Sunteți pe pagina 1din 6

ANGVSTIA 16, 2012, Istorie - Sociologie, pag.

2 1 1-218

CĂRTURARUL VASILE NETEA ŞI ISTORICUL BISERICESC


IOAN LUPAŞ
Pr. praf. dr. Florin BENGEAN

Cuvinte cheie: cercetători români, Transilvania, istorie, Biserica Ortodoxă


Key words: Romanian scho/ars, Transylvania, history, Orthodox Church
Abstract
The life of the scholar Vasile Netea was entirely dedicated to study and intellectual work. He was a spiritual man. He
was a scholar passioned of the holy things, close to the men of the Church, its great hierarchs. Through his writing, he
approached religious literature, conferring it an important role in the action of improving the rulture level of the
Romanian people. Netea approaches with humbleness the study of the lives of the Romanian Church great personali­
ties, creators of Romanian culture and language and fighters for the national ideal of Romanians. Are worth mentioning
here the extremely beautiful work which the scholar Vasile Netea dedicated to one the greatest Romanian historians,
Ioan Lupaş. We have to mention the manner in which the personality of Ioan Lupaş is reflected in "Memories", by Vasile
Netea. We can state that Netea respected and appreciated enormously the one who was his teacher, professor Ioan
Lupaş, as a proof being the tact that Netea evoqued him in his "Memories". Historian, publicist, priest, professor; aca­
demician and Transylvanian fighter, these are the roads Ioan Lupaş stepped on with dignity, setting at the foundation of
his belief science and at the foundation of the science belief, fruitful and valuable ties, transplanted in the hearts of the
students and his believers.

Viaţa cărturarului Vasile Netea a fost în român. Netea se apleacă c u pioşenie asupra
intregime închinată studiului şi muncii intelec­ marilor personalităţi d i n viaţa Bisericii
tuale. A avut un suflet pur, curat, plin de dra­ Române, creatori de limbă şi cultură româ­
goste pentru cei din jurul său. A dat dovadă nească şi l�ptători pentru idealul naţional al
de dragoste de ţară, militând tot timpul în românilor. In istoria culturii vechi româneşti,
interesul naţiunii româneşti, făcând acest şi anume în perioada ei de plămădire, au
lucru mai ales prin ceea ce a scris. Şi a scris ostenit cu râvnă vrednică de pomenire un şir
mult şi a avut un deosebit succes. A dat dova­ lung de clerici luminaţi, iubitori de ţară, ade­
dă de dragoste faţă de părinţi. Şi-a iubit văraţi pionieri în vremuri de alegere a luminii
părinţii ca pe lumina ochilor săi, cum de altfel de întuneric, ctitori de limbă, de cultură şi de
I-au iubit şi părinţii pe el. Şi-a iubit satul şi pe unitate românească. Numele lor a fost căutat
toţi consătenii săi, şi-a iubit familia mai mult cu pasiune şi migală, a fost descifrat de cer­
ca orice. A avut foarte mulţi prieteni, pretu­ cetători pe frontispicii sau pe margini de
tindeni a fost inconjurat de prieteni. A ştiut manuscrise şi de cărţi şi a intrat de mult în
să-şi facă prieteni, prin comportamentul său, patrimoniul naţional. A-i aminti iar şi iar e ca
prin maniera sa de a fi, s-a impus ca un o rugăciune senină de laudă şi de mulţumire,
model de om, a ştiut să se facă respectat, ca o cântare Patriei, în care ei sunt refrenul ce
respectându-i pe ceilalţi, a iubit pe cei din jur, revine în ritm de respiraţie în eternitate.
ca să fie la rândul său iubit de aceştia, ca să Printre aceşti cercetători care se apleacă asu­
fie apreciat, a muncit serios pentru a se pra activităţii Bisericii şi a membrilor ei, se
realiza pe plan intelectual şi a făcut-o cu un află la loc de cinste şi Vasile Netea. Prin
deosebit succes. Referindu-ne, retrospectiv, scrisul său, Netea scoate în evidenţă marile
la opera lui Vasile Netea, putem spune că realizări ale Bisericii, de-a lungul timpului.
acest cărturar a lăsat posterităţii o operă În preocupările cărturarului Vasile Netea se
monumentală, o operă impresionantă atât regăseşte şi folclorul nostru românesc, ba mai
prin dimensiunile sale, cât şi prin profunzimea mult, Netea scrie destul de mult şi extrem de
temelor pe care le abordează. elogios despre acest fenomen al folclorismu­
Vasile Netea, cărturarul nostru de pe Valea lui mureşean, evidenţiind pe reprezentanţii
Mureşului, a fost un om spiritual. A fost un săi de seamă, de aici noi putând desprinde
c�rturar apropiat de cele sfinte, apropiat de concluzia ca între Vasile Netea şi satul româ­
oamenii Bisericii, de marii ierarhi ai acesteia, nesc, folclorul românesc şi tot ceea ce expri­
ţ r
�-� �-= -=�iţ rin scrisul său la literatura reli� ml:l spirit şi trăire românească, a existat o
gioasă, atribuindu-i acesteia rolul primordial i eg �tur� care nidoda tg nu s-ă redus la putin,
in acţiunea de cultu ra l l zare a poporului ci tot timpul a fost tralnlcl:l, ceea ce denotă

