Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

PRIMДRIA ORAýULUI ПРИМЭРИЯ ГОРОДА


DRocHIA дрокия
MD-5202, оr. Drochia, bd Independen{ei, пr. 15-а МД-5202, г. Щрокия, бв Индепенденцей, J\b15-a
te l. (2 5 2) 2-2 5 -9 9 ; 2 -2 5 -0 6 ; fax: (2 52) 2 -2З -09 тел.: (252) 2-25-99:2-25-06: факс: (252) 2-2З-09
e-mail : primariadrochia@mail.ru web: www.primariadrochia.md

PRIMARUL
DISPOZITIE Nr. бd
din {26,О,/ 2020
Cu privire la activitea aparatului рrimйтiеi oraýului Drochia qi subdiviziunilor subordonate APL
oraqul Drochia in stёrii de urgепtй

in conformitate cu art. 22 din Legea пr. 21212004 privind regimul stёrii de urgеп!й, de
asediu qi de rйzЬоi, art. 2 din Ноtёrirеа Parlamentului пr. 5512020 privind declararea stйrii de
urgen!ё, punctele 6, 7, 8 qi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situalii Exceplionale а
Republicii Moldova, aprobat prin Ноtйrirеа Guvernului nT. IЗ40l200|, art. 29 alin. (1) lit. х) din
Legea privind administralia publicё lосаlё nr. 436-ХVI din 28.12.2006, disрuп:

1. Zilele de 07 aprilie - 17 aprilie 2020 se dесlаrй zile de оdihпй pentru personalul primйriei
oraqului Drochia gi а subdiviziunilor subordonate , cu exceplia Staliei de Salvare ре Арб,
саrе va activa in regim поrmаl.
2. Institu{iile de educa{ie timpurie, vor asigurй desfbgurarea procesului educalional la
distan{й.
3. Recuperarea acestor zile se va realiza in modul stabilit de Guчеm, dupй ridicarea stйrii
de urgеп!ё.
4. Nu se considerб zile de odihnё pentru salaria}ii саrе in perioada 07 aprilie - 17 aprilie
2020 solicitё acordarea/se аflё in concediul de оdihпй anual (art. 112 din Codul muncii),
inclusiv concediul de odihnй nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea
indemnizaliei de concediu (art. 117 din Codul muncii) 9i concediu neplёtit (art. 120 din
Codul muncii);
5. Conducёtorii subdiviziunilor subordonate qi а intreprinderilor Municipale din oragul
Drochia, in perioada 07 aprilie - 17 aprilie, vor atrage personalul strict necesar pentru а
asigura funclionalitatea proceselor, inclusiv de 1а distan!й.
6. Se suspendё, ре perioada stйrii de urgеп{й, prestarea serviciilor de coafurё 9i altor
activitбti de iпfrumusеtаrе, cod САЕМ 596.02.
7. Personalul auxiliar (paznicii) саrе asigurй integritatea bunurilor primdriei oraEului
Drochia, Ei а instituliilor subpordonate, in perioada 30 martie - 03 aprilie 2020 yor activa
лiп
baza graficului stabilit de сёtrе conducйtorii instituliilor subordonate.
8. In perioada stйrii de urgеп!й personalul auxiliar (paznicii) care asigurй integritatea
bunurilor primбriei oraEului Drochia Ei а instituliilor subpordonate, in perioada 07 aprilie
- 17 aprilie 2020 vor activa in baza graficului stabilit de сйtrе conducйtorii instituliilor
subordonate.
9. Achtarea salariului pentru munca suplimentarё а personalului auxiliar se ча efectua
сiпfоrm codului muncii al Republicii Moldova

Viсеrimаr al ora;ului Vitalie POSTOVAN