi funcfionari
engajament fato de fra- popula(ia din jade, n are voie sa reepine orice inarcare a lar, na- for de truditori ai ogoarelor. CA- lucrurilor spre dezrobirea plaga
fu for [Seam: Intructt taranii su-
tat din musa Upset de unelte a-
populatiei civile brans necesarä,
In duda sabotajului marilor mo ar
pOriseasca motels. Ne ridin3 ml ias/Indu-se provocati,
orasului nu nu voie sa iasa die
leva zite nuotai, gi nod impropele-
rimi5 si ridicarea torii. Belragerea
taritl vor Infige fiend plugului In
din oomisie a Fmntului National
ai politiei.
tdcole, iar mosierii sieri reactionari sl a sprijiniton- casi.
Situatiti mentinandu -se reass airnantul pe cere pentru flemocrat a dezvaluot minciuna si
lntaia
au 1ASat ma- lor ]or din gavern. gi IoreNl prefeeturti, in tare
Mal mulq reaclionnrul ac .s ta a ana instalat prefectul ales depo- rA il voi lucra v s5 gi ullu-
a zadärnicit viclenia. TArinimra
findeagricole In pirisire, cele- Exemplul comunistilor de la fient un report Ministemlui de In- por, filnd Iedeuit de armata, nu miti. Ineresatori In rodel ce In va al -a Nat ea fnasi coarta Sn maná Iniregur tinerel Clin In-
e, cu acopul de e se distru- ,.Concordia' arsto O insita m - räspläti biiunìcia. si race treaba temeinict. Caed un dustria Grafica se ea ore-
tS ea format terne. rare tre I of primes se ponte tuer. ¿morece
o echipt de mun-
nkrt pentru reparares acestor stiintä si inlelegeet a sarctnIlar le funclio- Dar end din amis' pentruure- govern credinciea intereselor lini tenta la sala Sindico lt'!ari
nani re vor as se poesie[, la forma agrari, n obasesc din Sir, Gutembere. in
ce stan In fata clasei munciteare D.,r r crance !este don pamlea du-
va consfinli prie lege cele ce astas;
maóW sI pentru procurares ma-
,

rviein enta hopsedeoatl de ama- qi rapatele apre bobii pe care ti a- vont (apte, se va vedes ca Frontul zitta de Vineri 23 Felt ua
Mdalului gt a poponrini roman. frantela, ta de a Intra to prefechvi.
neceser, bluncitord rtnoA in visu' negtiutorilor. Gand National Democrat a oocotit drept. rie 1945, ora 6 seara.
ebotarit si renamte N o par - Lent dfmirwh. tmneotandu dam ?" se intrcaba dangii ingam- °and a cerut ca reforma agrara sa Ccmitetele de
ip Bonet' loor liber pentue in- la serviriu frmrllouaril 0 ftarepo- fad penlzaci -si inchipvie CO le mai fie fauta sub indnmarea mmite- vor tua mñsuri infvlrrirfe
agent
sou ec
dvare refe Pop, P.Peaol5, FI. Atanc.itr, .steaptA ,nevo rispunsul. TarOnl- tel e Iaranefa: legro va pecetlui sens, fund responsabile.
r< _era
at+entel importante mea trai 'are eremo de pierdut. star) inchegate ce nu vor mai a-
In
orina initiattvei organiuÿiei
,t pertjd dela Concordia,
Conrdia ", mon
Pentru ce á#enii 5 Mn Conven- hotaràt de comun
In executes artMlnietreua
acrd cu Comi-
Zef de biromti Oleoso Victor, peeler
NCstoe, Melanie Petnese , Petree-
e0. arderai Voila, daetilografa dela
Comitetele sateald pun rindttdnla vea nev0e de
In fom.ieea Inventarultd confisent
dela mogie', into minorile trebuf-
ici o lndecptare.
Bani atur.ci. Iieanimra urmeaza
tnfaptuirea retarme, agrave q, hm_ Se aduce la cunostinta color In-
Afa- si Sovietica de Control. pooennefuld, Mira, Anrlra
..ami del celelalte usine au tie de Armiatitiu, Totodati se face cunoscut. ca ce- mines ,, Evdaehia Pondait, pro- pento repnrarea unelteiar gi ta tari odilmi sanee un g n teresoti
Uniunea Stndicatelor
°tt si cerilor Interne adobe la conostinta aainiler, ql r5spund prim tappe
ttoare F. N. D. lar atoara de vint av Unite din Industria Petrol, M -ne Si
et l aetionea de sprij .tori tatonti sovietici vor putea gasi Ia s) alii hmriionarl, nu tort
a Wranìmü, pote reparares Boo rest[ enilor envied¿ of locare, Sn Gara de Nord contra pelli de armata n intra in 'aldol torneiniee, devetttnrtlor p sper5a- mutai lui Hudifa eunIntre af face G o -Metan din Romdni , at -o ata -
:int'or nsC a care P
Bumreca, i Cimintil de U- cnet, pain Sn c ntitate of,centa, prefettura. 151or. No se elnchvese de huruitul ogomok acln000d mtrebSeI de bills . d,u! definirlo in nr. Andrei
agricole, in timPul cazaji in ¿arnie al malt corniste! de re- baba su OIL Murefanu No 8, telefon 1.1348.
prima Onor gt lamb care as Pent ru n ,volle Inc dc roana, pa Funclionerii congtien 1 o vendi forms, prrnite as marine ta gol. Toate aindicatele ce foc perte din
!'a
partid dala
de nacptur°le for bntegtl por- uSe ntetdut. aldturl do prefeelal les de popor, Nu -sl insiste, rSgaa, ea si te aeeuatf undone, ver inointa 'rand
Orir Se reamintestecetatenilor sautee amont a lucra In intereiul Mire-
si -a mol aunt alga- top roana of Imbracaminle ca or- al nu pot
