Sunteți pe pagina 1din 8

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

nr.______________ din data_______________

Partile,

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ –


“MARIN DRĂCEA”, cu sediul social în Oraşul Voluntari, Bdul. Eroilor nr. 128, jud. Ilfov, tel: 021
350 32 38, fax: 021 350 32 45, CIF: RO 34638446, numărul de înmatriculare J23/1947/2015, având
cont bancar deschis la BRD Voluntari, IBAN RO24BRDE426SV58875744450, reprezentat prin
Stefan NEAGU, în calitate de Director General, numită în continuare ACHIZITOR
şi
_________________________________ cu sediul în __________________, str. ____________
nr.________, jud. __________________, telefon __________________, fax _________________,
CIF __________________, numărul de înmatriculare __________________ cont bancar
___________________________________deschis la _______________________, reprezentată prin
___________________, în calitate de Administrator, numită în continuare PRESTATOR,

au convenit incheierea urmatorului contract de prestare de servicii (in cele ce urmeaza „contractul”),
cu respectarea termenilor si conditiilor de mai jos:
1. Definiții
1.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea definite în preambulul
prezentului contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin
contract sau impuse prin lege;
d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forţă
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

f. zi - zi calendaristică, dacă nu se prevede în mod expres altfel;


g. an – o perioadă de 365 de zile consecutive.
1.2. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
1.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea serviciilor descrise la cap. 4 din Caietul de
sarcini şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin Propunerea tehnică a Prestatorului, în
conformitate cu prevederile din prezentul contract, cu dispozițiile legale, aprobările și
standardele tehnice și de calitate în vigoare, denumite in mod generic „serviciile”.
2.2. Numele angajaţilor din cadrul Sediului central/subunităţilor INCDS care beneficiază de
serviciile ce fac obiectul prezentului contract vor fi comunicati Prestatorului de către Beneficiar
după semnarea contractului. Orice modificare a componenţei personalului INCDS va fi
comunicată Prestatorului de către Beneficiar în timp util.

1
3. Prețul contractului
3.1. Preţul total al contractului, raportat la numarul de angajaţi prevăzuţi în Caietul de sarcini,
conform ofertei financiare, este de ........................... lei exclusiv TVA, reprezentând un tarif
lunar fix per angajat de ..................... lei exclusiv TVA.
3.2. Tariful lunar per angajat rămâne ferm pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului,
pentru toţi angajaţii Achizitorului, neacceptandu-se actualizarea lui. Parţile agrează că
numărul lucrătorilor poate varia pe parcursul derularii contractului (datorită migraţiei
naturale: angajari/plecări), fără costuri suplimentare în sarcina autorităţii contractante.
Onorariul lunar se va raporta la numarul de angajaţi comunicaţi de Achizitor Prestatorului.
4. Durata contractului
4.1. Durata prezentului contract este de 24 luni, începând de la data semnării și înregistrării
contractului la sediul achizitorului.
4.2. Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către ambele părţi
contractante a obligaţiilor ce le revin conform contractului.
5. Executarea Contractului
5.1. Executarea contractului începe la data semnării și înregistrării contractului la sediul
achizitorului.
5.2. Executarea contractului din partea prestatorului este continuă, iar obligaţiile prevăzute în
sarcina sa formează un tot indivizibil, executarea lor întocmai şi integral fiind de esenţa
prezentului contract.
5.3. Prestatorul garantează, prin semnarea prezentului contract, că serviciile furnizate se
încadreaza, din punct de vedere al calităţii lor, in normele prevăzute de legislaţia în domeniul
SSM şi SU.
6. Documentele contractuale
6.1. Documentele contractului sunt:
a. Caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b. Propunerea tehnică, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
c. Propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare,
d. Angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (daca e cazul);
e. Acordul de asociere (daca este cazul);
f. Lista centrelor de cost/adresele de facturare ale achizitorului;
g. Orice alte documente pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului.
6.2. Documentele enumerate la art. 6.1 se constituie în anexe la prezentul contract și fac parte
integrantă din aceasta.
6.3. În cazul în care, pe parcursul executării contractului se constată că anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini,
prevalează prevederile caietului de sarcini.
7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul contractului în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile si termenele asumate prin
prezentul contract, la standardele şi performanţele prezentate în propunerea tehnică, în
concordanţa cu prevederile caietului de sarcini anexa la contract.
7.2. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate; şi