211
www.cimec.ro / www.mncr.ro
SoRIN-GRIGORE VULCĂNESCU

Note

1. Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor in "Dreapta'� 1 1 dec�mbrie 1932 (reprodus in "Opere'� voi.
secolul XX (1918-1948), Editura Paideea, Bucureşti, II, pp. 682-687).
1999, p. 30. 23. Pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea, Curs Dogmă şi
2. Mihai Constantin, Biserica şi elitele intelectuale spiritualitate, Bucureşti, 201 i p. 12.
.

interbelice, Editura Institutul European, Bucureşti 2009, 24. Ibidem.


p. 7. 25. Pentru Mircea Vulcănescu, ,,.Religiozitatea" este
3. Mişcarea tinerei generaţii, in viziunea istoricului "facultatea de conservare a valorii energetice" (un
Ioan Scurtu, în "Istoria Românilor în sec. XX (1918- sentiment din domeniul voliţiunilor - Nordau), iar
1948)", . ., p. 29.
. "tradi�ia" este "partea care dezveleşte un ideal'� A se
4. Arşavir Acterian, Intelectualitatea interbelică, intre vedea Mircea Vulcănescu, Contribuţiuni la o nouă
Ortodoxie şi Tradiţionalism, Editura Vremea, Bucureşti, indrumare a concepţiilor moderne asupra problemei reli­
2008, p. 48. gioase. Studiu critic, in val. "Bunul Dumnezeu cotidian ",
5. Mircea Eliade, Piloţii orbi, in "Vremea': 19 septem- Editura Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 176.
brie 1937. 26. Ibidem.
6. Ibidem. 27. Studiul lui N. Berdiaev, Spiritualitate creştină, la
7. Ibidem. Conferinţa Sud-Estului European, in Austria (30 aprilie -