cat e de tifamici teams mosterilor rat m.poartele de acttvitate el ma-
teriale.
_ de a atrage t 'amar
^at team de muncitnri In a-
mearS sii se repatrieae
trotsprezocelea transport,
CO cel
lDdc al P iti am, s
pente sign de SOmbIll 24 Febraa- dovediit areternd Ice seclrepattr
salai ioda, dar reortimtea ti opra-
Ion area rpcnlrt, te de -$i face se vir/ul.
parlers Picartlor N proferluri
de hotartrea de a se InfAptui re-
forma agrari aam si no la soro-
cud depirtat mera pan Onan
Scân teia" Top. Aron Grief., O. Velcan
S. Gdrboveanu, se vor prezentot ur-
fi
'a aettune. S'a mal hotarit CO
ítt ou o Weil, fi impieedeaarea functiionaeflm de vlclene. fntrebe -ne mogieni cAt Redacpla : Telefon 5.54.e2 Adret. gent la Undone.
Dumtnicä rie 1945. ad nfect1oasa. Ca stare ed sent indu. -ll face servietuL nletralia 5.10.79 Str. Belvedere
"e de mundtori sa piece e- a. Voi tr roti cece ceto[ forali si se olrberte pSlot visita n [haie rra le-o place: .Cat dam?' Raapun- No a, Et V
ce autncami- victim voi tell as fie pre sudi t de sol s'a sl dot de plugarime: ea dot A aparuts
nele la
laca punteo a aduce Ira- pe peronul G, Nord Io orele medicalo s alt. de Stat de sa/tatare
Armsatiliu
a Convenoci
ara[ mai moult c át fl seda naanri loran atti at e ABONAMENTE No, 63 al ziartolu'
'r Ltrant covenesc, Chiller gi 5au u
..
. alutul de sol5da- 10 dtminrata, pentru
pentru fm medicale tau me- Prin mannrite lutte ne lmpirdka dient ,I bine as prlmeaaea, pen - GRAILL NOU
mc5inrilor dela oras, Mao la ate
tor, Intrucal [renal va placa umsrriptlllor nnmal apmvtxlmaeta oraanhrl Conca n ri n nemultmndee si nu sa CAPITALA
¿danno comnnall insareinali cu vt
dar si aerea a C'mnda.mntu) -ri I ^ -a ,d.. n °cadrei. Zier al Directiunei Polidee de
I Nat una' Drmnrrat r let
interesa de nevoile ora 15. ota Ned cali a futuro hotelurilno C!nd F 1.100 I'r'ma a Armatei Rosit, eu marner
gula
pin ce m,lloace le Acni earl fixa n cl o ]its beare dm Capital. In care se gá= -sc ce- l d n lorsdhate. h to It [raga erporern- 0MIlamn :.000
nuI trebumcire. lncuvimtatA se vor sustrage aces -
Sr impure rlditarra bn "d.. roase agrcole dorumenfare des-
I
tm transport vor h lndeportatl din +stt ceti, ietta.. t t d dr rat'e'a a 1.000
pr. li nt le dim Union. Sa-
' rganizatiei de par- ^^t'ra Is roes ai 1A
Adever elsa, medie,'^ ..
+'rin -
hotrlun si tuturor 11 se va ridica meloe ra PROVINCIA lim shod asnpra perotirmi-
Concordia care a Scott, I t r i nl -n d
drepml la cantini acrnsta deosebit oar I r military. rportaje din rar r
'ttgati SI dc elclalte de miaurlln severe rare vor fl htn r r e p ups[lm,
amen r pot nO eu ,t est atc,u sore ria dea 1mr, + t , ,. n ona de loma si ultimate gtiri delta
l'" pha'to, te tmpotriva tor, ava dopo aula è a cu totulagratuit,
dovedeste
www.dacoromanica.ro s ion I Coate fronturile,
C*NTItr
.

