Sunteți pe pagina 1din 15

Măsurile bugetar-fiscale naționale aprobate pentru susținerea agenților

economici-persoane juridice în combaterea consecințelor COVID-19


Pandemia globală asociată COVID-19 (coronavirusului) este în plină desfășurare, iar efectele
acesteia își găsesc reflecție nu doar în viața personală a oamenilor prin riscul asupra sănătății
acestora, dar și asupra activității agenților economici. Fiind afectați direct sau indirect de restricțiile
impuse de organele guvernamentale specializate, agenții economici traversează o perioadă extrem
de dificilă, echivalentă unei crize economice de proporții la nivel național și internațional. În acest
context, se cere luarea unor măsuri urgente de susținere a acestora, iar lecțiile altor state ar putea
servi drept sursă de inspirație pentru autoritățile naționale.

1. MĂSURI BUGETAR-FISCALE NAȚIONALE


Pentru a face o descriere a măsurilor naționale luate la nivel de Guvern, este important de a restabili
mersul logic al măsurilor economice ce au fost luate, care vor fi prezentate, în mod cronologic, în
continuare:
În linii mari, toate activitățile pot fi împărțite în 2 părți: (a) cele care direct sunt interzise prin deciziile
comisiilor de specialitate (unele, ulterior, reluate) și (b) restul activităților.

Respectiv, pentru a avea o înțelegere mai clară a activităților vizate prin perspectiva Clasificatorului
Activităților din Economia Moldovei (CAEM ver.2), prezentăm tabelul de mai jos (fără a lua în calcul
introducerea în unele localități a carantinei, ceea ce înseamnă stoparea tuturor activităților, cu
excepția comerțului cu amănuntul a produselor alimentare):
Prin ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 315 din 25.03.2020, a fost aprobat
Ghidul practic „Măsurile de prevenire a infecției COVID-19 la locul de muncă” 2.

Totodată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a publicat pe pagina sa web următoarele
obligații pentru agenții economici3:
• aprovizionarea personalului vânzător și auxiliar cu echipament de protecție (mănuși, șorțuri, halate,
măști etc.);
• expunerea panourilor informative la loc vizibil, cu informații utile pentru vânzători și cumpărători.
Totodată, informarea cetățenilor prin intermediul mijloacelor locale de informare (radio, tv, portaluri
de știri, rețele de socializare ș.a.);
• igienizarea și dezinfectarea cu regularitate a încăperilor, utilajului, inventarului, instrumentarului de
lucru, echipamentului de protecție, coșurilor și cărucioarelor pentru cumpărături, după fiecare
manipulare, cu dezinfectanți autorizați și înregistrați conform legislației naționale;
• depozitarea, păstrarea și manipularea substanțelor destinate igienizării și dezinfectării în recipiente
nealimentare, marcate corespunzător, în zone special amenajate în acest sens. Orice reziduuri de
detergenți sau substanțe dezinfectante de pe suprafață care pot veni în contact cu produsele
alimentare sunt îndepărtate prin spălare minuţioasă cu apă potabilă curgătoare înainte de folosirea
suprafeţei sau a instalației pentru manipularea produselor alimentare;
• numirea responsabililor de realizarea măsurilor sanitare și de monitorizarea stării de sănătate a
personalului angajat (vânzătorilor), prin controlul zilnic al stării de sănătate, inclusiv semnarea zilnică
în registrul de sănătate pe propria răspundere;
• limitarea interacționării directe a cumpărătorilor cu produsele alimentare neambalate, prin
restricționarea comercializării acestora și asigurarea cumpărătorilor cu mănuși de unică folosință;
asigurarea comerțului cu produse alimentare numai în ambalaj original și excluderea comercializării
acestora în vrac.

Măsurile bugetar-fiscale s-au grupat, în mare parte, în 5 acte normative:


a) Legea4 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor
acte normative nr.60 din 23 aprilie 2020;
b) Dispoziția5 Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 3 din 23 martie 2020;
c) Dispoziția6 Comisiei pentru Situații Excepționale nr.6 din 26 martie 2020;
d) Dispoziția7 Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 16 din 10 aprilie 2020;
e) Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 58 din 29 aprilie 2020.
În cele ce urmează acestea vor fi prezentate, fiind grupate în mai multe blocuri generice.

2. MĂSURI DE POLITICĂ FISCALĂ


Potrivit Legii nr.60 din 23 aprilie 2020, următoarele măsuri urmează să intre în vigoare la 1 mai
2020:

• deducerea donațiilor pentru combaterea infecției cu Coronavirus (COVID-19)

De asemenea, se face specificarea că asupra donațiilor menționate nu se aplică prevederile art. 21


alin. (5) din Codul fiscal (CF), care stipulează că agentul economic care face o donaţie sub formă de
bunuri se consideră că a vândut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă dintre
valoarea neamortizată în scopuri fiscale şi valoarea de piaţă la momentul donării.