8. Sorin Pavel - coautor al Manifestului Crinului alb. 6 mai 1927).


Autorii sunt tânărul filosof Sorin Pavel (născut in 1903}, 28. Mircea Vulcănescu, Conferinţa Sud-Estului
tânărul arheolog Ion Nestor (născut in 1905), şi tânărul European, in voi. "Bunul Dumnezeu cotidian . . .'� p. 170.
jurist Petre Marcu-Balş (născut in 1905), cel din urmă 29. Ibidem.
cunoscut ulterior sub pseudonimmul Petre Pandrea. În 30. Mircea Vulcănescu, Jacques Maritain - gânditorul
manifestul respectiv, "bătrânii" sunt desfiinţaţi: "o şi artistul, in "Bunul Dumnezeu cotidian ...", p. 221.
generaţie in care nimeni n-a gândit cu adevărat"; "in 31. Ibidem.
capul lor domneşte golul", ne; n-au credinţă, idealuri, 32. Ibidem.
Întrebări, ei n-au nimic" , in Gândirea", nr. 8-9/1928, p. 33. Ibidem.
"
311-317. 34. Pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea, op. cit., p. 14.
9. Profesorul, cum era cunoscut Nae Ionescu, era 35. Însemnări ale lui Arşavir Acterian după consul­
ini�atorul acestui demers, in perioada imediată primului tarea revistei "Agora': tipărită de Dorin Tudoran, in
război mondial, el fiind cel care introduce un curs de America, cu multe mărturisiri ale lui Emil Cioran.
Filosofie a Religiei la Facultatea de Filosofie din Bucureşti. 36. Casificare din Mircea Vulcănescu, Tânăra
10. Emil Cioran, Scrisoare către Viorica Vulcănescu, in generaţie, în op. cit, p. 72-74.
Mircea Vulcănescu, "Ultimul cuvânt", Editura Humanitas, 37. Referitor la modul in care trebuie infăptuită
Bucureşti, 1992, p. 165. unitatea sufletească a românilor; încă divizaţi regional
11. Mihai Şora, Despre Mircea Vulcănescu, câteva intre tipul bizantina-francez al muntenilor, cel rusesc al
cuvinte... , in Marin Diaconu, "Mircea Vulcănescu. Profil basarabenilor şi cel latina-kantian al ardelenilor, Mircea
spiritual': Editura Eminescu, Bucureşti, 2001, p. 152. Vulcănescu descrie modul in articolul Misiunea culturală
12. Marius Dobre, Victor Emanuel Gica, Dragoş a studenţimei româneşti, din anul 1935, inclus in culege­
Popescu, Filosofia lui Mircea Vulcănescu, Editura Paralela rea "De la Nae Ionescu la Criterion", Ediţie îngrijită de
45, Piteşti, 201 1, p. 121. Marin Diaconu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003, p.
13. Creştin ortodox autentic, susţinător al 167-172. În respectivul articol, autorul indică formarea
românismului şi ortodoxiei, Mircea Vulcănescu folosea mediului românesc de difuziune a ideilor şi organizare a
adesea trimiteri la doctrina catolică (Toma D�quino - acţiunii, transfrgurarea valorilor sufletului naţional in
teolog apreciat de Mircea Vulcănescu la studiile sale din creaţia cultă şi alcătuirea juridică a statului pornind de la
Franţa). nevoile naţiunii, fără imitaţii ale unor forme străine, drept
14. Mircea Eliade, Trepte pentru Mircea Vulcănescu, căi de realizare a acestui obiectiv-cadru.
in Marin Diaconu, op. cit., p. 1 18. 38. Pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea, op. cit., p. 16.
15. Mircea Vulcănescu a prezentat teza leninistă la 39. Mihail Polihroniade, Generaţia tânără şi ritmul
Simpozionul "Lenin", prezidat de Rădulescu Motru la mondial, in ,,Azi", nr. 1, ianuarie 1933.
Fundaţia Universitară "Carol 1". 40. Arşavir Acterian, op.cit., p. 55.
16. Mircea Eliade, Trepte pentru Mircea Vulcănescu, 41. Arşavir Acterian, referitor la această înclinaţie a
in Marin Diaconu, op. cit., p. 118. Profesorului spre extreme, priveşte indoielnic la această
17. Mircea Vulcănescu, Omul românesc, in "Opere", incercare a lui Nae Ionescu, spunând că se teme că nu
voi. 1-11, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, p. va găsi o solidă intemeiere in realităţile de viaţă
933. românească, in firea românului ortodox. Important, tot el
18. Ibidem, p. 933. consideră, sunt elementele esenţiale ce se contopesc
19. Ibidem. prin inflăcărarea şi suflul de credinţă al tuturor oamenilor
20. Ibidem, p. 934. curaţi sufleteşte şi inimoşi ai României.
21. Ibidem, p. 933. 42. Arşavir Acterian, op.cit., p. 56.
22. Mircea Vulcănescu, Cele două Românii, in 43. Mircea Vulcănescu, op. cit., p. 139.

210
www.cimec.ro / www.mncr.ro
Spiritualitate şi Naţionalism in viziunea "Tinerei Generaţii" a lui Mircea Vulcănescu ...

om vid. [...} Pentru mine, istoria universală Elementul spiritual, în viziunea lui Mircea
Înseamnă derularea păcatului originar. Vulcănescu, este acela specific românului
Aceasta este latura prin care mă simt cel mai ortodox, cum observăm şi în viziunea Profe­
" sorului, unde românul se încadrează perfect
apropiat de religie Js.
Mircea Vulcănescu observă în planul evolu­ pentru naţia sa, care nu poate fi decât orto­
ţiei din cadrul tinerei generaţii şi o misiune36, doxă, el nu tolerează nicio piedică, căutând
văzută drept chemare istorică, ale cărei înda­ să elimine tot ce-i spurcă puritatea şi-i tulbu­
toriri sunt: ră, îi întârzie mântuirea. Astfel, Nae Ionescu
a) "să asigure unitatea sufletească a româ­ observă misiunea României, mărindu-se
nilor" 37, divizaţi regional; puterea de afirmaţie a naţiei, până la limitele
b) "să exprime in forme universale acest fiinţei ei41. Trăirea spirituală a lui Mircea
suflet românesc'� prin exemplificarea forme­ Vulcănescu va fi mărturisită, de înşişi
lor autentice de viaţă cele mai potrivite din ,,studenţii săi, uluiţi de erudiţia acestui profe­
cadrul ţării, în toate domeniile, într-un singur sor care Împletea capacitatea lui de cunoaş­
chip al .omului românesc; tere cu o mare conştiinţă morală şi cu o
c) "pregătirea pentru ceasurile grele care "
impresionantă trăire spirituală 42.
pot veni''; în contextul în care va publica un Dacă pentru Nae Ionescu, a te naşte
articol în revista "Vremea", spunând că este român înseamnă a te naşte ortodox, Mircea
timpul "În care vom fi chemaţi să trăim la cea Vulcănescu nu avea aceeaşi atitudine radica­
mai Înaltă tensiune spirituală, să trecem prin lă în privinţa fenomenului religios occidental,
foc şi să ardem la alb'� Mircea Vulcănescu va despre care Profesorul spunea că nu ţin
trece prin aceste probe, parcă prevăzute cu marca sufletului românesc. Deşi deplângea
mult timp înainte; soarta creştinismului în apus, Mircea
d) misiunea universală: de a pregăti "ivirea Vulcănescu consideră ca fiind exagerată
omului nou'� al omului de mâine; misiune poziţia profesorului, punându-1 alături de
universală, orientată, spre cei care le recu­ Soloviov din acest punct de vedere43,
nosc şi acceptă pe celelalte trei. Prioritare în plan profesional, la vremea
Mircea Vulcănescu remarcase drept moment respectivă, astăzi, le putem privi nu numai prin
spiritual perioada 1925-1929, momentul nes­ proiectele lor, dar mai ales prin realizările
piritual în viaţa noii generaţii va fi perioada pretendenţilor tinerei generaţii, pe care astăzi
1930-1934, când are loc căderea din spiritua­ îi cunoaştem mai ales prin operele reprezen­
litate în disperare şi din mistică în politică. I tanţilor ca : Mircea Eliade, Emil Cioran,
se părea ca fiind polarizată de reprezentanţii Constantin Noica ori Mircea Vulcănescu.
unui curent "activism prin disperare" de tip Contribuţia lor în planul unităţii sufleteşti a
revoluţionar, în speţă legionar sau comunist, românilor se vede prin exprimarea în forme
care vor fapte, fără discernământ şi de cei ai universale a sufletului românesc, se vede
unui "istorisism prin resemnare " de tip evolu­ îndeplinirea misiunii de pregătire a ceasurilor
tiv, pentru care fapta profesională modestă, grele, unde Mircea Vulcănescu a contribuit
dar tenace, vine dintr-o conştiinţă a răspun­ din plin, prin moartea sa, putem considera
derii colective şi sentimentul solidarităţii, ceea simbolic, o asumare a suferinţei unei întregi
ce se traduce în renunţarea autorealizării şi generaţii.
autoafirmării pentru binele şi constituirea Îndeplinind misiunea generaţiei sale, prin
vieţii în comun reale a comunităţii3B, Mihail sacrificiu şi determinare prometiană, Mircea
Polihroniade scria, în această perioadă, că Vulcănescu a deprins patosul mesianic şi
această generaţie ajunge să fie "stăpâna vie­ recuperator în cadrul asociaţiilor şi cercurilor
ţii culturale româneşt/''39, iar Arşavir Acterian creştine, în care s-a format ca student creştin.
spunea că Mircea Vulcănescu este "fără Îndo­
"
ială capul cel mai mobilat al generaţiei sale 40.

