Sunteți pe pagina 1din 4
MINISTERUL SANATATIL DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA MEDICALA $I SANATATE PUBLICA Nr inrog NT816 e din 04.08.2020 CATRE: SOCIETATEA DE MEDICINA DE FAMILIE -TIMIS. officem@stmt ro Ca raspuns la memoriul dumneavoasta tramsmis prin posi electronica Ministerului Sanatati = Cabinet Ministu, unde a fost inregistrat cu numadrul NT 816/22.04.2020, referitor la echipamentele de protect pentru medic de familie, va comunicam urmatoarele: Referitor la echipamentul de protect, ciiterile minimale pentru utizarea_echipamentelor indWviduale de protectie vor respecta recomandarile din "Uilizarea ratonala a PPE in contextul COVID-18", document elaborat de Centrul Nafional de Supraveghere si Control al Bolilor ‘Transmisibile din cadrul Insttutului National de Sanétate Publica, conform recomandarilor COrganizatiei Mondiale a Sanatapi (OMS), in cazul dumneavoasts, dat find faptul cA nu faceti parte din echipa unui sptal COVID sau suport COVID masurle cele ma efciente de prevenire gi lmitare 4 réspandini viusulul SARS CoV-2 includ + efectuarea frecventa a igienei mainlor cu un antiseptic pe baza de alcool prin frecare in ceazul Tn care maine nu sunt vzibil murdare sau cu apa gi sépun Tn cazul in care mainile sunt murdare; + evilarea atingei ochilor, nasului gi gui, + practicareaigienet respirtori prin tuse sau strnut in olica cotului sau intr batista, cu ‘aruncarea imediaté a acesteia Int-un recipient special destinat + purtarea unei mast in cazul prezenfei simptomelorrespiratori gi efectuarea igienei ‘mainilor dupa Indepaitarea masti + menfinerea distanjei sociale (minimum 1 m) fat de persoanele cu simptome respiratori lar recomandsiile privind echipamentul de protecte In funcie de incadrarea actvitai de medicina de famie sunt umstoarele [Pesonal sau pacient] aii [Tipe eshipament ‘mbulatori de specalitate abinet de Personal medical fxaminarea ich a pacientslul~ Masel Simpl onsultaie su simptome respirator Halat de unica folosing IManusi ‘Sr Cian Popitcana e314 D10024 Baa, Raila Prac oor xaminanea Frieda pacienal far simptome respirator Fchipamentindivival de rotetie conform precaution fniversale sandal gi evaluat iscul Jmptome respiratori iene Oise ace seh Sp imporatologie pire _ Pasion tra rie atvate neces ehipament imromatolgie vidual de protect. spitorie Foeriitoae de Fre conaaap aap rset sap ten, amrinares pasinjilor co lala de und oes lnusi menajere Protectc ocular (acd exist rise fe stopre eu matere organicd su chimied) Ghete/papu de spitalinchig fn rh ingriire dec, faa Sata dewsepare Paton ex rice alate IMasca simpli imptomatologie {oli imediat pacientl in spiratorie mera de izolare sa int-o 2008 | para J cla do astoptare 8 acest ern este posi sigraio distant de el putin t fn de respectivul pacient, ce Ores atv ate iu neesisechipament imptomatologie individual de provectie. respiratrie [Ca domiciio Pasian eu ice activate fenfnerea stan de cel pain imptomatologie |r mete fade restulpersoanelor spratorie in cas asc simpli tun nd seat in prezeni ltr peesoane inriior train eamera pacientuui Msc simp Este stut faptul cd in perioada starii de urgenta, In asistenta medicalé primara a fost institut Consultaia la distan{a pentru afectuni respiratorii acute, subacute sau alte manifestari clinice sugestive pentru infecfa cu coronavirus, care poate fi realizaté prin orice miloace de comunicare. Medicul de familie consemneaza consultatile medical la distant tn figa pactentului sn registrul {de consulta, cu indicarea milocului de comunicare utilzat sia intervalulu ora In care acestea au {ost efectuate, De asemenea s-a recomandat trail telefonic, iar daca ca in urma acestuia sau a consulate dlstanta, medicul ia decizia unui consult la cabineUdomicilu, acesta este obligat sa ‘organizeze acordarea consulta! In condi de siguranta epideriotogica ‘SCs Popema we 3, scr, codO10024 Bust Ramla Avand In vedere prevederle Decretuui 240/2020 privind prelurgicea staril de urgenta pe tertoriul Romariet “Asigurarea sumelor necesare pentru achizitionarea de catre unitjle sanitare