Sunteți pe pagina 1din 6

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

CERC DE LECTURĂ
,,PRIETENII CĂRȚILOR”

MOTTO:

,,Deschide cartea ca să înveţi ce au gândit alţii;


închide cartea ca să gândeşti tu însuţi.”
(Heyde)

Coordonator,
Prof. Înv. Primar Fechet Andreea
ARGUMENT

În lumea cuvintelor, copilul e apa vie. Să nu-i secăm izvorul, ba dimpotrivă,


să-l ajutăm să se afirme. Să credem în el şi-n bucuria lui de fiecare zi. Societatea
modernă cere oameni creatori, inventivi, inovatori, aceasta fiind o condiţie
hotărâtoare a progresului la care aspiră toate fiinţele umane.
Cercul de lectură „Prietenii cărților” îşi propune sensibilizarea elevilor faţă de
lectură, descoperirea și îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba romănă a
elevilor, de interacționare cu diferite categorii sociale, de autocunoaștere, dar și o
incursiune mai atentă în „lumea cărților” (autor, narator, tipuri de personaje, situații
de viață surprinse etc.).
Am propus acest proiect considerând că poate contribui la dezvoltarea gândirii
critice şi creative, la dezvoltarea inteligenţei, imaginaţiei şi spontaneităţii elevilor.
Cursul creează un cadru favorabil exprimării libere, stimulează munca în echipă şi
contribuie la socializarea copiilor. Aceştia îşi formează o atitudine degajată, lipsită de
emoţii, se adaptează la cerinţele propuse, ca mai apoi sa se adapteze mai usor la cele
ale societatii.
Prin activităţi şi metode activ – participative, elevii, pe de o parte, își vor
descoperi spiritul critic, dar vor învăța să respecte și să accepte și opinia celorlalți, iar
pe de altă parte, îşi dezvoltă capacitatea de receptare şi înţelegere a textelor literare
sau nonliterare propuse spre studiu.
Avantajele învățării din perspectiva comportamentelor și atitudinilor
personajelor, adică în urma unei lecturi conștiente, dar și de placere, datorită
fragmentelor inedite de texte propuse, vizează trei aspecte ale personalităţii elevilor:
social, individual şi lingvistic. Ea urmăreşte a transforma elevul nu neapărat într-un
bun citior, ci într-un cititor interesat si mai pe urma avizat, insuflându-i dragoste
pentru lectura, curiozitate pentru ceea ce se întâmplă „în spatele” rândurilor dintr-o
carte, respectul pentru cel care creează o operă, trezindu-i, cizelându-i sau formându-i
în final, abilități de viață nebănuite până atunci.
E o datorie a noastră, a dascălilor, să încurajăm tinerele talente, să le ajutăm să-
şi dezvolte aptitudinile. Cercurile literare aduc o mare contribuţie la descoperirea si
stimularea talentelor, la cultivarea interesului şi pasiunii pentru literatură şi artă în
general, la cunoaşterea şi însuşirea temeinică a limbii române - izvorul veşnic viu de
gândire şi simţire al poporului nostru, la evidenţierea valorilor autentice.

2
COMPETENȚE GENERALE
1. Dezvoltarea capacităţii de a investiga, aprofunda, oral/scris, textul literar;
2. Dezvoltarea capacităţii de a comunica liber, oral/scris, ideile găsite.

COMPETENȚE SPECIFICE

1.1 Să recunoască diferite tipuri de comunicare;


1.2 Să desprindă informaţii de detaliu dintr-un text audiat;
1.3 Să solicite informaţii despre mesajul audiat, formulând întrebări clare şi să
redea cu uşurinţă esenţialul din mesajul audiat;
1.4 Să sesizeze sensul nuanţat al cuvintelor într-un context dat;
1.5 Să găsească cât mai multe cuvinte sau idei despre o temă dată;
1.6 Să transpună mesajul scris într-o imagine/ simbol;
1.7 Să argumenteze atitudinile pro sau contra asupra unui fapt dat.

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


-exerciţii de sesizare a informaţiilor ce se desprin dintr-un text citit sau audiat
-exerciţii de determinare a sensului propriu/ figurat al unor cuvinte dintr-un
context
-exerciţii de integrare a acestora în contexte noi
-exerciţii de stimulare a asociaţieie de idei
-exerciţii de stabilire a legăturii între mesaj şi imagine (şi invers)
-exerciţii de formaulare de opinii pro şi contra argumentate

2.1 Să pronunţe clar şi corect un mesaj, utilizând intonaţia adecvată impusă de


semnele de punctuaţie;
2.2 Să-şi adapteze vorbirea în diferite situaţii de comunicare;
Să realizeze texte scurte cu termeni/ teme date;
2.3Să respecte, în redactare, toate cerinţele unei exprimări corecte din punct de
vedere al ortografiei şi punctuaţiei;
2.4 Să manifeste independenţă, expresivitate şi creativitate în comunicarea orală şi
scrisă;
2.5 Să manifeste spirit critic şi după caz, autocritic faţă de o lucrare redactată.