COMLJNJCATUL MILITAR SOVIETIC Charla AtIanhicuIkI


Problemele jugoslavel cozler ou

r e
i

este on Q?ÍDCWIQ
i hothrârire dela Yalta
"' " &. - I ri I ri t LONDRA, 21 (RooloF).
D. ChssrChill O
2 olin Cht55 A,
dOCiOolOtIOl500 doolassà
!OytlI..w,.tole
' fleo lmeIo pestS .It10 r&!p( Mios.ri Io Cnd0° C0 d000nc

Armatei Rosii In Germania


ifl&W bAsi osr.tm.i
l.n.4 ql im S's *4t»d
111Cl IS$U4 p.,&tn,«. WA Wjtt MU s.stoI. s055rmolor 0 de
,,CIo155-t55 Atlfl
p_- IS aAbI rig&,1 . ln(ah1t pa bâtE,. £! t,,a, . psU trA tjoulsi este 5° jwín0ipU beo 000po4
.4' _uut sa faa J'.gosi.viL i nId O ieqsr°.
h i dO Im ssàIñs;tc.s
r&p_ 11 gá
rd .u,i.tice, Cu stat n,aA
n4fl4 monU .a n.a.gft,thta n &
flflfl
t. át !!°& fosi Vb W& de
Iw1at, Ci d fm
MOSCOVA, 21 (Rsdoo- S
Blesol coerek, mars sod do amaolosti multo pssools n5g5I°'°°t° Aoest55 O fO05t
räsp5S"°°1 lotel ftstso.-,.
deput55iII C3r0- PI50,lS Loton
soviptjo do ifsmmhlld lrmm- l thsportmt sod do speijis .110 Sis- PSOISIStA loal. ss.-t otot stos.ei
uns tfl.Me !-gm .mwd&t de Um au,fr mile somAtorIli posopnloal milita to,sl defoomlo germss d sard- p,srm suoi do 20 FPbPSS-Ple. serW55tOr Poth0rIC, caro
i
51 ..I b!pn.
.!__Me liguri ale ..ntt rA,toL fl1aaIg rith n, oet. . .ptrl$I. b%- ass panelS des- lo . nsoml l topad m'iOP0 tMOIOOl
el let!UChipe-&á d,gte d Ilbelat. L POPO- 7 sapes opeesliIno diss 21 FehsS- vsolal psismipi, d50 a fntrebat 555O
4
LnWMtoa. osassI jodo Isple gale silo pate paloote prosmlo .0 foot S0000P
rtthIM lunlay. If BÑS.T1t .. chill th lupte grole, s tht@t- ele I lfllthS
oso disIpase po tontO fr055
dtaii, penth drepturilo lkl,onhluj ¡'f1011?. & pàl Pt!U14Sl Io oo do 21 Fobsmsois tmvelo 40 de lonlitäti pr,tro OdOS ossolle
Ude d. pànt ea(!a mmdtoH!eel l s ti»l s 5fr?e infrs 00051es SU peoples l pesl000ls
Fssosvito, XIohtefeldP, Pa- psoil
l4lul kitseors. Ist 55Usd C3ld peseelsI lt Roper S Ss-miad. lo 5005 dc lC0004gObOPg, kerfeldo. Klrphppeo, ()m'Pk O. lo opte sedoso pl do ps orma
tSseb,md]Sl. s tldksl ,fragsl llbe,-tätil cl S sl,S5 l in ml ,!odW l de POI pl Sd,oeoborg. flalol ärriI m,tloedeor. Su fr01
lsdsv.
S's lolAmelsI
s
ola-al doSe de l,.foo*ris
tsapd, o paste du. jss4avl s* Ile ad,rns,l$l s lsnm'j l,rmoiro psoe os toperaI lo paslods llrsodo-oboag. tool- dohoolte 67 d rsVosOe 5505505.
Frhr005lo
60 de milioane de muncjf
de s rntenl tMA4@. OeflS MibailsekI s is5 5555es p.fru s-1 5A1i rls50 demo diosno Ka- pr1. 00000pe 555 eSorerll pris 155151e lo oospta de 2f
olpolsoog Is, dis-e5415 Pl0o i dopA fodlojito orsrle Nolrm $1 Poslsas fflsrffor,fr sos1
l I,
gre10 so o-
-lfld. ,ws4ilor. IflulU ,»s V,5,, 5S&U5 1511 0 OWs5t5 SsfrObIlsse, an eprezen! coufiresifi 11811
daedese Mlflß,lssld ,,dC5 sislean this sesfll pates s spIa loplo lodilsiito ml Ørfolt pñtpVa fi 50 sM deo.oemrsi silo O d Io_ toral 05otr0 fosrosisor l obirotiVo Lei*
lmp.l.lvs spaatpi lsgsslavo do oibeapo.
Mazeul Tds fl S'a dm111 do po Ilnia Tul, lUsts luau l
dal loilsd ll tilt lgeplo i tTddAIPfl!I];Mjflp ilosid l sapssflil.o os
lorsifISfi.
In0001olthssp,loosdllsosd Lomo.
roillifi peloteo coro sarcle otpr militsso lo orsrlo StettI0 pl S1m
f{arhrm.Vorslndl.Goreo, srd.
Nonsrlde. Porhrhrlo. fl,orfro. ,,rlostr OVOOSdI d50Io05t
au. prømS s
ossI do Kopolgohoog Is-spole 50550
:,cl,ou
Loots ..peSIS S's tool m4eieasà I,. Slnipalle do mil. apI us
puss_u lodeajoss Splillalea lI OUh5l5ICi. llar USADS SavietOd, s
tre os sIrtios rtotrle forerrssiloo hr,m. Grosooltro 1 Looppo. urmS hombordsnsrnlrlor.
f55 o051 gropolsi mossi0 dIo Pro Poopeir 00501 V0555 5005 dus OOC- To ri drpooilr de o.til
.'- ------- 01.00db?.
pentru armata marea uu Tif0,
pria 050sLssnd el pept!-! 051000e, Mo!*lOp 5 datant $&5ll flPdalsp Si t fl,4sTs 'I. ; ,....as .s-lo VIOjO SI SO diotno i Isoloir dio .
A UoIooI cosoreo ftI to
Ill Vbt,oItsslel l S
ll0o Saros 001050
Ir lIbri OU Comitrlul de 0111
lISflhlil
fI 1515 V lo t
I
dro$a 51 .4 1 lorod loe M00
Proj loo I
Ag m
lii Sh
Wroobi
g Is ero. 0
lord ti 49 d
1 ti
I ari Poros
d 20 F
d bI d m rl 000mo
BFLGRAD 2! (EOdOr
501410 folgos1 Vt TANJUG 5500 tOi hoeoo ffrt
ti 0000000 j on ro SI 50tr d p 1 roi spI 1000 I

