Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA 9.

FINANŢAREA CHELTUIELILOR PENTRU SERVICIILE


PUBLICE GENERALE

9.1 Caracteristica cheltuielilor pentru serviciile publice generale.


9.2 Particularităţile salarizării funcţionarilor publici.

9.1 Caracteristica cheltuielilor pentru serviciile publice generale.

Activitatea instituţiilor ce prestează servicii publice generale este reglementată de Legea


Republicii Moldova privind serviciul public nr.443-XIII din 04.05.95. În conformitate cu
prevederile acestei legi serviciul public înseamnă totalitatea autorităţilor publice şi activitatea
persoanelor ce ocupă posturi în aparatul acestor organe, îndreptată spre realizarea
împuternicirilor acestor autorităţi în scopul dezvoltării economiei, culturii, sferei sociale,
promovării politicii externe, apărării ordinii de drept şi asigurării securităţii naţionale, ocrotirii
drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor.
Sarcinile principale ale serviciului public sunt:
 Executarea prevederilor Constituţiei şi legislaţiei;
 Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, ale
autorităţilor publice locale, asigurarea exercitării lor;
 Asigurarea unei activităţi eficiente autorităţilor publice în conformitate cu
scopurile, sarcinile şi competenţele lor, prevăzute de legislaţie;
 Perfecţionarea organizării activităţii administraţiei publice, a pregătirii
profesionale a funcţionarilor publici.
Persoanele cu funcţii de răspundere sunt funcţionarii publici învestiţi cu atribuţii în vederea
exercitării funcţiilor autorităţilor publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie şi
organizatorico-economice.
Funcţionar public este persoana care ocupă funcţie de stat remunerată şi care dispune de ranguri
şi grade, stabilite în conformitate cu principiile legii.
Funcţiile publice sunt de trei ranguri:
 Rangul I include funcţiile de conducere din autorităţile publice centrale,
funcţiile de conducere din autorităţile administraţiei publice a UTA;
 Rangul II include funcţiile de conducere din unităţile autorităţilor publice centrale,
funcţionarii de execuţie din aceste autorităţi şi funcţionarii de conducere din administraţia
publică locală;
 Rangul III include celelalte funcţii din autorităţile publice.
Pentru fiecare rang se stabileşte trei grade de calificare ale funcţionarilor publici:
1. rangul I:
 consilier de stat al Republicii Moldova de clasa I;
 consilier de stat al Republicii Moldova de clasa II;
 consilier de stat al Republicii Moldova de clasa III;
2. rangul II:
 consilier de stat de clasa I;
 consilier de stat de clasa II;
 consilier de stat de clasa III;
3. rangul III:
 consilier de clasa I;
 consilier de clasa II;
 consilier de clasa III;
Trecerea funcţionarului public într-un alt grad de calificare se face succesiv, în corespundere
cu pregătirea profesională, cu rezultatele muncii şi ale atestării, cu vechimea în grad de cel
puţin doi ani. Gradele de calificare se conferă pe viaţă. La încadrarea în serviciul public şi
ulterior în fiecare an, funcţionarul public este obligat să prezinte declaraţia cu privire la
venituri şi proprietate.

9.2 Particularităţile salarizării funcţionarilor publici.

Noul sistem de salarizare se va aplica pentru salarizarea:


- funcţionarilor publici, statutul cărora este reglementat prin Legea nr.158-XVI din 4
iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (17,57 mii posturi);
- funcţionarilor publici cu statut special din serviciul vamal (1,66 mii posturi);
- funcţionarilor publici cu statut special din serviciul diplomatic (0,27 mii posturi).
Salariul total al funcţionarului public, se constituie din:
a) partea fixă, compusă din:
- salariul de funcţie;
- sporul pentru grad de calificare (grad special sau rang diplomatic);
b) partea variabilă, care cuprinde:
- sporul la salariul de funcţie pentru performanţa colectivă a subdiviziunii
structurale/autorităţii publice;
- premiul anual.
Partea fixă a salariului reprezintă partea stabilă şi garantată a salariului funcţionarului
public care va constitui circa 80% din salariul total.
Se păstrează şi se plăteşte în modul şi mărimele stabilite anterior sporul pentru grad de
calificare (grad special sau rang diplomatic). Au fost incluse în salariul de funcţie : salariul de
bază, majorarea salariului pentru activitate în condiții de risc pentru sănătate și viață, sporul
pentru vechime în muncă, sporul pentru competență și intensitatea muncii, sporul pentru
păstrarea secretului de stat, sporul pentru condiții speciale de activitate, sporul pentru
îndeplinirea în regim de înaltă operativitate a unor sarcini de importanță majoră.
Salariul de funcţie pe gradul iniţial 1 constituie 2200 lei, care se acordă specialistului din
cadrul primăriilor, iar pentru gradul cel mai înalt 23, care se atribuie Secretarului General al
Parlamentului, salariul de funcţie este prevăzut în mărime de 7800 lei. Astfel coeficientul de
compresie constituie 3,5 , iar creşterea salariului de funcţie de la grad la grad constituie 4-6%.
Promovarea funcţionarului public în treptele de salarizare de la treapta I pînă la treapta IX
poate fi realizată în timp de 11 ani de serviciu. Pentru funcţionarii publici, care vor atinge
treapta maximală de salarizare în gradul respectiv de salarizare, în noul sistem de salarizare este
prevăzut un mecanism, conform căruia salariul de funcţie li se poate majora cu 5 % din 3 în 3
ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul “foarte bine”
cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani.