Sunteți pe pagina 1din 4

Biblia pentru copii

prezentatĉ

Om Bogat,
Om Sĉrac

Scrisă de: Edward Hughes Tradusă de: Tatiana Simion


Ilustraţii: M. Maillot; Lazarus Adaptată după: M. Maillot; Sarah S.

Poveste 44 de 60
www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada
Autorizaţie: Se permite copierea si tipărirea acestei povestiri dar nu comercializarea acesteia.
Română Romanian

Isus ütia cĉ mulɉi dintre El a povestit ce s-a întâmplat


liderii bisericii iubeau cu doi oameni üi cĉ nu ne este
banii mai mult decât pe de nici un folos sĉ fim bogaɉi,
Dumnezeu. dar fĉrĉ Dumnezeu. Bogĉɉiile
nu ne pot cumpĉra un loc cu
Dumnezeu în cer.

1 2
Era un anumit om Omul bogat se hrĉnea foarte bine. Fiecare masĉ
bogat, îmbrĉcat era un adevĉrat ospĉɉ pentru el. Avea atât de mulɉi
cu haine frumoase, bani încât putea cumpĉra tot ce-üi dorea pentru
care costau o micul dejun, prânz sau cinĉ,
mulɉime de bani. chiar üi pentru gustĉri
Era îmbrĉcat între mese.
ca un rege.

3 4

La uüa omului bogat stĉtea un om sĉrac, bolnav, un Sĉracul Lazĉr era copleüit de
cerüĉtor lihnit de foame. Numele lui era Lazĉr. durere. Probabil suferea de
vre-o maladie. Avea tĉieturi üi
vânĉtĉi, era plin de bube, umilit
fiind de alɉii. Era suferind üi
bolnav deoarece nu beneficia de
o alimentaɉie sĉnĉtoasĉ.
Nu mânca legume,
carne, nu bea
lapte.

5 6

Lazĉr tânjea Câini vagabonzi îl


dupĉ mâncare. înconjurau pe
Ar fi fost neajutoratul
fericit sĉ cerüĉtor üi-i
dobândeascĉ lingeau
fĉrĉmiturile rĉnile.
care cĉdeau Nimĉnui nu
de la masa îi pĉsa cĉ
bogatului. Lazĉr era
înfometat.

7 8
Într-o Din momentul morɉii sale
dimineaɉĉ, Lazĉr a intrat in bucurie. Isus
Lazĉr nu s-a üi îngerii l-au dus în sânul lui Avraam.
mai trezit. Lazĉr a fost mângâiat de Dumnezeu.
Înfometatul
cerüĉtor,
lipsit de
prieteni,
a pĉrĉsit
viaɉa.
Lazĉr a
murit.

9 10

A murit üi omul bogat. Toɉi banii lui nu i-au putut Omul bogat a fost înmormântat. Probabil a fost o
salva viaɉa. Când a venit moartea, nu a putut-o opri. înmormântare cu mulɉi oameni, lĉudându-l pentru
succesul üi inteligenɉa lui. Dar toate laudele
oamenilor nu l-au putut ajuta pe omul
bogat. El s-a dus în Iad.

11 12

În iad, omul bogat a început sĉ plângĉ, „Pĉrinte „În viaɉa ta, tu ɉi-ai ales
Avraame, fie-ɉi milĉ de mine, üi trimite pe Lazĉr lucrurile bune, üi Lazĉr
sĉ-üi moaie vârful degetului în apĉ, üi sĉ-mi üi-a luat pe cele rele”, i-a
rĉcoreascĉ limba; amintit Avraam omului
cĉci grozav bogat. „Acum aici, el
sunt chinuit este mângâiat, iar tu eüti
în vĉpaia chinuit. Între noi üi între
aceasta.” voi este o prĉpastie mare.”

13 14
„Trimite pe Lazĉr sĉ avertizeze „Au pe Moise üi pe prooroci” i-a
pe cei cinci fraɉi ai mei” s-a rĉspuns Avram. Dacĉ cei cinci
rugat omul bogat. „ca sĉ fraɉi nu cred Biblia, nu vor
nu vinĉ üi ei în crede nici dacĉ
acest loc ar învia cineva
de chin.” din morɉi.

15 16

Când Isus a sfârüit istorisirea Prin acea pildĉ au aflat ce vor


despre omul bogat üi Lazĉr, pĉɉi dacĉ nu vor ɉine seamĉ
probabil liderii bisericeüti de Cuvântul lui Dumnezeu.
s-au întrebat „Iubesc eu oare
bogĉɉia mai mult decât îl
iubesc pe Dumnezeu?”

17 18

Om Bogat, Om Sĉrac 'XPQH]HXúWLHFă QRLDPIăFXWOXFUXULUHOHDFHVWHOXFUXUL


UHOHVXQWQXPLWHGH(OSăFDWH 3HGHDSVDSHQWUXSăFDW
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, HVWHPRDUWHD
'XPQH]HXQHDLXELWDúDGHPXOWvQFkWDWULPLVSH
se gĉseüte în )LXO6ăX,VXVVă PRDUă SHRFUXFHúLVă SOăWHDVFă
SUHĠXOSHQWUXYLQDQRDVWUă 'DU,VXVDvQYLDWúLVD
vQWRUVvQ&HU $FXP'XPQH]HXSRDWHLHUWD
Luca 16
SăFDWHOHQRDVWUH
'DFă YUHLVă WHvQWRUFLGHODSăFDWURDJăWHOXL
'XPQH]HXDVWIHO'RDPQHFUHGFă ,VXVDPXULWSHQWUX
PLQHúLDFXP(OHVWHYLX 7HURJYLQRvQYLDĠDPHDúL
LDUWăPLSăFDWHOHFDVă SRWDYHDRYLDĠă QRXă DFXPúLVă
ILXFX7LQHSHQWUXYHúQLFLH $MXWăPă Vă WUăLHVFFDúL
„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” FRSLODOWăX $PLQ ,RDQ
Psalmi 119:130 &LWHúWH%LEOLDúLYRUEHúWHFX'XPQH]HXvQILHFDUH]L