Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA “ŞTIINŢE ECONOMICE”


CATEDRA “FINANŢE ŞI BĂNCI”

CURRICULUM
la disciplina

Fiscalitate
Ciclul I, Licenţă

Specialitatea „Contabilitate”
Anul de studii 2019-2020

AUTORI:
Caprian Iulia, dr., conf.univ.
Rusu Elena, asist.univ.

CHIŞINĂU, 2019
APROBAT Şef Departament, conf.univ., dr. Ştefaniuc Olga__________
la şedinţa Departamentului
din „ ____” __________ 2019

2
I. PRELIMINARII

Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric. Apariţia lui este legată de existenţa
statului şi a banilor. Impozitele compun resursa financiară fundamentală a statului. Aspectele fiscale
joacă un rol esenţial în gestionarea economiei de piaţă. Prin politica fiscală practicată, statul are
dreptul să preia o parte din veniturile realizate de subiectele de drept sau de a percepe o parte din
costul serviciilor prestate în folosul solicitanţilor. Disciplina „Fiscalitate” are o însemnătate
deosebită în formarea viitorilor economişti, contribuind la formarea unui sistem de cunoştinţe
teoretice şi aplicative în domeniul fiscal. Acest curs este destinat studenţilor de la specialitatea
contabilitate şi are menirea de a forma cunoştinţe şi aptitudini atît în ceea ce priveşte sistemul fiscal
şi politica fiscală din Republica Moldova, dar şi modul de aşezare a celor mai importante impozite
şi taxe.

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Nr. de credite
Ore total:

Evaluarea
Forma de Codul Denumirea Responsabil de inclusiv
Semestrul
învăţământ disciplinei disciplinei disciplină Total
C S L LI
Cu frecvenţă
F.03.A.0.19 Fiscalitate Castraveţ L. III 120 30 30 60 4

ex
la zi
Cu frecvenţă
F.03.A.0.19 Fiscalitate Castraveţ L. IV 120 16 8 96 4

ex
redusă

Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor

Nr. Ore
d/o Unităţi de conţinut Lucrul
Curs Seminar
individual
zi f/r* zi f/r* zi f/r*
1. Introducere în Fiscaliate 4 4
2. Sistemul fiscal al Republicii Moldova 2 2
3. Accizele 4 4
4. Taxa pe valoare adăugată 4 4
5. Taxele vamale 4 4
6. Impozitul pe venit 4 4
7. Impozitele şi taxele locale 2 2
8. Taxele fondului rutier 2 2
9. Impozitul pe bunurile imobiliare 2 2
10. Impozitul pentru utilizarea resurselor naturale 2 2
Total: 30 30

3
III. COMPETENŢE
Generale:
 stapânirea limbajului economic, financiar;
 capacitatea de a efectua analize de a adopta decizii financiare;
 abilităţi de lucra în echipa şi independent;
 abilitatea de negociere si elaborare de proiecte şi planuri financiare;
 capacitatea de a avea un comportament etic si de respectare a regulilor deontologiei
profesionale;
 capacitatea de a transpune în practica cunostintele dobândite;
 capacitatea de adaptare la noi situaţii şi cazuri de practică financiară;
 capacitatea de a concepe proiecte si de a le transpune în practică.
Specifice:
 definirea noţiunilor de politică fiscală, taxe, impozite;
 relatarea structurii impozitelor;
 identificarea componentelor Sistemului Fiscal al RM;
 caracterizarea resurselor financiare publice cu caracter fiscal;
 caracterizarea principiilor politicii fiscale, instrumentele politicii bugetar-iscale;
 aprecierea punctelor slabe şi forte ale politicii de stat in Republica Moldova;
 aprecierea şi comentarea direcţiilor politicii fiscale.

IV. OBIECTIVELE GENERALE / STANDARD ALE DISCIPLINEI


Cunoaştere şi înţelegere:
 să definească noţiunile impozitelor şi taxelor;
 să identifice cotele impozitelor şi termenele de achitare a impozitelor;
 să identifice categoriile impozitelor aplicate în Republica Moldova;
 să relateze despre actele legislative privind impozitele;
 să definească noţiunile de „taxă pe valoare adăugată”, „accize”, „impozit pe venit”, „impozit pe
bunurile imobiliare”, „taxe vamale”, „taxele fondului rutier”, „impozit privat”.
La nivel de aplicare:
 să determine cuantumul impozitelor;
 să demonstreze metodele de calcul a impozitelor;
 să demonstreze termenele de achitare a impozitelor;
 să demonstreze metodele de evaluare a bazei impozabile;

4
 să aplice cunoştinţele în procesul calculării şi achitării impozitelor;
 să completeze documentaţia fiscală.
La nivel de integrare:
 să argumenteze obiectivele şi metodele de promovare a politicii fiscale;
 să recomande noi metode şi tehnici fiscale.