2
b. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
7.3. Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
7.4. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
7.5. Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
7.6. Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea Achizitorului şi în
termenul indicat de acesta, orice deficienţă în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinirea
obligaţiilor sale contractuale.
7.7. Prestatorul se obliga sa asigure Achizitorului în mod permanent şi cu regularitate serviciile
care fac obiectul prezentului contract.
7.8. Prestatorul se obligă să trasnmită Achizitorului constatarile controalelor efectuate la sediul
central si in subunităţi.
7.9. În cadrul controalelor efectuate la sediul/subunităţile Achizitorului în condiţiile Caietului de
sarcini, Prestatorul va efectua deplasarea la punctele de lucru specificate mai sus, pe
cheltuiala sa.
7.10. Prestatorul se obliga să respecte confidenţialitatea privind serviciile pe care le prestează
pentru Achizitor în baza prezentului contract, faţă de terţe persoane.
7.11. Prestatorul se obligă să aducă la cunostinţa în scris, în timp util, Achizitorului, orice
modificari intervenite in organizarea şi/sau activitatea sa impuse de circumstanţe
excepţionale, modificări care sunt de natură să afecteze executarea prezentului contract şi să
iniţieze cât mai repede posibil negocieri cu Achizitorul în scopul de a decide condiţiile de
continuare a executării contractului.
7.12. După executarea serviciilor, prestatorul va putea fi ținut răspunzător pentru orice încălcare a
obligațiilor sale prevăzute în contract ori în dispoziţiile legale aplicabile, într-un interval de
timp stabilit conform legii care guvernează contractul.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate.
8.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul și condițiile convenite în
prezentul contract. Achizitorul va efectua plata catre prestator numai pentru serviciile efectiv
prestate si receptionate.
8.3. Achizitorul va transmite Prestatorului o listă nominala a tuturor angajaţilor care urmează să
beneficieze de serviciile în baza prezentului Contract. Lista va cuprinde cel putin numele,
prenumele, CNP-ul şi funcţia fiecarui angajat care urmeaza să beneficieze de serviciile
prestate de către Prestator.
8.4. Achizitorul va aduce la cunostinţa Prestatorului orice schimbare privind componenţa
personalului în sensul modificării numărului de angajaţi (concedieri, angajari) în cel mai scurt
timp posibil.
8.5. Achizitorul va permite Prestatorului accesul la toate informaţiile necesare intocmirii
documentelor legale, inclusiv prin vizitarea locurilor de muncă.
8.6. În cazul deplasarii Prestatorului la sediul Achizitorul pentru prestarea serviciilor, acesta din
urma se obliga să îi asigure Prestatorului toate condiţiile corespunzatoare de lucru.
8.7. Achizitorul se angajeaza să ţină cont de toate recomandarile Prestatorului.
8.8. Achizitorul va colabora cu prestatorul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă
le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului.

