Sunteți pe pagina 1din 246

www.codfiscal.

net
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

PARLAMENTUL ROMANIEI

C A M E R A D E P U TA T I L O R S E N AT U L

LEGEA
bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I (3) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale


Dispozitii generale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea
Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale,
Art. 1. K Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul
cu modificarile ulterioare, se stabileste la venituri in suma de
bugetar 2014 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile
265,9 milioane lei, iar la cheltuieli, in suma de 43,6 milioane lei,
pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul
cu un excedent de 222,3 milioane lei.
asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj,
(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu
sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri
proprii, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar al detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
anului 2014. articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2/04.
(5) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul
SECTIUNEA 1
programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene,
Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor sociale de stat politicilor comune agricola si de pescuit, precum si altor facilitati
pe anul 2014 si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte si programul
Art. 2. K (1) Sinteza bugetului asigurarilor sociale de stat de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare,
detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/04 si 4/04.
pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si (6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de
alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/03. formare profesionala a adultilor, care functioneaza in subordinea
(2) Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, este
public de pensii se stabileste la venituri in suma de 51.888,7 prevazuta in anexa nr. 5/04.
milioane lei, iar la cheltuieli, in suma de 51.888,7 milioane lei.
CAPITOLUL II
(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli
Responsabilitati in aplicarea prezentei legi si dispozitii
profesionale se stabileste la venituri in suma de 311,3 milioane
in gestionarea proiectelor cu finantare
lei, iar la cheltuieli, in suma de 112,4 milioane lei, cu un excedent
din fonduri externe nerambursabile
de 198,9 milioane lei.
(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu SECTIUNEA 1
detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
Responsabilitati in aplicarea prezentei legi
articole si alineate, dupa caz, pe ordonatori principali de credite,
este prevazuta in anexele nr. 2/03/01K2/03/04. Art. 4. K (1) Pentru anul 2014, finantarea cheltuielilor
(5) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc
programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor
politicilor comune agricola si de pescuit, precum si altor facilitati aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor
si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte si programul comune agricola si de pescuit, altor programe/
de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, instrumente/facilitati postaderare, care functioneaza pe principiul
detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/03 si 4/03. rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catre beneficiari,
se asigura de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa
SECTIUNEA a 2-a
caz, de la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul
Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor pentru somaj
beneficiarilor de proiecte care sunt finantati din aceste bugete,
pe anul 2014
carora le revine si obligatia corelativa a recuperarii sumelor
Art. 3. K (1) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetului utilizate cu incalcarea dispozitiilor legale in vigoare.
asigurarilor pentru somaj, detaliata la venituri pe capitole si (2) Ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurari
subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, prevazute la alin. (1), denumit in continuare ordonatorul principal
paragrafe si titluri, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/04. de credite, poate asigura prin bugetele proprii finantarea
(2) Bugetul asigurarilor pentru somaj, aferent sistemului cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai caror
asigurarilor pentru somaj, se stabileste la venituri in suma de beneficiari sunt institutii publice, aflate in coordonare sau
1.806 milioane lei, iar la cheltuieli, in suma de 1.806 milioane lei. subordonare, finantate integral sau partial din venituri proprii, in
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 9

conditiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ publice, dupa caz, in conditiile prevazute la alin. (5). Aceste
ordinele de finantare. modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.
(3) Ordonatorii de credite finantati integral sau partial din Art. 5. K (1) Pentru cota-parte din platile efectuate aferente
bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, din bugetul cheltuielilor prevazute la art. 4 alin. (1), eligibila a fi rambursata din
asigurarilor pentru somaj, care au calitatea de lider al unui programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene,
parteneriat beneficiar al unui proiect finantat din fonduri externe politicilor comune agricola si de pescuit sau din alte
nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinantarea programe/instrumente/facilitati postaderare, ordonatorul de credite
publica pentru proiectele/propunerile de proiecte in conditiile care are calitatea de beneficiar va solicita autoritatii de
stabilite prin acordul de parteneriat, anexa la memorandumul/ management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii
contractul/decizia/ordinul de finantare. rambursarea acesteia in maximum 3 luni de la efectuarea platii in
(4) In cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor,
indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finantare.
programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile
de catre autoritati ale administratiei publice din Romania si ale postaderare, reprezentand contributia Comisiei Europene si/sau
caror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea si a altor donatori externi la proiectele prevazute la art. 4 alin. (1),
obtinerea de prefinantari/avansuri, finantarea cheltuielilor se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele
prevazute la alin. (1) se asigura in limita necesarului ramas respective si se vireaza la aceste bugete conform prevederilor
neacoperit de prefinantarile/avansurile primite. legale ale Uniunii Europene si nationale ce reglementeaza
(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1)K(3) fiecare domeniu care intra in sfera de cuprindere a fondurilor
sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de externe nerambursabile postaderare de catre autoritatile de
proiecte, la titlul SProiecte cu finantare din fonduri externe management/gestiune, autoritatea de certificare si plata ori de
nerambursabile (FEN) postaderareZ, respectiv la capitolele si catre alte autoritati nationale abilitate in acest sens in cadrul
subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli, potrivit destinatiei unor programe/facilitati sau instrumente postaderare, dupa caz.
acestora, pe baza fisei de fundamentare a proiectului propus la (3) Beneficiarii finantati integral de la bugetul asigurarilor
finantare/finantat, avizata de principiu, din punctul de vedere al sociale de stat sau, dupa caz, de la bugetul asigurarilor pentru
eligibilitatii activitatilor, de catre autoritatea de management/ somaj, care implementeaza proiecte finantate in cadrul
gestiune a programului/instrumentului/facilitatii. programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate
(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (5) privind obtinerea de catre autoritati ale administratiei publice din Romania, vireaza
avizului de principiu al autoritatii de management/gestiune a in conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca
programului/instrumentului/facilitatii: rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor
a) proiectele/propunerile de proiecte care indeplinesc respective, in termen de 5 zile lucratoare.
criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul Art. 6. K (1) Se interzice ordonatorului principal de credite sa
programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate efectueze virari de credite de la titlul SProiecte cu finantare din
de catre autoritati ale administratiei publice din Romania; fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderareZ la celelalte
b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai caror titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole
beneficiari sunt prevazute reguli specifice privind avizarea, in bugetare.
legislatia privind gestionarea financiara a fondurilor externe (2) Sumele prevazute la titlul SProiecte cu finantare din
nerambursabile postaderare; fonduri externe nerambursabile postaderareZ nu pot fi virate la
c) proiectele/propunerile de proiecte ai caror beneficiari nu alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2014.
sunt finantati integral de la bugetul asigurarilor pentru somaj. (3) In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002 privind
(7) Sumele prevazute pe total la alineatul SFinantare externa finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe
nerambursabilaZ nu pot fi diminuate. Sumele prevazute pe total parcursul intregului an, ordonatorul principal de credite poate
la alineatul SCheltuieli neeligibileZ nu pot fi majorate prin virare de efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si
la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului SProiecte cu alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte
finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul SProiecte
postaderareZ. Majorarea sumelor prevazute la alineatul cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
SCheltuieli neeligibileZ poate fi efectuata numai de la alte titluri de postaderareZ cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor aprobate
cheltuieli, in conditiile legii. prin buget si cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (7).
(8) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa (4) Din sumele prevazute la titlul SProiecte cu finantare din
efectueze in cursul intregului an virari de credite intre si in cadrul fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderareZ se pot
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea
prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.
cheltuielilor curente, astfel incat sa asigure implementarea (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1)K(4) se
corespunzatoare a acestora, precum si sa introduca anexe la autorizeaza ordonatorul principal de credite al bugetului
bugetele lui cu proiecte noi si sa modifice Programul de investitii asigurarilor pentru somaj sa efectueze pe tot parcursul anului
www.codfiscal.net
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

virari de credite bugetare de la titlul 56 SProiecte cu finantare din unitati ale administratiei publiceZ al capitolului 69.03 SAsigurari si
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderareZ la titlul 51 asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionaleZ
STransferuri intre unitati ale administratiei publiceZ, in vederea si al capitolului 68.04 SAsigurari si asistenta socialaZ la celelalte
asigurarii sumelor reprezentand contributia proprie si/sau titluri ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum
cofinantarea nationala, aferenta proiectelor finantate din fonduri si intre alineatele acestui titlu de cheltuieli.
externe nerambursabile ale institutiilor publice finantate partial Art. 13. K Drepturile de pensii obtinute in baza unor hotarari
din venituri proprii. judecatoresti definitive, ca urmare a contestarii recalcularii si
(6) Influentele in structura creditelor bugetare rezultate in revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevazute la art. 1
baza virarilor de credite vor fi evidentiate in structura cheltuielilor lit. c)Kg) si h), cu exceptia drepturilor de pensii ale consilierilor
aprobate institutiilor publice finantate partial din venituri proprii la de conturi, din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri
titlul 56 SProiecte cu finantare din fonduri externe in domeniul pensiilor si de Ordonanta de urgenta a Guvernului
nerambursabile (FEN) postaderareZ. nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Art. 7. K (1) Se interzice ordonatorului principal de credite sa prevazute la art. 1 lit. c)Kh) din Legea nr. 119/2010 privind
efectueze virari de credite bugetare de la titlul SAlte transferuriZ stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, aprobata prin Legea
alineatul SPrograme PHARE si alte programe cu finantare nr. 109/2012, se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
nerambursabilaZ la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale Art. 14. K (1) In anul 2014 plata titlurilor executorii se
aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare. efectueaza in cuantumul prevazut pentru acest an prin
(2) Din sumele prevazute la titlul SAlte transferuriZ alineatul Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata
SPrograme PHARE si alte programe cu finantare unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect
nerambursabilaZ se pot efectua cheltuieli curente si de capital acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar,
pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanta
aceste programe. Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-
Art. 8. K (1) In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002, bugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 280/2013,
cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul intregului precum si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012
an, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si
credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute
aceluiasi capitol sau de la alte capitole, dupa caz, in vederea in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada
asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la 1 ianuarieK31 decembrie 2013, din sumele aprobate la titlul
organisme internationale, a derularii corespunzatoare a SCheltuieli de personalZ, in mod esalonat in transe trimestriale
programelor finantate din fonduri ale Uniunii Europene pre- si egale.
postaderare. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) in bugetul
(2) Ordonatorul principal de credite comunica lunar asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj,
Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate potrivit la titlul SCheltuieli de personalZ, sunt incluse si fondurile aferente
prevederilor alin. (1). platii titlurilor executorii, in conformitate cu prevederile
Art. 9. K Sunt interzise virarile de credite bugetare intre Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu
capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii modificari prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonantei Guvernului
si cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munca nr. 17/2012, aprobata cu modificari prin Legea nr. 280/2013,
si boli profesionale. precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012.
Art. 10. K Sunt interzise virarile de credite bugetare intre SECTIUNEA a 2-a
subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurarilor
Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri externe
pentru somaj si Fondul de garantare pentru plata creantelor
nerambursabile aferente perioadei de programare bugetara
salariale.
a Uniunii Europene 2014ș2020
Art. 11. K (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru
prestatii de asigurari sociale si asigurari pentru somaj care se Art. 15. K (1) Proiectele cu finantare din fonduri externe
realizeaza potrivit dispozitiilor legale, direct de catre angajator, nerambursabile aferente perioadei de programare bugetara a
prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depasi, Uniunii Europene 2014K2020 se introduc in bugetele
modificandu-se corespunzator prevederile bugetare atat la ordonatorului principal de credite la un titlu de cheltuieli distinct,
venituri, cat si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat. dupa intrarea in vigoare a bazei legale nationale de gestionare
(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze a fondurilor externe nerambursabile, pe baza fisei de
modificarile prevazute la alin. (1) si este obligat sa raporteze fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat, avizata
Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atat distinct, cat de principiu, din punctul de vedere al eligibilitatii activitatilor, de
si prin evidentierea in situatiile financiare trimestriale, respectiv catre autoritatea de management/gestiune a programului/
anuale. instrumentului/facilitatii.
Art. 12. K Se interzice ordonatorului principal de credite sa (2) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite, in cursul
efectueze virari de credite bugetare de la titlul STransferuri intre intregului an, sa introduca titlul de cheltuieli prevazut la alin. (1) si
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 11

sa asigure sumele necesare finantarii proiectelor aferente perioadei Art. 19. K In anul 2014 indicele de corectie prevazut la
de programare bugetara a Uniunii Europene 2014K2020 prin virari art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,07.
din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole. Art. 20. K (1) Cotele de contributii sociale obligatorii pentru
(3) Prin exceptie de la art. 6 alin. (1)K(4), ordonatorul anul 2014 sunt cele prevazute la art. 29618 alin. (3) lit. a), d), e)
si f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile
principal de credite, in cursul intregului an, poate efectua virari
si completarile ulterioare.
de credite bugetare de la titlul 56 SProiecte cu finantare din
(2) In cota de contributie individuala de asigurari sociale
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderareZ pentru
prevazuta la art. 29618 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu
asigurarea fondurilor necesare la titlul prevazut la alin. (1).
modificarile si completarile ulterioare, este inclusa si cota
(4) Se interzice ordonatorului principal de credite sa de 4,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta
efectueze virari de credite de la titlul prevazut la alin. (1) la de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate
celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
capitole bugetare. (3) Cota contributiei prevazute la art. 28 din Legea nr. 76/2002
(5) Sumele cuprinse in titlul de cheltuieli distinct prevazut la privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei
alin. (1) nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru
anului 2014. anul 2014, este suma cotelor contributiilor la bugetul asigurarilor
(6) Propunerile de credite de angajament si credite bugetare pentru somaj prevazute la art. 29618 alin. (3) lit. d) din Legea
necesare asigurarii finantarii proiectelor din fonduri externe nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
nerambursabile aferente perioadei de programare bugetara a Art. 21. K In anul 2014 nu se acorda credite, respectiv
fonduri nerambursabile prevazute la art. 86 si 861 din Legea
Uniunii Europene 2014K2020 se stabilesc de ordonatorul
nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
principal de credite cu rol de autoritate de management pe baza
Art. 22. K (1) In anul 2014, pentru plata drepturilor la
valorii proiectelor aprobate si/sau a estimarii valorii proiectelor ce
domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea si
urmeaza a fi finantate in cadrul programelor operationale. achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de
(7) Ordonatorul principal de credite comunica lunar stat si a celor din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc
Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate conform prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor platite si se
prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.
insusite de ordonatorul principal de credite, insotite de fisele de (2) In anul 2014, tariful pentru un talon de plata la domiciliul
fundamentare prevazute la alin. (1). beneficiarilor, in situatia in care acestia au optat pentru plata in
cont curent sau in cont de card, este de 2,15 lei si se suporta din
CAPITOLUL III bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.
Dispozitii finale Art. 23. K Ordonatorul principal de credite al bugetului
Art. 16. K Castigul salarial mediu brut utilizat la asigurarilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurarilor
pentru somaj are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe
Publice detalierea in structura, pe functii, a numarului maxim de
anul 2014 este de 2.298 lei.
posturi finantat in conditiile legii si salariul mediu de baza pe
Art. 17. K Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in
functii din anul 2014, in termen de 30 de zile de la intrarea in
conditiile legii, in cazul:
vigoare a prezentei legi.
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei; Art. 24. K In anul 2014 creditele bugetare estimate pentru
b) unui membru de familie al asiguratului sau al 2015K2017 sunt prezentate Parlamentului si publicate in
pensionarului, la 1.149 lei. Monitorul Oficial al Romaniei avand valoare orientativa.
Art. 18. K In anul 2014 valoarea punctului de pensie este de Art. 25. K Anexele nr. 1/03K4/03 si nr. 1/04K5/04*) fac
790,7 lei. parte integranta din prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2)
din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR p. PRESEDINTELE SENATULUI,


VALERIU-STEFAN ZGONEA CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Bucuresti, 10 decembrie 2013.


Nr. 340.

*) Anexele nr. 1/03K4/03 si nr. 1/04K5/04 sunt reproduse in facsimil.


www.codfiscal.net
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

  


  

 
 !

"
# $ % &
'#  ( 

 ) &
  ( 
 & '
 + 
 , + 
 - + 
 

 
 
$ 
( ( '
* ( (

  % 
 
   
 
     
       
       
 !"#!!$%&'!(# & !')!&*%$%'&$& &%$%    
&(&+& !
 !"#!!$%&'!(# & !,% #&))!$%%$%    
-#)&'!"*!, .%'!&*%$& &%$%&(&+& !
       