V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI


Obiective Unităţi de conţinut
Introducere în Fiscalitate
Studentul va fi capabil:  Apariţia şi evoluţia impozitelor.
- să definească conceptul de impozite;  Conţinutul social-economic al
- să determine funcţiile impozitelor; impozitelor.
- să identifice trăsăturile principale şi  Funcţiile şi rolul impozitelor.
elementele ale impozitelor;  Elementele impozitului
- să argumenteze rolul şi necesitatea
impozitelor.
Sistemul fiscal
Studentul va fi capabil:  Conceptul de sistem fiscal.
- să definească conceptul de sistem Particularităţi în diferite state.
fiscal;  Sistemul fiscal al republicii Moldova şi
- să determine elementele sistemului elementele lui.
fiscal;  Sistemul de impozite al republicii
- să descrie particularităţile sistemului Moldova.
fiscal în diferite state;  Cadrul legislativ al sistemului fiscal al
- să argumenteze rolul sistemului fiscal. Republicii Moldova.
 Serviciul fiscal al Republicii Moldova:
componenţă şi funcţii.
Accizele
Studentul va fi capabil:  Accizele – caracteristica generală.
- să definească conceptul de acciz;  Obiectele impunerii şi cotele accizelor.
- să determine subiectul impozabil şi  Metodele de calcul şi termenii de
obiectul impozabil; achitare a accizelor.
- să identifice cotele accizelor şi
termenii de achitare;
- să demonstreze metodele de calcul a
accizelor.
Taxa pe valoare adăugată (TVA)
Studentul va fi capabil:  Taxa pe valoare adăugată – noţiuni
- să definească conceptul de TVA; generale.
- să determine subiectul impozabil şi  Livrările impozabile şi livrările scutite
obiectul impozabil a TVA; de taxa pe valoare adăugată.
- să identifice cotele TVA şi termenii de  Determinarea obiectului impozabil.
achitare;  Modul de calculare a obligaţiei fiscale
- să determine TVA la operaţiunile de a TVA.
import şi export;  Termenele de stingere a obligaţiei
- să demonstreze metodele de calcul a fiscale.
TVA.
Taxele vamale
Studentul va fi capabil:  Taxele vamale – caracteristica
5
- să definească conceptul de taxe generală.
vamale;  Metodele de determinare a valorii
- să determine subiectul impozabil şi mărfurilor în vamă.
obiectul impozabil;  Regimurile vamale. Caracteristica
- să identifice cotele şi termenii de generală.
achitare;  Livrările scutite de taxele vamale.
- să demonstreze metodele de calcul a  Tehnica calculării taxelor vamale.
taxelor vamale;
- să determine înlesnirile fiscale la
taxele vamale.
Impozitul pe venit
Studentul va fi capabil:  Impozitul pe venit – noţiuni generale.
- să definească conceptul de impozit pe  Impozitul pe venitul persoanelor fizice.
venit;  Impozitul pe venitul persoanelor
- să determine subiectul impozabil şi juridice.
obiectul impozabil;  Prezentarea declaraţiei cu privire la
- să identifice cotele; impozitul pe venit.
- să aplice cunoştinţe în procesul
calculării şi achitării impozitului pe
venit.
Taxele locale
Studentul va fi capabil:  Sistemul taxelor locale.
- să definească conceptul de taxe locale;  Instituirea taxelor locale de către
- să determine subiectul impozabil şi administraţia publică locală.
obiectul impozabil;  Determinarea taxelor locale.
- să identifice cotele taxelor locale şi
termenii de achitare;
- să demonstreze metodele de calcul a
taxelor locale.
Taxele Fondului Rutier
Studentul va fi capabil:  Caracteristica generală a taxelor
- să caracterizeze taxele Fondului Fondului Rutier.
Rutier;  Determinarea taxelor Fondului Rutier.
- să determine subiectul impozabil şi
obiectul impozabil;
- să identifice cotele;
- să aplice cunoştinţe în procesul
calculării şi achitării taxelor Fondului
Rutier.
Impozitul pe bunurile imobiliare
Studentul va fi capabil:  Caracteristica generală a impozitului pe
- să definească conceptul de impozit pe bunurile imobiliare.
bunurile imobiliare;  Înlesnirile fiscale la impozitul pe
- să determine subiectul impozabil şi bunurile imobiliare.
obiectul impozabil;  Impozitul pe bunurile imobiliare ale
- să identifice cotele impozitului pe persoanelor fizice.
bunurile imobiliare şi termenii de  Impozitul pe bunurile imobiliare ale
achitare; persoanelor juridice.
- să determine înlesnirile fiscale la  Impozitul funciar – caracteristica
impozitul pe bunurile imobiliare; generală.
- să demonstreze metodele de calcul a
impozitului pe bunurile imobiliare;

