Sunteți pe pagina 1din 5

Biblia pentru copii

prezentatĉ

Iacov cel
mincinos

Scrisă de: Edward Hughes Tradusă de: Tatiana Simion


Ilustraţii: M. Maillot; Lazarus Adaptată după: M. Kerr Sarah S.

Poveste 6 de 60
www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada
Autorizaţie: Se permite copierea si tipărirea acestei povestiri dar nu comercializarea acesteia.
Română Romanian

Cel mai Cei doi copii s-au


frumos dar de zbĉtut înĉuntrul
la Dumnezeu e Rebecĉi. Aceasta
un copil trimis s-a rugat la
în orice familie. Dumnezeu, iar
Isaac üi Rebeca Acesta i-a spus
au primit de la cĉ cei doi
Dumnezeu prunci vor
gemeni. conduce douĉ
naɉiuni - iar cel
mai tânĉr dintre ei
va fii cel mai bun. ûi
astfel cei doi prunci
au venit pe lume.
1 2
Cei doi copilaüi nu semĉnau deloc. Esau, Într-una
primul nĉscut a devenit un vânĉtor iscusit, din zile, lui
iar Iacov a crescut ca un copil fragil. Esau i s-a
Tatĉl Isaac i-a arĉtat mai multĉ fĉcut foame.
dragoste lui Esau, iar mama Rebeca „Dĉ-mi de
mai multĉ dragoste lui Iacov. mâncare” i-a
spus lui Iacov.
„Vinde-mi ceea
ce ɉi-a fost
fĉgĉduit la
naütere” a
cerut Iacov.

3 4
Pentru cĉ Numai cĉ într-o noapte Dumnezeu i-a
pe Esau nu vorbit lui Isaac. „Eu sunt Dumnezeul
l-a interesat tatĉlui tĉu, Avraam. Voi fii cu tine
promisiunea întotdeauna üi îɉi voi binecuvânta
Domnului descendenɉii.”
fĉcutĉ cĉtre
primul nĉscut üi-
a vândut fratelui
fĉgĉduinɉa.
Acum Iacov va
fii cel care avea
sĉ conducĉ
familia dupĉ
moartea
tatĉlui lor. 5 6

Isaac a avut întotdeauna credinɉĉ ... cĉsĉtorindu-se de doua ori


nestrĉmutatĉ faɉĉ de Dumnezeu, în cu femei din neamul Hetiɉilor,
comparaɉie cu fratele sĉu Esau care oameni cĉrora nu le pasĉ de
a dus o viaɉĉ plinĉ de desfrâu, ... Dumnezeu.

7 8
Timpul a trecut üi Acesta era un lucru
Isaac a îmbĉtrânit. important aüa cĉ Esau s-a
Într-o zi i-a spus fiului grĉbit afarĉ sĉ vâneze.
Esau: „Adu-mi carne Numai cĉ Rebeca i-a auzit
proaspĉtĉ te rog, apoi üi aceasta vroia ca Iacov
te voi binecuvânta”. sĉ fie cel binecuvântat în
locul lui Esau aüa cum a
fĉgĉduit Dumnezeu.

9 10

Aüa cĉ Rebeca s-a Iacov a adus mâncarea în


grĉbit sĉ gĉteascĉ faɉa tatĉlui sĉu. „Vocea ta
mâncarea preferatĉ pare asemĉnĉtoare cu cea
a lui Isaac în timp ce a lui Iacov,” a spus Isaac,
Iacov s-a îmbrĉcat „dar mâinile tale seamĉnĉ
cu hainele fratelui cu cele a lui Esau”. Dupĉ
sĉu Esau, punând pĉr ce a mâncat Isaac üi-a
üi piele de animal binecuvântat fiul
pe gâtul üi faɉa sa. care stĉtea
Vederea lui Isaac era îngenuncheat
slĉbitĉ, poate puteau
sĉ îl înüele pe Isaac.
înaintea sa.

11 12

La puɉin „Iatĉ Numai cĉ Rebeca a auzit


mâncarea tatĉ”. ameninɉĉrile lui Esau.
Isaac üi-a dat Aceasta l-a sfĉtuit pe Iacov
seama imediat sĉ se ducĉ acasĉ la unchiul lui
cĉ a fost minɉit. pânĉ ce Esau uitĉ ce s-a
„Nu pot schimba întâmplat. Isaac a fost de
binecuvântarea”. acord ca Iacov sĉ îüi caute o
Inima lui Esau s-a nevastĉ printre rudele
umplut de mânie üi mamei acestuia
astfel s-a decis sĉ
îl ucidĉ pe Iacov. üi astfel
a plecat.