• diminuarea cotei TVA la întreprinderile din sectorul HORECA (hotele, restaurante, cafenele)
de la 20% la 15%

2. MĂSURI DE ADMINISTRARE FISCALĂ

a) AMÂNĂRILE
În ceea ce ține de amânările aprobate, acestea s-au referit atât la subiecți diferiți, cât și la tipul de
amânări specifice (termenul achitării, declarării etc.).
Pentru a înțelege mai bine cum anume acestea urmează să funcționeze, prezentăm următorul tabel:
Aici menționăm că amânarea semnifică obligația achitării și/sau declarării într-o altă perioadă a
obligațiilor fiscale și nicidecum scutirea de declararea/achitarea acestora. Adică, spre exemplu, în
cazul impozitului pe venit în rate, aceasta s-ar prezenta astfel:

Este important de notat că amânările date nu vizează alți subiecți decât cei ce practică activitate de
întreprinzător – fapt care exclude, spre exemplu, persoanele care practică activitate profesională în
domeniul justiției și al sănătății.

a) MORATORIUL ȘI CONTESTAȚIILE
Prin Decizia CSE nr.3 a fost instituit moratoriu asupra controalelor, inclusiv celor fiscale (în acest
articol vom analiza doar aspectele ce se referă exclusiv la acestea) pe perioada de până la data de
1 iunie 2020.

Moratoriul se extinde asupra unor tipuri de activități menite să asigure conformarea fiscală și nu se
extinde asupra altora, conform tabelului de mai jos:

Respectiv, în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat va avea temei să considere că există un pericol
iminent pentru viaţa şi sănătatea populației, pentru securitatea economică a statului şi pentru mediu,
acesta va adresa Cancelariei de Stat un demers care urmează a fi examinat de Cancelarie în
aceeași zi, aceasta urmând a se pronunța prin decizie asupra inițierii sau nu a controlului.

Decizia cere SFS, în măsura posibilităților, să realizeze controale de la distanță. Totuși, chiar dacă
controlul la fața locului va fi inițiat, acesta urmează să respecte câteva reguli de bază la:
1. efectuarea percheziţiilor la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare a bunurilor
persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător în cadrul procedurilor de constatare a
contravenţiilor prevăzute la mai multe articole (Dispoziția CSE 3/23.03), dacă subiectul contravenţiei
este persoana fizică său juridică care desfășoară activitate de întreprinzător;
2. ridicarea bunurilor, a documentelor sau a dispozitivelor de stocare a datelor în cazul constatării
contravențiilor specificate cu posibilitatea de a face copii, înregistrări foto sau video de pe
documente şi dispozitive de stocare a datelor, să inspecteze, să măsoare bunuri sau să preleve
mostre din acestea.

Suplimentar, atragem atenția că Dispoziția menționată anterior stipulează că controalele la sediile,


locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor care desfăşoară
activitate de întreprinzător, inițiate dar nefinisate până la declararea stării de urgență (17.03.2020) se
finalizează în ordinea general stabilită și rezultatele controlului de stat finalizat se examinează în
modul stabilit de legislație.

De asemenea, prin Dispoziția CSE nr.3 au fost amânate o serie de termene ce vizează procedura
de contestare/dezacord.

Astfel, au fost prelungite termenele de examinare/depunere în modul în care se prezintă mai jos:

3. MĂSURI DE SUBVENȚIONARE/RAMBURSARE

Acest grup de măsuri cuprinde:

 subvenționarea impozitelor salariale pentru șomaj tehnic/staționare (Dispoziția CSE nr.16 din
10 aprilie 2020).
 subvenționarea dobânzilor (Legea nr.60 din 23 aprilie 2020)
 rambursarea TVA (Legea nr.60 din 23 aprilie 2020)

a) SUBVENȚIONAREA IMPOZITELOR SALARIALE PENTRU ȘOMAJ TEHNIC/STAȚIONARE


Prin Dispoziția CSE nr. 16, s-a stabilit acordarea subvențiilor întreprinderilor (agenților economici) și
organizațiilor necomerciale (asociații obștești) care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare pentru
salariații, angajați până la data de 1 martie 2020, mecanismul detaliat fiind descris în Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 58 din 29 aprilie 2020.

Merită a se face claritate asupra modului în care funcționează, în baza Codului muncii, șomajul
tehnic și staționarea.
Subvenția se acordă pentru toate impozitele și taxele din salariu/indemnizație per zi de șomaj tehnic
sau staționare pe perioada instituirii stării de urgență (17 martie – 15 mai) și anume pentru:

 impozitul pe venit (reținut din salariu)


 contribuțiile de asigurări sociale de stat (angajator + angajat)
 primele de asigurări obligatorii de asistență medicală (angajator + angajat)

.
Subvențiile se acordă în proporție diferită, în funcție de perioada de sistare a activității și genul de
activitate practicat de solicitant, și anume:
Suma subvenției calculată pentru un salariat per zi de șomaj tehnic sau staționare nu va
depăși suma calculată a obligațiilor aferente plăților salariale ale cuantumului salariului
pentru luna februarie 2020 per zi lucrătoare pentru salariatul vizat sau mărimea de 60% din
suma dată, respectiv.