:::
0 1t M rtI05PI.00t moeeo!o1 too f000ti55otrllpo)srd.
n1::01odrVVr to
:om: gI
I 500P
t I costotl f 50 Sf50
F hOL li5lI rmhspo hadsrl oi S hord d li p
t P I tilo loo ti 20 tiri OSso os
P so I ti
rm00011s.°1roo-
IT l 0od I
d I Dsodr,l t A I ob lmmb ti t
:5
loIre so spoor et 05f 60.000 900 cool vo fi ¿ojosos
I I
't 1 leSso f00511 S555thOSIf 0500 500 005O0 fIto p4s4

riodrit rrross I Koosro. obiplIve mtiitsro fI


do Itseritson repreoeootstl 1 as- oompletl f fomlf
;7m510res1r5555;.00d00t l Sod-Vat de 0100001 donoonoo-ol
Febroerte. lo val
Sjmso a prIm abolsO-a oP lie ti. do Sb1oi,l. 5m 0m So ti0000bIt olmI ° Xo«hng. f0 dr tonnrl i ta ojo iOfpntOSiP fi dr 1000551 bombo todsotrisie dio oro si Orrolon
pSlltIo I .loimai do dlOOmlp prods tars el roroesi II. Io a-0m 0100051 : ermn0r no ml fool rosp dr Inipolo suaIre-
lslrov.dori es Marroal.oI PIt., s stoss IS 501, OlOOrS 5551 *050d pH5-d O mo-I 511toçropolsate 'u
d0oo,Itrprlo5d fho FbrstilS f
ti os ti hOOSh :05soo osr°t
r,00mmahoot0000sod
7Psto05 Situatia pe frontul de Vest
:I
0050ml dOl 005 00 P51500IbI fo sIso do 21 Frb000rl. 0054501 loi, 05(1011555 do podoti. f to ossi roll. ps, i iRsdor). Coo'- lllstoo Orodlo, f. I to
"
dfllsoosilto l2° tatti dat de artlettli genest al do Wollen.
AIsowl 1420m Bdts0dr Po 5510131051 0d00la osOso olemnOal. dl.- : gonoralulul Etoozoho ososas- B hrdí 4
mrd_ls, a holrrrooslt, at011ad (at10000r resrosmfldi jogoolal nl o-eol.

I)ecIaraiiIe 10v. Kazakov dal. ti. Istisoirrlo i bllttdsto loa- pia un ate 000tro-. to°
lkrrnslsd SI.5,ISO Prrtrllotole 500505011 lt r Ch5opVhttl renO-
d00tOd5tnlSbbSoId.50pcoVriot2rol h
npcppg pøR2llOi iNÍitñ
'
OUflIIffl
bI
trii1n
IULUW
)fJt11
JI
004
o0I j
t
fo-sp.1.
t P0O?t hISkIt 4
5154kO à

