Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa nr.

 2
la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 185-A
din 1 aprilie 2019

INSTRUCŢIUNE
privind modul de întocmire a procesului-verbal 
cu privire la contravenție 
1. Prezenta Instrucțiune este elaborată în conformitate cu prevederile Codului
contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (în continuare – Cod
contravențional).
2. Prevederile prezentei Instrucțiuni reglementează modul de întocmire a
procesului-verbal cu privire la contravenție (în continuare – proces-verbal).
3. În sensul prezentei Instrucțiuni se definesc următoarele noțiuni:
contravenţie – faptă (acţiune sau inacţiune) ilicită, cu un grad
de pericol social mai redus decît infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie,
care atentează la valorile sociale ocrotite de lege şi este pasibilă de
sancţiune contravenţională;
contravenient – persoană fizică, cu funcţie de răspundere sau
responsabilă, desemnată în baza dispoziției autorității executive,
care a comis o contravenţie;
unitate convenţională – măsură de stabilire a amenzii, care
este egală cu 50 de lei;
sancţiune contravenţională – măsură de constrîngere statală şi
mijloc de corectare şi reeducare ce se aplică, în numele legii,
persoanei care a săvîrşit o contravenţie;
amendă – sancţiune pecuniară care se aplică contravenientului
în cazurile şi în limitele prevăzute de Codul contravenţional;
agent constatator – reprezentantul autorităţii publice care
soluţionează, în limitele competenţelor sale, cauza contravenţională
în modul prevăzut conform art. 4151 din Codul contravenţional;
proces-verbal cu privire la contravenţie – act prin care se
individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul.
4. Procesul-verbal se întocmește cu respectarea strictă a regulilor prezentei
Instrucțiuni, a art. 443 din Codul contravențional, cu completarea tuturor spațiilor,
sub sancțiunea nulității procesului-verbal conform art. 445 din Codul contravențional.
5. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de către agentul constatator și
de către persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional.
6. În procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugiri sau alte modificări. În
cazul necesității unor astfel de acțiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se
face consemnarea respectivă.
7. Poziţiile procesului-verbal se completează după cum urmează:
2

1) în antetul formularului se indică „Cancelaria de Stat”, urmată de cuvintele


„Proces-verbal cu privire la contravenție”, „seria CS” (Cancelaria de Stat) și indexul
particular al oficiului teritorial potrivit Nomenclatorului din care face parte agentul
constatator (ex.: CS OT1), continuînd cu numărul (nr.) procesului-verbal, care începe
cu 01;
2) la întocmirea procesului-verbal se indică inițial data, ora și locul întocmirii
procesului-verbal;
3) la pct. 1 se indică agentul constatator care întocmește procesul-verbal,
oficiul teritorial din care face parte, numele, prenumele și funcția deținută;
4) la pct. 2 se completează cu datele persoanei în a cărei privință se întocmește
procesul-verbal cu privire la contravenție:
a) subpct. 2.1 include în mod obligatoriu datele persoanei fizice: numele,
prenumele, patronimicul;
b) subpct. 2.2 include în mod obligatoriu data naşterii, locul naşterii, cetăţenia,
sexul;
c) subpct. 2.3 include tipul actului de identitate (buletin, pașaport), seria,
numărul, IDNP, autoritatea emitentă, data eliberării;
d) subpct. 2.4 include date despre domiciliul contravenientului: ţara,
localitatea, strada, blocul și numărul apartamentului/casei;
e) la subpct. 2.5, la compartimentul „Locul de muncă” se indică instituția în
care activează persoana, adresa juridică, funcția și telefonul de serviciu/personal;
5) la pct. 3 se completează cîmpurile specificate, cu indicarea
numelui, prenumelui, funcţiei, adresei şi telefonului persoanei care
reprezintă interesele contravenientului;
6) la pct. 4 se introduc date despre timpul comiterii contravenției: data, luna,
anul și ora comiterii (sau perioada);
7) pct. 5 se completează cu date despre locul comiterii contravenției:
localitatea (oraș, comună sau sat), strada și numărul corespunzător;
8) la pct. 6 se specifică fapta contravenţională, care include elementele
constitutive ale contravenţiei, circumstanţele cauzei care au importanţă pentru
stabilirea faptelor şi a consecinţelor lor juridice, precum și se specifică norma din
actul normativ care a fost încălcată;
9) la pct. 7 se indică încadrarea juridică a faptei prin consemnarea normei
materiale contravenționale încălcate și indicii calificativi ai elementelor constitutive
ale contravenției, conform articolelor respective din Codul contravențional, urmată de
semnătura persoanei în a cărei privință s-a întocmit procesul-verbal;
10) la pct. 8 se completează cu date despre interpret/traducător (numele,
prenumele, IDNP, domiciliul, numărul de telefon), indicîndu-se limba tradusă, cu
aducerea la cunoștință contra semnătură a răspunderii penale (art. 312 CP) pe care o
poartă traducătorul/interpretul pentru traducere/interpretare incorectă. Spațiul
respectiv se completează în cazul în care persoana în a cărei privință a fost pornit
procesul contravențional nu cunoaște limba în care este întocmit procesul-verbal;
11) la pct. 9 se indică mijloacele tehnice utilizate la constatarea contravenției;
3

