Sunteți pe pagina 1din 6

Avizat director, Avizat,

Prof. Comănescu Gabriela Responsabil de comisie metodică

Unitatea învățământ: Colegiul Tehnic „Henri Coandă, Târgu-Jiu


Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Profesor: Oprițescu Valentina
Clasa a X-a A profesională;
Editura: Grup Editorial Art
An școlar: 2019-2020

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. Săptămâna Obser


crt. învăţare ore vaţii
1. Lectura 1.1. Identificarea particularităţilor şi a 36
prozei funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea Recapitulare:
narative (I) diferitelor tipuri de texte  Genul epic şi genul dramatic 4 Săpt. 1-
 Genul liric 2

1
1.2. Receptarea adecvată a sensului/ Test predictiv 1
sensurilor unui mesaj transmis prin diferite  Interpretarea cantitativă şi calitativă a Săpt. 3
tipuri de texte orale sau scrise testului; măsuri de remediere

1.3. Folosirea adecvată a strategiilor şi a Basmul cult


regulilor de exprimare orală în monolog şi Ion Creangă – Povestea lui Harap-Alb
în dialog  Familiarizarea cu textul (lectură-înţelegere) 2 Săpt. 3-7
 Basmul- caracteristici 2
1.4. Redactarea unor compoziţii despre  Construcţia discursului narativ 2
textele studiate şi alcătuirea unor texte  Lumea personajelor din basm 1
funcţionale sau a unor proiecte  Elemente de originalitate în basmul lui Ion 1
Creangă
1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie, a 1
 Basmul popular/basmul cult
normelor ortografice, ortoepice, de
punctuaţie, morfosintactice şi folosirea
adecvată a unităţilor lexico-semantice,
Limbă şi comunicare
compatibile cu situaţia de comunicare 2 Săpt. 8
 Influența elementelor nonverbale și
paraverbale asupra înțelegerii mesajului oral
2.1. Analiza principalelor componente de
structură, de compoziţie şi de limbaj  Structura dialogului: reguli și tehnici
specifice textului narativ

2.2. Identificarea şi analiza principalelor Nuvela


componente de structură şi de limbaj
specifice textului dramatic Ioan Slavici – Moara cu noroc
 Familiarizarea cu textul (lectură-înţelegere) 2
2.3. Identificarea şi analiza elementelor de  Nuvela – caracteristici 1 Săpt. 9-
compoziţie şi de limbaj în textul poetic  Construcţia discursului narativ 2 12
 Lumea personajelor din nuvelă 2
3.1. Identificarea structurilor argumentative  Simboluri şi interpretări 1
în vederea sesizării logicii şi a coerenţei
mesajului Recapitulare pentru lucrarea scrisă 1
Lucrare scrisă pe semestrul I 1 Săpt. 13
3.2. Compararea unor argumente diferite  Interpretarea cantitativă şi calitativă a 1

2
pentru formularea judecăţilor proprii rezultatelor; măsuri de remediere

3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau Limbă şi comunicare


scrise pe baza textelor studiate  Eseul structurat 2
Săpt. 14
 Monologul
 Nivelul stilistico- textual de costituire a
mesajului în comunicare 1
Săpt. 15
Evaluare unitatea 1
 Interpretarea cantitativă şi calitativă a
rezultatelor; măsuri de remediere 1

2. Lectura 1.1. Identificarea particularităţilor şi a


prozei funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea Romanul – personajul
narative (II) diferitelor tipuri de texte
1.2. Receptarea adecvată a sensului/ Liviu Rebreanu – Ion Săpt. 16
sensurilor unui mesaj transmis prin diferite  Familiarizarea cu textul (lectură-înţelegere) 1
tipuri de texte orale sau scrise
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor şi a  Construcţia discursului narativ 1
regulilor de exprimare orală în monolog şi
în dialog
1.4. Redactarea unor compoziţii despre  Modalităţi de caracterizare a personajelor; 1
textele studiate şi alcătuirea unor texte tipuri de personaje (lectură-critică)
funcţionale sau a unor proiecte
1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie, a  Roman realist-obiectiv – trăsături 1
normelor ortografice, ortoepice, de
punctuaţie, morfosintactice şi folosirea
adecvată a unităţilor lexico-semantice,
compatibile cu situaţia de comunicare
2.1. Analiza principalelor componente de
structură, de compoziţie şi de limbaj
specifice textului narativ
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de

3
înţelegere şi de interpretare a textului
studiat
3.1. Identificarea structurilor argumentative
în vederea sesizării logicii şi a coerenţei
mesajului
3.2. Compararea unor argumente diferite
pentru formularea judecăţilor proprii
3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau
scrise pe baza textelor studiate

Clasa a X-a Profesională


Profesor: Oprițescu Valentina
Disciplina: Limba și literatura română
Anul şcolar 2019-2020
Curriculum aplicat: T.C. 2 ore/ săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL AL II-LEA

Limbă şi comunicare
Lectura 1.1. Identificarea particularităţilor şi a  Calitățile generale și particulare ale stilului 4 Săpt. 1-
prozei funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea  Scrierea și pronunțarea numelor proprii 2
narative diferitelor tipuri de texte  Dialogul- actualizarea cunoștințelor
(II – continuare
 Dezbaterea
sem I) 1.2. Receptarea adecvată a sensului/

4
sensurilor unui transmis prin diferite mesaj
tipuri de texte orale sau scrise Romanul – mit şi simbol
2
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor şi a Mihail Sadoveanu – Baltagul 2 Săpt. 3-6
regulilor de exprimare orală în monolog şi  Familiarizarea cu textul. (lectură-înţelegere) 1
în dialog Instanţele comunicării narative 2
 Mit şi simbol în interpretarea romanului 1
1.4. Redactarea unor compoziţii despre  Particularităţile compoziţionale şi stilistice
textele studiate şi alcătuirea unor texte  Roman mitic
funcţionale sau a unor proiecte
Evaluare 1
1.1. Identificarea particularităţilor şi a
funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea  Interpretarea cantitativă şi calitativă a
diferitelor tipuri de texte rezultatelor; măsuri de remediere
1.2. Receptarea adecvată a sensului/ Limbă şi comunicare 2
sensurilor unui transmis prin diferite mesaj  Stilurile funcționale ale limbii române Săpt. 7
tipuri de texte orale sau scrise
 Texte funcționale
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor şi a
Marin Preda – Moromeții
regulilor de exprimare orală în monolog şi 2
 Familiarizarea cu textul. (lectură-înţelegere)
în dialog 1 Săpt. 8-
 Instanţele comunicării narative 1 10
1.4. Redactarea unor compoziţii despre  Particularităţile compoziţionale şi stilistice 2
textele studiate şi alcătuirea unor texte  Modalități de caracterizare a personajelor
funcţionale sau a unor proiecte
2
1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie, a Recapitulare pentru lucrarea scrisă 1
normelor ortografice, ortoepice, de Lucrare scrisă – semestrul al II-lea 1
punctuaţie, morfosintactice şi folosirea  Interpretarea cantitativă şi calitativă a Săpt. 11-
adecvată a unităţilor lexico-semantice, rezultatelor; măsuri de remediere 12
compatibile cu situaţia de comunicare

2.3. Identificarea şi analiza elementelor de 2

5
compoziţie şi de limbaj în textul poetic Recapitulare finală
 Textul narativ Săpt. 13
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de
înţelegere şi de interpretare a textului
studiat

3.2. Compararea unor argumente diferite


pentru formularea judecăţilor proprii

3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau


scrise pe baza textelor studiate