3
9. Începerea prestarii; întârzieri la indeplinirea contractului
9.1. Prestatorul va incepe prestarea efectiva a serviciilor in cel mai scurt timp de la semnarea
contractului, in conditiile caietului de sarcini, insa nu mai tarziu de 10 zile de la aceasta data.
9.2. În cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor
stabili de comun acord prelungirea perioadei de incepere a prestarii serviciului, fără vreo
obligaţie suplimentară de orice natură din partea achizitorului.
9.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul se află în imposibilitatea respectării
termenelor contractuale, acesta are obligaţia de a notifica achizitorului, intr-un termen
rezonabil, motivele care au condus la nerespectarea termenelor şi propunerea unor noi
termene ce vor fi convenite, cu acordul părţilor, prin act adiţional.
9.4. Cu excepţia cazului de forță majoră şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o
prelungire a duratei de prestare conform art. 9.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă
dreptul achizitorului de a solicita penalităţi de întârziere prestatorului potrivit prevederilor art.
12 si/sau de a rezilia contractul.
10. Recepţie şi verificări
10.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
10.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu specificatiile tehnice menţionate în caietul de
sarcini si in propunerea tehnica a Prestatorului. Prestatorul va accepta fără rezerve rezultatul
acestor verificari. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
10.3. Întârzierile datorate executării remedierilor necesare nu scutesc prestatorul de plata
penalităţilor prevăzute la art. 12.
10.4. Dacă prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea
verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa Prestatorului, iar acesta va accepta
rezultatele ca fiind corecte.
10.6. Operaţiunile de verificari precizate cadrul prezentului articol fac obiectul unui raport întocmit
la faţa locului de către Achizitor, semnat atât de către acesta cât şi de Prestator. În cazul în
care Prestatorul refuză să semneze raportul, se menţionează acest fapt. O copie a raportului se
va transmite prestatorului în cel mult 5 zile de la data întocmirii.
10.7. Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate în termenul stabilit de achizitor,
după luarea la cunoştinţă a raportului prevăzut la art. 10.6. de către prestator.
10.8. Procesul-verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către Achizitor, sub rezerva
remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.
11. Modalităţi de plată
11.1. Prestatorul va emite trimestrial factura fiscală pentru trimestrul în curs pană pe data de 05 a
primei luni din trimestrul urmator, iar Achizitorul se obligă să o achite prin ordin de plată, în
termen de 30 de zile de la data recepţiei facturii.
11.2. Facturile se vor emite catre centrele de cost ale Achizitorului, astfel cum au fost acestea
prevazute in contract, conform indicaţiilor Beneficiarului, pentru serviciile prestate.
11.3. (1) Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei
prevăzute la art. 11.1., prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor.
(2) Prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mult 24 de ore de la data achitării facturii
de către achizitor.
12. Penalităţi, daune-interese
12.1. (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o suma echivalentă cu o cota procentuala de 0.03%/zi din valoarea abonamentului,
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

4
12.2. În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onorează facturile în termenul stabilit,
atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota
procentuala de 0,03%/zi din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere
rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
13. Incetarea contractului
13.1. Dacă una dintre părţi nu şi-a îndeplinit oricare din obligaţiile ce îi reveneau potrivit
prezentului contract, partea nedreptaţită poate decide asupra aplicarii uneia dintre urmatoarele
acţiuni:
a. să ceară executarea obligaţiilor celeilalte părţi;
b. să acorde un termen suplimentar, de o durată rezonabilă, pentru executarea obligaţiilor
acestuia;
c. să constate încetarea contractului în condiţiile art.13.3 lit c.
13.2. Prezentul contract încetează de plin drept:
a. prin ajungerea la termen, cu conditia îndeplinirii, de către ambele părţi contractante, a
obligaţiilor ce le revin conform contractului; sau
b. prin acordul de vointa al partilor;
c. la solicitarea scrisa a achizitorului, transmisa cu cel putin 15 zile inainte de data de la
care se doreste incetarea contractului .
13.3. Prezentul contract se reziliază de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe
judecătoreşti, în cazul în care:
a. este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
lichidare/faliment inainte de inceperea executarii contractului;
b. cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute in prezentul contract fara acordul
celeilalte parti;
c. isi incalca vreuna dintre obligatiile ce ii revin, dupa ce a fost avertizata printr-o
notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la
incetarea contractului.
13.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă
efectele.
13.5. Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul in urmatoarele situatii:
a) furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului, având în vedere o încălcare gravă
a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată
printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene,
c) furnizorul solicita modificarea contractului, în cursul perioadei sale de valabilitate
altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice.
13.6. Rezilierea/rezoluţiunea contractului nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente
între părţile contractante.
13.7. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat
încetarea contractului.
14. Modificarea contractului
14.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract. Tarifele aplicabile contractului sunt ferme și nu se
ajustează.
14.2. Părţile contractante au dreptul, condiţionat de respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016
5
privind achiziţiile publice cât şi a normelor metodologice aferente, de a conveni modificarea
clauzelor contractului pe durata derulării aestuia, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei
unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut
fi prevăzute la data încheierii contractului.
15. Subcontractanţi
15.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
15.2. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate
cu aceştia se constituie în anexe la contract.
15.3. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
subcontractantul/subcontractanții îndeplineşte/îndeplinesc contractul.
15.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea
sa din contract si după aprobarea primita din partea achizitorului. Schimbarea
subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi opozabilă
achizitorului numai după notificarea acestuia cu privire la schimbare.
16. Clauza de confidentialitate
16.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor, ca
urmare a aducerii la indeplinire a clauzelor prezentului contract.
16.2. Informatiile de orice natura ce vor fi dezvaluite de catre achizitor prestatorului in legatura cu
obiectul acestui contract, vor fi denumite in continuare “informatii confidentiale”. achizitorul
este proprietarul exclusiv al informatiei confidentiale, ca si reactualizarile sau modificarile
efectuate.
16.3. Atat pe perioada derularii contractului, cat si dupa incetarea lui, prestatorul si achizitorul vor
pastra confidentialitatea informatiilor primite, referitoare la modul de organizare, tehnicile
folosite si a altor informatii care au legatura cu orice aspect al obiectului prezentului contract.
16.4. Pe parcursul derularii contractului, cat si dupa incetarea acestuia, prestatorul:
a. va trata informatia ca fiind strict confidentiala si o va folosi numai in scopul colaborarii
in baza si in conditiile prezentului contract;
b. va dezvalui informatiile confidentiale numai acelor angajati ai sai care trebuie sa le
cunoasca;
c. nu va dezvalui informatia confidentiala nici unei terte parti fara consimtamantul prealabil
al achizitorului.
16.5. In cazul in care presatorul nu respecta clauzele acestei sectiuni se obliga sa plateasca
despagubiri celeilalte parti in limita prejudiciului suferit.
16.6. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:
a. informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă
parte contractantă; sau
b. informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c. partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

