Sunteți pe pagina 1din 1

GSIMC TG-JIU

GORJ
Nr. … din ……………………

PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat azi _____________________ între

1. cu sediul , str. , tel/fax


, reprezentată de directorul unităţii, prof .
şi
2. _______________________________________, cu sediul în __________ str.
________________________, tel. _________________şi fax. _____________
reprezentată de directorul unităţii, ___________________________________.

Protocolul se încheie între cele două unităţi în vederea realizării şi dezvoltării de


programe comune, specifice domeniului educaţional.

Obiectivele protocolului:
 Dezvoltarea unei relaţii de colaborare între GSIMC Tg-Jiu şi
Direcţia Judeţeană pentru Tineret Gorj în vederea derulării unor
programe şi proiecte ce au drept scop îmbunătăţirea şi
eficientizarea activităţilor de petrecere a timpului liber a elevilor din
învăţământul preuniversitar;
 Organizarea, cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Tineret Gorj, a
unor evenimente şi activităţi cu caracter educativ, metodic şi
cultural la care să participe elevi şi cadre didactice.

Activităţi propuse:
 Cursuri de formare care se adresează cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar;
 Excursii tematice;
 Şcoli de vară;
 Reuniuni tradiţionale;
 Înfiinţarea unui club al cadrelor didactice tinere, care să
prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii.

Prezentul protocol se încheie pe durata de 1 an, care decurge de la data


semnării lui.
La expirarea termenului de 1 an, protocolul se prelungeşte automat pentru
următorul interval de 1 an, dacă vreuna din părţi nu notifică celeilalte în scris, cu cel
puţin 30 de zile înainte de acest termen, dorinţa ca protocolul să nu fie prelungit.
Prezentul protocol a fost redactat în 2 (două) exemplare originale, câte unul
pentru fiecare dintre părţile semnatare.

GSIMC Tg-Jiu DJT Gorj

Director, Director,
Prof.