Sunteți pe pagina 1din 8

MARISHA PESSL

DE VEGHE
,\
INTRE
LUMI
Traducere din limba englezd,
ConrNa Vnsnr

Menrsne PESst este autoarea romanelor Night Film gi Special Topics i.n

Calami.ty Pbysics, bestseller-ul ei de debut, care a primit Premiul Pentru


Primul Roman de la Center for Fiction gi care a fost selectat drept una dintre

cele mai bune zece ctr4i ale anului de Neto' Yorh Times Book Rwieu' Locuieqte
in New York cu solul sdu 9i cei doi copii.
Yizitagi-o pe Marisha online pe MarishaPessl.com 9i pe Facebook 9i urml-
riqi-o pe @marishapessl pe Twitter gi Instagram. NEMIRA
pentnr expeftiza lui in drepturile de film; Brendei
lui Seth Rabinowitz gi lui Nicole Caruso, confidenta qi
siliera mea; gi lui Ann Pessl, prima cititoare a manuscris
observatoarea de unghiuri moarte gi mama-minune.
Doresc rnai al.es si mulpmesc celor trei Ursitoare
mele, David, \Tinter gi Avalof, a cilror viziune asupra
gi al ciror respect pentru toare povegtile, mari qi mici, su
bucuria mea de zi cu zi.
in sfArgit, vreau sI le mulgumesc tuturor tinerilor ci
care m-au abordat in.libierie. Pasiunea voasrrd pentru
sonaje care devin mai puternice gi inving m-a ficut sd
26s4sti:poveste.
Nu mai vorbisem cu \(hitley Lansing - gi cu niciunul
dintre ei - de mai bine de un an.
Mesajul ei, care a sosit dupd ultimul meu examen' pdrba
inevitabil, ca o cometi stripungind cerul nocturn, aducAnd
un semn al so4ii.

Prea lung. \Y/TF#dcloc cool. Scuze. Din nou s;ind'romul


meu Tourette.
Cum afost primul an? Super? ingrozitor?

Serios!Ne e dor dc tine.

Am dezodluit cd gasca aine tn Wincroft de ziua nzea.


Linda o s,ifi.e tn Mallorca&ESS Burt se tnsoard tn St Bart
a trei.a oard. (Yogbin vegan)

Asa cd e al nostru in ueekend. Ca anul trecut.


Popi sd oii? Ce zi.ci, Bumble Bee? :

Carpe noctern.

11
Triieqte noaptea. Strdbunicul meu, Burn Flartley, deschisese privdlia ?n
Era singur a f.atd"pe careo $tiam ce misura din priviri pe lflttS, cAnd S7atch Hill nu era decAt un citun pe stAnci, unde
toati lumea caun model de la Dior, incotogminat in piele, v(.neau cipitanii de pe baleniere si se dezmorleascl de pe
gi care cita din larind,ca gi cum ar fi fost limba ei maternd. rrrirre gi sn-gi pini copiii tn brage prima oard,inainte si por-
- Cum a fost la examen? m-a intrebat mama cAnd a venit nt'ilsci iar spre Marele Necunoscut al Atlanticului. Portretul
si mi ia. in creion al lui Burn atirnainrdmat deasupra ugii de la in-
L-am incurcat pe Socrate cu Platon qi n-am mai avut
- trre, dezvdluind privirea de nebun a vreunui scriitor de ge-
timp la eseu, i-am rispuns, trigAnd centura de siguranli. niu decedat sau a vreunui explorator care nu s-a mai intors
- Sunt siguri cd,te-ai descurcat foarte bine. tlin Oceanul Arctic. Adevlrul e, de fapt, cd" eI abia citea, cd
A zAmbit cu o privire precaute. prcfera figurile familiare celor necunoscute $i uscatul mirii.
- Trebuie si mai facem gi altceva? Altceva nu fdcuse toatd,viat^ decAt si administreze micul
Am dat din cap.
ilostru restaurant de pe doc 9i si imbundtilleascd reieta pen-
Eu gi tata eliberaserim deja camera de cimin. Eu re-
I ru cea mai buni supd de scoici din lume.
turnasem manualele asociagiei de studenqi ca si oblin
Toatd, vara am pus tnghe[atd la cupi pentru pu$tani
reducerea detreizeci la sutl pentru anul urmitor. Colega
l'ronzagi, tn glapi gi pulovere pastel. Veneau qi plecau in
mea de camerd era o fatd din New Flaven, pe nume
grupuri mari, sperioase, precum bancurile de pegti. Ficeam
Casey, care se ducea in fiecare weekend si-qi vadi prie-
cheeseburgeri qi sendviguri cu ton, salati de varzd, gi mil-
tenul. Aproape ci nici nu o rnai vizusem de cAnd ne
kshake-uri. Mrturam nisipul de pe podeaua cu pleci albe 9i
instalaserim.
negre, in gah. Aruncam gerveqele, ambalaje de ketchup,
SfAr;itul primului meu an la Colegiul Emerson venise gi
pachete de sare, brdgilri cu insemnul peste 21 de ani, pahare
se dusese cu o ticere indiferenti, rezewatd, in mod normal
cle limonadi Del's Frozen, broguri cu petreceri de pescuit
lichiderii de stoc a unui mini mall iegit de pe pia1n. .
in larg. Puneam telefoane mobile pierdute lAngi tejghea, ca
- Se pune la cale ceva ciudat, ar fi spus Jim.
sI fie reperate ugor de proprietarii panicali ) care dideau
Alte planuri nu aveam pentru vari, decAt si lucrez cu Ituzna: ,,Mi-am pierdut... A... mersi, e$ti cea mai tare!"
pdrinlii mei la Cioara cdpitanului. Adunam biletele albastre, rupte, de la caruselul din 1893,
Cioara cdpitanului - Cioara, a$a o numesc localnicii - Iocalizatla cdgivapagi mai incolo, pe plaje, gi care, in loc de
este o cafenea gelaterie la malul mirii, pe care o au pirinlii cai, infiligeazdsirene decolorate,fdrefagd". Lucrul cu care se
mei in \flatch Hill, Rhode Island, micul sat de pe coaste leuda cel mai tare \flatch Hill era ci Eleanor Roosevelt fu-
unde am crescut. sese fotografiatdcelarind o sireni rogcate, cu o coadi trtrcoaz
\flatch Hill, Rhode Island. Popula,tia: cuno$ti pe toati lumea. pe post de ga. (Satenii se amuzau de cAt de enervatd" ardtain