care nu sunt In subordinea Ministerului Sin&taji de materiale, echipamente de protectie gi medicamente necesare in perioada pandemiei se realzeazd prin alocarea de calre ordonatorul principal de credite in bugetul acestor unital) a sumelor cu aceasta destnafie, urmand ca achiziia sa se ‘ealizeze prin procedura de achizie directa, in conijile art. 15 din decret De asemenea Incepand din data de 07.04.2020 un numar de 1.121.800 de mati chirurgicale cu trei piu au fost distbuite de CNAS catre medici de familie, pin intermediul caselor de asigurart {de sanatate (CAS) cu care acestia se alain contract. La nivelu! Ministeruui Santi a fost Intocmita Nota NT 1118/15.042020 de transfer materiale de protect si dezinfectant din stocurile de urgenta medicala cate cabinetele de medicina de familie, find aprobata distibuirea de echipamente medicale de protectle catre medicii de famile din stocurile de urgenté medicala administrate de Inspectoratul General pentru Situali de Urgenta achizionate prin Ofciul National pentru Achiztii Centralzate pin Compania Najionalé UNIFARM SA. Referitor la solctarea de testare extinsd a personalului medical din medicina primard va Ccomunicdm ca tn vederea optimizani activator de testare pentru COVID-19, a fost stabil de Clie specialist In epidemiologle gt sanatate publica un algorin de testare pentru COVIO-19 cu prioriizare a testi, avand la baza documentulelaborat de Comisia Europeana, pe baza sfatului slintic ofert de Cesteul European de Control al Boior (ECDC) pentru: 1 Persoane simptomatice cu istric de cdlatore intemationaa 2 Contact apropiati simptomatici ai cazurilor confirma; 3. Personal medico-sanitar simptomatic 4, Cazuri de pneumonie fara alta etioigie, din TOATE cetegorile de varsta gi din TOATE spitaele; 5, Cazurl de SARI fara alti etiologie, in TOATE categorie de vars gi din TOATE spitalee; 6. Persoane insttujonalizate simptomatice 7. Pacienti inainle de procedura de transplant (asimptomatic) si donateri de celule stem hematopoietic inainte de donare. Cu privie Ia consulate a domicilu efectuate de catre medic dn cadrul centelor de permanenta, \va aducem la cunostints c& aceste viite se fac numai in cazul in care centrul este dotat cu ‘autospeciala de consultati la domiciliu conform prevederior Ordinului comun 697/112/2011:" ‘activitatea medicilor de famile In afara centrului dotat cu autorpeciala de consulta la domiciiu este coordonata de catre dispeceratul medical de urgenfa dupa cum urmeaza: 2) In situaia Tn care pacientul sau apartnatoriacestuia se adteseaza dispeceratului medical de lurgenta prin numarul unic de ape! 112, iar din informatile obtinule se apreciaz’ ca starea pacientului nu este ciiicd, dispeceratul medical de urgent solcité deplasarea la domiciiu a ‘medicului de familie care efectueazs serviciu in regim de garda in cacrul centrulu| de permanenta, ') In situajia in care pacientul sau aparinatori acestuia ze adreseaza direct centrului de ppermanenta, solicitind acordarea unei consulta la domiciiu, medicul de familie care efectueaza Serviiul in regim de garda in centrul de permanenta se deplaseaza la domiciul pacientului numal cu acordul dspeceratului medical de urgent ‘Si Cision opitcana ne. 13 sce eo 1G Bost Roma Te 402 3072880 Fae 191 31ST42 ema da? (2) In perioada in care medicul de fami se deplaseaza la domiciiul pacientului, fa nivel Ccentrului de permanonta igi destagoara activate asistentul medica, in limita competentel eae. Daca in aceasts situaje [a sediul centrului de permanen{a se prezinta un pacient, acesta astepta inloarcerea medicului de familie din misiune, sub supravagherea asistentului medical, In siuaja in care starea pacientului este cricd, asistentul medical anunta dispeceratul medical de Urgent prin numarul unic de apel 112 gi acorda primul ajutor potivit competentelor pe care le deline, pana la sosirea echipajului medical de urgent’." Din raporanile facute de OSP Timis Ministerului Sanatati, privind activtatea centrelor de permanent, in judetul Timig nu au fost ientiicate centre de permanenta dotate cu autospeciale de