Procesul de subvenționare se prezintă în felul următor:

Prezentarea documentelor:
a) în format electronic cu aplicarea semnăturii electronice la adrese de e-mail prezentate în Ordin
ori
b) pe hârtie în oficii teritoriale ale SFS în raza deservirii contribuabilului cu autentificarea prin
semnătura olografă.

Setul de documente pentru fiecare perioadă fiscală (lună calendaristică) trebuie să includă:

 Cerere, conform modelului stabilit în anexa nr.2 la Ordin în original;


 Informația de determinare a subvenției pentru cheltuielile legate de achitarea
salariului/indemnizației în cazul șomajului tehnic și/sau staționării, urmare a situației epidemiologice
a infecției COVID-19, care constituie parte componentă a Cererii și se autentifică prin semnătura
subiectului subvenționării (olografă în cazul prezentării pe hârtie ori semnătura electronică în cazul
prezentării prin e-mail). În cazul prezentării documentelor prin e-mail această informație se prezintă
adițional și în format ”.xls” (MS Excel);
 Copia ordinului privind stabilirea șomajului tehnic (conform art. 80 din CM) sau staționării
(conform art. 801 din CM) cu reglementarea remunerării salariaților în condițiile CM;
 Copia tabelului de evidență a timpului de lucru pentru angajații aflați în șomaj
tehnic/staționare pentru luna de gestiune pe întreprindere/organizație necomercială;
 Copia ordinului de plată cu suma totală a salariului/indemnizației transferată pe contul
salarial al entității pentru luna de gestiune;
 Copia documentelor de plată (după caz) ce confirmă achitarea impozitului pe venit și alte
plăți obligatorii în cazul depunerii cererii în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data achitării
acestora.

La completarea Informației de determinare a subvenției pentru cheltuielile legate de achitarea


salariului/indemnizației în cazul șomajului tehnic și/sau staționării, urmare a situației epidemiologice
a infecției COVID-19 o să fie folosite următoarele documente:
• fișa personală de evidență a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăți efectuate de către
patron în folosul angajatului, precum şi a impozitului pe venit reținut din aceste plăți;
• darea de seamă forma IPC18 pentru perioada lunii februarie 2020 și pentru perioada lunii pentru
care se solicită subvenționare;
• tabelului de evidență a timpului de lucru pentru luna februarie 2020/

Abaterile ce conduc la imposibilitatea examinării cererii de solicitare a subvenției sunt:


(a) nu este depusă Darea de seamă – Forma IPC18 și/sau Darea de seamă conține informații şi
date neveridice,
(b) nu sunt achitate obligațiile aferente plăților salariale și/sau sunt achitate la conturile
necorespunzătoare.

Este important de menționat că, în cazul achitării parțiale a obligațiilor aferente plăților salariale,
subvenționarea se acordă în limita obligațiilor achitate.

a) SUBVENȚIONAREA DOBÂNZILOR

Subvenționarea dobânzilor se face în baza Legii nr.60 din 23 aprilie 2020

Mecanismul detaliat urmează a fi aprobat de către Ministerul Finanțelor.

b) RAMBURSAREA TVA

Rambursarea TVA se face în baza Legii nr.60 din 23 aprilie 2020


Mecanismul detaliat urmează a fi aprobat de către Ministerul Finanțelor.

4. ALTE MĂSURI
Printre alte măsuri cu caracter bugetar-fiscal pot fi menționate:

 prelungirea termenului de prezentare a rapoartelor financiare (Dispoziția CSE nr.3);


 anularea auditului statutar obligatoriu (Dispoziția CSE nr.3).

Astfel, esența măsurilor poate fi prezentată astfel:

De asemenea, potrivit Dispoziției CSE nr.6 din 26 martie 2020, actele permisive eliberate agenţilor
economici, precum şi actele eliberate personalului ce activează în domeniu, de către Agenţia
Naţională Transport Auto şi Autoritatea Aeronautică Civilă, al căror termen de valabilitate expiră în
perioada stării de urgenţă, se prelungesc cu 60 zile.

În numărul articol vom prezenta experiența internațională de susținere a agenților economici pe


perioada COVID-19.

_____________
1
 bufete expres, vânzători ambulanţi la tonete de îngheţată, cărucioare mobile care vând mâncare,
prepararea hranei la standuri din pieţe, activităţi ale restaurantelor şi barurilor conexe transportului,
unităților cu vânzare la geam.
2
https://msmps.gov.md/sites/default/files/legislatie/ordin_315_ghid_practic_masurile_de_prevenire_a
_infectiei_covid_-19_la_locul_de_munca.pdf
3
 http://ansa.gov.md/ro/comunicate/informa%C8%9Bii-importante-pentru-unii-operatori-economici-
%C8%99i-pentru-popula%C8%9Bie-%C3%AEn-contextul?fbclid=IwAR0BwVt7-
wL89aQoc1x_KEz44pMvAdR74mSrD2OuwIqgNoQRFINb2VEROq8
4
 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121284&lang=ro
5
 https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_cse_nr.3_anexa.pdf
6
 https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_cse_nr.6.pdf
7
 https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_nr._16.pdf
8
 Se referă la subiecții al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale
nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA