Sunteți pe pagina 1din 2

Primăria municipiului Cluj-Napoca Oaza din mijlocul

orasului
Strada Moților, Nr. 3, Cluj-Napoca
Telefon: 0264 452 244 ,
Fax: 0264 450 090
E-mail: office@visitcluj.ro Sectorul economic grupează plantele după modul lor de Compartimentul sistematic este unul dintre cele mai
www.primariaclujnapoca.ro utilizare în: plante alimentare, tehnice, furajere, melifere şi importante ale grădinii acoperind o suprafaţă de 4 ha
www.visitcluj.ro
tinctoriale. şi cuprinzând cele mai importante familii de plante.
Continuând tradiţia primelor grădini botanice care erau De asemenea, grădina beneficiază de două sere în
Ministerul Dezvoltării Regionale şi mai ales grădini de plante medicinale, Grădina Botanică care se cultivă plante din zona ecuatorială, tropicală,
Turismului clujeană deţine un sector al acestora. Aici se cultivă atât subtropicală şi care sunt importante pentru
Autoritatea de Management pentru plante de leac tradiţionale, utilizate de poporul român, cât activitatea de cercetare. Complexul mare de sere,
Programul Operaţional Regional
2007-2013 şi cele cuprinse în Farmacopeea Română. cuprinde şase compartimente: sera cu plante
Strada Apolodor Nr. 17, sector 5, În cadrul grădinii mai există două zone de interes general: The economic section groups plants together according to acvatice, sera cu palmieri, sera cu vegetaţie din zona
Bucureşti Herbarul şi Muzeul botanic Herbarul conţine 655.000 de their function in: alimentary, technical, fodder, melliferous and mediteraneană şi Australia, sera cu plante suculente,
Telefon: 0372 111 409 coli din toată lumea, cu valoare ştiinţifică deosebită şi care cu bromaliacee, sera cu ferigi şi orhidee.
E-mail: info@mdrt.ro tinctorial.
www.mdrt.ro sunt mereu la dispoziția studenţilor şi a cercetătorilor din Continuing with the tradition of the first botanical gardens
România şi din străinătate. which were mostly medicinal plant gardens, the Botanical The systematic section is one of the garden’s most
Garden from Cluj contains a medicinal plants section. The important, covering a 4 hectares surface and consisting of GRĂDINA BOTANICĂ
Direcţia Gestionare Fonduri
plants that are cultivated here are both traditonal folklore the most important plant families. The garden also has
Comunitare pentru Turism
Organismul Intermediar pentru curative plants and plants mentioned by the Romanian two greenhouses where equatorial, tropical and subtropical „ALEXANDRU BORZA”
Pharmacopoeia. plants grow, which are of great importance for research
Turism
Bd. Dinicu Golescu Nr.38, The garden contains two more areas of general interest: The activities. The large greenhouse complex consists of „ALEXANDRU BORZA”
sector 1, Bucureşti
Herbarium and the Botanical Museum. The herbarium consists six sections: aquatic plants greenhouse, palm trees BOTANICAL GARDEN
Telefon: 0372 144 000
of 655,000 pages from all over the world, which hold special greenhouse, Mediterranean and Australian vegetation
Fax: 0372 144 001
scientific value being available for the Romanian and foreign greenhouse, succulent plants greenhouse,
students and researchers. bromeliacea greenhouse, ferns and orchirds greenhouse.
Legendă fotografii: imaginile au fost realizate în
Grădina Botanică
Investim in viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi
co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru
Dezvoltare Regională.
LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA
Primăria municipiului Cluj-Napoca, Septembrie 2011
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca 2011


Grădina Botanică din Cluj este o instituţie Sectorul ornamental găzduieşte, în funcţie de sezon, În cadrul compartimentului fitogeografic, Orientul este
ştiinţifică, didactică şi educativă, subordonată multitudinea speciilor şi varietăţilor de plante reprezentat de grădina japoneză aranjată în stilul tradiţional
Universităţii Babeş-Bolyai. Bazele acestei prestigioase care au calitatea de a fi, prin excelenţă, decorative. “gyo-no-niwa” care cuprinde elemente de peisaj specifice.
instituţii au fost puse de către profesorul Peste 120 de taxoni de lalele, zambile, brânduşe, Flora din ţara noastră este, de asemnenea, foarte bine
Alexandru Borza în 1920 . Pe o suprafaţă de 14 ha, narcise, sunt prezente aici în fiecare primăvară. reprezentată pentru toate regiunile geografice: câmpia şi
pe un teren cu configuraţie variată, potrivit pentru În sezonul estival, sectorul ornamental este populat podişul transilvan, zona Banatului, vegetaţia munţilor Carpaţi,
creşterea şi dezvoltarea plantelor de pe diferite de circa 350 de varietăţi de trandafiri, precum zona Moldovei şi Olteniei, litoralul Mării Negre.
continente, sunt cultivate circa 10.000 de şi de speciile şi varietăţile florilor de grădină, O atracţie deosebită este şi grădina romană, cunoscută şi sub
categorii specifice. cunoscute şi cultivate peste tot în lume, ca plante denumirea de grădina lui Pliniu, dominată de statuia zeiţei
Grădina Botanică este împărţită în mai multe decorative. Ceres şi încadrată de două sicrie veritabile descoperite în
compartimente: ornamental, fitogeografic, Sunt prezente aici peste 200 de taxoni de Tagetes, vechiul oraş roman Napoca. Aici pot fi întâlnite plante care
sistematic, economic şi medicinal. Zinnia, Callistephus, Petunia, Dahlia, Canna, Gladiolus, se cultivau în oraşele romane dar şi în grădinile ţăranilor din
Ocimum, Verbena, Ipomoea şi multe altele. Dacia Traiana, a căror denumire ştiinţifică poate fi regăsită în
The Botanical Garden from Cluj is a scientific, denumirea populară a unor plante de la noi.
didactic and educational institution, subordinated to The ornamental section houses, depending on season,
the Babes-Bolyai University. This prestigious institution was numerous plant species and variations which are The phytogeographic section contains a gyo-no-niwa Japanese
founded by professor Alexandru Borza in 1920. destined exclusively for a decorative purpose. garden, with specific landscape elements, representative for the
Covering a 14 hectares land of various geological Over 120 tulip, hyacinth, crocus and daffodil taxa are East. The Romanian flora is also well represented for all the
configurations, suitable for growing and to be found here every spring. During the summer geographical regions of the country. The plain region, the
developping plants from various continents, 10,000 season the ornamental sector contains around 350 Transylvanian plateau, the Banat region, the Moldavian region, the
specific plant categories are being cultivated here. varieties of roses and also of garden flowers varieties Oltenia region, the Carpathians vegetation, the Black Sea coast.
The Botanical Garden is divided into several and species that are known and cultivated as decorative Another special attraction is the Roman Garden. Also known as
sections: ornamental, phytogeographic, systematic, plants all over the world. One will identify over 200 Pliny’s garden, it is towered by the statue of the Roman goddess
economic and medicinal. taxa of Tagetes, Zinnia, Callistephus, Petunia, Dahlia, Ceres, framed on both sides by two genuine coffins discovered in
Canna, Gladiolus, Ocimum, Verbena, Ipomoea and the old Roman city of Napoca.
many others. This garden also contains plants that used to grow in the Roman
cities and in the peasant gardens from Roman Dacia and their
scientific names are recognizable in the popular names of some
plants that grow here.