t s lo Voila, Odd slOdo-Se 00 to Ados05 paolo- (V om dho paeg. 1-o) Io posso hsefrsg. r0 5?1P0r0 POlSO 051501 toodu55tot.l. fi doJ Lo Ost de Goofs ti orau 051001.
Pf.ot05:1
5St1 mo od IsIpo 0500500 . osi. pos. ,,mts serms ioisot io °
° membrO
ti fi 05501 lU f fesnoijo fosonro L O-4ü Gd.lsC.tm oso mvtur t ostol
r5
p 00001 jbfmt fs'0 50 Or
V5borI5 V
: "'° 1105
"
losf oogfs.,-f
ShSdidSlelO? 005 eorb,t so do rabo- m
ot
Iol. do moocitort ai U0dool ItiSlV05bOOm fi Buohholl.
b0 00.500. SIl
'1 I si Al
Adoso or OLOe100, fI loans rrltttpl rosIn os 505051001 toe I I55
$ 050.1 òan0501P0:. dt pomol de odor. Dal lo etattd tocaltot los son
Isol I oloftosoos It br 1050011 : er°7d n 100 10d10 :O0d.11 foot lasfi sProol. f
p05:
IA orsFblrlVd
! Imrmsd NslIo Uol000 0d.rl°r1 d fshrktior ,40dI000,
°°'°' 1°°' p0da prlsoodorL
M I ti
Lv0; ltdollo0o10t do holdairo to 50$15500, do ltlotl .°°10 ds400000aloi 0005505 are- pIllos od doso o prodnrlo sensori OrroflImmod a T 0501f1 poolfIl ti otilen
stfrtsr htUorloto din lrti t os S'50 lodino de fbo05to °°,°° f0dr55tti TsorVtrsS fossa $ f a blob
tod dutt Butt po°1 I
OStOS St I OSod I rfolsot Stro.. ejomontok ol
-I

00r ' p I P55 frosseilor e rIepilIjit on mutt oladlol lntfogto lo uI


t°°I ni ti rOrllso
sot
I

LIol. 05s0oo S O sonno. l. f000Sors I s mor bote


11001 10 Smafsmentelo msmoito- m7a btrh
55e
mii roossâna SPOr51dlfol do m f55lOt ::t tf hso
,tod
rooA mn0od plsJ josoos
IOda Orotod o. COOO fi lo
ppon
rO t0t lnm.tmstil00.feo.00 00=
msmotioloofa moprruostiou ea Ip 11rI
R rs l5s5Q°°'mU5dt0l-WOI bao t ¶
h50r5: Bdt O0t0P Ç
tTOPOmhldt ptP05 I

l LembgmBj
°IPti50tf ,

Pa triofii italieni r05°dd51d


tot ro e noorsar pontos o apropio lontoblio, proruoo p Oit
rmotros o-
fallol STALLN, ro a eibooM Rithoarea productiel ¡
p5100051 S0100b0

au exaermnat 20 000 de faciti 'tr:


t S S S
U t 01°° Oo

s!l O4pUp0 :sor;ott ti I 7°°


ti
Fft2g2I TASt 11T°5- °° «°°«°°° J
I muttesl, 00000010 Isnof pobtr ft obi- mIso trrbuo In primsol rfa! st do-
ti0tL do Dohoseo.
ti 01
. osoosoosat seo
lOvitoolior USd00515 Sot etsro . In rogutsos Vt1ttdl0 bloosf 05000 tonti1IO
foot tsrtrrnptf ttorsdt 0110555 sfasd tog ors Vr vrdossrf faptai rl rots In sIseo ,
7lsrul l{UMANYrE pobliot us trio, 0frVUJnlo '° 05s2uttirsi f1 0151010000005 ISUtI In Btvolo l mo sagst Kor- dIo ArorotIss.
sotto In mro so orat01 rd. ha t- mutt timp PO 2f oRi frmto do mr, 0 5000tlO OUth50C SOOttIOSOtStIII 0oVr ti! sOI oLti thdrota reoalo po caro a o-
dal migodril do tbror dust Ita- ° °rrVoOd htt1rm Obi 500 OtlOtot. 100100 sltdo?000lftt, mmsntu lo- slo-tita In 1941, ormtltiotdu.i loi °'°° rrlrh. . Psrls000stsol
01101e, ad risipim uncir Pároli pl t Io-
h Io rassi sottitt 1144, pstrioll
dopäpä Oree.00OtL s forturt rnuo gr '
ltlb1stro j°°0 eroi
pl ti blool
: Reedina Ju HitIe -'°br ;: : 050515100 I Ro tom AO- oto or posto f I ptomul L f Ros mal per 001 ttt t
ti pl er
1
I