209

www.cimec.ro / www.mncr.ro
SORIN-GRIGORE VULCĂNESCU

Pentru membrii tinerei generaţii, naţiona­ create�a. Spirituaiitatea creştină tinde la uni­
lismul şi spiritualitatea nu se aflau la poluri rea concretă şi mistică a omului cu Dumnezeu
opuse. Acest lucru este arătat de Mircea - unire în care omul nu-şi pierde personalita­
Vulcănescu, care deşi vorbeşte de elemente tea, unindu-se cu Dumnezeu, ci o "transfigu­
di::tinctive, el le uneşte indisolubil, atât în "
rează (N. Berdiaev) in această realitate care
scris, cât mai ales, în propria-i viaţă. îl depăşeşte?.9,
În concepţia lui Mircea Vulcănescu, ele­ Asemeni lui Jacques Maritain, Mircea Vulcă­
mentul distl.'lctiv al termenului spiritualitate nescu acordă cunoştinţei mistice superioritate
este acela în c:are el desemnează atât viaţa asupra cunoştinţei raţionale: prima, atingând
interioară, cât şi viaţa culturală, dar în acelaşi lucruri de care nu se poate vorbi (inefabile);
timp şi viaţa duhovnicească, astfel poate avea a doua, vorbind de lucruri ce nu le poate atin­
un sens psihologic, cultural şi religios. Din ge3o, Ca atare, fireşte că revelaţia directă
această perspectivă, nu se poate discuta de o către mistic (mistica) este ierarhie superioară
"
"nouă spiritualitate decât în sensul de viaţă (din punct de vedere a! gradului de identifica­
interioară, care este întotdeauna "nouă " re cu obiectul); urmează teologia (supranatu­
deoarece în sens cultural - spiritualitatea este rală sau propriu-zisă) care speculează raţional
de fapt " veche'� iar ca viaţă duhovnicească pe datele de revelaţie; în fine, vine teologia
"
spiritualitatea este o realitate " veşnică 23, naturală sau pur raţională, mai corect: teodi­
Riguros vorbind, numai în acest ultim sens, ceea, parte a metafizicii, care studiază pe
religios, se poate vorbi de o adevărată viaţă Dumnezeu cu singurele mijloace naturale ale
spirituală sau spiritualitate; primele două uti­ raţiunii şi care, fireşte că rămâne în nepu­
lizări ale termenului spiritualitate fiind rezulta­ tinţă să vorbească intrinsec şi intim despre
tul unei duble confuzii intre spirit şi suflet, pe Dumnezeu; dar care poate respinge ceea ce
de o parte, şi Între spirit şi valori, pe de altă se spune Împotriva lui31, Pentru J. Maritain,
parte24• faptul că misticul se poate lipsi de teologie
Spiritualitatea desemnează, aşadar, trei este un fapt, dar nu fără primejdie, îndată ce
tipuri distincte de viaţă sau trăire: misticul începe să tălmăcească în cuvinte
" ceea ce vede, căci revelaţia este inenarabilă şi
1. viaţa interioară ca "trăire pentru trăire
printr-o trăire intensă a clipei; nu poate fi tradusă adecvat în discurs32, De
2. viaţa culturală ca "trăire pentru valoare", aceea, afirmaţiile misticilor sunt adevărate
3. viaţa duhovnicească şi veşnică a Duhului (ca parabolele, de pildă) pentru a da indicaţii
Sfânt, ca trăire ascetică şi mistică În univer­ asupra experienţei mistice, "dar nu trebuiesc
salitatea şi eternitatea absolutului divin. Sunt considerate logiceşte, căci riscă să producă
"
trei sensuri riguros distincte, fiindcă ceea ce sminteli 33.
se urmăreşte prin acestea este realizarea După o perioadă de timp, în care s-a pro­
" dus oarecum o cristalizare a divergenţelor, cu
unor tipuri umane diferite: omul "autentic ,
"
omul de "geniu şi omul "sfânt", care nu privire la spiritualitate, taberele se concen­
trebuie confundate. trează asupra conceptelor detaliate, astfel,
Caracterul contemplativ al misticismului pentru o spiritualitate în sens tradiţionalist
s-ar asemăna cu reculegerea religiozităţii2S (la ortodox şi autohton au rămas în continuare
superlativ). Însă, în urma extazului, indivizii Nichifor Crainic şi Nae Ionescu împreună cu
ce au suferit această experienţă religioasă au grupurile lor; spiritualitatea în sens cultural
o voinţă extremă de realizare, întrucât exta­ şi-a precizat direcţiile, polarizându-se între
zul, fiind identificarea conceptuală a omului adepţii materialismului neoclasic fideli idealu­
cu idealul, randamentul voinţei va fi 1/1, lui clasic al omului (ca Noica, Vianu) şi cei ai
adică toată valoarea personală26, spiritualismului solitar deschis spre un abso­
Mircea Vulcănescu este profund marcat de lut, dar dincolo de orice doctrină religioasă
Spiritualitatea creştină a lui N. Berdiaev2', (ca Blaga)34, Emil Cioran conchide şi el în
care în cadrul unei conferinţe a analizat latura spirituală, în elementul acesta vital :
esenţa experienţei creştine, făcând totodată, "Deşi sunt sensibil /a probleme pe care religia
deosebirea între psihologie şi spiritual. Astfel, le pune, sunt incapabil de a n credincios [ ]...

