Sunteți pe pagina 1din 7

Ș coala Gimnazială ,,George Bacovia”

București, Sector 4.
Prof. Religie. Luca Ion-Florian
Să ptă mâ na: 11-15.05.2020
Lecția: Ce înseamnă să fiu credincios

Ce înseamnă să fiu credincios?


Hristos a înviat!

Ești creștin pentru că ai fost botezat. Ești fiul lui Dumnezu. De aceea
trebuie să fii un bun exemplu în lume:
* să fii cuminte
*să vorbești frumos
*să te comporți politicos cu toți ceilalți
*să te rogi și să faci fapte bune.

Un om care crede în Dumnezeu arată acest lucru prin cuvinte și fapte.

1
Ș coala Gimnazială ,,George Bacovia”
București, Sector 4.
Prof. Religie. Luca Ion-Florian
Să ptă mâ na: 11-15.05.2020
Lecția: Ce înseamnă să fiu credincios

Sfinții au fost oameni credincioși, ei și-au dovedit credința în Dumnezeu prin


faptele lor.
Dumnezeu se află în fiecare dintre noi, de aceea El ne învață să ne iubim și să
ne ajută m între noi.
Sfâ nta Parascheva și-a dovedit credința prin fapte.

De mică a ascultat de cei mai mari, a fost foarte credincioasă lui Dumnezeu și a
ajutat mulți oameni.
Pentru a înțelege mai bine lecția să citim o poveste:

2
Ș coala Gimnazială ,,George Bacovia”
București, Sector 4.
Prof. Religie. Luca Ion-Florian
Să ptă mâ na: 11-15.05.2020
Lecția: Ce înseamnă să fiu credincios

DOMNUL IISUS HRISTOS, FIUL LUI DUMNEZEU VENIT PE PĂMÂNT

Cristina şi Emanuel poartă numele Domnului Iisus Hristos.


Într-una din zile, cei doi fraţi au auzit o scurtă povestire, care i-a pus pe
gâ nduri:
Se spune că un mare împă rat, Alexandru Macedon, avea un soldat cu
numele Alexandru, care era tare leneş. Împă ratul i-a spus într-o zi: Nu meriţi
să te numeşti Alexandru, ca şi mine! Ai un comportament pentru care oamenii
nu te vor iubi. Uite, ai două variante: ori îţi schimbi comportamentul, ori
numele! Emanuel a întrebat-o pe mama lui:
– Mamă , acelaşi lucru va fi valabil şi pentru noi, dacă purtă m numele Domului
Iisus Hristos şi nu suntem ca El?
– Da, şi nu numai pentru voi, ci pentru toţi creştinii: şi pentru mine, şi pentru
tata, şi pentru prietenii voştri, pentru toţi cei care s-au botezat. Dar să vă spun
ceva: să fii ca Domnul Iisus Hristos este mai uşor decâ t vă închipuiţi voi. Totul
începe cu a şti câ t mai multe despre El şi a face ce ne-a învă ţat. Pe drumul
acesta, omul nu este singur, ci chiar cu Dumnezeu, care îl ajută . Apoi, mai
suntem şi noi, pă rinţii, şi preoţii, şi profesorul de Religie. În plus, nu trebuie să
ştim totul deodată , ci încet-încet, cu ră bdare. Uite, de exemplu, astă zi am să vă
povestesc pe scurt, viaţa Domnului Iisus Hristos:
În urmă cu peste 2000 de ani, tră ia la Roma un mare împă rat, care
cucerise multe ţă ri şi dorea să ştie câ ţi oameni sunt în stă pâ nirea lui. Pentru
aceasta, a ordonat ca toţi oamenii să meargă în localitatea în care s-au nă scut
stră moşii lor şi acolo să fie înscrişi fiecare cu numele lor, în nişte că rţi mari. În
timpul acestui eveniment a vrut Dumnezeu să se nască Fiul Să u! Fecioara
Maria şi Dreptul Iosif, un bă trâ n care o ocrotea, au mers la Betleem, un oraş
care se află în Ţ ara Sfâ ntă , o ţară departe de a noastră . După un drum lung şi
obositor, au ajuns în Betleem, dar nu au mai gă sit niciun loc de gă zduire.
Pentru că se înnopta, au mers într-o peşteră la marginea acelui oraş. În acea
noapte, S-a nă scut Domnul Iisus Hristos. La scurt timp, cei trei au fost nevoiţi
să fugă într-o altă ţară , pentru a scă pa de mâ nia regelui Irod, care aflase