12 i3
fotografie, cAt de stAnjenitd qi ingropati de vie se simgea in - ,,Pe paginaacfastascrie un mesaj celui pe care l-ai pierdut,
fusta ei infoiati, in straturi de placi tectonice.) tlctaliind amintiri dt"gt, speranfe sau orice dtd intrebare."
Curigam sosul de grttar de pe coEurile de gunoi, restu- Mi-a aruncat pe banci un pix ros, pe care scria stapiwni pe
rile topite de \flreck Rummage de pe mese (\flreck insula tabeego gi s-a ficut nevdztrtd.. O hol, cer-
auzeam pe
Rummage e inghelata preferatd, a oriclrui copil, un ames- tirrdu-se la telefon cu un anurne Barry, intrebAndul de ce
tec de coci pentru fursecuri, castane, aluat pentru prijituri rru venise cu o seari tn urmi.

9i bucdlele de ciocolatd" neagre). DIdeam cu Clorox, Pe Scrisoarea de rdmas-bun arn desenat un uliu cu cio-
Fantastick gi Mr. Clean pe geamuri, pe tejghele gi pe clan1e. crrl deschis gi am scris niqte versuri dintr-un film animat
inlttrrram sarea de pe midii gi scoici, lustruind-o pe fiecare japonez inchipuit, despre un gAnd uitat, numit Pierdut
in parte ca un negustor de nestemate care inspecteazd ob- intr-un cctp.
sesiv smaralde. De cele mai multe ori, mi trezeam la cinci M-am strecurat apoi pe lAngi ie;irea de incendiu 9i dusd
qi mn duceam cvtatasi ludm fructele de mare cAnd barcile ,un fost.
de pescuit trd"gealr la mal, cercetAnd picioare de crab gi
calcan, stridii 9i bibani, trecAndu-mi mAinile peste clegtii 9i L-am tnvilat pe Sam cel Somnoros (un adolescent din
picioarele lor migcitoare; lipitori gi burli iridescente. Anglia, cu un ciscat uriag, venit in vizttd" la tatll lui ame-
Compuneam versuri pentru coloana sonori a unui film rican) sd faci prnjituri din scoici gi brAnza pe gritar per-
invenrat, numit laful de pe autostrada al Lolei Anderson, l'cct5. O pii pe grdtar la foc mediu, patrw minute pe fi.ecare
desenAnd cuvinte, rime, fege gi mAini pe gervelele gi me-
l,arte, felii de brhnzd chedtlar de Verrnont, doud de fon-
gase
niuri cu mAncare la pachet gi vArAndu-le in cogul de gunoi tina. De 4Iulie m-a invitat la petrecerea unui prieten al
inainte si le vadi cineva. Mergeam la un grup de suslinere
,rltui prieten. Spre consternarea lui, chiar mi-am fdcut apa-
pentru adolescenqii in suferinil,, la centrul comunitar
rigia. Am stat lAngi un felinar din podea, cu o bere calda
,,North Stonington". Mai eradoar un copil acolo, un biiat
in mAni, ascultAnd o conversa1ie despre lecgii de chitari gi
ticut, pe nume Turks, al cirui tati murise de ALS (sclerozd 'lach Galifianakis, incercAnd si gisesc momentul potrivit
latera,ld,amiotrofice). Dupe doui gedinte nu s-a mai intors,
ca si evadez.
lasAndu-mi singuri cu consilierul, o femeie nervoasi, pe
- Aceea, apropo, e Bee, a spus Sam cel Somnoros. Chiar
care o chema Deb, care purta costume berbate;ti gi mAnuia
vorbegte, jur.
o carte groasd de gapte centimetri, Managementwl tristepii
la tineri. N-am pomenit niminui de mesajul lui \X/hitley, deqi era
rnereu intr-un colgigor al mingii mele.
- ,,Scopul acestui exerciliu este sd construiegti un sens
pozitiv in jurul relaliei pierdute", a citit ea din capitolul Era rochia noui-nou1i, insi mult prea extravaganti, pe
care o cumpirasem, dar nu o scosesem niciodati din sacoqd.
$apte, dAndu-mi o fign de lucru Scrisoare de rdmas-bun.

14 15
O lisasem pur gi simplu in fundul dulapului, implturitl in * Sn gtigi cd am planuri in seara asta, le-am spus.
hArtie, cu bon gi etichetl 9i cu intenlia de a o returna. Tata era incAntat.

$i totugi, exista o mici posibilitate de a-mi f.ace cutaj - Serios, Bumble? E grozav.
s-o imbrac. - O si merg cu magina pAnd in \Wincroft.
$tiam weekendul zilei sale de nagtere cum o gtiu pe amea: Au amulit. Mama tocmai intorsese plecula crt incbis la
30 august. fereastrr gi s-a intors, infdgurAndu-se in geacd, degi erau do-
Era vineri. Marele eveniment al zilei fusese aparilia unui udzeci gi patru de grade afard,.
cAine vagabond, care hoinirea pe Strada Principald. Avea - De cAt timp gtii de chestia asta? m-a intrebat.
privirea bAntuite a unui prizonier de rdzboigi niciun element - Nu de mult. O si am grrje. Me intorc pindtla miezul
de recunoagtere. Era cenugiu, lalos gi tresirea cAnd incercam nopqii. Sunt cu togii acolo de ziva lui \Whitley. Cred ci o
sdJ mAngAi. Un claxon l-a ficut sd, aterizeze direct in tom- -
sa-ml
'r
raca-t' orne sa-r vid.
beroanele din spatele Ciorii cdpitanului.
- E o distanli cam mare ca sd conduci pe intuneric, a
-Yezi noroiul ila uscat 9i gdlbui de pe labele din spate? zis tata.
E din parteade vest a Golfului Nickybogg, a anuni.;at ofige- Mama ardta de parcd tocmai mi se ddduseri doar gase
rul Locke, tncAntat si aibi de-aface cu un mister, primul pe siptimAni de trdit. IJneori, cAnd se supira f.oarte tare, mes-
anul acela.
teca o gumd imaginard.. Asta fecea acum.
CAinele vagabond fusese pe buzele tuturor intreaga zi -
ce si facem cu el, de unde vine - gi abia mult mai tirziu
- Me confrunt cu o parte din suferinla pe care am
tndurat-o cu trecutul , am zis.
m-am trezit gAndindu-ml din nou la potaia care sosise in
orag din senin. Mi intrebam daci nu cumva era vreun semn,
- Nu asta e ideea. Eu...
- E in regula, Victoria.
un avertisment cd urma sd se intAmple ceva teribil, cd" ntt at
Tatai-apus mAna pe umir.
trebui si urmez Calea Nebetuti, incitanti qi misterioasi, ci
pe cea bdtutr, iargn gi bine luminati, drumul pe careJ gtim. - Dar doctorul Quentin a spus si nu te pui in situalii
Dar atunci era prea tdrziu. Soarele aPusese. Sam cel stresante, c re...
Somnoros plecase. trrrorr.r.* scaunele din cafenea gi le pu- - Am cdzut de acord ci doctorul Quentin este un idiot,
sesem pe mese. Scosesem gunoiul. $i oricum, asta sfida na-
am adrugat.
tura umani. Nimeni, niciodati, nu a luat aminte la vreun - Doctorul Quentin chiar este un idiot, a replicat tata,
semn cAnd acesta a venit. dAnd din cap a regret. Ar fi trebuit sd ne dea de gAndit ce
Mama gi tata credeau cI ii insolesc la Cinematograful numele lui ejum[tate dintr-o inchisoare de stat.
,,Dreamland" pentru maratonul de comedie clasici, aga cum - $tigi cd nu-mi place cAnd vi aliali impotriva meq a

f.dceam in fiecare vineri. ripostat mama.

16 17
{.--

ttr moment, cineva - un petrecirel in pantaloni - Noi suntem propriul nostru gunoi, a 7is Jim odatd,,
"cel
scurli, de bumbac, care bduse prea multe beri negre la scolAnd o gopArle impdiatl, dintr-o cutie de pantofi.
O'Malligan - a incercat si deschidd uga. Dupn ce am iegit de pe $oseaua principali, drumui pAni
- Am inchis, s-a rlstit mama. acolo a devenit intortocheat gi amelitor, ca gi cum ar fi
incercat sd te zguduie. Coasta din Rhode Island - nlrpartea
Aga am ajuns si condu,c anticul Dodge RAM verde al simandicoasd din zona Newport, cu stAnci asculite gi vile
tatei, cu leava de egapament emfizem, optzeci de kilometri colosale, care priveau de sus berculele din port, ci restul -
pe coasta din Rhode Island. era aspril gi surpati, molcomd gi arsi de soare. Pe plafi" era
\Y/incroft. un ciutdtor de comori,bdtrin gi fare adipost, intr-un tri-
Numele semlna cu al unui roman prifuit, plin de fan- cou decolorat, carehu-gi amintea unde dormise cu o noapte
tome gi oameni nebuni. Conacul era o adundaxdldbd4atlt in urmd. Iarba era sArmoase gi ofilite, drumurile uscate gi
de cdrilmizi roqii, turnulele, grndini 9i ornamente cu ciori, cu cripdturi, cu semne de trafic gterse gi semafoare nefunc-
construit in anii '30 de un Mare VAndtor Alb care, Pare-se' lionale. Podurile searcuiau deasupra mlaqtinilor inainte si
era prieten cu Flemingway gi Lawrence al Arabiei. se prdbuge ascd" epuizate de cealaltd. parte a drumului.
Cutreierase lumea ucigAnd creaturi frumoase qi astfel tncd aveam numerele lor de telefon, dar nu voiam si sun.
\flincroft, proprietatea lui de vari, nu fusese niciodati locu- Nu gtiam nici mdcar daci vor fi acolo. tn tort. aceste luni,
iti mai mult de citeva snptimAni in gaizeci de ani. CAnd cel planurile \or ar fi putut sd se schimbe. Puteam sd sun gi sd
de-al doilea fost tati vitreg al lui \7hitley, ciudatul Burt - nu-mi rispundi S7hitley, ci al doilea ei fost tatd vitreg, Burr,
adesea numit E.S.S. Burt - l-a cumpdrat prin executare siliti ll.S.S. Burt, cu pirul lui mult prea lung, cenugiu gi ondulat;
tn anii '80, a renovat interioarele lntr-un stil nefericit, pe Burt, care cu un milion de ani in urmi scrisese un cAntec
care'S7hitley il numea,dacd"Madonna ar umple-o de vomi pentru o tragicd, poveste de iubire ce-l avea ca protagonist
pe Cyndi Lauper.' pe Ryan O'Neill gi care fusese nominalizat la Oscar. Sau
Totugi, nu era iegit din comun sI deschizi un dulap cu poate cd eratt toli acolo. Poate cI voiam si le vdd privirile
sertare in podul cu mansardl sau vreun cufir mucegiit 9i sn clnd dedeau ochii cu mine, priviri pe care nu le exersaseri.
gisegti fotografii cu striini ce lineau strAns pqti 9i Purtalr
blmuri de vulpe sau vreo ciudilenie tmpiiatl - un dihor, o Apoi, dacl nu gtiau ci vin, mi puteam intoarce din drum.
broasci roqie sau alt rozdtor dintr-o specie necunoscuti. Mai aveam timp si-mi insogesc plrinlii la ,,Dreamland", sd
-Wincroft si aibd aerul miste-
Asta flcea ca fiecare vizite Ia vtd His Girl Friday, dupi care si mergem la .shakedown"
rios al unei expedilii arheolo gice, cagi cum Peste tot in jurul srl mAncdm prnjituri cu raci gi stridii, sil salut pe proprietar,

nostru, tn podele, pereti gi tavane, o civilizalie necunoscute pe Artie, gi sd mi prefac ci nu-l aud goptindu-i tatei cAnd md
agtepta sd fie descoperiti. rluc la baie ,,Bee incepe sI igi revind", de parcd, ag fi fost un

18 19
pe care se hotlrAseri si nu-l eutanasieze.
drumul: stAnga la Exxon, dreapta la Elm, chiar la semnul
cal de curse rinit,
Stop, unde joci zaruri cu Moartea, rulote obosite, cu rufe
Nu cl ar fi fost vina lui Artie, Era reacgia normale cAnd
puse la uscat gi roli dezumflate in curte. Apoi copacii au
oamenii aflau ce se intAmplase: iubitul meu, Jim, murise tn
ltrcut loc respectuos celui mai frumos sdrut dintre cer gi
clasa a doulsprezecea.
Moartea subite a Iubirii vielii Tale n-ar trebui si se tn- mare la asfinlit, presirat cu dungi portocalii gi roz.
tAmple cAnd egti adolescent . Dacd' se intAmpli, totugi, ar fi $i iatn. Poarta de fier cublazoanein W.
bine se fie din carLz unuia dintre cele Top Trei Motive Era deschisi. Felinarele erau aprinse.
Ralionale s[ Mori TAnir: A. accident de Maqini' B' cancer' Am luat curba gi am accelerat, crengi de stejar zburind
C. sinucidere. Astfel, dupi ce ai selectat una dintre opliuni' ca panglicile desprinse dintr-o coada de cal, vAntul vuia prin

cel mai apropiat adult ar putea sn-1i direclioneze imediat ferestrele deschise. O altxcurbi gi a apirut conacul cu feres-
aten iacdtrevarietarcadefilme (multe avAndul ca protago- trele vii gi luminate, din pleci 9i cdrdmizi mari, roqii, cu
nist pe Timothy Hutton) gi ce4i de self-helf care si te invele ornamente in forml de cioard, cocolate pentru totdeauna
s6 Faci Fa1i. pe acoperiq.
Dar ce faci cand moartea iubitului tiu ramane nesolugi- CAnd am oprit, aproape ci m-a pufnit rAsul, vdzind cele
onatd gi tu stai 9i te holbe zila o gawil neagr| de vinovilie patru magin i par cate acolo, una ldngd. alta. N-am recunoscut
gi de necunoscut? niciuna - doar Honda Accordul Marthei, ce avea pe claxon
Nu existl niciun film 9i nicio carte care si te ajute' trn abgibild cu relativitatea generald. Daci ag fi fost supusi
Poate doar Exorcistul. presiunii, ag fi putut, cu pulin efort, si asociez celelalte ma-
Daci nu a; fi apirut in seara asta, vechii mei prieteni ar fi r;ini cu proprietarii 1or.
venit gi ar fi plecat de la
\wincroft gi ast^ fi fost tot. Si nu
^t Md schimbasem atAt de mult. Dupi cum ardtau maginile,
apar ,ofi fost ca gi cum ag fi tmpins ultima oari vecheabatc1' ci nu se schimbaseri.
de jucdrie din copilerie gi ag h dat ultima vasld, care at fi M-am uitat in oglinda revovizoare si vld cum arit qi
trimis-o cu adevlrat si pluteascd in derivi spre mijlocul la- irnediat am fost oripilati: o coade de cal netngrijite, buzele
cului, departe de mal, pe veci pierdutl'
intAmplat cu Jim'
t'rtrpate, fruntea lucioasi. Ardtam de parcd, ag fi alergat la
$i atunci n-ag mai afla niciodatd ce s-a rnilraton 9i ag fi ajuns ultima. Mi-am gters faga cu nigte ger-
Conduceam mai deParte.
vsqele de hArtie pe care le ginea tata tn uga maginii, m-am
Drumul intortoche at pdtea cL mltrage dupi el, fagi in-
ciupit de obraji gi miam indesat dupl urechi guvigeie rebele
gilbenili rimAneau in urma mea; un pod; priveligtea neag-
tlc pdr castaniu. Apoi am slrit pe treptele de piatrd, gi am
teptate a unui golf tn care se ingrlmddeaubdrci c't p|nze
biltut cu mAnerul de alaml sub forml de leu.
alle, inalte, ca o herghelie de unicorni care pasc tnainte si
Nu s-a intAmplat nimic.
dispari. Nu-mi venea sd cred cat de bine imi aminteam
21
20

S-ar putea să vă placă și