Sunteți pe pagina 1din 4

EXAMEN Drept civil – Teoria generală NUME:

10.02.2017 GRUPĂ:
NR. 1

I. Alegeți varianta corectă din răspunsurile de mai jos (o singură variantă este corectă): (10 X 0,40 = 4,00
puncte)
1. Este o normă supletivă:
a) art. 1276 alin. (1) C. civ., care prevede că „[d]acă dreptul de a denunța contractul este recunoscut uneia
dintre părți, acesta poate fi exercitat atât timp câte executarea contractului nu a început”;
b) norma care se aplică unui act juridic numai dacă părțile fac trimitere expresă la aceasta;
c) norma potrivit căreia obligația contractată sub o condiție suspensivă ce depinde exclusiv de voința
debitorului nu produce niciun efect.
2. Codul civil:
a) nu se aplică raporturilor juridice dintre profesioniștii care exploatează întreprinderi cu scop lucrativ;
b) prevede, în materia aplicării legii civile în timp, că legea nouă este de aplicare imediată în ceea ce privește
efectele viitoare ale contractelor cu executare succesivă încheiate sub imperiul legii vechi;
c) cuprinde norme care se pot aplica și unui contract prin care Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate
publică, cumpără de la un profesionist vaccinuri și medicamente (contract de achiziții publice).
3. Este adevărată următoarea afirmație:
a) de la o normă generală cuprinsă într-o lege organică se poate deroga printr-o normă specială cuprinsă într-o
ordonanță de urgență a guvernului;
b) de la o normă generală cuprinsă într-o ordonanță (simplă) a guvernului se poate deroga printr-o normă
specială cuprinsă într-o hotărâre de guvern;
c) actelor juridice nenumite nu li se pot aplica, prin analogie, norme speciale privitoare la acte juridice numite
asemănătoare.
4. Presupuneți că (i) astăzi intră în vigoare o lege care, sub sancțiunea anulabilității, plafonează chiriile care pot
fi prevăzute în contractele de închiriere a locuințelor; (ii) legea nouă nu conține dispoziții intertemporale; și (iii)
legea veche nu prevedea un plafon pentru chirie. În acest caz:
a) contractul de închiriere încheiat înainte de intrarea în vigoare a legii noi va fi parțial anulabil dacă prevede o
chirie superioară plafonului rezultat din legea nouă;
b) contractul de închiriere încheiat înainte de intrarea în vigoare a legii noi este valabil, dar, dacă chiria
prevăzută în contract este superioară plafonului, chiriașul va datora, începând cu data intrării în vigoare a legii
noi, o chirie egală cu plafonul;
c) contractul de închiriere încheiat înainte de intrarea în vigoare a legii noi este valabil, iar chiriașul va datora
chiria prevăzută în contract și după data intrării în vigoare a legii noi, chiar dacă chiria este superioară
plafonului.
5. Reprezintă o diferență între drepturile reale și drepturile de creanță:
a) doar drepturile de creanță sunt evaluabile în bani;
b) doar drepturile reale pot avea mai mulți cotitulari (de exemplu, coproprietari);
c) doar exercitarea drepturilor de creanță presupune concursul unui subiect pasiv determinat al raportului
juridic.
6. În materia raporturilor de obligații:
a) obligația locatorului nu poate avea natura unei obligații scriptæ in rem (opozabilă și terților) decât în cazul în
care bunul care face obiectul prestației locatorului este un imobil înscris în cartea funciară;
b) în cazul în care a operat prescripția extinctivă, dar ulterior debitorul plătește voluntar obligația imperfectă,
acesta nu poate pretinde restituirea prestației;
c) în cazul în care obligația este afectată de un termen, se consideră, supletiv, că termenul este stipulat în
favoarea ambelor părți.
7. Actele juridice bilaterale cu titlu oneros:
a) includ contractul de împrumut cu dobândă;
b) sunt, în toate cazurile, contracte sinalagmatice;
c) includ legatul.
8. Dacă Primus (întreținător) și Secundus (întreținut) au încheiat un contract de întreținere cu titlu oneros:
a) Primus poate invoca impreviziunea ca urmare a împrejurării că Secundus se dovedește a fi neobișnuit de
longeviv;
b) moștenitorii lui Secundus nu pot obține anularea contractului pentru leziune în situația în care Secundus
moare la 1 an de la data încheierii contractului, moment până la care valoarea întreținerii primite a fost de doar
10% din valoarea bunului transmis lui Primus;
c) Secundus poate obține anularea contractului în cazul în care, fără justificare, Primus nu își execută obligația.
9. Pentru încheierea valabilă a actului juridic:
a) este necesară forma autentică, dacă actul este un contract de schimb de bunuri imobile;
b) este necesară, sub sancțiunea nulității relative, o cauză licită;
c) este suficient ca obiectul actului să fie determinabil.
10. Violența:
a) poate atrage anulabilitatea actului numai dacă este îndreptată împotriva părții sau a soțului, soției,
ascendenților ori descendenților părții al cărei consimțământ a fost viciat;
b) spre deosebire de dol, poate atrage anulabilitatea actului și atunci când provine de la un terț, fără ca cealaltă
parte să fi cunoscut sau să fi trebuit să cunoască exercitarea violenței;
c) spre deosebire de eroare, nu permite adaptarea contractului, dar, la fel ca în cazul erorii, anulabilitatea poate
fi înlăturată prin confirmarea actului.

II. Comparație între termen și condiție – modalități ale actului juridic civil (1,5 puncte)

III. În data de 1.06.2014, Primus și Secundus, vechi prieteni, au inițiat negocieri pentru arendarea, de către
Primus – crescător și vânzător de ovine și, totodată, asociat unic al unei societăți producătoare de produse
lactate – a unui teren necultivat aparținându-i lui Secundus. Acesta din urmă, de profesie informatician,
moștenise terenul de la tatăl său, care închiriase în trecut terenul numai pentru amenajarea de campinguri. Toate
aceste lucruri erau cunoscute de către Primus. În cursul negocierilor, Primus, experimentat în creșterea ovinelor
pe pășuni proprii sau arendate, i-a pus lui Secundus întrebări privind capacitatea terenului în ceea ce privește
pășunatul. Secundus a afirmat că: „în opinia mea, terenul poate susține cu ușurință pășunatul a 2,000 de oi”.
Contractul s-a încheiat în data de 1.07.2014.
La 1.08.2014, la sesizarea angajaților societății pe care o conducea, Primus a aflat că, dată fiind calitatea
solului, terenul nu putea susține, pe termen lung, decât pășunatul a cel mult 800 de oi. Pe de altă parte,
activitatea societății lui Primus s-a restrâns atât de mult încât arendarea mai multor terenuri, inclusiv a terenului
lui Secundus, a devenit nejustificată economic.
La 5.12.2014, Primus a formulat o cerere de chemare în judecată împotriva lui Secundus, solicitând
instanței să dispună anularea contractului, în principal pentru dol sau, în subsidiar, pentru eroare, arătând că a
încheiat actul ca urmare a unei erori provocate de către Secundus, crezând că terenul este adecvat pentru
creșterea a 2,000 de oi. În apărare, Secundus a arătat că (1) nu sunt întrunite condițiile anulabilității pentru dol;
(2) nu sunt întrunite condițiile anulabilității pentru eroare.

În calitate de judecător, pronunțați-vă asupra cererii lui Primus, tratând fiecare dintre apărările (1)-(2)
făcute de Secundus. Considerați că toate susținerile de fapt au fost dovedite (2,5 puncte).

(1 punct din oficiu)


II.
III.
(1)

(2)