3
Ș coala Gimnazială ,,George Bacovia”
București, Sector 4.
Prof. Religie. Luca Ion-Florian
Să ptă mâ na: 11-15.05.2020
Lecția: Ce înseamnă să fiu credincios

despre naşterea noului împă rat, de la trei magi veniţi să se închine lui Iisus.
După ce regele Irod a murit, Maica Domnului şi Dreptul Iosif L-au dus pe
Pruncul Sfâ nt în oraşul Nazaret. Acolo şi-a petrecut Domnul copilă ria şi a
locuit pâ nă la vâ rsta de treizeci de ani, câ nd a mers la râ ul Iordan, pentru a fi
botezat de că tre Sfâ ntul Ioan Boteză torul. În timpul botezului, s-a auzit din cer
glasul Tată lui care L-a prezentat pe Iisus Hristos drept Fiul Să u iubit, iar Duhul
Sfâ nt S-a pogorâ t asupra Lui sub chipul unui porumbel. Toţi oamenii de acolo
au aflat că venise Mâ ntuitorul promis. În cei trei ani şi jumă tate câ t i-a învă ţat
pe oameni, Domnul Hristos a fost urmat de doisprezece Apostoli. Ei au
ascultat ală turi de oameni cuvintele Lui dumnezeieşti, au vă zut minunile pe
care le-a fă cut şi au învă ţat cum trebuie să se comporte cei care cred în El. Cel
mai important lucru pe care Domnul i-a învă ţat pe ucenici şi pe noi toţi este să
îi iubim pe toţi oamenii, indiferent dacă ne fac bine sau ră u. Minunile fă cute şi
faptul că tot mai mulţi oameni Îl urmau pe Domnul Iisus Hristos nu au fost pe
placul tuturor. Aşa se face că Domnul Iisus Hristos a fost condamnat la moarte
pe nedrept, a fost ră stignit pe cruce, dar a treia zi a înviat din morţi şi S-a
înă lţat la Ceruri.

Ce înseamnă numele?
*Cristina – uns;
**Emanuel – Dumnezeu este cu noi.
Creştinii cu aceste nume îşi să rbă toresc onomastica la 25 decembrie. Există şi
sfinţi care au purtat aceste nume. De exemplu, Sfâ nta Cristina este să rbă torită
în 24 iulie.

TEMĂ

ALEGE O ACTIVITATE:

Activitatea 1. Învață una dintre cele două poezii de mai jos:

4
Ș coala Gimnazială ,,George Bacovia”
București, Sector 4.
Prof. Religie. Luca Ion-Florian
Să ptă mâ na: 11-15.05.2020
Lecția: Ce înseamnă să fiu credincios

Viorica și bunica

Viorica stă și-nvață


Iar la masă , față -n față
Bunicuța împletește.
Dar fetița câ nd citește
Stă pe masă aplecată
Ca o babă cocâ rjată .
De privești atent la ele
Parcă -s două bă trâ nele:
Nu știi care e bunica,
Nu știi care-i Viorica.
Câ nd bunica-i tot spunea
Să stea dreaptă , ea nu vrea.
Însă într-o bună zi
Tată l ei o necă ji:
„Fata tatii nu-i deșteptă
Că la masă nu stă dreaptă .”
Hei, de-atuncea Viorica
Nu mai stă cum stă bunica.
Ci stă dreaptă când citește
Și tot dreaptă ea va crește.

Familia mea

5
Ș coala Gimnazială ,,George Bacovia”
București, Sector 4.
Prof. Religie. Luca Ion-Florian
Să ptă mâ na: 11-15.05.2020
Lecția: Ce înseamnă să fiu credincios

de Elena Podoleanu
     
 Bine e la noi acasă,
               Că avem viaţă frumoasă.
               Mama spală şi găteşte,
               Tata la lucru porneşte.
                            
Noi copii cei mai mici
                             Facem ce putem pe-aici.
                             Ştergem praful, aspirăm
                             Lucrurile aşezăm.
               
Ne iubim, ne respectăm
               Părinţii ni-i ajutăm.
               Ascultăm şi de bunici
               De când suntem foarte mici.

Activitatea 2. Învață unul dintre cele două câ ntecele:

1.Câ ntec de la botez:

Câ ţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbră cat! Aliluia!

Câ ţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbră cat! Aliluia!

Câ ţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbră cat! Aliluia!

2. Adu-ți aminte de acest cântecel sau învață-l dacă l-ai uitat

Blândul Păstor

Odată L-am văzut trecâ nd


Cu turma pe Pă storul Blâ nd.

6
Ș coala Gimnazială ,,George Bacovia”
București, Sector 4.
Prof. Religie. Luca Ion-Florian
Să ptă mâ na: 11-15.05.2020
Lecția: Ce înseamnă să fiu credincios

Mergea cu dâ nsa la izvor,


Blâ ndul Pă stor, Blâ ndul Pă stor.

Pe-o oaie ce că zuse jos,


A ridicat-o El frumos;
Ș i-a strâ ns-o-n brațe iubitor
Blâ ndul Pă stor, Blâ ndul Pă stor.

Pe alta care la pă mâ nt
Ză cea cu piciorușul frâ nt,
El o lega mâ ngâ ietor
Blâ ndul Pă stor, Blâ ndul Pă stor.

El le-a iubit cu dor nespus


Ș i viața pentru oi și-a pus,
Ș i pentru mâ ntuirea lor,
Blâ ndul Pă stor, Blâ ndul Pă stor.

Activitatea 3. : Rezolvă puzzle-ul Familia mea (puzzle online) :


https://im-a-
puzzle.com/familia_sfintei_parascheva_8gh8bnst.puzzle?st=wh
Apasă tastele CTRL+CLICK STÂ NGA pe linkul albastru- pentru a
accesa pagina web)
--ACTIVITATEA ALEASĂ DE TINE O POȚI TRIMITE ÎN PRIVAT LA
0770543083.--