şi pentru Mircea Vulcănescu ,,spiritualul" este Personal, cred că religia merge mult mai
viaţă în comuniune cu rea l ităţi l e veşnice şi adânc decât orice altă reflecţie a spiritului
suprafireşti, viaţă mistică prin esenti!S, opu­ uman şi c.!f adevărata viziune a vieţii este reli­
nandu-se vieţii pur psihice, care nu reuşeşte gioasă. Omul care n-a trecut prin religie şi
să iasă din iminenta lumii fireşti (naturale) şi care nu a cunoscut tentaţia religioasă este un

208
www.cimec.ro / www.mncr.ro
Spiritualitate şi Naţionalism in viziunea "Tinerei Generaţii" a lui Mircea Vulcănescu ...

te atât i n mediul laic, cât ş i în plan religios, Mircea Vulcănescu a continuat procesul
urmând, astfel, fidel credinţa, mărturii in acest inceput de profesorul său, Nae Ionescu, refe­
sens stau chiar într-una dintre scrisorile ritor la raportul neam - Ortodoxie, adică la
prietenului său, Emil Cioran, cunoscut prin ,_omul românesc" 17. Pentru Mircea Vulcănescu,
răceala sa faţă de acest mediu al DMnului, alcătuirea unui neam este mai profundă şi
scrisoare adresată fiicei filosofulu i : "Cu cât mai adâncă decât cea a rasei in accepţia ei
mă gândesc la tatăl dumitale, cu atât imi apare biologică . Generic, in constituirea unui neam,
că şi el era o excepţie ameţitoare, că tot aşa rezidă "o realitate care stă la incheietura unei
şi el trebuie să fi, Înlăturat prin vreo minune, metafizici cu istoria, o unitate de soartă, de
blestemul nostru al tuturor. Poate să pară o destin in timp, unitate pentru care pământ,
nebunie să afirmi despre un spirit cu adevă­ sânge, trecut, lege, limbă, datini, obicei,
rat universal că nu gustase din fructul bleste­ cuget, credinţă, virtute, muncă, aşezăminte,
mat. Totuşi, aşa trebuie să fie - căci ştiinţa lui port, dureri, bucurii şi semne de trăire lao­
prodigioasă era Îmbinată cu o aşa mare cura­ laltă, stăpâniri şi asupriri constituiesc doar
ţie Încât n-am Întâlnit niciodată una asemă­ chezăşit� semne de recunoaştere, peceţi,
nătoare. Păcatul strămoşesc, vădit in noi toţi, temeiuri''lB. Pentru Mircea Vulcănescu, neamul
nu se arată in el, in el care era atât de bine nu este niciodată o realitate închisă, sfârşită ;
legat in trup şi in care adăpostea, paradox ci este o realitate vie. Totodată, neamul nu
miraculos, un sfânt ieşit dintr-o icoană. De-ar constituie numai o realitate naturală, ci mai
fi vorbit despre finanţe sau despre teologie, mult de atât, o realitate etică, unde destinul
din el izvorau o putere şi o lumină pe care nu­ unui neam nu este dat o dată pentru tot­
mi este dat să le pot defini. [ . .] Nu vreau să
. deauna, ci el se actualizează problematic
fac din tatăl dumitale un sfânt, dar era, Într­ pentru fiecare generaţie.
un fel. Nu râvnea la nimeni şi nu ura pe Neamul românesc este cuprins " virtual tot
nimeni. [ ] Îi spuneam că noi nu fusesem in