 !"#!!$%&'!(# & !')!&*%$%'&$& &%$%   
&'!(# &!
 !"#!!$%&'!(# & !')!&*%$& &%$%    
,% '&%&'!(# &%,%"&/&$%) &)$%
&'!(# & %
 !"#!!.&)#*&!0%&*%&'!(# &!*  
 !"#!!$%&'!(# & %,% #&))!$%%$%  
-#)&'!"*!, .%'!&*%$& &%$%&*%
,% '&%.!/!)%)& %!)1%!%&'!(# & %&
 !"#!&*&.$#*$%,%'!!2&$-!!' &, !0&   
3'%')&$%4
 !"#!!$%&'!(# & !')!&*%$%'&$& &%$%   
,% '&%)& % %&*!/%&/&0%!# !$!&)!0!&!
!$%,%$%%2&)!0!&!&( !)*%'!&')!% !.& &
,% '&*!&%+# !$!)&
 !"#!&!$!0!$#&*&$%&'!(# & !')!&*%  
$& &&$%,% '&%*%)& % %&*!/%&/&0%!# !$!
$ %,# !$%, , !%&%!%*%)#&*&
 !"#!&!$!0!$#&*&$%&'!(# & !')!&*%  
$& &&$%,% '&%*%)& % %&*!/%&/&0%!# !$!
&)!0!&!$%'.&'# &%!"&/&
) &)%* 5)0%!!* )!0!*%!)1%!&%, !0!
$#*#!)!0!*2, %)#-'!&) &)%* $%&(%
 !"#!&!$!0!$#&*&$%&'!(# & !')!&*%  
$& &&$%,% '&%*%)& % %&*!/%&/&0%!# !$!
&)!0!&%&$%%6,% !/&)&"!*&'!%1!)&2
+#$!)!& &'!%6 &+#$!)!& &
 
 7    
 
 88   

 88   
 *%0%!# !,% #&'!(# & !*%$%&))!$%%$%  
-#)&'!"*!, .%'!&*%

  9  
 
%!# !$!$"&/!&*%'!'%-#*#!$%&'!(# & !$%  
&))!$%%$%-#)&'!"*!, .%'!&*%
 
 9   
   

 8  
   
 

 
%!# !$!, %'& !$%'% 0!)!!  
 !"#!&,% #"!*%%$% &&-%'!$!1&   
 *%0%!# !$!, %'& !$%'% 0!)!!'!&*%  
&)!0!&!
 
 
    
 *%0%!# !    
 

   
 
  
    
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 13

   "


# $ % &
'#  ( 

 ) &
  ( 
 & '
 + 
 , + 
 - + 
 

 
 
$ 
( ( '
* ( (

  % 
: 8 
 
     
 #"0%!!, !-!%$%"#(%#*&'!(# & !* ')!&*%   
$%'&
 
%!# !'!'%-,#"*!)$%,%'!!    
 
%!# !'!'%-&))!$%%$%-#)&'!"*!  
, .%'!&*%
       

 ;     
  ;  8    
 1%*#!%*!'&*& !&*%!"&! 
 &*& !!$%"&/& 
 , # !,% #)$!!!$%-#)& 
 *%', # ! 
 $%-!/&!!,*&!%# ,% '&%$!&.& & 
#!&!!
 $%-!/&!!$%$%*%(& % 
 *%$ %,# !'&*& !&*%!"&! 
 1%*#!%*!'&*& !&*%!&# & 
 )#!&$%'% 0!)!#.*'!&$%'&*& !&'!.&-!*!& 
'&
 !"#!! 
 !"#!!$%&'!(# & !')!&*%$%'& 
 !"#!!$%&'!(# & !$%'-&+ 
 !"#!!$%&'!(# & !')!&*%$%'&&&% 
 !"#!!$%&'!(# & !,% #&))!$%%$% 
-#)&'!"*!, .%'!&*%
 !"#!!,% #))%$!!'!!$%-!/&!! 
    
   
 ## !'!'% 0!)!! 
 7# !# !$%"! # 
 :&% !&*%,% #)# &%!% 
 )&*/!2!*#-!&'!. &- !)& 
 ,&2)&&*'!'&*#" !&% 
 & "# &!'!*#" !.!&! 
 8!%'%$%')1!-" 
 &', 
 8'&2%*%)-#!)&!!2 &$!202!% % 
 :&% !&*%'!, %'& !$%'% 0!)!!)#)& &)%  
.#)!&*
 *%"## !'!'% 0!)!!,% #! %!% %'! 
.#)!& %
 %,& &!!)# %% 
 ; && 
 ; &&,% #&-%! 
 :%$!)&-%%'!-&% !&*%'&!& % 
 :%$!)&-%% 
 :&% !&*%'&!& % 
 ## !$%&# &"!%)%* $%!0%& 
 %+% !%'!&))%' !!$%,& 
 *%"!%)%$%!0%& 
 %,*&'& !2$%&'& !2 &'.% & ! 
 %,*&'& !!% %2$%&'& !2 &'.% & ! 
 %,*&'& !!' &!&&% 
 & !2,#"*!)&!!'!-&% !&*%$)#-%& % 
 '#*&&'!%6,% !/& 
 8 %(&! %, .%'!&*& 
www.codfiscal.net
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

   "


# $ % &
'# %  ( 

 ) &
  ( 
 & '
 + 
 , + 
 - + 
 

 
 
$ 
( ( '
* ( (

  % 
 8 %)!&-#)!! 
 1%*#!%*!+#$!)!& %'!%6 &+#$!)!& %$% !0&%$! 
&)!#!! %, %/%& %&!% %'%* '&#*#!2
, !0!$!',/!!!* *%(&*%
 *%)1%*#!%*! 
 8 )*'! %, %/%& % 
 8 !-%$%&'!(# & %0!&& 
 1! !! 
 8 %'& !'% 0!)!!,% # &'-!% %&$ %,# !* 
 6%)#& %&'!*!&&) %&%* "#(%& % 
 *%)1%*#!%*!)#"## !'!'% 0!)!! 
  9  
 *%$"&/! 
 "&$&$& && %/ % !%!'&#*#! 
 
 7      
 : 8 
 &'.% # !)# %% 
 &'.% # !$!'#-%*%&*)&%'!'%-#*#!$% 
&'!(# & !,% #&))!$%%$%-#)&'!"*!
, .%'!&*%2)& %.$#*&!&*#!)$%
&'!(# & !')!&*%$%'&&&%2 %, %/%&$
) !"#!&$%&'!(# & !')!&*%$%'&&&%,% #
,% '&%*%&.*&%!))%$!#-%$!)&*$!)&#/&$%
&))!$%$%-#)&'&#"&*&, .%'!&*&
 &'.% # !$!'#-%*%&*)&%'!'%-#*#!$% 
&'!(# & !,% #&))!$%%$%-#)&'!"*!
, .%'!&*%2)& %"#(%#*.$#*#!&!&*#!)
$%&'!(# & !')!&*%$%'&&&%2,% #))%$!!'!
!$%-!/&!!$& &%,% '&%* &.*&%!
!)&,&)!&%%-, & &$%-#)&$!)&#/&$%
&))!$%$%-#)&'&#"&*&, .%'!&*&
 
8 7   
7  <  : 
37 48 
 8 ( &-%$!7$#*)!&* # ,%&37 4 
 7!&& %&&!&*& 
 7!&& %&%6% &% &-"# '&"!*& 
 1%*#!%*!%%*!(!"!*% 
  <     
 '!(# & !')!&*% 
 +#& %')!&*% 
 +#& %')!&*%!#-% &  
 +#& %')!&*%!&# & 
 ;  8   
 < 
 7    
 )!0%.!6% 
 :&'!!2%)1!,&-%%'!-!+*&)%$% &', 
 *%&)!0%.!6% 
 %,& &!!)&,!&*%&.% %%&)!0%* .!6% 
  8& %&& &;      

 ;     
  ;  8    
    
   
  9  
 
 7      
 : 8 
 
8 7   
7  <  : 
37 48 
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 15

   "


# $ % &
'#  ( 

 ) &
  ( 
 & '
 + 
 , + 
 - + 
 

 
 
$ 
( ( '
* ( (

  % 
  <     
 ;  8   
 < 
 7    
        
 ;     
  ;  8   
 1%*#!%*!'&*& !&*%!"&! 
 &*& !!$%"&/& 
 , # !,% #)$!!!$%-#)& 
 *%', # ! 
 $%-!/&!!,*&!%# ,% '&%$!&.& & 
#!&!!
 $%-!/&!!$%$%*%(& % 
 *%$ %,# !'&*& !&*%!"&! 
 1%*#!%*!'&*& !&*%!&# & 
 )#!&$%'% 0!)!#.*'!&$%'&*& !&'!.&-!*!& 
'&
 !"#!! 
 !"#!!$%&'!(# & !')!&*%$%'& 
 !"#!!$%&'!(# & !$%'-&+ 
 !"#!!$%&'!(# & !')!&*%$%'&&&% 
 !"#!!$%&'!(# & !,% #&))!$%%$% 
-#)&'!"*!, .%'!&*%
 !"#!!,% #))%$!!'!!$%-!/&!! 
    
   
 ## !'!'% 0!)!! 
 7# !# !$%"! # 
 :&% !&*%,% #)# &%!% 
 )&*/!2!*#-!&'!. &- !)& 
 ,&2)&&*'!'&*#" !&% 
 & "# &!'!*#" !.!&! 
 8!%'%$%')1!-" 
 &', 
 8'&2%*%)-#!)&!!2 &$!202!% % 
 :&% !&*%'!, %'& !$%'% 0!)!!)#)& &)%  
.#)!&*
 *%"## !'!'% 0!)!!,% #! %!% %'! 
.#)!& %
 %,& &!!)# %% 
 ; && 
 ; &&,% #&-%! 
 :%$!)&-%%'!-&% !&*%'&!& % 
 :%$!)&-%% 
 :&% !&*%'&!& % 
 ## !$%&# &"!%)%* $%!0%& 
 %+% !%'!&))%' !!$%,& 
 *%"!%)%$%!0%& 
 %,*&'& !2$%&'& !2 &'.% & ! 
 %,*&'& !!% %2$%&'& !2 &'.% & ! 
 %,*&'& !!' &!&&% 
 & !2,#"*!)&!!'!-&% !&*%$)#-%& % 
 '#*&&'!%6,% !/& 
 8 %(&! %, .%'!&*& 
 8 %)!&-#)!! 
 1%*#!%*!+#$!)!& %'!%6 &+#$!)!& %$% !0&%$! 
&)!#!! %, %/%& %&!% %'%* '&#*#!2
, !0!$!',/!!!* *%(&*%
 *%)1%*#!%*! 
www.codfiscal.net
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

   "


# $ % &
'# ,  ( 

 ) &
  ( 
 & '
 + 
 , + 
 - + 
 

 
 
$ 
( ( '
* ( (

  % 
 8 )*'! %, %/%& % 
 8 !-%$%&'!(# & %0!&& 
 1! !! 
 8 %'& !'% 0!)!!,% # &'-!% %&$ %,# !* 
 6%)#& %&'!*!&&) %&%* "#(%& % 
 *%)1%*#!%*!)#"## !'!'% 0!)!! 
  9  
 *%$"&/! 
 "&$&$& && %/ % !%!'&#*#! 
 
8 7   
7  <  : 
37 48 
 8 ( &-%$!7$#*)!&* # ,%&37 4 
 7!&& %&&!&*& 
 7!&& %&%6% &% &-"# '&"!*& 
 1%*#!%*!%%*!(!"!*% 
  <     
 '!(# & !')!&*% 
 +#& %')!&*% 
 +#& %')!&*%!#-% & 
 +#& %')!&*%!&# & 
 ;  8   
 < 
 7    
 )!0%.!6% 
 :&'!!2%)1!,&-%%'!-!+*&)%$% &', 
 *%&)!0%.!6% 
 %,& &!!)&,!&*%&.% %%&)!0%* .!6% 
 8%'!!'!&+#& %,% #"& &%% 
 '!'%&&) $&&,% '&%* !0& '& 
 +#& %,% ## -&'! 
 *%)1%*#!%*!!$-%!#*&'!(# & !* '! 
&'!'%%!')!&*%
 1%*#!%*!)# &'-!% %&'!,*&&$ %,# !* 
 *%)1%*#!%*!$%&$-!!' & %.$ 
      
8   :  
87  
 ;    
  ;  8   
 1%*#!%*!'&*& !&*%!"&! 
 &*& !!$%"&/& 
 , # !,% #)$!!!$%-#)& 
 $%-!/&!!$%$%*%(& % 
 *%$ %,# !'&*& !&*%!"&! 
 !"#!! 
 !"#!!$%&'!(# & !')!&*%$%'& 
 !"#!!$%&'!(# & !$%'-&+ 
 !"#!!$%&'!(# & !')!&*%$%'&&&% 
 !"#!!$%&'!(# & !,% #&))!$%%$% 
-#)&'!"*!, .%'!&*%
 !"#!!,% #))%$!!'!!$%-!/&!! 
    
  
 ## !'!'% 0!)!! 
 7# !# !$%"! # 
 :&% !&*%,% #)# &%!% 
 )&*/!2!*#-!&'!. &- !)& 
 ,&2)&&*'!'&*#" !&% 
 & "# &!'!*#" !.!&! 
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 17

   "


# $ % &
'# -  ( 

 ) &
  ( 
 & '
 + 
 , + 
 - + 
 

 
 
$ 
( ( '
* ( (

  % 
 8!%'%$%')1!-" 
 8'&2%*%)-#!)&!!2 &$!202!% % 
 *%"## !'!'% 0!)!!,% #! %!% %'! 
.#)!& %
 ## !$%&# &"!%)%* $%!0%& 
 *%"!%)%$%!0%& 
 %,*&'& !2$%&'& !2 &'.% & ! 
 %,*&'& !!% %2$%&'& !2 &'.% & ! 
 %,*&'& !!' &!&&% 
 & !2,#"*!)&!!'!-&% !&*%$)#-%& % 
 8 %(&! %, .%'!&*& 
 1%*#!%*!+#$!)!& %'!%6 &+#$!)!& %$% !0&%$! 
&)!#!! %, %/%& %&!% %'%* '&#*#!2
, !0!$!',/!!!* *%(&*%
 *%)1%*#!%*! 
 8 )*'! %, %/%& % 
 8 !-%$%&'!(# & %0!&& 
 1! !! 
 8 %'& !'% 0!)!!,% # &'-!% %&$ %,# !* 
 *%)1%*#!%*!)#"## !'!'% 0!)!! 
  9  
 *%$"&/! 
 "&$&$& && %/ % !%!'&#*#! 
 
 7      
 : 8 
 &'.% # !)# %% 
 &'.% # !$!'#-%*%&*)&%'!'%-#*#!$% 
&'!(# & !,% #&))!$%%$%-#)&'!"*!
, .%'!&*%2)& %.$#*&!&*#!)$%
&'!(# & !')!&*%$%'&&&%2 %, %/%&$
) !"#!&$%&'!(# & !')!&*%$%'&&&%,% #
,% '&%*%&.*&%!))%$!#-%$!)&*$!)&#/&$%
&))!$%$%-#)&'&#"&*&, .%'!&*&
 &'.% # !$!'#-%*%&*)&%'!'%-#*#!$% 
&'!(# & !,% #&))!$%%$%-#)&'!"*!
, .%'!&*%2)& %"#(%#*.$#*#!&!&*#!)
$%&'!(# & !')!&*%$%'&&&%2,% #))%$!!'!
!$%-!/&!!$& &%,% '&%* &.*&%!
!)&,&)!&%%-, & &$%-#)&$!)&#/&$%
&))!$%$%-#)&'&#"&*&, .%'!&*&
  <    
 '!(# & !')!&*% 
 +#& %')!&*% 
 +#& %')!&*%!#-% & 
 +#& %')!&*%!&# & 
 ;  8   
 < 
 7    
 )!0%.!6% 
 :&'!!2%)1!,&-%%'!-!+*&)%$% &', 
 8%'!!'!&+#& %,% #"& &%% 
 '!%&')!&*&!)&/$%"*!'!!0&*!$!&! 
 '!'%&')!&*&!)&/$%"*! 
 '!'%&')!&*&!)&/$%!0&*!$!&% 
 '!(# & !,% #'-&+ 
 +#& %,% ## -&'! 
 *%)1%*#!%*!!$-%!#*&'!(# & !* '! 
&'!'%%!')!&*%
 1%*#!%*!)# &'-!% %&'!,*&&$ %,# !* 
 *%)1%*#!%*!$%&$-!!' & %.$ 
 < 5 7    
  6)%$%5%.!)!'!'%-&))!$%%$%-#)&'!   
"*!, .%'!&*%
www.codfiscal.net
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

$%&%#'()* $)&%%+ ,$%*%'%+ (-#'#%'%


-%*' % '(-&'*-( .(#&%'
 

  
 


 


   
   

  
 "  
 
 ' 
 / ' 
 0 ' 
 

 
 
 
 
! # 

  

   55 55 5 5 55

    55 55 5 5 55
    5 5 5 5
  !""# " $%"$ 5
 ""# &%"'" 5 
 ()## ($#*)$& &+$*" 
 !()## 
 $&+$ '" (" $)#(#!)"$& $","#" 
$ "
 $&+$ '" &&-"# 
 &#(# !""# " $%"$ 5
  !""# " $$"#" 
 )* $"&!#. * ,))! "&!""# "! ,"+ " 
!"
 )$# % 5
 )$# % &"! -#"# !)* "&!" 5
 )$# % &"! -#"# &!)+"/ 
 )$# % &"! -#"# !)* "&!"$"" 5
 )$# % &"! -#"# ($#"** &$& 
+$*"! %) (#),! )$"
 )$# % ($#*)$*& ! $&+$ '" 5
 
 0 5 5 5 5

$# ! !#. * 5
 1#$ # &% #) 5
 2"# "($#*#"$ 
 $*"' 3 + $"! ,)#"+)# *" 5
 ("3*"$"! !"%# " 
 "#%#"$ ! %# , "$ 
 !&!* +% 
 #"$!()#
 )!"3*)+$ *" 3#"& )3.3 $#$ 5
 2"# "! (#!"# &!#. * **"#"*# 
,$* )$"
 %$# ! !#. * ($# $# $#! 5
,$* )$"#
 ("#" *#$ 5
 #"$" 
 #"$"($#)"+$ 
 2& *"+$! +"# "!"$ "# 
 2& *"+$ 
 2"# "!"$ "# 

$# &$"#")% *)#& $.$"# 
 $/# ! "**!)# &(" 
 )% *& $.$"# 
 ("!"# 3&"!"# 3#"$!,#"# 
 ("!"# $#$3&"!"# 3#"$!,#"# 
 ("!"# $!#" $"" 
 "# 3(% *" ! +"# "&)*+$"# 
 )$!"$"! 4(# '" 
 #-" #(#),! )$"" 
 #)* "+$* 
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 19

$%&%#'()* $)&%%+ ,$%*%'%+ (-#'#%'%


-%*' % '(-&'*-( .(#&%' 
   
   

  
 "  
 
 ' 
 / ' 
 0 ' 
 

 
 
 
 
! # 

  
  /& * "#! 4#"/& * "#&# ."& $ 5
"* $ $#(#'$"#" $#!)#!" 3
()# . & !()' )#-"
 * 5
 #))*)! #(#'$"# 
 # +&"! -#"#$)$6. "" 
 # 5
 #!"# !#. * ($##"$!+ #"&#(# )# 5
 4*"#"! ""*#"$)#%-"# 
 * *%$# ! !#. * 5
 
7 5 5 5 5
 &)%"$' 5
 )%"$&"&")#""#')## !" 5
 01   5 5 5 5
 2 

 #"$!,## *#$ 5
 #"$!,## & $!+")*"! !+ & 
"! -#"# ($#"** &$&+$*"! %) 
(#),! )$"3*"#,)$&$" )$"$ *&
"! -#"# !)* "&!"$""3#(#'$"$&
*)$# % "&"! -#"# !)* "&!"$""($#
(#!)"$"," $*)$*& +& *"& $*"'"&
"** &$&+$*"!"%)""(#),! )$""
 #"$!,## & $!+")*"! !+ & 
"! -#"# ($#"** &$&+$*"! %) 
(#),! )$"3*"#%-,)$& $" )$"$ *
&"! -#"# !)* "&!"$""3($#*)$*& ! 
$&+$ '" &")#"(#!)"$)#"," $
$*"("* "+()#"#"&+$*"& $*"'"&
"** &$&+$*"!"%)""(#),! )$""
 0  1 5 5
1 8  2

 
91 : 
 #)-#"+& $1)$&)* " #)("$91 : 5
 1 $"$"#"$" )$"" 5 
 1 $"$"#"4#$"$#"+%#!"% " 5
  $ - % 5
 8 55 55 55 55
 ! -#"# !)* " 55
 /)"#!)* " 5
 /)"#!)* " $$+#"# 5
 /)"#!)* " $$"#" 5
   5 5 5 5
 80 1 5 5 5 5
 * ., 4 5 
 2"! $ 3* ("+$! + /)"*&#"$!()# 5 
 "* ., 4 
 ("#" *"( "",#$"* .)#, 4 5
 "#""6"  6 55 55 5 5 55
 
    55 55 5 5 55
    5 5 5 5
 
 0 5 5 5 5
 
7 5 5 5 5
 01   5 5 5 5
 2 

 0  1 5 5
1 8  2

 
91 : 
www.codfiscal.net
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

$%&%#'()* $)&%%+ ,$%*%'%+ (-#'#%'%


-%*' % '(-&'*-( .(#&%' 
   
   

  
 "  
 
 ' 
 / ' 
 0 ' 
 

 
 
 
 
! # 

  
 8 55 55 55 55
   5 5 5 5
 80 1 5 5 5 5
  55 5 5 55 5 5
    5 5 5 5 55 5 5
    5 5 5  5
  !""# " $%"$ 5
 ""# &%"'" 5
 ()## ($#*)$& &+$*" 
 !()## 
 $&+$ '" (" $)#(#!)"$& $","#" 
$ "
 $&+$ '" &&-"# 
 &#(# !""# " $%"$ 5
  !""# " $$"#" 
 )* $"&!#. * ,))! "&!""# "! ,"+ " 
!"
 )$# % 5 
 )$# % &"! -#"# !)* "&!" 5
 )$# % &"! -#"# &!)+"/ 
 )$# % &"! -#"# !)* "&!"$"" 5
 )$# % &"! -#"# ($#"** &$& 
+$*"! %) (#),! )$"
 )$# % ($#*)$*& ! $&+$ '" 5
 
 0 5 5 5  5
 
$# ! !#. * 5
 1#$ # &% #) 5
 2"# "($#*#"$ 
 $*"' 3 + $"! ,)#"+)# *" 5
 ("3*"$"! !"%# " 
 "#%#"$ ! %# , "$ 
 !&!* +% 
 #"$!()#
 )!"3*)+$ *" 3#"& )3.3 $#$ 5
 2"# "! (#!"# &!#. * **"#"*# 
,$* )$"
 %$# ! !#. * ($# $# $#! 5
,$* )$"#
 ("#" *#$ 5
 #"$" 
 #"$"($#)"+$ 
 2& *"+$! +"# "!"$ "# 
 2& *"+$ 
 2"# "!"$ "# 
 
$# &$"#")% *)#& $.$"# 
 $/# ! "**!)# &(" 
 )% *& $.$"# 
 ("!"# 3&"!"# 3#"$!,#"# 
 ("!"# $#$3&"!"# 3#"$!,#"# 
 ("!"# $!#" $"" 
 "# 3(% *" ! +"# "&)*+$"# 
 )$!"$"! 4(# '" 
 #-" #(#),! )$"" 
 #)* "+$* 
  /& * "#! 4#"/& * "#&# ."& $ 5
"* $ $#(#'$"#" $#!)#!" 3
()# . & !()' )#-"
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 21

$%&%#'()* $)&%%+ ,$%*%'%+ (-#'#%'%


-%*' % '(-&'*-( .(#&%' 
   
   

  
 "  
 
 ' 
 / ' 
 0 ' 
 

 
 
 
 
! # 

  
 * 5
 #))*)! #(#'$"# 
 # +&"! -#"#$)$6. "" 
 # 5
 #!"# !#. * ($##"$!+ #"&#(# )# 5
 4*"#"! ""*#"$)#%-"# 
 * *%$# ! !#. * 5
 
7 5 5 5 5
 &)%"$' 5
 )%"$&"&")#""#')## !" 5
 0  1 5 5
1 8  2

 
91 : 
 #)-#"+& $1)$&)* " #)("$91 : 5
 1 $"$"#"$" )$"" 5 
 1 $"$"#"4#$"$#"+%#!"% " 5
  $ - % 5
 8 55 55 5 5 5 5
 ! -#"# !)* " 55
 /)"#!)* " 5
 /)"#!)* " $$+#"# 5
 /)"#!)* " $$"#" 5
   5 5 5 5
 80 1 5 5 5 5
 * ., 4 5 
 2"! $ 3* ("+$! + /)"*&#"$!()# 5 
 "* ., 4 
 ("#" *"( "",#$"* .)#, 4 5
 $! ! "/)"#($#%"#"$ 55
 ! !$""*)#&""(#!)"$)# $."#!" 5
 /)"#($##+"! 5
 *  $&)+$ "! -#"# )#! 5
"! !$ !)* "
  *#"$!+ #"! (""&#(# )# 5
 * &"&+ $ !#"#,)$& 5
   5 5 5 5
   2 

1 
    5 5 5 5
    5 5 5 5
  !""# " $%"$ 5 
 ""# &%"'" 5
 ()## ($#*)$& &+$*" 
 $&+$ '" &&-"# 
 &#(# !""# " $%"$ 
 )$# % 5
 )$# % &"! -#"# !)* "&!" 5
 )$# % &"! -#"# &!)+"/ 
 )$# % &"! -#"# !)* "&!"$"" 
 )$# % &"! -#"# ($#"** &$&
+$*"! %) (#),! )$"
 )$# % ($#*)$*& ! $&+$ '" 
 
 0 5 5 5 5
 
$# ! !#. * 
 1#$ # &% #) 
 2"# "($#*#"$ 
 $*"' 3 + $"! ,)#"+)# *" 
www.codfiscal.net
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

$%&%#'()* $)&%%+ ,$%*%'%+ (-#'#%'%


-%*' % '(-&'*-( .(#&%' 
   
 /  

  
 "  
 
 ' 
 / ' 
 0 ' 
 

 
 
 
 
! # 

  
 ("3*"$"! !"%# " 
 "#%#"$ ! %# , "$ 
 !&!* +% 
 )!"3*)+$ *" 3#"& )3.3 $#$ 
 %$# ! !#. * ($# $# $#! 
,$* )$"#
 
$# &$"#")% *)#& $.$"# 
 )% *& $.$"# 
 ("!"# 3&"!"# 3#"$!,#"# 
 ("!"# $#$3&"!"# 3#"$!,#"# 
 ("!"# $!#" $"" 
 "# 3(% *" ! +"# "&)*+$"# 
 #-" #(#),! )$"" 
  /& * "#! 4#"/& * "#&# ."& $ 
"* $ $#(#'$"#" $#!)#!" 3
()# . & !()' )#-"
 * 
 #))*)! #(#'$"# 
 # +&"! -#"#$)$6. "" 
 # 
 #!"# !#. * ($##"$!+ #"&#(# )# 
 * *%$# ! !#. * 
 
7  
 &)%"$' 
 )%"$&"&")#""#')## !" 
 01   5 5 5 5
 2 

 #"$!,## *#$ 5
 #"$!,## & $!+")*"! !+ & 
"! -#"# ($#"** &$&+$*"! %) 
(#),! )$"3*"#,)$&$" )$"$ *&
"! -#"# !)* "&!"$""3#(#'$"$&
*)$# % "&"! -#"# !)* "&!"$""($#
(#!)"$"," $*)$*& +& *"& $*"'"&
"** &$&+$*"!"%)""(#),! )$""
 #"$!,## & $!+")*"! !+ & 
"! -#"# ($#"** &$&+$*"! %) 
(#),! )$"3*"#%-,)$& $" )$"$ *
&"! -#"# !)* "&!"$""3($#*)$*& ! 
$&+$ '" &")#"(#!)"$)#"," $
$*"("* "+()#"#"&+$*"& $*"'"&
"** &$&+$*"!"%)""(#),! )$""
 8 5 5 5 5 
 ! -#"# !)* " 5
 /)"#!)* " 5 
 /)"#!)* " $$+#"# 5
 /)"#!)* " $$"#" 5
     
 80 1  
 * ., 4 
 2"! $ 3* ("+$! + /)"*&#"$!()# 
 $! ! "/)"#($#%"#"$ 5
 ! $"!)* "" $*"'&%) ! $." & " 5
 ! !$"!)* "" $*"'&%) 5
 ! !$"!)* "" $*"'& $." & " 5
 ! -#"# ($#!)+"/ 
 /)"#($##+"! 5 
 *  $&)+$ "! -#"# )#! 5
"! !$ !)* "
  *#"$!+ #"! (""&#(# )# 
 * &"&+ $ !#"#,)$& 5
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 23

$%&%#'()* ((%% &#%+&*'


 

  
 


 


   
   

  
 "  
 
 ' 
 , ' 
 - ' 
 

 
 
 
 
! # 

    00 001 010 00
 
 
 
 00 001 010 00
 


 01 0 10 10
  01
 !"#$" #"% &'""$'#( "$)"&" *" 01
 
+  010 00 00 010
 # ,"$" #* $ 010
 -*$"#* $ 0
 -*$"#* $ ''("$" 0
 !$"$$.$ 
 . 00 001 010 00 
 
 00 001 010 00
 


 01 0 10 10
 
+  010 00 00 010
 
  00 001 010 00
 
 
 00 001 010 00
 


 01 0 10 10
  01
 !"#$" #"% &'""$'#( "$)"&" *" 01
 
+  010 00 00 010
 # ,"$" #* $ 010
 -*$"#* $ 0
 -*$"#* $ ''("$" 0
 !'# # $-*$"&'"/$"$' 010
 -*$"&'""($# 0
  ')*(' $# ,"$" *"# 01
$# #' #* $
  "$'#( "$# &$$)"&" *" 01
www.codfiscal.net
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

$%&%#'()* +'(%*,( %&#'(&'


 

  
 


 


   
   

  
 "  
 
 ' 
 - ' 
 . ' 
 

 
 
 
 
! # 

  

   1 1 11 11 11

    1 1 11 11 11
 
  1 1 1 1
 !! 1
 "#$%#!$#&!!!'(# #%($)!#%*#' #!+# 1
 , 1 1 11 11 11
 $!- #%#!$+!% 11
 . +%#$+!% 1
 . +%#$+!%!(( )#%# 1
 . +%#$+!%!((% #% 
 "%#%%/%  / 1 1 11 11 11
 
    1 1 11 11 11
 
  1 1 1 1
 , 1 1 11 11 11
  1 1 11 11 11
    1 1 11 11 11
 
  1 1 1 1
 !! 1
 "#$%#!$#&!!!'(# #%($)!#%*#' #!+# 1
 , 1 1 11 11 11
 $!- #%#!$+!% 11
 . +%#$+!% 1
 . +%#$+!%!(( )#%# 1
 . +%#$+!%!((% #% 
 "($!!$!%. +%#'(# 0%#%( 11
 $!$(%%+#*%%'#$+%(+#!(&%#$% 
 . +%#'(# #)%$! 1
 !!!(*+)(! %$!- #%#!+#$! 1
%$!$(!$+!%
 !! #%($)!#%$!'%%*#' #!+# 1
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 25

$%&''() %*+, $ ',-*%+#''


 

  
 


 


   
   

  
 "  
 
 $ 
 . $ 
 / $ 
 

 
 
 
 
! # 

    0 01 10 0
 
 
 
 0 01 10 0
 


 0  
  0
 !"#$" #"% &'""$'#( "$)"&" *" 0
 
+  0 01 011 0
 # ,"$" #* $ 0
 -*$"#* $ 
 -*$"#* $ ''("$" 
 !$"$$.$ 
 . 0 01 10 0 
 
 0 01 10 0
 


 0  
 
+  0 01 011 0
 
  0 01 10 0
 
 
 0 01 10 0
 


 0  
  0
 !"#$" #"% &'""$'#( "$)"&" *" 0
 
+  0 01 011 0
 # ,"$" #* $ 0
 -*$"#* $ 
 -*$"#* $ ''("$" 
 !'# # $-*$"&'"/$"$' 0
 -*$"&'""($# 
  ')*(' $# ,"$" *"# 0
$# #' #* $
  "$'#( "$# &$$)"&" *" 0
www.codfiscal.net
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

 
 
 
   


   
  
    


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
     !!  !# !% !" !$  
! !

"### )* +,*


    ! % !! $#" ! #"% #"#  
   ! #!" $" ! #"% #"#  

$%#&"$#'    - , . -,/


   !" # "" %"#%   
   !" # " $"   

$%#&"$#'    - , . -,/


'3'' 5
 1
 

 
 
1 1 1
  1
  

 
 1 
   !" # "" %"#%   
   !" # " $"   

$%#&"$#'

$%#&"$#'#'   
    % ! !   
    !$" !   

$%#&"$#'
$%#&"$#'#(  0 1 1
   $ ! $! ! $   
   $ ! !! " %!#   

$%#&"$#'
$%#&"$#'#& 2 1
   % !"% !   
   % "" #$$   

$%#&"$#(   


  . /
   %#$ !" ! $$ $#" ! #"% #"#  
   %#$ ! !% !$# ! #"% #"#  

$%#&"$#(   


  . /
'3#4 -5 
       
 
  
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 27

 
 
 
   


   
  
   ! 


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
     !!  !# !% !" !$  
! !

    !  #   

    $" "$   

$%#&"$#(   


  . /

'3'#      


5 
 7 

   !%$ %! $! "#   


   !%$ ! "% "#   

$%#&"$#(   


  . /

(#(( 
   
21     1


 
 8  
  0   0 .- 9/
   !! % !$   
   !! $! !!!   

$%#&"$#(   


  . /

('6( 1  


        
   
1 
   !! #% ! ! !  
   !! !% ! ! !  

$%#&"$#(   


  . /

6"6% -5    7  


   

   %%  %" " #"#  


   %%  %" " #"#  

$%#&"$#(
$%#&"$#(#'   
   "" "# !% !!" ! ! %  
   "" # ! # %$ ! ! %  

$%#&"$#(
$%#&"$#(#(  0 1 1
   $ ! "# !$ " !#%  
   $ !$ "% ! " !#%  

$%#&"$#(
2 1
"#$%&"$'$%
    ! "! ! $ "! !! &$  
   ! #! !!" %& !! &$  
www.codfiscal.net
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
#'
#01 $
1!
0
0 
'!
' 
 '0

  "# %  */ ! $


 
0 
'

$
 0$0
!

   
  
!
2 4 ' 2 
0  $
 2


!0


 551!00
$
'

!
'0' 2 0 ''$

 ' 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & # !  
 

 "# .3.. 
0 &0


00

' 
0
 
10& &'&

20 ''
$ &0

''
''
$ 00


$0 '& 2
' 

  *. 
 

  

)*** 
    ! !   

   !    

)**+ 


    ! !   
   !    

,-*+ 
    ! !   
   !    

,-*+), ! "#


! 
    ! !   
   !    

,-*+),*. ! $ 

  
    ! !   
   !    

,-*+),*.*.  
 
        
       

,-*+),*.*/  

%
 
 $&' &
        
      !   

,-*+),*.*+ (&

        


    !   
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 29


  
 
#'
#01 $
1!
0
0 
'!
' 
 '0

  "# %  *7 ! $


 
 
 0 $' 
! 

   
  
!
2 4 ' 2 
0  $
 2


!0


 551!00
$
'
!
'0' 2 0 ''$

 ' 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & # !  
 

 "# .3*6
 
0$


 
'$ 
 
 
' 0 !'0 '


 


'
  */ 0 


)*** 
      !   

       

)**+ 


      !   
       

,-*+ 
      !   
       

,-*+), ! "#


! 
      !   
       

,-*+),*/ ! $
0 

      !   
       

,-*+),*/*.  
 
       
       

,-*+),*/*/  

%
 
 $&' &
       
       

,-*+),*/*+ (&

        
     !   
www.codfiscal.net
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
 
#'
#01 $
1!
0
0 
'!
' 
 '0

  "# %  *7 ! $


 
 
 0 $' 
! 

   
  
!
2 4 ' 2 
0  $
 2


!0


 551!00
$
'

!
'0' 2 0 ''$

 ' 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & # !  
 

 "# .3.* $ 
$
 
''
$$

$ ' 
 
2$ 
 0 0 '
8
'
  */ 0 


)*** 
      !   

    !   

)**+ 


      !   
    !   

,-*+ 
      !   
    !   

,-*+), ! "#


! 
      !   
    !   

,-*+),*/ ! $
0 

      !   
    !   

,-*+),*/*.  
 
   !    
    !   

,-*+),*/*/  

%
 
 $&' &
        
       

,-*+),*/*+ (&

       


    !   
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 31


  
 ! 
#'
#01 $
1!
0
0 
'!
' 
 '0

  "# %  *7 ! $


 
 
 0 $' 
! 

   
  
!
2 4 ' 2 
0  $
 2


!0


 551!00
$
'

!
'0' 2 0 ''$

 ' 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & # !  
 

 "# /*// $ 20 


' $ 
'0($&
 

!!' 
' &0
00 

 0
9
 

 
 $ 
2%2$ 


'
%

 "
  */ 0 


)*** 
        

        

)**+ 


        
        

,-*+ 
        
        

,-*+), ! "#


! 
        
        

,-*+),*/ ! $
0 

        
        

,-*+),*/*.  
 
    !    
       

,-*+),*/*/  

%
 
 $&' &
    ! ! !!   
   ! !    

,-*+),*/*+ (&

   !  !    
   ! ! !    
www.codfiscal.net
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
#'
#01 $
1!
0
0 
'!
' 
 '0

  "# %  *7 ! $


 
 
 0 $' 
! 

   
  
!
2 4 ' 2 
0  $
 2


!0


 551!00
$
'

!
'0' 2 0 ''$

 ' 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & # !  
 

 "# /.7/ $& '0$

 '  
!
''


' 0 
'
'
' 
'& 

  */ 0 
)*** 
    !   

      

)**+ 


    !   
      

,-*+ 
    !   
      

,-*+), ! "#


! 
    !   
      

,-*+),*/ ! $
0 

    !   
      

,-*+),*/*.  
 
     !  
    ! !  

,-*+),*/*/  

%
 
 $&' &
      !  
     !  

,-*+),*/*+ (&

   !   !  


   !  ! !  
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 33


  
  
#'
#01 $
1!
0
0 
'!
' 
 '0

  "# %  66 


 $
42 0 

   
  
!
2 4 ' 2 
0  $
 2


!0


 551!00
$
'

!
'0' 2 0 ''$

 ' 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & # !  
 

 "# 7)7-
 
$

'$ 

' 8
 
0 $
''
$

'
  */ 0 


)*** 
      !!  

     !!  

)**+ 


      !!  
     !!  

,-*+ 
      !!  
     !!  

,-*+), ! "#


! 
      !!  
     !!  

,-*+),*/ ! $
0 

      !!  
     !!  

,-*+),*/*.  
 
     !   
     !   

,-*+),*/*/  

%
 
 $&' &
     ! !  
    ! !  

,-*+),*/*+ (&

       


       


 

    34

  
1)$$!$1
12$"23)"  !"#$!$ !"#$!$ *) +"$)$ +"$)$ +"$)$ +"$)$
12$"4#" %&"#"' '!$)$" ( (, (- (. $$#!"$*$
    !((( (

 (  , - . / 0

,  (./ . /0 - - - 0.(.
 (./ . /0 - - - 0.(.
,    (./ . /0 - - - 0.(.
   (./ . /0 - - - 0.(.
,. &"$5%$ /0/ , /0 - - - 0.(.
 /0/ , /0 - - - 0.(.
,.*+"#&"$$ 0.(. 0.(.
 0.(. 0.(.
,.(
+$$& $')"+$ ,/0 0 / / /
)$3!*&2"+'*" ,/0 0 / / /
,.
*4$!$'"#4$*"$&+$ 0  
!"&"$5&*'*! 0  
,. !"&"$5%$ ( , , , ,
 ( , , , ,
,.'"$$&'$"!%" /( ( ( ( (
&"$5!*%$ /( ( ( ( (
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013
www.codfiscal.net
(

 

   

  
1)$$!$1
12$"23)"  !"#$!$ !"#$!$ *) +"$)$ +"$)$ +"$)$ +"$)$
12$"4#" %&"#"' '!$)$" ( (, (- (. $$#!"$*$
    !((( (

 (  , - . / 0
 
      
,  0.(. 0.(.
 0.(. 0.(.
,    0.(. 0.(.
   0.(. 0.(.
,. &"$5%$ 0.(. 0.(.
 0.(. 0.(.
,.*+"#&"$$ 0.(. 0.(.
 0.(. 0.(.

     
,  .0 . /0 - - -
 .0 . /0 - - -
,    .0 . /0 - - -
   .0 . /0 - - -
,. &"$5%$ 00 , /0 - - -
 00 , /0 - - -
,.(
+$$& $')"+$ ,/0 0 / / /
)$3!*&2"+'*" ,/0 0 / / /
,.
*4$!$'"#4$*"$&+$ 0  
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

!"&"$5&*'*! 0  


,. !"&"$5%$ ( , , , ,
 ( , , , ,
,.'"$$&'$"!%" /( ( ( ( (
&"$5!*%$ /( ( ( ( (
35
www.codfiscal.net


 

    36

  
1)$$!$1
12$"23)"  !"#$!$ !"#$!$ *) +"$)$ +"$)$ +"$)$ +"$)$
12$"4#" %&"#"' '!$)$" ( (, (- (. $$#!"$*$
    !((( (

 (  , - . / 0

   
,  -.0 0  
 -.0 0  
,    -.0 0  
   -.0 0  
,. &"$5%$ -.0 0  
 -.0 0  
,.(
+$$& $')"+$ ,/0 0 / / /
)$3!*&2"+'*" ,/0 0 / / /
,.
*4$!$'"#4$*"$&+$ 0  
!"&"$5&*'*! 0  

      


,  ( , , , ,
 ( , , , ,
,    ( , , , ,
   ( , , , ,
,. &"$5%$ ( , , , ,
 ( , , , ,
,. !"&"$5%$ ( , , , ,
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

 ( , , , ,


www.codfiscal.net


 

   

  
1)$$!$1
12$"23)"  !"#$!$ !"#$!$ *) +"$)$ +"$)$ +"$)$ +"$)$
12$"4#" %&"#"' '!$)$" ( (, (- (. $$#!"$*$
    !((( (

 (  , - . / 0
   ! "# #  # 
 $    
  !     #  
 $     # !    #   $  $ #      
  
 " # "   "  $
,  /( ( ( ( (
 /( ( ( ( (
,    /( ( ( ( (
   /( ( ( ( (
,.'"$$&'$"!%" /( ( ( ( (
&"$5!*%$ /( ( ( ( (
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013
37
www.codfiscal.net
,

 

    38

  
1)$$!$1
12$"23)"  !"#$!$ !"#$!$ *) +"$)$ +"$)$ +"$)$ +"$)$
12$"4#" %&"#"' '!$)$" ( (, (- (. $$#!"$*$
    !((( (

 (  , - . / 0
%&'( )&*&)&)&))&
-/    (--/ - .0 , , , 0.(.
 (--/ - .0 , , , 0.(.
-/    (--/ - .0 , , , 0.(.
 (--/ - .0 , , , 0.(.
-/. &"$5%$ // .0 , , , 0.(.
 // .0 , , , 0.(.
-/.*+"#&"$$ 0.(. 0.(.
 0.(. 0.(.
-/.(
+$$& $')"+$ ,0 (0 . . .
)$3!*&2"+'*" ,0 (0 . . .
-/.
*4$!$'"#4$*"$&+$ 0  
!"&"$5&*'*! 0  
-/. !"&"$5%$ ( , , , ,
 ( , , , ,
-/.'"$$&'$"!%" /( ( ( ( (
&"$5!*%$ /( ( ( ( (
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013
www.codfiscal.net
-

 

   

  
1)$$!$1
12$"23)"  !"#$!$ !"#$!$ *) +"$)$ +"$)$ +"$)$ +"$)$
12$"4#" %&"#"' '!$)$" ( (, (- (. $$#!"$*$
    !((( (

 (  , - . / 0
%&'+ )&*&)&)&))&%*&,*)&-&%.)&
-0    ,   
    ,   

  
-0    ,   
    ,   

  
-0. &"$5%$ ,   
 ,   
-0.(
+$$& $')"+$ ,   
)$3!*&2"+'*" ,   

 
      
-/    0.(. 0.(.
 0.(. 0.(.
-/    0.(. 0.(.
 0.(. 0.(.
-/. &"$5%$ 0.(. 0.(.
 0.(. 0.(.
-/.*+"#&"$$ 0.(. 0.(.
 0.(. 0.(.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013
39
www.codfiscal.net
.

 

    40

  
1)$$!$1
12$"23)"  !"#$!$ !"#$!$ *) +"$)$ +"$)$ +"$)$ +"$)$
12$"4#" %&"#"' '!$)$" ( (, (- (. $$#!"$*$
    !((( (

 (  , - . / 0
     
-/    -/0 - .0 , , ,
 -/0 - .0 , , ,
-/    -/0 - .0 , , ,
 -/0 - .0 , , ,
-/. &"$5%$ /-0 .0 , , ,
 /-0 .0 , , ,
-/.(
+$$& $')"+$ ,0 (0 . . .
)$3!*&2"+'*" ,0 (0 . . .
-/.
*4$!$'"#4$*"$&+$ 0  
!"&"$5&*'*! 0  
-/. !"&"$5%$ ( , , , ,
 ( , , , ,
-/.'"$$&'$"!%" /( ( ( ( (
&"$5!*%$ /( ( ( ( (
-0    ,   
    ,   

  
-0    ,   
    ,   

  
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

-0. &"$5%$ ,   


 ,   
-0.(
+$$& $')"+$ ,   
)$3!*&2"+'*" ,   
www.codfiscal.net


$$%$% 4$$
# 

 
  

 
    

&% '() * + '(*##* , %&-#) ) .%/*%'&-#) ) *%# (%/*#'


&-/) #() *%#&#)*#)*&/ /)* #)-/) #/) #)+%###
#  0
##  1   ! #
" &' ( &

%  #$##        
     ! " 
 

   ! " 2 3
( '5)* ' # !"3 3  
## !"3 3  
!2 %#5/* *#%# %#%) # !3 3  
%( # ' ## !3 3  
!2 %#5/* *#%# %#%) # !3 3  
%( # ' ## !3 3  
!2" 4 # !3 3  
## !3 3  
!2",. # 3 3 " " "
0 ## 3 3 " " "
!2",1. # 3  
1  ## 3  
!3 %#5/* *#%# %#%) #   
%( # ' )*/ #&) ##   
&,/) %#6('#
*(-%#() '
!3 %#5/* *#%# %#%) #   
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

%( # ' )*/ #&) ##   


&,/) %#6('#
*(-%#() '
!3" 4 #   
##   
!3",. #   
0 ##   
41
www.codfiscal.net
#

$$%$% 4$$ 42
, 

( )( * ( + ' ( !+ (

 
    

&% '() * + '(*##* , %&-#) ) .%/*%'&-#) ) *%# (%/*#'


&-/) #() *%#&#)*#)*&/ /)* #)-/) #/) #)+%###
#  0
##  1   ! ,
" &' ( &

%  #$##        
     ! " 
 

   ! " 2 3
( '5)* ' #   
##   
!2 %#5/* *#%# %#%) #   
%( # ' ##   
!2 %#5/* *#%# %#%) #   
%( # ' ##   
!2" 4 #   
##   
!2"  4 #   
##   
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013
www.codfiscal.net
-

$$%$% 4$$
234 

.)( * ( /
0%
 
%+ +  ) %
*
 ) ( + + + 
 
( . 
+ / * 
! 

 (  %
 *'+ ( 
 
 (*

 !+ % */  (
 (*+(( 1%+ *'+* . ( +( ! 
% (*+ ! )( * ( ( +

* 

! 0(
%* 
0 (
+ 
*
(

!0* (

 
    

&% '() * + '(*##* , %&-#) ) .%/*%'&-#) ) *%# (%/*#'


&-/) #() *%#&#)*#)*&/ /)* #)-/) #/) #)+%###
#  0
##  1   ! 234
" &' ( &

%  #$##        
     ! " 
 

   ! " 2 3
( '5)* ' # 2   
## 2   
!2 %#5/* *#%# %#%) # 2   
%( # ' ## 2   
!2 %#5/* *#%# %#%) # 2   
%( # ' ## 2   
!2"*  # 2   
 4 ## 2   
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013
43
www.codfiscal.net
5

$$%$% 4$$ 44
37 

66

 
 (1 7 8  

 & 5)* '

& 

; $% 50


,$($ ;
  % 4# :
&  :1 
) ,-
) 1 ("$"2
:1 795$($&:$& 8

6& *#+#)&*#) # '###)&# (*#9)# ( ()(,# # *(6 #

+ 1 78 2


&   7$8 $2
  1 7 :8 % ,<%&!2,<2
% ' *# #
& :1 78 

 & *#+#)&&*/' * '/ * *#'(*

+ 1 78 2


& 7$8 $3
& :  78 
&  7$8 !$2
 &  #-7$8 !$
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

!+ 178
"+ 78
2+ 78 2
www.codfiscal.net
,

$$%$% 4$$
37 

66

 
 (1 7 8  

&% '() * + '(*##* , %&-#) ) .%/*%'&-#) ) *%# (%/*#'


&-/) #() *%#&#)*#)*&/ /)* #)-/) #/) #)+%###
#  0
##  1   ! 37
" &' ( &

%  #$##        
     ! " 
 

   ! " 2 3
( '5)* ' # 2 2
## 2 2
!2 %#5/* *#%# %#%) # 2 2
%( # ' ## 2 2
!2 %#5/* *#%# %#%) # 2 2
%( # ' ## 2 2
!2" 4 # 2 2
## 2 2
!2"  # 2 2
## 2 2
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013
45
www.codfiscal.net
7

$$%$% 4$$ 46
37# 

8

 
 (1 7 8  

 & 5)* '

& 

; $% % 


,$($ 6 
  % ' 2
&  :1 
) ,-
) 1 &:2"$2
:1 795$($&:$& 8

6& *#+#)&*#) # '###)&# (*#9)# ( ()(,# # *(6 #

+ 1 78 2


&   7$8 $2
  1 7 :8 % 3!,
& :1 78 

 & *#+#)&&*/' * '/ * *#'(*

+ 1 78 2


& 7$8 $3
& :  78 
&  7$8 !$2
 &  #-7$8 !$3
!+ 178
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

"+ 78
2+ 78 2
www.codfiscal.net
3

$$%$% 4$$
37# 

8

 
 (1 7 8  

&% '() * + '(*##* , %&-#) ) .%/*%'&-#) ) *%# (%/*#'


&-/) #() *%#&#)*#)*&/ /)* #)-/) #/) #)+%###
#  0
##  1   ! 37#
" &' ( &

%  #$##        
     ! " 
 

   ! " 2 3
( '5)* ' # 2 2
## 2 2
!2 %#5/* *#%# %#%) # 2 2
%( # ' ## 2 2
!2 %#5/* *#%# %#%) # 2 2
%( # ' ## 2 2
!2" 4 # 2 2
## 2 2
!2"  # 2 2
## 2 2
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013
47
www.codfiscal.net
www.codfiscal.net
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

 ), -, )


)  .)
  

 !"
!#!

$
% & 
'% ! ( !
)
! *! 
! ! ! (! 
 '
 / 
 0 / 
 1 / 
 "
!
! 
! 
& ! !
( ( '
+ ( (

  2
 
    
 
 

: :: 
 

 
  :  
 
   
 
  !"#$%#&!'!($%)!*#+!%%!,!*#-!($!"# :  
)$.%#/$##,!&)(-$#.(%!
   
 0  : :
  
 01  :  
 .($%#+)$##,!"#2)%%#'!($%)".34,$.%$!,! : : : :
(24$.%#
 .($%#+)$#(24$.%#*.%*&.(,)*,!2%($%! :::: :: :
'!($%)'*$-%!($!*.%"*%#*!
  
 0 : : : :
 .($%#+)$##,!"#2)%%#'!($%)".34,$.%$!,! : : : :
"#2)%$#
 
 
 
 : : 
 
 
 :: : 

  :: : 
 *$!5!(#$)%#,#(,.+(/# :  
 !(#$)%#,#(,.+(/#*&.(,)*,!2%($%!'!($%) : : :
'*$-%!($!*.%"*%#*!
   
  
 : : 
 


 : : 
 *$!5!(#$)%#*&.(,)*,!2%($%!'!($%)'*$ : 
-%!($!*.%"*%#*!
 *$!5!(#$)%# : : 
 
 : :
 

 : :
6 
 

 

0

  : :
 )+5!($##'%#3#$!,!+)2!$)*"#2)%%#*.%'!($%) : :
".34
  !(#$)%#"#"$!3"#2)%%#'!($%)".34 : : : :
  !(#$)%#&.(,2%($%!'!($%)'*$-%!($!*.% ::: : 
"*%#*!
 0
 0 
61 : : : :
 7
 
 

: : : :
 7
 
 

  : ::
   
 :  :
    
 
  :
  
 
  : : : 

6 
 

 
 
 :  
 

 
  : 
 6 

8
9 


  
 : : :
 
7
 
 :  
 7
 
 
  : : :
 

  
 : : :
 %$! 7
 
  : : : :
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 49


 ), -, )
)  .) $
% & 
'% ! ( !
)
! *! 
! ! ! (! 
 '
 / 
 0 / 
 1 / 
 "
!
! 
! 
& ! !
( ( '
+ ( (

  2
 

 7
 
 

 : 
 7
 
 

  : ::
   
   :
    
 
  
  
 
  : : : 

6 
 

 

 
 
 6 

8
9 


  
 :: : 
 
7
 
 :  
 7
 
 
  : : :
 

  
 : : :
 7
 
 
 
0 
 : : :

 

 

 7
 
 

 : : :
 7
 
 

  : : :
   
 :  
 
7
 
 :  
 "#2)%%#'!($%)'*$-%!($!*.%"*%#*! :
 ;!*$)#!*#,!2!"$#.(%!*!&.(,)*)#,!2%($%! :
-%!($!*.%"*%#*!
 ;!*$)#!*#-)$%("3#$!%!"#'*$,%!'$)%#*.% 
 *$!-;!*$)#!*#,!,3#(#"$%%!&.(, 
 6  : :
 7
 
 

  
 7
 
 

   
   
   
 
  
  
 
  :: 

6 
 

 

 
 
 6 

8
9 


  
  : ::
 7
 
 
 :: :: :: ::
 

  
:: :: :: ::
 (5$3($(!,!&#(#+#*'%#((#5!* 
 !($%!,!"'!-#*#/%!'!%&!-$#.(%!-*#&#-%!"# 
%!-*#&#-%!
 *$!-;!*$)#!*##(,.3!(#)*#(5$3($)*)# :
: 0  
  : 
 7
 
 

: : 
 7
 
 

  : 
   
   
    
  
 
  : : 

6 
 

  
 : : 
 
7
 
  
 7
 
 
 : : : :
 

  
: : : :
 "#2)%%#'!($%)".34 ::
 %!5!(#%!! -*),!%##".-#*! 
 *$!-;!*$)#!*##(,.3!(#)*'%!5!(#%##! -*),!%## 
".-#*!
www.codfiscal.net
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013
 
      
 
    
        

  
   


  

 *$!-;!*$)#!*##(,.3!(#)*"#2)%%#*.%"# ::
"#"$!($!#".-#*!
 ;!*$)#!*#-)$%("3#$!%!"#'*$,%!'$)%#*.% 
 *$!-;!*$)#!*#,!,3#(#"$%%!&.(, :
: %$!  
 6 
 : :
:  0 6 
 : :
6
 
 
6 
 7
 
 

 : :
   
   
 
  :
 
 
 :  
 

 
  : 
 6 

8
9 


  
  : :
 -$#)(#2!(!%*!,!3)(- 
 6")%#-$#5!'!($%)-.3+$!%!".34)*)# 
 $#3)*%!-%!%##,!*.-)%#,!3)(- 
 *$!-$#)(#2!(!%*!,!3)(- :
: ;!*$)#!*#"#"$!3"#2)%%#'!($%)".34 : : : :
: ;!*$)#!*#&.(,2%($%!'!($%)'*$-%!($!*.% : : :
"*%#*!<
 : : 
 
-!,!($<!&#-#$&.(,2%($%!'!($%)'*$ : : 
-%!($!*.%"*%#*!
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 51

 /" 0" /


/  1/
  

    !

"
 " #
 " 

$
!"   "
 "


" 

%" 
 &'()*&'(+

,
- & . ') 
$- ( *  *
/
* #* 
* * * * 
 $
 &'() 
 &'(2 
 &'(3 
 &'(+
*
* 
* 
. * *
 $
!  

 ( & 4 ) 
 66 66 66 667
 
 
 66 667 66 66
 
 
  76 76777 6 6
 !!"##$!#!%&#%! 76
 ##$!!'&#(# 6
 %')%!(#!!*#! %+$*$"+#%'!%#,#$# 6
%!#!!
 %')%!(#!!''-#$ 
 '$* $!"##$!#!%&#%! 6
 !!"##$!#!%%# $# 
 +. !%#'"$/!.! ,++"!#'"##$!#"!,#)!!# 
"#
 +%$!& !! 6
 +%$!& !!'#"!- $#$!"+.!#'"# 6
 +%$!& !!'#"!- $#$!'"+)#0 
 +%$!& !!'#"!- $#$!"+.!#'"#%## 677
 +%$!& !!'#"!- $#$!*%$ #..!'%' 
) %.#"!&+!*$+,"!+%#
 +%$!& !!*%$ .+%.'!!"!!%')%!(#!! 7
 


 1 67 767 767 76
 % $!"!"$/!.!! 6
 2 $%! $!'&!$+ 77
 #$!#*%$ . $#%! 
 %.#(!3! )!%#"!,+$#)+$!.# 6
 *#3.#%#"!"# &$!# 
 #$& $#%!"! &$!,!#%! 
 !"'".!)& 
 +"#3.+) %!.#!!3$#'!+3/3!%$% 6
 #$!#"!*$"#$!'"$/!.!!. .#$#.$ 6
, %.!+%#
 & % $!"!"$/!.!!*%$ !%$!%$"! 6
, %.!+%#$
 *#$#!!. $% 6
 % $!'%# $#+&!.+$'!%/%#$ 
 +&!.'!%/%#$ 
 *#"#$!3'#"#$!3$#%",$#$! 6
 *#"#$!!%$%3'#"#$!3$#%",$#$! 6
 *#"#$!!%"$#!%## 
 #$!3* &!.#!!"!)#$!#'+. )%#$ 
 +%" #%#"!4*$!(# 
 $-#!$*$+,"!+%## 7
 $+.!#) %.!! 
 !!0 '!.!#$"!4$#0 '!.!#$'$!/#'!% 
#.! %!!%$*$(%#$#!%$"+$"# !3
*+$!/!'!"*+(!!!+$-#
 . !! 6
 $++.+"!$*$(%#$ 
 $!)'#"!- $#$%+%5/!## 
 !$!! 76
 $"#$!"$/!.!!*%$ $#%")!$#'$* $!+$ 6
 4. #$#"!!##.$#%+$& -#$ 
www.codfiscal.net
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013
 /" 0" /
/  1/ ,
- & . ') 
$- & *  *
/
* #* 
* * * * 
 $
 &'() 
 &'(2 
 &'(3 
 &'(+
*
* 
* 
. * *
 $
!  

 ( & 4 )
 . !!. & % $!"!"$/!.!! 6
 
 8 6 6 6 6
 '+&#%(! 6
 +&#%'#'#+$##$(+$$!!"# ! 6
 
1
1  6 67 6 6
 #!.#$#%-#0#+$!*%$ ,+$)#$#*$+,"!+%## 67
##%-#0#!+$
 #!*%$ "!) #$#.$$!!'+. $!') %.# 6
 
1 2 
 
  76 7677 76 6
  

 $#%",$ $!. $% 76
 $#%",$ $!.#$!%"! !!* &!. 6
7 $#%",$ $!'!%& - #"!- $#$!+$*%$ "+)#0 6
.#$& - #"!- $#$!+$"+.!#'"#
 $#%",$ $!'!%& - #"!- $#$!+$*%$ "+)#0 6
.#$& - ,+%' !%#!+%# %!.'#"!- $#$!
"+.!#'"#%##
 $#%",$ $!'!%& - #"!- $#$!+$*%$ "+)#0 
.#$& - #"!- $#$!+$"+.!#'"#
$*$(%#%'#"!- $#$*%$ #..!'%') %.#
"!&+!*$+,"!+%#*%$ "+)$!*' $##
*$#.!.!!*$+,"!+%#
 
1 2 
  
 6 $#%",$ $!!%$% 
 $+-$#) "!#*$+-$#). ,!%#%#$ 
%$#)& $"#&!#
 6 $#%",$ $!. $%!%"$#!%##9.#$ 
+$-#%!(#!!!%$%#!+%#:
 +%$!& !!"!.+!(#!!#+$-#%!")!%$%#!+%# 
 
1 
2  6 6 
2
 ;  
 
92 : 
 $+-$#)'!%2+%' $+*#%'(+#$ 
-!+%##92 :
 2!%#%#$#%#!+%## 
 2!%#%#$#4$%#%$#)& $"#&!# 
 $+-$#)'!%2+%' +.!# $+*#%92 : 6
 2!%#%#$#%#!+%## 7
 2!%#%#$#4$%#%$#)& $"#&!# 6
 !!%!-!&! 
 +,!%#%#$##"!"%!,!%#%.!#$%$#)& $"#&! 
*+"#'$#$'#+) %!## $+*#%#
 2+%' $+*#%'0 "#$# +&#!(#$ 67
 2!%#%#$#%#!+%## 
 2!%#%#$#4$%#%$#)& $"#&!# 7
 !!%!-!&! 
7 
;  66 66 66 66
 "!- $#$!"+.!# 66
 0 +#$"+.!# 6
 0 +#$"+.!#!%% )$#$ 67
 0 +#$"+.!#!%%# $# 6
 
; 
 6 76 76 76
7 "*#- &!$!.!/! 6
 )#,$%*#!!.$#%+$"##$!# 6
7 
  6 6 6 6
7 
; 1 2 6 6 6 6
 .!/,!4 67
 +%"$ .!! 6
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 53


 /" 0" /
/  1/ ,
- & . ') 
$- 4 *  *
/
* #* 
* * * * 
 $
 &'() 
 &'(2 
 &'(3 
 &'(+
*
* 
* 
. * *
 $
!  

 ( & 4 )
 #"!%!3.!*#)%"!)!0+#.'$#%"*+$ 
 +&!!$3#*#$# $#&!$+!.#"!##.!/ 7
.+$*+$#
 #.!/,!4 
 *#$#!!.#*!##,$%#.!/+$,!4 67
 
 2

  67 6 6 6
 
  
 
 
 67 6 6 6
 
 
  67 6 6 6
 !!"##$!#!%&#%! 7
 ##$!!'&#(# 
 %')%!(#!!''-#$ 
 '$* $!"##$!#!%&#%! 
 +%$!& !! 
 +%$!& !!'#"!- $#$!"+.!#'"# 
 +%$!& !!'#"!- $#$!'"+)#0 
 +%$!& !!'#"!- $#$!"+.!#'"#%## 
 +%$!& !!'#"!- $#$!*%$ #..!'%' 
) %.#"!&+!*$+,"!+%#
 +%$!& !!*%$ .+%.'!!"!!%')%!(#!! 
 


 1 67 67 67
 % $!"!"$/!.!! 
 2 $%! $!'&!$+ 
 #$!#*%$ . $#%! 
 %.#(!3! )!%#"!,+$#)+$!.# 
 *#3.#%#"!"# &$!# 
 #$!#"!*$"#$!'"$/!.!!. .#$#.$ 
, %.!+%#
 & % $!"!"$/!.!!*%$ !%$!%$"! 7
, %.!+%#$
 . !! 
 $"#$!"$/!.!!*%$ $#%")!$#'$* $!+$ 
 . !!. & % $!"!"$/!.!! 
 
; 
 6 6 6 6
 )#,$%*#!!.$#%+$"##$!# 6
 "!- $#$!*%$ *##.$#%+$"##$!# 6
 !!'-"!+%#$#,+%' !'-#$#%#$ 6
#.$#%+$"##$!#
 !!. $#%")!$#"!*##'$* $!+$ 
 . !!'#')!%!"$#$,+%' 6
 1 6 6 677 67
 
 
 6 67 67 6
 
 
    
 !!"##$!#!%&#%! 7
 ##$!!'&#(# 
 %')%!(#!!''-#$ 
 '$* $!"##$!#!%&#%! 
 +%$!& !! 
 +%$!& !!'#"!- $#$!"+.!#'"# 7
 +%$!& !!'#"!- $#$!'"+)#0 
 +%$!& !!'#"!- $#$!"+.!#'"#%## 
 +%$!& !!'#"!- $#$!*%$ #..!'%' 
) %.#"!&+!*$+,"!+%#
 +%$!& !!*%$ .+%.'!!"!!%')%!(#!! 7
 


 1 67 6 6 6
 % $!"!"$/!.!! 6
 2 $%! $!'&!$+ 
www.codfiscal.net
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013
 
       
 


 
 
        
 


  

   
 #$!#*%$ . $#%! 
 %.#(!3! )!%#"!,+$#)+$!.# 6
 *#3.#%#"!"# &$!# 7
 #$& $#%!"! &$!,!#%! 
 !"'".!)& 
 +"#3.+) %!.#!!3$#'!+3/3!%$% 
 #$!#"!*$"#$!'"$/!.!!. .#$#.$ 6
, %.!+%#
 & % $!"!"$/!.!!*%$ !%$!%$"! 6
, %.!+%#$
 *#$#!!. $% 
 % $!'%# $#+&!.+$'!%/%#$ 
 +&!.'!%/%#$ 
 *#"#$!3'#"#$!3$#%",$#$! 
 *#"#$!!%$%3'#"#$!3$#%",$#$! 
 #$!3* &!.#!!"!)#$!#'+. )%#$ 
 $-#!$*$+,"!+%## 
 $+.!#) %.!! 
 . !! 7
 !$!! 
 . !!. & % $!"!"$/!.!! 
 