12) pct. 10 se completează cu informația despre probe, corpurile delicte


ridicate, probele acumulate și anexate (se vor descrie: actul normativ care nu a fost
publicat în vederea consultării publice, actele emise de autorităţile administraţiei
publice locale, procesele-verbale ale şedinţelor consiliului local, documentele şi
informaţiile prevăzute de lege care au fost omise și nu au fost publicate în Registrul
de stat al actelor locale, actul prin care este desemnată persoana responsabilă de
includerea actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale în Registrul de
stat al actelor locale, probele ce confirmă împiedicarea accesului liber la şedinţele
consiliului local, actul aprobat de autoritatea competentă a cărui text diferă de textul
din Registrul de stat al actelor locale, ordinea de zi a şedinţei consiliului local/raional
în care nu a fost inclusă notificarea oficiului teritorial al Cancelariei de Stat,
notificarea oficiului teritorial al Cancelariei de Stat neinclusă în ordinea de zi a
şedinţei consiliului local/raional, cu informații ce permit individualizarea lor, extras
din Registrul de stat al actelor locale, alte mijloace de probă), ținînd cont de
prevederile art. 4 și 431 din Codul contravențional și cu includerea mențiunii că
aceste probe sînt parte componentă a procesului-verbal cu privire la contravenție;
13) la pct. 11 se indică explicaţiile contravenientului în a cărui privinţă s-a
întocmit procesul-verbal, cu specificarea obiecţiilor, probelor şi completărilor pe care
le aduce în apărarea sa;
14) la pct. 12 se indică mențiunea privind refuzul contravenientului de a semna
procesul-verbal, motivele refuzului sau mențiunea privind absența contravenientului;
15) pct. 13 se completează cu date despre martor: numele, prenumele,
patronimicul, IDNP, adresa de domiciliu, numărul de telefon și semnătura (conform
art. 443 alin. (6) din Codul contravențional);
16) la pct. 14 – „Partea rezolutivă a procesului-verbal cu privire la
contravenție”, cîmpurile se completează cu următoarele informații:  procesul-verbal
se expediază în instanța de judecată competentă în temeiul art. 4151 alin. (3) din
Codul contravențional, cu recomandarea, în toate cazurile, dacă consideră necesar,
privind sancţionarea sau privind încetarea procesului;
„Judecătoria” – se indică denumirea și adresa autorității competente să
examineze cazul și să emită decizia asupra acestuia;
„cu recomandare” – se indică recomandarea de sancționare a contravenientului
sau de încetare a procesului contravențional (se completează de către autoritatea care
remite procesul-verbal);
17) la pct. 15 se confirmă cele indicate anterior prin semnăturile agentului
constatator și martorilor;
18) la pct. 16 se indică drepturile procesuale în cazul dezacordului cu decizia
agentului constatator și termenul de contestare a acesteia;
19) la pct. 17 se indică informaţia despre contul IBAN al bugetului
de stat (contul trezorerial de încasări), modul de plată şi instituţia
bancară la care urmează a fi achitată amenda contravenţională;
20) pct. 18 cuprinde drepturile principale ale contravenientului despre care
acesta este informat și unde semnează, pentru a confirma că acestea i-au fost aduse la
cunoștință, cu indicarea datei. Totodată, contravenientul semnează pentru
4

confirmarea faptului că a primit un exemplar al procesului-verbal. În cazul


procesului-verbal întocmit în absența persoanei în a cărei privință a fost pornit
procesul contravențional, copia de pe procesul-verbal se înmînează în modul prevăzut
la art. 382 alin. (6) din Codul contravențional.