Sunteți pe pagina 1din 4

Condrea Cătălin M1630

Managementul serviciilor de sănătate

1. Precizați ce reprezintă practica medicului de familie și prezentați caracteristicile


medicinei de familie.

Practica medicului de familie reprezintă un sector teritorial delimitat, care


cuprinde, după caz, una sau mai multe localită ți, stră zi, case ori blocuri locative și
care are o populație ce corespunde normativului mediu recomandat de 1700 de
persoane pentru o practică , cu încadrare între limita minimă de 1200 de persoane și
cea maximă de 2200 de persoane pentru o practică .

Caracteristicile medicinii de familie:


 Colaborează cu ceilalţi reprezentanţi din asistenţa medicală primară şi
asigură legă tura pentru celelalte specialită ţi.
 Promovează să nă tatea şi starea de bine a pacienţilor prin intervenţii
adecvate şi eficiente.
 Foloseşte eficient resursele sistemului de să nă tate coordonînd asistenţa
medicală .
 Rezolvă problemele de să nă tate acute şi cronice ale pacienţilor.
 Se ocupă de probleme de să nă tate în dimensiunea lor fizică , psihologică ,
socială şi culturală .
 Urmă reşte rezolvarea problemelor de să nă tate ale comunită ţii.
 Constituie punctul de prim contact în cadrul sistemului de să nă tate, oferind
acces nediscriminatoriu pacienţilor şi ocupîndu-se de toate problemele de
să nă tate ale acestora.
 Este orientată că tre individ, familie şi comunitate.
 Se bazează pe comunicarea directă medic - pacient, care duce la stabilirea
unei relaţii în timp.
 Asigură continuitatea actului medical şi îngrijirilor determinate de nevoile
pacienţilor.

2. Descrieți clasificarea urgențelor medico-chirurgicale.

Urgențele medico-chirurgicale se clasifică în 3 grupuri:


Urgențele medico-chirurgicale majore – în acest grup sunt incluse catastrofele
(urgențele în masă ), urgențele colective și urgențele individuale cu funcțiile vitale în
pericol ale bolnavilor și accidentaților, sau situații unde se suspectă existența
persoanelor cu funcții vitale în pericol. În cazurile respective vor fi utilizate echipele
AMU specializate de profil terapie intensivă mobilă (TIM), cardiologie.
Urgențele medico-chirurgicale de gradul II – acest grup cuprinde urgențele
medico-chirurgicale care necesită rezolvare rapidă , indiferent de faptul că viața
bolnavilor și accidentaților nu este în pericol. Aceste urgențe pot fi rezolvate de
echipele AMU profil general și echipele de felceri. Unele urgențe din această
categorie pot fi rezolvate la locul solicită rii.

1
Urgențele medico-chirurgicale de gradul III – în acest grup sunt incluse urgențele
medico-chirurgicale care pot fi temporizate. Urgențele din acest grup pot fi
rezolvate la locul solicită rii.

3. Descrieți tipurile de spitalizare și criteriile pentru asistența medicală prin internare


în spital, conform Programului Unic al AOAM.

Tipurile de spitalizare:
1. Integrală - formă de internare prin care se asigură asistenţa medicală
curativă şi de recuperare neîntreruptă , care poate fi de scurtă durată şi de
lungă durată .
2. Parţială - formă de internare de zi sau aplicată în cazurile în care starea
pacientului îi permite să se afle în afara spitalului, cu excepţia perioadei de
investigaţii, tratament şi recuperare, bolnavul revenind la spital zilnic, la
indicaţia medicului curant.
3. Chirurgie de zi (pînă la 24 ore) – formă de internare de zi pentru efectuarea
intervențiilor chirurgicale stabilite de Ministerul Să nă tă ţii, Muncii şi
Protecţiei Sociale, conform actelor normative în vigoare.

Criteriile pentru asistența medicală prin internare în spital:


 Diagnosticul stabilit în condiţii de ambulator indică o stare ce pune în pericol
să nă tatea şi viaţa pacientului şi/sau să nă tatea publică .
 Pacientul necesită servicii de îngrijiri paleative prestate în condiţii de
hospice
sau secţii de îngrijiri paleative şi de echipe mobile specializate în îngrijiri paliative din
cadrul instituțiilor medico-sanitare spitaliceşti.
 Diagnosticul şi/sau tratamentul se face numai în condiţii de spital.
 Întreruperea sarcinii, confirmată prin examenul clinic şi ultrasonografic, în
baza indicaţiilor medicale şi/sau a unor criterii sociale, stabilite de actele normative în
vigoare ale Ministerului Să nă tă ţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi în ordinea prevă zută de
Normele metodologice: Substituit prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18
art.1085.
 Pacientul necesită tratament sub supravegherea personalului medical 24 din
24 de ore.
 Pacientul necesită asistenţă medicală (investigaţii, tratament şi recuperare),
care se efectuează prin forma de internare de zi.
 Pacientul necesită tratament de recuperare în perioada de reabilitare după
accident cerebrovascular acut, infarct miocardic, după intervenţii chirurgicale pe cord şi
ortopedice după traumă , intervenţii chirurgicale ortopedice complicate şi de reconstrucţie
şi stabilizare.
 Pacientul necesită internare pentru precizarea diagnosticului privind
aptitudinea efectuă rii serviciului militar şi existenţa semnelor de dizabilitate.
 Diagnosticul maladiei cronice stabilit prezintă risc de dizabilitate şi necesită
tratament de recuperare şi reabilitare în condiţii spitaliceşti.

4. Precizați metodele de plată pentru asistența medicală urgentă prespitalicească ,


primară și specializată de ambulator.

Metodele de plată pentru asistența medicală urgentă prespitalicească:


Este de tip „buget global”.
Metodele de plată pentru asistența medicală primară:
2
Plata „per capita” ajustată la riscul de vâ rstă .
Bonificație pentru indicatorii de performanță .
Metodele de plată pentru asistența medicală specializată de ambulator:
1. Pentru asistența medicilor specialiști de profil:
„per capita”
„per caz tratat”
„per vizită ”
„buget global”
„per ședință ”
„plata retrospectiva per serviciu în limitele bugetului contractat”
2. Pentru asistența medicală stomatologică prestată de prestatorii de servicii
medicale din mun. Chișină u și Întreprinderea Municipală Centrul
Stomatologic Municipal Chișină u:
„per capita”
„buget global”
3. Pentru asistența medicală stomatologică prestată de prestatorii de servicii
medicale din mun. Bă lți, raionale, UTA Gă gă uzia și întreprinderile municipale
centre stomatologice raionale:
„per capita”

5. Descrieți succint nivelul I al asistenței medicale perinatale în Republica Moldova.

Instituţiile medicale de acest nivel asigură cu asistenţă medicală de ambulatoriu şi


de staţionar femeile gravide fă ră antecedente obstetricale agravante şi maladii
extragenitale, în afara unui risc prognosticat, asistarea naşterilor normale la
termenele de 38 - 41 să ptă mâ ni, îngrijirea nou-nă scuţilor să nă toşi cu o greutate la
naştere de 2500 g şi mai mult. Instituțiile cu astfel de nivel sunt obligate să posede
echipamentul necesar în caz de situații imprevizibile, care constă în complicații ale
nașterii. Echipamentul trebuie să fie accesibil în orice timp și să fie în apropiere.

6. Enumerați criteriile de bază pentru determinarea gradului de dizabilitate și


precizați prin ce se caracterizează cele trei grade de dizabilitate.

Criteriile de bază pentru determinarea gradului de dizabilitate:


 capacitatea de a studia şi de a se instrui;
 capacitatea intelectuală şi de comportament;
 capacitatea de autoservire şi de autoîngrijire;
 capacitatea de comunicare (vedere, auz, vorbire) şi de adaptare situaţională ;
 capacitatea locomotorie şi de dexteritate;
 capacitatea de muncă pă strată şi capacitatea vitală a organismului
 capacitatea de participare la viaţa socială şi profesională , determinată de
deficienţe fizice,
 mintale, intelectuale sau senzoriale de lungă durată .

Gradele de dizabilitate:

Dizabilitatea severă se acordă copiilor care au, în raport cu vîrsta, capacitatea de


autoîngrijire încă neformată sau pierdută , respectiv un grad ridicat de dependenţă fizică
sau psihică . Autonomia persoanei este foarte scă zută din cauza limită rii severe în activitate.
Copilul necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea unei alte persoane;
3
Dizabilitatea accentuată se acordă copiilor la care incapacitatea de a desfă şura
activită ţi potrivit rolului social corespunză tor dezvoltă rii şi vîrstei se datorează unor
limită ri funcţionale motorii, senzoriale, neuropsihice sau metabolice importante, rezultate
din afecţiuni severe, în stadii înaintate, cu complicaţii ale unor organe şi sisteme;
Dizabilitatea medie se acordă copiilor care au capacitatea de prestaţie fizică
(motorie,metabolică ) sau intelectuală redusă , corespunzînd unei deficienţe funcţionale
scă zutecare duce la limitare în activită ţi în raport cu aşteptă rile corespunză toare vîrstei.

S-ar putea să vă placă și