1
1  67 67 67 67
 #!.#$#%-#0#+$!*%$ ,+$)#$#*$+,"!+%## 67
##%-#0#!+$
 
1 2 
 
  6 6 6 6
  

 $#%",$ $!. $% 6
 $#%",$ $!.#$!%"! !!* &!. 6
 
1 
2  7
2
 ;  
 
92 : 
 $+-$#)'!%2+%' +.!# $+*#%92 : 7
 2!%#%#$#%#!+%## 7
 2!%#%#$#4$%#%$#)& $"#&!# 
 !!%!-!&! 
7 
;  6 67 6 6
 0 +#$"+.!# 6
 0 +#$"+.!#!%%# $# 6
7 
    
7 
; 1 2  
 .!/,!4 
 #"!%!3.!*#)%"!)!0+#.'$#%"*+$ 
 +&!!$3#*#$# $#&!$+!.#"!##.!/ 7
.+$*+$#
 *#$#!!.#*!##,$%#.!/+$,!4 7
7 %/##)#%%',!%!&!*$!%%!/ 6
 %$'"*.!#!(#$3*$,.!+%#$3.#!,!.#$"! 6
$.#!,!.#$
 . !!!%'+)%! !%/##)#% ! 6
 
  66 66 667 66
 
 
 66 66 667 66
 
 
  6 6 6 6
 !!"##$!#!%&#%! 76
 ##$!!'&#(# 6
 %')%!(#!!*#! %+$*$"+#%'!%#,#$# 6
%!#!!
 %')%!(#!!''-#$ 
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 55


 
      
 


 
 
        
 


  

   
 '$* $!"##$!#!%&#%! 6
 !!"##$!#!%%# $# 
 +. !%#'"$/!.! ,++"!#'"##$!#"!,#)!!# 
"#
 +%$!& !! 6
 +%$!& !!'#"!- $#$!"+.!#'"# 6
 +%$!& !!'#"!- $#$!'"+)#0 7
 +%$!& !!'#"!- $#$!"+.!#'"#%## 6
 +%$!& !!'#"!- $#$!*%$ #..!'%' 
) %.#"!&+!*$+,"!+%#
 +%$!& !!*%$ .+%.'!!"!!%')%!(#!! 
 


 1 6 6 6 6
 % $!"!"$/!.!! 6
 2 $%! $!'&!$+ 7
 #$!#*%$ . $#%! 
 %.#(!3! )!%#"!,+$#)+$!.# 6
 *#3.#%#"!"# &$!# 
 #$& $#%!"! &$!,!#%! 
 !"'".!)& 
 +"#3.+) %!.#!!3$#'!+3/3!%$% 6
 #$!#"!*$"#$!'"$/!.!!. .#$#.$ 6
, %.!+%#
 & % $!"!"$/!.!!*%$ !%$!%$"! 6
, %.!+%#$
 *#$#!!. $% 6
 % $!'%# $#+&!.+$'!%/%#$ 
 +&!.'!%/%#$ 
 *#"#$!3'#"#$!3$#%",$#$! 6
 *#"#$!!%$%3'#"#$!3$#%",$#$! 6
 *#"#$!!%"$#!%## 
 #$!3* &!.#!!"!)#$!#'+. )%#$ 
 +%" #%#"!4*$!(# 
 $-#!$*$+,"!+%## 
 $+.!#) %.!! 
 !!0 '!.!#$"!4$#0 '!.!#$'$!/#'!% 
#.! %!!%$*$(%#$#!%$"+$"# !3
*+$!/!'!"*+(!!!+$-#
 . !! 6
 $++.+"!$*$(%#$ 
 $!)'#"!- $#$%+%5/!## 
 !$!! 76
 $"#$!"$/!.!!*%$ $#%")!$#'$* $!+$ 6
 4. #$#"!!##.$#%+$& -#$ 
 . !!. & % $!"!"$/!.!! 6
 
 8 6 6 6 6
 '+&#%(! 6
 +&#%'#'#+$##$(+$$!!"# ! 6
 
1 2 
 
  6 6 6 76
  

 $#%",$ $!. $% 6
7 $#%",$ $!'!%& - #"!- $#$!+$*%$ "+)#0 6
.#$& - #"!- $#$!+$"+.!#'"#
 $#%",$ $!'!%& - #"!- $#$!+$*%$ "+)#0 6
.#$& - ,+%' !%#!+%# %!.'#"!- $#$!
"+.!#'"#%##
 $#%",$ $!'!%& - #"!- $#$!+$*%$ "+)#0 
.#$& - #"!- $#$!+$"+.!#'"#
$*$(%#%'#"!- $#$*%$ #..!'%') %.#
www.codfiscal.net
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013
      
 


 
 
        
 


  

   
"!&+!*$+,"!+%#*%$ "+)$!*' $##
*$#.!.!!*$+,"!+%#
7 
;  667 6767 66 66
 "!- $#$!"+.!# 66
 0 +#$"+.!# 6
 0 +#$"+.!#!%% )$#$ 6
 
; 
 6 6 6 6
7 "*#- &!$!.!/! 6
7 
  67 6 6 6
7 
; 1 2 67 6 6 6
 .!/,!4 6
 +%"$ .!! 6
 #"!%!3.!*#)%"!)!0+#.'$#%"*+$ 
 +&!!$3#*#$# $#&!$+!.#"!##.!/ 
.+$*+$#
 #.!/,!4 
 *#$#!!.#*!##,$%#.!/+$,!4 67
7 "!- $#$!*%$ "+)#0 66
 $/%!$#4. '$!!"+.!# 6
 . !!!%'+)%! *$/%!$!!4. '$!! 6
"+.!#
 . !!!%'+)%! #"!- $#$!+$"! 67
#"!"%!"+.!#
 !!. $#%")!$#"!*##'$* $!+$ 6
 . !!'#')!%!"$#$,+%' 6
 
   3 76 6 7677 6
  

 
 
 76 6 7677 6
 


 1 6 6 6 67
 . !! 6
 . !!. & % $!"!"$/!.!! 6
 
1
1  6 67 6 67
 #!*%$ "!) #$#.$$!!'+. $!') %.# 6
 
1 2 
  
 6 $#%",$ $!!%$% 
 $+-$#) "!#*$+-$#). ,!%#%#$ 
%$#)& $"#&!#
 6 $#%",$ $!. $%!%"$#!%##9.#$ 
+$-#%!(#!!!%$%#!+%#:
 +%$!& !!"!.+!(#!!#+$-#%!")!%$%#!+%# 
 
1 
2  6 6 
2
 ;  
 
92 : 
 $+-$#)'!%2+%' $+*#%'(+#$ 
-!+%##92 :
 2!%#%#$#%#!+%## 
 2!%#%#$#4$%#%$#)& $"#&!# 
 $+-$#)'!%2+%' +.!# $+*#%92 : 6
 2!%#%#$#%#!+%## 
 2!%#%#$#4$%#%$#)& $"#&!# 6
 !!%!-!&! 
 +,!%#%#$##"!"%!,!%#%.!#$%$#)& $"#&! 
*+"#'$#$'#+) %!## $+*#%#
 2+%' $+*#%'0 "#$# +&#!(#$ 67
 2!%#%#$#%#!+%## 
 2!%#%#$#4$%#%$#)& $"#&!# 7
 !!%!-!&! 
7 
;  767 6 6 6
 0 +#$"+.!# 767
 0 +#$"+.!#!%% )$#$ 767
 .! %!-%$#') %.# 76
 #" $!#.!/*%$ .+)&#$#"+)#0 ! 6
 !) #$#.$#$!!'+. $!') %.# 67
 #.! %!-%$#') %.# 67
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 57

 
 
 
   


    
  
  !   


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

"### '( )*(


    " ### $%$ $ $ % %#  
  ! " ### $%$ $ $ % %#  

$"#%"$#&   


  + ,
    ## " # "  
  ! ## " # "  

$"#%"$#&   


  + ,

-."# 1
1  


    % % $   


  !  % % $   

$"#%"$#&   


  + ,

-."& ' ' 2 


       

    #" # #$   


  ! #" # #$   

$"#%"$#&   


  + ,

-."/ ' 2  


 1
 3
 
 

    "$ %   


  ! "$ %   

$"#%"$#&   


  + ,

-."" * 2 1  


  * 

    #     


  !  #     

$"#%"$#&   


  + ,

-00/ 
 2 
1  


    " %   


  !  " %   

$"#%"$#&   


  + ,

 2     
www.codfiscal.net
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

 
 
 
   


    
  
  !   


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

-00%

    $ $ $   


  ! $ $ $   

$"#%"$#&   


  + ,

-04& 


 
    1  3

    ## % #   


  ! ## % #   

$"#%"$#&   


  + ,

-4#0  
1  2 
1 
 

    % $ #$   


  ! % $ #$   

$"#%"$#&   


  + ,

/0%$   1  1


 3
 '
 

    $%  $   


  ! $%  $   

$"#%"$#&   


  + ,

/0"&  2 


1 5* 5

    $$ $$   


  ! $$ $$   

$"#%"$#&   


  + ,

/0$4 *   


1 6 7 31

        


  !     

$"#%"$#&   


  + ,

%/4& *

    #  $   


  ! #  $   
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 59

 
 
 
   


    
  
  !  


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

$"#%"$#&

$"#%"$#&#-   
    $ # $ "# "  
  ! $ # $ "# "  

$"#%"$#&
$"#%"$#&#&  8 3 3
     $ %%#"  $   
  !   $ %%#"  $   

$"#%"$#&

$"#%"$#&#/ 9 3


    ## " #%    
  ! ## " #%    

0##%"$#-    7 * + 7*,


    % $  $  
  ! % $  $  

0##%"$#-    7 * + 7*,

&0#"     * '21 3  1
  

    # $    


  ! # $    

0##%"$#-    7 * + 7*,

%/4" 6    


9  
  '   
  
 
 
    ""  $  
  ! ""  $  

0##%"$#-
0##%"$#-#-   
    %% # "  #  
  ! %% # "  #  
www.codfiscal.net
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

 
 
 
   


    
  
  !   


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

0##%"$#-

0##%"$#-#&  8 3 3


    %$ # % #  
  ! %$ # % #  

0##%"$#-

0##%"$#-#/ 9 3


    "%   #%  
  ! "%   #%  

0##%"$#&   


  + ,
    "% % "$ " $"  
  ! "% % "$ " $"  

0##%"$#&   


  + ,

-.&0 '* 2  


  

     % % "   


  !  % % "   

0##%"$#&   


  + ,

-.&4   


    (:'*;

    " "   


  ! " "   

0##%"$#&   


  + ,

-./-    

    %$ %$    


  ! %$ %$    

0##%"$#&   


  + ,

-./& *' (/

    $"#  %" "#   


  ! $"#  %" "#   

  


  + ,
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 61

 
 
 
   


    
  
  !  $ 


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

0##%"$#&

-.//   1 1
 '   6 

    %" % %$   


  ! %" % %$   

0##%"$#&   


  + ,

-./% <'=( = (   

        
  !     

0##%"$#&   


  + ,

-./$ ' 2  '


 1    9  


    $    
  ! $    

0##%"$#&   


  + ,

-./. 

     $$ % %$"   


  !  $$ % %$"   

0##%"$#&   


  + ,

-./4 (( * '

    " " "   


  ! " " "   

0##%"$#&   


  + ,

-.%#  

    % %    
  ! % %    

0##%"$#&   


  + ,

-.%-    
  
  1 2 (* ' *

    $% % #%%   


www.codfiscal.net
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

 
 
 
   


    
  
  !  % 


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

  ! $% % #%%   

0##%"$#&   


  + ,

-.%& '  
 2   

    $$% $" #% " $   


  ! $$% $" #% " $   

0##%"$#&   


  + ,

-.%/ * 2  

    %" #   


  !  %" #   

0##%"$#&   


  + ,

-.%" 1 

    " "% #   


  !  " "% #   

0##%"$#&   


  + ,

-.%$ 

    
    2 '

    "#  # %   


  ! "#  # %   

0##%"$#&   


  + ,

-.%. () 2 


  63  

     # #   


  !  # #   

0##%"$#&   


  + ,

-.%4 *=  > 2  


 '      
 3
 

    $# $#$ ""$   


  ! $# $#$ ""$   

0##%"$#&   


  + ,

-."& ' ' 2 


       
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 63

 
 
 
   


    
  
  !   


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

    $ %    

  !  $ %    

0##%"$#&   


  + ,

-."$    1
    #% $ % #   


  ! #% $ % #   

0##%"$#&   


  + ,

-.". 
 


    # %$ $"$    


  ! # %$ $"$    

0##%"$#&   


  + ,

-."0 ((   


    $ $$ #% %"   


  !  $ $$ #% %"   

0##%"$#&   


  + ,

-.$# 
  
31 6 

    " %"    


  ! " %"    

0##%"$#&   


  + ,

-.$/ 1
 3
 
  6 1 

    % %    


  ! % %    

0##%"$#&   


  + ,

-.$%  


   '

    $ $    


  ! $ $    

0##%"$#&   


  + ,

 
  


 


www.codfiscal.net
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

 
 
 
   


    
  
  !  # 


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

-.$.

        
  !     

0##%"$#&   


  + ,

-.$0 *'( 1 1


 21


    #% "   


  ! #% "   

0##%"$#&   


  + ,

-.$4 * 2   


 1  
  

 '  * 

    % %$#    


  ! % %$#    

0##%"$#&   


  + ,

-..# 
    
 
  2 2 7

    $     


  ! $     

0##%"$#&   


  + ,

-..- 2 


 
93   


    % %    


  ! % %    

0##%"$#&   


  + ,

-..& ' 2 


   '  

    "%" $# % %   


  ! "%" $# % %   

0##%"$#&   


  + ,

-../ '*' 2 1 


  '  1
  

    %%   %   


  ! %%   %   

  


  + ,
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 65

 
 
 
   


    
  
  !  " 


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

0##%"$#&

-0$/  

    #% $    


  ! #% $    

0##%"$#&   


  + ,
-0$% 2 1
 3 83 3  1 

    ## # %# "   


  ! ## # %# "   

0##%"$#&   


  + ,
-0$" ) 
 * 1 3   1
   
  


  
 *  )*
    "% # # "   
  ! "% # # "   

0##%"$#&   


  + ,
-0$$  2 
    
    ? 
  


 
 3 
    % #" #   
  ! % #" #   

0##%"$#&   


  + ,
-0$. '    

    " $% $   


  !  " $% $   

0##%"$#&   


  + ,
-0$0  2 3     1 
 6

    $ $#   


  !  $ $#   

0##%"$#&   


  + ,
-0$4 2    
 

     %" #   


www.codfiscal.net
66 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

 
 
 
   


    
  
  !   


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

  !   %" #   

0##%"$#&   


  + ,

-0.# 2 3    


 

    "$     


  ! "$     

0##%"$#&   


  + ,

-0.- (' 2 
  

    "$ $    


  ! "$ $    

0##%"$#&   


  + ,

-0.& <3  2  2 1 1 3 1 
 

 * 

    % #% $ #   


  ! % #% $ #   

0##%"$#&   


  + ,

-0./ 1 2  1  
    "# $    


  ! "# $    

0##%"$#&   


  + ,

-00& *@ 2    31 3 


 2 7 ."%%#

    $ %   


  !  $ %   

0##%"$#&   


  + ,

-00/ 
 2 
1  


    % $ "%   


  ! % $ "%   

0##%"$#&   


  + ,

-00%  2     
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 67

 
 
 
   


    
  
  !   


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

    # "" %   

  !  # "" %   

0##%"$#&   


  + ,

-00" ' 2  


  
  * 2 

    %    


  !  %    

0##%"$#&   


  + ,

-00$ 2   


1 
 

    # " $   


  ! # " $   

0##%"$#&   


  + ,

-00.  1 3

    $#    


  ! $#    

0##%"$#&   


  + ,

-000 ' 2 1


 
   

    #% # "# %   


  ! #% # "# %   

0##%"$#&   


  + ,

-004 
  
  '

    "  "$ %$   


  ! "  "$ %$   

0##%"$#&   


  + ,

-04# 3   3    


 

    # % #   


  ! # % #   

0##%"$#&   


  + ,

:'*; '*7 2 2  


  
  '*7 2 
www.codfiscal.net
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

 
 
 
   


    
  
  !   


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

-04-

    $" #%    


  ! $" #%    

0##%"$#&   


  + ,

-04& 


 
    1  3

     "   


  !  "   

0##%"$#&   


  + ,

-04/ 2  


  
 

    " $$ $ #$ $  


  ! " $$ $ #$ $  

0##%"$#&   


  + ,

-04% (' 2 1 1 1


 3  3 6


    %  $#% "   


  ! %  $#% "   

0##%"$#&   


  + ,

-4#& ' 2 ' 1 3  


 


    "% %    


  ! "% %    

0##%"$#&   


  + ,

-4#/    2  


  
 

    "" $%   


  !  "" $%   

0##%"$#&   


  + ,

-4#% 1  

    % $% "#   


  ! % $% "#   

  


  + ,
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 69

 
 
 
   


    
  
  !   


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

0##%"$#&

-4#" 7))( 2  
   
 
2    

    "    


  ! "    

0##%"$#&   


  + ,

-4#$ ' '*7 2 '* 7 2 1


 

     "   


  !  "   

0##%"$#&   


  + ,

-4#. ' 2       

    " % $ $   


  ! " % $ $   

0##%"$#&   


  + ,

-4#0  
1  2 
1 
 

    $ # "   


  !  $ # "   

0##%"$#&   


  + ,

-4#4 71 3     1 


1 * 2 

    # $   


  !  # $   

0##%"$#&   


  + ,

-4-# 71 3     1 


1 6 )

    $ " #   


  ! $ " #   

0##%"$#&   


  + ,

-4-- '*) 2 


1 
  6 ) 

    $ % $%   


www.codfiscal.net
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

 
 
 
   


    
  
  !   