17. Prelucrarea datelor cu caracter personal


17.1. Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației
naționale în materie, realizării scopului contractului subsecvent, precum și în scop statistic.
17.2. Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679 / 2016, vor fi
prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe
6
perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru
care s-a perfectat prezentul contract subsecvent.
17.3. Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor
atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de
securitate a datelor cu caracater personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau
transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe.
17.4. Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale toate
condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și
disponibilității datelor cu caracter personal.
17.5. Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității
prelucării datelor cu caracter personal din prezentul contract subscevent, în vederea adoptării
de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal
(A.N.S.P.D.C.P.), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr.
679/2016.
17.6. Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din
actualul contract subsecvent și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar
al prezentului contract subscevent sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților
de prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) nr. 679/2016, precum și a
consimțământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic ori
de câte ori vor fi solicitate de către A.N.S.P.D.C.P.
18. Forţa majoră
18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
18.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
18.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
18.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 45 de
zile, oricare dintre părţi va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.
19. Cesiunea
19.1. Prestatorul are obligaţia, conform prevederilor legale, de a nu transfera total sau parţial
obligaţiile sale născute prin prezentul contract.
19.2. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial creanțele ce rezultă din prezentul
contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.
19.3. Cesiunea nu va exonera Prestator de nici o responsabilitate privind obligațiile asumate prin
prezentul contract.

20. Soluţionarea litigiilor


20.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătura cu îndeplinirea contractului.
20.2. Dacă, după 30 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
7
21. Comunicări
21.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris, la adresele mentionate in prezentul contract, prin fax sau e-mail.
(2) Părțile au obligația de a notifica orice schimbare a datelor de contact mentionate in
prezentul contract, in termen de 5 zile de la modificarea acestora.
(3) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
21.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail.
21.3. Corespondenţa dintre prestator şi achizitor, legată de derularea prezentului contract se va
efectua la următoarele contacte:
Pentru Achizitor: Adresa: ...................................; Persoana de contact: .............................
Pentru Prestator: Adresa: ...................................; Persoana de contact: ............................

22. Legea aplicabilă contractului


22. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

23. Clauze finale


23.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
23.2. Prezentul Contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă voinţa parţilor şi înlatură orice altă înţelegere verbală între aceştia, anterioară
încheierii lui.
23.3. În cazul în care parţile îşi încalca obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent banesc a obligaţiei
respective nu înseamna că ea a renunţat la acest drept al sau.

Prezentul contract s-a încheiat în azi ____.____._________, în două exemplare câte unul pentru
fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- ..........................................
DEZVOLTARE IN SILVICULTURA ”MARIN
DRĂCEA”

Director General,
Stfean NEAGU

Director Economic,
Anghel ANGHEL

Consilier Juridic,
Cristiana CIOBANU

Responsabil contract,
Mihai TULEIU