13 14
În acea noapte,
Iacov s-a oprit
sĉ îüi odihneascĉ
trupul pe o piatrĉ
în loc de pernĉ.
Era singur üi era „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam üi Isaac.
înspĉimântat. Voi fii întotdeauna cu tine. Acest tĉrâm
Numai cĉ nu era sĉ fie al tĉu. Prin familia ta toate familiile
singur, Dumnezeu acestui pĉmânt sĉ fie binecuvântate”. Dupĉ
i-a vorbit ce Dumnezeu i-a vorbit, Jacov s-a
în vis. trezit înspĉimântat.

15 16

Unchiul lui Jacov l-a primit Numai cĉ în noaptea


cu multĉ dragoste pe Iacov. nunɉii Laban l-a
Iacov o iubea pe fiica înüelat pe Iacov.
acestuia Rahela üi ca
sĉ se poatĉ cĉsĉtorii

cu ea i-a servit
7 ani lui Laban.
17 18

„Aceasta este Lea, nu Rahela” s-a plâns „Acum cĉsĉtoreüte-te üi cu Rahela üi fi-mi servitor
Iacov. „M-ai pĉcĉlit unchiule”. „Cea mai încĉ üapte ani”. Iacov a fost de acord. Poate üi-a
mare dintre fete trebuie sĉ se adus aminte de propria înüelĉtorie
mĉrite întâi” a spus Laban. faɉĉ de fratele sĉu Esau
üi tatĉl lor Isaac.

19 20
Dumnezeu i-a dat lui Iacov Era oare cel mai înɉelept
11 copii. Pe mĉsurĉ ce anii lucru sĉ se întoarcĉ acasĉ?
au trecut dorinɉa lui Iacov Într-una din zile Domnul i-a
de a se întoarce pe tĉrâmul spus acestuia sĉ se întoarcĉ
Canaanului a crescut mai acasĉ. ûi-a adunat familia
mult. Parinɉii lui locuiau üi cirezile de vite üi s-au
acolo. Dar üi Esau locuia pregatit de drum.
tot acolo üi acesta a
jurat cĉ îl va ucide.

21 22

Dupĉ o cĉlĉtorie Când s-au revĉzut Esau üi-a


lungĉ Esau üi Iacov îmbrĉɉiüat fratele semn cĉ
s-au reîntâlnit. Esau a uitat üi l-a iertat pentru
a adunat 400 de înüelĉtoria adusĉ. Au
oameni sĉ vinĉ sĉ îl locuit împreunĉ fericiɉi,
întâmpine pe Iacov. iar Iacov era fericit
pentru cĉ în sfârüit
era acasĉ.

23 24

Iacov cel mincinos 'XPQH]HXúWLHFă QRLDPIăFXWOXFUXULUHOHDFHVWHOXFUXUL


UHOHVXQWQXPLWHGH(OSăFDWH 3HGHDSVDSHQWUXSăFDW
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, HVWHPRDUWHD
'XPQH]HXQHDLXELWDúDGHPXOWvQFkWDWULPLVSH
se gĉseüte în )LXO6ăX,VXVVă PRDUă SHRFUXFHúLVă SOăWHDVFă
SUHĠXOSHQWUXYLQDQRDVWUă 'DU,VXVDvQYLDWúLVD
vQWRUVvQ&HU $FXP'XPQH]HXSRDWHLHUWD
Geneza 25-33
SăFDWHOHQRDVWUH
'DFă YUHLVă WHvQWRUFLGHODSăFDWURDJăWHOXL
'XPQH]HXDVWIHO'RDPQHFUHGFă ,VXVDPXULWSHQWUX
PLQHúLDFXP(OHVWHYLX 7HURJYLQRvQYLDĠDPHDúL
LDUWăPLSăFDWHOHFDVă SRWDYHDRYLDĠă QRXă DFXPúLVă
ILXFX7LQHSHQWUXYHúQLFLH $MXWăPă Vă WUăLHVFFDúL
„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” FRSLODOWăX $PLQ ,RDQ
Psalmi 119:130 &LWHúWH%LEOLDúLYRUEHúWHFX'XPQH]HXvQILHFDUH]L