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

  ! $ % $%   

0##%"$#&   


  + ,

-4&& A  1  

    # # %   
  ! # # %   

0##%"$#&   


  + ,

-4&/ (< :'*; 2  


  
  6  6

    %%% $ $ $#   


  ! %%% $ $ $#   

0##%"$#&   


  + ,

-4&% 1  


B

     %#   


  !  %#   

0##%"$#&   


  + ,

-4&"
 

  
  
  
 
 

    # #    
  ! # #    

0##%"$#&   


  + ,

-4&$ :'*; (C 2 2 *     
1  2  
3 
   

    " $ $   
  ! " $ $   

0##%"$#&   


  + ,

-4%& 2     


1 
   
1
  
 6 
    " "    
  ! " "    

0##%"$#&   


  + ,

-4%/ 1 

 2   
 

   


1 6   

www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 71

 
 
 
   


    
  
  !  $ 


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

    " #"    

  ! " #"    

0##%"$#&   


  + ,

-4%% ' 6  

    $ # #$    


  ! $ # #$    

0##%"$#&   


  + ,

-4%" *  1  

    " # #% $   


  ! " # #% $   

0##%"$#&   


  + ,

-4%$   6 

       
  !     

0##%"$#&   


  + ,

-4%. 3   
      6 7 31

     %   


  !   %   

0##%"$#&   


  + ,

-4%0  
A  1    

    %$$# #  "%$ "  


  ! %$$# #  "%$ "  

0##%"$#&   


  + ,

-4%4 1
  1   
 3    

     "   


  !  "   

0##%"$#&   


  + ,

'  www.codfiscal.net
72 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

 
 
 
   


    
  
  !  % 


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

&##&

    "" #" "   


  ! "" #" "   

0##%"$#&   


  + ,

&-&&  3


21  
  

    " $ $ " $ $  


  ! " $ $ " $ $  

0##%"$#&   


  + ,
&-&/  
 
  

    # "   


  !  # "   

0##%"$#&   


  + ,

&-&% 2 1!      


  
    # %   
  ! # %   

0##%"$#&   


  + ,

&-&" 
    
    1 2 
=
21
     $ $   
  !  $ $   

0##%"$#&   


  + ,

&-&$ 2 B 2 ! 1


 3
 
  1  

  6
 ' *   1  1
  1  
    % $% ## "$   
  ! % $% ## "$   

0##%"$#&   


  + ,

&-&.   


  2

    % %    
  ! % %    
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 73

 
 
 
   


    
  
  !   


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

0##%"$#&   


  + ,

&-&0 '=( D  E

 2  3   
 
 
 1 2
 
    % #"    
  !  % #"    

0##%"$#&   


  + ,

&-&4 
  
B 2 71 
    1 
1 6
) 
    $ " %   
  ! $ " %   

0##%"$#&   


  + ,

&-/# 
9 2 1  

    "   


  !  "   

0##%"$#&   


  + ,
&/4# 
   1
 '
 2 '

    # "%$ %  


  ! # "%$ %  

0##%"$#&   


  + ,

&/4- =**=** 2  2  


  

        
  !     

0##%"$#&   


  + ,

&/4& 7' 2 ' 2  


    3
 '
 2 '7* ---%!-4-0--

    " " " "   


  ! " " " "   

0##%"$#&   


  + ,

&/4/ ' '2 2  


   

    % % % %   


www.codfiscal.net
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

 
 
 
   


    
  
  !  # 


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

  ! % % % %   

0##%"$#&   


  + ,

&/4% 
1 2  


    " "   


  ! " "   

0##%"$#&   


  + ,

&/4" 
 2 
  '

    " $ " #  


  ! " $ " #  

0##%"$#&   


  + ,

&/4$ 71  2 


2 7*

    " % "   


  ! " % "   

0##%"$#&   


  + ,

&/4. ) <3 2      


 
1 * '7* ---%!-4-0#-

    %% # $% "  


  ! %% # $% "  

0##%"$#&   


  + ,

/0%.    1


 3
 '
  * 

    $%# %$ "" "  


  ! $%# %$ "" "  

0##%"$#&   


  + ,

/0%0  
 
  1   '   2 

     " %#   


  !  " %#   

0##%"$#&   


  + ,

/0"# 
1  3 
 2 
8 1 
 
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 75

 
 
 
   


    
  
  !  " 


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

    $ $   

  ! $ $   

0##%"$#&   


  + ,

/0"&  2 


1 5* 5

        
  !     

0##%"$#&   


  + ,

/0"/    


 1  %"  6 7 31

    # % %   


  ! # % %   

0##%"$#&   


  + ,

/0"%  1  2 

    %    
  ! %    

0##%"$#&   


  + ,

/0""    
   6  

     "   


  !  "   

0##%"$#&   


  + ,

/0"$ 
 E  D 6 

        
  !     

0##%"$#&   


  + ,

/0".   6 

        
  !     

0##%"$#&   


  + ,


 1 
  

  1 

 
 
 3 
www.codfiscal.net
76 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

 
 
 
   


    
  
  !   


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

/0"0 
   


    "  $   


  ! "  $   

0##%"$#&   


  + ,

/0"4 71 
     6 


       
  !     

0##%"$#&   


  + ,

/0$# ' * *( 2  


  
  

    ##  $  


  ! ##  $  

0##%"$#&   


  + ,

/0$- '* 2 8  


1  

    ##  %   


  ! ##  %   

0##%"$#&   


  + ,

/0$& 71 
     
  
 3 
6 
    #  %% "  
  ! #  %% "  

0##%"$#&   


  + ,

/0$/ ' (  2   8 1
 3
 
 

    % " #" "#  


  ! % " #" "#  

0##%"$#&   


  + ,

/0$%  2 


     $    
  ! $    
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 77

 
 
 
   


    
  
  !   


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

0##%"$#&   


  + ,

/0$" 

 
 '

    $$ "%" %$  


  ! $$ "%" %$  

0##%"$#&   


  + ,

/0$$ 8
   '

        
  !     

0##%"$#&   


  + ,

/0$. *' 2 1


 
  2 3   1   
 

     #" $$  "  


  !  #" $$  "  

0##%"$#&   


  + ,

/0$0    1 1

       
  !    

0##%"$#&   


  + ,

/0.# '  


  
 
A

  


        
  !     

0##%"$#&   


  + ,

/0.- 
  

 
    
     %   
  !   %   

0##%"$#&   


  + ,

/0.& 
  2   


    %  % "   


www.codfiscal.net
78 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

 
 
 
   


    
  
  !   


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

  ! %  % "   

0##%"$#&   


  + ,

/0./ ' 2  


  1


    "  " "  $"  


  ! "  " "  $"  

0##%"$#&   


  + ,

/0.% 
   
 1 * ! 1 6  6 

    % " "  


  ! % " "  

0##%"$#&   


  + ,

/0." 1
 3
 '
 2
 

3  

    #$  "   


  ! #$  "   

0##%"$#&   


  + ,

/0.$ <3 2   


 
 
 =


    #" $ # "  


  ! #" $ # "  

0##%"$#&   


  + ,

/0..   

     6 )6

    %  %  
  ! %  %  

0##%"$#&   


  + ,

/0.0  
   +'*,

    $  $   
  ! $  $   

0##%"$#&   


  + ,

/0.4      


 1
 3
 '
  1 
 
1 
 *
 7   1
 
 
 
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 79

 
 
 
   


    
  
  !   


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

    " % "   

  ! " % "   

0##%"$#&   


  + ,

/00#  1 


1

       
  !    

0##%"$#&   


  + ,

%-%.     


 2  
1   
  
  6 3
    %#  #   
  ! %#  #   

0##%"$#&   


  + ,

%/0.  


1  
 6 3

      $  
  !   $  

0##%"$#&   


  + ,

%/00 * *(  2
 
  

    $ $ "  


  ! $ $ "  

0##%"$#&   


  + ,

%/04 71     
     $   
  !  $   

0##%"$#&   


  + ,

%/4# '*

        
  !     

0##%"$#&   


  + ,

   
  
  
  
 3  
www.codfiscal.net
80 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

 
 
 
   


    
  
  !   


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

%/4-  

        
  !     

0##%"$#&   


  + ,
%/4/   1     6 
 1

        
  !     

0##%"$#&
0##%"$#&#-   
    #$# # " %" #  
  ! #$# # " %" #  

0##%"$#&
0##%"$#&#&  8 3 3
    "% "% %$ $ # %"  
  ! "% "% %$ $ # %"  

0##%"$#&
0##%"$#&#/ 9 3
     "% $# "%  
  !  "% $# "%  

0##%"$#0    


   +,
      #   
  !   #   

0##%"$#0    


   +,

%-"-  *7 *2' ' 

      #   


  !   #   

0##%"$#0
   
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 81

 
 
 
   


    
  
  !  $ 


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

0##%"$#0#-
    # #   
  ! # #   

0##%"$#0

0##%"$#0#/ 9 3


    %% #% #   
  ! %% #% #   

0##%"$-"  


    &##.2&#-/
     %$   
  !  %$   

0##%"$-"  


    &##.2&#-/

%-"# 3 (  
        
  !     

0##%"$-"  


    &##.2&#-/

%/4$ ((2((&#-&*'--.

        
  !     

0##%"$-"  


    &##.2&#-/
%/4. 7-&((2('-%."&0

    $ $   
  ! $ $   

0##%"$-"

0##%"$-"#-   
    "# %$   
  ! "# %$   

0##%"$-"

  8 3 3


www.codfiscal.net
82 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013

 
 
 
   


    
  
  !  % 


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

0##%"$-"#&
        
  !     

0##%"$-$ 
   
    $# $ %$ %   
  ! $# $ %$ %   

0##%"$-$ 
   
-./# *

    $# $ %$ %   


  ! $# $ %$ %   

0##%"$-$
0##%"$-$#-   
    $# $ %$ %   
  ! $# $ %$ %   

0##%"$&$   6  )3 


    %$% %   
  ! %$% %   

0##%"$&$   6  )3 


/%#4    <'=  <'=

    %$% %   


  ! %$% %   

0##%"$&$
0##%"$&$#-   
    $  %   
  ! $  %   

0##%"$&$
0##%"$&$#&  8 3 3
    "%$%  %% %  
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 83

 
 
 
   


    
  
  !   


     
  
  !! 

 
  
 
  
   

)  )
     & ' & ' (
  ( ( ( 
       $ %  
 

  ! "%$%  %% %  

0##%"$&$

0##%"$&$#/ 9 3


    %% % #$   
  ! %% % #$   

NOTĂ: Suma totală cuprinde şi sumele proiectelor derulate de Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulţilor
www.codfiscal.net
84 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,0 &


 
))
 
*5 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# -26+ 3


4 
  5*) 
4
5 

 

) & 5 

) 
)&

)5 

  ,0 
 

  

+,,, 
        

       

+,,- !
        

       

.,,- "" "#" " "


        

       

.,,-+/ $"" % 


 
        

       

.,,-+/,0 &

 

  
        

       

.,,-+/,0,0  
 
      !  

      !  

.,,-+/,0,1  

'
 
 &() (
      !  

      !  

.,,-+/,0,2 "*(

      !  
   $    
www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 85


  
 
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:1. "9 )5& 
 
  ,1 5 


+,,, 
        

        

+,,- !
        

        

.,,- "" "#" " "


        

        

.,,-+/ $"" % 


 
        

        

.,,-+/,1 &


5 

        

        

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
     !   

     !   

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net
86 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:16  


5 
&
 ;<
  ,1 5 


+,,, 
       

       

+,,- !
       

       

.,,- "" "#" " "


       

       

.,,-+/ $"" % 


 
       

       

.,,-+/,1 &


5 

       

       

.,,-+/,1,0  
 
        

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
   ! !    

   ! !    

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 87


  
 
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:20 " 


 
& 
 

  ,1 5 
+,,, 
       

       

+,,- !
       

       

.,,- "" "#" " "


       

       

.,,-+/ $"" % 


 
       

       

.,,-+/,1 &


5 

       

       

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
       

       

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net
88 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:21 2


  ,1 5 


+,,, 
   !  !   

   !  !   

+,,- !
   !  !   

   !  !   

.,,- "" "#" " "


   !  !   

   !  !   

.,,-+/ $"" % 


 
   !  !   

   !  !   

.,,-+/,1 &


5 

   !  !   

   !  !   

.,,-+/,1,0  
 
    !    

    !    

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
     !   

     !   

.,,-+/,1,2 "*(

   !     

   !     


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 89


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:22 "& 5&5 
 )
5
4


) 3 
  ,1 5 


+,,, 
       

       

+,,- !
       

       

.,,- "" "#" " "


       

       

.,,-+/ $"" % 


 
       

       

.,,-+/,1 &


5 

       

       

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
        

        

.,,-+/,1,2 "*(

    ! !    

   ! !    


www.codfiscal.net
90 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
 ! 
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:2- !" #) ) 


  ,1 5 


+,,, 
       

       

+,,- !
       

       

.,,- "" "#" " "


       

       

.,,-+/ $"" % 


 
       

       

.,,-+/,1 &


5 

       

       

.,,-+/,1,0  
 
      

      

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
       

       

.,,-+/,1,2 "*(

      

      


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 91


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:2/ """"9"


 

5 
 
 "
)

"&* 
4& 
) "&5 
  ,1 5 


+,,, 
       

       

+,,- !
       

       

.,,- "" "#" " "


       

       

.,,-+/ $"" % 


 
       

       

.,,-+/,1 &


5 

       

       

.,,-+/,1,0  
 
    ! !   

   ! !   

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
        

       

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net
92 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:2:
&
  ,1 5 


+,,, 
         

        

+,,- !
         

        

.,,- "" "#" " "


         

        

.,,-+/ $"" % 


 
         

        

.,,-+/,1 &


5 

         

        

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
        

       

.,,-+/,1,2 "*(

   ! ! !   

   ! ! !   


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 93


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:26 ""


  ,1 5 


+,,, 
       

       

+,,- !
       

       

.,,- "" "#" " "


       

       

.,,-+/ $"" % 


 
       

       

.,,-+/,1 &


5 

       

       

.,,-+/,1,0  
 
   !  !   

   !  !   

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
    !!    

   !!    

.,,-+/,1,2 "*(

    !   

    !   


www.codfiscal.net
94 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:-, )  ,1 5 


+,,, 
       

       

+,,- !
       

       

.,,- "" "#" " "


       

       

.,,-+/ $"" % 


 
       

       

.,,-+/,1 &


5 

       

       

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
       

       

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 95


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:-0 " 


4& 
)5 
)
5)& 
 9
  ,1 5 


+,,, 
     !   

    !   

+,,- !
     !   

    !   

.,,- "" "#" " "


     !   

    !   

.,,-+/ $"" % 


 
     !   

    !   

.,,-+/,1 &


5 

     !   

    !   

.,,-+/,1,0  
 
        

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
        

       

.,,-+/,1,2 "*(

        

       


www.codfiscal.net
96 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:-1 ) ) 


5 
9

 &
 
  ,1 5 


+,,, 
     !   

     !   

+,,- !
     !   

     !   

.,,- "" "#" " "


     !   

     !   

.,,-+/ $"" % 


 
     !   

     !   

.,,-+/,1 &


5 

     !   

     !   

.,,-+/,1,0  
 
   ! !    

   ! !    

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
        

       

.,,-+/,1,2 "*(

     !!   

     !!   


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 97


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:-2 9))


 
) 
  ,1 5 


+,,, 
    !   

    !   

+,,- !
    !   

    !   

.,,- "" "#" " "


    !   

    !   

.,,-+/ $"" % 


 
    !   

    !   

.,,-+/,1 &


5 

    !   

    !   

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
    ! !   

    ! !   

.,,-+/,1,2 "*(

   !    

   !    


www.codfiscal.net
98 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:-+ &


4
&

  ,1 5 


+,,, 
     !   

    !   

+,,- !
     !   

    !   

.,,- "" "#" " "


     !   

    !   

.,,-+/ $"" % 


 
     !   

    !   

.,,-+/,1 &


5 

     !   

    !   

.,,-+/,1,0  
 
    !    

   !    

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
   ! !!!    

   ! !!!    

.,,-+/,1,2 "*(

    ! !   

   ! !   


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 99


  
 ! 
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:-/ 5 5 


 ) 

4& #
)
5 )4& 
 4
)  )&
9
"
  ,1 5 


+,,, 
   !  !   

   !  !   

+,,- !
   !  !   

   !  !   

.,,- "" "#" " "


   !  !   

   !  !   

.,,-+/ $"" % 


 
   !  !   

   !  !   

.,,-+/,1 &


5 

   !  !   

   !  !   

.,,-+/,1,0  
 
      !!   

     !!   

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
    !     

   !     

.,,-+/,1,2 "*(

    !  !   

   $    


www.codfiscal.net
100 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:-: "9" 45 )3( & )
  ,1 5 


+,,, 
    ! !   

    ! !   

+,,- !
    ! !   

    ! !   

.,,- "" "#" " "


    ! !   