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


- exerciţii de dicţie şi ortoepie;
- antrenament de corectare a pronunţiei;
- exerciţii de construire a unor propoziţii şi texte scurte;
- exerciţii de transformare a vorbirii directe în vorbire indirectă;
- exerciţii de selectare de enunţuri pentru formula de început, mijloc, sfârşit în
tematica dată;

3
- exerciţii de transpunere a unor idei într-un lung şir de enunţuri într-o
succesiune logică;
- exerciţii de dezvoltare a ideilor date;
- exerciţii de analiză a greşelilor ortografice şi de punctuaţie;
- identificarea aspectelor pozitive ale lucrării;
- observaţii, sugestii în legătură cu lucrarea unui coleg sau proprie.

REZULTATE AȘTEPTATE
- Sporirea interesului elevilor pentru lectură;
- Familiarizarea elevilor cu mediul cultural ( prin vizitarea muzeelor şi caselor
memoriale);
- Formarea elevilor ca cititori pe tot parcursul vieţii;
- Stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi ;
- Promovarea prin literatură a tradiţiilor, a culturii şi civilizaţiei europene

METODE DE EVALUARE
ȘI DE DISEMINARE A PROIECTULUI:
- evaluarea de catre membrii cercului literar a lucrărilor realizate
- publicarea lucrarilor în revista clasei
- postarea revistei pe pagina web a şcolii
- participarea la concursuri de creaţie literară pentru elevii ciclului primar

CARACTERUL INOVATOR:
- elaborarea de eseuri literare şi poezii ca "inovaţii"

REZULTATE AȘTEPTATE
4
- Un număr de 30 de elevi vor dobândi cunoştinţe şi deprinderi de redactare a
unor materiale din genuri jurnalistice diferite;
- Va creşte prestigiul unităţii de învăţământ;
- Se vor oferi exemple de bune practici altor elevi din şcoală şi din alte şcoli
privind îmbunătăţirea procesului instructiv prin activităţi extracurriculare;
- Vor fi realizate CD-uri cu imagini, înregistrări, fotografii din timpul
activităţilor cercului;
- Vor fi întocmite portofolii cu documente privind activităţile din cadrul
cercului, cu materiale create de elevi ;

CONŢINUTURI
1. Poezii din folclorul copiilor
2. Legende si poezii populare
3. Povesti si povestiri pentru copii, de scriitori romani si străini
4. Exerciţii aplicative, jocuri didactice, rebusuri
5. Concursuri tematice
6. Elaborare de eseuri şi creaţii literare

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

1. BASMUL- octombrie+ noiembrie


- Lecturarea basmelor ,,Făt Frumos din lacrimă” Mihai Eminescu și „Prâslea cel
voinic şi merele de aur”, Petre Ispirescu
- Real şi imaginar în basm – exprimarea propriei păreri; argumentarea ideilor
afirmate
- Binele şi răul în basm – personaje pozitive şi negative
- Fișă de lectură și exerciții applicative

2. FARMECUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ- decembrie


- Lecturarea operei ,, Poveste de Crǎciun” de Charles Dickens
- Fișă de lectură și exerciții aplicative
- Obiceiuri de Crăciun din țara noastră și din străinătate
- Atelier de Crăciun pentru poavazarea clasei

3. FABULA- ianuarie+februarie
- Ce este fabula? – scrierea liberă despre subiect
- Lecturarea operelor „Câinele şi căţelul”, Grigore Alexandrescu
„Toporul şi pădurea”, Grigore Alexandrescu
„Leul şi căţeluşa”, Lev N. Tolstoi

5
- Analogia viaţă – alegorie în fabulă
- Morala fabulei – redactarea unor texte scurte

4. GHICITORI, PROVERBE, ZICĂTORI- martie


- Să căutăm şi să dezlegăm ghicitori
- Proverbele şi zicătorile – izvor de înţelepciune
- Texte suport: Ghicitori, Proverbe, Zicători

5. ÎN LUMEA LUI CREANGĂ – Aprilie+ Mai


- Lecturarea unor fragmente din opera ,,Amintiri din copilărie” Ion Creangă
- Fișa de lectură si exerciții aplicative
- Excursie la Casa Memorială Ion Creangă din Humulești

SUGESTII BIBLIOGRAFICE
1.Cornea P. Introducere în teoria lecturii. Bucureşti,1998
2.Iachim I. Receptarea şi crearea operelor epice în şcoală.Chişinău, 2001.
3.Ionescu M., Radu I. Didactica modernă. Cluj-Napoca, 2004.
4.Parfene C. Literatura în şcoală. Iaşi, 1997.
5.Pîslaru V.Introducere în teoria educaţiei literar-artistice.Museum,2001
6.Şchiopu C. Creativitatea la orele de literatură română// L. română, 1996, nr. 3.
7.Oprescu V. Aptitudini şi atitudine. Bucureşti,1991