6
- să caracterizeze impozitul funciar.
Impozitul pentru utilizarea resurselor naturale
Studentul va fi capabil:  Impozitul pentru utilizarea resurselor
- să caracterizeze impozitul pentru naturale – noţiuni generale.
utilizarea resurselor naturale;  Determinarea impozitului pentru
- să determine subiectul impozabil şi utilizarea resurselor naturale.
obiectul impozabil;
- să identifice cotele şi termenii de
achitare;
- să demonstreze metodele de calcul a
impozitului pentru utilizarea resurselor
naturale.

VI. LUCRUL INDIVIDUAL

Produsul preconizat: STUDIU DE CAZ

Structura Produsului Strategii de realizare Termen de prezentare


1. Foaia de titlu ; 1. Documentarea cazului; Cel puțin cu 2 săptămâni
2. Descrierea cazului și sarcinile 2. Analiza și procesarea până la încheierea
formulate; informațiilor semestrului.
3. Metodologia aplicată, care 3. Găsirea și notarea soluțiilor;
cuprinde: 4. Analiza și compararea soluțiilor;
a. baza informațională 5. Formularea și prezentarea
b. metode de cercetare; deciziilor;
4. Soluționarea cazului; 6. Perfectarea produsului conform
5. Concluziile; cerințelor tehnice înaintate.
6. Anexe

Descriptori de performanță
Criterii de evaluare
9-10 7-8 5-6
1. Structura produsului Respectă părțile Respectă toate părțile Una din părțile
componente ale componente, dar una componente lipseşte
cazului din ele nu este

7
realizată conform
strategiilor
2. Relevanța metodologiei Este relevantă Este adecvată Fără aspecte concrete
aplicate Corespunde cazului scopului, dar a
cercetat şi a condus condus la
la soluţionarea soluţionarea parţială a
completă a cazului cazului (în proporţie
(90-100%) de 70-80%)
3. Gradul de soluţionare Foarte bine Bine Parțial
a cazului Cu respectarea Cu respectarea Nu au fost realizate
integrală a algoritmului de circa 50-60% din
algoritmului de soluţionare a cazului sarcinile formulate
soluţionare a 70-80%, dar conţine pentru soluţionarea
cazului 90-100% unele devieri cazului
neesenţiale
4.Gradul de argumentare Foarte bună Bună Parțială
a soluțiilor Soluţii argumentate Soluţii concrete, dar Soluţii parţial
bazate pe un studiu care necesită mici argumentate, unele
profund a cazului concretizări generale fără
argumentări.
5. Evaluarea modului de Demonstrează Conține erori Nu a reușit să
rezolvare a cazului cunoașterea conceptuale în formuleze soluții
profundă a cazului. rezolvarea cazului clare și coerente
privind modul de
soluţionare a cazului.
6. Perfectarea produsului Conform cerințelor Cu abateri Cu abateri
formulate nesubstanțiale de la substanțiale de la
cerințele cerințele
regulamentare regulamentare

VII. BIBILIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Constituţia Republicii Moldova


2. Carta Europeană a Autonomiei Locale, Strasbourg, 15 octombrie 1985, în vigoare pentru Republica Moldova
de la 1 februarie 1998.
3. Codul fiscal al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova Nr. 1163 - XIII din 24.04.97. Republicat
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Ediţie Specială, 08 februarie 2007, pag.4
4. Codul vamal. Legea Republicii Moldova Nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 23 decembrie 2000, nr. 160-162.
5. Legea cu privire la tariful vamal: nr. 1380 din 20.11.1997. Monitorul Oficial Nr. ed.special. 01.01.2007
6. Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului Fiscal: nr. 1164 din 24.04.1997.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 62 din 18.09.1997