... atât in unitatea pământului românesc (extin­
stare să dăm lumii măcar un sfânt, imi răs­ dere a ideii de moşie), drept de stăpânire a
punsese cu blândeţea lui obişnuită care, de pământului legat de conştiinţa legăturii de
data aceea, lăsa să străbată o oarecare vehe­ sânge cu stăpânitorul primitiv, pe cât e
menţă: «Ar fi trebuit să vezi pe baba pe care cuprins În unitatea cugetului românesc faţă
am cunoscut-o intr-un sat Îndepărtat, ai cărei de mormintele domnilor noştri, În unitatea de
genunchi lăsaseră urme pe pământul colibei limbă, de port, de obiceiuri care Îngăduie oame­
ei, de atâtea mătănii ce făcuse. Adevărata nilor să inţeleagă şi să trăiască laolaltă''l9.
sfinţenie n-are nevoie să se arate şi să fie Filosoful constată două lucruri:
recunoscută.»''lo. Aceste rânduri ale pesimis­ a) "Istoria e plină de neamuri care s-au
tului Emil Cioran, chiar dacă nu recunosc un stins şi sunt neamuri care şi-au trădat des­
sfânt, măcar exprimă apropierea faţă de un tinu/''1.0.
creştin aparte. Atitudinea sa pozitivă faţă de b) ,Actual, neamul nostru nu este decât În
lume, dezvoltată în spirit creştinesc, este remar­ ceea ce vom fi noi in stare să facem din el" 2t .
cată şi în alte gânduri: "Mircea Vulcănescu a Mircea Vulcănescu, preocupat ca şi colegul
fost - dintre toţi marii săi colegi de generaţie - său de generaţie, Mircea Eliade, de raportul
singurul care ne face să ne Îndreptăm gânduri­ români-străini, constata: " Cât umbli prin ora­
le, În modul cel mai firesc spre acel vârf al con­ şele româneşti, prin toate straturile sociale,
diţiei de făptură care e sfinţenia " 1 1. abia auzi două, trei vorbe româneşti. În
Deşi u n creştin situat în "universul culturi­ Muntenia, auzi mai mult franţuzeşte, apoi
lor tradiţionale"12, Vulcănescu avea totuşi o nemţeşte şi ungureşte, mai mult ori mai puţin
mare deschidere spre alte perspective cultu­ stricat. În Moldova, mai ales nemţeşte. În
rale13, fiind capabil să discute cu simpatie Ardeal, nemţeşte şi ungureşte. În Basarabia
despre autori şi teorii "profund antireligioase", şi Bucovina, ruseşte şi nemţeşte, tot stricat.
precum m a rxi smul şi freudismull4, sau teza Trei milioane de oameni trăiesc Între zidurile
leninistăt5. Explicaţia o găseşte tot Mircea caselor Închise străzii, in oraşe. Cinsprezece
Eliade şi consideră că era una simplă : "Ca şi milioane trăiesc in casele din mijlocul curţilor
Nae Ionescu, profesorul şi Învăţătorul lui, de la ţară. Nici un milion din cei dintâi nu sunt
Mircea Vulcănescu credea in Viaţă şi privea cu români. Din cei din urmă sunt români peste
interes şi simpatie orice nouă creaţie a vieţii paisprezece milioane. Sătenii aceştia alcătu­
pe orice plan s-ar fi realizat ea: social, politic, iesc România românească şi in ei stă viitorul
"
cultural 16• nostru ca neam" 22.

