Sunteți pe pagina 1din 10
Parlamentul Republi! Moldova Yo 4 2020 | Sa, ssn 42 Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Curtea Constitufionala «a Republicii Moldova str. Alexandru Lapusneanu nr. 28, CChigintu MD 2004, Republica Moldova SESIZARE prezentatd in conformitate cu art. 25 lit.) din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constitutionalé gi articolele 38 alin. (1) lit £) si 39 din Codul Turisdicfiei Constitusionale nr. $02-XIM din 16 iunie 1995 [euRTER CONSTTOTONA] Whervanes poo nirage N59 sags Ne Reps Mado, -2073, Ca ‘noepaiinestnd Belarc 9 Sos ‘wwe 1. AUTORIT SESIZARIE 1, Andrian CANDU, Serghei SIRBU 2 Deputati in Parlament 3. ad. Stefan cel Mare 105 4. tel 0282-04-03, TL OBIECTUL SESIZARII Obiectul prezentei sesizatr il constituie Legea nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor masuri de sustinere a cetifenilor sia activitatii de intreprinzator in perioada starii de urgenga si modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al RM nr. 101 din 7 aprilie 2020 art. 171), aprobaté prin angajarea rispunderii Guvernului in baza Hotaririi Guvernului nr. 213 din 1 aprilie 2020. In special, se solicitd verificarea constituyionalitigit urmatoarelor prevederi legale din aceasté lege: ~ Art. VI (exceptind pet.pet. 6, 12, 13, 15); Art, VII-XL ~Art. XIII— XXIV I CADRULNORMATIV PERTINENT 1. Constitutia Republicii Moldova Atco 1 Sul Republica Moldova (1) Republica Moldova este un sta suveran gi independent, unitary indiviibil 3 (@) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, in care demnitatea comului, drepturile si Hbertfile lui, ibers dervoltare a personalitiii umane, dreptate si pluralism politic reprezinc valor supreme stn garanate Articolul 2 Suveranitatea gi puteres desta (1) Suverenitatea nayionald apartine poporulut Republic Moldova, care o exert fn mod. direct gi prin organele sale reprezentative, in formele sabilive de Constitute (2) Nici o persoand particulars, nici o parte din popor, nicl un grup social, nici un parid politic sau o alti formatiune obyteasci mu poate exercits puterea de stat in mume propri, ‘Uzurparea puterii desta constitu cea mai grav crims impotriva poporul Anticolul 6 ‘Separaia i colaborarea puterilor {In Republica Moldova puterea legislativd, executivs si judecitoreased sint separate gi colaboreass in exercitarea prerogativelor cele revin, potrvitprevederilor Constitute Antcolsl7 Constiutia, Lege Suprema CConstinaia Republict Moldova este Legea ei Supreml. Nici o lege gi nici un ale act juriic ‘are contiavine prevederilor Constnutiel nu aze puter juridis Artcolul 60 Parlamentul, organ reprezentativ suprem gi legisltiv (1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republiit Moldova gi unica sutoriate leislatv’ a satu (2) Parlamentul este compus din 101 deputai Anticolul 66 Auributile de bart Parlamentul are urmitosrele atributi de baz’: 8) adopt lei, hoes gi mogiuni; ) declara referendums ©) interpreteazi legile si asigurd unitaea reglementirlor legislative pe intreg tertorul ti 4) aprobs directile principale ae politic interne 4 externe a statu ©) aprobi doctrina militaria status 1 exercith controlul parlamentar asupra puterii executive, sub formele gi in limitele previzute de Constituie: 8) nities, denunyi, suspend si amuleazi actiunea tratatelor internationale incheiate de Republica Moldova: 1h) proba bugeral statu si exercied contrlul supra fl; 4 4) exercitd controlulasupra acordivilImpramuturilor de stat, asuprasjutorului economic gi e alt naturd acordat unor state sine, asupra incheieri acordurilor privind imprumuturil gi creditele de stat din suse stine; i) slege si numeste persoane oficiale de stat, tn cazurile previzute de lege 1x aprobi ordinee gi medaliile Republieli Moldows 1 declari mobilizarea partial sas general 1m) declrdstarea de urgengi, de asedia ide rizbo 1) intizi cercetarea gi audierea oriciror chestini ce se refer la interesele society (0) suspend actvitatea organelor adminstratiei publice locale, in cazusile previzute de lege p) adopt acte privind amnistas 1) indeplinese alte atributi,stablite prin Constitute gi legi Articoll 74 Adoptarea lgior ga hotietrloe (1) Legite orgunice se adopts cu voul majritti: deputatilor ales, dup cel puyin dow lect (2) Legile ordinate st hotel se adopt cu vorul majoreaii deputatlorprezensi (@) Proiectele de lege prezentate de Guver, precium si propuneril legislative ale deputailor acceptate de acestasint examinate de Parlament in modul si dups prioriiile stabilite de Guvern, inclusiv in proceduri de urgent. Alte propuneri legislative se examinedza in modal abil. (4) Leite se trimit, spre promulgare, Presedintelui Republicii Moldova, Aricoll 76 Intrarea in vigoare a legit ‘Legea se publici in Monitoral Oficial al Republic Moldova gi incr tn vigoare la data public sau la data previous In textl ei. Nepublicares lei atrage inexstenfaacesteia Arcot 106! Angpjarea rispunderii Guvernulst (1) Guvernul fg poate angajarispunderea in faja Patlamentului asupra unui program, unl Aeclarai de politics generala sau unui proect de lege, (@) Guvernul este demis dict motiunea de cenzurt, depust In termen de 3 zile de la prezentarea programulu, declarajci de politics general saa proictului de lege, a fost votad in condigile aticolului 106, @) Dacd Guvermal mu a fest demis potrivitalineatului (2), proietul de lege prezentat se ‘considers edoptat, ir programul sau declarayia de politics generalé devine obligatorie pentra Guvern, ‘Articolul 134 Seatutal (2) Curtea Constitusionals este unica autoritate de jurisdictie consitusonald in Republica Moldova (@) Cures Constituslonal este independents de orice alt autortate publicé gi ve supune ‘numai Consticuie 5 (3) Cartes Constitutional garanteaes suprematia Constivaie, sigur’ realizarea principulu separiri pureri de stat in putere legislativs, putere executivi si putere judecttoressed i _granteariresponsabiltatea statului fay de cetatean gi acetijeanului fal de sat. Aticola 135 Atrbusile el (1) Ourtea Constitutional: 8) exercitd, la sosizare, conteolul consituionslititi legilor si hotirislor Parlamentuli, a Aecretelor Presedintlsi Republicii Moldova, a hottirilor si ordonangelor Guvernul, precum st 8 tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte: Lr IV. CIRCUMSTANTELE CAUZEL 1, Pe data de 1 aprilie 2020 Guvernul 2 aprobat Hotitirea nr. 213 pentru angsjarea rispunderii asupra proiectului de lege privind insttuirea unor misuri de sustinere a cetienilor si a activititi de intreprinzator in perioada stirli de urgent si modificarea unor acte legislative Pe data de 2 aprilie 2020, proiectul de lege a fost publicat in Monitorul Oficial al RM (nr. 99-100). La aceeasi dati proiectul urma si fie prezentat in fata Parlamentului. Sedinga era programati la ora 14.00. Cu regret, din lipsa cvorumului sedinga plenard nu a avut loc, iar profectul asa si nu a fost prezentat in fata parlamentului conform procedurii prevaizute de art. 1061. In pofida faptului ci Guvernul asa si nu lia prezentat oficial angajarea 2020, Legea a fost considerata rspunderii fn fata Parlamentului, pe data de 6 3 aprobati, a fost semnatd sia intrat in vigoare (Monitorul Oficial al RM nr. 101 din 7 aprilie 2020 art. 171) rin aceasti lege, la art. I~ V si, partial la art. VI au fost insttuite unele misuri de sustinere a cetétenilor si a activititii de intreprinzator in perioada stirii de 6 urgenté, masuri ce tin de subvengii de somaj, achitarea obligayiunilor fiscale, ajutor de somaj, ajutor social, reducetea cotei TVA pentru unele domenii etc Aceste masuri sunt necesare cu toate cd insuficiente pentru a solutiona un gir de probleme cu care se confrunta cetatenii si mediul de afaceri Deci, nu contestim necesitatea si oportunitatea instituiri acestor masuri, cu toate car fi trebuit mult mai multe solui de aprobat. ‘Totodata, in afar de cele putine masuri legate de combaterea consecinjelor stirii de urgensa, Guvernul, si-a angajat rlspunderea pe un pachet intreg de misuri bugetar-fiscale care nu au nicio tangenta cu starea de urgent, nu au nicio legiturd cu combaterea epidemiei de Covid-19, in schimb modific& esential un sir de norme legale, chiar la nivel conceptual, de exemplu: - Revizuirea sistemului de taxe ce vizeaza resursele naturale; ~Revizuirea totalé a sistemului de impozitare a sistemului de asigurare social side asigurarea obligatorie medical; Amfnarea implementirii_ unor restricti legate de controlul tutunuluis Alte norme bugetar-fiscale. Necesar de remarcat ci unele norme intra in vigoare retroactiv, de la 1 ianuarie 2020 iar alte norme intra in vigoare fie la 1 mai, 1 iulie sau la 1 ianuarie 2021, PRETINSELE INCALCARI $I ARGUMENTELE DE RIGOARE 1, Prin adoptarea Legii privind instituirea unor masuri de sustinere a cetitenilor sia activititii de intreprinzitor in perioada starii de urgenté si modificarea unor acte legislative, aprobati prin procedura angajérii rispunderii Guvernului a fost sfidati procedura constituyionalé previzutd la art. 106 din Constitutia Republicii Moldova. Prin sfidarea procedurii de angajare a rispunderii Guvernului si inlocuirea, de facto, de Guvern a Parlamentului, a fost depisit grav si principiul separatei puterilor in stat, prevazut a art. 6 din Constitute. 1 2. Conform art. 106* din Legea Suprema, Guvernul igi poate angaja réspunderea tn fafa Parlamentului asupra unui program, unei declaratii de politica general’ sau unui proiect de lege. Nimeni nu contest dreptul Guvernului de a-si angaja rispunderea in faya Parlamentului si si-si asume riscul unei demiteri prin motiune de cenzura daci situatia de urgent sau extremis a impus aceastd actiune. In acelasi timp, acest mecanism urmeazi a fi utilizat cu bunk creding’, cu respectarea procedurii constitutionale previzute la art. 106! si cu luarea in considerare a jurisprudentei Curtii Constitutionale in aceast priving care a interpretat exhaustiv limitele gi conditile in care Guvernul isi poate angeja rispunderea fad de un proiect de lege. Sunt unele principii si reguli clare, stabilite prin jurisprudenta anterioard a Tnaltei Curt si care nu pot fi ignorate, Astfel, prin HCG nr. 28/2011, Curtea a stabilit criteriile date si anume: =Procedura angajérii rispunderii Guvermului asupra unui proiect de lege, ca 0 modalitate simplificat de legiferare, trebuie sk fie 0 misurd in extremis, determinati de urgenfa, in adoptarea masurilor confimute in legea asupra cireia Guvernul si-a angajat rispunderea, de necesitatea ca reglementarea in cauza si fie adoptats cu maximd celeritate, de importana domeniului reglementat si de