    ! !   

.,,-+/ $"" % 


 
    ! !   

    ! !   

.,,-+/,1 &


5 

    ! !   

    ! !   

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
       

       

.,,-+/,1,2 "*(

       

      


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 101


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:-6 


4& =)
&9& 
&
 
5 ))
&
4& 
& 
&
 

 5(

45 
  ,1 5 


+,,, 
    ! !    

   ! !    

+,,- !
    ! !    

   ! !    

.,,- "" "#" " "


    ! !    

   ! !    

.,,-+/ $"" % 


 
    ! !    

   ! !    

.,,-+/,1 &


5 

    ! !    

   ! !    

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
        

       

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net
102 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:+, 

&5&

  &5
  ,1 5 


+,,, 
       

       

+,,- !
       

       

/+,- $ 


       

       

/+,-+/ $"" % 


 
       

       

/+,-+/,1 &


5 

       

       

/+,-+/,1,0  
 
       

      

/+,-+/,1,1  

'
 
 &() (
       

       

/+,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 103


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:+1 "94& 


#5)

#
 
)4& 
 4
) 

 
) )

  ,1 5 
+,,, 
     !   

    !   

+,,- !
     !   

    !   

/+,- $ 


   ! ! !    

   ! ! !    

/+,-+/ $"" % 


 
   ! ! !    

   ! ! !    

/+,-+/,1 &


5 

   ! ! !    

   ! ! !    

/+,-+/,1,0  
 
    !     

   !     

/+,-+/,1,1  

'
 
 &() (
        

        

/+,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net
104 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  

$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *


"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

.,,- "" "#" " "


        

       

.,,-+/ $"" % 


 
        

       

.,,-+/,1 &


5 

        

       

.,,-+/,1,0  
 
    !    

   !    

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
   !    

   !    

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 105


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:+2 "9


 
 4 5 )
5 (5
5 

  ,1 5 
+,,, 
       

       

+,,- !
       

       

/+,- $ 


       

       

/+,-+/ $"" % 


 
       

       

/+,-+/,1 &


5 

       

       

/+,-+/,1,0  
 
   !     

   !     

/+,-+/,1,1  

'
 
 &() (
   ! !    

   ! !    

/+,-+/,1,2 "*(

    !    

   !    


www.codfiscal.net
106 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:++ "9 & 5 4 


& 
  ,1 5 


+,,, 
    !     

   !     

+,,- !
    !     

   !     

/+,- $ 


    !     

   !     

/+,-+/ $"" % 


 
    !     

   !     

/+,-+/,1 &


5 

    !     

   !     

/+,-+/,1,0  
 
     !   

    !   

/+,-+/,1,1  

'
 
 &() (
        

       

/+,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 107


  
 ! 
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:+/ )

 

5&
  ,1 5 


+,,, 
   ! !   

   ! !   

+,,- !
   ! !   

   ! !   

.,,- "" "#" " "


   ! !   

   ! !   

.,,-+/ $"" % 


 
   ! !   

   ! !   

.,,-+/,1 &


5 

   ! !   

   ! !   

.,,-+/,1,0  
 
     !    

    !    

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
   ! !    

   ! !    

.,,-+/,1,2 "*(

    !   

   !   


www.codfiscal.net
108 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:+: 5 55
  ,1 5 


+,,, 
   !     

   !     

+,,- !
   !     

   !     

.,,- "" "#" " "


   !     

   !     

.,,-+/ $"" % 


 
   !     

   !     

.,,-+/,1 &


5 

   !     

   !     

.,,-+/,1,0  
 
        

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
   !  !   

   !  !   

.,,-+/,1,2 "*(

   ! ! !   

   ! ! !   


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 109


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:+. "" 


 "

55 5
  ,1 5 


+,,, 
      !   

     !   

+,,- !
      !   

     !   

.,,- "" "#" " "


      !   

     !   

.,,-+/ $"" % 


 
      !   

     !   

.,,-+/,1 &


5 

      !   

     !   

.,,-+/,1,0  
 
   ! !    

   ! !    

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
   ! !    

   ! !    

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net
110 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:/, 
5 
4& 5 )(
 3 
  ,1 5 


+,,, 
        

       

+,,- !
        

       

.,,- "" "#" " "


        

       

.,,-+/ $"" % 


 
        

       

.,,-+/,1 &


5 

        

       

.,,-+/,1,0  
 
   !    

   !    

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
        

        

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 111


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:/2 
5 (5
5 
) 3&
 )
  ,1 5 


+,,, 
       

       

+,,- !
       

       

.,,- "" "#" " "


       

       

.,,-+/ $"" % 


 
       

       

.,,-+/,1 &


5 

       

       

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
       

       


www.codfiscal.net
112 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
 
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:/- " 


#
45
 ) ) 
 
  ,1 5 


+,,, 
        

        

+,,- !
        

        

.,,- "" "#" " "


        

        

.,,-+/ $"" % 


 
        

        

.,,-+/,1 &


5 

        

        

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
       

       

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 113


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:/:  
45
4 
&5 5 45 &
5)5
  ,1 5 


+,,, 
       

       

+,,- !
       

       

.,,- "" "#" " "


       

       

.,,-+/ $"" % 


 
       

       

.,,-+/,1 &


5 

       

       

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
   ! !    

   ! !    

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net
114 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
 
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:/. & 


)
5
)
49)
5

  ,1 5 
+,,, 
   !    

   !    

+,,- !
   !    

   !    

.,,- "" "#" " "


   !    

   !    

.,,-+/ $"" % 


 
   !    

   !    

.,,-+/,1 &


5 

   !    

   !    

.,,-+/,1,0  
 
        

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
    ! !   

   ! !   

.,,-+/,1,2 "*(

        

       


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 115


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0:/6 9# 


) )5
) 
 )  

&5
 5 5 
 
& 
  ,1 5 


+,,, 
     !    

    !    

+,,- !
     !    

    !    

.,,- "" "#" " "


     !    

    !    

.,,-+/ $"" % 


 
     !    

    !    

.,,-+/,1 &


5 

     !    

    !    

.,,-+/,1,0  
 
   !    

   !    

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
       

       

.,,-+/,1,2 "*(

       

   "#    


www.codfiscal.net
116 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
 ! 
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0::, 

5
 
 )  
 5

5 & 99 
  ,1 5 


+,,, 
        

       

+,,- !
        

       

.,,- "" "#" " "


        

       

.,,-+/ $"" % 


 
        

       

.,,-+/,1 &


5 

        

       

.,,-+/,1,0  
 
        

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
       

       

.,,-+/,1,2 "*(

    !    

   !    


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 117


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0::0 "95 


)5*&( 
  &5
  ,1 5 


+,,, 
       

       

+,,- !
       

       

.,,- "" "#" " "


       

       

.,,-+/ $"" % 


 
       

       

.,,-+/,1 &


5 

       

       

.,,-+/,1,0  
 
   ! !    

   ! !    

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
   ! !    

   ! !    

.,,-+/,1,2 "*(

        

        


www.codfiscal.net
118 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0::1 "9


5 
")


 
4
) 
  ,1 5 


+,,, 
    !    

   !    

+,,- !
    !    

   !    

.,,- "" "#" " "


    !    

   !    

.,,-+/ $"" % 


 
    !    

   !    

.,,-+/,1 &


5 

    !    

   !    

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
    ! !    

   ! !    

.,,-+/,1,2 "*(

     !   

     !   


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 119


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0::2 " 9"


)5&


 4
) 
 

4 
)
5

) 

  ,1 5 
+,,, 
        

        

+,,- !
        

        

.,,- "" "#" " "


        

        

.,,-+/ $"" % 


 
        

        

.,,-+/,1 &


5 

        

        

.,,-+/,1,0  
 
        

        

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
   !     

   !     

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net
120 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0./2 4& 


  ,1 5 


+,,, 
   !    

   !    

+,,- !
   !    

   !    

.,,- "" "#" " "


   !    

   !    

.,,-+/ $"" % 


 
   !    

   !    

.,,-+/,1 &


5 

   !    

   !    

.,,-+/,1,0  
 
    !   

    !   

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
   !  !   

   !  !   

.,,-+/,1,2 "*(

   !    

   !    


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 121


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0./- 9


5
 ( 

'(  (   ,1 5 


+,,, 
   !! ! !   

   !! ! !   

+,,- !
   !! ! !   

   !! ! !   

.,,- "" "#" " "


   !! ! !   

   !! ! !   

.,,-+/ $"" % 


 
   !! ! !   

   !! ! !   

.,,-+/,1 &


5 

   !! ! !   

   !! ! !   

.,,-+/,1,0  
 
   !    

   !    

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
    !     

   !     

.,,-+/,1,2 "*(

       

      


www.codfiscal.net
122 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0./+ 
) 

45
 
))&( " 
54


) 
 4 

5 
5
&5 )
5&)
 
))
 

  ,1 5 


+,,, 
    ! !   

   ! !   

+,,- !
    ! !   

   ! !   

.,,- "" "#" " "


    ! !   

   ! !   

.,,-+/ $"" % 


 
    ! !   

   ! !   

.,,-+/,1 &


5 

    ! !   

   ! !   

.,,-+/,1,0  
 
     !    

    !    

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
   !    

   !    

.,,-+/,1,2 "*(

        

       


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 123


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0.// ""95

4& 
#")

)))
 
5  
)&
)
) 
>

5 
5
&5 
)
5 ( 
  ,1 5 


+,,, 
    ! !   

    ! !   

+,,- !
    ! !   

    ! !   

.,,- "" "#" " "


    ! !   

    ! !   

.,,-+/ $"" % 


 
    ! !   

    ! !   

.,,-+/,1 &


5 

    ! !   

    ! !   

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
     !   

    !   

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net
124 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0./: ) ) 


&
 
  ,1 5 


+,,, 
        

       

+,,- !
        

       

.,,- "" "#" " "


        

       

.,,-+/ $"" % 


 
        

       

.,,-+/,1 &


5 

        

       

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
    !    

    !    

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 125


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0./. ""9)


 ( 
) 
 "& 
&
 
)"&
 
#45
 ) 3
  ,1 5 


+,,, 
    !   

    !   

+,,- !
    !   

    !   

.,,- "" "#" " "


    !   

    !   

.,,-+/ $"" % 


 
    !   

    !   

.,,-+/,1 &


5 

    !   

    !   

.,,-+/,1,0  
 
   !    

   !    

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
   ! !   

   ! !   

.,,-+/,1,2 "*(

    ! !   

   ! !   


www.codfiscal.net
126 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0./6 ""9  

 
)5 
  ,1 5 


+,,, 
     !   

     !   

+,,- !
     !   

     !   

.,,- "" "#" " "


     !   

     !   

.,,-+/ $"" % 


 
     !   

     !   

.,,-+/,1 &


5 

     !   

     !   

.,,-+/,1,0  
 
   ! !    

   ! !    

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
   !!    

   !!    

.,,-+/,1,2 "*(

   !    

   !    


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 127


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0.:, "$9(   & )
5 

  ,1 5 
+,,, 
        

        

+,,- !
        

        

.,,- "" "#" " "


        

        

.,,-+/ $"" % 


 
        

        

.,,-+/,1 &


5 

        

        

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
        

        

.,,-+/,1,2 "*(

        

       


www.codfiscal.net
128 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
 
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0.:0 "9"


)


5&5 5  

 

  ,1 5 
+,,, 
        

       

+,,- !
        

       

.,,- "" "#" " "


        

       

.,,-+/ $"" % 


 
        

       

.,,-+/,1 &


5 

        

       

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
    ! !   

   ! !   

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 129


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0.:1 !(


)&9)& 9 
  ( 

 
)5
5&5 & 

  ,1 5 


+,,, 
    ! !   

   ! !   

+,,- !
    ! !   

   ! !   

.,,- "" "#" " "


    ! !   

   ! !   

.,,-+/ $"" % 


 
    ! !   

   ! !   

.,,-+/,1 &


5 

    ! !   

   ! !   

.,,-+/,1,0  
 
   !   !   

   !   !   

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
    !    

   !    

.,,-+/,1,2 "*(

        

       


www.codfiscal.net
130 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
 
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0.:2 


 9 
 

  &5
  ,1 5 


+,,, 
   !    

   !    

+,,- !
   !    

   !    

.,,- "" "#" " "


   !    

   !    

.,,-+/ $"" % 


 
   !    

   !    

.,,-+/,1 &


5 

   !    

   !    

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
    !    

   !    

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 131


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0..1 ?9  
 
 
 
 ()


(5 
 9 :+--,
  ,1 5 


+,,, 
        

       

+,,- !
        

       

.,,- "" "#" " "


        

       

.,,-+/ $"" % 


 
        

       

.,,-+/,1 &


5 

        

       

.,,-+/,1,0  
 
    !   

   !   

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
   ! !    

   ! !    

.,,-+/,1,2 "*(

       

      


www.codfiscal.net
132 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0..2 
&
5&


94
&
 5

  &5
  ,1 5 


+,,, 
     !   

    !   

+,,- !
     !   

    !   

/+,- $ 


        

       

/+,-+/ $"" % 


 
        

       

/+,-+/,1 &


5 

        

       

/+,-+/,1,0  
 
   ! !   

   ! !   

/+,-+/,1,1  

'
 
 &() (
       

       

/+,-+/,1,2 "*(

       

      


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 133


  
 ! 

$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *


"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

.,,- "" "#" " "


       

       

.,,-+/ $"" % 


 
       

       

.,,-+/,1 &


5 

       

       

.,,-+/,1,0  
 
    !   

    !   

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
    !  !!   

   !  !!   

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net
134 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0..- 9 &


 4& 
5 45 
  ,1 5 


+,,, 
    !  !   

   !  !   

+,,- !
    !  !   

   !  !   

/+,- $ 


        

       

/+,-+/ $"" % 


 
        

       

/+,-+/,1 &


5 

        

       

/+,-+/,1,1  

'
 
 &() (
       

      

/+,-+/,1,2 "*(

       

       

.,,- "" "#" " "


    !    

   !    


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 135


  
  

$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *


"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

.,,-+/ $"" % 


 
    !    

   !    

.,,-+/,1 &


5 

    !    

   !    

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
        

       

.,,-+/,1,2 "*(

    !   

    !   


www.codfiscal.net
136 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0..+ 9 & 


5
)

 
5 


9)
  ,1 5 


+,,, 
        

       

+,,- !
        

       

.,,- "" "#" " "


        

       

.,,-+/ $"" % 


 
        

       

.,,-+/,1 &


5 

        

       

.,,-+/,1,0  
 
    !   

    !   

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
   ! !   

   ! !   

.,,-+/,1,2 "*(

       

       


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 137


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0../ 9 &


& ) 5

5 

  ,1 5 


+,,, 
   !    

   !    

+,,- !
   !    

   !    

.,,- "" "#" " "


   !    

   !    

.,,-+/ $"" % 


 
   !    

   !    

.,,-+/,1 &


5 

   !    

   !    

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
   !    

   !    

.,,-+/,1,2 "*(

       

      


www.codfiscal.net
138 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0..: " 


 (
  ,1 5 


+,,, 
   !    

   !    

+,,- !
   !    

   !    

.,,- "" "#" " "


   !    

   !    

.,,-+/ $"" % 


 
   !    

   !    

.,,-+/,1 &


5 

   !    

   !    

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
    !    

    !    

.,,-+/,1,2 "*(

    !    

   !    


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 139


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0... 9


5
5 
#4& 
) 
  ,1 5 


+,,, 
   ! ! !   

   ! ! !   

+,,- !
   ! ! !   

   ! ! !   

.,,- "" "#" " "


   ! ! !   

   ! ! !   

.,,-+/ $"" % 


 
   ! ! !   

   ! ! !   

.,,-+/,1 &


5 

   ! ! !   

   ! ! !   

.,,-+/,1,0  
 
       

       

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
       

       

.,,-+/,1,2 "*(

   !    

   !    


www.codfiscal.net
140 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0..6 "&5 )  5 
 

  ,1 5 


+,,, 
        

        

+,,- !
        

        

.,,- "" "#" " "


        

        

.,,-+/ $"" % 


 
        

        

.,,-+/,1 &


5 

        

        

.,,-+/,1,0  
 
   ! !     

   ! !     

.,,-+/,1,1  

'
 
 &() (
        

       

.,,-+/,1,2 "*(

    !    

   !    


www.codfiscal.net

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776/12.XII.2013 141


  
  
)
 5# &
#
5
5 
)
) 
$ )5

  "# %  ,2 &


 
5 
 

))
& 
 

   
  
"
4 7 ) 4 
5  &
 4


5
"

 88#55
"&
)


)5) 4 5 ))&

 ) 
 

+ # +
$  % "# & "# '# ( #) & ( #) *
"  *% *% *%   
% % # #  & #  
 

 "# 0.6, ( 


)  ( 


) 

 4 
5 

  ,1 5 


+,,, 
   !  !   

   !  !   

+,,- !
   !  !   

   !  !   

.,,- "" "#" " "


   !  !   

   !  !