-- - ----------
207
www.cimec.ro / www.mncr.ro
SoRIN-GRIGORE VULCĂNESCU

cut în perioada interbelică, respectat, pentru Pentru mulţi intelectuali ai anilor '30, naţio­
componenţa sa naţională şi efectivă, a ajuns nalismul era în prim-plan, înaintea democra­
în perioada comunistă, un derivat al condu­ ţiei sau spiritualităţii. Contextul istoric este
cerii politice bolşevice. Dacă în perioda grăitor. Sentimentul românilor, odată cu cris­
interbelică, elita reprezenta o generaţie inte­ talizarea ideologiei naţionale, a fost acela că
lectuală, cu membri ca : Eliade, Cioran, Noica, sunt dominaţi de străini. Mircea Eliade, în arti­
Vulcănescu, în perioda următoare, elita colul "Piloţii orbi'� publicat în 1937, spune că
desemna conducerea politică a regimului oamenii care ne conduc "nu mai văd" S: "lun­
comunist. trea statului nostru e condusă de nişte piloţi
Naţionalismul a constituit, în secolele orbi" G. Sârbii se consolidează in Banat, ungu­
XVIII-XX, caracteristica primară a poporului, rii în Transilvania, bulgarii în Dobrogea,
contribuind la cristalizarea conştiinţei naţio­ austriecii în Bucovina, ruşii şi ucrainienii în
nale şi la formarea naţiunilor şi statelor naţio­ Basarabia, evreii într-o bună parte a ţării.
nale. După căderea regimului comunist, Mircea Eliade, constată că românii pierd
naţionalismul a intrat în conştiinţa publică teren, vina fiind a democraţiei frivole de după
drept o caracteristică exarcerbată, un senti­ război care, spre deosebire de democraţia
ment de patriotism exagerat, neadecvat naţionalistă de la începuturile statului român,
spaţiului european. Astăzi, naţionalismul a ar fi zdrobit cu totul "instinctul stata1''7.
încetat a mai fi. Naţionalismul tinde să devină, din 1930, o
nouă ideologie politică, prin misiunea tinerilor.
" În Manifestul revoluţiei naţionale, semnat de
"Tânăra generaţie : intre spiritualitate
şi naţionalism Sorin PaveiB, Petre Ţuţea, manifest, dar
În perioada interbelică, în ţara noastră, are totodată un veritabil studiu politologic, autorii
loc un fenomen al extinderii considerabile a sunt împotriva Occidentului, care a subordo­
elitei intelectuale, mai ales în rândul tinerilor, nat România atât politic, cât şi economic.
unde na�ionalismul şi spiritualitatea vor deveni Sunt împotriva democraţiei : "Democraţia n-a
teme de interes, dar şi de discuţii contra­ găsit nici o formulă. E haosul'� Sunt împotri­
dictorii şi polemici. În cultura românească a va liberalismului, împotriva conservatorismu­
anilor '20-'30, s-a intersectat cu o altă temă lui, împotriva social-democraţiei, împotriva
disputată intens în epocă: cea a generaţiei bolşevismului... Ce mai rămâne? Rămâne
tinere şi misiunii care îi revine. Această radi­ doar "noua formula de organizare a omenirii:
calizare a tineretului 3 a generat o nouă stare naţionalismul'� Nu naţionalismul tradiţional, ci
de spirit, căutându-şi un nou ideal. Întreaga "noul naţionalism'� care " va avea datoria să
atmosferă a epocii ajunge să fie preocupată readucă În viaţa naţională păturile exi/ate
de problemele tinerei generaţii; sentimentul până acum de economia liberală " şi, în acelaşi
că are ceva de spus şi de făcut, ceva cu totul timp, "să refacă unitatea spirituală a naţiunii"
nou faţă de generaţiile anterioare, se accen­ şi să " restabi/ească autoritatea statului,
tuează, an după an. depunând toată puterea politică În mâinile
Ortodoxia şi naţionalismul erau temele ani­ românilor, pentru că nicio minoritate etnică
lor perioadei interbelice. Pentru Nae Ionescu, nu poate avea pretenţia să decidă asupra
Ortodoxia înseamnă comunitate de iubire, destine/ar unei ţări, care nu le aparţine'�
cum, în chip analog, naţie înseamnă comuni­
tate de jertfă şi destin, comunitate din care Viziunea lui Mircea Vulcănescu cu privi­
fac parte toţi cei ce mărturisesc un anumit re la spiritualitate şi naţionalism
crez, toţi cei ce sunt români şi nu toţi cei ce În istoria filosofiei româneşti, Mircea
trăiesc între hotarele acestei ţări şi se numesc Vulcănescu se remarcă prin două contribuţii
cetăţeni români. " Un român drept credincios importante: un proiect filosofic autohtonist şi
face parte totodată din comunitatea de iubire un proiect de filosofie a religiei. Dacă proiec­
şi din comunitatea de jertfă şi de destin. El tul filosofic autohtonist se născuse din patrio­
este pradă unui conflict? Nicidecum, pentru tism, proiectul de filosofie a religiei izvorâse,
că românul există şi respiră prin naţie, care pe de o parte, din credinţa autentică, mărtu­
naţie e ortodoxă. Românu/ nu este decât prin risită atât în scris, cât şi prin viaţa sa creşti­
aceste comunităţi şi nu se mântuie decât prin nească, iar pe de altă parte, din activitatea
ele. Veţi fi auzit desigur ascultând, slujba, Profesorului 9 său in acest domeniu religios.
aceste cuvinte: «Mântuieşte, Doamne, poporul Personalitate enciclopedică de marcă,
Tău şi binecuvântează moştenirea Ta!» " 4 . Mircea Vulcănescu a initiat o seri e de proiec-
206
www.cimec.ro / www.mncr.ro

S-ar putea să vă placă și