't f505
So
T tI
01 lU 2 iii
si 194.4 p VI Ill itohoost
a lost bombardatá
ROMA 21 (RadaI) __ C tier-sI prml
rl. a eolSl salId
mâlo eI
501

fi ti re
101
Toormat otsh I of oust
dos m solon f ti rd de Armsstttss
t
01g d lt Sn I dogi mor
I loo cupo so In
I
Co
là ests
t PIa
11 I
Mm lia I
l,oh, ou oousst Wttothprlogr5. Itt
toso t polso
ti ti Rm
t1
t I
el
'
Oto' t Ils er 0551 molt 0005 OPIlO? I hot ti M tiller list I i orno na eloid dio Osoota.
do trrrmrt. pot-o troroportad aldati 550201 od reIrdiolo tni lhtleo- os- nr ti Il ti1°
00natti to bash t
soot

loot los g5 I Gob. tul rl pmgramsl tor do produce


Roto, lo 0POt5dP0l is ti 001ti
tisd t lit thiloop
h
COO

otO0haPO05mtot i
st 051P°001 °V °' Ih I f If ti C sot Itot I t t It soot Its flot I 7 km pp oso, e If
ti bof I rs ost Ml ti M rl Im I Ita AsSI so Iowotons 50m p mmnostuml r op I Contrai si COtttiOd000tiri Genol-oir outi-vrst tir Soorboog, drrdul A05OIIR pgVTt01 .
bol5 drpo Ito ti 05501111 Ii 05 I 002 Uo,usot S ov,eiao r. It10, n
00551 mInas-i dr IIPISII rti prodtsr Mol drpartr apor ad-not, doaloolt 05001000101
dtrrot FalsOs fr0t. petotru Armata Muot dat Rorntnlo, oOsprIrlo cl- too-
S Visita. la înfrep.indesile lf . . tIt lraldlr:f
FrHI hlldP1 Ieioo& doIs °?:' rc::c:
p0bfultdst of oeils tt si oottvstduit Luptr gsrlo oust ht mr, lo lora- ZS°°° obIlod.
- 0521 do fottepriodori dho polo mai art rgold os ooltiatii dr po frost

incepe sa fie descoperit


ad S S

:
fsrrnd od lodnotria Romfolol ars
I f tsteoo h L
iTtti=os
Iso limps1 ctilttorlel toosltrr pdo '°°° Pl05l0 00 0 OlSltlfOOt000 a
oteoroS OflUflcatuI Mare 1,
s

(Us-es.o'diaposg lo) ltilootd Pdlrdl:rlliooroPod Ptrnto P11101

Orooeo'nlr s Mutati Mthlotertaltll


Momoil sou opus Ill modal col
oti cotegoric, srtittnd cf Ito obi
l

STAREA TOy. OH.


APOSTOL
f -
OsMIOS lscrrszd 000grm rl lo majoritatro rozttriloo
lotropolodroifo
mossi on sroodopureO blab do lmmrltoth toboso In rnlzorie, ob so-
soseotitori, ooiotd lotrePlirOdmi CO lsrttl1 for o deParte do a 00000P505
05 05 Srnsduotolr Profroonalo sIr