8
7. Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal: nr. 1417 din 17.12.1997. Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 40-41 din 07.05.1998
8. Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal: nr. 1054 din 16.06.2000. Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 139-140 din 02.11.2000
9. Legea pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal: Nr. 408-XV din 26.07.2001.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1-3 din 03.01.2002
10. Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal: nr. 1056 din 16.06.2000. Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 127-129 din 12.10.2000
11. Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VII din Codul fiscal: nr. 94-XV din 01.04.2004.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 80-82 din 21.05.2004
12. Legea Pentru punerea în aplicare a Titlului VIII din Codul fiscal: nr. 68-XVI din 05.05. 2005.
Republicat: Monitorul Oficial, ediţie specială din 08.02.2007, pag.116
13. Legea Pentru punerea în aplicare a Titlului IX din Codul fiscal: nr. 317-XVI din 02.11. 2006.
Republicat: Monitorul Oficial, ediţie specială din 08.02.2007, pag.116
14. Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 02.11.2012. Monitorul Oficial nr.263-269/853 din
21.12.2012
15. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 250 din 08.11.2012 . Monitorul Oficial nr.254-
262/840 din 14.12.2012
16. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013. nr. 251 din 08.11.2012.
Monitorul Oficial nr.248-251/814 din 07.12.2012
17. Legea fondului rutier nr. 720-XIII  din  02.02.1996. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.247-
251/753 din 17.12.2010
18. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală: nr. 1585-XIII din 27.02.1998. Monitorul
Oficial al R.Moldova nr.38-39/280 din 30.04.1998
19. Legea privind sistemul public de asigurări sociale: nr. 489 din 08.07.1999. Monitorul Oficial al R.Moldova
nr.1-4/2 din 06.01.2000
20. Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală: nr. 1593-XV din 26.12.2002. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.18-19/57 din 08.02.2003
21. Legea Republicii Moldova privind sistemul bugetar şi procesul bugetar Nr.847-XIII din 24.05.96. Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.19-20/197 din 27.03.1997.
22. Hotărîrea Guvernului privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul
primăriei   nr.998 din 20.08.2003
23. Hotărîre Privind Declaraţia cu privire la impozitul pe venit Nr. 596 din 13.08.2012
24. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare
a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din
încaperea de acciz Nr. 843 din 18.12.2009
25. Hotărîre cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA Nr. 246 din 08.04.2010

9
26. Hotărîrea Guvernului cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova nr.501 din
14.08.2009
27. Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată Nr. 287
din 11.03.2008
28. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea formularului declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe
venit şi modul de completare a acesteia nr.1398 din 08.12.2008
29. Hotărârea Guvernului privind Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit nr.1498 din
29.12.2008
30. Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente la impozitul pe venit. Anexă nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008.
31. Hotărîrea Guvernului cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut
nr.130 din 06.02.1998
32. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la cheltuielile privind asigurarea agenţilor
economici şi persoanelor fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător, permise spre deducere
din veniturile obţinute din activitatea de întreprinzător în scopuri fiscale” Nr. 484 din 4 mai 1998.
33. Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice aprobat prin
Hotărârea Guvernului RM nr. 489 din 04 mai 1998.
34. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a
cheltuielilor neconfirmate de contribuabil documentar”nr. 485 din 04 mai 1998.
35. Hotărârea Guvernului cu privire la modul deducerii cheltuielilor legate de formarea rezervelor tehnice şi
rezervelor matematice ale asigurătorului nr.483 din 04.05.1998
36. Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii
mijloacelor fixe în scopuri fiscale nr.289 din 14.03.2007
37. Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova aprobat prin
Hotărârea Guvernului RM Nr. 10 din 05.01.2012 Monitorul Oficial Nr. 7-12 13.01.2012.
38. Regulamentul cu privire la limitarea cheltuielilor de reprezentanţă permise spre deducere din
venitul brut, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 130 din 6 februarie 1998.
39. Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul
impozitării nr.1303 din 24.11.2004 
40. Abajeru L., Sistemul de impozitare în agricultură pentru anul 2003. Chişinău, AGROinform, 2003.
41. Armeanic A. Fiscalitatea în statele contemporane: note de curs. Chişinău: CEP USM., 2003. 167 p.
42. Balan E. Fiscalitatea agenţilor economici Chişinău 2008, 161 pag.
43. Bădescu, Ilie Ciprian Criză şi fiscalitate : Ocupare şi fiscalitate în "societăţile îndatorate" Bucureşti
2010
44. Bulgac C., Casian A., Cernit R. Finanţe publice, finanţele întreprinderii, Fiscalitate, Asigurări şi
Reasigurăr Ericon SRL Chişinău 2009

