Sunteți pe pagina 1din 1

Colegiul Naţional “Constantin Cantacuzino” –Târgovişte

Anul şcolar: 2019/2020 CLASA a X-a


Data:
TEST I

Subiecte:
I.
Citiți cu atenție textul de mai jos:
„Poporului german trebuie să i se asigure teritoriul necesar existenței sale pe pământ[...] Oamenii de
același sânge trebuie să aparțină unuia și aceluiași imperiu. Plugul se va transforma în sabie și lacrimile
războiului vor deveni pâinea zilnica a generațiilor următoare ... “
(Adolf Hitler "Mein Kampf")

Pornind de la aceste text, răspundeți următoarelor cerințe:


1. Cum justifica ideologia nazistă necesitatea expansiunii germane? 10 puncte
2. Propaganda nazistă a reuşit să obţină sprijinul popular pentru acțiunile lui Hitler? Argumentați. 10 puncte
3. Identificați mijloacele folosite de nazişti pentru eliminarea adversarilor, politici.. 10 puncte
4. Care au fost urmările, politicii rasiale promovate de nazişti. Evidenţiaţi o deosebire esenţială între cele
două ideologii: nazistă şi comunistă.
10 puncte

Total 40 puncte

II.
Elaboraţi, un eseu cu titlul Regimuri politice totalitare în perioada interbelică, având în vedere:
- Precizaţi două dintre cauzele instaurării regimurilor politice totalitare în Europa. 10 puncte;
- Descrieţi câte două caracteristici ale regimurilor fascist, national-socialist şi comunist; 10 puncte
- Menţionaţi trei dintre consecinţele instaurării acestor regimuri; 10 puncte
- Cum caracterizaţi metodele folosite de reprezentanţii acestor regimuri? 10 puncte
- Argumentaţi rolul nefast al unuia dintre aceste regimuri susţinându-l prin două argumente. 10 puncte

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-
efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea
unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Total 50 puncte
10 puncte oficiu
Total: 100 puncte