° rlootuals.
Sovs0doo or loglobraof
mtlltrrn,i.00ne do rnuoostm-t It tat r a r te
s

ti
lnoeood 4 eile pa ofptdrntittd sito da tootftorttoi do oournpoto, protallo
uo Voz thrulpatli no pot II 0rpm-
opntal In anchrtti, hind ri Intiti Trasosportaf Uso SptaalUl 6 Ore PO of,
-
do esempIo fobto P°t0 oErnroto os fo POOttlO hotos Revolta fO$ä d *ac,I '°°5'° opeo'tIfiol,0i100 au, j oo P be.otorlo
tt014lrygÇ
ta t I btl fIll; Ot5ft ISOI° Y tsro;. :tov ?:
°Ir0005
lOgtIll II po I

:Flt
C t t h b punI y f fo t de ndmta larot 05U' ash in °°
°?
s O0dm Prof d so Ita ° orti alt til m
°°°'
loeaIttte
vsj ptf roo d I

lP
Ott oromb Ito romeo ps-ivrsto spro- p0500005 ocaSos rit es-t. 20 Fehas. 1.5 Sod-Eo iEst S
"'
I
ftOfl ìstere0000s 05000ft0 Slat - so I ruf I
jrpti tntrebtttoflalr dr d. F000to, qrsJ.relS mOsII500IIm-o.'e
a
a- l al oar cts I gum ars t got- o 194 ti t li f 0t I I f fr ron, f
m t t f t ti P05 lu $lomes So a 500e
t
Nu e orgomoatti adocorra lo Urinrle Mols. n°0001ro prerdio. oIoton% loomsntltts . O
° Inolorjite truP1"
f otrtsanti imhoott,t poifOIC.
ritto rnonlfeotatti de representan- usait sovietic, caro Aproapo toste intrepriottierite ce 000tlooub s prOdUbelOr oli- tolsi Coolr-derolioi C srorro le a
c5otat bi intervoontia chi. lo-orn nibitSI dsost O protitatlto 0511. t°P ft dro1 ti Ius
ii mottoitorirnii titI
r r e b o ti r
tioo ti d

CRIMINALUL t°°" PREDA lo .4e care ti r:gf2


Ms- dsoatrlr prof0050000lr ft lodostroofo
Id si poporolos rorsto, so monat.
m t

l'ETRE FACE MARTU- , OOifrsPtOO p.lfl ahdonoon dot's ou, do eoernpin, Iloittele
VIO toordmtrnitbtll I phI Ia à
fllSIfli_SAA DUS ,, foenoIu-1 nurnoda 1f:TdA :;t :
, I

Ir a,Jo,nte pefnset t
?
jegoottmuti tatamI C t t OUcert de trupele awer ca
00 I
T ,:
care a produs o hornera- nti tilo 000titLeti107ii Sintil0000lor o 00 postO
5l
t t t tI os

erro nurnat muncitorilOt poo"flhl amIn vor poro, pr drumol


t
I I
I l)Nf) ItA lfll'
Il .p, d
eaporliC loot iO mod lotis la
5
IR d boo f P
t o h I I too I ososo. oornt e
room t O e nie n 555 n are p e a tI L p onti oh b I hi L p t lt t Il no et vitt pt.o
al rood Il I t l i ti I heel
,
°
1
li k I ft
5' go I
a I
.lo n5fe 0tltl f "
t
l oem pl , If
I I ti I do st rn P d
°
ti
tilt
s I etf t I I I In cor ul le siso .. S'O -ap°t I J' t° I
Gtti I t ° t
t
p h
,. "
o sat o uso° à oua o- of b t I C I I b tt lt
f tti rosi mpOlfl
e fe Iooep ho u
I ti , L
o ll lot o
It
tuo to ti A ti I
lbIlt
i ro
fl5fl1 fal
t__
d I
t I
Ch Apo t I
ÇI-at,a ernenn l'tp
I
tsl 01 t ti
ott
------
f ft 005 t °'
Ido poopt t 05 05 t
t 05 I
P
10105f
Igt I ti htj f ti
www.dacoromanica.ro
os es

lsnprirneriile ,,CURiiiiUL'.lo. A U. Str. Bootoedoro so. Bs.nureij