10
45. Balaban Ecaterina, Fiscalitatea agenţilor economici Chişinău, „Elena-V.I.” SRL, 2008
46. Bălănescu R., Bălăşescu F., Moldovan E. Sistem de impozite. Bucureşti: Economica, 1994. 192 p.
47. Brezeanu P. Finanţele publice şi fiscalitatea între teorie şi practică. Bucureşti: 1998. 220 p.
48. Brezeanu P. Fiscalitate: Concepte. Metode. Practici. Bucureşti: Economica, 1999. 384 p.
49. Bucătaru D. Finanţe: note de curs. Iaşi: Editura Fundaţiei„Chemarea ”, 1994. 157 p.
50. Certan A. Politica fiscală: aspectul teoretic şi aplicarea practică: informaţie expres. Chişinău,2003.
51 p.
51. Chicu N. Urmările sociale şi economice ale dublei impuneri. Tezele simpozionului internat.
„Integrarea europeană şi competitivitatea economică", Chişinău, 2004.
52. Chicu N. Influenţa impozitelor directe asupra proceselor social-economice din Republica
Moldova. Teza de doctor în economie, Chişinău, 2003.
53. Ciubotaru M. Monitorizarea şi analiza situaţiei socio-economice, elaborarea prognozelor şi
actualizarea conceptelor de dezvoltare a ţării în domeniile economic, social ştiinţifico-tehnic:
Raport statistic. Institutul Naţional de Economie şi Informaţie. Chişinău: 2003. 103p.
54. Cobzari L., Manole T. Metodologia planificării bugetare: elaborări de buget. Chişinău: 2004. 231 p.
55. L. Cobzari, D. Criclivaia, I. Brumă, S. Brumă Gestiune fiscală Chişinău 2011
56. Cojuhari A. Politica fiscală şi specificul ei în Republica Moldova. Teoria economică. Chişinău:
Editura U.T.M., 2004. p.174-193.
57. Corduneanu C. Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor. Bucureşti: Codecs, 1998. 664 p.
58. Filip Gh. Finanţe publice. Iaşi: Junimea, 2002. 233 p.
59. E. Fuior, S. Oprea, I. Maxim, G. Caraganciu Direcţii de optimizare a mecanismului fiscal şi
modelarea încasărilor fiscale în Republica Moldova Chişinău 2005
60. R. Hîncu, N. Chicu, O. Kuzmina Metode şi tehnici fiscale : (Sinteze, teste, problemeEd. A.S.E.M.
Chişinău 2005
61. Grigorie-Lăcriţă N. Finanţe publice şi fiscalitate. Bucureşti: Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2004.
62. Hîncu R., Chicu N. Impactul impozitelor directe asupra anumitor procese social-economice /
Analele ASEM, Chişinău, 2004, pag.273.
63. Manolescu Gh. Buget – abordare economică şi financiară. Bucureşti: Economica, 1997. 368 p.
64. Mihăilescu I., Chilarez D. Sisteme comparate de impozite. Piteşti, 2002.- 329 p.
65. Moşteanu N. Impozite şi taxe 2004-2005. Bucureşti: Economica, 2004. 368 p.
66. Moşteanu T. Buget şi Trezorerie publică. Bucureşti: Editura Universitara 2003. 360 p.
67. Musgrave R. The Foundations of Taxation and Expenditure. Vol.3. Cheltenham. 2000. p. 81-103.
68. Musgrave R., Musgrave P. Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw-Hill, Book
Co, 1984. 824 p.

11
69. Paladi I. Problemele restructurării administraţiei publice locale în perioada de tranziţie. Chişinău:
ASEM, 1998.
70. Ricardo D. The Principles of Political Economy and Taxation. New York: Dover Publications,
2004. 320 p.
71. Stratulat O. Impozite directe. Chişinău: Editura Evrica, 2004. 72 p.
72. Şaguna D., Iliescu S. Procedura fiscală în România. Bucureşti: Oscar Print, 1996. 527 p.
73. Şarcov P., Ipati G., Impozitarea şi facilităţile fiscale pentru micul business. Chişinău, BIZPRO-
Moldova, 2004
74. Şestacovscaia A., Chicu N., Kuzmina O., Bazele fiscalităţii : Note de curs CEP USM Chişinău
2007
75. Ulian G., O. Cuzmina Administrarea fiscală Chiţinău 2007
76. Topciu C., Vintilă G. Fiscalitate. Bucureşti: Secorex, 1998. 262 p.
77. Vasile R. Monedă şi politică fiscală. Bucureşti: Uranus, 1994. 223 p.
78. Voinea Gh. Impozite, taxe şi contribuţii. Iaşi: Editura Junimea, 2005. 271 p.
79. Voinea Gh. Îmbunătăţirea administrării impozitelor şi taxelor locale în condiţiile mijloacelor
moderne de prelucrare a informaţiilor. Iaşi: Editura Informatica, 2005. 10 p.
80. Кику, Н. Г.Налоговое администрирование : Курс лекции МЭА Chişinău 2007

12